Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 38

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Behandlingsinstitutionen Magnoliegården Aggerupvej Hårlev Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) 6 til 18 år (omsorgssvigt) Pladser i alt: 25 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Merete Sejr Brødsgaard (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsynet har den 10. November 2014 foretaget driftstilsyn på Behandlingsinstitutionen Magnoliegården som er beliggende og ligeledes godkendt af Stevns kommune tilbyder behandlingsophold og undervisning i døgn- og dagtilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med svære psykosociale vanskeligheder. Magnoliegårdens godkendelse omfatter 21 døgnpladser og 4 dagpladser. Aktuelt er der indskrevet 21 børn/unge på døgnpladserne. Side 2 af 38

3 På driftstilsynet blev der gennemgået 2 af kvalitetsmodellens syv temaer. De udvalgte temaer var; Organisation og ledelse & Målgruppe, metoder og resultater. Fra et tidligere besøg har tilsynet gennemgået de fysiske rammer. Socialtilsynet har ved dette driftstilsyn talt med ledelsen, 6 medarbejdere, 5 børn og unge, 3 forældre. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring på Magnoliegården. Det er tilsynets vurdering, at Behandlingsinstitutionen opfylder de i kvalitetsmodellen 3 temaer i middelhøj til høj grad. Dette vurderes at være i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget, og de samlede tilbagemeldinger fra de implicerede deltagere i forbindelse med tilsynsbesøget. Det er tilsynets vurdering at Magnoliegården fortsat er egnet til at opfylde de visiterede børn og unges behov jfr. 66 stk. 1 nr. 5 i Lov om Social Service. Såvel ved tidligere besøg som ved dette tilsyn har samarbejdet med Behandlingsinstitutionen Magnoliegården været positivt. Målgruppe, Metoder og resultater: Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har klare formål med indsatsen overfor børnene/de unge og at tilbuddet metode medvirker til at sikre børnene/de unges trivsel og udvikling. Det vurderes at medarbejderne er faglige kompetence til at arbejde med målgruppen og til at samarbejde med de pårørende. Behandlingsinstitutionen Magnoliegården er klar over at de skal blive bedre til at dokumentere resultater og det vurderes, at den nye ledelse i deres ledelsesstrategi medindtager ovennævnte, så det vil fremgå tydeligere ved regodkendelsen. Organisation og ledelse: Det fremkommer tydeligt, at tilbuddet har været underdrejet i en lang periode pga. retssag mod den tidligere forstander som stod på i et par år inklusiv perioden med fritstilling og ophør. Institutionen har på baggrund af en tidligere sag været uden fuld ledelse, idet viceforstander/afdelingsleder har skulle fungeret både som forstander, Side 3 af 38

4 viceforstander og afdelingsleder i samme periode. Den omstridte sag har påvirket Magnoliegården. Det har slidt på den resterende ledelse såvel som på medarbejderne. Afdelingerne har stort set ledet sig selv og det fremgår ud fra det medarbejderne fortæller, at de tre afdelinger drives vidt forskelligt og at det kan være svært at se, at Magnoliegården er én institution. I foråret 2014 er der blevet ansat en ny forstander og ved tilsynets besøg var resten af de vakante stillinger i ledelsesgruppen ansat. Ledelsesgruppen er klar over at der venter dem store udfordringer og har i den forbindelse hyret en ekstern konsulent til hjælp. Forstanderen er bevidst om medarbejdernes frustration og der er i den forbindelse lavet nye retningslinjer, hvilket der fortsat arbejdes på, for at ensarte hele institutionen. Medarbejderne udtrykker generelt at de er glade for, at de vakante stillinger i ledelsen er blevet besat og har også vist forståelse for, at der skulle gå tid inden der kunne ses ændringer. Det fremgår dog tydeligt, at medarbejderne ved tilsynets besøg er frustreret over, at der endnu ikke er sket mere. På en afdeling efterlyser de mere synlig ledelse fra både afdelingsledere og forstander. De mangler også faglig sparring og efterlyser efteruddannelse, noget der tidligere var på Magnoliegården. Ovennævnte problematik er forud for denne rapport meddelt forstanderen. Det vurderes endvidere at ledelsen skal være opmærksom på arbejdsmiljøet blandt medarbejderne, særligt på en afdeling, for at undgå optrapning af klikedannelse og ignorering. Ligeledes skal der være opmærksomhed på afdelingens vagtplaner, så medarbejderne ikke oplever at det er svært at få dækket skemaet ind. Tilsynet vil ved regodkendelsen have særligt fokus på ovennævnte i temaet organisation og ledelse. Fysiske rammer: Socialtilsynet vurderer at Magnoliegårdens beliggenhed og fysiske rammer er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe. Inde såvel som ude tilgodeses børnene/de unges behov og deres udfoldelsesmuligheder. Side 4 af 38

5 Samlet vurderer Socialtilsynet at Magnoliegårdens ledelse står overfor store ledelsesmæssige udfordringer med at få oparbejdet organisationen ud fra en ny ledelsesstrategi, så tilbuddet drives mere homogen. Derudover ligger der også et ledelsesmæssigt arbejde i, at få implementeret et godt arbejdsmiljø og standardiserede retningslinjer for hele organisationen, så Magnoliegården samlet opleves harmonisk. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Implementering af ny ledelsesstrategi og gennemførelse af ledelsesforløb med ekstern konsulent. Fokus på; Faglig sparring og efteruddannelse af medarbejdere. Mere synlig ledelse. Arbejdsmiljø. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Oplysningsskema. Liste over indskrevne børn/unge samt fraflyttede. Liste på medarbejdere. Vikarforbrug. Retningslinjer: Vold og trusler mod personale, magtanvendelsesprocedure, afholdelse af ferie og overnatning med børn, håndtering af personfølsomme oplysninger. Liste over medarbejdere afsluttet eller i gang med videreuddannelse. Tilsynsrapport fra Rapport fra fødevarestyrelsen. I alt 15 bilag. Handleplan og udviklingsplan på 3 børn. Fælles interview med ledelsesgruppen; Forstander Birger Bugtrup, viceforstander og afdelingsleder Else Andersen, afdelingsleder Tina Mogensen, afdelingsleder Anja Wilhumsen, administrativ medarbejder Hanne Pedersen og fagchef fra Stevns kommune Anton Svendsen Medarbejderinterview; fællles interview med 6 medarbejdere - to fra hver afdeling - udvalgt af socialtilsyn øst. Ingen TR Side 5 af 38

6 eller AMIR. Interviewene er fortaget med 5 børn/unge i alt, repræsenteret fra alle afdelinger. Interviewene er opdelt afdelingsvis, i tre interviews. (en dreng, to piger og to drenge.) Forældre: Telefoninterview med tre forældre. Interviewkilder Ved dette driftsorienteret tilsyn er der ikke foretaget interview med sagsbehandlere fra de anbringende kommuner. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 6 af 38

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Aggerupvej 4, 4652 Hårlev Bente Kliver Merete Sejr Brødsgaard Afdelinger Behandlingsinstitution Magnoliegården Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Socialtilsynet har ved dette driftstilsyn haft særligt fokus på temaet Organisation og ledelse og Målgruppe, metode og resultater. Side 7 af 38

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 38

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Ud fra de interviewede vurderes det at tilbuddet har klare formål med indsatsen overfor børnene/de unge og at tilbuddet metode medvirker til at sikre børnene/de unges trivsel og udvikling. Bedre planlægning af børnesamtaler forud for et statusmøde. Fra de indsendte handle- og udviklingsplaner fremgår det, at stedet kan redegøre for hvordan de, ud fra barnet/ den unges udviklingszone, i samarbejde med barnet/den unge, arbejder med de opstillede mål. Behandlingsinstitutionen Magnoliegården er klar over at de skal blive bedre til at dokumentere resultater og det vurderes at den nye ledelse i deres ledelsesstrategi medindtager ovennævnte, så det vil fremgå tydeligere ved regodkendelsen. Det vurderes at børnene/de unge har indflydelse Side 9 af 38

10 vedrørende beslutninger om dem selv samt i hverdagen. Børnene/de unge beretter at der afholdes børnemøder og at de deltager i statusmøder men at børnesamtalen forud for statusmødet, opfattes diffus af børnene/de unge, fordi de aldrig ved hvornår samtalen afholdes. Det vurderes at Magnoliegården understøtter børnene/de unges fysiske og mentale sundhed samt arbejder på at forebygge magtanvendelser og overgreb. Tilsynet har fra interviewet med de biologiske forældre, noteret sig at tilbuddets medarbejdere i særdeleshed er gode til at medinddrage de pårørende, således at de er trygge ved at barnet/den unge bor på Magnoliegården. Tilbuddet har en klar procedure for indberetning af magtanvendelser og retningslinjer for overgreb. De pårørende bliver altid orienteret i forbindelse med en magtanvendelse, hvilket de adspurgte forældre bekræfter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Forstander udtaler at de skal blive bedre til at dokumentere resultaterne. Det skal drøftet i ledelsesforløbet. Pt. kan de måle på de opsatte mål i konferenceoplægget på hver enkelt barn om hvorvidt er de opnået og/eller om barnet får noget ud af opholdet. Ledelsen fortæller at de tager udgangspunkt i barnets udviklingszone og skaber miljø og rammer hvor børnene/de unge kan udvikle sig i. De bruger miljøterapi og anerkendende tilgange. Der samarbejdes tæt med familien. Den nye ledelse er opmærksom på at der er brug for at få drøftet Magnoliegårdens metoder, så alle har en ens Side 10 af 38

11 faglighed til målgruppen, da der især er forskelligheder blandt de tre afdelinger. For at komme i gang med ovennævnte arbejdes der for tiden på en afdeling med ICS skema, ud fra en miljøterapeutisk tilgang. Skolen medindtager behandlingstilgangen fra afdelingerne og der arbejdes pt. med at finde en forbedret form der giver større sammenhæng mellem skole og afdeling. Derudover nævnes de faste traditioner - fællesarrangementerne, hvor gamle elever bliver inviteret. Der er også netværksdage for pårørende. Det er ikke alle de adspurgte børn/unge der ved om de har en handleplan. De ved hvem deres sagsbehandler er, en enkelt har dog endnu ikke mødt sin sagsbehandler. Børnene/de unge fortæller at der er børnesamtaler op til en konference. De ved dog ikke hvor og hvornår denne samtale finder sted og som nogen siger, så kan den komme pludselig og derfor er de ikke forberedte. Hvis de ikke er enige i hvad de voksne skriver kan de få deres kommentar med. Børnene/de unge kan hel- eller delvis være med til statusmøder. Ved hel- eller delvis fravalg til deltagelse i statusmøde, får de information om den del af mødet de ikke var med til. Endvidere oplyser børnene/de unge er der er mange regler. De bliver oplyst om reglerne ved indflytning og når der laves nye eller om på gældende regler. De er klar over at nogen har brug for flere regler end andre men oplever også, at ikke alle regler er lige fair og nævner reglerne omkring når de kommer hjem fra weekenderne. Der gives dog som regel altid en forklaring. Generelt oplyser børnene/de unge at de er glade for at bo på Magnoliegården. Ikke alle vil anbefale stedet, da det synes nogen af børnene/de unge er mærkelige og mener at det var bedre hvis børnene lignede hinanden. Forældrene bekræfter at Magnoliegårdens arbejde med børnene/de unge har foranledet positive resultater og udtaler, at de er glade for Magnoliegården. De oplever at der bliver lyttet til dem og, at der så vidt det er muligt, tages individuelle hensyn ud fra hvad forældrene ønsker og magter. Af de adspurgte forældre fremgår det, at én oplever at de aftalte møder aflyses gang på gang og efterlyser mere stabilitet samt datoer for nyt møde, når det aftalte aflyses. Side 11 af 38

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelse: Ledelsen fortæller at de kan skabe et miljø og en ramme hvor børnene kan udvikle sig i. De tager udgangspunkt i miljøterapi men arbejder ikke udelukkende ud fra den teori. I samarbejde med psykologerne tager de udgangspunkt i barnets udviklingszone. De har en anerkendende tilgang hvor de skaber ligeværd mellem børn og voksne. Fortæller endvidere at de ikke er en familiebehandlingsinstitution men at der samarbejdes med familien. Ledelsen fortæller at medarbejderne har gode metoder/redskaber til arbejdet omkring børnene. Der tages afsæt i både det enkelte barn og gruppeperspektivet i en behandlingsplan. Der laves en dannelsesplan, for de mål /færdighederne som ønskes opnået, når opholdet er slut på Magnoliegården. Der er fortsat brug for at få drøftet metode i fællesskab på stedet. Afdelingslederne fortæller at de er forskellige fra afdeling til afdeling. Medarbejdere som har været her længe har arbejdet med at blive mere skarpe på hvad der skal arbejdes med. På en afdeling arbejdes der med ICS skema - ud fra en miljøterapeutisk metode. Der arbejdes også medarbejdernes ejerskab, opgave rolle tid og sted. Psykologerne analysererer f.eks sagsakter og senere på konferencer og pædagogerne omsætter det i pædagogisk praksis. Skolen; Der er elevplaner med et behandlings tilgang fra afdelingerne. Det arbejdes pt. med at finde en forbedret form der giver mere sammenhæng mellem skole og afdeling. Magnoliegården har en dispensation fra Stevns kommune til 2 retaderede børn. Dispensationen er Side 12 af 38

13 givet da de er udenfor målgruppen. Barn 1: Ved ikke om det har en handleplan og har heller ikke spurgt. fortæller at forældrene har snakket om at der var nogle grunde til anbringelsen. Barnet/den unge har lige fået ny sagsbehandler. Generelt glad for at bo på stedet og synes at de voksne er ok. Bekræfter at der er regler. Det er også ok. Barn 2+3. En mener at have en handleplan, den anden ved det ikke. De oplyser at de ved hvem deres sagsbehandler er. En har endnu ikke snakket med sin sagsbehandler mens en anden har haft kontakt til sin sagsbehandler. I forhold til udviklingsplanen er det de voksne der snakker med dem, om hvad de skal lære og blive bedre til. Ved statusmøderne kan børnene/de unge være med i den sidste del. En af de adspurgte børn/unge er ikke med mere. De får referat af det som de ikke er med til. De får ikke læst udviklingsplanen op så de ved ikke hvad der står i den. I skolen og på afdelingen er der børnesamtaler hvor de får af vide hvad de voksne vil sige til konferencen. Børnene/de unge fortæller dog at børnesamtalen ikke er planlagt og børnene/de unge ved aldrig hvornår børnesamtalen skal finde sted. Til spørgsmål om hvordan de bliver behandlet af de voksne svarer børnene/de unge, at nogen voksne kunne de godt undvære. Regler: Der er mange regler og de er ikke ens for alle. Nogen har brug for flere regler, alt afhængig af hvad den enkelte evner. Reglerne er ikke altid fair, især når man kommer fra weekenderne. Nogen gange/de fleste får de forklaring på hvorfor de har den regel. Barn 4 boet her i næsten fem år og barn 5 boet i 2½ år: Side 13 af 38

14 De kan ikke huske om de har en handleplan. De kender deres sagsbehandler og har sidst snakket med deres sagsbehandler i 2014 og lige efter sommerferien. De ved godt hvorfor de bor på Magnoliegården. De kender deres udviklingsplan. De voksne og sagsbehandleren orienterer dem. Ved uenighed kan man godt få det skrevet med ind. Får ikke gennemgået udviklingsplanen. De voksne er flinke og der er nogen man kan betro sig til og de kan hjælpe hvis man har brug for det. Regler: Der er mange regler. Man får dem af vide når man flytter ind og når der bliver besluttet andre regler. De kunne ønske at få lavet nogle af reglerne om. f. eks hvor lang tid man må have sin telefon. Barnet ved godt hvad der skal til for at få lov til at ændret reglen. En anden tænker ikke sådan over reglerne. Der er både ens og forskellige regler og der er altid en forklaring. Barn 4 og 5 vil gerne have mere medbestemmelse over deres værelser og maddage. De kunne ønske at der var flere maddage da køkkenets mad er ikke godt. Deres købefrikadeller og medister er rigtigt godt. Det andet mad får de dårlig mave af. De ved at de kan gå til børnemødet hvis det skulle ændres. Der er lavet ændringer qua børnemødet. Genereelt bliver der lyttet til børnene. Barn 4+5; en ville anbefale tilbuddet, en anden synes at stedet er lidt mærkeligt til at ville anbefale det og ville ikke anbefale til, fordi børnene har et for mærkeligt adfærd. Det var bedre hvis børnene lignede mere hinanden. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Generelt oplever børnene/de unge at der er mange regler og at de ikke er ens for alle. Nogen har brug for flere regler, alt afhængig af hvad den enkelte evner. Reglerne er ikke altid fair, især når man kommer fra weekenderne. Nogen gange/de fleste får de forklaring på hvorfor de har den regel. Efter tre måneder laves et behandlingsoplæg til konference. Herefter holdes der skolemøde/tværfagligt møde. Samtale med barnet finder sted før statusmøde, hvor barnet har mulighed for at få evt. uenigheder med i rapporten. Statusmøde med sagsbehandler og forældre. De fleste børn detager i noget af mødet - få deltager ikke - få deltager i hele mødet. Side 14 af 38

15 Stedet arbejder med at gøre målet for opholdet forståeligt for barnet, samt qua børnesprog at forklare børnene/de unge årsag til anbringelsen og forklaring af det psykologerne skriver om barnet. Børnene/de unge: Børnene fortæller at de snakker med sagsbehandler hver halve år. Det var kun sagbehandleren og barnet. Det var fint og de kunne sagtens fortælle synspunkter. Et enkelte barn sagde at der ikke var så meget da han er glad for at bo her. De fleste er 100 % gode pædagoger/voksne og der er rimelige mange man kan snakke fortroeligt med. De fortæller at der er mange regler og de fleste står på køleskabet eller tavlen, samt hvem af de voksne der er på arbejde. Reglerne er fair. Hvis man er utilfredshed kan man tage det op på børnemøde eller elevmøde. Fik f.eks ønsket om nogle spil opfyldt. I flere år har de søgt om en multibane og nu får de det. Der er 4 elever i elevrådet. De bliver valgt ud fra den der får flest stemmer. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad opfyldt) Forældre: Generelt kan alle forældre se en positiv udvikling hos deres børn/unge og er tilfredse med at børnene/de unge bor på Magnoliegården. Af de adspurgte forældre er der en som er utilfreds med at de aftalte møder omkring barnet hele tiden aflyses, dels af Magnoliegården og dels af sagsbehandleren. Mangler konkret at få noget af vide om barnets skolegang. Forældreren har talt med primærpædagogen som eftersigende også er frustreret over de aflyste møder. Forstander; Resultat dokumentation; er ikke sket tidligere. De skal finde en form og hvad de ønsker at måle på. Pt. kan de måle på de opsatte mål i konferenceoplægget på hver enkelt barn- hvorvidt er de opnået eller om barnet får noget ud af opholdet. Forstanderen mener at de skal blive bedre til at dokumenterer resultaterne. Skal drøftet i ledelses forløbet. Side 15 af 38

16 Fagchef fra Stevns kommune: Vedr. skolen foretages Nationale test på alle børn. Nogle af børnene/de unge går i en ekstern folkeskole i enkelte fag eller hele skolegang. Fritidsaktivitet udenfor Magnoliegården. Af positive dokumentationer kan nævnes: Gammel elev fest som er en fast tradition. De elever som det er gået godt kommer og fortæller hvordan det er gået. Forældreråd; opfordring fra forældrene om at lave netværksdage en gang om året. Det er nu blevet en fast tradition (fungeret i 4 år), hvor forældrene er med at bestemme hvem der skal inviteres. En familie kom med 11 gæster. Årlig sommerfest. Magnoliegården er nødt til at have begrænsning for hvor mange gæster hvert barn kan have med, da der er stor interesse omkring det. Forældrene: Forældrene oplyser at de alle kan se positive resultater med deres børn/unge. En pårørende har været bekymret for om barnets læring i skolen svarede til en almindelig folkeskoles krav da der jo undervises på en anden mådes. Oplyser at de er trygge ved den undervisningsform Magnoliegården tilbyder. Forældrene samtykker at fællesarrangementerne på Magnoliegården afholdes og alle nævner at de deltager og er glade for det. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Ledelsen og børnene/de unge fortæller at der afholdes børnemøder. For to af afdelingerne afholdes det hver anden uge. Den tredje afholder børnemøder mere sporadisk. Ledelsen fortæller at de skal huske at medindtage børnene ved planlægning af årshjul. Børnene/de unge samstemmer ovennævnte. Der er delte meninger omkring tilbuddets mad, idet nogen mener det Side 16 af 38

17 er oversundt, andre igen er godt tilfredse med maden. De fortæller endvidere at de en gang om ugen selv står for indkøb og madlavning. Børnene/de unge fortæller at de selv må bestemme over deres værelser, væggene skal være hvide men indretningen er individuelt. På en afdeling har børnene/de unge været med til at indkøbe nyt interiør til afdelingen. De fortæller at det er blevet godt og føles hjemligt og så var det hyggeligt at være med til. Forældrene bekræfter at børnene/de unge medinddrages og fortæller endvidere at de som forældre også bliver medinddraget og at der tages hensyn til forældrenes ønsker om f. eks selv at købe tøj eller at tage barnet til læge/sygehuset. Magnoliegården er gode til at tage individuelle hensyn og det gør at forældrene føler sig trygge ved at deres børn bor på Magnoliegården. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Ledergruppen: Der afholdes børnemøder. 2 afdelinger har hver anden uge, den 3. afdeling afholder mere sporadisk. Børne tager punkterne og giver til afdelingslederen. De skriver selv referat. Der er et årshjul hvor de skal huske, at have børnene med, da de efterlyser indflydelse fordi de er vant til det. Derudover er der et elevråd. Her er det mere materielle ting og regler der efterspørges. barn 1: De voksne lytter. Nævner computer og individuel brug af denne, noget som han fik lov til af sin primærpædagog fordi han kan styre det. børnene kan lide afdelingen og fortæller at de lige har fået lavet afdelingen med ny indretning og sluttede af med pizza. Resultatet er blevet godt og børnene kan lide det. Omkring mad: køkkenet bestemmer maden. På elevrådet er der et kostudvalgt og derigennem kan man få indflydelse. Hver mandag er der lav selv mad. Den der laver mad bestemmer retten og Side 17 af 38

18 Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau 4 (i høj grad opfyldt) handler ind, inden for budgettet. Ved fødselsdage bestemmer man selv hvad man skal spise. Man bestemmer selv over værelset, væggene skal være hvide men indretning må de selv bestemme. Barn 2+3. bestemmer kun mad om mandagen. De er ikke tilfredse med køkkenet. Det er meget oversundt. Der er ikke et fast beløb man skal købe for. De synes at poolen og trampolinerne er gode. De kunne ønske at der var dobbeltværelse. Det er sjovt at bryde regler. Forældre: Der bliver lyttet til bio. Forældre og de tager hensyn til forældrenes ønsker om f. eks selv at købe tøj eller at tage barnet til læge/sygehuset. Magnoliegården er gode til at tage individuelle hensyn ud fra hvad forældrene ønsker og magter. Det gør at man som forældre ikke føler sig sat af og man er tryg og efterfølgende godt kan lade Magnoliegården tage sig af de ting, hvis man ønsker det. Pædagogerne fortæller og spørger ind til forældrene omkring deres viden omkring barnet og der en aftale om at de ikke underkender hinandens metoder. Børnene/de unge: Fortæller at de kan klage til primærpædagogerne eller hvem som helst. Langt de fleste af de interviewede børn/unge vil anbefale Magnoliegården til andre, hvis ikke de kan bo hjemme, Fordi der er gode voksne og fordi man kommer på mange ture. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Generelt udtaler alle, ledelse såvel som medarbejdere, børn/unge og forældre, at børnene/de unge trives i tilbuddet. Medarbejderne synes at tilbuddet er mere hjemligt end andre institutioner og afdelingerne prøver at indrette afdelingen ud fra børnenes smag. De tre afdelinger har forskellige kulture omkring modtagelse af nye børn/unge. Der arbejdes kontinuerligt på hvordan børnene/de unge tager imod nye børn/unge. Børnene/de unge selv udtaler at de er meget glade for at bo på Magnoliegården og vil generelt gerne anbefale det til andre børn, hvis de ikke kan bo hjemme. Forældrene bekræfter at Magnoliegården i deres pædagogiske arbejde har fokus på børnene/de unges fysiske og Side 18 af 38

19 mentale sundhed og trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne: Medarbejderne synes at børnene/de unge trives. De synes der er mere hjemligt end andre institutioner og begrunder det ud fra at børnene og de voksne kan godt lide hinanden, fordi både voksne og børn kan lide at være sammen. Børnene/de unge er anbragt her længe og de falder godt til. Det kan være svært for nye børn komme ind, både at falde til og for de gamle børn at tage nye ind. Medarbejderne på en afdeling fortæller at Hierarki i børnegruppen har være mere udtalt på deres afdeling end de to andre. På en anden afdeling er børnene gode til at støtte hinanden og tage i mod nye børn. Børnene/de unge: De er glade for at bo på Magnoliegården og de kan invitere deres venner herned, hvis man selv betaler transporten. Det skal aftales hvis der skal købes slik. De har ca. 20 kr. til slik hver fredag, resten af pengene aftales med primær hvad det skal bruges til og det skal være fornuftigt. Hvis de var forældre måtte børnene selv bestemme hvor meget slik de købte. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) Forældre: De adspurgte forældre oplyser at de er glade for, at deres børn bor på Magnoliegården. Generelt er de meget tilfredse og synes at deres børn trives. De måler det blandt andet ud fra at børnene/de unge gerne vil tilbage til Magnoliegården efter en hjemmeweekend. Ledelse og medarbejder fortæller at de benytter de almindelige sundhedsydelser til børnene. Forældre samtykker ovennævnte og fortæller at der tages hensyn til forældrenes ønsker om f. eks at tage barnet til læge/sygehuset. Magnoliegården er gode til at tage individuelle hensyn ud fra hvad Side 19 af 38

20 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) forældrene ønsker og magter. Det gør at man som forældre ikke føler sig sat af og man er tryg og kan godt efterfølgende lade Magnoliegården tage sig af de ting, hvis man ønsker det. Ledelse, medarbejder, børnene/de unge og forældrene bekræfter at Magnoliegårdens medarbejdere i deres pædagogiske arbejde har fokus på børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Ledelsen oplyser at alle nyansatte får udleveret magtanvendelsesbekendtgørelsen og at de skal skrive under på at de har fået/læst den. Der er lavet procedure for hvordan en indberetning efterfølgende behandles og hvem der tager sig af at snakke med det implicerede barn/ung. Børnene/de unge fortæller at der tit sker magtanvendelse og de fortæller hvordan de efterfølgende har indflydelse på at få deres beretning med i indberetningen. De adspurgte forældrene oplyser at de bliver ringet op at tilbuddet når der har været magtanvendelse på deres barn og at de er helt trygge ved det, da de bliver informeret godt. Tilsynet har gjort ledelsen opmærksom på, at der i indberetningerne noteres at magtanvendelsen er jf. behandlingsplanen, f.eks. at justerer adfærd. Der har været en drøftelse af en anderledes formulering, således at det ikke fremstår som om der foretages planlagte magtanvendelse ifølge behandlingsplanen. Der kan ikke scores højere da antallet af magtindberetning forholdsvis er højt. Side 20 af 38

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato:

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 16.12.2013 Institutionens navn Dohns Minde Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 24. oktober 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere