Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 25

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bostedet vilstrupvej Vilstrupvej Haderslev Tlf.: Hjemmeside: bosteder.haderslev.dk ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) til år () Pladser i alt: til 85 år (udviklingshæmning) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Charlotte Torbensen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbuddet Vilstrupvej lever op til den fornødne kvalitet i de 3 af Kvalitetsmodellens 7 temaer, som tilsynet har omfattet. Side 2 af 25

3 *Samlet vurdering: Temaer som er blevet belyst ved det anmeldte tilsynet: Organisation og ledelse, kompetencer og fysiske rammer. *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: Tilsynet anbefaler dialog mellem leder og medarbejdere vedr. informationsstrøm. Tilsynet anbefaler, kontinuerlig supervision til medarbejderne. STS konstaterer under gennemgang af de fysiske rammer at der er lås på fælles køleskabet. Tilsynet vil snarest og ved kommende tilsyn være særlig opmærksom på, om reglerne i lov om magtanvendelse efterleves. Side 3 af 25

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Oplysninger om lederen på tilbuddet, leders CV, eksamensbevis og dokumentation for øvrige relevante kompetencer Samtykke til indhentelse af straffeattest for leder Opgørelse af vikarforbrug Resultat af APV vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø Opgørelse over ansatte medarbejdere på stedet samt grunduddannelse Referater fra personalemøder for de seneste 3 måneder Seneste godkendelsesrapport Beskrivelse af tiltag ift. trivsel, personalegennemstrømning og sygefravær Opgørelse over sygefravær for det seneste år Observation af de fysiske rammer. I forbindelse med det anmeldte driftsorienteret har der været interview med: Leder Dorthe Barsballe Petersen 4 medarbejdere Interviewkilder 2 borgere Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 25

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Charlotte Elise Holmen Charlotte Torbensen Afdelinger Koglehuset Skovhuset Gårdhuset Mosehuset Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 25

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 25

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Tilsynet vurderer, at lederen har relevant uddannelser samt erfaring med målgruppen. Lederen uddelegerer opgaver til medarbejderne, men er også observant på sit ansvar som leder. Tilsynet vurderer, at lederen er faglig kompetent til at lede Vilstrupvej. Tilsynet vurderer, at der er uoverensstemmelse mellem leder og medarbejdernes opfattelse af, hvad der er tilstrækkelig information fra lederen. Tilsynet vurderer, at tilbuddet ikke får kontinuerlig supervision, men har mulighed ad hoc. Tilsynet vurderer, at medarbejderne muligvis ville profitere af fast supervision, for at tage nogle af udfordringerne i opløbet. Tilsynet vurderer, at der forefindes relevant fagligsparring på Vilstrupvej. Side 7 af 25

8 Tilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent af tilbuddets medarbejdere og ledelse. Tilsynet vurderer, at der er et meget lavt sygefravær på Vilstrupvej. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Lederen har relevant grunduddannelse samt efteruddannelse. Lederen uddelegerer opgaver til medarbejderne, men er også observant på sit ansvar som leder. Der er uoverensstemmelse mellem leder og medarbejdernes opfattelse af, hvad der er tilstrækkelig information fra lederen. Vilstrupvej får supervision efter behov, og der forefindes relevant fagligsparring på tilbuddet. Muligvis ville medarbejderne profitere af fast supervision, for at tage nogle af udfordringerne i opløbet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Leder: Lederen har været leder 5,5 år på Vilstrupvej, og hun har en grundlæggende pædagogisk uddannelse samt en lederuddannelse Haderslev Kommune har sammensat. Ledelsesopgaven har ændret sig en del, efter at lederen har fået en større medarbejdergruppe. Lederen prøver at inddrage medarbejderne, men hun er også tydelig i forhold til de beslutninger, hun selv tager som leder. Lederen forsøger at uddelegere mest mulig ansvar til medarbejderne. Medarbejdergruppen der havde været der i en lang årrække lavede tidligere arbejdsplan efter deres eget behov. Leder laver arbejdsplan nu, og vagterne er mere ligeligt fordelt. Lederen arbejder meget struktureret både for hende selv, og for medarbejdere og organisationen. Der har været afholdt temadag, hvor letværdierne blev drøftet i forhold til hvordan værdierne kan omsættes til praksis. Resultatet af dagen var, at medarbejderne ønskede flere temadage på sigt samt hvordan kan de i højere grad bruge hinandens kompetencer. Side 8 af 25

9 Ligeledes arbejder der på at implementere systematik blandt andet i Bosteds IT dokumentationssystemet. Lederen oplyser, at hun giver mange informationer, og overvejer om hun giver for mange informationer. Medarbejderne får al den viden hun selv har. Eks. at leder sender mails ud om informationer, men at medarbejderne ikke husker den information der gives. Årsagen kan også være, at medarbejderne har flere fridage mv. Medarbejdere Mosehuset, Koglehuset, skovhuset, Gårdhuset: Lederstil: Lederen sætter borgernes tarv højest, så strækker leder sig langt og kan næsten altid finde en løsning. Hun har stor viden, og vil gerne have nye tiltag og faglighed. Lederen er lyttende og forstående både ved personlige ting og fagligt. Medarbejderne oplyser, at de er rart at lederen gerne vil have faglige stolte pædagoger. Lederen er tilgængelig og kigger dagligt forbi i husene. Lederen siger god morgen i husene næsten hver morgen, og tager sig tid til at snakke med borgerne. Lederen træder også til ved en ekstra vagt, hvis det kniber. Tilbuddet har fået et løft siden lederen startede i På daværende tidspunkt var der 2 ledere i tilbuddet, og det ses positivt at nuværende leder har fået ledelsen for alle. Information smutter nogle gange for lederen eks. fik nogle medarbejdere at vide, at de skulle deltage i tilsynsbesøget dagen før tilsynet. Lederen vil have at medarbejderne tager beslutninger og hun uddelegerer meget. I forhold til tidligere leder er dette et kulturchok for nogle af medarbejderne. Medarbejderne oplyser, at arbejdet bliver mere interessant, når de er inddraget. Lederen stoler meget på sit personale, og hun bakker altid personalet op. Ligeledes er lederen god til pårørendesamarbejde. Medarbejderne nævner, at de ikke lade sig presse af de pårørende, når det ikke kan lade sig gøre. Lederen er god at inddrage i særlige pårørende udfordringer. Side 9 af 25

10 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) Leder: Tilbuddet har ikke fast supervision, men mulighed for at kontakte den pædagogiske konsulent i kommunen. Lederen mødes med øvrige ledere i kommunen, og har egen ledergruppe som mødes på fastlagte tider. Der sparres på ledergruppemøde med beskæftigelsesdelen. Pædagogerne har også mulighed for at sparre med hinanden på tværs af tilbuddet, dette kan foregå på personalemøde. Lige nu er der 2 medarbejdere i jobrotation, dette giver rigtig god faglig sparring. Lederen ønsker mere af det samt m mere vidensdeling grupperne imellem. Tilbuddet har fået trivselsmidler fra Haderslev kommunen til Koglehuset til at sikre vidensdeling mellem 3 erfarne og 3 nye medarbejdere. Lederen har sammen med medarbejderne valgt en bestemt konsulent i HR afd. til at stå for processen. Medarbejdere: Koglehuset: På afdelingen er der ansat nye og gamle personaler, og de gang med at få en samlet kultur, så der ikke arbejder som 2 hold. Der er bestilt ekstern superviser til denne proces. Mosehuset: Afdelingen har haft 2 dødsfald, hvor lederen har givet den nødvendige supervision. Personalegruppen har ikke fungeret godt for 2 år siden, og fik supervision udefra. Gårdhuset: Ikke supervision. Skovhuset: På grund af en borger som pressede personalegruppen, blev der givet supervision af pædagogisk konsulent. Hvor medarbejderne fik hjælp til nye metoder og tilgange til den konkrete borger. Der er der sket en positiv udvikling efterfølgende. Medarbejder har i forbindelse med sygemelding fået tilbudt supervision. Side 10 af 25

11 Ingen af afdelingerne får fast supervision. Medarbejderne tænker, at det er godt med supervision. Tror det er et spørgsmål om at sige højt, hvad der er behov for. Tilbuddet har søgt hjælp fra VISO i forhold til 1 borger, hvor værksstedsmedarbejdere også er inddraget. I tilbuddet er der masser af faglig sparring også på tværs af husene. De enkelte medarbejders spidskompetencer bliver brugt, men de ved ikke helt hvilke spidskompetencer den enkelte har. Åbenrå Kommune vil lave en kompetencebank, hvor enkelte medarbejdere er inddraget på tværs af Kommunes tilbud. Desuden har tilbuddet oplevet at få god inspiration fra andre tilbud i Danmark fx "det kan nytte". Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af tilbuddets medarbejdere og ledelse. Vilstrupvej følger sygefraværspolitikken i Haderslev Kommune. Tilbuddet har et lavt sygefravær. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Side 11 af 25

12 Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Leder: På tilbuddet er medarbejderne er uddannet pædagoger. 4-5 er pædagogisk medhjælpere plus studerende. Der afholdes intro for nye medarbejdere i forhold til medicininstruks, magtanvendelse, flytningsvejledning mv. Nye medarbejdere er med på 4 følvagter, og får intro i borgerens mappe vedr. dagstruktur. De løse vikarer er ofte tidligere studerende. På en afdeling er der udarbejdet en manual til nyansatte, og på de øvrige afdelinger er der ikke skriftlig manual. Lederen oplyser, at på det førstkommende møde aftales fælles intro materiale til nye medarbejdere. Lederen næver, at der er kulturforskelle på afdelingerne, og dette er årsagen til, at der ikke er en skriftlig manual på alle afdelinger. Medarbejdere: Der arbejdes ofte med vikarer, og der er generelt været meget udskiftning. I tilbuddet er der 2 langtidssyge i Koglehuset, og personalet er temmelig presset. 1 medarbejder er nu på vej tilbage. I Skovhuset er der også langtidssygemelding, og der har også været mange vikarer i ca. 1,5 år. Medarbejderen oplyser, at det har været en hård tid. I tilbuddet instrueres nye vikarer med sidemandoplæring via 4 føldage samt med 2 forskellige morgen- og aftenvagter. De studerende får en intromappe. I Koglehuset er der udarbejdet skriftligt intro materiale, en liste med hvad vikarerne skal igennem. Dette er ikke udarbejdet i de øvrige huse. På Mosehuset hænger vifter med arbejdsmanualer vedr. borgerne i køkkenalrummmet. Andre afdelinger har en vifte og andre en mappe. Side 12 af 25

13 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) Leder: Der er meget lidt personalegennemstrømning. Lederen har indtrykket af at medarbejderne er rigtig glade for at arbejde på Vilstrupvej. Enkelt medarbejder har roteret rundt på afdelinger og der er også faste vikarer. Medarbejdere: Skovhuset: Har oplevet personaleskift med 2 medarbejdere er gået på pension, 1 medarbejde er startet op fra et andet hus samt ny ansat som sagde op på 6 mdr. Pt er personalegruppen stabil. Gårdhuset: Nogle medarbejder er gået på pension, og der er lidt personale gennemstrømning. Mosehuset: Siden 2009 samme personalegruppe. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) Koglehuset: Udskiftning på grund af pension samt 2 langtidssyge ikke arbejdsrelateret. Leder: Der er generelt ikke et højt sygefravær i tilbuddet. På Vilstrupvej er der 2 langtidssygemeldte, og det er ikke arbejdsbetinget sygdomme. Tilbuddet har ikke haft stresssygemeldte i personalegruppen, dog har en medarbejder været sygemeldt i 3 uger på grund af udadreagerende borger. Tilbuddet følger Haderslev Kommunes sygefraværspolitik. De overvejer at ændre den eks. ringe 1. dag, i stedet for nu på 3. sygedag. Dette skal tages op på fællesmøder, og der afholdes 4 fællesmøder årligt. Lederen oplever, at få god sparring. På kommende workshop er emnet vold og udadreagerende adfærd. Tilbuddet skal i gang med APVennu. Der er lavet handleplan i alle 4 grupper på tidligere APV, og alt er bragt i orden. Der har ikke været noget i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Side 13 af 25

14 Tema Gns. bedømmelse Medarbejdere: Mosehuset: Der er langtidssygefravær, men ikke meget ellers. Afdelingen har haft psykolog tilknyttet, hvor der er arbejdet med samarbejdet, som fungerer på nuværende tidspunkt godt. Gårdhuset: Meget lidt sygdom. Samarbejdet er ikke i top, medarbejderne har mange forskellige mål med arbejdet. Dette tales der om på personalemøder, hvor lederen deltager. Skovhuset. Der er ikke noget særlig sygefravær. Godt samarbejde i afdelingen, men der er behov for afstemning af forventninger. Arbejdet fungerer generelt godt, og kan anerkende hinandens indsats. Koglehuset Intet høj sygefravær. Som personer samarbejdes der godt. Indimellem vil personalet noget forskelligt rent fagligt. Eks. koordinere hvem der er skriveansvarlig samt hvem der er tovholder for statusmøde osv. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Tilsynet vurderer, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilsynet vurderer, at der er mulighed for efteruddannelse i tilbuddet. Tilsynet vurderer, at medarbejdergruppens kompetencer afspejler målgruppen og deres komplekse problemstillinger. Tilsynet vurderer, at den nuværende medarbejdergruppe har erfaring med målgruppen. Side 14 af 25

15 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Medarbejdergruppens kompetencer afspejler målgruppen og deres komplekse problemstillinger. Alle medarbejder har fået en Krapuddannelse, og der er mulighed for efteruddannelse. Det undrer tilsynet, at ingen af medarbejderne har ønske om gratis efteruddannelse på diplom niveau. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Leder: Medarbejderne har de rette kompetencer til målgruppen. Alle har været afsted på KRAP og alle har fået tilbud om Diplom. Medarbejderne kunne vælge gratis diplom i neuropædagogik og forskellige diplomuddannelse osv. Ingen medarbejder på Vilstrupvej har søgt midler. Medarbejdere: Hele tilbuddet har været på KRAP kursus og der er tilbud om coachuddannelse. Hvis der er penge i tilbuddet er der muligheder, medarbejderne kommer også på korte temadage. 1 kollega har selv betalt mindfulness uddannelse. Lederen vil gerne bakke op om Diplomuddannelser. En medarbejder mener også at der afholdes kurser i fagforeningens regi. Medarbejderen tilbydes efteruddannelse efter målgruppens behov. Leder: Tilbuddet har ikke borgere med en konkret kompleks diagnose som autisme. Borgerne har typisk flere kompleksiteter. Tilbuddet bruger KRAP som metode. Medarbejdere: Side 15 af 25

16 Tema Gns. bedømmelse Oplever at de har relevante kompetencer til målgruppen. Medarbejderne har grunduddannelser, neuropædagogik samt erfaring med målgruppen. 2 medarbejdere er oprindelig uddannet maler, hvor de er gode til at tilrettelægge arbejdet. De har også en pædagogisk uddannelse. Medarbejderne oplyser, at de har noget andet i rygsækken. Der arbejdes med etiske aspekter i forhold til borgeren i tilbuddet. Det tages op på teammøder. eks. at blive råbt efter, dette fylder meget. Desuden tales der også om ydmyghed, når medarbejderne er i borgernes hjem. Medarbejderne tænker borgerens baggrund ind i forhold til mad og tøj, når borgerne ikke selv kan give udtryk for ønsker. Tilbuddet har et godt samarbejde med de pårørende, som ønsker kontakt med deres søn/datter. Borgernes pårørende kommer langvejs fra for at drøfte forskellige temaer. Koglehuset: Der er pårørende der ikke ønsker kontakt med deres pårørende. Gårdhuset: Der støttes rigtig meget op om pårørende, og der hjælpes med at arrangere besøg. Ligeledes afholdes der 1 fællesarrangement årligt. Dette er Sommerfesten. Der er ikke personalemøder med den samlede personalegruppe, men der er fælles temadage. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Tilsynet vurderer, at borgerne trives i de nuværende rammer, men samtidig også, at de ikke isolerer sig i egen lejlighed og benytter fællesfaciliteterne i tilbuddet. Tilbuddet har fokus på målgruppens behov. De fysiske rammer understøtter for nuværende borgernes udvikling og trivsel. Side 16 af 25

17 Tilsynet vurderer, at tilgængeligheden for kørestolsbruger til søen kan være udfordrende, da der ikke er lagt fliser eller andet materiale som belægning. Ud fra besigtigelse, observation og interview vurderer tilsynet, at de fysiske rammer på tilbuddet afspejler, at det er borgernes hjem. Borgerne har selv sat præg på deres lejlighed. Dog er der lås på fælles køleskabet, og borgerne har selv deres køleskab i lejlighederne. Tilsynet vurderer, at tilbuddet fremstår helt rent ved tilsynsbesøget. Tilsynet vurderer, at Whistleblowerordningen hænger tilgængeligt på Vilstrupvej. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel De fysiske rammer tager højde for, at tilbuddet er borgernes hjem. Dog er der lås på fælles køleskabet, borgerne har selv køleskabe i lejlighederne. Borgerne trives i de nuværende rammer, hvor den enkle borgers behov tilgodeses, så vidt det er muligt. De fysiske rammer understøtter for nuværende borgernes udvikling og trivsel. Der bør overvejes om der skal bygges en rampe/fliser, så kørestolsbruger kan kører til søen uden at sidde fast i græsplænen. Ved tilsynsbesøget observeres det, at Whistleblowerordningen hænger tilgængeligt i tilbuddet. Ved tilsynsbesøget fremstår tilbuddet rent. Side 17 af 25

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Leder: Borgerene har generelt optimale fysiske rammer. Nogle borgere bruger deres lejligheder meget og andre meget mindre. Medarbejdere: Borgerne trives i de fysiske rammer. Borgerne kan li at være sammen i fællesarealer, og trækker sig også naturligt til egen bolig. Borgerne inddrages i indretning af fællesarealer, men der er knappe ressourcer. Der er mulighed for at finde pladser i fællesarealer, så borgerne befinder sig bedst muligt. Borger gårdhuset: Borger viser egen lejlighed. Personligt indrettet og 2 rumslejlighed med store bad faciliteter og lift i loft. Interview foregår i egen lejlighed. Borgeren er glad for at bo i tilbuddet, da han har det godt. Der er ikke noget han ikke kan li ved tilbuddet. Lejligheden er fin stor og han er glad for at sidde i lejligheden og se fjernsyn. Der er ikke noget han ikke er glad for ved lejligheden. Indikator 14.b: De fysiske 4 (i høj grad Leder: Borger Mosehuset: Sidder i egen lejlighed under interview. Det er skønt at bo i tilbuddet, og de andre medborgere og personalet er flinke. Borgeren synes det er dejligt at bo i lejligheden. Det er fint nok, selv om det er et lidt mindre soveværelse end da han boede hjemme. Borgeren kører ud indimellem på terrassen. Side 18 af 25

19 rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov opfyldt) Målgruppen er udviklingshæmmet med psykiatrisk overbygning. De fysiske rammer matcher ikke altid borgernes behov eks. Skovhuset. Det kan være svært at rumme nogle af borgerne i fællesarealer. Der kan opstå en smittende effekt, hvis én borger konflikter smitter det. Medarbejderne skal pædagogisk være foran. episoden. En borger kan rigtig meget, og er meget i egen lejlighed. Denne borger er ikke tryg i fællesarealerne, hvis der ikke er medarbejder til stede. Koglehuset har udtrykt ønske om en trampolin til en borger, men lederen har ikke været inddraget i dette ønske. Medarbejder: Medarbejderne prøver at skærme borgerne fx i spisesituationer. Sidder ved 2 eller flere borde og spiser. Borgerne bruger fællesarealerne, og medarbejderne sørger derfor, at der altid er personale i køkkenet. Inddrager borgerne i det de kan i rengøring og madlavning. (støvsuge, skrælle kartofler mv.) Etisk diskussion Gårdhuset: For at skabe indhold i hverdagen for borgeren, henter borger 2 liter mælk hver dag i KIWI. Det etiske dilemma opstår, hvis han ikke ønsker at hente mælk hver dag. For at matcher borgernes behov, har pedellen lavet et bord, så borger kan spise selv. Koglehuset: Afdelingen har ikke så gode udendørsfaciliteter, og har ikke altan mv. Men har én borger der gerne vil hoppe på trampolin, har ikke økonomi til det samt plads udenfor. Der arbejdes på bedre udendørs arealer til Koglehuset. Borger Gårdhuset: Borgeren kan lide at være i fællesrummet, og være sammen med de andre borgere, hvor han sidder Side 19 af 25

20 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 3 (i middel grad opfyldt) og spiller UNO. Bruger fællesstuen til at se fjernsyn. indimellem er der flere der ser fjernsyn, og nogle gange kommer der personale ind til ham og ser tv. Borgeren får besøg af en nabo til ham. Han kan godt li at være udenfor, kører ud med skraldespanden, men kører ikke over til søen eller skoven. Borger Mosehuset: Borgeren kan godt lide at være i køkkenet, og i stuen sammen med de andre. Borgeren kan lide at være udenfor, når der er varmt, og når der er besøg af familien. Han kører nogle gange til Aldi sammen med familien. Kører til og fra arbejde hver dag. ca. 1,5 km. Kører sammen med anden borger. Det tar ca min. Hjemmedag: Kører nogle gange ned i byen, og hjælper sammen med kontaktperson med at gøre rent. Om aftenen ser borgeren fjernsyn, og hjælper personalet med at lave mad osv. Ved tilsynsbesøget observeres det, at der ikke er lavet fundament fliser eller ramper, så kørestolsbrugere ikke kan kører hen til søen. Leder: Der italesættes rigtig mange gange på personalemøder, at medarbejderne skal huske at have respekt for, at de arbejder i borgers eget hjem. I Skovhuset rigtig mange udfordringer i forhold til udadreagerende adfærd. Medarbejderne har sat læresætninger på en pult i det fælles køkkenareal for borgerens bedste, og borger profiterer positivt af det. Tilsynet foreslår, at læresætninger er i egen lejlighed istedet. Leder vurderer at det indimellem er for farligt at gå ind til borger i egen lejlighed. 3 af borgere har udadreagerende adfærd i Skovhuset og det kan være problematisk at klæde vikarerne på til opgaven. Afdelingen bliver meget sårbar. Side 20 af 25

21 Der er lås til medicin og til fælles køleskab, og borgerne har deres eget køleskab med mad de kan spise. I den gruppe er der en borger der ellers ville tømme køleskabet. Der er aftalt en fast struktur med borgeren, dette udløser 1 cola når han kommer fra beskæftigelse. Borgeren er blevet mere rolig efter at colaerne er aflåst i et rum. Lederen oplyser, borgerne passer ikke altid godt sammen, og leder har ikke indflydelse på hvilke borgere der visiteres. Tilsynet spørgere lederen, hvorfor der er lås på køleskabet, når personalet er til stede. Leder har ikke svar på det spørgsmål. Tilsynet oplyser, at tilbuddet ikke må have lås på det fælles køleskab. Medarbejdere: Inddragelse af borgerne i beslutninger om egne lejligheder, og borgerens lejligheder er indrettet efter borgernes smag. Der er stor forskel i forhold til hvor meget borgerne er klar over, at det er deres. Skovhuset: Alle borgerne er meget bevidste om, hvad der er deres og hvad de gerne vil købe. Medarbejderne hjælper borgerne med at købe ind, og de har individuelt indrettede boliger. 1 borger har kun haft få ting i hendes bolig. De borgere der kan låse døren selv om natten, gør det. Dem der ikke kan selv låser personalet døren. Alle borgere kan selv låse sig ud. Medarbejderne ringer på, men venter ikke nødvendigvis på, at blive lukket ind. Alle borgerne er mobile. Gårdhuset: Alle fortrolige snakke foregår i egen bolig. Alle borgere låser døre på grund af borger, som går ind til alle og spiser alt. Side 21 af 25

22 Tilbuddet har inddraget de pårørende. 1 borger har samtykket i, at personalet på grund af handicap låser døren om natten. Ved de e borgere der ikke selv kan komme op, ringer der også på og siger de kommer ind. De øvrige der er mobile, ventes der til de kommer ud. Koglehuset: Medarbejderne ser film sammen med borger i egen lejlighed, når borger gerne vil. Andre borgere låser døren ind til sig selv, når han kommer hjem. Medarbejderne går ikke ind, hvis borgeren ikke byder ind. Mosehuset: Der er ingen borgere som låser dørene, dog er der nogle som lukker dørene. Medarbejderne ringer på og banker på inden de går ind i borgernes lejligheder. Borger Gårdhuset: Borgereb bestemmer selv i egen lejlighed, og han har selv bestemt indretning, og hvad der skal hænge på væggene. Han er nogle gange sammen med andre medborgere samt familien. Borgeren bruger terrassen om sommeren. Han kan komme i kontakt med medarbejderne, når han har behov for det. Borger Mosehuset: Borgeren får nogle gange besøg af familien, og dem der bor her. Nogle gange af en borger fra en anden afdeling. Han bestemmer selv i egen lejlighed, og han har selv valgt indretning af bolig. Borgeren bruger køkkenet ved besøg af familien. Borgeren kan ikke komme i tanke, om noget han er utilfreds med. Borgeren har fjernbetjening til døren. Side 22 af 25

23 Side 23 af 25

24 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Takster Tilbudstype:. Side 24 af 25

25 Side 25 af 25

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere