Høringsnotat. vedrørende. Udkast til Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. vedrørende. Udkast til Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo"

Transkript

1 Naturbeskyttelse Ref. JFRYD Den 9. juni 2017 Høringsnotat vedrørende Udkast til Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Udkastet til bekendtgørelsen har været sendt i høring hos en bred kreds af organisationer og myndigheder, jf. høringslisten. Høringsfristen udløb den 2. juni Der er modtaget 12 høringssvar fra følgende eksterne parter: - KL - Landbrug & Fødevarer - Danmarks Naturfredningsforening - Dansk Land- og Strandjagt - DOF - CO-industri - Aarhus Kommune - Vejle Kommune - Odsherred Kommune - Frederikshavn Kommune - Herning Kommune - Bjørn Petersen I det følgende gennemgås de væsentligste punkter fra høringssvarene og Miljø- og Fødevareministeriets kommentarer hertil. Ønskes detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger fremgår med kursiv. KL KL anfører generelt, at det er positivt, at der arbejdes med lovgivning og retssikkerhed, der beskytter borgerene mod uventede og urimeligt høje omkostninger. KL anfører dog, at det findes særdeles uhensigtsmæssigt, at beskyttelsen indføres via et loft på 3,81 kr. pr. kvadratmeter, og at muligheden for at foretage politianmeldelse bortfalder. Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf CVR EAN

2 Vedrørende ophævelsen af kommunernes mulighed for at foretage politianmeldelse anføres det, at det er kommunernes erfaring, at netop udsigten til politianmeldelse og bødestraf har en motiverende virkning på de fleste lovlydige borgere. Det styrker også tilliden til kommunens indsats når påbuddene kan håndhæves. KL foreslår derfor, at muligheden for politianmeldelse opretholdes. Vedrørende maksimalprisen på 3,81 kr. anføres det, at en rundspørge til kommunerne viser at de aktuelle erfarings- og markedspriser generelt ligger højere end 3,81 kr. pr. kvadratmeter, uanset om opgaven udføres af en privat eller kommunal entreprenør. Det anføres således, at det er en pris som ikke tager hensyn til hverken det bekæmpede areals fysiske tilstand, planternes tæthed eller udviklings stade, og at også udgifter til materiale og kørsel til stedet er tilsyneladende udeladt af prisen. KL fremlægger gerne dokumentation for faktiske udgifter som kommunerne afholder i forbindelse med bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. Yderligere anfører KL at prisen er så lav, at det vil være en økonomisk fordel for borgerne at få kommunen til at stå for indsatsen, da de ikke selv kan få den udført for 3,81 kr./m2, hvilket ikke blot er et økonomisk problem, men også at de lovlydige borgere, som bekæmper planterne, har udgifter til egen bekæmpelse og derefter over skatten også betaler for de som ikke vil udføre bekæmpelse. Det vil undergrave hele tilliden og accepten af indsatsen. Endelig henviser KL til, at der i lovbemærkningerne refereres til de positive erfaringer fra frikommuneforsøget, hvor det bemærkes, at borgerne betaler for den tid, kommunerne har brug på bekæmpelsen: "I de tilfælde, hvor påbuddet ikke er efterkommet, har kommunen udstedt en regning, som var på mellem 0,5 og 5 timer. Kommunen har ikke opkrævet brugerbetaling, når tidsforbruget har været på under 15 minutter, hvilket var tilfældet i 5-10 tilfælde." "I evalueringen konkluderes det således, at forsøget har haft en positiv indvirkning på efterlevelsen af de udstedte påbud." KL foreslår en lovgivning og praksis, hvor kommunen i forbindelse med påbuddet specificerer for borgerne, hvad det vil koste, at en privat eller kommunal entreprenør udfører bekæmpelsen. KL deltager gerne i en drøftelse af, hvorledes reglerne kan tilgodese alle borgere, og samtidig sikre, at betalingen dækker de faktiske omkostninger. Foruden KL er følgende kommuner også fremkommet med bemærkninger: Odsherred, Herning, Vejle, Frederikshavn og Aarhus. Disse kommuner er overordnet positive over for forslaget, men de anfører alle, at maksimummet på 3,81 kr. pr. kvadratmeter er for lavt, og ikke kan dække kommunernes faktiske omkostninger ved bekæmpelsen. Disse kommuner henviser bl.a. til, at der i mange tilfælde er tale om små arealer på m2. Det foreslås af flere kommuner, at beregning af omkostninger i stedet foretages ud fra eksempelvis en timepris. Endvidere anfører kommunerne, at det er uhensigtsmæssigt, at fjerne muligheden for at indgive politianmeldelse, idet det kan virke præventivt at muligheden eksisterer. Endvidere anfører kommunen, at det forekommer uklart, hvorledes forekomster defineres. Endelig anføres det, at overgangsbestemmelserne er vanskelige at forstå. Miljø- og Fødevareministeriet har noteret sig kommunernes bemærkninger om, at prismaksimummet på 3,81 kr. pr- kvadratmeter er for lavt og ikke kan dække kommunernes omkostninger ved bekæmpelse, og at det ikke er hensigtsmæssigt, at fjerne muligheden for at indgive politianmeldelse. Ministeriet skal hertil bemærke, at det følger af bemærkningerne til ændringen af lov om drift af landbrugsjorder, at der indsættes et loft på 3,81 kr. (beløbet fremskrives årligt) over de udgifter kommunerne kan overvælte på ejere eller brugere, der ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse, og at det kun bør fraviges væsentlig, hvis der foreligger en veldokumenteret begrundelse. Det er fastsat for at sikre, at borgerne ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt. Det fastsatte beløb og beregningsmetoden pr. kvadratmeter er videreført fra bemærkningerne til frikommuneloven, dog således at beløbet fremskrives. Beløbet er fastsat efter daværende 2

3 NaturErhvervsstyrelsens beregning af omkostningerne for bekæmpelse af planten per år. Idet det følger af lovbemærkninger, er det er ikke muligt i bekendtgørelsen at fravige dette loft. Det bemærkes endvidere, at hensigten med at indføre en ordning, hvorefter kommunerne kan foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning, såfremt et påbud om bekæmpelse ikke efterkommes, også er at øge ejerens eller brugerens incitament til selv at foretage bekæmpelsen, sådan at de ikke bliver pålagt omkostninger. Ministeriet vil løbende vurdere, hvorvidt den fastsatte beløbsgrænse og beregningsmodel er hensigtsmæssig, og hvorvidt det var hensigtsmæssigt at ophæve sanktionsmuligheden i form af bødestraf. På den baggrund vil ministeriet vurdere, om der er anledning til at foretage ændringer heraf ved en senere revision af loven. For så vidt angår definitionen af hvornår der er tale om en eller flere forekomster vil dette ikke være afgørende for kommunernes mulighed for bekæmpelse, idet kommunen kan foretage bekæmpelse af alle planter på det pågældende matrikelnummer eller adresse, såfremt disse er omfattet af indsatsplanen. Miljøministeriet har taget det anførte om overgangsbestemmelserne til efterretning og på den baggrund ændret udkastet til bekendtgørelse, således at overgangsbestemmelserne er fjernet. De nye foreslåede regler vil herefter også gælde for allerede gældende indsatsplaner. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer anfører, at det er helt afgørende, at der fastlægges en klar proces, der sikrer størst mulig dialog og inddragelse af lodsejere både i forbindelse med udarbejdelse og offentliggørelse af indsatsplan, ved varsling og ved udstedelse af eventuelle påbud om bekæmpelse. Det anføres også, at der i bekendtgørelsen bør henvises til Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven (maj 2007) og reglerne beskrives i en vejledning til kommunerne vedr. bjørneklo. Miljø- og Fødevareministeriet er enig i, at det er vigtigt at lodsejere inddrages i forbindelse med udarbejdelse og offentliggørelse af kommunernes indsatsplaner, ved varsling og ved udstedelse af eventuelle påbud. Det er ministeriets opfattelse, at sådanne retningslinjer også fremgår af udkastet til bekendtgørelsen i lighed med den gældende bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo (bek. nr. 871 af 27. juni 2016), hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal offentliggøre forslag til indsatsplan med mindst 8 ugers høring, før planen kan vedtages. Det fremgår også, at indsatsplanen skal indeholde angivelse af omfattede områder, samt at det skal fremgå af kommunens påbud om fjernelse, at kommunen kan foretage bekæmpelsen, hvis påbuddet ikke efterkommes. Endelig fremgår det at bekendtgørelsen, at det skal stå i påbuddet, hvornår kommunen vil foretage kontrol af, om påbuddet er efterkommet, idet det samtidig skal fremgå, at bekæmpelse ved kommunens foranstaltning ved samme lejlighed kan iværksættes. Med udkastet til bekendtgørelsen er der ikke ændret herved. På baggrund af Landbrug & Fødevarers bemærkninger er det i udkastet til bekendtgørelsen dog blevet præciseret, at det skal fremgå af påbuddet, såfremt kommunen påtænker at foretage bekæmpelsen for ejerens eller brugerens regning i tilfælde af overtrædelse af påbuddet. 3

4 Miljø- og Fødevareministeriet er enig i, at ejeren eller brugeren skal informeres, om hvor og hvornår bekæmpelse vil finde sted. Idet de almindelige forvaltningsretlige regler og vejledningen herom gælder uanset, at der ikke henvises til Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven (maj 2007) i bekendtgørelsen, finder ministeriet ikke, at det er nødvendigt at indskrive eller henvise til sådanne regler i bekendtgørelsen. Ministeriet noterer sig, at Landbrug & Fødevarer ønsker, at der udarbejdes en vejledning til reglerne, og ministeriet vil løbende vurdere, hvorvidt det eventuelt vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en sådan vejledning. Landbrug & Fødevarer anfører yderligere, at det bør fremgå af bekendtgørelsen, at kommunerne skal dokumentere de faktisk afholdte omkostninger til bekæmpelsen, således at kommunerne ikke som standard opkræver 3,81 kr. pr. kvadratmeter. Miljø- og fødevareministeriets bemærkninger: Miljø- og Fødevareministeriet er fortsat enig i, at kommunen skal dokumentere sine faktisk afholdte udgifter. Idet det ifølge bekendtgørelsesudkastet alene er kommunens faktiske udgifter, som kan pålægges ejer eller bruger, findes det ikke nødvendigt at indskrive dette i bekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer anfører, at det er positivt, at bekendtgørelsen ændres således, at det ikke længere er muligt at ifalde bødestraf for overtrædelse af et kommunalt udstedt påbud, men at det bør sikres, at de ejere eller brugere, der er omfattet af en indsatsplan fra før 1. juli 2017 ikke sanktioneres hårdere dvs. med politianmeldelse og eventuel bøde end de lodsejere eller brugere, der alene er omfattet af en indsatsplan der træder i kraft efter 1. juli Miljø- og fødevareministeriets bemærkninger: Idet muligheden for at kommunerne kan foretage politianmeldelse af ejere eller brugere for ikke at efterkomme et kommunalt udstedt påbud, ophæves med denne bekendtgørelse kan ejere eller brugere ikke længere ifalde bødestraf for manglende efterkommelse af et påbud. Dette gælder fra den 1. juli 2017, og gælder også for overtrædelser begået før den 1. juli Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening (DN) bemærker, at DN ikke er bekendt med andre love og bekendtgørelser, hvor overtrædelse ikke indebærer mulighed for strafsanktionering, og det foreslås derfor, at strafsanktioneringen opretholdes for ikke at fjerne incitamentet for private til ikke at tilsidesætte påbud. DN bemærker yderligere, at det ikke er muligt at foretage bekæmpelse for 3,81 kr. pr. kvadratmeter og at DN frygter, at dette vil medføre, at bekæmpelse ikke bliver foretaget, hvorfor antallet af lokaliteter med kæmpe bjørneklo vil stige trods påbud om bekæmpelse. DN finder, at dette næres yderligere af at overtrædelse af påbud ikke længere kan straffes med bøde. Endvidere anfører DN, at der er behov for klarhed over, hvordan arealets størrelse beregnes og hvorvidt flere planter, der står spredt, skal betragtes som én eller flere forekomster. DN foreslår derfor, at muligheden for at ejeren eller brugeren kan ifalde bødestraf opretholdes, at maksimummet over størrelsen af udgifter kommunerne kan overvælte på ejer eller bruger fjernes for arealer under 1 hektar og at det klare defineres, hvornår der er tale om en eller flere forekomster. 4

5 Ang. bemærkninger om prismaksimum, bødestraf og definition af forekomster, henvises til bemærkningerne til KL's hørringssvar ovenfor. Ministeriet har noteret sig DN's forslag om, at maksimummet over størrelsen af de udgifter, som kommunerne kan overvælte på ejer eller bruger, fjernes for arealer under 1 hektar, og ministeriet vil inddrage dette i sine løbende overvejelser. Dansk Land- og Strandjagt Dansk Land- og Strandjagt anfører, at det fastsatte prisloft på 3,81 kr. er urimeligt, idet det svarer til kr pr. ha, hvilket er urimeligt højt beløb at pålægge grundejere og det er et stort indgreb i grundlovens 73, stk. 1, om den private ejendomsret. Endvidere anføres det, at grundet de ekstra produktionsomkostninger landbrug vil få til bekæmpelse på brakarealer og langs vandløb, vil fristelsen til at bruge sprøjtning til bekæmpelse langs vandløbene være høj, hvilket vil medføre miljømæssige problemer. Derfor foreslår Dansk Land- og Strandjagt at bekæmpelsen af kæmpe bjørneklo finder sted efter sammen model som for rottebekæmpelse dvs. som en del af den kommunale opkrævning af ejendomsskat. Yderligere anføres det, at Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ikke bør have ret til at klage over afgørelser efter bekendtgørelsen. Dansk Land- og Strandjagt foreslår i det hele taget, at der udarbejdes en ny bekendtgørelse. Miljø- og Fødevareministeriet har noteret sig Dansk Land- og Strandjagts bemærkninger vedrørende det fastsatte prisloft. Jf. ministeriets bemærkninger ovenfor følger prisloftet af lovbemærkningerne, og det er ikke muligt i bekendtgørelsen at fravige dette maksimum. Det skal dog bemærkes at der er tale om et maksimum og at kommunerne ikke blot kan opkræve maksimumbeløb, men skal dokumentere de afholdte udgifter. For så vidt angår spørgsmålet om brug af sprøjtemidler, skal ministeriet bemærke, at grundejere er berettigede til at anvende sprøjtemidler i bekæmpelsen af kæmpe bjørneklo, såfremt det sker indenfor rammerne af gældende regler, og yderligere skal det bemærkes, at ejeren eller brugeren efter de gældende regler umiddelbart er forpligtet til at foretage bekæmpelse såfremt arealet er omfattet af en kommunal indsatsplan. Det ændrer forslaget ikke ved. Dansk Ornitologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening er positiv over for de foreslåede ændringer. Foreningen foreslår at kæmpe bjørnekloens videnskabelige navn, Heracleum mantegazzianum, skrives ind i bekendtgørelsen, således at der ikke opstår tvivl om, hvilken art af bjørneklo bekendtgørelsen omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet har noteret sig anbefalingen, og vil på den baggrund ændre bekendtgørelsen således, at det videnskabelige navn tillige fremgår. 5

6 CO-industri CO-industri støtter i det hele høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening, og bemærker yderligere at strafsanktioneringen ikke burde lempes men derimod skærpes, og CO-industri finder det inkonsekvent, at sanktioneringsmuligeden lempes, når ministeriet samtidig har bebudet en lovændring, hvorefter salg af kæmpe bjørneklo forbydes. Miljø- og Fødevareministeriet henviser til bemærkningerne til høringssvaret fra Damarks Naturfredningsforening. Bjørn Petersen, kæmpe bjørneklo-konsulent for Roskilde Kommune I sit høringssvar anfører Bjørn Petersen, at bekendtgørelsen bør skrives om, og det bemærkes særligt, at prisloftet som fastsat ikke er hensigtsmæssigt, når muligheden for at indgive politianmeldelse samtidig fjernes, idet det bliver for dyrt for kommunerne at sikre, at alle bekæmper, og det bliver attraktivt for lodsejere ikke at bekæmpe og lade bekæmpelsen udføre af kommunen, hvilket (også) vil være unfair konkurrence i forhold til private entreprenører. Bjørn Petersen anfører endvidere, at han er enig i, at det er en god idé at stille krav om, at kommunerne skal foretage bekæmpelse på egne arealer, før kommunen kan iværksætte bekæmpelse på andre arealer for ejerens eller brugerens regning. Dog bemærker han, at kravet til kommunens bekæmpelse bør kvalificeres mere end blot med kravet om at bekæmpelsen skal være "iværksat". Således foreslås det, at der ikke må være synligt blomstrende eller frøbærende kæmpe bjørneklo på de arealer, kommunen selv har ansvar for bekæmpelsen på. Endvidere anføres det at det er vanskeligt at afgrænse, hvilke planter der skal medregnes ved bekæmpelsen. Yderligere anfører Bjørn Petersen, at det er uhensigtsmæssigt at ophæve muligheden for at foretage politianmeldelse. Bjørn Petersen efterlyser desuden klare forholdsregler/ sanktionsmuligheder i forhold til ubetalte opkrævninger. Endelig anføres det, at når de eksisterende indsatsplaner udløber, vil det ligeledes blive urealistisk at forny dem på meningsfuld måde (eftersom de hidtil gældende regler ikke må bruges ved fornyelse). For så vidt angår bemærkninger om prisloftet og ophævelsen af muligheden for at indgive politianmeldelse samt afgrænsning af hvilke forekomster der skal medregnes henvises til bemærkningerne ovenfor. Ministeriet har noteret sig forslaget om at kvalificere kommunernes bekæmpelse på arealer, som kommunerne råder over som ejere eller brugere. Ministeriet skal bemærke, at kommunernes muligheder for at indkræve skyldige beløb for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo, følger de almindelig regler for inddrivelse. Vedrørende fornyelse af indsatsplanerne skal ministeriet bemærke, at de forslåede ændringer også får virkning for de indsatsplaner, der er gældende før 1. juli

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Gældende fra 1. xxxxx 2019 Forslag i høring i perioden xx.xx.2018 xx.xx.2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Køge Kommune Gældende

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Forslag i høring i perioden 25.10.2018 20.12.2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Køge Kommune Gældende fra 1. marts 2019 Plan

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 L 81 Bilag 1 Offentligt Naturforvaltning J.nr. 020-00248 (tidl. 001-17825) Ref. LIM Den 11. oktober 2017 Høringsnotat forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Indsatsplan. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune

Indsatsplan. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune Forfatter: Jakob Martin Pedersen Oprettet den 6. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-4378 Sags nr. 480-2016-549 Indhold Indledning... 2 Baggrund...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Indsatsplan - forslag

Indsatsplan - forslag Indsatsplan - forslag Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune Revideret 2019 Forfatter: Sandra Arvidson Oprettet den 18. januar 2019 Dokument nr. 480-2018-281696 Sags nr. 480-2018-23586 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Dato 8. maj 2017 Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 30 Bilag 1 Offentligt NOTAT. Jura J.nr. 020-00103 Ref. metbr/bho/lim/hinel Den 3. oktober 2013

Miljøudvalget 2013-14 L 30 Bilag 1 Offentligt NOTAT. Jura J.nr. 020-00103 Ref. metbr/bho/lim/hinel Den 3. oktober 2013 Miljøudvalget 2013-14 L 30 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00103 Ref. metbr/bho/lim/hinel Den 3. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om vandløb, lov om naturbeskyttelse

Læs mere

From: Sent: To: Subject: Kristine Bollerup Wednesday, May 24, 2017 8:10:04 AM (GMT+00:00) Jens Frydenberg Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo Hej Jens Plejer I ikke at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere

Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere LBK nr 14 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000017 Senere ændringer

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge)

Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) Miljøudvalget 2014-15 L 165 Bilag 1 Offentligt NOTAT Tværgående planlægning J.nr. NST-101-01955 Ref. jejoe/thfog Den 2. marts 2015 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Næstved Kommune

Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Næstved Kommune Forslag til indsatsplan 2018 Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Næstved Kommune FORSLAG TIL INDSATSPLAN 2018 Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Næstved

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

NOTAT. Vandplanlægning J.nr. SVANA Ref. SPe Den 11. september 2017

NOTAT. Vandplanlægning J.nr. SVANA Ref. SPe Den 11. september 2017 NOTAT Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 11. september 2017 Notat om høring af udkast til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande,

Læs mere

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00082 Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen

Læs mere

J.nr Høring over udkast til vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

J.nr Høring over udkast til vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Dato11. juni 2015 Side 1 af 5 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglovgivning Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Pia Scott Hansen Sendt pr. e-mail til mbbl@mbbl.dk og psh@mbbl.dk J.nr. 2015-338

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til skibsophugningsforordningen

Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til skibsophugningsforordningen NOTAT Jord og Affald Ref. likjo Den 26. april 2016 Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til skibsophugningsforordningen./../.

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om randzoner

Bekendtgørelse af lov om randzoner LBK nr 894 af 15/07/2014 Udskriftsdato: 17. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-40-000041 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet FGU Task Force Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan planperiode. Gammel Havdrup Mose. Fuglebeskyttelsesområde F103

Hvidbog. Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan planperiode. Gammel Havdrup Mose. Fuglebeskyttelsesområde F103 Hvidbog Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 2. planperiode Gammel Havdrup Mose Fuglebeskyttelsesområde F103 Natura 2000-område nr. 150 Februar 2017 Forslag til handleplan og offentlig

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for håndhævelse af rottebekæmpelse i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for håndhævelse af rottebekæmpelse i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2018 Administrationsgrundlag for håndhævelse af rottebekæmpelse i Slagelse Kommune 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Den gældende lovgivning... 4 Driften og overgang til forvaltningen...

Læs mere

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje Fremsat den 5. november 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Forslag til lov om private fællesveje Kapitel 16 Ikrafttræden

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Dato: 05-09-2018 Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil.

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil. J.nr. MST-1240-00710 Bilag til høringsnotat om: Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1. Generelle bemærkninger 2. Sondringen

Læs mere

om leje af almene boliger og lov om leje

om leje af almene boliger og lov om leje Udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghetto-områder, initiativer

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Endelige afgørelse af klage over Lolland Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse

Endelige afgørelse af klage over Lolland Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse Dato 20. juni 2018 Sagsbehandler Julie Flagsø Mail juf@vd.dk Telefon +45 7244 3013 Dokument 18/05987-13 Side 1/5 Endelige afgørelse af klage over Lolland Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplan Gældende fra 24. april 2019

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplan Gældende fra 24. april 2019 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Gældende fra 24. april 2019 Indhold Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 3 Baggrund 3 Indsatsplanen 4 Indsatsområde 4 Bekæmpelsesfrist og håndhævelse 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Høringsnotat til Udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende

Høringsnotat til Udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende Høringsnotat til Udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende 1. Indledning Den 20. december 2017 blev udkast til bekendtgørelse om behandling

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

Bilag nr. 4 HØRINGSNOTAT GENNEMGANG AF FORSKRIFTER

Bilag nr. 4 HØRINGSNOTAT GENNEMGANG AF FORSKRIFTER Bilag nr. 4 10. april 2015 Detail & Distribution 15/00115 LRN & LAA HØRINGSNOTAT GENNEMGANG AF FORSKRIFTER Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 23. januar 2015 udkast til notat om metodegodkendelse

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Energi- og Olieforum. Dansk Elbil Alliance

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Energi- og Olieforum. Dansk Elbil Alliance HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 25. januar 2018 2017-6159 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg)

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 131 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning

Læs mere

Høringsnotat. Energistyrelsen har modtaget i alt 10 høringssvar.

Høringsnotat. Energistyrelsen har modtaget i alt 10 høringssvar. Høringsnotat Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 26. juni 2018 J nr. 2017-7314 Energistyrelsen har sendt ændringer i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber i høring fra den 14. maj

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K øbe n h a v n K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 7 3 M A

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag Indsatsområde, ikrafttrædelse og varighed Målsætning Bekæmpelsespligt...

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag Indsatsområde, ikrafttrædelse og varighed Målsætning Bekæmpelsespligt... Forord Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) tilhører den gruppe af planter, der betegnes som værende invasive. Denne type af planter udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed, fordi

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til UDKAST Sagsnr. 2017-1265 Doknr. 453394 Dato 13-03-2017 Tillæg til: Forslag til Lov om frikommunenetværk Kapitel 9 Ophævelse af lov om frikommuner m.v. og forlængelse af udvalgte frikommuneforsøg 2012 2015

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Høringsnotat for høring om udkast til Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter

Høringsnotat for høring om udkast til Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter HØRINGSNOTAT Erhverv Ref. KRRST Den 12. december 2017 Høringsnotat for høring om udkast til Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter Vejledningen blev i udkast sendt i ekstern høring

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til sikkerheden i visse vandforsyningers net- og informationssystemer

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til sikkerheden i visse vandforsyningers net- og informationssystemer NOTAT Vandforsyning Ref. Hekjo/kavje J.nr. MST-021-00039 Den 11. april 2018 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til sikkerheden i visse vandforsyningers net- og informationssystemer

Læs mere

Det er således valgt at gebyret skal afspejle kompleksiteten og kvaliteten af det indsendte ansøgningsmateriale.

Det er således valgt at gebyret skal afspejle kompleksiteten og kvaliteten af det indsendte ansøgningsmateriale. Januar 2018 Gebyrvedtægt for byggesagsbehandling Gældende fra 1. januar 2018 Kapitel 1 Formål 1. Efter Lovbekendtgørelse 2016-09-23 nr. 1178 28 kan kommunalbestyrelsen vælge at opkræve gebyrer for behandlingen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Kommentarer /Svar A. Kommentaren er taget til efterretning.

Kommentarer /Svar A. Kommentaren er taget til efterretning. Fælles kommunal hvidbog for Natura 2000-område nr. 110, Odense Fjord Nr. Afsender (Dato for Resumé (inddelt i emner) modtagelse) 110.1 Styrelsen for Vandog Naturforvaltning 15-12-2016 A. Styrelsen for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen HØRINGSNOTAT J.nr. 18-1224-000005 Ref. KAERCH Den 31. juli 2019 Høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til bekendtgørelse blev sendt i ekstern høring den 9. juli

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Afsnit 1 Der kunne med fordel anføres en nærmere vejledning i vurdering af, om en eksisterende tilladelse skal ændres.

Afsnit 1 Der kunne med fordel anføres en nærmere vejledning i vurdering af, om en eksisterende tilladelse skal ændres. Dato 4. december 2017 Side 1 af 5 Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 Købehavn Ø mst@mst.dk Høring af udkast til ny vejledning til spildevandsbekendtgørelsen, j. nr. SVANA-400-00038. Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. 1. Indledning Sorsigvej DE 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20703-00060 Dato: 21-05-2019 Høringsnotat Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. 1. Indledning

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Lem Styrhøjen Lem Spøttrup 7860 Spøttrup. 23. marts 2017

Lem Styrhøjen Lem Spøttrup 7860 Spøttrup. 23. marts 2017 Styrhøjen Karina Miltersen 2 Lem Styrhøjen 2 7860 Lem Spøttrup 7860 Spøttrup 23. marts 2017 Afgørelse om VVM-screening og tilladelse skovrejsning Skive Kommune har den 1. marts 2017 modtaget din ansøgning

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Høringsnotat eksterne parter vedrørende forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven - (nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)

Høringsnotat eksterne parter vedrørende forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven - (nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) Naturforvaltning J.nr. MST-020-00051 Ref. LIM Den 12. januar 2018 Høringsnotat eksterne parter vedrørende forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven - (nye muligheder for friluftsreklamer i det

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplan Gældende fra xx.xx.2019

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplan Gældende fra xx.xx.2019 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Gældende fra xx.xx.2019 Indhold Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 3 Baggrund 3 Indsatsplanen 4 Indsatsområde 4 Bekæmpelsesfrist og håndhævelse 4 Kend

Læs mere

KL høringssvar til bekendtgørelse vedr digitalt planregister Plandata.dk

KL høringssvar til bekendtgørelse vedr digitalt planregister Plandata.dk KL høringssvar til bekendtgørelse vedr digitalt planregister Plandata.dk KL kvitterer for fremsendelsen af udkast til bekendtgørelse vedr. kommunernes fremadrettede vejledende registrering af data fra

Læs mere