Ledelse som håndværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse som håndværk"

Transkript

1 Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted Præsentationsteknik og mødeledelse Effektiv læring via coaching Lederen som konfliktløser Motivationen bag det optimale lederskab 1

2 SEB Gruppen A/S tilbyder Ledelse som håndværk SEB Gruppen A/S har i mange år bistået virksomheder og organisationer i deres bestræbelser på at skabe lønsom udvikling af deres lederpotentiale. I samarbejde med vores kunder har vi udviklet konceptet Ledelse som Håndværk. Som leder er det dit ansvar at sikre forbindelsen mellem organisationens vision og medarbejderes ønsker om det udviklende arbejdsmiljø. Medarbejdere i dag stiller øgede krav om selvansvarlighed og kompetenceforvaltning. Din opgave som leder er at skabe basis for High Performance og derved sikre en optimal forvaltning af de ressourcer, du har ansvaret for. På denne uddannelse vil du blive introduceret for en samling af de mest effektive værktøjer til udvikling af den humane kapital. Model for syntesen i udvikling af lederpotentiale Ledelses udvikling Ledelsespotentiale Medarbejder udvikling Organisations udvikling Som deltager på denne lederuddannelse vil du lære at sikre, at din organisation er i balance mellem de syv basale krav for lønsom vækst, som fremmer den psykologiske dynamik, der motiverer den enkelte til at gøre en aktiv indsats for virksomheden. Du oplever et forløb, der både vil forøge dine kvalifikationer som leder, og som desuden vil give dig en mulighed for at skabe et netværk, der vil øge effektsikringen af den nye viden. Selve undervisningen Ledelse som håndværk er fordelt over tre gange to dage, hvor de centrale emnekredse er: Ledelse som håndværk - værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse - det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted Præsentationsteknik og mødeledelse Effektiv læring via coaching Lederen som konfliktløser Motivationen bag det optimale lederskab Ud over selve undervisningen anbefaler vi, at deltagerne bruger to dage til at arbejde med stoffet. Af erfaring ved vi, at disse netværksdage, én mellem hvert modul, skaber de optimale betingelser for at arbejde med stoffet. Det er vigtigt, at der kan bygges videre på et solidt fundament. Datoerne for disse netværksdage aftales på modul 1. Disse dage er deltagernes eget ansvar, og vi hjælper gerne med det praktiske. 2

3 Modul 1 Forandringsformidler Deltagerne på Ledelse som Håndværk bydes velkommen af underviseren Sebastian Nybo. Der er også mulighed for, at de ansvarlige ledere fra de respektive virksomheder og organisationer, der har deltagere med på uddannelsen, kan deltage ved åbningen af forløbet. Hovedoverskriften for de to dage er Holisme i ledelse og det Autentiske lederskab Det at skulle gå i front i en forandringsproces er lederens opgave. Det er helt afgørende for resultatet, at det ledende personale kan udvise et særligt nærværd for medarbejderne samt et målrettet strategisk fokus på visionen på én og samme tid. Forandringsledelse er at udvikle det iboende potentiale for holistisk nytænkning. Deltagerne trænes den første dag i at opnå den forståelse, der skaber resultater gennem en holistisk orienteret ledelse. Ordet holisme kommer oprindeligt af ordet holos, der på græsk betyder helhed. Det er afgørende for en leder, at han kan se og tænke i helheder. Det er vigtigt, at lederen kan bringe sig selv til at skabe overblik uden samtidig at miste sansen for detaljen. Det kan i sidste ende være detaljen, der afgør et projekts succesopfyldelse. At kunne se sammenhænge til organisationens øvrige aktiviteter, fokusområder og succeskriterier er af afgørende vigtighed for organisationernes evne til at indfri deres visioner. De komplekse sammenhænge mellem årsag og virkning afdækkes. Der arbejdes med ledelsesmodellen Holisme i ledelse, hvor der opnås indsigt og forståelse i balancepunktet mellem de fysiske, de mentale, de emotionelle og værdimæssige elementer i et projekts udvikling. Den næste del af undervisningen omhandler Det autentiske lederskab, hvor der gås i dybden med træning af deltagernes emotionelle og værdimæssige ressourcer. Træningsdagen har endvidere til formål at styrke den enkelte i at tage initiativ til at udvikle relationer mellem lederne i den gruppe vedkommende normalt fungerer i. At finde de bærende fælles værdier for god ledelse og at forankre dem i ledergruppen er af afgørende betydning for alle virksomheder. Det er essentielt for at kunne lede et projekt og/eller en organisation, at vi kan kommunikere med et fælles sprog (holistisk ledelsesfundament). Deltagerne introduceres til coaching-teorierne på niveau 1 der bygges videre senere i forløbet. Deltagerne får en forståelse for styrken ved at anvende psykologiske udviklingsværktøjer i ledelsesarbejdet. I uddannelsen vil der blive arbejdet med forskellige udviklingsmetoder og procesværktøjer, for på den måde at sikre, at der er noget for enhver. Særligt bliver der arbejdet med ledelsesmodellen Total Quality Management System. Deltagerne vil via træningen få større indsigt i og forståelse for, hvordan mange af ledelsesværktøjerne kan være støttende i det daglige ledelsesarbejde. De to dages undervisning vil skifte mellem indlæring og øvelser med en vægt på 70 % indlæring og 30 % øvelser. Træningen vil være fremadrettet og grundstenen til en fundamentskabende basisviden lægges. Hele uddannelsesforløbet vil give den enkelte deltager inspiration, indsigt og værktøjer til at skabe sit eget fundament af viden og færdigheder. Fælles for begge dage er, at undervisningen påbegyndes kl og afsluttes kl Der er indlagt pauser og frokost, når det passer ind i undervisningen. Morgenmad fra kl til

4 Modul 2 Lære at lære Emnet for dette modul er lederen som konfliktløser, og derfor går denne træning ud på at give deltagerne en række værktøjer, som skaber en mere åben dialog, hvor forventninger afstemmes og udtrykkes klart og præcist. Der gennemgås konflikttyper, reaktioner på konflikter, basal konfliktløsning, optrappende og afspændende sprog, psykisk energi, kropssprog, kommunikationsmodeller samt SEBs unikke model, der indeholder 11 typiske negative adfærdsmønstre. Deltagerne lærer at observere, klassificere samt at vælge modadfærd på de konfliktskabende adfærdsmønstre. Det at skabe varige forandringer kræver en læreproces, hvor alle tager afsked med udtjente adfærdsmønstre, og hvor organisationens medarbejdere ikke blot indlærer nye rutiner oven på de gamle, men lærer at lære. Deltagerne vil lære at forstå, hvorfor forandring ofte mødes med modstand - og hvad de kan gøre for at vende modstanden til forandringsparathed. Både som menneske og som organisation må vi naturligvis tage afsked med tidligere antagelser, holdninger og værdier, når de ikke længere giver mening. Det kan give intern uro. I holdningsbearbejdning og kulturændring er kommunikation og autentisk dialog altafgørende faktorer i aflæringsprocessen, der mindsker forandringsmodstandere. En konflikt er ikke pr. definition noget negativt. Konflikter kan vendes til meget frugtbare og udviklende processer. Det er kun, når vi er uenige, der er mulighed for udvikling. Nogle konflikter virker uløselige og negative. Det er i virkeligheden vores måde at håndtere konflikten på, der er det egentlige problem. Pointen er at forøge den faglige kompetence ved at få kendskab til løsning af konflikter eller håndtering af vanskelige situationer - til gavn for sig selv, medarbejderne og dermed hele organisationen. I en vanskelig samtale er det væsentligt at være bevidst om såvel sig selv som samtalepartneren. Det er vigtigt at kunne adskille personen fra sagen og at kunne adskille egne interesser og behov fra andres. Mange uoverensstemmelser opstår, fordi vi ikke føler os forstået. Næsten alle kender det. Fornemmelsen af at bruge uforholdsmæssig megen energi på vanskelige situationer eller personer. Hvad er det, der er så svært? Reaktionen hos sig selv eller hos modtageren? Kernen er at blive bedre til klar kommunikation, at blive bedre til at se samtalepartnerens behov, at blive bevidst om egne virkemidler, at skabe klar kontakt samt at få kendskab til optrappende og afspændende virkemidler i vanskelige situationer. I kommunikationens verden er der næppe én sandhed. Dette anskueliggøres og sættes i relation til den vanskelige samtale. Dernæst ser vi på lederen som teambuilder. I din egenskab af leder er du den, der er ansvarlig for at sammensætte teams, der via deres talenter kan skabe High Performance. Dette kræver en leder der både kan ansætte og sige farvel til medarbejdere. Ledelse handler om at være autentisk og værdig på en hensigtsmæssig måde. 4

5 Deltagerne skal lære at forstå, hvad der kendetegner den nye generation, vi ansætter. Både med hensyn til holdninger, forventninger til arbejdspladsen og vores egen indsigt i nye uddannelsesretninger. Som leder er man også den, der skal kunne se og assistere ved løsningen af interne konflikter mellem projektets øvrige deltagere. Træningen koncentrer sig om at give: Indblik i forcer og uudbyggede sider så du som leder øger din succesrate At anvende den indsigtsskabende dialog og derved fundamentet for den værdifulde samtale, så både lederne og kollegaer får det fulde udbytte af samtalen At lære at identificere teamets tovholdere Et væsentligt element i succesfuld ledelse er, at lederen kan identificere opgavernes interessenter og skabe relationer til dem. Udformningen af disse øvelser sker på baggrund af en indgående selvanalyse og af de forhold lederen arbejder under. De to dages undervisning vil skifte mellem indlæring og øvelser med en vægt på 50 % indlæring og 50 % øvelser. Fælles for begge dage er, at undervisningen påbegyndes kl. 9.00, afsluttes dag 1 kl og dag 2 kl Der er indlagt pauser og frokost, når det passer ind i undervisningen. Morgenmad fra kl til Dag 1 er der middag mellem kl , og derefter erfaringsudveksling. Connie Rasmussen; sektionsleder i Hillerød Kommune deltog i 2003 på Ledelse som håndværk. Tusind tak for et uforglemmeligt kursusforløb. Tak for det rum du skabte til indlæring og forståelse og ikke mindst selvindsigt. Jeg tror det for mange er fremtidens lederværktøj 5

6 Modul 3 måde. Desuden bliver de nye ledere bedre til at iagttage sig selv og andre og derved bedre til at få det ønskede budskab igennem. Der bygges videre såvel teoretisk som praktisk. Indlæring af flere metoder og afprøvning af flere modeller, således at den enkelte leder får en større indsigt i såvel egne som andres problemstillinger. Desuden gennemgås mulige årsager og hypoteser til disse problemstillinger således, at der kan gribes ind proaktivt som reaktivt. Der er kun en vej fremad På det afsluttende modul er det præsentationsteknik, mødeledelse og motivationsfremmende adfærd, vi har fokus på. Målet for dette modul, er at give deltagerne mulighed for at forbedre deres evner til at formidle klare budskaber på en professionel og motiverende måde. Vi arbejder med grundprincipperne for effektiv læring og vækst via selvindsigt, så denne del af træningen giver deltagerne mulighed for at øge både deres egen samt medarbejdernes trivsel gennem indsigt i den motiverende adfærd. Deltagerne træner videre i coaching - denne særlige form for aftalt dialog, som er et fantastisk godt værktøj til at opnå selvindsigt. De centrale emner i undervisningen er: Deltagerne lærer, hvordan informationer organiseres optimalt Hvilke værktøjer er de bedste til at skabe engagement? Hvordan forbereder man sig mentalt på en præstation? At lære at anvende coaching til opnåelse af større indsigt At blive bevidst om vores non-verbale kommunikation Deltagerne lærer at skabe værdige mål for sig selv Der bliver ikke noget lederskab uden følgeskab og det kræver en kongruent lederadfærd. De to dages undervisning vil skifte mellem indlæring og øvelser med en vægt på 40 % indlæring og 60 % øvelser. Fælles for begge dage er, at undervisningen påbegyndes kl. 9.00, men afsluttes dag 1 kl og dag 2 efter middagen kl Der er indlagt pauser og frokost, når det passer ind i undervisningen. Morgenmad fra kl til Med coaching kan lederen skabe varige empowerment resultater gennem den enkelte medarbejder. Forandringer, der kommer indefra og ud, er en opbyggende og udviklende proces, der skaber blivende ændringer. Hvordan kan deltagerne optimere deres færdigheder i informationsformidling? Definitionen på information er ifølge filosoffen Gregory Bateson: Forskellen der gør en forskel. Deltagerne lærer, hvordan de kan gøre en forskel og hjælpe andre med at lære selv tørt stof på en mere effektiv 6

7 Uddannelsens vision, mål og metode: Uddannelsens vision er, at deltagerne får mulighed for at udvikle deres lederpotentiale optimalt. Målet er, at deltagerne udvikles og i fremtiden vil opnå succesfulde resultater som ledere gennem øget viden, indsigt, forståelse og anvendelse af basale værktøjer i helhedsorienteret ledelse. Effekten skal kunne måles løbende gennem forbedrede resultater for den enkelte leder og for organisationen generelt senest 1 år efter uddannelsesforløbet er afsluttet (f.eks. øget medarbejdertilfredshed, øget loyalitet, større medarbejderansvarlighed) Metoden til at skabe denne udvikling ligger i vekslingen med de to basale elementer i uddannelsen nemlig spændingsfeltet mellem IQ og EQ. Ved at skifte mellem at styrke lederens intellektuelle intelligens (IQ) og dernæst den emotionelle intelligens (EQ) opstår der kontinuerligt et behov for mere viden. Målet er, at lederen efter uddannelsen evner at skabe effektive resultater via en helhedsorienteret ledelse. Dette fordrer emotionelle udviklingsprocesser. Med andre ord så skal lederen evne at transformere virksomhedens visioner til aktive daglige handlinger. Lederen bliver i stand til at lede sit team med overblik, intellekt, detaljesans, emotionel bevidsthed samt handle- og skaberkraft. IQ EQ Uddannelsen er opdelt i tre to dages moduler, samt to enkelte dages netværking. Under hele uddannelsesforløbet øges ledernes viden og færdigheder, så lederne bliver i stand til at bringe de bedst mulige ressourcer frem i sig selv og i teamet. Som afslutning på træningen udarbejder deltagerne et ejerskabs dokument, som beskriver de indsatsområder, den enkelte har valgt at gøre til sine særlige indsatsområder. Efter en general debriefing omkring forløbet afsluttes der med en festmiddag. Om underviseren H. Sebastian Nybo er en anerkendt erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han er grundlægger af og adm. direktør for SEB-Gruppen A/S samt ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet. Via et internationalt net af samarbejdsrelationer med forskere og teoretikere inden for psykologi, filosofi og kommunikation har han bygget et stærkt og samtidig ukonventionelt fundament. De senere år har Sebastian Nybo specialiseret sig inden for emnerne Organisatorisk Bevidsthedsudvikling, Følelsesmæssig Intelligens samt Holistisk Lederudvikling og Selvledelse. Sebastian Nybo har undervist mennesker i både ind- og udland, og har 13 års erfaring i undervisning, rådgivning og rekruttering af ledere og nøglemedarbejdere. Hans brede erfaringsbaserede viden er tilegnet via tilknytning til bl.a. erhvervslivet, sundhedssektoren, medicinalindustrien og forskningsmiljøer. 7

8 Praktiske oplysninger: Hvor foregår træningen Træningen foregår på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Tlf , dk. Der serveres morgenkaffe fra kl og undervisningen påbegyndes alle dage kl 9.00 og afsluttes med udtagelse af modul 2, der er internat og modul 3, hvor der den sidste aften er middag, der afsluttes kl Hvad tager deltagerne med hjem Deltagerne får et solidt fundament for deres lederskab. Et arsenal af værktøjer, modeller og nye forståelser, der vil gøre det endnu mere meningsfyldt at lede. Den største erkendelse er, at alle væsentlige forandringer kommer indefra, og at jeg har et særligt udvidet ansvar for at sikre de forandringsprocesser, virksomheden gennemløber. Deltagerne trænes i at tænke i helheder og vil lære at se de sammenhænge, der er mellem de forskellige delelementer, der sammen skaber lønsomhed. De vil lære, at der kun yderst sjældent er tale om en one silver bullet solution, for i lønsomme forandringer er elementerne forbundne kar der skal tænkes i helheder. Pris Pris per deltager er kr ,- ekskl. Moms og transport til kursusstedet. Prisen inkluderer udover undervisning, forplejning, overnatning ved modul 2 og middag ved modul 3 - samtlige materialer, der skal anvendes på uddannelsen. Kursusmaterialet er inklusive 4 bøger: Arbejdsglæde og Personaleudvikling af Brigitte Winkel, Forandringskommunikation af Helle Petersen, Ro, Balance og Indsigt og Det Indre Lederskab af Sebastian Nybo. Du modtager desuden et diplom som bevis på din deltagelse (forudsætter fuld deltagelse). Udtalelse fra Erik Holm, Adm. Direktør, Louis Poulsen A/S I forbindelse med et større forretningsudviklingsprojekt i Louis Poulsen Lighting har SEB-Gruppen A/S stået for ledelsesudvikling. Sebastian Nybo har på kort tid opnået en meget stor accept af alle ca. 30 ledende medarbejdere. Ledelsesgruppen har meget forskellig baggrund såvel uddannelsesmæssigt som fagligt, samt hvad angår alder og anciennitet. Sebastian Nybo har gennem sin personlighed og faglige professionalisme skabt et fælles ledelsessprog, og ikke mindst i væsentlig grad øget den interne tillid mellem de forskellige faggrupper. Uden disse resultater havde forretningsudviklingsprojektet ikke haft de fornødne organisatoriske forudsætninger for at kunne lykkes. Ledelsesudviklingsprocessen har i første fase kun omfattet den danske del af virksomheden, men med de resultater, der på nuværende tidspunkt er opnået, er det naturligt også at lade projektet omfatte de udenlandske datterselskaber. Samarbejdet med Sebastian Nybo har givet Louis Poulsen Lightings ledergruppe ny energi og selvforståelse. Er du blevet interesseret i at vide mere om SEB-Gruppen som virksomhed er du meget velkommen til at besøge vores hjemmesider Du er også altid velkomme til at ringe og få svar på dine spørgsmål. Betalingsbetingelser Beløbet forfalder 20 dage før afholdelse. Der ydes 10 % rabat ved samlet tilmelding af ti deltagere fra samme organisation. SEB Gruppen A/S Nygade 6, 4. sal DK-1164 København K Tel Fax:

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 FOREDRAG KATALOG www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 HVIS DIT LIV VAR EN FILM, VILLE DU SÅ HAVE HOVEDROLLEN? Tag mod til dig, og luk din indre eventyrer ud Foredraget bidrager med stærkt

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere