RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE"

Transkript

1 RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal være kendt som en dynamisk og ambitiøs kommune, der tilbyder borgere, erhvervsliv og gæster et levende byliv herunder et alsidigt restaurationsliv. Randers er en by i udvikling. Den centrale middelalderbykerne suppleres af nye byområder, hvor særligt Østervold og de bynære havnearealer spiller en central rolle i byrådets vision om byen til vandet. De nye byområder skal skabe grobund for kreativitet og diversitet i restaurationslivet. Byrådet vil gerne fremme erhverv og bosætning i Randers Kommune. Byrådet ønsker derfor, at der også i de mindre byer i kommunen skal være mulighed for at etablere restaurationstilbud, der kan bidrage til byernes sociale og kulturelle forhold. Byrådet opfordrer til samarbejde på tværs af restauratører, kulturliv, erhvervsliv, myndigheder og borgere for at skabe et aktivt byliv, hvor kommunens ressourcer udnyttes til fælles gevinst for alle. Ved at tænke i helheder er der potentiale for at markedsføre Randers som en levende by med engagement og nytænkning. Randers Eventsekretariat kan være samarbejdspartner til udvikling af arrangementer og events samt yde praktisk rådgivning i forbindelse med gennemførelse af arrangementer eller begivenheder i Randers Kommune ( Randers byråd opfordrer til ansvarlighed og gensidig dialog blandt alle aktører. Det skal være trygt at gå i byen i Randers, og Randers midtby skal til enhver tid være et sted, hvor beboere og erhvervsdrivende herunder restauratører kan leve side om side. 2.BAGGRUND Det er restaurationsloven, der indeholder lovreglerne om alkoholbevillinger. Du kan finde restaurationsloven her: Denne restaurationsplan beskriver restaurationslovens regler og udmønter byrådets vision og strategi for udvikling af restaurationslivet i Randers. Restaurationsplanen er et redskab for (kommende) restauratører, Østjyllands Politi, bevillingsnævnet og Randers Kommune, når de arbejder med restaurationsforhold. Restaurationsplanen skal revideres minimum én gang i hver byrådsperiode.

2 Det er bevillingsnævnet, der beslutter, om du kan få en alkoholbevilling. Bevillingsnævnet består af 4 medlemmer udpeget af byrådet, leder af lokalpolitiet i Randers (Østjyllands Politi), 1 repræsentant udpeget af Horesta/DRC og 1 repræsentant udpeget af 3F. 3.HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING? Hvis du vil starte en restaurationsvirksomhed (café, værtshus, spisested, diskotek mv.), hvor du vil servere stærke drikke (dvs. drikkevarer med 2,8% volumen alkohol eller derover) for dine gæster, skal du søge om at få en alkoholbevilling. Du må ikke servere stærke drikke i din restaurationsvirksomhed, før du har en alkoholbevilling. Hvis du blot skal holde et enkeltstående arrangement gælder reglerne om lejlighedstilladelser. Se mere om lejlighedstilladelser under afsnit KAN DU FÅ EN BEVILLING? Restaurationsloven stiller nogle grundlæggende krav, du som ansøger skal opfylde for at kunne få en alkoholbevilling (læs mere i afsnit 4.1). Hvis du lever op til disse krav, foretager bevillingsnævnet en vurdering af, om du kan få en alkoholbevilling til den restauration, du søger til. Denne vurdering foretages på baggrund af et konkret skøn, hvor bevillingsnævnet tager en lang række hensyn i betragtning (læs mere i afsnit 4.2). 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren Restaurationsloven stiller en række grundlæggende krav til de personer og selskaber, der søger om alkoholbevilling. En person, der søger alkoholbevilling, skal som hovedregel være fyldt 25 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 23 år. Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål. Derudover må ansøgeren ikke: -have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, eller -være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens 78, stk. 2. Hvis det er et selskab, der søger alkoholbevilling, gælder ovenstående krav for direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.

3 En person, der søger alkoholbevilling, må desuden ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs. Et selskab, der søger alkoholbevilling, må desuden ikke have forfalden gæld til offentlige på kr. eller derover. 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes? Hvis du som ansøger lever op til de grundlæggende krav beskrevet ovenfor, foretager bevillingsnævnet en vurdering af, om du kan få en alkoholbevilling til den restauration, du søger til. Der findes ikke nogen vejledning, der specifikt beskriver, hvor der kan gives bevilling til hvad. Alkoholbevillingen gives på baggrund af et konkret skøn, hvor restaurationsloven og denne restaurationsplan sætter rammerne. Du kan læse nærmere om byrådets ønsker for placering af restaurationer i Randers i bilag 1 til denne restaurationsplan. Med baggrund i loven og restaurationsplanen tager bevillingsnævnet en række hensyn i betragtning, blandt andet: Mangfoldighed og ansvarlighed Byrådet ønsker at fremme et restaurationsliv i Randers, hvor der er mangfoldighed og ansvarlighed. Byrådet ønsker blandt andet at fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en god balance mellem forskellige former for restaurationer. Byrådet ser gerne nye koncepter og initiativer på tværs af brancher Byudvikling og beliggenhed Bevillingsnævnet vil, ved vurdering om der kan gives alkoholbevilling, tage hensyn til byens udvikling. Bevillingsnævnet kan fx anlægge byplanmæssige betragtninger. Bevillingsnævnet kan tage hensyn til koncentration af restaurationsvirksomheder. Fx om der som følge af en stærk koncentration kan frygtes uansvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Bevillingsnævnet kan desuden tage hensyn til, om en alkoholbevilling til nyoprettede restaurationsvirksomheder ligger nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. Det skal være muligt for byens beboere at leve side om side med erhvervsliv. Bevillingsnævnet skal derfor tage hensyn til de mennesker, der bor i nærheden af restaurationen.

4 4.2.3 Bevillingsansøgerens baggrund Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til, om bevillingsansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er risiko for, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Bevillingsnævnet skal desuden tage hensyn til bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer. Bevillingsnævnet skal fx se på, om ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde Økonomiske forhold Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan. Bevillingsnævnet kan også tage hensyn til virksomhedens driftsbudget og likviditetsbudget. Bevillingsnævnet kan blandt andet se på, om det vurderes, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko Virksomhedens profil Bevillingsnævnet tager ved vurderingen hensyn til restaurationens koncept samt serveringsstedets størrelse, indretning og karakter i øvrigt. Det er vigtigt, at du ved ansøgning om alkoholbevilling giver en specifik og konkret beskrivelse af hvilket koncept, du søger bevilling til. Konceptet er bindende i alkoholbevillingens gyldighedsperiode og kan alene ændres, hvis bevillingsnævnet godkender dette Øvrige hensyn Som beskrevet i restaurationsloven skal bevillingsnævnet i det hele taget iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige, og dermed sammenhængende hensyn, når det afgøres, om der kan gives en alkoholbevilling. 4.3 Planmæssige forhold Byrådets ønsker til forskellige bydele i Randers Som beskrevet er det et skøn, hvad der kan gives bevilling til hvor. Byrådet har imidlertid forholdt sig til hvilken udvikling, byrådet ønsker i nogle dele af byen. Disse ønsker er nærmere beskrevet i bilag 1 Byrådets ønsker for placering af restaurationer med alkoholbevilling i Randers by. Heraf fremgår, hvad bevillingsnævnet særligt skal være opmærksom på i en række områder i byen, og hvilke restaurationstyper, der som udgangspunkt skal gives bevilling til i disse bydele. Bilaget forholder sig ikke til alle dele af kommunen, men alene de dele, hvor der gælder nogle særlige hensyn. Beskrivelserne i bilaget er kun udgangspunkter, og det vil altid være en konkret vurdering, om der kan gives alkoholbevilling på en given adresse og til hvad.

5 Da Randers er en by i udvikling, vil både byen og områderne løbende ændre sig, og der kan derfor blive ændret i plangrundlaget for områderne. Beskrivelserne i bilag 1 revideres derfor af Randers Kommune i samarbejde med Østjyllands Politi, så ofte som der er behov for det Øvrige områder i Randers Kommune Ved ansøgning om alkoholbevilling i områder udenfor Randers bymidte skal bevillingsnævnet foretage en konkret vurdering af det ansøgte koncept sammenholdt med den ønskede beliggenhed. Byrådet ønsker, at der i de mindre byer i kommunen skal være mulighed for at etablere restaurationstilbud, der kan bidrage til byernes sociale og kulturelle forhold. Karakteren af de mindre byer åbner mulighed for etablering af alternative koncepter, herunder fx kombination af forretnings- og restaurationsdrift. 4.5 Forhåndsgodkendelse Hvis du overvejer at åbne en restaurationsvirksomhed, har du mulighed for at søge bevillingsnævnet om en forhåndsgodkendelse om alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse. Denne mulighed er indført for at undgå, at kommende restauratører forgæves foretager investeringer i køb eller ombygning af lokaler med henblik på restaurationsdrift. En forhåndsgodkendelse er alene et tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse. Bevillingsnævnet har ikke ved at give en forhåndsgodkendelse taget stilling til, om den pågældende ansøger opfylder betingelserne for at kunne få en alkoholbevilling. 5. SÅDAN GØR DU Hvis du ønsker at åbne en restauration, der sælger alkohol, skal du blandt andet registreres hos Fødevarestyrelsen (se mere på kontakte Byggesag i Randers Kommune vedrørende byggetilladelse og tilladelser til ændret anvendelse, indretning, skiltning mv., samt have en alkoholbevilling. Restaurationsloven og denne restaurationsplan indeholder reglerne vedrørende alkoholbevillinger. Hvis du vil søge om forhåndsgodkendelse om alkoholbevilling alkoholbevilling til ny restauration bevilling til midlertidig restauration fornyelse af alkoholbevilling udvidet åbningstid udvidelse og ændring af restaurationens fysiske rammer lejlighedstilladelse ændringer vedr. selskab/ledelse ændringer vedr. bestyrer

6 ændringer i restaurationens koncept skal du gå ind på og finde det relevante ansøgningsskema. Det mest omfangsrige af disse ansøgninger er ansøgningen om alkoholbevilling til en ny restauration. Det er derfor den, der vil blive beskrevet nærmere i det følgende. Under afsnit 6.4 kan du desuden læse mere om lejlighedstilladelser. 6. DET SKAL DU TAGE STILLING TIL 6.1. Det første, du skal finde ud af og beskrive, når du søger om alkoholbevilling, er, hvad konceptet for din restaurationsvirksomhed skal være og dermed hvilken type restauration, du søger til. Grunden til, at du skal beskrive dit koncept er, at vi i Randers gerne vil sikre et varieret og mangfoldigt restaurationsliv. Det gør man blandt andet ved at sikre, at der gives bevilling til mange forskellige former for restaurationer, og at der ikke kommer en for høj lokal koncentration af én restaurationstype i et område. Hvornår koncentrationen er for høj beror på en samlet vurdering af, hvilken udvikling man ønsker i det pågældende område, samt hvor stor en belastning restaurationerne lægger på omgivelserne. Man skal derfor søge bevillingsnævnet om tilladelse, hvis man ønsker at ændre sit koncept så meget, at man derved skifter restaurationstype. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ændring i dit koncept medfører, at du skifter restaurationstype, skal du kontakte Østjyllands Politi. Restaurationerne i Randers er opdelt i tre typer (A, B og C), hvor type A er den type restaurationer, der er mindst belastende (miljømæssigt, ordensmæssigt osv.) for omgivelserne. Type B er mere belastende for omgivelserne, og type C er mest belastende for omgivelserne. De tre typer er nærmere beskrevet i det følgende. Samtidig er nævnt nogle eksempler på hvilke former for restaurationer, der ofte vil høre under hvilken type. Da der hele tiden udvikles nye koncepter og restaurationsformer, er der alene tale om eksempler. Samtidig skal det understreges, at det ved vurderingen af hvilken type en restauration falder ind under, ikke er afgørende, hvad man kalder restaurationen (om man fx kalder den en café eller en natklub). Det afgørende er, hvordan restaurationen belaster omgivelserne. Hvis en restauration er en blanding af flere typer, vil den som udgangspunkt skulle placeres i den mest belastende type Type A Type A restaurationer er den type restaurationer, der er mindst belastende for omgivelserne. Det vil typisk være steder, hvor musik ikke er et vigtigt element. Samtidig vil det typisk være steder, der holder sig inden for den normale åbningstid ( ). Type A restaurationer kan fx være almindelige spiserestaurationer, samt cafeterier og butikker, der også serverer alkohol.

7 6.1.2 Type B Type B restaurationer er de restaurationer, hvor der ofte vil være mere støj og musik end i type A restaurationer, uden at musik er et af de vigtigste elementer i restaurationen. Type B restaurationer kan fx være almindelige caféer, barer og bodegaer Type C Type C restaurationer er den type restaurationer, der belaster omgivelserne mest både miljømæssigt (støj mv.) og ordensmæssigt. Musik og evt. dans er ofte et af de vigtige elementer i type C restaurationer. En stor del af restaurationerne, der søger om at holde åbent til kl falder ind under type C. Type C restaurationer kan fx være natklubber, diskoteker og spillesteder Åbningstider Det næste, du skal tage stilling til, er hvilke åbningstider, du ønsker at søge om Normal åbningstid Alle restaurationer i Randers Kommune kan holde åbent fra kl til Udvidet åbningstid Bevillingsnævnet kan give en restauration tilladelse til udvidet åbningstid ( ), hvis det vurderes at være forsvarligt ud fra ordens-, ædrueligheds- og miljømæssige (særligt støjmæssige) hensyn sammenholdt med restaurationens type og koncept. Natur og Miljø i Randers Kommune vil i nogle tilfælde kræve dokumentation for, at restaurationen er i stand til at overholde miljølovgivningens støjbestemmelser. En tilladelse til udvidet åbningstid vil som oftest blive ledsaget af en række betingelser og begrænsninger, afhængig af type/koncept, beliggenhed og åbningstid. Se nærmere om betingelser og begrænsninger nedenfor under afsnit 9.1. Politiet kan give tilladelse til, at restaurationer uden tilladelse til udvidet åbningstid holder åbent længere end den normale åbningstid ved særlige lejligheder og arrangementer, som fx større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer. Kontakt Østjyllands Politi om nærmere information herom. Alle restaurationer med alkoholbevilling og fast forretningssted må holde åbent til kl nytårsnat. Det kræver ikke en ansøgning. Desuden må alle restaurationer med alkoholbevilling og fast forretningssted, holde åbent til kl i Randers Ugen. Det kræver heller ikke en tilladelse. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid.

8 6.3 Udeservering Hvis du godt kunne tænke dig at servere mad og drikke udendørs, skal du søge om tilladelse til udeservering hos Veje og Trafik, Randers Kommune. Du kan læse om udeservering og ansøge digitalt her: Lejlighedstilladelse Hvis du ønsker at afholde et enkeltstående arrangement, skal du som udgangspunkt søge om lejlighedstilladelse. Det er Østjyllands Politi, der udsteder lejlighedstilladelser. En person over 25 år kan dog holde en indendørs fest for højest 150 personer med servering af øl og bordvin uden tilladelse. Politiet skal i så fald underrettes senest 3 dage før, arrangementet afholdes. Du kan læse mere om lejlighedstilladelser i restaurationslovens 22 og på politiet hjemmeside her: 7. VÆR OPMÆRKSOM PÅ 7.1 Ansvarlighed og samarbejde Byrådet ønsker at fremme et restaurationsliv, hvor nøgleordene er mangfoldighed og ansvarlighed. Randers Kommune skal have et restaurations- og natteliv, hvor både restauratører, Østjyllands Politi og Randers Kommune arbejder sammen for at sikre et godt, sjovt og sikkert natteliv i Randers Unge og alkohol Byrådet er meget opmærksomt på dette område og ønsker fokus på at begrænse unges forbrug af alkohol. Det er forbudt at udskænke alkohol til unge under 18 år, og bevillingshaver har pligt til at sørge for, at der er mulighed for at få serveret andre alkoholfrie drikkevarer (restaurationsloven 29) Bevillingsnævnet har desuden mulighed for at begrænse mindreårige og unges ophold i restaurationer med alkoholbevilling for at modvirke, at der opstår sociale, ædruelighedsmæssige- eller ordensmæssige problemer. Se nærmere vedrørende betingelser og begrænsninger nedenfor under afsnit 9.1. Bevillingsnævnet kan desuden kræve, at virksomheden fører en ansvarlig markedsføring overfor børn og unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at virksomheden ikke opfordrer til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. I forlængelse heraf skal det understreges, at markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol (markedsføringslovens 8, stk. 3)

9 Bevillingsnævnet og politiet har stor opmærksomhed på dette område, og politiet fører nøje tilsyn med, at restaurationerne overholder regler og betingelser vedrørende unge og alkohol. 7.3 Støj Restaurationer er i sagens natur ikke støjfri. Alt efter hvilken type restauration, der er tale om, er der forskellige former for støj fra restaurationen. Af hensyn til de omkringboende er det derfor nødvendigt, at der er en vis regulering af støjforholdene. Restaurationer er som alle andre virksomheder omfattet af miljølovgivningen. Der er Natur og Miljø i Randers Kommune, der behandler sager på støjområdet. Til at vurdere om miljølovgivningen er overtrådt, anvendes Miljøstyrelsens vejledninger vedr. støj, som kan findes her: I vejledningen er der angivet støjgrænser, som ikke må overskrides. Støjgrænserne i vejledningen er angivet for forskellige tidsrum i løbet af døgnet. Støjgrænserne er lavere om natten end midt på dagen. Støjgrænserne er fastsat under hensyn til, hvad naboer bør kunne tåle Etablering af ny restauration Når der etableres en ny restauration, vurderer Natur og Miljø blandt andet, om der skal stilles krav til lydniveauet. I vurderingen vil restaurationens type og placering indgå. Hvis restaurationen ligger tæt på beboelse, stilles der fx ofte krav til driften, så som at der ikke må spilles musik for åbne døre og vinduer. Natur og Miljø kan også kræve, at virksomheden dokumenterer, hvilket lydniveau, der kan spilles musik med i restaurationen, hvis Miljøstyrelsens støjgrænser samtidig skal være overholdt i og ved omkringliggende beboelse. Hvis Natur og Miljø vurderer, at restaurationens type og placering er uforenelige, kan Natur og Miljø fraråde, at der meddeles bevilling. Fx hvis man ønsker at starte et diskotek i et parcelhuskvarter. Hvis du er i tvivl om et lokale er egnet til den type restauration, du ønsker at åbne, kan du kontakte Natur og Miljø på forhånd for at få en vurdering Klage over støj Hvis du som nabo føler dig meget generet af støj fra en restauration eller en udeservering, kan du klage til Natur og Miljø Afhængig af klagens art kan Natur og Miljø vælge at kontakte restauratøren for nærmere afklaring eller at foretage en uanmeldt støjmåling for at undersøge, om Miljøstyrelsens støjgrænser er overskredet. Hvis støjgrænserne er overskredet, kan Natur og Miljø udstede påbud om, at støjgrænserne skal overholdes. Det vil fremgå af påbuddet, hvordan overholdelsen skal dokumenteres. Restauratøren skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med dokumentationen. Hvis du vil klage over støj fra gaden uden for en restauration fx råben og skrigen fra gæster på vej til eller fra restaurationen skal du kontakte Østjyllands Politi.

10 8. SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING Din ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til Østjyllands Politi. Herefter er sagsgangen kort fortalt som følger: 1) Østjyllands Politi modtager din ansøgning om alkoholbevilling 2) Østjyllands Politi sagsbehandler og indhenter fx oplysninger i kriminalregisteret, hos Fødevarestyrelsen, hos SKAT vedr. restancer, og hos Natur og Miljø, Randers Kommune, vedr. støj. 3) På baggrund af ansøgningen og ovenstående oplysninger vurderer Østjyllands Politi sagen og sender sin indstilling (dvs. Østjyllands Politis holdning til sagen) til bevillingsnævnets sekretariat i Randers Kommune. 4) Bevillingsnævnets sekretariat vurderer ansøgningen og sender sin indstilling - sammen med politiets indstilling - til bevillingsnævnet. 5) Bevillingsnævnet beslutter, om der skal gives alkoholbevilling eller ej. Bevillingsnævnet beslutter samtidig, hvilke betingelser og begrænsninger, der skal være for bevillingen. 6) Randers Kommune sender et brev med bevillingsnævnets beslutning til dig (ansøgeren). 8.1 Midlertidig tilladelse Når ansøgning med alle relevante bilag er indsendt, kan Østjyllands Politi i særlige tilfælde udstede en midlertidig tilladelse til servering af alkohol, som er gældende, indtil sagen behandles i bevillingsnævnet. Det er en forudsætning for meddelelse af midlertidig tilladelse, at det er overvejende sandsynligt, at der vil blive givet en bevilling. 9. ALKOHOLBEVILLING ELLER AFSLAG Når bevillingsnævnet behandler din ansøgning, kan bevillingsnævnet enten vælge at give en bevilling (med en række betingelser og begrænsninger) eller at give afslag på bevilling. 9.1 Bevillingsnævnet giver bevilling Betingelser og begrænsninger Hvis bevillingsnævnet giver alkoholbevilling, modtager du et brev, hvor der står, at du har fået alkoholbevilling under visse betingelser og begrænsninger. Det vil normalt være en betingelse, at virksomheden ikke må ændre koncept/type eller udvides uden bevillingsnævnets godkendelse. Hvilke betingelser og begrænsninger, der derudover sættes for den enkelte bevilling, beror på en konkret vurdering og afhænger af både placering, koncept, åbningstider osv. De betingelser og begrænsninger, der indsættes, kan fx være:

11 Åbningstid At der fra kl til lukketid skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol. At restaurationen skal være lukket mellem kl og kl , når den udvidede åbningstid benyttes. At en udvidet åbningstidstilladelse til kl vil blive inddraget såfremt: -den udvidede åbningstid giver anledning til væsentlige forøgede støjgener, eller -restauratøren ikke er i stand til at opretholde ro og orden eller administrere ovennævnte restriktioner. Ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer At virksomheden ikke giver anledning til ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer. Videoovervågning At der ved begrundet formodning om kriminalitet i restaurationsvirksomheden, fx vold eller besiddelse af euforiserende stoffer, opsættes videoovervågning efter krav og anvisning fra politiet. Overvågningsudstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Støj At der ikke må afspilles musik for åbentstående døre og vinduer At krav om plombering af musikanlæg iværksættes/fastholdes At gæsters kommen og gåen ikke må være til gene for de omkringboende At livemusik alene afspilles via plomberet anlæg Unge og alkohol At virksomheden fører en ansvarlig markedsføring overfor børn og unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at virksomheden ikke opfordrer til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. Krav fra offentlige myndigheder At krav og vilkår fremsat af relevante offentlige myndigheder skal efterkommes og opfyldes Alkoholbevillingens længde En alkoholbevilling kan ifølge restaurationsloven udstedes for maksimalt 8 år. En alkoholbevilling vil dog efter en konkret vurdering ofte blive begrænset til en kortere periode. 9.2 Bevillingsnævnet giver afslag

12 Hvis bevillingsnævnet giver afslag på din ansøgning, vil du modtage et brev, hvor det kort er beskrevet, hvorfor bevillingsnævnet har givet afslag. Det vil samtidig fremgå af brevet, at afslaget efter restaurationslovens 10, stk. 4 kan indbringes for Randers Byråd. Klagefristen er på 4 uger efter modtagelse af brevet. 10. OVERTRÆDELSE AF LOV OG BEVILLING SAMT BORTFALD AF BEVILLING 10.1 Hvis du ikke overholder loven og bevillingen Hvis du som bevillingshaver ikke overholder loven og de betingelser og begrænsninger, der følger af din bevilling, kan det have forskellige konsekvenser Straf Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser og tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger fastsat af bevillingsnævnet kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel. Se restaurationslovens Frakendelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevillingen En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes, hvis: Bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, eller Der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. Se restaurationslovens 19. En alkoholbevilling kan desuden fratages, hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på minimum kr. (se restaurationslovens 19a) Indskrænkning i åbningstiden Bevillingsnævnet kan, hvis det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn, beslutte, at en restauration skal holde lukket fra et tidligere tidspunkt end restaurationens gældende åbningstid. Ud fra de samme hensyn kan politiet med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurants åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden. Se restaurationslovens 28, stk Forbud mod musik og lignende Politiet kan forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i en restauration. Et sådan forbud kan komme på tale, hvis støjen tager overhånd og påbud fra Natur og Miljø ikke efterkommes. Se restaurationslovens 26.

13 10.2. Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling bortfalder: når bevillingshaveren dør, når bevillingens gyldighedstid udløber, uden af fornyelse finder sted, når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, hvis bevillingshaveren er under konkurs, når en af bevillingsnævnet stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt, hvis bevillingshaveren er umyndig eller kommer under værgemål. Se restaurationslovens HAR DU SPØRGSMÅL? Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning vedrørende ansøgning, sagsbehandling, bevillinger og lejlighedstilladelser, kan du kontakte: Østjyllands Politi Bevillingsafdelingen Ridderstræde Aarhus C Tlf mandag til torsdag kl til eller Bevillingsnævnets sekretariat Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Tlf / Hvis du har spørgsmål vedrørende støj, støjmålinger mv., kan du kontakte: Natur og Miljø Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Tlf / 12 LINKS

14 Herunder følger en samlet oversigt over de hjemmesider, der er linket til i restaurationsplanen. Restaurationsloven: Randers Eventsekretariat: Fødevarestyrelsen: Byggesag, Randers Kommune: Brand og Beredskab, Randers Kommune: Diverse ansøgningsskemaer: Udeservering: Lejlighedstilladelser: Miljøstyrelsens vejledninger vedr. støj: Vedtaget af Randers Byråd d. 22. juni 2015

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Kultur- og Fritidsforvaltningen Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå

Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå Notat Vedrørende: Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå Sagsnavn: Ansøgning om etablering af bodega på Søvej 1C, 8870 Langå Sagsnummer: 01.02.03-P16-4-13

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Kilde Regulering Handlemuligheder Konsekvenser

Kilde Regulering Handlemuligheder Konsekvenser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 2 Oversigt over støjkilder og regulering 17-11-2016 Sagsnr. 2016-0382335 Dokumentnr. 2016-0382335-7 Kilde Regulering Handlemuligheder

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere