Generalforsamling den 28. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling den 28. april 2012"

Transkript

1 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg af dirigent (og sekretær) Dirigent: Christian Schmidt. Sekretær/referent: Conny Hjelm. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt i Diakonbladet december Punkt F flyttes op under punkt B. Punkt b: Bestyrelsens beretning Formanden henviste til sin skriftlige beretning i Diakonbladet og pointerede kort punkterne: a/ Bestyrelsen har haft første del af et udviklingsseminar i august 2011 med fokus på hvordan vi bedste anvender de kompetencer og interesseområder, som bestyrelsen besidder. Dette blev fuldt op af en dag i februar b/ Bestyrelsen har med interesse fulgt med i processen omkring at sætte den nye uddannelse Diplom i ledelse og diakoni i søen. Det er nu en ny udfordring for forbundet at der er en ny type diakonistuderende, som vi skal tilpasse, at forbundet bliver attraktivt for. c/ I 2010 besluttedes på generalforsamling at give Center for Diakoni og Ledelse et tilskud på og i slutningen af 2011 udbetaltes de første De sidste er sat af til tilskud til diakoner, der gerne vil melde sig på Diplom i ledelse og diakoni. d/ Gennem året har et arbejdende udvalg med bestyrelsesmedlemmer fra Diakonhøjskolens Diakonforbund og Diakonforbundet Filadelfia haft udbytterige møder. Der er planlagt et fællesmøde i efteråret, hvor de to bestyrelser kan arbejde videre.

2 e/ Redaktionen af Diakonbladet består nu af 6 personer med Jacob G. Møller, Bent Ulrikkeholm og Hanne Råbjerg fra Diakonhøjskolens Diakonforbund og Britt Hoffmann, Rita Lund og Conny Hjelm fra Diakonforbundet Filadelfia. Som sidste nyt er der nu i Diakonbladet to gange om året en oversigt over mærkedage. f/ Indtil nu har Oluf Vingborg taget sig af at skrive om fødselarer til KD og vil gerne afløses. Joan Justesen sagt ja til at overtage posten. g/ Der blev sagt tak til et velfungerende årsmødeudvalg og en stor tak til Egon Kallestrup, der er styr på kartoteket og opkrævning af kontingent samt Merete Sommer for arbejdet som bogholder. I bestyrelsen har vi sagt farvel til Signe Kirkebjerg som elevrepræsentant. Merete Henriksen, som ikke genopstiller, sluttede af med at rette en særlig tak til bestyrelsen for arbejdsfællesskabet og den gerning, som vi har haft sammen der. Spørgsmål: Jens Klausen: Er der noget, der halter i forhold til møder med Århusdiakonerne? Merete Henriksen: Vi ønsker at optimere dialogen og beslutningskompetencerne. Jens Klausen: Er de , der er givet øremærkede? Merete Henriksen: Ja til den nye uddannelse. Derefter blev beretningen godkendt. Punkt f: Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen til drøftelse og vedtagelse på generalforsamlingen omhandlende fokusområder for Diakonforbundet Filadelfia frem mod Connie Yilmaz Jantzen gav et kort oplæg, som opsummerede baggrund for processen og frem til de forslag, der foreligger i dag. De 4 punkter er opsummering af alle drøftelserne. Fokusområder for Diakonforbundet Filadelfia frem mod 2015 Bestyrelsen for Diakonforbundet Filadelfia har siden efteråret 2011 været i gang med en udviklingsproces, som skulle klargøre, hvor forbundet skal fokusere sin indsats i forhold til medlemmer og omverden de kommende tre år. Bestyrelsen foreslår, at der de næste tre år skal iværksættes initiativer og aktiviteter, som skal styrke forbundet på fire områder: 1. Styrket diakonal faglighed og identitet o Hvad skal forbundet fremover tilbyde medlemmerne af arrangementer og aktiviteter, som kan styrke den fælles diakonale faglighed? o Hvordan kan vi skabe faglige netværk på tværs af diakoner og medarbejdere i de diakonale organisationer? o Hvordan kan vi bevare og udvikle samarbejdet med andre forbund? Til vedtagelse:

3 a/ Der iværksættes en undersøgelse af hvilke diakonale/faglige tværgående fora, der allerede eksisterer og hvorledes de kan tænkes sammen. Der kan eventuelt entreres med en ekstern konsulent til at udføre arbejdet. b/ Dialogen med andre Diakonforbund fortsættes med henblik på videreudvikling af samarbejdet. 2. Kommunikation og synlighed overfor forbundets medlemmer o Hvilke tiltag skal vi gøre for at styrke kommunikationen fra bestyrelsen til medlemmerne? o Hvordan kan vi sikre, at de arrangementer mv. vi tilbyder rent faktisk modsvarer medlemmernes ønsker og behov? Til drøftelse: a/ Bestyrelsen ønsker at opprioriterer kommunikation via hjemmeside og e- mail, for at kunne kommunikere mere uden yderligere udgifter. Det betyder konkret at bestyrelsen vil intensivere arbejdet med at indsamle medlemmernes mailadresse. Det er bestyrelsens hensigt at være i kontakt med medlemmerne mindst 8 gange om året, 4 gange gennem Diakonbladet og 4 gange via nyhedsmail. c/ Bestyrelsen ønsker at inddrage forbundets medlemmer mere i planlægningen af arrangementer fremover. Bestyrelsen vil derfor uopfordret tage kontakt til medlemmer for at høre om de vil deltage. 3. Hvervning og fastholdelse af medlemmer o Hvordan kan vi gøre forbundet relevant for potentielle nye medlemmer? o Hvordan sikrer vi kendskab og viden om forbundet hos de studerende på den nye uddannelse? o Hvordan kan vi inkludere nye medlemmer i vores fællesskab? Til vedtagelse: a/ Der foretages en undersøgelse af de nye studerendes behov. Til dette nedsættes et udvalg, der arbejder med hvorledes dette gøres bedst. Udvalget bemyndiges til at kunne købe ekstern bistand indenfor en økonomisk ramme på kr Synlighed og kendskab til diakonien og diakonforbundet udadtil o Kan vi iværksætte aktiviteter på tværs af forbundets medlemmer, fx projekt spiseven/højtidsven, som gør diakonien synlig udadtil? o Kan man tænke i en landsdækkende happening, som sætter fokus på næstekærlighed og menneskelig værdi? o Kan vi oprette en mentorordning for nye diakoner/studerende, hvor en nyere knyttes til en ældre diakon? Til drøftes: a/ Der vil blive produceret flyers som reklame for projekt spiseven med teksten Jeg har en spiseven har du? b/ Yderligere oprettes en mentorordning. Der ønskes nedsat et udvalg bestående af medlemmer af Diakonforbundet Filadelfia og repræsentant(er) fra bestyrelsen for Diakonforbundet Filadelfia. Arbejdet iværksættes snarest og præsenteres på generalforsamling Spørgsmål, som kan inspirere drøftelsen på generalforsamlingen: 1: Hvordan skal de fire punkter overfor prioriteres. Hvad er det vigtigste? 2: Er der andet du kan foreslå, som bestyrelsen kan gøre for at optimere kommunikationen til medlemmerne? 3: Synes du, der er brug for at der er et diakoni-arrangement i Jylland fx sidst i oktober? (½ år efter Årsmødet).

4 Ovenstående forslag blev drøftet i grupper på generalforsamlingen, som gav anledning til følgende kommentarer: Er det som diakoner eller som faglighed vi holder sammen? Hvis det er som diakoner, så kan vi holde sammen. Hvis det er som faglighed, så kan vi måske ikke. Bliver vi, der er meget praktiske, hægtet af med den nye Diplom i diakoni og ledelse fordi den er meget mere teoretisk? Er det nye en diakonuddannelse eller er det her et sted, hvor man får et studie i diakoni? Ambition om at teori fremlægges af folk der er så dygtige at de kan forklare det således, at vi praktikere kan forstå det. Mangler kursus i januar for os gamle. Og konventarbejde. I har fat i den rigtige ende, når I vil undersøge, hvad de nye studerende har brug for. Hele billedet af, hvad en diakon er meget flimrende, og under forandring. Er det forbundets ansvar at der er konventer rundt i landet? Der skal ikke laves noget i Jylland, der er selvstændigt for Filadelfia, det skal være sammen med Diakonhøjskolen. Vi skal tage stilling til hvor bredt vil vi favne i forbundet? Når vi laver en behovsundersøgelse vil der fremkomme nye behov. Prioriteringsforslag: 1,3,2. Der burde ikke være noget til hinder for at nr. 4 kan laves sideløbende med de andre. Afstemning: Punkt 1: Vedtaget. Punkt 3: Vedtaget. Punkt b: Bestyrelsens beretning fortsat Beretning fra Center for Diakoni og Ledelse ved Connie Yilmaz Jantzen: Hvordan gik 2012 Udvikling af flerårig strategi godkendelse i bestyrelsen Faglige temaer Diakoni og Sjælesorg, Sorg og livsmod, Trivsel, samarbejde og konfliktløsning, Ledelse af frivillige, Ledelse og udvikling af værdibaserede organisationer Ydelsesområder Uddannelser, Kurser egne og ud af huset, Samtaler, sorg og livsmodsgrupper, Konsulenttjeneste, Foredrag og arrangementer Nyt navn, ny hjemmeside og ny uddannelse Fortsat meget højt aktivitetsniveau: diakonal efteruddannelse, samtaler, børnesorggruppe, sorg- og livsmodsgrupper, arrangementer, undervisning og konsulentarbejde Ny administrativ medarbejder Marianne Andersen Fra diakonskole til højskole til institut til center

5 Det gennemgående er diakonien det bevarer vi Ledelse dækker meget af det vi i dagligdagen er i berøring med Ny hjemmeside tydeliggør hvem vi er og hvad vi tilbyder Hvem henvender vi os til? Konsulenter, sognemedhjælpere og ansatte i kirker, frikirker eller kirkelige organisationer med ansvar for ledelse af frivillige eller medarbejdere Ledere og mellemledere i diakonale, sociale eller sundhedsfaglige institutioner Konsulenter og mellemledere i andre værdi- og idebaserede organisationer Præster og diakoner, der ønsker at få en lederuddannelse Øvrige ansatte, der arbejder professionelt med omsorgsarbejde Hvem går på uddannelsen? Pt. 13 tilmeldte - 7 deltagere fra de diakonale organisationer - 4 deltagere fra Folkekirken og en frikirke - 1 deltager fra en kirkelig børne- og ungdomsorganisation - 1 deltager fra et hospital ældrepsykiatri Vi rekrutterer løbende - alle moduler er åbne Vi udbyder 1-2 valgmoduler i efteråret 2012 Nyt optag på hele uddannelsesforløbet formodentlig i september 2012 Connie Yilmaz Jantzen sluttede af med at sige tusinde tak til Diakonforbundet for økonomisk og moralsk støtte til vores udviklingsopgave. Punkt c: Økonomi - regnskab 2011: Gennemgået. - budget 2013: Gennemgået. - fastsættelse af kontingent: Forslag om en stigning på kr. 25,00. Vedtaget. Punkt d: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter På valg er Joan Justesen (modtager genvalg), Merete Henriksen (modtager ikke genvalg), Kirsten Slot Jacobsen (modtager genvalg) og Anton Eg Andersen (modtager genvalg for de ekstraordinære medlemmer) Kirsten Nørremark Jensen opstillede til valg til bestyrelsen og blev valgt. Helle Jensen Pedersen valgt som 1. suppleant Iris Schmidt valgt som 2. suppleant

6 Ekstraordinært medlem: Anton Eg Andersen valgt til bestyrelsen Valg af to revisorer. Kai Erik Tofft og Orla Janum modtog genvalg. Punkt e: Eventuelt Jens Klausen: Vil gerne, at bestyrelsen i indkaldelsen til generalforsamling gør opmærksom på at forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal sendes til bestyrelsen senest 6. uger før generalforsamling. Næstformand Hans Chresten Nielsen sagde tak til Center for Diakoni og Ledelse for godt samarbejde i bestyrelsen og især i forbindelse med årsmøde og diakonindvielse. Og han sluttede generalforsamlingen af med at rette en stor tak til den afgående formand, Merete Henriksen, og sagde blandt andet: Merete, du er et menneske der brænder for mange ting. I din tid som formand for Diakonforbundet Filadelfia har du arbejdet hårdt og har sat dig mærker fremadrettet.

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? SEPTEMBER 2012 DIAKONbladet 2349. ÅRGANG TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse DIAKON bladet > 45. årg > nr. 5 Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse 2 DiakonBladet Eksamensfoto Filadelfia 1965 For en generation siden betragtede mange diakonuddannelsen som en lederuddannelse. Mange af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere