IKKE MEDHOLD I KLAGE i sag om vedtagelse af nyt reglement for Det Falsterske Dige i Guldborgsund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKKE MEDHOLD I KLAGE i sag om vedtagelse af nyt reglement for Det Falsterske Dige i Guldborgsund Kommune"

Transkript

1 9. juli 2018 Sagsnr.: NMK og NMK KlageID: og EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET IKKE MEDHOLD I KLAGE i sag om vedtagelse af nyt reglement for Det Falsterske Dige i Guldborgsund Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter kystbeskyttelseslovens 1 18, stk. 1, jf. 17, stk. 2. MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Toldboden Viborg Tlf CVR-nr EAN-nr naevneneshus.dk Miljø- og Fødevareklagenævnet giver ikke medhold i klage over Guldborgsund Kommunes afgørelse af 21. december 2017 om vedtagelse af nyt reglement for Det Falsterske Dige. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 2 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. kystbeskyttelseslovens 18 b. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017 om kystbeskyttelse med senere ændringer. 2 Lov nr af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

2 1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelsen er den 18. december 2017 og den 24. januar 2018 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af bestyrelsen for Det Falsterske Digelag (klager 1) og et medlem af Det Falsterske Digelag (klager 2). Klagerne har navnlig anført, at - der ikke er hjemmel i kystbeskyttelseslovens 17, stk. 2, til at tillade cykling på diget, da bestemmelsen alene giver mulighed for at begrænse færdsel og brug, - der ikke er anlagt en vej på digekronen, og at - afgørelsen ikke lever op til forvaltningslovens regler vedrørende begrundelse og klagevejledning. Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit Sagens oplysninger 2.1 Ejendommen/området Det Falsterske Dige strækker sig fra Birkemose i syd til Ulslev i nord, og er ca. 17 km langt, 3,77 m højt, og 2,51 m bredt (digekronens bredde). Digearealet omfatter hele arealet fra vestsiden af katastrofevejen, selve diget og arealet ud til Østersøen. Hele området er ejet af digelaget, som udgøres af de ejendomme, der beskyttes mod oversvømmelse. Opførelsen af diget blev påbegyndt i efteråret 1873 og afsluttet i 1875 som følge af, at Rigsdagen i maj 1873 vedtog en lov om opførelse af diger på Falster og Lolland til beskyttelse mod oversvømmelser fra havet. Loven blev vedtaget efter, at en stormflod den 13. november 1872 hærgede det meste af Sydfalster og store dele af det sydlige Lolland med store tab af menneskeliv og materielle værdier til følge. 2.2 Sagens forhistorie Guldborgsund Kommune fastsatte den 18. februar 2013 en ny vedtægt for Det Falsterske Digelag. Afgørelsen blev påklaget, og den 22. maj 2017 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse herom. 3 Nævnet stadfæstede med nogle ændringer vedtægterne, herunder formuleringen af vedtægternes 4 om kommunens dækning af vedligeholdelsesudgifter ved tilladelse af cykling på diget. Af nævnets afgørelse af 22. maj 2017 fremgår følgende om cykling på diget: Cykling på diget 3 NMK

3 Klagerne har anført, at en tilladelse til cykling ikke kan udstedes med hjemmel i kystbeskyttelseslovens 17. Kystbeskyttelseslovens 17 bestemmer, at kommunen kan fastsætte konkrete bestemmelser om færdsel og brug af bl.a. kystbeskyttelsesanlæg. 17 er en videreførelse af digelovens 16, hvis formål var at beskytte digeværkerne mod beskadigelse og for at nå dette mål, måtte indskrænkninger i rådigheden tåles. Kystbeskyttelsesvejledningen anfører i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd, at kystbeskyttelseslovens 17, har til formål at undgå skader og nedslidning af kystbeskyttelsesanlæg. Endvidere følger det, at bestemmelsen alene kan anvendes ved færdselsregulering, der har til formål at beskytte anlægget. Herudover fremgår det af sagen, at både Trafikministeriet og Kystdirektoratet finder, at cykling vil øge sliddet på diget med øgede vedligeholdelsesomkostninger til følge. Kommunen har anført, at det ikke fremgår af vedtægten, at der kan cykles på diget, og at cykling reguleres af det gældende reglement for diget, der bestemmer, at cykling ikke er tilladt. Da kommunen ikke har truffet afgørelse om, at det i vedtægten skal tillades at cykle på diget, og da det i det gældende reglement understreges, at cykling ikke er tilladt, er der ikke truffet en egentlig afgørelse angående spørgsmålet, som kan efterprøves af nævnet. Det er dog Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at cykling på diget ikke kan tillades med hjemmel i kystbeskyttelseslovens 17, da bestemmelsen alene kan bruges til begrænsning i færdslen for at undgå nedslidning af græsvækst mv. Det findes derfor bedst i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd og formål, at vedtægtens 4 ændres, således at den sidste sætning ophæves. Sætningen der lyder: Dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilladelse til cykling på diget skal efter forudgående aftale afholdes af Guldborgsund Kommune skal derfor ophæves, og 4 i vedtægten vil herefter lyde: Udgifterne til nævnte vedligeholdelse samt digelagets forvaltning fordeles mellem medlemmerne af digelaget i forhold til den til enhver tid godkendte partsfordeling. Bestyrelsen ajourfører partsfordelingen. Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, skal ejendommens ejer underrette digelagets bestyrelse derom. Dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med offentlighedens adgang på diget kan forhandles med Guldborgsund Kommune. 3

4 2.3 Den påklagede afgørelse Guldborgsund Kommune har den 21. december 2017 meddelt sin beslutning af 14. december 2017 om at fastsætte nærmere bestemmelser om færdsel og brug af arealer vedrørende Det Falsterske Dige. Bestemmelserne er udmøntet i et nyt reglement for diget. Beslutningen er offentliggjort den 27. december Af reglementet fremgår bl.a.: 1 Reglementet er gældende for benyttelsen af de arealer der udgør Det Falsterske Dige og som ejes af Det Falsterske Digelag, dvs. selve diget, klitterne, forstranden, oplags- og tilkørselsarealer samt øvrige arealer tilhørende digelaget. For offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen gælder generelt Naturbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. I Naturbeskyttelseslovens regelsæt er der nærmere anført både muligheder samt begrænsninger i forhold til offentlighedens færdsel. 2 Færdsel til fods og kortvarigt ophold er tilladt overalt på digelagets arealer. Adgang sker på eget ansvar. På digets bagskråning må man af hensyn til kystbeskyttelsesanlæggets funktion dog kun færdes på de anlagte op- og nedgange og overkørsler. På samme måde er det tilladt at færdes med barnevogne, kørestole og lignende for handicappede. Hunde skal føres i snor. Mindre både må i perioden 1. marts 31. oktober oplægges på forstranden mindst 5 meter fra klit eller dige. 3 Det skal specielt bemærkes, i relation til publikums benyttelse af digelagets arealer, at følgende er forbudt: at færdes med motorkøretøjer, knallerter samt at ride. at campere, tænde bål, bruge kogeapparater, bortkaste brændende cigaretter og tændstikker, anvende fyrværkeri eller på anden måde ved brug af åben ild at skabe risiko for brand, at forrette nødtørft eller efterlade affald (der henvises til toiletter og affaldsbeholdere), 4

5 at grave i dige og klitter, grave i stranden inden for en afstand af 5 meter til klitter, bortfjerne sten og sand fra forstranden, fjerne eller plante træer, buske og andre vækster, fjerne eller ødelægge hegn og andre af digelagets anlæg, at benytte arealerne som oplagsplads, herunder for både (bortset fra de i 2 nævnte), fiskeredskaber, badehuse o. a. samt at opstille borde og bænke eller andre faste indretninger Det fremgår desuden af meddelelsen, at der efter Guldborgsund Kommunes vurdering ikke er klagemulighed, og derfor ikke vedhæftet klagevejledning. Det fremgår ligeledes, at det vil være Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har kompetence til at fastlægge, om der er klageadgang eller ej. Kommunen har henvist til en mail fra Kystdirektoratet af 15. juni 2017, hvoraf fremgår, at det er direktoratets vurdering, at det ikke har været lovgivers mening, at beslutninger efter 17, stk. 2, skulle kunne påklages. 2.4 Klagernes indhold Klager 1 har den 16. december 2017 navnlig anført, at Guldborgsund Kommune med det ændrede reglement har udtaget den hidtil gældende forbudsbestemmelse mod cykling på diget, ligesom der er indføjet et afsnit vedrørende naturbeskyttelsesloven. Det fremgår af klagen, at kystbeskyttelseslovens 17, stk. 2, alene er tænkt anvendt til indskrænkning af færdsel og brug i beskyttelsesøjemed, ikke til at udvide færdslen/brugen. Klager har endvidere påpeget, at der ikke er anlagt en vej på digekronen. Den 25. januar og den 8. februar 2018 har klager 1 supplerende anført, at afgørelsen er truffet i strid med forvaltningslovens bestemmelser, herunder krav om begrundelse og klagevejledning. Det er oplyst, at digekronen udgøres af en græsbevokset lerkappe, som er en vigtig del af digets konstruktion, idet den forstærker/beskytter bagskråningen mod sammenfald ved en højvandshændelse. Det er påpeget, at græsbevoksningen slides ved færdsel. Endelig har klager 1 anført, at digelagets bestyrelse har været i konstruktiv i dialog med kommunen om muligheder for at cykle ved diget. Digelaget har således foreslået, at der kan cykles på det areal ved foden af diget, på digets inderside, som digelaget har købt til brug for arbejdskørsel, ligesom der er anlagt en 7,5 km lang cykelsti på dette areal i den nordlige ende af diget. For så vidt angår Guldborgsund Kommunes beredvillighed til at dække udgifter i forbindelse med ekstra vedligehold ved cykling på diget, har klager 1 henvist til, at der ikke er fastsat et konkret beløb til dækning af 5

6 ekstraordinære udgifter i forbindelse med offentlighedens adgang på diget. Klager 2 har navnlig anført, at diget er privat ejendom. Det ejes af digelaget og dermed af digeskatteyderne, som betaler alle udgifter vedrørende diget. Bestyrelsen er valgt på demokratisk vis i overensstemmelse med vedtægtens regler, og repræsenterer dermed digelagets medlemmer. Klager 2 har oplyst, at bestyrelsen i 2002 gennemførte en undersøgelse om cykling. De ca ejere af fritidshuse og landbrug blev spurgt om deres holdning til cykling på diget. Af besvarelserne fremgik, at lodsejere mente, at der ikke må cykles på diget, 427 mente, at der må cykles, dog ikke ud for sommerhusområderne, mens 574 mente, at der må cykles på hele diget. Klager 2 har desuden anført, at Guldborgsund Byråd optræder, som om det ejer diget, og har truffet afgørelse uden hensyntagen til den pågældende undersøgelse, som det har kendskab til, og uden at foretage en fornyet undersøgelse. Byrådets medlemmer er desuden bekendte med, at både Trafikministeriet og Kystdirektoratet finder, at cykling vil øge sliddet på diget med øgede vedligeholdelsesomkostninger til følge. Klager 2 har ligeledes anført, at det fremgår af 1 i reglementet, at det er naturbeskyttelseslovens bestemmelser, der anvendes i forbindelse med færdsel på digearealet. Det fremgår imidlertid hverken af sagsfremstillingen eller reglementet, hvilken bestemmelse i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 om offentlighedens adgang til naturen, der åbner for færdsel på cykel på diger. Diget er heller ikke natur, det er et bygningsværk, der udelukkende er opført som beskyttelse mod oversvømmelse fra havet. Det er påpeget af klager 2, at der i 3 i reglementet er den begrænsning i færdslen, at man ikke må færdes med motorkøretøjer, knallerter samt ride. Det kan således sluttes modsætningsvis, at der må cykles. Klager 2 finder, at byrådet på denne måde misbruger kystbeskyttelseslovens 17 stk. 2, til med hjemmel i en ikke nærmere præciseret bestemmelse i naturbeskyttelsesloven, at udvide færdslen på diget med cykling. Der er således ikke lovhjemmel til cykling på diget. Klager 2 har endelig anført, at der ikke, som der står i sagsfremstillingen, er anlagt en vej på digekronen. Diget er en 17,6 km lang strandsandbunke, der på toppen har en lerkappe, som er 2,51 m bred og nogle få centimeter tyk. Det hele bliver holdt sammen af en græsmåtte og dets trevlerod, og det tåler ikke færdsel særlig godt. Førsteinstansens bemærkninger til klagen Guldborgsund Kommune har den 10. januar 2018 bemærket, at naturbeskyttelsesloven giver rettigheder til, at offentligheden kan cykle på veje og stier i det åbne land. 6

7 Det fremgår, at det er Guldborgsund Kommunes synspunkt, at den eksisterende vej/sti på digekronen kan sidestilles med andre typer af veje og stier i det åbne land, og at der derfor bør gælde samme regelsæt for arealer ejet af Det Falsterske Digelag som for andre privatejede og offentlige arealer i det åbne land. Guldborgsund Kommune har bemærket, at kommunen anerkender og bakker op om den væsentlige samfundsmæssige funktion, som diget som kystbeskyttelsesanlæg opfylder, men at det vurderes, at diget ikke vil miste sin kystbeskyttelsesmæssige funktion ved mulighed for cykling på vej/sti på digekronen. Samtidig anderkender Guldborgsund Kommune, at en mulighed for cykling vil medføre et større slid på diget. Kommunen har derfor også tilkendegivet at ville dække ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilladelse til cykling på diget. Denne mulighed er tillige anført i 4 i den gældende vedtægt for Det Falsterske Digelag af 22. maj Andre bemærkninger til klagen Et medlem af digelagets bestyrelse har den 1. januar 2018 oplyst, at han ikke er enig med bestyrelsen i klagen. Det er medlemmets opfattelse, at der i stedet bør indledes en konstruktiv dialog med Guldborgsund Kommune med henblik på at få forbedret toppen af diget, så det bliver egnet til færdsel både til fods og på cykel Øvrige oplysninger Det fremgår af sagen, at Kystdirektoratet den 14. november 2017 i mail til klager, har anført, at der ikke er bestemmelser i loven, som indskrænker klageretten for så vidt angår kommunalbestyrelsens afgørelser efter kystbeskyttelseslovens 17, stk Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 3.1 Indledende bemærkninger Klageret Det følger af kystbeskyttelseslovens 17, stk. 2, at kommunalbestyrelsen for den enkelte kyststrækning eller for det enkelte anlæg til kystbeskyttelse kan fastsætte nærmere bestemmelser om færdsel og brug. Hvis bestemmelserne indebærer ekspropriation, finder 6, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Det følger af 18 i kystbeskyttelsesloven, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og af 18 a, stk. 9, at rettidig klage har opsættende virkning. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at en beslutning om i medfør af kystbeskyttelseslovens 17, stk. 2, at fastsætte regler om færdsel, er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, og at der således er mulighed for at klage over beslutningen. Nævnet har herved lagt vægt på, at beslutningen 7

8 er konkret og retter sig mod en bestemt personkreds, ligesom den ensidigt fastlægger gældende ret. Miljø- og Fødevarenævnet har vurderet, at klagerne er indkommet rettidigt. Klagen fra klager 1 er fremsendt på baggrund af byrådets beslutning den 14. december 2017 og ikke først efter kommunens meddelelse herom af 21. december Miljø- og Fødevareklagenævnet har herved lagt vægt på, at den i sagen afgørende beslutning var truffet på klagetidspunktet, selv om den ikke officielt var meddelt klager. Klagen fra klager 2 er indkommet inden 4 uger efter offentliggørelsen af beslutningen. 3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger Fastsættelse af reglement for diget Det fremgår af kystbeskyttelseslovens 17, stk. 2, at kommunalbestyrelsen for den enkelte kyststrækning eller for det enkelte anlæg til kystbeskyttelse kan fastsætte nærmere bestemmelser om færdsel og brug. Det følger af bemærkningerne 4 til bestemmelsen, at Udover begrænsning i færdsel for at undgå nedslidning af græsvækst m.v. kan der f.eks. blive tale om forbud mod bådoplæg på strandbredder og foran diger, navnlig i vinterhalvåret. I stormsituationer kan sådanne genstande kastes ind på diget og beskadige dette. Det fremgår af naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1, at adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, af ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens 17 kun helt eller delvis kan forbydes, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar. Det følger endvidere af 26, stk. 2, at ejeren på samme måde kan forbyde cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer, og færdsel ad private enkeltmandsveje og stier på dage, hvor der holdes jagt, eller hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet med fare. Miljø- og Fødevareklagenævnet har sin afgørelse af 22. maj 2017 bemærket, at cykling på diget ikke kan tillades med hjemmel i kystbeskyttelseslovens 17, da bestemmelsen alene kan anvendes til begrænsning i færdslen for at undgå nedslidning af græsvækst m.v. 4 Til forslag L 85 til Lov om ændring lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi (Folketingstidende (1. samling), vedtaget som lov nr. 178 af 24. februar 2015 om ændring lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi. 8

9 Miljø- og Fødevarenævnet finder, at kommunen i den konkrete sag ikke har truffet afgørelse om at tillade cykling på diget. Kommunen har derimod besluttet, at der ikke fastsættes et forbud mod cykling på diget. Cykling på diget vil således alene kunne finde sted i kraft af naturbeskyttelseslovens regler og ikke efter kystbeskyttelseslovens regler og dermed ikke efter det fastsatte reglement. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om ikke at fastsætte et forbud mod cykling i reglementet for Det Falsterske Dige. Nævnet har herved lagt vægt på, at kommunen efter bestemmelsen i 17, stk. 2, kan begrænse færdslen, mens der ikke er noget krav om, at det skal ske. Nævnet har ligeledes lagt vægt på, at kommunen har påtaget sig den ekstra vedligeholdelse af diget, som cykling måtte medføre, hvorved et eventuelt ekstra slid på diget er håndteret på anden vis, end ved en begrænsning i færdslen. Guldborgsund Kommune har ikke truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens regler. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan således ikke tage stilling til sagen i henhold til naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang på det foreliggende grundlag. Forvaltningsretlige krav til afgørelsen Det følger af forvaltningslovens 5 22, at en skriftlig afgørelse skal indeholde en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver parten medhold. En begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter. I det omfang, afgørelsen er baseret på et administrativt skøn, skal begrundelsen også angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen, jf. forvaltningslovens 24, stk. 1. Begrundelsen skal om fornødent også indeholde en kort redegørelse for de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, jf. lovens 24, stk. 2. En begrundelse skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende resultat. En manglende eller mangelfuld begrundelse anses generelt for at være en væsentlig mangel, som fører til, at afgørelsen er ugyldig. Det følger af forvaltningslovens 25, at skriftligt meddelte afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysninger om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende medhold. 5 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 2. april 2014 af forvaltningsloven. 9

10 Tilsidesættelse af reglerne om klagevejledning medfører, at klagefristen suspenderes, indtil der er givet korrekt klagevejledning. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at det fremgår af afgørelsen, at den er truffet i medfør af kystbeskyttelseslovens 17, stk. 2. Det fremgår ligeledes, at kommunen er bekendt med, at der er klaget over afgørelen, og at kommunen ikke har vurderet, at der er klageadgang, men at det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har den endelige kompetence til at fastlægge, om der er en sådan. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens håndtering af de formelle krav efter forvaltningslovens regler, og at afgørelsen dermed ikke er ugyldig. Nævnet har herved lagt vægt på, at kommunen i afgørelsen har anført, at der ikke vurderes at være klageadgang, men har anført den kompetente klagemyndighed. Nævnet har ligeledes lagt vægt på, at afgørelsen var påklaget allerede på afgørelsestidspunktet, hvilket kommunen var bekendt med, og at klager derved ikke har fortabt nogen ret ved kommunens udladelse af at give en egentlig klagevejledning. For så vidt angår spørgsmålet om manglende begrundelse finder Miljøog Fødevareklagenævnet, at kommunens afgørelse er tilstrækkeligt begrundet i anvendelsen af kystbeskyttelseslovens 17, stk. 2, hvorefter der ikke gælder en pligt, men alene kan fastsættes bestemmelser om begrænsning af færdsel med henblik på at beskytte et kystbeskyttelsesanlæg. 3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse Miljø- og Fødevareklagenævnet giver ikke medhold i klager over Guldborgsund Kommunes afgørelse af 21. december 2017 om vedtagelse af nyt reglement for Det Falsterske Dige. Formand Afgørelsen er sendt til: Det Falsterske Digelag v. formand Søren Esbjerg Bjerregård - Annette Gertung - Guldborgsund Kommune, sagsnr. 11/9202 Per Kamper Hansen - 10

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Den 4. december 2018 Sagsnr.: 18/05227 Klagenr.:1000658 MBT-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af afslag på dispensation i sag om opførelse af staldbyggeri indenfor

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune 20. juni 2018 Sagsnr.: NMK-451-00020 KlageID: 245706 EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune Miljø-

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup 7. juni 2018 Sagsnr. NMK-31-02245 KlageID: 183863 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup Hillerød Kommune har den 18.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn 11. maj 2017 Sagsnr. NMK-450-00030 Tidl. sagsnr. 2014-5654 EBRAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn Miljø- og

Læs mere

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. 23. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-04408 KlageID: 211183 AML-NH AFGØRELSE i klagesag om Frederiksberg Kommunes afslag på dispensation fra lokalplanens krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig ved

Læs mere

Endelige afgørelse af klage over Lolland Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse

Endelige afgørelse af klage over Lolland Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse Dato 20. juni 2018 Sagsbehandler Julie Flagsø Mail juf@vd.dk Telefon +45 7244 3013 Dokument 18/05987-13 Side 1/5 Endelige afgørelse af klage over Lolland Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune 29. marts 2019 Sagsnr. 18/08058 Klagenummer: 1001827 EBRAU AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune Miljø-

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune 20. april 2018 Sagsnr. NMK-43-00746 KlageID: 229000 RIKNU-NMKN AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

Læs mere

Afgørelse i klagesag om Glostrup Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til carport i Hvissingeparken, Glostrup Sag NMK

Afgørelse i klagesag om Glostrup Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til carport i Hvissingeparken, Glostrup Sag NMK Afgørelse i klagesag om Glostrup Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til carport i Hvissingeparken, Glostrup Planklagenævnets afgørelse af 13. juli 2018 Sag NMK-33-04669 Glostrup Kommune har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Guldborgsund Kommunes afgørelse om vedtægtsændring for Det Falsterske Digelag

AFGØRELSE i sag om Guldborgsund Kommunes afgørelse om vedtægtsændring for Det Falsterske Digelag 22. maj 2017 Sagsnr. NMK-450-00001 Tidl. j.nr. 2014-4375 BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Guldborgsund Kommunes afgørelse om vedtægtsændring for Det Falsterske Digelag Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

ODENSE KOMMUNE Flakhaven Odense C Orientering om afgørelse

ODENSE KOMMUNE Flakhaven Odense C Orientering om afgørelse Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing ODENSE KOMMUNE Flakhaven 2 5000 Odense C 2017-59293 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Advodan Thisted, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, som advokat

Læs mere

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet.

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet. 19. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04642 og NMK-41-00577 KlageID: 274387 ANNFY-NMKN og PIALYN AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3-392, Erhvervsområde

Læs mere

Adgang til naturen Hvad siger reglerne?

Adgang til naturen Hvad siger reglerne? Adgang til naturen Hvad siger reglerne? Adgangskampagne Workshop 2017 Chloe Rubin Lidt om mig: Chloe Rubin Fuldmægtig, cand.jur. Naturforvaltning i Miljøstyrelsen chrub@mst.dk 2 / Miljøstyrelsen / Adgang

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand.

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand. 12. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04029 KlageID: 158601 INROE-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød PLANKLAGENÆVNET

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind 7. december 2018 18/05931 (NMK-31-02398) MAS AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind Herning Kommune har den 11. januar

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-810-00247 LINMA-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn Miljø- og Fødevareklagenævnet har

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune 17. december 2018 Sagsnr. 18/05277, NMK-600-00192 JMJ-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune Miljø-

Læs mere

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune 4. oktober 2018 Sagsnr. NMK-600-00162 KlageID: 180425 EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen BEK nr 1317 af 21/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-020-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage 13. december 2017 Sagsnr. NMK-33-03858 KlageID: 118097 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø 20. december 2017 Sagsnr. NMK-33-04176 KlageID: 189245 SAL AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø Fanø Kommune har den

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer Udkast Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen I medfør af 27, stk. 3 og stk. 4, 67, stk. 2, 87, stk. 4, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

5 love. Love regler. Ny vejlov pr. 27. dec. 2014

5 love. Love regler. Ny vejlov pr. 27. dec. 2014 Love regler Reglerne er delt mellem flere ministerier og flere styrelser 5 love Vejloven Privatvejsloven Lov om naturbeskyttelse Lov om mark og vejfred Færdselsloven Teknik var traditionelt i Transportministeriet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde

AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde 30. juni 2017 Sagsnr. NMK-33-03685 KlageID: 102839 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde Køge Kommune har den 19.

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes vedtagelse af lokalplan med bestemmelse om ophør af servitut om forbud mod salg af alkohol

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes vedtagelse af lokalplan med bestemmelse om ophør af servitut om forbud mod salg af alkohol 11. april 2017 Sagsnr. NMK-33-03465 KlageID: 91092 CLARI-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes vedtagelse af lokalplan med bestemmelse om ophør af servitut om forbud mod salg af alkohol Planklagenævnet

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver Sammenskrivning af Lov om kolonihaver Dette er en sammenskrivning af Lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007 med følgende ændringslove indarbejdet i teksten: Lov nr. 1571 af 20. december 2006 Lov nr.

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker 30. juni 2017 Sagsnr. NMK-33-03733 KlageID: 106947 MIKPRI AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker PLANKLAGENÆVNET Toldboden

Læs mere

Vi her Skrevet til vedrørende ejendommen matr.nr. beliggende_ kommunens j.nr._

Vi her Skrevet til vedrørende ejendommen matr.nr. beliggende_ kommunens j.nr._ STATsFoALTNiNGEN Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 07-12~2015 Vi her Skrevet til vedrørende ejendommen matr.nr. beliggende_ kommunens j.nr._ Svar på klage Statsforvaltningen har behandlet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge. 6. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02110 KlageID: 120790 CATCA AFGØRELSE i klagesag om landzonetilladelse til udstykning af ejendom i Køge Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III 7. januar 2019 Sagsnr. 18/06262 Klagenr.: 1001092 (Tidl.: NMK-33-04806) JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 415 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet -

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune 19. maj 2017 Sagsnr. NMK-31-01939 KlageID: 95333 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Horsens Kommune har meddelt landzonetilladelse

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Allerød Kommune har vedtaget lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Allerød Kommune har vedtaget lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. 10. maj 2017 Sagsnr. NMK-33-03550 KlageID: 93904 CLARI-NMKN AFGØRELSE i sag om Allerød Kommunes vedtagelse af lokalplan 1-135 - Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej Planklagenævnet har modtaget en klage

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

BEK nr 1062 af 21/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1062 af 21/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1062 af 21/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 18/01716 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til vedtægt for Lendrup Strand digelag.

Udkast til vedtægt for Lendrup Strand digelag. Udkast til vedtægt for Lendrup Strand digelag. Vedtægt for Lendrup Strand Digelag. Lagets oprettelse. 1. Lagets navn er Lendrup strand Digelag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lovbek. nr.267 af

Læs mere

Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse og Kerteminde Byråds beslutning om at fremme kyssikring 21. september 2016.

Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse og Kerteminde Byråds beslutning om at fremme kyssikring 21. september 2016. Politik og Strategi Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 kommune@kerteminde.dk Vedtægter for Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag Lagets oprettelse 1. Lagets

Læs mere

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage STATSFORVALTNINGEN Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 23-03-2016 Orientering om af ørelse Statsforvaltni ngen Storetorv 10 6200 Aa benraa kommunens j.nr. Sagsnummer.: 2016-507 SAGSBEHANDLER:

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde. 9. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-03859 KlageID: 117719 JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

EN SIKKER VEJ TIL GODE NATUROPLEVELSER HVAD DU KAN OG MÅ I NATUREN

EN SIKKER VEJ TIL GODE NATUROPLEVELSER HVAD DU KAN OG MÅ I NATUREN EN SIKKER VEJ TIL GODE NATUROPLEVELSER HVAD DU KAN OG MÅ I NATUREN DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING arbejder for at beskytte vilde dyr, natur og landskaber, for at bevare naturoplevelser for alle og for

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Færdsel og ophold i naturen. - Introduktion til regler for færdsel og ophold i Nationalpark Thy

Færdsel og ophold i naturen. - Introduktion til regler for færdsel og ophold i Nationalpark Thy Færdsel og ophold i naturen - Introduktion til regler for færdsel og ophold i Nationalpark Thy Dagens emner 1) Hvem er jeg? 2) Hvem er I? 3) Hvad er Naturstyrelsens rolle i NP og vedr. adgangsregler 4)

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Afslaget gives i henhold til forbuddet i husdyrgodkendelseslovens 6, stk. 1, nr. 4 samt husdyrgodkendelseslovens 31.

Afslaget gives i henhold til forbuddet i husdyrgodkendelseslovens 6, stk. 1, nr. 4 samt husdyrgodkendelseslovens 31. Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Ornestation Mors Gl. Møllevej 97 7970 Redsted M. Afslag på ansøgning om udvidelse af dyreholdet på Bækkevej 4, 4470 Høng Kalundborg Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan. nr. 668, Jyllinge Nordmark.

AFGØRELSE i klagesag om Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan. nr. 668, Jyllinge Nordmark. 06. april 2018 Sagsnr. NMK-33-04500 KlageID: 239890, 240041 JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 668, Jyllinge Nordmark Roskilde Kommune har den 29. november

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej Oksbøl. Sendt til begge e-bokse samt

Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej Oksbøl. Sendt til begge e-bokse samt Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej 10 6840 Oksbøl Sendt til begge e-bokse samt email Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Forhåndsbesked om opsætning af skilt og låge på matr.nr. 1u, Jegum Gde.,

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens 14. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-03888 KlageID: 123540 ULJ-NH AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens Horsens Kommune har den 17. oktober 2016 givet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til.

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til. Dato 4. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06595-9 Side 1/5 Klage over anlæg og placering af offentlig stibro Du har ved brev af 21. april 2015 klaget (sammen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. juni 2014 J.nr.: NMK-512-00048 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af støttemure på 12 ejendomme under Ålsgårde Kystsikringslag

AFGØRELSE i sag om afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af støttemure på 12 ejendomme under Ålsgårde Kystsikringslag 18. april 2017 Sagsnr. NMK-450-00007 SHEDYH AFGØRELSE i sag om afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af støttemure på 12 ejendomme under Ålsgårde Kystsikringslag Miljø- og Fødevareklagenævnet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Vores afgørelse Aalborg Kommunes afgørelse (påbud) af 21. april 2016 om fjernelse af granitgrus er lovlig.

Vores afgørelse Aalborg Kommunes afgørelse (påbud) af 21. april 2016 om fjernelse af granitgrus er lovlig. Dato 29. juli 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 16/06672-22 Side 1/6 Fjernelse af granitgrus i rabatareal, Pinstrup Høj Vejdirektoratet har behandlet jeres klage

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15819-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om gennembrud af dige i Horsens Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om gennembrud af dige i Horsens Kommune 18. december 2018 Sagsnr.: NMK-600-00166/18/05595 KlageID: 187779/1001553 EBRAU AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om gennembrud af dige

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet AFGØRELSE I HENHOLD TIL KYSTBESKYTTELSESLOVEN - KYSTBESKYTTELSE I SAKSKØBING BYOMRÅDE 26-04-2016 Guldborgsund Kommune har den 21. januar 2015 modtaget en ansøgning fra Fællesrådet for Sakskøbing og omegn.

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune

STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-42-00605 KlageID: 226189 RIKNU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere