Udmøntning af Trepartsaftale III - etablering af RAR-model for koordination og aktørsamarbejde 8. marts 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af Trepartsaftale III - etablering af RAR-model for koordination og aktørsamarbejde 8. marts 2018"

Transkript

1 Udmøntning af Trepartsaftale III - etablering af RAR-model for koordination og aktørsamarbejde 8. marts 2018 Resume Formålet med RAR-modellen er overordnet at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde ifm. voksen- og efteruddannelsesindsatsen med henblik på at skabe et bedre match på arbejdsmarkedet. Det er aftalt, at de Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR s) opgave vil være at fastlægge strategierne for RAR s koordinerende indsats. Med udmøntningen af RAR-modellen vil RAR ernes opgave blive udbygget i forhold til rådenes nuværende opgaver. RAR-modellen betjenes af de regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK), hvor der ansættes VEU-tovholdere til at løfte opgaven. Arbejdsmarkedskontorerne betjener allerede i dag de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR erne). Det er aftalt, at de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) udpeger områder, hvor koordination og aktørsamarbejde skal styrkes fx på områder med særlig behov for arbejdskraft eller i den virksomhedsopsøgende indsats. Det er arbejdsmarkedskontorerne, der udfører de konkrete arbejdsopgaver. AMK ernes opgaver består bl.a. i at: a) Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen på arbejdsmarkedet regionalt og nationalt til uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser, arbejdsmarkedets parter samt lokale erhvervsservicecentre og væksthuse bl.a. ud fra eksisterende viden og analyse fra regioner, kommuner og andre relevante aktører. b) Levere overblik over mulighederne i og på tværs af beskæftigelses- og efter- og videreuddannelsessystemet til jobcentre og a-kasser, samt lokale erhvervsservicecentre og væksthuse for derved at understøtte, at ledige og beskæftigede får målrettet opkvalificering hurtigere, og at virksomhederne får den efterspurgte kvalificerede arbejdskraft hurtigere. Det vil også sige, at AMK erne får en betydelig opgave i at bidrage til den tværgående koordinering af kursusindkøb både inden for det enkelte RAR og på tværs af RAR erne, således at flere kursushold faktisk kan gennemføres hurtigere på tværs af behov i virksomhederne og blandt de ledige c) Etablere og indgå i relevante regionale, lokale og/eller brancheopdelte samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører. Det er aftalt, at der udvikles et kompetenceværktøj, som løbende kan identificere kompetencebehovet hos virksomhederne. Kompetenceværktøjet skal bruges til at skabe et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer på den ene side, og jobcentrenes og a-kassernes uddannelsesindsatser for de ledige på den anden side. Kompetenceværktøjet skal desuden bruges til at understøtte RAR's valg af områder, hvor der skal igangsættes regionale samarbejder.

2 Side 2 af 6 Det er aftalt, at hvert RAR kan igangsætte eller bidrage til regionale analyser inden for fx områder med mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer, der kan bidrage til at kvalificere de regionale samarbejder. Endelig er det aftalt, at der følges op med en samlet evaluering ved brug af en ekstern evaluator og ud fra fastlagte succeskriterier, og at aftaleparterne orienteres herom. Baggrund I forbindelse med beskæftigelsesindsatsen er der behov for, at der i højere grad sker en koordinering af virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer og jobcentrenes og a-kassernes uddannelsesindsatser for de ledige. Dette gælder særligt i forbindelse med rekrutterings- og flaskehalsudfordringer. Der er således behov for at styrke samarbejdet og koordinationen mellem aktørerne inden for voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet samt erhvervsfremme-, innovations- og beskæftigelsesområdet, således at det aktuelle behov for VEU imødekommes, herunder også med henblik på at dække mere specialiserede SMV ers uddannelsesbehov. Det drejer sig bl.a. om at styrke samarbejdet mellem jobcentre, virksomheder, lokale og regionale erhvervsfremmeaktører og VEUudbydere (almene, erhvervsrettede og videregående) i forbindelse med rekrutterings- og flaskehalsudfordringer. Men der er også behov for at styrke koordinationen af den virksomhedsrettede indsats i hhv. erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Nogle virksomheder oplever hyppige besøg af virksomhedskonsulenter fra jobcentre, uddannelsesinstitutioner, den lokale erhvervsservice og Væksthusene, der hver sælger et produkt fx et kursus, et praktikophold eller et væksttjek, og her vil særligt SMV erne have glæde af et bedre koordineret tilbud fra de enkelte systemer. Det er således i Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse aftalt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter afsætter 25 mio. kr. årligt i 4 år til koordination og aktørsamarbejde i regi af RAR. Succeskriterier og målepunkter for RAR og VEU-tovholdernes arbejde Det er aftalt, at hvert RAR fastlægger de områder, hvor man vil styrke koordination og aktørsamarbejde. Det bør bl.a. gøres ved at inddrage relevante regionale og lokale aktører, samt ved at orientere sig i allerede eksisterende og velfungerende aktørsamarbejder. Der følges op med en samlet evaluering i 2021 forud for udløbet af aftaleperioden. Der defineres en række succeskriterier for RAR s koordinerende indsats, og der foretages en førmåling for at kunne vurdere progressionen ift. de fastsatte succeskriterier, som kan tage udgangspunkt i følgende: 1. Der er et bedre match mellem udbuddet og efterspørgslen efter voksen-, efter- og videreuddannelse både indenfor de brancher, hvor der er etableret regionale samarbejder, men også på tværs af brancher, der hvor det er relevant.

3 Side 3 af 6 2. Virksomheder, jobcentre og a-kassers kursusønsker samordnes og koordineres, så der i højere grad kan oprettes og gennemføres hold for ledige og beskæftigede inden for områder, hvor det kan være en udfordring at få samlet kursusdeltagere nok. 3. Jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR får et bedre overblik over, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der er igangsat tværgående samarbejde og koordination for at imødekomme dette. 4. Uddannelsesinstitutioner oplever, at det er lettere at tilrettelægge, koordinere og gennemføre kurser målrettet ledige og beskæftigede indenfor områder med rekrutteringsudfordringer. 5. Virksomhederne i de udpegede regionale samarbejder fx inden for områder med mangel på arbejdskraft oplever, at det er lettere at få opkvalificeret ansatte eller ledige til de stillinger, der er brug for. Samtidig bør målsætningen være, at henvendelserne til virksomhederne er af højere kvalitet, og er bedre koordineret blandt aktørerne. Forslag til model for koordination og aktørsamarbejde Nedenfor gennemgås de konkrete forslag til udmøntning af en RAR-model. Det er aftalt, at de Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR s) opgave vil være at fastlægge strategierne for RAR s koordinerende indsats. Det er aftalt, at der ansættes VEU-tovholdere i de tre regionale arbejdsmarkedskontorer under Beskæftigelsesministeriet (AMK), der i dag betjener de otte RAR. Tovholderne får til opgave at facilitere og forestå koordineringen og aktørsamarbejdet i overensstemmelse med de strategier RAR vedtager. RAR udpeger regionale brancher og indsatsområder for styrket samarbejde og koordination Det er aftalt, at de otte RAR skal udpege de områder med rekrutteringsudfordringer mv., hvor der skal ske styrket samarbejde og koordination mellem de relevante aktører inden for VEU-systemet og beskæftigelsesområdet. Udpegningen af brancher med særlig behov for arbejdskraft skal ske med udgangspunkt i et metodisk velfunderet værktøj til at identificere kompetenceefterspørgslen, suppleret af regionale analyser og viden fra regioner, jobcentre, a-kasser, arbejdsmarkedets parter, VEU-udbydere og erhvervsfremmesystemet. Der kan være lokale eller regionale forskelle på RAR s behov for arbejdskraft, som nødvendiggør, at RAR selv kan igangsætte analyser, der skal fungere som kvalificering af deres arbejde. Det kan eksempelvis være analyser af lokale virksomheders konkrete behov for specialiseret arbejdskraft og om den eksisterende opkvalificering, der udbydes, dækker dette behov både i indhold, volumen og geografisk tilgængelighed. RAR kan formidle viden fra egne og fra samarbejdsparternes analyser til bl.a. jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner.

4 Side 4 af 6 RAR kan vedtage bestemte initiativer, der understøtter et øget samspil omkring voksen- og efteruddannelsesindsatsen mellem aktører på erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet, som VEU-tovholderne skal udføre. Kvalificering af virksomhedernes kompetenceefterspørgsel For at sikre et objektivt grundlag for RAR s identifikation af områder med rekrutterings- og flaskehalsudfordringer, således at tovholdernes indsats fokuseres, er det nødvendigt med en systematisk og aktuel viden om kompetenceefterspørgslen på arbejdsmarkedet. Den viden findes ikke i dag, hvor Beskæftigelsesministeriets Arbejdsmarkedsbalance tager udgangspunkt i stillingsbetegnelser. Derfor er det aftalt, at der ved hjælp af machine learning udvikles et kompetenceværktøj, som via jobopslagdata kan identificere udviklingen i de aktuelle kompetencebehov hos virksomhederne og at disse kobles til den eksisterende arbejdsmarkedsbalance 1. Ved at anvende machine learning belastes virksomhederne mindst muligt. Formålet med værktøjet er således, at: Understøtte RAR's udpegning af områder, hvor der skal igangsættes regionale og evt. tværregionale samarbejder og brancher, hvor VEU tovholdernes arbejde særligt skal koncentreres. Understøtte virksomhederne i deres identifikation af, hvilke kompetencer og dermed efteruddannelsesmuligheder, de mangler. Give input til udbuddet af uddannelser og uddannelsesinstitutionernes vejledning af borgerne. Støtte ledige og beskæftigede i deres valg af efter og videreuddannelse, fx via en mere målrettet vejledning. Understøtte jobcentrenes vejledning af de ledige. I dag afdækker arbejdsmarkedsbalancen virksomhedernes behov ved hjælp af stillingsbetegnelser, men det er ofte svært at oversætte til uddannelsesverdenen, hvor uddannelser tilrettelægges efter kompetencer. Her vil et kompetenceværktøj kunne oversættes til konkrete opkvalificerings- og uddannelsesindsatser, som bliver omdrejningspunktet for VEU-tovholdernes koordineringsarbejde. Kompetenceværktøjet udvikles med inddragelse af Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Erhvervsministeriet, og udviklingsarbejdet skal ses i sammenhæng med trepartsaftalens øvrige initiativer om dataudvikling. Værktøjet stilles til rådighed for alle, herunder jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere, vejledningsaktører, relevante erhvervsfremmeaktører, efteruddannelsesudvalg og arbejdsmarkedets parter som åbne offentlige data i systematisk form og i et maskinlæsbart format (API). 1 Dvs. klassificerer kompetencerne efter hvorvidt der er omfattende mangel, mangel, gode jobmuligheder, paradoks og mindre gode jobmuligheder inden for en branche.

5 Side 5 af 6 Der vil blive nedsat en følgegruppe med arbejdsmarkedets parter til arbejdet med kompetenceværktøjet, som vil få præsenteret delresultater fra arbejdet og anvendelsesmulighederne. Samtidig er det aftalt, at de enkelte AMK er tildeles midler til udmøntning via beslutning i RAR til at gennemføre supplerende analyser af regionale kompetencebehov for RAR erne inden for områder med mangel på arbejdskraft. Begge analysedele skal kombineres med den løbende kontakt, som RAR har, blandt andet via AMK erne, til jobcentre, a-kasser, regioner, VEU-udbydere, erhvervsfremmeaktører, efteruddannelsesudvalg og i begrænset omfang virksomheder inden for områder med mangel på arbejdskraft, hvorved viden og retning kvalificeres. Ind til de første resultater for udvikling af kompetenceværtøjet foreligger, bør RAR benytte sig af eksisterende analyser og data mv. Formidling af kvalificeret overblik over efterspørgslen på arbejdskraft, koordinering af kursuskøb og etablering af regionale samarbejder Konkret er det aftalt, at de otte RAR med sekretariatsbetjening fra AMKerne skal: Udvælge hvilke områder det pågældende RAR skal fokusere sin indsats indenfor med udgangspunkt i en præcis identifikation af arbejdsmarkedets kvalifikationsefterspørgsel. Til brug herfor kan AMK erne inddrage relevante analyser fra samarbejdspartnere, som fx regioner, a-kasser, jobcenter, uddannelsesinstitutioner, andre ministerier og styrelser mv. Understøtter viden om efterspørgslen på arbejdsmarkedet regionalt og nationalt med udgangspunkt i, hvad det nye kompetenceværktøj viser, der er brug for. RAR kan kvalificere efterspørgslen yderligere ved hjælp af deres viden om de regionale arbejdsmarkeder og ved at trække på eksisterende regionale analyser fra relevante samarbejdspartnere. Der skal være særligt fokus på områder med mangel på arbejdskraft. Efterspørgslen på arbejdskraft og overblik over regionale vækstbrancher og erhvervsrettede styrkepositioner, som bl.a. regionerne kan bidrage med, skal formidles gennem AMK erne til VEU-udbydere, vejledningsaktørerne, jobcentre og a-kasser samt lokale og regionale erhvervsfremmeaktører i hver af de otte beskæftigelsesregioner. Det kan fx være gennem branchespecifikke informationsmøder, møder med VEU-udbydere, jobcentre og a-kasser, hjælp til koordinering af rekrutteringssamarbejder mellem virksomheder, jobcentre, a-kasser og VEU-udbydere samt løbende sparring med aktørerne. Koordinere tværkommunale kursuskøb, bl.a. i forbindelse med politiske tiltag så som integrationsgrunduddannelsen (IGU), så VEU-udbyderne i højere grad kan oprette og gennemføre hold også for små målgrupper, som har særlige uddannelsesbehov. Det vil være op til det enkelte RAR at indgå i dialog med de regionale og lokale aktører, for at finde frem til den rette model for værdiskabende samarbejder i RAR-området. Dette kan ske både ved at etablere regionale og lokale samarbejder og partnerskaber mellem jobcentre, a-kasser, virksomheder, VEU-udbydere, regioner og arbejdsmarkedets parter, og ved at fortsætte eksisterende samarbejder, der kan tjene samme formål. Herud-

6 Side 6 af 6 over skal RAR indgå i regionale og lokale samarbejder om koordination af den virksomhedsrettede indsats på tværs af voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet samt erhvervsfremme-, innovations- og beskæftigelsesområdet Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har som i dag ansvaret for VEU-udbuddet, og der ændres ikke i instruktionsbeføjelserne over for uddannelsesinstitutioner og jobcentre. Det indebærer, at det forsat er institutionerne, som har udbudsrettigheder og -pligter. Den personlige vejledning leveres i udgangspunktet af de institutionsuafhængige vejledningstilbud forankret i hhv. Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, og hovedansvaret for den opsøgende indsats ligger hos uddannelsesinstitutionerne og aktiviteter støttet af puljen til opsøgende arbejde. Efteruddannelsesudvalgene har fortsat ansvar for det specifikke indhold i AMUmålene. Økonomi Der er 25 mio. kr. årligt. Midlerne foreslås fordelt som nedenfor. Tabel med fordeling af 25 mio. kr. årligt til RAR-modellen om koordination og aktørsamarbejde Analyser mm. * 5,1 4,3 2,8 4,8 Heraf til metodisk værktøj,. 2,1 2,3 0,8 0,8 Heraf til RAR-analyser Heraf til evaluering mv Løn** 15,4 16,0 17,1 15,5 Øvrig drift (overhead) 4,5 4,7 5,1 4,7 I alt 25,0 25,0 25,0 25,0 *Analyser mm. dækker over drift og vedligehold af metodisk velfunderet værktøj til at identificere kompetencebehov hos virksomheder samt dækning af løbende analyser og andre aktiviteter målrettet arbejdsmarkedets behov. **Lønkronerne svarer til, at der kan ansættes cirka 31 årsværk. Lovændringer Den aftalte model forventes at kræve lovændring af lov om organisering og understøttelse af den aktive beskæftigelsesindsats (LOB), hvori RAR's arbejde er fastsat, samt høring af forligskredsen bag beskæftigelsesreformen. Processen skal koordineres med Undervisningsministeriet, da det forventes, at ændringer i LOB indgår i Undervisningsministeriets lovforslag, da der er tæt sammenhæng mellem lukning af VEU-centre og ændringerne i LOB. Hvornår dette kan træde i kraft afhænger af, hvornår udmøntningsprocessen er endeligt afsluttet.

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Fyn strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant

Læs mere

Arbejdsmarkedskontor Syd

Arbejdsmarkedskontor Syd Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant og fleksibelt AMU-udbud Èn indgang til vejledning/tilmelding/godtgørelse Omstilling på arbejdsmarkedet RAR-model udarbejdeskoordination

Læs mere

Bestyrelseskonference

Bestyrelseskonference A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M amkmidt-nord@star.dk T 72 22 36 00 Bestyrelseskonference Konference mellem RAR Nordjylland og skoler med VEU-udbud 22. november 2018 Scandic Aalborg Ø Dagsorden

Læs mere

Tre-partsaftale om styrket og mere fleksibel voksen, efter- og videreuddannelse

Tre-partsaftale om styrket og mere fleksibel voksen, efter- og videreuddannelse Tre-partsaftale om styrket og mere fleksibel voksen, efter- og videreuddannelse Rapport fra ekspertgruppe i efteråret 2017 Regeringen og arbejdsmarkedets parter afsætter 25 mio. kr. årligt i 4 år til koordination

Læs mere

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden RAR Hovedstaden Dato: 18. maj 2018 Fremme af voksen- efter- og videreuddannelse i RAR Hovedstadens område Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører forandringer

Læs mere

Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse

Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse Kort introduktion til offentlige aktører, der arbejder med erhvervsfremme i Nordjylland, 27. juni 2018 v./susanne M. Nielsen, Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

RAR-model, aftale, opgaver og organisering. Marts 2018

RAR-model, aftale, opgaver og organisering. Marts 2018 RAR-model, aftale, opgaver og organisering Marts 2018 Bedre match i brancher med regionale samarbejder Hvad opnås med RARmodel? Uddannelsesinstitutioner får lettere ved at gennemføre holdforløb på mangelområder.

Læs mere

VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med?

VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med? P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med? Strategiseminar 13. november Jacob Løbner Pedersen, STAR Disposition RAR-VEU opgaven: Strategien en kort indflyvning!

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) udgør et centralt politisk forum i den regionale beskæftigelsesindsats. Denne folder skal gennem

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i o Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

VEU-koordineringsopgaven

VEU-koordineringsopgaven P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst VEU-koordineringsopgaven 23. maj 2018 Ved Teamchef Jacob Løbner VEU? Hvad? 2 3 Flexicurity VEU en del af modellen 4 VEU Derfor! 5 Rationale: Opkvalificering

Læs mere

RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan

RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan RAR Hovedstaden 2. udkast RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Januar 2019 Indholdsfortegnelse Forord 1. Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer 2. Opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

IT samt fremstilling og udvikling af robotter Bygge og anlæg Det offentlige område (folkeskolelærer samt social- og sundhedsassistent

IT samt fremstilling og udvikling af robotter Bygge og anlæg Det offentlige område (folkeskolelærer samt social- og sundhedsassistent Notat RAR Arbejdsmarkedskontor Syd Sekretariatet Dannebrogsgade 3, 1. og 2. sal 5000 Odense C T: +45 7222 3800 E: amksyd@star.dk Status på VEU-indsatsen i RAR s dækningsgeografi 1. Formål www.rar-bm.dk

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland. RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland. RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Februar 2019 Indhold: Forord Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer i Region Sjælland Opkvalificering,

Læs mere

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den 7. oktober 2016 Forslag til initiativer, der skal bidrage til øget voksen- og efteruddannelse Diskussionsoplæg til politisk

Læs mere

Sådan opkvalificerer vi! Stars VEU-indsats

Sådan opkvalificerer vi! Stars VEU-indsats P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst Sådan opkvalificerer vi! Stars VEU-indsats Vejlederkonference 7/12 Glostrup Park Hotel Jacob Løbner Pedersen, STAR Fokus Trepartsaftalen kort indflyvning! Hvad

Læs mere

Oplæg SOSU-workshop Nordjylland

Oplæg SOSU-workshop Nordjylland A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T 72 22 36 00 Oplæg SOSU-workshop Nordjylland Henrik Christensen 28. november 2018 Gårsdagens pressehistorie:

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden. RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden. RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Februar 2019 Indholdsfortegnelse Forord 1. Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Strategi- og handleplan 2018

Strategi- og handleplan 2018 Strategi- og handleplan 2018 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

1. udkast. RAR Bornholm Strategi- og handlingsplan

1. udkast. RAR Bornholm Strategi- og handlingsplan 1. udkast RAR Bornholm Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Januar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Rekrutteringsindsatsen - afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer 3. Opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

RAR Sjælland strategiseminar

RAR Sjælland strategiseminar P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst RAR Sjælland strategiseminar Tirsdag den 13. november 2018 13.00-13.05 Velkommen Flemming Kronsten, RAR-formand 13.05 13.25 Dagens program og inspiration til

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Bygge og anlæg Transport Det offentlige område (social- og sundhedsassistent og -hjælpere)

Bygge og anlæg Transport Det offentlige område (social- og sundhedsassistent og -hjælpere) Notat RAR Sydjylland Arbejdsmarkedskontor Syd Sekretariatet Dannebrogsgade 3, 1. og 2. sal 5000 Odense C T: +45 7222 3800 E: amksyd@star.dk Status på VEU-indsatsen i RAR Sydjyllands dækningsgeografi www.rar-bm.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Rådsmøde den 26. september Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

Rådsmøde den 26. september Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Rådsmøde den Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Hvad var meningen med RAR? Beskæftigelsesministeren nedsætter otte regionale arbejdsmarkedsråd, der har til opgave at sikre koordination og samarbejde om

Læs mere

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017.

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal aktivt medvirke

Læs mere

Kompetencerådsmøde. Fredag den 1. december 2017 kl Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern.

Kompetencerådsmøde. Fredag den 1. december 2017 kl Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern. Kompetencerådsmøde Fredag den 1. december 2017 kl. 9.30-11.30 Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 2. Erfaringer fra KUBE

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt Møde i Arbejdsmarkedsrådet, onsdag den 13. februar 2019 kl. 12.00-15.00 Mødet afholdes Paradisvej 3, 3700 Rønne DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. af møde i RAR den 26. september 2018 Punkter til

Læs mere

Bilag : Indsats vedr. tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Bilag : Indsats vedr. tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft 14. juni 2019 Sag 2018-17921 Bilag 4.2.3.2: Indsats vedr. tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Udfordring Den nuværende højkonjunktur og mangel på højtkvalificeret arbejdskraft i Danmark

Læs mere

ANALYSE AF DEN PRIVATE SERVICESEKTOR I SYDJYLLAND RESUME AF AFRAPPORTERING RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OKTOBER 2018

ANALYSE AF DEN PRIVATE SERVICESEKTOR I SYDJYLLAND RESUME AF AFRAPPORTERING RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OKTOBER 2018 ANALYSE AF DEN PRIVATE SERVICESEKTOR I SYDJYLLAND RESUME AF AFRAPPORTERING RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OKTOBER 2018 1 ANALYSE AF DEN PRIVATE SERVICESEKTOR I SYDJYLLAND OM PROJEKTET For at kunne fastholde

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Møde mellem de østjyske kommuner og RAR Østjylland. 22. Marts 2018

Møde mellem de østjyske kommuner og RAR Østjylland. 22. Marts 2018 Møde mellem de østjyske kommuner og RAR Østjylland 22. Marts 2018 Program for mødet Velkomst og intro til RAR RAR s kommende opgave i forhold til VEU RAR Østjyllands indsatsområder og strategi Arbejdsmarkedet

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Rådet for fremtidens kompetencer

Rådet for fremtidens kompetencer Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Rådet for fremtidens kompetencer Nærværende notat beskriver sammensætningen af

Læs mere

Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder

Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget har defineret et tæt samarbejde med virksomhederne, som ét

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2019

UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2019 1 UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2019 Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet [18. juni 2007] Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

RAR-formand velkommen og program Dagsorden:

RAR-formand velkommen og program Dagsorden: 1 RAR-formand velkommen og program Dagsorden: Velkomst, præsentationsrunde og dagsorden v/ RAR formand Hans A. Sørensen Formålet med Koordinationsforum præsentation og drøftelse af kommissorium v/ arbejdsmarkedsdirektør

Læs mere

Campus Bornholms VEU Strategi

Campus Bornholms VEU Strategi Campus Bornholms VEU Strategi 2019-2021 Bornholm skal være den bedst uddannede landsdel i Danmark i forhold til erhvervslivets krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. På Campus Bornholm forpligter vi

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

VIDEN TO GO. Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse

VIDEN TO GO. Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse X Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og

Læs mere

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Et stærkt samarbejde mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Forord Mange virksomheder i Horsens Kommune oplever mangel

Læs mere

RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan

RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan N o v e m b e r 2017 RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan 2016-2018 Initiativer tager udgangspunkt i RARs strategi- og udviklingsplan samt RAR strategiseminar den 31/10-16 RAR Hovedstadens

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

N O T A T. Sådan udarbejdes balancen

N O T A T. Sådan udarbejdes balancen N O T A T 1. december 2016 Sådan udarbejdes balancen J.nr. Viden og Analyse Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Virksomheden i centrum 2.0 Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller

Rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller Rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller Den fynske transportmodel - Arbejdsgivererklæringer - Individuel opkvalificeringsplan for hver enkelt virksomhed - To matchrunder: Matchdag og sikring match ved

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Baggrundsmateriale: Anlægsinvesteringer som beskæftigelsesindsats, herunder Quickstart. EUB 5. oktober 2016

Baggrundsmateriale: Anlægsinvesteringer som beskæftigelsesindsats, herunder Quickstart. EUB 5. oktober 2016 Baggrundsmateriale: Anlægsinvesteringer som beskæftigelsesindsats, herunder Quickstart EUB 5. oktober 2016 Hovedpointer Quickstart samarbejde på tværs af uddannelse, beskæftigelse og vækst: Det koordinerede

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Mødet afholdes hos AMK Øst. Dagsorden

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Mødet afholdes hos AMK Øst. Dagsorden Mødet afholdes hos AMK Øst Dagsorden Punkter til beslutning 1. Godkendelse af dagsorden 2. af møde i RAR den 12. december 2018 3. Meddelelser fra formandskabet 4. Temadrøftelse: Udenlandsk arbejdskraft,

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Opkvalificering på transportområdet

Opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Opkvalificering

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske fokusområder

Beskæftigelsespolitiske fokusområder NOTAT KKR SYDDANMARK Beskæftigelsespolitiske fokusområder KKR Syddanmarks overordnede beskæftigelsespolitiske fokus er Vækst og Arbejdspladser. Dette fokus skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse,

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje Ansøgningsskema for Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje 17.46.43.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen Ansøger Kommune Jobcenter Randers

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Strategiseminar 2018

Strategiseminar 2018 Strategiseminar 2018 RAR Sydjylland Tirsdag d. 6. februar 2018 Arbejdsmarkedskontor Syd Hvad er opgaven i dag? + nogle ord til Ministeren Arbejdsmarkedskontor Syd Tema/Handlinger A: Mangel på kvalificeret

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik Udkast

Arbejdsmarkedspolitik Udkast Arbejdsmarkedspolitik Udkast 2018-2021 1 Indledning Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er, at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland. RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland. RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Februar 2019 Indhold: Forord Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer i Region Sjælland Opkvalificering,

Læs mere

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse Finanslovskonto 17.46.41.50 Projektets navn: Tværkommunale opkvalificeringstiltag til infrastrukturprojekter

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2018

UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2018 side 1 af 6 UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2018 Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Politisk møde om beskæftigelsesreformen. København den 3. september 2014 Aarhus den 9. september 2014

Politisk møde om beskæftigelsesreformen. København den 3. september 2014 Aarhus den 9. september 2014 Politisk møde om beskæftigelsesreformen København den 3. september 2014 Aarhus den 9. september 2014 Beskæftigelsesreformens betydning for kommunerne Cheføkonom Jan Olsen Chefkonsulent Jakob Jensen Reformens

Læs mere

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice N O T A T 18. marts 2015 [AMK Øst/KLV] Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice 2015-0002588 De 16 jobcentre i Hovedstadsområdet

Læs mere

Der er vedlagt tre faktaark, som gengiver samtlige hovedemner i punktform.

Der er vedlagt tre faktaark, som gengiver samtlige hovedemner i punktform. Resume Trepartsaftalerne Regeringen og Arbejdsmarkedets parter har ultimo oktober indgået en trepartsaftale, som skal styrke voksen,- efter- og videreuddannelse i Danmark. Aftalen er den tredje i en række

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

Strategi RAR Vestjylland

Strategi RAR Vestjylland Strategi RAR Vestjylland (2015) 1 Forord Sammen om vækst og udvikling i Vestjylland! Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland (RAR) er dannet i en tid, hvor ledigheden er lav, og der i flere brancher

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Bilag - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger. SKAL-initiativer 2015:

Bilag - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger. SKAL-initiativer 2015: Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.

Læs mere