Vedtægter. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a."

Transkript

1 Vedtægter Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

2

3 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Navn og hjemsted. 1 2 Formål og forsyningsområde. 1 3 Andelshavere / varmeaftagere. 1 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar. 2 5 Udtrædelsesvilkår. 2 6 Generalforsamling. 3 7 Bestyrelsen. 6 8 Selskabets ledelse. 6 9 Regnskab og revision Selskabets opløsning Ikrafttræden. 8

4 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 1.2 Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a er et selvstændigt andelsselskab med begrænset ansvar. 1.3 Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har hjemsted i Varde Kommune. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål er at producere og distribuere energi i Varde kommune. 2.2 Fjernvarmeselskabet kan deltage i andre fællesskaber i forbindelse med opfyldelse af ovennævnte formål. 2.3 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder 2.4 Ølgod Fjernvarmeselskab indgår i et driftsfællesskab med Ølgod Vandværk A.m.b.a. 2.5 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, som til såvel tekniske som økonomiske forhold. 3 Andelshavere / varmeaftagere. 3.1 En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler ejet af selskabet. 2. Ejer af en ejerlejlighed / andelsbolig, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet. 3. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler ejet af selskabet 1

5 4. En ejerlejlighedsforening / andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler ejet af selskabet. 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom / andelsbolig ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme. 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold ikke kan være andelshaver. 3.4 Levering til ikke andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår der gælder for andelshavere. 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varme levering. 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar. 4.1 Selskabet har ingen andelskapital. 4.2 I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke personligt for selskabets forpligtelser 4.3 Der udstedes ikke andelsbeviser. 5 Udtrædelsesvilkår. 5.1 Andelshavere indtrådt fra og med d. 1. januar 2010 kan udtræde af selskabet med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. 2

6 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutning. 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: 1. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen. 2. Eventuelt skyldige bidrag. 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. 4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: 5. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtigt areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen. 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes. 6 Generalforsamling. 6.1 Generalforsamlingen er fjernvarmeselskabets øverste myndighed. 3

7 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. 6.3 Generalforsamlingen afholdes fælles med Ølgod Vandværk, dog således at alene varmeforbrugere kun kan afgive stemme vedrørende varmeforhold og alene vandforbrugere kun kan afgive stemme vedrørende vandforhold. 6.4 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. 6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. 6.6 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom / andelsbolig, der opfylder betingelserne i 3 stk. 1, nr.1-4, og som efter BBR-registeret er registreret med et bidragspligtigt areal. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. 4

8 Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig / lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger / lejemål. 6.7 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end én stemme yderligere ved fuldmagt. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer. 6.8 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren / varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling. 6.9 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst ⅔ af de afgivne stemmer, fra de andelshavere der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af ⅔ af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag om vedtægtsændring kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere på, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. 5

9 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener det er nødvendigt, eller når mindst 33% af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets beslutningsprotokol. 7 Bestyrelsen. 7.1 Selskabernes fælles bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 6 skal være andelshavere. 4 medlemmer vælges blandt forbrugere, som er andelshavere i begge selskaber. 1 medlem kan vælges blandt alene varmeaftagere og 2 medlemmer kan vælges blandt alene andelshavere i Vandværket. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer. 7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i 7.1. genvalg kan finde sted. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 7.3 Enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. 7.4 Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. 8 Selskabets ledelse. 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle deres anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 6

10 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol. 8.4 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsen. 8.5 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. 8.6 Bestyrelsen antager og afskediger den daglige leder. 8.7 Bestyrelsen fastsætter tarifferne. 8.8 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. 8.9 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed uddelegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget. 9 Regnskab og revision. 9.1 Selskabets regnskabsår er fra til Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. 9.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 10 Selskabets opløsning Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen vedtages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. 7

11 10.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan dog få større beløb udbetalt end pågældendes andelskapital. Eventuelt overskud skal anvendes til kollektivt varmeforsyningsformål i Ølgod. 11 Ikrafttræden Således vedtaget på generalforsamlingen d. 21. marts Alle tidligere vedtægter er hermed ude af kraft, idet nærværende vedtægter er trådt i kraft ved generalforsamlingens vedtagelse og erstatter vedtægterne af 14. marts

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba.

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1.2 Ølgod Fjernvarmeselskab Amba er et selvstændigt andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Vandværk Amba.

Vedtægter for Ølgod Vandværk Amba. Vedtægter for Ølgod Vandværk Amba. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Vandværkets navn er Ølgod Vandværk Amba. 1.2 Ølgod Vandværk Amba er et selvstændigt andelsselskab med begrænset ansvar. 1.3 Ølgod Vandværk Amba.

Læs mere

1 Navn og hjemsted Formål og forsyningsområde Andelshavere/varmeaftagere... 3

1 Navn og hjemsted Formål og forsyningsområde Andelshavere/varmeaftagere... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 4 5 Udtrædelsesvilkår... 4 6 Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk for Kibæk Varmeværk A.m.b.a Kibæk Varmeværk Indholdsfortegnelse 1 Navn og Hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere / varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter. for. Højslev - Nr. Søby

Vedtægter. for. Højslev - Nr. Søby Vedtægter for Højslev - Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Godkendt på Generalforsamlingen.. - 1 - INDLEDNING 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes

Læs mere

For Bøvling Varmeværk

For Bøvling Varmeværk Vedtægter For Bøvling Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bøvling Varmeværk. A.m.b.a., beliggende Marievej 3, 7650 Bøvlingbjerg 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. Vedtægter for Østbirk Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Østbirk Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Forslag til. Vedtægter

Forslag til. Vedtægter Forslag til Vedtægter 2018 Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere/varmeaftagere... 2 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 3 5 Udtrædelsesvilkår...

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

LAURBJERG KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. FJERNVARME. Vedtægter. 1 Navn og hjemsted

LAURBJERG KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. FJERNVARME. Vedtægter. 1 Navn og hjemsted LAURBJERG KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. FJERNVARME Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Laurbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Laurbjerg i Favrskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Egtved Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gjerlev Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Randers Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Egtved Varmeværk A.m.b.A Søndergade Egtved

Egtved Varmeværk A.m.b.A Søndergade Egtved 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Egtved Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

Vedtægter for Arden Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Arden Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Arden Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Navn og hjemsted... 1 Formål og forsyningsområde... 2 Andelshavere/varmeaftagere... 3 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund Vedtægter Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 10-10-2006 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1. Navn og hjemsted: 1.1. Selskabets navn er Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Formål og forsyningsområde: 2. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og

Læs mere

TIM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. Vedtægter

TIM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. Vedtægter TIM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. Vedtægter Revideret september 2016 Vedtægter for Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A. Udarbejdet med baggrund i DF s standardvedtægt fra juni 2010 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Karup Varmeværk. Vedtægter. November Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a..

Karup Varmeværk. Vedtægter. November Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a.. Karup Varmeværk Vedtægter November 2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Asaa Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er: Brønderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2018 Indhold for... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...

Læs mere

VEDTÆGTER for AGERSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. AGERSTED

VEDTÆGTER for AGERSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. AGERSTED VEDTÆGTER for AGERSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. AGERSTED 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 2 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5 Udtrædelsesvilkår

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for Tranbjerg Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Tranbjerg Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Tranbjerg Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aarhus kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder kommune

1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder kommune 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder kommune 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

Vedtægter. Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej Mørke Telefon

Vedtægter. Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej Mørke Telefon Vedtægter Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej 10 8544 Mørke Telefon 86 37 72 30 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 4 2 Formål og forsyningsområde... 4 3 Andelshaverne/varmeaftagerne... 4 4 Andelshavernes

Læs mere

Vedtægter for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere / ikke-andelshavere og lejere... 2 4 Andelskapital, andelshavernes

Læs mere

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indhold Indledning... 2 Navn og hjemsted... 3 Formål og forsyningsområde... 4 Andelshavere/varmeaftagere... 5 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 6 Udtrædelsesvilkår...

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

BRAMMING FJERNVARME AMBA VEDTÆGTER

BRAMMING FJERNVARME AMBA VEDTÆGTER BRAMMING FJERNVARME AMBA VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er BRAMMING FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE Selskabets formål er energiproduktion

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a. 1 VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Brande Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ikast-Brande kommune.

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. 1: NAVN OG HJEMSTED Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er: Odsherred Kommune 2: FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Gældende fra juni 2013 SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital,

Læs mere

Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A.

Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Industrivej 40, 9440 Aabybro. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1 NAVN OG HJEMSTED. 1.1 Selskabets navn er Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE. 2.1 Selskabets

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Holsted Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive

Læs mere

Vedtægter for Lem Varmeværk

Vedtægter for Lem Varmeværk Vedtægter for Lem Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Andelsselskabet Lem varmeværk 1.2 Selskabets hjemsted er Askevej 5, 6940 Lem. Ringkøbing Skjern kommune 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter 15. maj 2012 2 Vedtægter for Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Rebild kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.M.B.A.

Vedtægter for Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Assens Kommune, 5610 Assens. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at drive

Læs mere

Ve d t æ g t e r FJERNVARME

Ve d t æ g t e r FJERNVARME Ve d t æ g t e r FJERNVARME VEDTÆGTER for HJALLERUP FJERNVARME A.m.b.A. Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted......................................... 3 2 Formål og forsyningsområde................................

Læs mere

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter Energi Vegger A.m.b.a Vedtægter INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Vedtægter. for Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Vedtægter. for Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk A.m.b.A. Vedtægter for Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk A.m.b.A. 2016 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Skive Kommune. 2. Formål og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.A. Lyngvej 16, 9460 Brovst Cvr

VEDTÆGTER FOR Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.A. Lyngvej 16, 9460 Brovst Cvr VEDTÆGTER FOR Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.A. Lyngvej 16, 9460 Brovst Cvr. 16374172 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshavere/varmeaftagere

Læs mere

FARSØ VARMEVÆRK A.m.b.A. Vedtægter.

FARSØ VARMEVÆRK A.m.b.A. Vedtægter. FARSØ VARMEVÆRK A.m.b.A. Vedtægter. 2007 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5 Udtrædelsesvilkår 4 6 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

Vedtægter. Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Vedtægter. Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.A. Vedtægter Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.A. November 2010 Erstatter udgave af November 2007 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Tårs Varmeværk

Forslag til nye Vedtægter for Tårs Varmeværk ADVOKATFIRMAET LEDET WILLADSEN MEJLHOLM J. nr. 12-111-16054 December 2018 Forslag til nye Vedtægter for Tårs Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Tårs Varmeværk A.m.b.a., Damhusvej 27, 9830

Læs mere

Vedtægter Bredsten-Balle Kraftvarmeværk

Vedtægter Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Vedtægter Bredsten-Balle Kraftvarmeværk VEDTÆGTER FOR BREDSTEN-BALLE KRAFTVARMEVÆRK 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRAM FJERNVARME. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) Selskabets navn er Gram Fjernvarme

VEDTÆGTER FOR GRAM FJERNVARME. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) Selskabets navn er Gram Fjernvarme VEDTÆGTER FOR GRAM FJERNVARME 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) Selskabets navn er Gram Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er Gram. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER gældende fra d. 5. april 2018

VEDTÆGTER gældende fra d. 5. april 2018 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarme amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 2 Formål og forsyningsområde VEDTÆGTER gældende fra d. 5. april 2018 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8a, 9352 Dybvad E-mail: dybvv@mail.dk Telefon: 98 86 42 08 Vagttelefon: 23 45 47 52 CVR nr.: 40 92 00 13 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dybvad

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Revideret 2013 Vedtægter Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted... 1 Formål og forsyningsområde... 2 Andelshavere/varmeaftagere... 3 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Vedtægter. Jerslev Kraftvarmeværk A.M.B.A.

Vedtægter. Jerslev Kraftvarmeværk A.M.B.A. Vedtægter Jerslev Kraftvarmeværk A.M.B.A. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jerslev Kraftvarmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Brønderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Vedtægter. Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 25. september 2012 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Vedtægtsændringer 2018

Vedtægtsændringer 2018 Vedtægtsændringer 2018 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Assens Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Assens Kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål er at distribuere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. ANSAGER VARMEVÆRK a.m.b.a. September 2015

Vedtægter for. ANSAGER VARMEVÆRK a.m.b.a. September 2015 Vedtægter for ANSAGER VARMEVÆRK a.m.b.a September 2015 ANNULLERER GODKENDT AFSNIT SIDE NR. 1 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ansager Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Varde Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013 Vedtægter Gældende fra 10. juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDTÆGTER Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabet hjemsted er Sønderborg Kommune 2 Formål og forsyningsområde 2.1 2.1 Selskabets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødding Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune.

Indholdsfortegnelse. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødding Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune. Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshavere/varmeaftagere 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamling 7

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktions- anlæg samt at distribuere energi i Stoholm (Forsyningsområde)

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktions- anlæg samt at distribuere energi i Stoholm (Forsyningsområde) Vedtægter Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. 1. Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. 1.1. Selskabets navn er Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Fjends Kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Fjerritslev Fjernvarme

Fjerritslev Fjernvarme Vedtægter Fjerritslev Fjernvarme 1 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Fjerritslev Fjernvarme. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Udkast. Vedtægter. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Udkast. Vedtægter. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Udkast Vedtægter Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde.. 2 3 Andelshavere/varmeaftagere.. 2 4 Andelshavernes hæftelser og

Læs mere

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014 Vedtægter 13. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshaverne 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5. Udtrædelsesvilkår 6. Generalforsamling

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshaverne 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5 Udtrædelsesvilkår 6 Deklarationer 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund Vedtægter Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshaverne 3-4 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

Farsø Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter.

Farsø Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter. Farsø Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter. 2018 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5 Udtrædelsesvilkår 5 6 Generalforsamling

Læs mere

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse. Vedtægter Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Indhold 1 Navn og hjemsted Formål og forsyningsområde Andelshaverne Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...

Indhold 1 Navn og hjemsted Formål og forsyningsområde Andelshaverne Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshaverne... 2 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 2 5 Udtrædelsesvilkår... 3 6 Deklarationer... 3 7 Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP

VEDTÆGTER VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP VEDTÆGTER VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere... 3 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter 2018 for 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er 1.2 Selskabets hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed

Vedtægter. Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed Vedtægter Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold

Læs mere

Vedtægter. for. Tarm Varmeværk A.m.b.a. CVR. nr

Vedtægter. for. Tarm Varmeværk A.m.b.a. CVR. nr Vedtægter for Tarm Varmeværk A.m.b.a. CVR. nr. 40 89 31 13 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Tarm Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Morsø kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER Pr. 4. oktober 2018 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ HOBRO

VEDTÆGTER Pr. 4. oktober 2018 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ HOBRO VEDTÆGTER Pr. 4. oktober 2018 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / lejere... 3 4 Andelshaveres

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.M.B.A.

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Vedtægter. Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Side 1. Navn og Hjemsted..1 2. Formål og forsyningsområde..1 3. Andelshavere / varmeaftagere 2 4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

Bilag 1: Standardvedtægt

Bilag 1: Standardvedtægt Bilag 1: Standardvedtægt Standardvedtægten 2017 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er... 1.2 Selskabets hjemsted er...kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Rønde Fjernvarme a.m.b.a. vedtægter

Rønde Fjernvarme a.m.b.a. vedtægter Rønde Fjernvarme a.m.b.a. vedtægter 11. oktober 2018 1.1 Selskabets navn er Rønde Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Skærbæk Fjernvarme Amba

Vedtægter for Skærbæk Fjernvarme Amba Vedtægter for Skærbæk Fjernvarme Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Skærbæk Fjernvarme Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Skærbæk, 6780 Skærbæk 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i. Hvalpsund i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i. Hvalpsund i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en Vedtægter for Hvalpsund Kraftvarmeværk Amba. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvalpsund Kraftvarmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1

Læs mere

Ve d t æ g t e r FJERNVARME

Ve d t æ g t e r FJERNVARME Vedtægter FJERNVARME VEDTÆGTER for HJALLERUP FJERNVARME A.m.b.A. Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 4 4 Andelskapital, andelshavernes

Læs mere