STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen"

Transkript

1 STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg Kommune tilbydes en fælles standard. Skolens leder er ansvarlig for, at standarden overholdes 1. Skriftsprogsvanskeligheder defineres som vanskeligheder i forbindelse med tilegnelsen af alderssvarende færdigheder i læsning og skrivning. Elever i betydelige skriftsprogsvanskeligheder forstås her som elever, der ikke umiddelbart kan deltage i de nære læringsfællesskaber - generelt og i særdeleshed i forhold til skriftsprog. I hele skoleforløbet udarbejdes en indsatsplan for elever i betydelige skriftsprogsvanskeligheder, hvor elevens og forældrenes perspektiv inddrages. Grundlaget for indsatsplanen er tilstrækkelig evaluering af elevens udvikling og undersøgelse af elevens forudsætninger. De målrettede i forhold til elever i betydelige skriftsprogsvanskeligheder er orienteret mod hele elevens læring og inkluderer elevens specifikke vanskeligheder. Formålet er at forbedre elevens skriftsprogsfærdigheder og læringsmuligheder. Gennem hele skoleforløbet inddrages forældre til elever i skriftsprogsvanskeligheder i de målrettede. Indsatsplaner evalueres og revideres jævnligt. Under hele skoleforløbet er det skoleledelsens ansvar, at det fornødne IT-udstyr er til rådighed og anvendeligt for eleven. Eleven skal have mulighed for at medbringe sit eget IT-udstyr. Eleven og elevens forældre får kontinuerligt støtte fra skolen i brug af de digitale redskaber i alle fag. Skoleledelsen er ansvarlig for, hvordan IT-støtten gøres anvendelig for eleven og dennes forældre. I hele barnets forløb fra dagtilbud og gennem skolen indkaldes til et Tværfagligt Samarbejdsmøde, når barnets sproglige/skriftsproglige udvikling kalder på en dialog mellem forældre, interne og eksterne fagpersoner. Formålet med mødet er at skabe hensigtsmæssige handlinger med og for barnet. På TS-mødet kan man beslutte at indstille barnet til PPR for videre afdækning. I skemaet er testning i dagtilbud medtaget for at angive dagtilbuddets sproglige vurdering, som ligger forud for skolens, og som er en del af de sproglige informationer, skolen kan få om det skolestartende barn. 1

2 DAGTILBUD Tidspunkt Evaluering sprogvurdering Udøver Udfaldsrum Tiltag 3-5 år Sprogvurdering af 3-årige 2 Frivillig sprogvurdering af 5-årige (Dagtilbuddet vurderer, hvilke børn der skal sprogvurderes) Pædagogen Fokuseret indsats Særlig indsats I forhold til børn, der placerer sig i særlig indsats, afholdes TS-møde 3 med deltagelse af tale-hørekonsulent/to-sprogvejleder. Ved placering i fokuseret indsats udarbejdes indsats af dagtilbuddet evt. med inddragelse af tale-hørekonsulent/tosprogvejleder. For børn, hvis sproglige udvikling kræver opmærksomhed, iværksættes målrettede. Relevante oplysninger videreformidles ved overgangen til skolen/0. klasse. SKOLE Tidspunkt 4 Evaluering test - vurdering Obligatoriske test og andet, som kan vise tegn på læsevanskeligheder, samt supplerende test, hvis resultatet er under forventet niveau. Udøver Udfaldsrum Tiltag 0. klasse Efterår Undervisningsministeriets sprogvurdering (Rambøll) - klassescreening Læsevejleder i samarbejde med børnehaveklasse-leder Fokuseret indsats Særlig indsats Elever i kategori fokuseret og særlig indsats testes individuelt. Konference om resultatet af sprogvurderingen afholdes. Her formuleres for elever i fokuseret indsats. Deltagere: læsevejleder og det pædagogiske personale i klassen. Der indkaldes til TS-møde i forhold til de elever, der placerer sig i særlig indsats. Ledelse, relevante fagpersoner og forældre deltager. Viden og erfaring om elevens forudsætninger og kompetencer inddrages som grundlag for indsatsplanen, der indeholder beskrivelse af eleven, målsætning, pædagogiske tiltag, tidsramme, forældresamarbejde og evaluering. Forældre inddrages altid i det omfang, det er hensigtsmæssigt. 0. klasse Forår Evaluering af effekten af for elever, som placerede sig i særlig eller fokuseret indsats i sprogvurderingen. Evalueringsmaterialet vælges ud fra de områder, der skal evalueres. Det kan være IL-basis 5, Læseevaluering på begyndertrinnet 6 eller Skriftsproglig udvikling. Disse evalueringsredskaber har gruppeprøver og kan bruges generelt i klassen. Læsevejleder i samarbejde med børnehaveklasse-leder Fortsat målrettede Konference Deltagere: Ledelse, læsevejleder, relevant pædagogisk personale i klassen og kommende 1.klasse samt relevant personale fra PPR, hvor der er en tale-sprogsag. Elever, der med sprogvurderingen i 0.klasse er kategoriseret i fokuseret og særlig indsats samt på grundlag af den generelle klasseevaluering, testes med risikotesten, såfremt der er mistanke om afkodningsvanskeligheder. 2

3 Slutningen af 0. klasse/ I løbet af 1. klasse Tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder ( Risikotest ) Læsevejleder i samarbejde med børnehaveklasse-leder Grøn Rød For de elever, der placerer sig i rød kategori, sikres et læringsmiljø, der indeholder undervisning i afkodning (bogstavskendskab navn, form og lyd samt analyse- og syntese). Den fortsatte målrettethed for alle elever i skriftsprogsvanskeligheder drøftes. Eksisterende indsatsplaner evalueres og revideres. Der udarbejdes indsatsplan for alle elever i skriftsprogsvanskeligheder (se 0.kl. efterår). Elevforudsætninger og -kompetencer inddrages i et omfang, der er relevant. lydlige opmærksomhed afkodning brug af digitale hjælpemidler ordforråd lytteforståelse tekstforståelse skriftlige kommunikation 1. klasse Forår De målrettede evalueres i forbindelse med evaluering af hele klassen evt. med uddybende prøver, der undersøger ne for enkelte elever. Evalueringsmaterialet kan være IL-basis, Læseevaluering på begyndertrinnet eller Skriftsproglig udvikling. Læsevejleder i samarbejde med dansklærer Konference om alle testresultater i anden halvdel af 1. klasse efter endt testning. Deltagere: Ledelse, læsevejleder, relevant pædagogisk personale i klassen samt relevant personale fra PPR, hvor der er en tale-sprogsag. Den fortsatte målrettethed for alle elever i skriftsprogsvanskeligheder drøftes. Eksisterende indsatsplaner evalueres og revideres. Der udarbejdes indsatsplan for alle elever i skriftsprogsvanskeligheder (se 0. kl. efterår). Elevforudsætninger og -kompetencer inddrages i et omfang, der er relevant. lydlige opmærksomhed afkodning brug af digitale hjælpemidler ordforråd lytteforståelse læseforståelse tekstforståelse skriftlige kommunikation 3

4 2. klasse Forår Obligatorisk national test i læsning Dansklærer Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig Konference om alle testresultater i anden halvdel af 2. klasse efter endt testning. Deltagere: Ledelse, læsevejleder, relevant pædagogisk personale i klassen samt relevant personale fra PPR, hvor der er en tale-sprogsag. Den fortsatte målrettethed for alle elever i skriftsprogsvanskeligheder drøftes. Eksisterende indsatsplaner evalueres og revideres. Der udarbejdes indsatsplan for alle elever i skriftsprogsvanskeligheder (se 0. kl.). Elevforudsætninger og -kompetencer inddrages i et omfang, der er relevant. Staveudvikling i forbindelse med evaluering af hele klassen evt. med uddybende prøver, der undersøger de målrettede for enkelte elever. Det kan være Læseudvikling på begyndertrinnet, Skriftsproglig udvikling eller ST-prøver 8. DVO-screening og eventuel individuel afdækning 9 Når eleven ikke mestrer de tre alfabeter (bogstavers navn, lyd og form), er DVO-testen imidlertid uanvendelig. I stedet undersøges elevens læseforudsætninger f.eks. med ILbasis. Dansklærer Læsevejleder Ingen dyslektiske vanskeligheder: Over 15 rigtige Risiko for dyslektiske vanskeligheder: 0-15 rigtige lydlige opmærksomhed afkodning brug af digitale hjælpemidler ordforråd lytteforståelse læseforståelse tekstforståelse skriftlige kommunikation Når scoren er mindre end 16 rigtige i klassescreeningen, foretages en individuel afdækning. Viser den individuelle test fortsat dyslektiske vanskeligheder, etableres forløb i lydlig opmærksomhed for elever, der har mellem 0 og 15 rigtige i DVO-testen. 4

5 Fra 3. klasse Ressourceperson Forløb i lydlig opmærksomhed/afkodning for de elever, der har mellem 0 og 15 rigtige i DVO-testen eller er i gul eller rød kategori i Ordblindetesten. 3. klasse Efterår / forår Frivillig national test 10 Dansklærer Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig Staveudvikling i forbindelse med evaluering af hele klassen evt. med uddybende prøver, der undersøger de målrettede for enkelte elever. Det kan være Læseudvikling på begyndertrinnet, Skriftsproglig udvikling eller Testbatteriet 11. Dansklærer Konference i anden halvdel af 3. klasse efter endt testning. Emnet er bl.a. planlægning af opfølgning på ordblindetesten. Deltagere: Ledelse, læsevejleder, relevant pædagogisk personale i klassen samt deltagelse af relevant personale fra PPR, hvor der er en tale-sprogsag. Den fortsatte målrettethed for alle elever i skriftsprogsvanskeligheder drøftes. Eksisterende indsatsplaner evalueres og revideres. Elevforudsætninger og -kompetencer inddrages i et omfang, der er relevant. Der udarbejdes indsatsplan for alle elever i skriftsprogsvanskeligheder (se 0. kl. efterår). lydlige opmærksomhed afkodning brug af digitale hjælpemidler ordforråd lytteforståelse læseforståelse tekstforståelse skriftlige kommunikation 5

6 Fra slutningen af 3. klasse til udgangen af 9. klasse Ministeriets Ordblindetest ved mistanke om ordblindhed som det bærende element i elevens vanskeligheder. Ordblindetesten skal tages i perioden marts - juni Læsevejleder Ikke ordblind Usikker fonologisk kodning Ordblind Efter testen indkalder læsevejleder forældre, elev og lærere til overlevering af testresultat. Elever kan være i store skriftsproglige vanskeligheder uden at være ordblinde. Elevforudsætninger og -kompetencer inddrages i et omfang, der er relevant. Der udarbejdes en indsatsplan for elever i betydelige skriftsprogsvanskeligheder, hvor elevens og forældrenes perspektiv inddrages. En mulighed kan være handleplansskabelonen ROAL 12. Fra begyndelsen af 4. klasse til udgangen af 9. klasse Ressourceperson/ læsevejleder/ klassens lærere Introduktion til NOTA 13 og Materialebasen 14 for elever i betydelige skriftsprogsvanskeligheder og deres forældre. Introduktion af digitale redskaber som CD-ORD 15, IntoWords 16, Dictus, Siri 17. De digitale hjælpemidler gøres anvendelige for eleverne, så hjælpemidlerne er nyttige i alle skolens fag. 6

7 4.-6. klasse Nationale test obligatoriske og frivillige Dansklærer og klassens øvrige lærere Evaluering af læse- og staveudviklingen i hele klassen evt. med uddybende prøver, der undersøger de målrettede for enkelte elever. Det kan være Skriftsproglig udvikling og ST-prøver. Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig Konference i anden halvdel af skoleåret klasse efter endt testning, der bl.a. indeholder planlægning af opfølgning på ordblindetesten og de nationale test. Deltagere: Ledelse, læsevejleder, relevant pædagogisk personale i klassen. Evt. deltagelse af relevant personale fra PPR. Der udarbejdes indsatsplan for elever i betydelige skriftsprogsvanskeligheder, hvor elevens og forældrenes perspektiv inddrages. En mulighed kan være handleplansskabelonen ROAL. De målrettede for elever i betydelige læsevanskeligheder er orienteret mod hele elevens læring og inkluderer elevens specifikke vanskeligheder. Formålet er at forbedre elevens læsefærdigheder og læringsmuligheder. Indsatsplaner evalueres og revideres jævnligt. Viser der sig i skoleforløbet tegn på ordblindhed, testes eleven med den nationale ordblindetest. brug af digitale hjælpemidler (herunder læse-skrivestrategier med ITværktøjer) ordforråd i alle fag læseforståelse i alle fag skriftlige kommunikation evt. understøttet multimodalt notatteknikker og huskestrategier fremlæggelsesstrategier og -former Mulige tiltag: Etablering og vedligeholdelse af elev- og forældrenetværk Studiecafe for elever i betydelige skriftsprogsvanskeligheder 7

8 7.-9. klasse Nationale test obligatoriske og frivillige Dansklærer og klassens øvrige lærere Evaluering af læse- og staveudviklingen i hele klassen evt. med uddybende prøver, der undersøger de målrettede for enkelte elever. Det kan være Skriftsproglig udvikling og ST-prøver. Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig Konference i anden halvdel af skoleåret klasse efter endt testning, der bl.a. indeholder planlægning af opfølgning på ordblindetesten og de nationale test. Deltagere: Ledelse, læsevejleder, relevant pædagogisk personale i klassen. Evt. deltagelse af relevant personale fra PPR. Indsatsplan evalueres og revideres for elever i betydelige læsevanskeligheder (se indledende tekst). Der udarbejdes indsatsplan for elever i betydelige skriftsprogsvanskeligheder, hvor elevens og forældrenes perspektiv inddrages. En mulighed kan være handleplansskabelonen ROAL. De målrettede for elever i betydelige læsevanskeligheder er orienteret mod hele elevens læring og inkluderer elevens specifikke vanskeligheder. Formålet er at forbedre elevens læsefærdigheder og læringsmuligheder. Indsatsplaner evalueres og revideres jævnligt. Viser der sig i skoleforløbet tegn på ordblindhed, testes eleven med den nationale ordblindetest. brug af digitale hjælpemidler (herunder læse-skrivestrategier med ITværktøjer) udvikling af elevers ordforråd i alle fag læseforståelse i alle fag skriftlige kommunikation evt. understøttet multimodalt notatteknikker og huskestrategier fremlæggelsesstrategier og -former Mulige tiltag: Etablering og vedligeholdelse af elev- og forældrenetværk Studiecafe for elever med betydelige skriftsprogsvanskeligheder Etablering af elevbaseret ordblindepatrulje, som kan instruere og formidle til elever på mellemtrinnet. NOTER: 1. Standarden omfatter elever i betydelige skriftsprogsvanskeligheder. Det er elever, der med den nationale ordblindetest, er registreret ordblinde, samt elever hvis skriftsproglige vanskeligheder forhindrer dem afgørende i at deltage umiddelbart i den almene undervisning. Elever, der har andre vanskeligheder, der er den afgørende barriere for skriftsprogvanskelighederne, er ikke nødvendigvis inkluderet i /omfattet af standardens bestemmelser. 2. Sprogvurdering af 3 og 5 årige. Dagtilbudsloven Tværfaglige Samarbejdsmøde, hvor relevant pædagogisk personale internt og fra Børn &Unge/PPR, forældre og ledelse deltage 4. For skoler med rullende skolestart skal de første tidsangivelser omregnes i forhold til barnets skolestart. 5. Jørgen Frost, Jørgen Chr. Nielsen IL-Basis: Individuel- og gruppeprøve til vurdering af læseforudsætninger og læseforståelse i indskolingen. Hogrefe 6. Ina Borstrøm, Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering på begyndertrinnet. Alinea 7. Lene Møller, Holger Juul: Skriftsproglig udvikling. Hogrefe 8. Poul Erik Jensen og Inger-Lise Jørgensen: ST 2-9, Hogrefe 9. DVO-testen er en test til tidlig identificering af mistanke om ordblindhed udarbejdet af Dansk Videncenter for Ordblindhed. 10. Der findes en kommunal plan for hvilke tests, der anvendes til de frivillige test. 11. Kirsten Dalgaard m.fl.: Testbatteriet. Special-pædagogisk Forlag 12. ROAL. Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder NOTA er et nationalt bibliotek med lydbøger og e-bøger inden for skøn- og faglitteratur. 14. Materialebasen er en lukket konference på Skolekom med digitaliserede undervisningsmidler, der er målrettet læsesvage elever. 15. CD-ORD er et PC-værktøj, der kan læse op og give ordforslag. 16. IntoWords er et ipad-værktøj, der kan læse op og give ordforslag. 17. Dictus og Siri er talegenkendelsesprogrammer til PC og ipad. 8

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 0. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 0. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Videndelingsoplæg - 20 minutter Niveaudelt læsetræningsforløb afsæt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3 & 2 Hogrefe. Tankerne bag etablering og gennemførelse

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

Evalueringskultur

Evalueringskultur Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Læsepolitik og handleplan for læseområdet Esajasskolen Forældre Indhold Indledning...3 Definition af læsning...3 Målsætning for læseundervisningen...3 Forventninger til forældrene...3 Esajasskolens læsepolitik

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklasser

Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklasser Pædagogisk UdviklingsCenter Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklasser Fagcenter Småbørn og Undervisning v. Annette Klint 28-04-2014 Lovgivningen siger Folkeskoleloven 13, stk.

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever

Et tilbud til ordblinde elever Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse.

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse. Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser.

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i forhold

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Udviklingsplan for Skarrild Skole

Udviklingsplan for Skarrild Skole Udviklingsplan for Skarrild Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen i Aarhus Oplæg Strandby skole Indskolingen Program o Rammer for o Hvordan kan et forløb se ud? o Hvordan opdager man læseskrivevanskeligheder tidligt i indskolingen? o Hvad stiller man op med elever i

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere