NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020"

Transkript

1 Sag: Dok: NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse og et stærkt fokus på resultater af og effekten på elevernes læring - skal lederne klædes bedre på til opgaven. Ledelsernes uddannelsesforløb og generelle kompetenceniveau har et meget varieret niveau rundt på de enkelte skoler i kommunen. Dette kalder på en ambitiøs plan både i forbindelse med at bringe det generelle uddannelsesniveau op på minimum diplomniveau, men også i at arbejde med lokale udfordringer omkring det at bedrive god ledelse på den enkelte skole. Hermed må der arbejdes på en bred og flerårig satsning i forbindelse med kompetence- og efteruddannelsesforløb for den samlede ledelsesgruppe. Ledernes kompetenceudvikling skal fokusere på både standardiserede uddannelsesforløb og mere processuelle forløb, der skal fremme ledernes kompetencer og deres ledelsesmæssige indflydelse og betydning for forandringerne på skoleområdet. På det processuelle niveau skal lederne have adgang til faglig og personlig sparring, hvor der både arbejdes med kollegial sparring og med eksterne sparringsforløb. Nærværende notat skal skabe overblik og været dynamisk i forhold til fortløbende at kunne tilpasse strategien for målrettet kompetenceudvikling for skoleledelsen. Der vil således komme opdaterede versioner i Kompetenceudviklingen skal ses i sammenhæng med kompetenceudviklingen for medarbejdere og øvrige udviklingstiltag på skoleområdet. Baggrund Folkeskolereformen har i høj grad fokus på progression og resultater i relation til målene for børn og unges læring og trivsel. På den ene side skal kommuner sikre lærere og pædagogers faglige og didaktiske kompetencer fx via linjefagsuddannelser og på den anden side skal de sikre, at de øvrige professionelle kompetencer indenfor relationsarbejde og klasseledelse er til stede i skolens mangfoldige læringsmiljøer. 1

2 Folkeskolereformen indebærer således et bevidst fokus på kapacitetsopbygning - en styrket professionalisering af alle faggrupper og omfatter såvel individuelle som kollektive læreprocesser. Kapacitetsopbygningen skal foregå på alle niveauer i erkendelse af, at organisationer kun kan øge kvaliteten i kerneydelsen, hvis alle professionelle erhverver sig nye kompetencer, som igen øger engagementet og motivationen til at lære endnu mere. Vedvarende kapacitetsopbygning skal således ske hos alle aktører i organisationen. Derfor er der i regi af projekt Endnu bedre skole i Varde kommune igangsat planlægning af kompetenceudvikling for såvel alle skolens lærere som pædagoger samt øvrige medarbejdere. Der skal på hver skole og i skolevæsenet opbygges en fælles læringskultur, hvor de professionelle indgår i kollektive læreprocesser, og hvor fælles analyse, fælles refleksion, fælles evaluering og fælles planlægning er i fokus i en erkendelse af, at undervisningsopgaven er en kollektiv proces. Det er således en kultur, som vægter etablering af læringsfællesskaber, videndeling, et fælles sprog, flerfagligt samarbejde, netværksdannelser og vurdering for læring. Det er en skole, hvor der stilles gensidige og høje forventninger til alle, hvor nyeste forskning løbende inddrages, og hvor alle professionelle vedvarende har blikket stift rettet mod kerneydelsen: Progressionen i hvert eneste barns læring og trivsel. Krav om øget professionalisering og kvalitetsudvikling af lærere og pædagoger kræver kompetent og professionel ledelse. Der er således brug for en målrettet indsats i relation til skoleledelsens kompetenceniveau. Ledelse er en holdsport, hvorfor planen omfatter alle ledere på skoleområdet: skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere og sfo-ledere, samt hele lederteams sammen, og retter sig både mod formelle kompetencegivende uddannelser, personlige kompetencer og processuelle skræddersyede tiltag. På baggrund heraf igangsættes et kompetenceudviklingsprojekt, hvor visionen er, at ledelse udøves i overensstemmelse med Ledelsesgrundlaget i Børn og Unge samt at alle ledere oplever sig/klædes på, så de oplever sig i stand til at håndtere de nye udfordringer og udnytte mulighederne i skolereformen. Centrale delvisioner er: At ledelsen bruger det større ledelsesmæssige råderum til at sætte fokus på kerneopgaven elevernes læring gennem professionel undervisning - via tydelig pædagogisk ledelse og personaleledelse At ledelsen agerer målstyret og målrettet, så der bliver en tydelig tråd mellem ledelsens dispositioner (herunder rammer for arbejdstid og opgaver), lærernes opgavebeskrivelse og elevernes progression og læreprocesser/udbytte af skolegangen. At ledelsen understøtter medarbejdernes teamsamarbejde samt en fælles læringskultur, hvor fokus er på fælles målformulering, fælles planlægning og fælles evaluering. At lederteamet på den enkelte skole agerer samstemt og med en relevant intern arbejdsfordeling Formål Formålet med den fælles kompetenceudviklingsplan er at sikre, at vi arbejder målrettet på at skabe match mellem opgavekrav i jobbet og den enkeltes kompetencer. Der skal udarbejdes individuelle udviklingsplaner på alle ledelsesniveauer, som korresponderer med de forventninger, der tydeliggøres i Ledelsesgrundlaget i Børn og Unge. 2

3 Mål Det er et mål, at der er udarbejdet kompetenceudviklingsplaner for hver enkelt leder og lederteam, således at opgaveløsning i tråd med Ledelsesgrundlaget i Børn og Unge understøttes. Planen skal indeholde mål: For alle skolers lederteams For den enkelte skoleleder, mellemleder herunder SFO-leder Der adresserer såvel formelle, kompetencegivende uddannelsestilbud som processuelle skræddersyede tilbud målrettet det enkelte team/enkelte leder Der sætter fokus på såvel det korte som det lange perspektiv. Målgrupper Da skoleledelse er et teamanliggende er hele skoleledelsen omfattet af kompetenceudviklingsplanen: skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere og sfo-ledere. Afhængig af formål og indhold deltager forskellige målgrupper i de planlagte aktiviteter. For at sikre at relevant kompetenceudvikling tilbydes den enkelte, udarbejdes en afdækning af ledernes formelle og personlige kompetencer. I ft. det formelle uddannelsesniveau, udarbejdes en opdateret oversigt, over hvilke ledere der er i gang med eller har afsluttet diplomuddannelse og masteruddannelse i ledelse, samt hvor mange ledere på skoleområdet som ikke har formel lederuddannelse. Dette for at kunne planlægge og koordinere indsatsen. Se dok.nr for oversigt herover. For Skoleledere: De personlige kompetencer tydeliggøres via Garudas Kompetenceprofil, og denne danner basis for en samtale mellem skoleleder og skolechefen. Samtalen skal munde ud i en personlig udviklingsplan, der omfatter såvel faglige som personlige kompetencer. Testen tilbydes desuden til hele lederteamet med henblik på udnyttelse af lederteamets potentiale ved at udnytte de samlede kompetencer i teamet mest hensigtsmæssigt og kompetenceudvikle v. eventuelle huller og understøtte den enkeltes styrker. I efteråret 2014 gennemføres desuden 360 graders lederevaluering i hele Varde Kommune. Denne evaluering har fokus på de ledelsesmæssige handlinger, og hvordan disse opleves af andre. Form og indhold Kompetenceudviklingsplanen består af fælleskommunale tiltag og lokalt tilrettelagte tiltag samt tiltag rettet mod teamet og tiltag rettet mod den enkelte. Formen er varieret afhængigt af formål og kan variere fra enkeltstående konferencer og temadage til procesforløb til formaliseret kompetencegivende uddannelsesforløb. 3

4 Tids- og procesplan - Kompetenceudvikling ledere - skoleområdet År Måned Ekstern processtøtte - ledelsesteam på skolerne Testning af ledere / samtaler Ledelse i praksis - akademimodul for SFOledere seminar for ledere i Børn og Unge Ledelseskonference (1 dag) Planlægning af næste skoleår v. KL (2 x 1 dag) Diplom-og masteruddannelser Planlagte tiltag: Der er for hvert lederteam aftalt processtøtte v. ekstern konsulent 3 x 3 timer i forårssemestret. Formålet er at få understøttet de lokale implementeringsprocesser. Der er hyret to konsulenter til opgaven, som hver tilknyttes 8 skoler: Ejnar Bryld og Marianne Okholm. Se notat Konsulentbistand indholdsbeskrivelse, dok.nr Temadage for skoleledelser vedrørende planlægning af arbejdet i næste skoleår på det konkrete, lavpraktiske plan hvordan vil en skoledag, skoleuge og skoleår kunne se ud? KL-konsulenerne Jens Tousgaard og Niels Holger Olsen varetager opgaven. Se dok.nr seminar for alle aftaleholdere i Børn og Unge, hvor ledelsesgrundlaget fremlægges, og hvor der sættes fokus på relationel koordinering. Testning m. Garudatest i fht lederens og ledelsesteamets kompetencer. Afdækningen indgår i den LUSamtale, skolechefen afholder m. skolelederne i marts - april - maj Der udarbejdes uddannelses-/udviklingsplan for alle. Deltagelse i lederkonference den 8. maj 2014 Bliv klog på, hvordan skoleledelsen kan understøtte synlig læring, som afvikles for kommunerne i Region Syddanmark. Se dok.nr.xxx. 5. august 2014 afholdes temadag for ledelserne m. Lene Heckmann med fokus på ledelsesopgaven i relation til at arbejde med målfastsættelse for den enkelte elevs læring, differentiering, evaluering og feedback og medarbejdernes sparring fra ledelsen. Der planlægges moduler af akademi-lederuddannelse for SFO-ledere m. start i efteråret Forløbet er for alle, idet det tillægges positiv betydning at få et fælles afsæt for varetagelsen af ledelsesopgaven. Der gennemføres 360 graders lederevaluering i efteråret 2014, og på baggrund heraf justeres lederens uddannelses-/udviklingsplan. 4

5 Organisering Projektet organiseres med en arbejdsgruppe, der er en del af projekt Endnu bedre skole i Varde kommune. Arbejdsgruppen består af: - Kirsten Mørch Hansen, HR - Lene Bech Jeppesen, skoleleder - Kenneth Bjerre, skoleleder - Bitten Eilenberg, skoleleder - Morten Jensen Schou, sfo-leder - Kim Jørgensen, FTR Lærerkredsen - Flemming Skaarup, skolechef - Louise Raunkjær, direktør Arbejdsgruppen arbejder videre i Økonomi/resurser Der er afsat 1, 4 mio. kr. i perioden fra til kompetenceudvikling specifikt til lederuddannelse, ligesom tiltag kan finansieres af Varde kommunes centrale pulje til strategisk kompetenceudvikling - efter nærmere ansøgning herom. Skolerne forventes ligeledes at bidrage med egne midler i form af såvel penge som tid. Den kompetencegivende lederuddannelse kan ligeledes helt eller delvist finansieres af den centrale pulje til uddannelse af ledere. Projektet har således mange finansieringskilder. Redigeret januar

6 6

7 7

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere