Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008"

Transkript

1 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K - Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 1

2 Generelt om lederpejling 2008 Lederpejlingen i 2008 fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet med lederpejlingen i 2008 er dels at tilvejebringe viden om en række områder, der har stor politisk interesse, dels at få en samlet status på områderne, med henblik på at kunne følge udviklingen fremover. Viden om ledernes uddannelsesniveau, hvilken efter- og videreuddannelse der vælges og viden om, hvilke vilkår lederne selv arbejder under, er vigtig viden for de faglige organisationer. I 2008 er der dog i mindre grad tale om ét samlet tema og i højere grad tale om en afdækning af en række væsentlige forhold for ledere. Ledelse er for alvor er kommet på dagsordenen. Hovedrapporten, som omfatter en samlet analyse af 18 FTF-organisationer, kan læses på FTF har fem gange tidligere gennemført lederpejlinger blandt medlemsorganisationernes ledermedlemmer. Ønsket har været at få sat fokus på ledernes forhold i såvel den offentlige som den private sektor. De deltagende organisationer, der alle er medlem af FTF, har forskellig størrelse, og lederne kan have forskellige vilkår afhængig af, hvilken branche eller hvilket fag de arbejder indenfor. Men ledernes vilkår og behov kan fx også variere i forhold til, hvilket ledelsesniveau de befinder sig på. For FTF og for medlemsorganisationerne anses det for væsentligt at få en viden om medlemmernes vilkår, behov og ønsker både i forhold til det politiske arbejde og i forhold til at kunne tilbyde varierede og relevante ydelser. De tidligere lederpejlinger har fokuseret på lidt forskellige aspekter omkring ledelse. Temaerne har blandt andet været lederudvikling og ledertræning, forandringsledelse, holdninger til strukturreformen og det attraktive lederjob. I 2005 sidste gang lederpejlingen blev gennemført - var temaet ledernes netværk. De tidligere hovedrapporter kan ligeledes findes på FTF s hjemmeside Delrapporterne, som denne her, kan findes via organisationernes hjemmesider eller via kontakt til organisationen. Denne rapport bygger på det datamateriale, der er samlet ind i Lederpejlingen 2008 blandt lederne i Finansforbundet. Tallene i denne rapport kan variere minimalt fra tallene i hovedrapporten, da der i hovedrapporten er brugt vægtede tal, ligesom der i hovedrapporten - i forhold til denne rapport - indgår et par ekstra antal ledere fra Finansforbundet, der oprindeligt havde krydset sig af i kategorien andet. Materialet er bearbejdet, analyseret og sammenskrevet af Esther Nørregård-Nielsen, Nørregård-Nielsen & Rosenmeier ApS Rådgivende Sociologer. Rapporten står for forfatterens egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis FTF s eller organisationernes synspunkter. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 2

3 Specifikt om denne rapport Denne lederpejling indeholder svarene fra lederne i Finansforbundet. Undersøgelsen er gennemført som internetbaseret spørgeskema, der er blevet gennemført i januar-februar Den baserer sig på tal fra 410 ledere. Svarprocenten er 41, hvilket anses for at være tilfredsstillende. Dertil kommer, at der er et højt antal respondenter, hvilket giver en rimelig sikkerhed for beregningerne i rapporten. Kort beskrivelse af lederne i undersøgelsen Under denne overskrift beskrives en række karakteristika vedrørende Finansforbundets ledere i undersøgelsen, hvor 26% af lederne er kvinder, og 74% mænd. Aldersmæssigt fordeler lederne sig fra 26 til 63 år. Langt hovedparten er i alderen år og sammenlagt er ca. 81% i alderen år. 5% af lederne har været ledere i 0-2 år og 71% i mere end 8 år. Der er meget tæt sammenhæng mellem, hvor gammel man er,og hvor længe man har været leder. Cirka 52% af de ledere, der er mellem år, har været ansat i lederstilling i 7 år eller mere. I alt 21% af lederne i undersøgelsen angiver, at dette er deres første lederjob. Hovedparten af lederne er afdelings- eller filialdirektører, svarende til 37%. 25% er gruppe- eller teamledere og 24% er afdelings- eller filialledere. Fig 1: Funktionsområde som leder Opgjort på anden vis svarer 9%, at de er topledere (strategisk niveau) 52% at være på mellemniveau (taktisk niveau) 39% er på nederste niveau (operativt niveau). Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 3

4 Der er en lille difference i køn, idet 36% af mændene og 48% af kvinderne angiver at være på nedre ledelsesniveau, mens 54% af mændene og 45% af kvinderne er på mellemste niveau, og 10% af mændene og 8% af kvinderne angiver at være på øvre ledelsesniveau. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 4

5 Figur 2: Antal ansatte lederne er ledere for Som det fremgår af figur 2, er langt de fleste respondenter ledere for mellem 1-15 ansatte. Det gælder sammenlagt over 60% af lederne. Omkring 14% er ledere for 50 ansatte eller flere, heraf er kun få procent ledere for mere end 100 ansatte. 99% af lederne er ansat på fuld tid. Ud af de ledere, der arbejder fuldtid, arbejder 94% i 38 timer eller mere svarende til, at flertallet af ledere arbejder mere end normeret ifølge egen angivelse. 53% arbejder mellem 41 og 50 timer om ugen. 11% arbejder timer om ugen - svarende til 50 ledere. Se figur 3. Figur 3: Hvor mange timer arbejder du om ugen i dit primære job (inkl. overarbejde, ekstra arbejde og lign?) Jo højere niveau man har angivet at være leder på, jo flere timer angiver man at arbejde. Ingen af de øverste ledere arbejder 37 timer eller derunder. 14% af lederne på topniveau angiver at arbejde mellem 38 og 41 timer om ugen, mens omvendt 87% arbejder mere end 41 timer. For ledere på mellem- og nedre Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 5

6 niveau gælder det henholdsvis 68% og 56%. Det gælder altså, at 9 ud af 10 ledere på øverste niveau arbejder mere end 41 timer om ugen. Et væsentligt aspekt ved arbejdet er i hvilket omfang man finder arbejdet attraktivt, glæder sig til at komme på arbejde eller lignende mål. Her viser det sig blandt de adspurgte ledere, at: 90% finder samlet set deres lederjob attraktivt 10% finder ikke deres lederjob attraktivt Der er ingen sammenhæng mellem, hvor attraktivt man finder jobbet, og hvor mange timer man bruger på det. Der er en stærk sammenhæng mellem lederniveau, og hvor attraktivt man finder arbejdet, idet man føler det mere attraktivt, jo højere et niveau man angiver at være leder på. Se figur 4. Fig 4: Ledelsesniveauets betydning for om jobbet opleves som attraktivt Alle lederne, der har besvaret undersøgelsen, er ansat privat, kun 1 leder er i selvejende institution, hvilket svarer til mindre end 1%. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 6

7 Ledelsestid Der er i spørgeskemaet en række spørgsmål, der handler om, hvordan man som leder bruger sin tid. Det ene spørgsmål handler om, hvor mange timer om ugen, man bruger på opgaver/arbejde, der ikke er ledelsesopgaver. Da det - som nævnt ovenfor - er variabelt, hvorvidt man er fuldtidsarbejdende eller ej, samt hvor mange timer man - uanset ansættelsesform - bruger om ugen på sin arbejdsplads, skal tiden, man ikke bruger på ledelsesopgaver, ses i forhold til den samlede arbejdsuge. Grundet den måde der er spurgt på, er det dog ikke muligt at udtale sig sikkert om sammenhængen mellem, hvor meget man arbejder, og hvor meget eller lidt tid man ikke bruger på ledelsesopgaver. Fordelingen af timer, der ikke er brugt på ledelsesopgaver, fremgår af figur 5. Figur 5: Timer der ikke er brugt på ledelsesopgaver Det gælder dog, at lederne på øverste niveau i gennemsnit siger, at de 17 timer om ugen ikke arbejder med ledelsesrelevante opgaver. For mellemledere drejer det sig om 19 timer, mens lederne på laveste niveau siger, at det for dem drejer sig om 23 timer. Da lederne på øverste niveau gennemsnitligt arbejder flere timer end lederne på de lavere niveauer (dette er vist ovenfor), vil det altså sige, at lederne på det øverste niveau generelt bruger en mindre andel af deres tid på opgaver, der ikke er ledelsesrelaterede. Eller sagt omvendt lederne på det øverste niveau bruger gennemsnitligt en forholdsmæssig større andel af deres tid på ledelsesopgaver. De opgaver, lederen har i organisationen, har stor betydning for, hvordan lederen kan anvende sin tid og prioritere sine opgaver. Lederens funktion er både at fungere i forhold til personalet, idet langt de fleste ledere formelt vil have en tildelt rolle som personaleleder. Men derudover vil man som leder ofte blive bedt om at agere såvel i forhold til den daglige drift og i forhold til et mere langsigtet strategisk perspektiv. Afhængig af lederfunktionen vil de enkelte ledelsesaspekter formelt fylde mere eller mindre, og reelt kan der være tale om stor forskel på det man ønsker at bruge tiden på, og det, der kan lade sig gøre i hverdagen. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 7

8 Lederne er i undersøgelsen blevet spurgt om, hvilke ledelsesopgaver de bruger tid på, og hvad de gerne ville bruge tid på. Spørgsmålet handler om, hvordan man som leder procentmæssigt fordeler sin dag, hvor meget tid man bruger på personaleledelse administrativ ledelse faglig ledelse/sparring og strategisk ledelse samt, hvordan man gerne procentmæssig ville fordele sin dag. Svarene varierer blandt lederne. I denne rapport har vi valgt at sammenstille svarene, så den faktiske brug og den ønskede brug er sat sammen, opgjort i 20% intervaller. Figur 6: Faktisk brugt tid og ønske om tidsforbrug for personaleledelse Tiden der bruges på personaleledelse (se figur 6), er ifølge en del af lederne for lille. Der er således 41%, der bruger 0-20% af deres tid på personaleledelse, men 22% der gerne ville bruge den tid, og 53% der gerne ville bruge 21-40% af tiden. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 8

9 Figur 7: Faktisk brugt tid og ønske om tidsforbrug for administrativ ledelse * Det er et gennemgående ønske for tidsforbruget at kunne nedsætte den tid, der bruges på administrativ ledelse. Se figur 7. 76% ønsker at bruge mellem 0 og 20 %, mens 50% faktisk bruger 0-20% af deres tid på administrativ ledelse. 38% bruger 21-40% af deres tid, mens kun 19% har et ønske om at bruge 21-40% af deres tid på administrativ ledelse. Figur 8: Faktisk brugt tid og ønske om tidsforbrug for faglig ledelse/sparring For faglig ledelse og sparrring gælder det, at lederne stort set bruger den tid på dette, som de ønsker. Der er meget lille forskel på, hvad man bruger, og hvad man ønsker, man kunne bruge på faglig ledelse. Se figur 8. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 9

10 Figur 9: Faktisk brugt tid og ønske om tidsforbrug for strategisk ledelse For strategisk ledelse gælder det, at en meget stor del af lederne angiver at bruge mellem 0 og 20% af deres tid på dette, og kun 17% at de bruger 21-40% af deres tid herpå, men ca 33% gerne ville bruge 21-40% af deres tid på denne del af ledelsesopgaven. Se figur 9. Strategisk ledelse er dog noget, der ikke prioriteres så højt af lederne. Det generelle billede, der tegner sig, er, at man som leder gerne vil bruge noget mere tid på såvel personaleledelse som faglig sparring og strategisk ledelse, og tiden skal især tages fra de administrative opgaver. I særlig grad personaleledelse og strategisk ledelse vil lederne gerne prioritere højere, end de gør nu, om end strategisk ledelse som nævnt ikke prioriteres helt så højt som andre ledelsesaspekter. Det er meget sædvanligt, at lederne oplever at bruge en meget stor del, og måske også en uforholdsmæssig stor del af deres tid på enten daglige driftsopgaver, brandslukning, her og nu problemer og lign. og til gengæld mindre tid på fx personaleledelse, ligesom de oplever at have mindre tid til og mulighed for den mere langsigtede og strategiske lederopgave. Det bør selvfølgelig rejse spørgsmålet om, hvorvidt man som leder bruger sin tid rigtigt, og om man som leder har den fornødne mulighed for selv at prioritere sin tid i forhold til sit aktuelle ledelsesniveau. Til dels handler dette om lederens egne prioriteringer, men dertil kommer opgavesammensætning, mulighed for uddelegering og andre konkrete omstændigheder. Der er ikke i undersøgelsen et spørgsmål, der direkte måler tilfredsheden med den måde, man som leder fordeler sin tid. Men de forskellige variationer mellem den måde, man som leder faktisk bruger sin tid, og den måde, man ønsker at bruge sin tid, indikerer, at tidsanvendelsen nok er noget, man kan arbejde med. På samme måde, er der ikke i dette materiale et spørgsmål, der direkte kan give viden om, hvad der virker hæmmende eller fremmende for fordelingen af tiden på de forskellige ledelsesområder. Der er dog et spørgsmål, der handler om, hvorvidt man som leder oplever at have tilstrækkeligt med handlemuligheder som leder. Se figur 10. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 10

11 Figur 10: I hvilken grad oplever lederne, at de har tilpas store handlemuligheder (ledelsesrum) til, at de selv kan lede deres organisation/afdeling Det gælder her, at langt størstedelen af lederne i høj grad, og hver fjerde i meget høj grad oplever at have tilpas store handlemuligheder som leder til selv at lede sin organisation. Det gælder dog omvendt også, at hver fjerde kun i nogen grad eller slet ikke oplever dette. Ledelsesopgaver er dog en meget sammensat størrelse, idet denne form for arbejde inkluderer såvel administrative, strategiske, personalemæssige og faglige ledelsesproblemstillinger. Samtidig er der stigende forventninger til lederne i dag, hvor hele ledelsesarbejdet bliver stadig mere professionaliseret. Der lægger større pres på lederne, der både opadtil og nedadtil udsættes for krav og forventninger. Det sætter også større krav til lederens viden - eller formuleret anderledes - vil større usikkerhed i forhold til ledelsesopgaven ofte føre til øget ønske om mere viden. Ser man nærmere på, hvilke ønsker lederne har til viden indenfor ledelsesopgaver, afhænger prioriteringerne lidt af, hvilken baggrundsparameter man ser på. De mest afgørende forskelle kan dog genfindes i forhold til ledelsesniveau. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 11

12 Figur 11: Andel ledere der i høj grad eller meget høj grad har behov for forskellige typer viden om ledelse Her viser der sig to væsentlige forskelle på nedre ledelsesniveau og de to andre ledelsesniveauer, hvilket fremgår af tabel 11. For det første ønsker ledere i det nedre ledelsesniveau mere viden om personaleledelse men også mere viden om faglig ledelse og administrativ ledelse. Lederne på nedre ledelsesniveau ser i det hele taget ud til at ønske mere viden om ledelse. Kravene til lederen og afhjælpningen heraf handler dog også om, hvilket ansvar og hvilke muligheder den enkelte leder oplever i forhold til arbejdet i hverdagen. Dette aspekt er tidligere blevet belyst vedrørende tidsforbrug, men vi vil her fokusere lidt yderligere på både de krav, man oplever i hverdagen og den støtte, man oplever fra ens nærmeste leder. I forhold til kravene handler det både om, hvorvidt man oplever at have et veldefineret ansvarsområde, om man synes at de krav der stilles til en, er meningsfulde samt, hvorvidt man mener, at man har for meget at lave på arbejdet. * Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 12

13 Figur 12: Ledernes oplevelse af deres arbejdsmæssige situation Ser man på oplevelsen af at være leder i form af viden om, hvad der er ens ansvarsområde og på, om man oplever, at kravene til en som leder som meningsfulde, kan man se, at lederne generelt er tilfredse med disse forhold. Svarene er meget ens. Se figur 12. Når det handler om oplevelsen af at have for meget at lave på arbejdet, oplever 57% ofte eller meget ofte, at dette sker, mens kun 7 % næsten aldrig eller aldrig oplever at have for travlt på arbejdet. Der er forskel på de kvindelige og de mandlige lederes oplevelse af, om kravene til dem som ledere er meningsfulde. Mens 86% af mændene oplever, at kravene til dem som ledere er meningsfulde, er det 77% af kvinderne, der oplever dette. Et andet vigtigt aspekt er, hvorvidt man oplever, at ens nærmeste leder støtter op om lederuddannelse, har fokus på den individuelle lederudvikling og fokus på at virke som leder for lederen. Figur 13: Oplevelse af omfang af fagspecifik lederuddannelsesaktiviteter samt nærmeste leders rolle i forhold hertil * * Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 13

14 Her viser data fremstillet i figur 13, at lidt under 50% af lederne ikke oplever, at deres leder følger op på lederuddannelsesaktiviteterne, og kun 17% oplever det i høj eller meget høj grad. På samme vis oplever mange, at lederen ikke har fokus eller kun har nogen fokus på den individuelle lederudvikling, og 35% oplever heller ikke, at der er tilstrækkelig fokus på dem som ledere fra deres egen leders side. Overordnet kan man konstatere, at det kun i lille grad eller slet ikke opleves, at lederen har fokus på eller følger op på aspekterne omkring lederudvikling, der er nævnt ovenfor. Det fremgår endvidere af figur 13, at 44% oplever at få tilstrækkeligt med efter- /videreuddannelse på fagspecifikke områder i forhold til at kunne håndtere deres ledelsesopgave, mens mere end hver tredje i nogen grad, lille grad eller slet ikke er tilfredse med graden af fagspecifik efter- og videreuddannelse. Der er ikke signifikant forskel på ledelsesniveauerne i deres svarafgivelse. For kønnene gælder det, at kvinderne i mindre grad end mændene oplever, at deres leder har fokus på ledelsen af dem, og at de får tilstrækkeligt med uddannelse. Fastholdelse af lederen De krav, som ledere oplever i deres job, kan have netop den rigtige størrelse, eller de kan være for store eller for små. Ikke at opleve at ens kompetencer bruges godt nok - at der ikke stilles store nok krav - kan virke lige så belastende som at føle, at kravene er for store. Adspurgt, om man som leder overvejer at søge nyt lederjob, fordi kravene er for store, angiver 4%, at det gør de i høj grad, mens 11% overvejer det i nogen grad. Omvendt er der nogle, der overvejer at søge nyt lederjob, fordi kravene er for små. Det gælder i høj grad for 10% og i nogen grad for 26%. Der er altså flere, der overvejer at søge væk grundet for små krav end grundet for store krav. Spurgt mere specifikt overvejer 4% at flytte grundet et for stort tidsforbrug på administration, 6% ønsker at prøve kræfter med en ny sektor, mens 8% har andre grunde. Det må anses for et plus, at der er en vis lyst til at prøve at skifte job, så længe der dog ikke er for stor udskiftning blandt lederne. Hvor stor en gennemsivning, der er acceptabelt, vil variere fra branche til branche. Men er gennemsivningen for stor grundet negative forhold, som lederen ønsker at flytte sig fra, altså et aktivt fravalg, har gennemsivningen en anderledes negativ karakter, end hvis lederen positivt vælger noget andet til. Det skal også nævnes, at der er ledere, der både ønsker at skifte job grundet for mange og for få krav. Man må her formode, at man kan opleve visse dele af sit arbejde for kravfyldt og andre dele for lidt kravfyldt, uden at dette egentlig strider mod hinanden. Opsamlende kan det siges, at der er meget få i Finansforbundet, der ønsker at søge nyt lederjob af negative årsager. Lederuddannelse og lederudvikling De følgende spørgsmål handler alle om ledernes angivelse af mulighed for og behov for efteruddannelse, og disse tal er fremstillet i tabel 1. Det gælder, at 85% af lederne angiver at holde en udviklingssamtale med deres leder/chef. Det gælder i lidt mindre omfang ledere på øvre ledelsesniveau. 61% af lederne har en chef med samme grunduddannelse, som de selv har. 31% har en formel kompetenceudviklingsplan, mens 16% har en resultatkontrakt. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 14

15 Sidstnævnte gælder i lidt højere grad ledere på øvre ledelsesniveau end ledere på nedre ledelsesniveau. 49% har ret til lederuddannelse, mens kun 11% har pligt til lederuddannelse. For samlet oversigt se tabel 1. Tabel 1: Ledervilkår fordelt på ledelsesniveau Nedre niveau Mellem niveau Øvre niveau Gennemfører årlig udviklingssamtale 86% 86% 76% Har formel kompetenceudviklingsplan 34% 30% 29% Har resultatkontrakt 14% 17% 24% Har ret til lederuddannelse 45% 50% 57% Har pligt til lederuddannelse 8% 14% 5% Som det fremgår af tabel 1. er der tale om relativt små forskelle, når man gør det op på ledelsesniveau. Retten og pligten til lederuddannelse kan handle om flere typer. I denne undersøgelse spørges der mere konkret ind til Diplomuddannelse Masteruddannelse HD i organisation og ledelse Intern lederuddannelse Andre lederuddannelser/lederudviklingsaktiviteter. Vi er gået i dybden med svarene på disse spørgsmål lidt senere i rapporten, men har i denne forbindelse opgjort, hvor mange af de forskellige uddannelser lederne på de forskellige ledelsesniveauer har gennemført. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 15

16 Figur 14: Hvilke uddannelser har lederne ret til? Figur 14 ovenfor viser, hvilke af de forskellige lederuddannelser, de forskellige lederniveauer angiver at have ret til at tage. Ledere på øvre niveau har i særlig grad ret til at tage lederuddannelser, og der peges her på både diplomuddannelse, masteruddannelse og andre lederuddannelser, som noget lederne har ret til. For ledere på mellemniveau og nedre niveau gælder, at de i særlig grad har ret til en intern lederuddannelse. I næste afsnit går vi lidt i dybden med omfanget af diplom, master og HD-uddannelsen. Adspurgt hvor mange dage de som ledere forventes at bruge på lederudvikling det kommende år, og hvor mange de har brugt det foregående, se tabel 2, fremgår det, at lederne på øvre niveau også forventer at bruge mere tid på lederudvikling end de to andre lederniveauer. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 16

17 Tabel 2: Dage brugt på lederudvikling i det forgangne år, og forventninger til det kommende Dage brugt på lederudvikling det sidste år(gennemsnit) Dage der forventes brugt på lederudvikling det kommende år (Gennemsnit) Øvre niveau 7 dage 10 dage Mellemste niveau 7 dage 7 dage Nedre niveau 5 dage 5 dage Mand 6 dage 7 dage Kvinde 6 dage 5 dage Det fremgår også af tabel 2, at mændene i lidt højere grad end kvinderne regner med at bruge tid på lederudvikling, mens de mandlige og de kvindelige ledere gennemsnitligt har brugt det samme antal dage det forgangne år. Forskellen er dog lille. I undersøgelsen er der spurgt til, om lederne får vikardækning, hvis de er fraværende pga. en længerevarende lederuddannelse. Kun 3% angiver, at der er fuld vikardækning under uddannelsen, 16% angiver, at der er delvis vikardækning, mens hele 81% siger nej til, at der er vikardækning. Diplom, master og HD-uddannelsen Spørgsmålet om lederuddannelsen er blevet yderligere uddybet i en række spørgsmål vedrørende lederuddannelse og lederudviklingsaktiviteter. Hvor der i det foregående afsnit blev spurgt til, hvilken ret og pligt man har til lederuddannelse og lederudvikling, spørges der i dette afsnit mere konkret til, hvilke former for uddannelse man har gennemløbet, og hvordan dette tidsmæssigt og økonomisk er blevet finansieret. Alt i alt gælder det, at 8% af lederne ikke har taget uddannelse på noget niveau hverken i form af diplomuddannelse, master, HD eller i form af andre uddannelseskurser af længere eller kortere varighed. Kun 25% af de adspurgte havde en lederuddannelse, før de blev ledere. Adspurgt om forskellige typer lederudviklingskurser er det diplomuddannelsen i ledelse, som flest ledere i Finansforbundet enten har taget eller er i gang med. Dette fremgår af figur 15 nedenfor. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 17

18 Figur 15: Hvilke uddannelser har lederne taget eller er i gang med? Generelt er det dog kun en mindre andel af lederne, der har taget enten diplomuddannelse i ledelse, masteruddannelse med primært fokus på ledelse eller en HD i organisation og ledelse. Fremfor HD og master, angiver lederne i stedet at have taget andre former for længerevarende lederuddannelser. Se figur 16. Figur 16: Andel ledere, der har taget andre former for lederuddannelse end diplom, master eller HD For lederuddannelser af 10 eller flere dages varighed gælder det, at de i særlig grad har haft betydning for virket som leder, samt at de har relateret sig til konkrete udfordringer i hverdagen. Det er dog kun omkring hver anden, der oplever, at denne form for kurser har haft betydning for lederadfærden, hvilket fremgår af figur 17. Figur 17: Lederuddannelsen på 10 dage eller mere og dens betydning for virket som leder * Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 18

19 * Det gennemgående svar er, at lederuddannelsen på 10 dage eller mere har haft stor betydning for både adfærden som leder, det at virke som leder og, at uddannelsen har forholdt sig til de konkrete udfordringer, man står med i praksis som leder. Især virket som leder er blevet påvirket positivt af uddannelsen. Se figur 17. Anvendelsen af fritid på den 10 eller flere dage lange lederuddannelse fordeler sig som følgende: 16% har brugt mere end 15 timer pr. uge, 27% har brugt 5-15 timer, 33% har brugt mindre end 5 timer, når man havde et fag, mens 25% ikke har brugt fritid på lederuddannelsen med mere end 10 kursusdage (intern/ekstern). Lederne bruger dermed en del af deres fritid på at uddanne sig. Endelig har størstedelen af lederne (ca. 94%) deltaget på andre former for lederudviklingskurser. Her gælder det, at 27% har taget kurser på to dage eller mindre 35% har taget kurser på 3-4 dages varighed 32% har taget kurser af fem dage eller mere. Dertil kommer, at mange af lederne har taget specifikke kurser med fokus på håndtering af det psykiske arbejdsmiljø. 28% af alle lederne har taget kurser af 2 dages varighed eller mindre indenfor dette emne 4% har taget kurser af 3-4 dage 4% har taget kurser af 5 dages varighed eller mere. Figur 18: Andre former for lederuddannelser/lederuddannelsesaktiviteter Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 19

20 Andre former for lederuddannelse dækker også over forhold såsom ledernetværk osv. Se figur 18. Det, lederne i særlig grad deltager i, er ledernetværk. Det gælder, at 50% af lederne ikke deltager i et netværk hverken internt eller eksternt. 41% deltager i enten internt eller eksternt netværk, 8% deltager både i et eksternt og et internt netværk. * Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 20

21 Krav til lederuddannelsen Lederne er blevet spurgt, hvor vigtigt, de mener, forskellige forhold er for deres lederuddannelse. I alt 18 forhold har været muligt at sætte kryds ved, og lederne har for hvert emne skulle afgøre, hvor vigtigt, de mener, det er. Se figur 19. Figur 19: I hvor høj grad mener lederne, at de anførte kompetenceområder skal indgå i deres lederuddannelse Der viser sig her en tydelig tendens til at mene, at udvikling af dokumentationsmetoder og økonomistyring er mindre vigtige, mens motivation og kompetenceudvikling af medarbejderen samt teamledelse omvendt anses for meget vigtigt. Prioriteringen af forholdene peger i meget høj grad på, at netop det at være leder for et personale betyder meget for lederne. Det er kompetenceudvikling, personaleledelse og teamledelse, der er det vigtige, fremfor dokumentation, redskaber og effektiviseringsprocesser. Det kan selvfølgelig være tilfældet, at de ting, man ikke prioriterer, er de ting, man allerede synes, man kan. Tendensen i valgene hænger dog meget godt sammen med det øgede fokus, der er på det man kunne kalde de blødere ledelseselementer, som fylder tiltagende meget i ledernes arbejde. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 21

22 Lederevaluering Lederevalueringer indføres stadig flere steder som en fast rutine. Der er derfor i spørgeskemaet spurgt til ledernes egne erfaringer og ønsker i forhold hertil. Overordnet gælder, at 82% gerne ser, at der gennemføres systematiske lederevalueringer 18% ønsker det ikke. Der er ikke forskel på køn, når det handler om synet på lederevalueringer. Det gælder dog, at 92% af de yngste ledere finder, at det er en god ide og kun 77% af de ældste. 78% af lederne i alderen år samt 79% af lederne i alderen år og 65% af de yngste ledere har tidligere prøvet at blive lederevalueret. De ledere, der ikke har prøvet at blive lederevalueret, ønsker i mindre grad end de andre lederevaluering. Samlet har 76% af lederne tidligere prøvet at blive lederevalueret. Indstillingen til lederevalueringen hænger tæt sammen med ens tidligere erfaringer. Af de ledere i materialet der har tidligere erfaringer med lederevalueringer, har 51% i høj grad og i meget høj grad og yderligere 42% i nogen grad af dem gode erfaringer med lederevalueringen. De 309 ledere (svarende til 76%), der har tidligere erfaringer, er blevet stillet en lang række spørgsmål om deres erfaringer. Det viser sig her, at langt størstedelen ser positivt på lederevalueringen, der er gennemført med dem tidligere, og at der er en overvejende tendens til, ikke at se det som et kontrolredskab eller have haft negative erfaringer. Se figur 20. Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 22

23 Figur 20: Ledernes erfaring med lederevaluering 51% af de ledere, der tidligere har prøvet at blive lederevaluerede, angiver at de i høj eller meget høj grad har en god erfaring med lederevalueringer, og 44% har endvidere oplevet, at evalueringen har udviklet dem som ledere. Der er dog samtidig relativt mange, der placerer sig i midten, når de svarer på langt de fleste spørgsmål om erfaring med lederevaluering. Så samtidig med at der er få, der direkte er imod lederevalueringer, er der blandt de, der har prøvet, også en vis tilbageholdenhed med, hvad det har ført med sig. Så stemningen er grundlæggende positiv, men svarene kunne tyde på, at lederne godt mener, at resultaterne kunne bruges til noget mere. Der er dog ikke mulighed for at vurdere dette direkte i undersøgelsen. Af de ledere, der har erfaring med at blive evalueret oplevede 56%, at det var chefen, der deltog i evalueringen 51%, at det var medarbejderne 18%, at det var lederkollegerne 22%, at det var dem selv. Ud af de 309 ledere angiver 59%, at der blev fulgt op på evalueringen gennem samtaler med nærmeste chef 43%, at det skete gennem dialog med medarbejderne 24%, at de talte med lederkolleger 21%, at der blev fulgt op gennem handlingsplaner. 2%, at de placerer deres evaluering i kategorien andet og herunder har flere skrevet, at de ikke oplevede nogen opfølgning på deres evaluering * Lederpejling 2008 Finansforbundet - final endelig 23

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter LederPejling 5 Lederne og deres netværk Analyse for Danske Fysioterapeuter Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk www.advance1.dk

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Oktober 2006 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti CASA Jordemødre på

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006 Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet August 2006 1 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Del 1. Introduktion...7 1. Formål...8 2. Baggrund...8 3. Målgruppe...8

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere