Notat om selskabsskattelovens 11B og 11C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om selskabsskattelovens 11B og 11C"

Transkript

1 J.nr september 2017 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon Mail Notat om selskabsskattelovens 11B og 11C FSR danske revisorer har rettet henvendelse til Skatteministeriet med en række spørgsmål om forståelsen af reglerne om rentefradragsbegrænsning i selskabsskattelovens 11B og 11C. Neden for gengives FSRs bemærkninger og spørgsmål efterfulgt at Skatteministeriets bemærkninger og svar. FSRs henvendelse og Skatteministeriets bemærkninger og svar har været forelagt SKAT. Notatet udtrykker dermed også SKATs opfattelse. Ad 1. Samspillet mellem SEL 11B og SEL 12 FSRs bemærkninger: Ifølge FSR synes der at opstå en cirkulær beregning ved fastlæggelsen af de underskud efter 12, der skal medregnes til selskabets aktiver efter 11B, stk. 5, 9. og 10. pkt. FSR anfører, at underskuddene ikke kendes, før der er foretaget en eventuel underskudsberegning efter 12, stk. 2, hvilket ifølge FSR igen afhænger af rentefradragsbegrænsningsreglerne. Skatteministeriets bemærkninger: Skatteministeriet er enig i, at der skal foretages en dobbeltberegning, men finder ikke, at der opstår en cirkulær beregning. De underskud efter 12, der skal medregnes til aktivmassen, er underskud uden indkomstårets fradragsbeskæring efter 11B og 11C, jf. 11B, stk. 5, 10. pkt. Underskuddet efter 12, herunder begrænsningerne efter 12, stk. 2, skal beregnes, som om reglerne i 11B og 11C ikke var gældende. De underskud, der skal medregnes til aktivmassen efter 11B, er de samlede fremførselsberettigede underskud efter 12, dvs. underskud fremført fra tidligere år samt indeværende indkomstårs underskud, der ville bestå ultimo indkomståret, hvis man så bort fra reglerne i 11B og 11C. Der henvises til ordlyden af 11B, stk. 5, 10. pkt. og bemærkningerne til lovforslag nr. L213 af 18. april 2007: Der medregnes de underskud, der ville være fremførselsberettigede uden fradragsbegrænsning efter 11B og 11C. Ideelt set burde nettofinansieringsudgifterne kun medregnes i det omfang, de ikke fradragsbeskæres. Dette vil imidlertid kræve en cirkulær beregning (iterativ beregning). Gevinsten ved den ideelle beregning står imidlertid ikke mål med den forøgede administrative byrde.

2 Samspillet mellem 12 og 11B kan illustreres med følgende eksempel: Samspillet mellem SEL 12 og SEL 11B, stk. 5, 10. pkt. Forudsætninger: Der bortses fra grundbeløbet på 7,5 mio. kr. (2010-niveau) og grundbeløbet på 21,3 mio. kr. Underskud iht. 12 ultimo året før indkomståret 150 Årets indkomst før renter 120 Renteudgifter 20 Årets indkomst efter renter 100 Standardrente (pct.) 4,2 Aktiver iht. 11B, stk. 5 uden underskud 200 Anvendelse af fremført underskud efter 12 uden fradragsbeskæring efter 11B, stk. 1 Beregning efter rentefradragsbeskæring iht. 11B og underskudsanvendelse iht. 12, stk. 2 Aktiver 11B, stk. 5 uden underskud 200 Underskud iht. 12, der medregnes til aktiverne iht. 11B 90 Aktiver i alt til forrentning efter 11B, stk Forrentning af aktiver og underskud 12 Skattepligtig indkomst før renter og før rentefradragsbegrænsning Renteudgifter -20 Begrænset rentefradrag efter 11B, stk Skattepligtig indkomst uden rentefradragsbegrænsning efter 11B 100 Skattepligtig indkomst med rentefradragsbegrænsning efter 11B 108 Alene underskud svarende til 60 pct. af skpl. indk. kan fratrækkes, jf. 12, stk Skattepligtig indkomst efter udnyttelse af fremført underskud Restunderskud iht. 12, stk. 2 Restunderskud iht. 12, uden beskæring efter 11B medregnes til aktiverne efter 11B, stk. 5 (underskud primo - anvendt underskud i året) 90 Restunderskud til fremførsel iht. 12, efter begrænsninger (underskud primo - anvendt underskud i året) 85 Ad 2. Kan nettofinansieringsudgifter, der fremføres efter SEL 11B eller 11C, medregnes til aktiverne efter SEL 11B, stk. 5? FSR spørger, om nettofinansieringsudgifter, der efter 11B eller 11C ikke kan fratrækkes, men fremføres til senere år, kan medregnes til aktiverne efter 11B, stk. 5. FSR anfører, at underskud hidrørende fra et kurstab, der fremføres, har et lige så legitimt finansieringsbehov som almindeligt underskud, og at de nævnte fremførte nettofinansieringsudgifter derfor bør medregnes til aktiverne. FSR mener, at loven bør ændres, hvis Skatteministeriet ikke er enig heri. Ved opgørelsen af de aktiver, der er styrende for omfanget af rentefradragsretten efter 11B, medregnes ikke kun selskabets egentlige aktiver, men også skattemæssige underskud efter 12. Det fremgår af 11B, stk. 5, 10. pkt., der lyder: Ved opgørelsen af selskabets aktiver medregnes fremførselsberettigede underskud efter 12. Side 2 af 12

3 Om baggrunden for, at skattemæssige underskud kan medregnes til aktivmassen, anføres bl.a. følgende i bemærkningerne til lovforslag L213 (2006/07) (Skatteministeriets understregning): Det foreslås, at fremførselsberettiget underskud efter ligningslovens 15 (ultimo indkomståret) forhøjer loftet for rentefradrag, idet behovet for finansiering af driftsunderskud er til stede på lige fod med investering i driftsaktiver. Der medregnes de underskud, der ville være fremførselsberettigede uden fradragsbeskæring efter 11 B og 11 C. Ideelt set burde nettofinansieringsudgifter kun medregnes i det omfang, de ikke fradragsbeskæres. Dette vil imidlertid kræve en cirkulær beregning (iterativ beregning). Gevinsten ved den ideelle beregning står imidlertid ikke mål med den forøgede administrative byrde. Til aktivmassen efter 11B, stk. 5, medregnes dels indkomstårets eventuelle underskud, beregnet uden hensyntagen til indkomstårets rentefradragsbegrænsninger efter 11B og 11 C, se eksemplet ovenfor under Ad 1. Dels medregnes den del af tidligere års eventuelle underskud efter 12, der resterer ultimo indkomståret. Baggrunden for, at også underskud efter 12 (tidligere 15) kan medregnes til aktiverne, er således, at behovet for finansiering af driftsunderskud er til stede på lige fod med investering i driftsaktiver. Derimod har det ikke været hensigten, at fradragsbeskårne nettofinansieringsudgifter skal medregnes til aktiverne, jf. den understregede del af bemærkningerne. Det fremgår udtrykkeligt af lovens ordlyd, at de fremførte underskud fra tidligere år, der kan medregnes til selskabets aktiver efter 11B, stk. 5, alene er underskud efter 12. Det er Skatteministeriets opfattelse, at nettofinansieringsudgifter, der ikke kan fratrækkes, men fremføres efter 11B eller 11C, ikke kan anses for underskud efter 12. Det fremgår således af bemærkningerne citeret oven for, at det ikke har været hensigten, at fremførte beskårne nettofinansieringsudgifter kan medregnes til aktiverne, idet alene driftsrelaterede underskud medregnes. For at hindre en cirkulær beregning indgår fradragsbeskårne nettofinansieringsudgifter ganske vist til aktiverne i underskudsåret, idet hele årets underskud (uden fradragsbeskæring efter 11B og 11C) medregnes til aktiverne. Men det er kun i underskudsåret, at der ses bort fra de fradragsbeskårne nettofinansieringsudgifter. Året efter består der dels et underskud til fremførsel efter 12 (som er reguleret med en eventuel fradragsbeskæring efter 11B og 11C), og herudover er der eventuelt adgang til fremførsel af nettofinansieringsudgifter efter 11B og 11C. Der kan endvidere henvises til Skatteministerens svar på et spørgsmål, som IQ Tax stillede under behandlingen i Folketinget af L213 (2006/07). Der blev spurgt, om kildeartsbegrænsede tab kan medregnes til aktiverne efter 11B, stk. 5. Skatteministerens svarede følgende (L213 bilag 32): Side 3 af 12

4 Formålet med renteloftet er, at der kun skal kunne opnås fradrag for finansieringsudgifter, der vedrører driften. Tab, der ikke fremføres efter ligningslovens 15, vedrører alle anlægsaktiver og disse kildeartsbegrænsede tab skal derfor ikke medregnes ved aktivopgørelsen. F.eks. vedrører kildeartsbegrænsningen i ejendomsavancebeskatningslovens 6, stk. 4, kun anlægsejendomme. Ejendomme, der er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej, er ikke omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, jf. lovens 1, stk. 2, og dermed heller ikke af kildeartsbegrænsningen. Fremførte finansieringsudgifter efter 11B adskiller sig fra almindelige underskud efter 12. For eksempel bortfalder nettokurstab, der fremføres efter 11B, stk. 10, ikke ved en fusion efter FUL 8, stk. 6, hvilket som udgangspunkt ville have været tilfældet, hvis nettokurstabet var omfattet af 12, jf. Skatteministeriets tidligere svar til FSR i SKM DEP. Endvidere er det i modsætning til 12-underskud valgfrit, om fremførte kurstab efter 11B, stk. 10, skal modregnes i årets nettokursgevinster eller fremføres til senere år, jf. neden for Ad 4. Endelig er adgangen til at anvende fremførte finansieringsudgifter efter 11B begrænset på samme måde som kildeartsbegrænsede tab, idet de kun kan udnyttes ved modregning i tilsvarende gevinster og indkomst. Sammenfattende er det Skatteministeriets opfattelse, at nettofinansieringsudgifter, som ikke kan fratrækkes efter 11B og 11C, men som kan fremføres til fradrag i senere år, ikke kan anses for underskud efter 12, men må behandles på samme måde som kildeartsbegrænsede tab. Nettofinansieringsudgifter, der fremføres fra tidligere år efter 11B eller 11C, kan således ikke medregnes til aktivmassen efter 11B, stk. 5. Det af FSR fremlagte eksempel er nedenfor justeret en smule for bedre at illustrere problemstillingen, idet fremførte kurstab efter 11B i eksemplet er forhøjet fra til : Side 4 af 12

5 År 2013 Fremført nettokurstab fra 2013 efter 11B, stk Almindeligt fremført underskud efter Fremført fra 2013 i alt År 2014 Skattepligtig indkomst før finansielle udgifter Renteudgifter Årets nettokursgevinst på gæld og finansielle kontrakter Fremført nettokurstab, der kan rummes i årets gevinst Årets nettofinansieringsudgift efter modregning Årets skattepligtige indkomst efter renter og modregning Fremført nettokurstab fra 2013 efter 11B, stk Udnyttet ved modregning i Herefter resterende kurstab fra 2013 efter 11B, stk. 10, der fremføres til Herefter underskud efter 12 fra 2013, der fremføres Årets underskud efter 12 før beskæring efter 11B og 11C Summen af årets og tidligere års underskud efter Underskud, der indgår som aktiv efter 11 B, stk. 5, pkt Ved årets udgang udgør de samlede underskud efter 12 i alt , mens der herudover resterer et fremført kurstab på efter 11B, stk. 10. Alene underskuddet på medregnes til aktiverne efter 11B, mens det fremførte kurstab på ikke medregnes. Skatteministeriet vurderer ikke, at der er grundlag for at ændre reglerne, så det i videre omfang bliver muligt at medregne fremførte nettofinansieringsudgifter til aktiverne efter 11B, stk. 5. Formålet med bestemmelsen er netop at reducere fradragsretten for nettofinansieringsudgifter, der ikke er driftsrelaterede. Ad 3. Medregning af en forholdsmæssig andel af aktiverne ved delperioder efter SEL 11B, stk. 7 FSRs kommentarer: FSR rejser spørgsmål i relation til bestemmelsen i 11B, stk. 7, der har følgende ordlyd: Hvis et selskab ikke beskattes i hele indkomståret, medregnes aktiver ved opgørelsen efter stk. 5 og 6 i forhold til, hvor stor en del beskatningsperioden udgør af et kalenderår. Beløbet i stk. 1, jf. stk. 3, justeres tilsvarende. Endvidere indeholder 11B, stk. 8, 4. pkt. følgende bestemmelse: Hvis et selskab ikke indgår i sambeskatningen i hele indkomståret, medregnes ved opgørelsen efter 1. pkt. selskabets aktiver ved udløbet af delperioden, jf. 31, stk. 5, i forhold til hvor stor en del delperioden udgør af et kalenderår. Side 5 af 12

6 FSR spørger, om der ved frivillig regnskabsomlægning og ved stiftelse eller likvidation af selskaber, hvor indkomståret er kortere eller længere end 12 måneder, skal medregnes en forholdsmæssig andel af aktiverne og en forholdsmæssig andel af beløbsgrænsen svarende til indkomstårets længde. FSR finder det urimeligt, hvis der ikke skal foretages en forholdsmæssig opgørelse i tilfælde, hvor regnskabsperioden fx er på 15 måneder, således at der medregnes nettofinansieringsudgifter for en 15 måneders periode, mens der kun beregnes afkast af aktiverne for en 12 måneders periode. FSR synes at mene, at der i alle tilfælde, hvor indkomstårets længde afviger fra 12 måneder, bør foretages en forholdsmæssig opgørelse. Efter Skatteministeriets opfattelse skal der alene foretages forholdsmæssig beregning af aktiverne og beløbsgrænsen efter 11B, stk. 7, når selskabet ikke beskattes i hele indkomståret, hvilket kan være tilfældet ved flytning af selskabets hjemsted til eller fra Danmark. Hvis selskabet beskattes i hele indkomståret, og der således kun foreligger én indkomstperiode, skal der efter bestemmelserne ikke foretages forholdsmæssig beregning, uanset om indkomståret er kortere eller længere end 12 måneder. Ved ind- og udtræden af sambeskatning i løbet af et indkomstår skal der dog foretages en forholdsmæssig fordeling på de to delperioder, jf. 11B, stk. 8, 4. pkt. Ved regnskabsomlægning og ved stiftelse og likvidation, hvor der kun er én indkomstperiode i hvert indkomstår, skal der som loven er formuleret således ikke foretages en forholdsmæssig opgørelse af aktiverne og beløbsgrænsen. Skatteministeriet er dog umiddelbart enig med FSR i, at det vil give et mere korrekt resultat, hvis der foretages en forholdsmæssig opgørelse efter 11B, stk. 7, i alle tilfælde, hvor indkomståret er kortere eller længere end 12 måneder, og vil undersøge mulighederne for at justere loven på dette punkt. Ad 4. Er det valgfrit for selskaber at anvende fremførte kurstab efter SEL 11B, stk. 10, til modregning i senere års gevinster? FSR spørger, om det er frivilligt, om selskabet vil anvende tidligere års nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter, som fremføres efter 11B, stk. 10, til modregning i senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter, eller om modregningen er obligatorisk. Ved fremførsel af underskud efter 12 er det obligatorisk at benytte underskuddet, så snart det er muligt, jf. 12, stk. 3. Der er ikke fastsat tilsvarende regler i relation til kurstab efter 11B, stk. 10. Side 6 af 12

7 Efter Skatteministeriets opfattelse er det derfor frivilligt, om selskabet vil modregne nettokurstabet efter 11B, stk. 10, i et senere år, hvor der er nettokursgevinst, eller om nettokurstabet fremføres videre til et senere år. Anvendelsen af kurstabet er dog begrænset til 3 indkomstår, jf. 11B, stk. 10, 1. pkt. for renteswaps dog indtil kontraktens ophør, jf. 2. pkt. Ad 5. Eventuel fortabelse af fremførselsadgang for kurstab efter SEL 11B, stk. 10, ved fordeling under sambeskatning efter SEL 11B, stk. 8, 5. pkt. Hvis nettofinansieringsudgifter fradragsbeskæres efter 11B, kan nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter fremføres til modregning i de 3 efterfølgende indkomstår, jf. 11B, stk. 10. Nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter anses for fradragsbeskåret først, jf. 11B, stk. 1, 7. pkt. Under sambeskatning fordeles fradragsbeskæringen forholdsmæssigt mellem de sambeskattede selskaber på grundlag af det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter, jf. 11B, stk. 8, 5. pkt. Det sambeskattede selskab, som har nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter, men som samlet har positive nettofinansieringsindtægter, fradragsbeskæres således ikke. FSR rejser spørgsmålet, om fremførselsadgangen efter 11B, stk. 10, for kurstab på gæld og finansielle kontrakter bortfalder i dette tilfælde, hvor kurstabet hidrører fra et selskab under sambeskatningen, som har positive nettofinansieringsindtægter, og som derfor ikke fradragsbeskæres. FSR mener, at kurstabet bør kunne fremføres på koncernniveau af administrationsselskabet til senere år. Baggrunden for FSRs spørgsmål er, at Landsskatteretten i en kendelse (j.nr ) har nægtet fremførselsadgang for et sambeskattet selskabs nettokurstab i et tilfælde, hvor selskabet havde positive nettofinansieringsindtægter og derfor ikke deltog i koncernens fradragsbeskæring efter 11B, stk. 8, 5. pkt. Skatteministeriet er enig med FSR i fortolkningen af bestemmelserne. Når en koncern fradragsbeskæres efter 11B som følge af, at der på koncernniveau er nettofinansieringsudgifter, og der på koncernniveau samtidig er nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter, så kan nettokurstabet fremføres til modregning hos administrationsselskabet i koncernselskabernes fremtidige kursgevinster. Det gælder, selv om det selskab, der har haft kurstabene, ikke har deltaget i fradragsbeskæringen som følge af, at selskabet samlet har haft positive nettofinansieringsindtægter. Side 7 af 12

8 I overensstemmelse hermed er det anført i juridisk vejledning afsnit C.D : Det er SKATs opfattelse, at fordelingsreglen i SEL 11B, stk. 8, 5. pkt., ikke medfører, at der mistes kurstab til fremførsel i 3 år efter SEL 11B, stk. 10. Det er Skatteministeriets opfattelse, at det anførte fortsat er gældende. Baggrunden er, at det har været intentionen at favorisere adgangen til at fremføre netop nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter. Det fremgår således af 11B, stk. 1, 7. pkt.: Hvis nettofinansieringsudgifterne fradragsbeskæres, anses nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven altid for beskåret først. I bemærkningerne til L213/2007 anføres følgende om baggrunden for fremførselsadgangen for kurstab efter 11B: Selskaber kan år for år have store udsving i kursgevinster og kurstab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. I indkomstår, hvor renten stiger, vil der eksempelvis opstå kurstab på obligationsbeholdningen. Hvis renten først stiger i slutningen af året, har rentestigningen kun begrænset indflydelse på årets renteindtægter. Det foreslås derfor, at beskårne kurstab vil kunne fradrages i kursgevinster i de efterfølgende tre indkomstår. I tilfælde hvor selskabet har både kurstab og f.eks. renteudgifter, anses kurstabet for primært beskåret - og tabet anses primært for beskåret af renteloftet. Kurstab vil således skulle anses for at ligge»yderst«. Modregningen vil skulle foretages i de efterfølgende indkomstårs bruttokursgevinster - herved nedbringes fremførselssaldoen og risikoen for forældelse mindskes. For så vidt angår den omtalte landsskatteretskendelse bemærkes, at det fremgår af kendelsen, at der i den konkrete sag var nettokursgevinster på 47 mio. kr. på koncernniveau i Det betød, at ingen af selskaberne i koncernen hverken selskab 1, som havde nettokurstabet på 49 mio. kr., eller øvrige koncernselskaber skulle have adgang til at fremføre nettokurstab fra indkomståret 2007 til indkomståret 2008, jf. 11B, stk. 10. Fremførsel af kurstab efter 11B, stk. 10, er således betinget af, at der på koncernniveau er nettokurstab det pågældende år, hvilket konkret ikke var tilfældet. På denne baggrund er det Skatteministeriets opfattelse, at det er korrekt, når Landsskatteretten har nægtet selskab 1 adgang til at fremføre kurstabet, og at kendelsen ikke er udtryk for en afvigelse fra den citerede sætning i juridisk vejledning, som fortsat er gældende. Side 8 af 12

9 Ad 6. Er det valgfrit for selskabet at anvende fremførte kurstab på renteswaps til modregning i senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter efter SEL 11B, stk. 10, 1. pkt.? FSR spørger, om et selskab, der ejer flere ejendomme, og har indgået separate kontrakter om renteswap til sikring af kursrisikoen på lån i disse ejendomme, kan vælge at modregne kurstabet på nogle kontrakter i senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter inden for 3-års fristen ( 11B, stk. 10, 1. pkt.) og at modregne kurstab på andre kontrakter i senere års gevinster på samme kontrakter ( 11B, stk. 10, 2. pkt.). Det er frivilligt, om selskabet vil anvende tidligere års kurstab på renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom, som fremføres efter 11B, stk. 10, til modregning i senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter, eller om kurstabet skal fremføres videre til senere indkomstår. Efter 3 indkomstår kan tab på en renteswapkontrakt dog kun anvendes til modregning i senere års gevinster på samme kontrakt, jf. bestemmelsens 2. pkt. Der kan henvises til juridisk vejledning afsnit C.D , hvor følgende anføres: Det er frivilligt, om selskabet vælger at modregne efter 3-års-reglen eller ej. Selskabet kan således vælge at undlade modregning efter 3-års-reglen og i stedet fremføre det urealiserede tab på renteswapaftalen til modregning i gevinst på samme kontrakt i et senere indkomstår. Ad 7. Kan der fremføres tab på en renteswapaftale, selv om der netto er kursgevinst på finansielle kontrakter, jf. SEL 11B, stk. 10, 1. og 2. pkt.? FSR rejser spørgsmålet, om et selskab, der har negative nettofinansieringsudgifter, kan fremføre et urealiseret kurstab på en renteswap i tilfælde, hvor selskabet samlet har nettokursgevinster på gæld og finansielle kontrakter, jf. 11B, stk. 10, 1. og 2. pkt. FSR opstiller følgende eksempel: Renteudgifter, netto Urealiseret kurstab renteswap vedrørende lån i fast ejendom Nettokursgevinst på gæld og andre finansielle kontrakter Nettofinansieringsudgifter i alt Spørgsmålet er, om kurstabet på renteswappen på i eksemplet kan fremføres, selv om der netto er kursgevinst på gæld og finansielle kontrakter. Side 9 af 12

10 Det er Skatteministeriets opfattelse, at bestemmelsen i 11B, stk. 10, 2. pkt., om fremførsel af tab på en renteswap alene finder anvendelse, hvis der for det pågældende år er nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter efter 1. pkt. Bestemmelserne i 11B bygger på et nettoprincip. Hvis der som i eksemplet er nettokursgevinst på gæld og finansielle kontrakter i det pågældende år, så er det ikke muligt at fremføre et urealiseret kurstab på en renteswap. Årets tab på renteswappen skal i stedet modregnes i årets øvrige kursgevinster efter reglerne i kursgevinstloven. Ad 8. Eventuelt behov for øget adgang til modregning af tab på renteswapaftaler FSR finder, at der er behov for en lempelse af reglerne om fremførsel af kurstab på renteswapaftaler vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom. Som udgangspunkt bortfalder fradragsretten helt for nettofinansieringsudgifter, der fradragsbeskæres efter 11B. Kurstab på renteswapaftaler vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom, som er fradragsbeskåret efter 11B, er allerede i dag begunstiget, idet kurstabet kan fremføres i 3 år til modregning i kursgevinster på gæld eller finansielle kontrakter eller alternativt fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i gevinster på samme kontrakt, jf. 11B, stk. 10, 1. og 2. pkt. Baggrunden for begunstigelsen er, at fradragsbeskæringen for det urealiserede kurstab alene opstår som følge af, at de pågældende kurstab skal opgøres efter lagerprincippet. Fradragsbeskæringen opstår således, før tabet realiseres. Løbende udsving i værdien af en renteswapaftale bør udjævnes over tid og så vidt muligt ikke føre til rentefradragsbegrænsning efter 11B i videre omfang end sædvanlige renteudgifter og realisationsbeskattede kurstab. Hensigten er således at behandle et lån i fast ejendom med en tilknyttet renteswap på samme måde, som hvis lånet var optaget til den rente, som renteswappen er udtryk for. Umiddelbart er det Skatteministeriets opfattelse, at den nuværende adgang til at fremføre urealiserede tab på renteswapaftaler vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom er tilstrækkelig. Det er dog korrekt, at FSR også tidligere har tilkendegivet, at der er behov for lempelser på dette område. Dette blev drøftet på et møde den 7. november 2014 mellem FSR, Finansrådet og Skatteministeriet. På mødet blev det ikke nærmere klarlagt, hvad problemet Side 10 af 12

11 reelt består i. På den baggrund tilkendegav FSR og Finansrådet, at man ville fremsende konkrete eksempler på problemet. Skatteministeriet modtager derfor gerne en nærmere redegørelse for, hvorfor FSR finder, at reglerne bør lempes yderligere, herunder eksempler på utilsigtede konsekvenser af de nuværende regler om fremførsel af kurstab på renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom. Ad 9 Spørgsmål om, hvilket selskab i en sambeskatning der kan tage fradrag for fremførte nettofinansieringsudgifter efter SEL 11C Beskårne nettofinansieringsudgifter efter 11C fremføres til fradrag i efterfølgende år. Under en sambeskatning fremføres nettofinansieringsudgifterne samlet for de sambeskattede selskaber hos administrationsselskabet. FSR spørger, om finansieringsudgifter, der under en sambeskatning er beskåret og fremføres efter 11C, i senere år skal benyttes til fradrag i administrationsselskabet, eller om fradraget skal fordeles på de respektive selskaber, hvori der er plads til fradragene. Det fremgår af 11C, stk. 2, 5. pkt., at beskårne finansieringsudgifter fremføres samlet for de sambeskattede selskaber hos administrationsselskabet. Det fremgår ikke direkte af loven, hvilket selskab der i et senere år kan benytte de fremførte finansieringsudgifter til fradrag. Efter Skatteministeriets opfattelse er formuleringen samlet for de sambeskattede selskaber udtryk for, at de fremførte udgifter i et senere år kan benyttes af de selskaber, der i det senere år er sambeskattet med administrationsselskabet, og hvori der er plads til fradragene. Der ses ikke at være noget krav om, at fradraget i et senere år nødvendigvis skal tages i administrationsselskabet. Skatteministeriet finder således, at koncernen i udnyttelsesåret selv kan prioritere placeringen af fremført fradrag i forhold til finansieringsudgifterne, dvs. om fradrag skal ske i administrationsselskabet eller i andre selskaber, hvori der er plads, idet fremførslen efter 11C er uendelig, og prioriteringen ikke har betydning for koncernens samlede skattebetaling. Side 11 af 12

12 Ad 10. Fortolkning af SEL 11C, stk. 1, 2. pkt., om korrektion for nettokurstab på fordringer, der ikke beskæres efter SEL 11B, stk. 1, 3. pkt. Der sker ikke fradragsbeskæring efter 11B for nettokurstab på fordringer, i det omfang nettokurstabet overstiger indkomstårets nettorenteindtægter, jf. 11B, stk. 1, 3. pkt. Det pågældende nettokurstab fremføres til modregning i skattepligtige nettogevinster på fordringer og nettorenteindtægter uden tidsbegrænsning, jf. 11B, stk. 1, 5. pkt. Det pågældende nettokurstab på fordringer, som ikke beskæres efter 11B, fører til en korrektion af EBIT opgørelsen efter 11C, jf. 11C, stk. 1, 2. pkt. Korrektionen sker derved, at de ikke-beskårne nettokurstab reducerer den skattepligtige indkomst og udgår af nettofinansieringsudgifterne. FSR spørger, om korrektionen efter 11C alene skal ske i det år, hvor nettokurstabet opstår, eller om der også skal foretages korrektion i efterfølgende indkomstår, som nettokurstabet fremføres til. Efter Skatteministeriets opfattelse skal der alene foretages korrektion efter 11C, stk. 1, 2. pkt., for ikke-beskårne nettokurstab på fordringer efter 11B, stk. 1, 5. pkt., for det indkomstår, hvor nettokurstabet opstår. Hvis nettokurstabet fremføres til et senere år, skal der ikke på ny foretages korrektion for det samme nettokurstab. Der skal således kun foretages korrektion efter 11C, stk. 1, 2. pkt. én gang for et nettokurstab på fordringer, der ikke er beskåret efter 11B, stk. 1, 3. pkt. Side 12 af 12

Vedrørende selskabsskattelovenes 11 B og 11 C

Vedrørende selskabsskattelovenes 11 B og 11 C Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 31. august 2015 Vedrørende selskabsskattelovenes 11 B og 11 C Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskattelovens 11 B og 11 C har nu været

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Att.: Lise Bo Nielsen. Selskabsskattelovens 11B og 11C. Indledende bemærkninger

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Att.: Lise Bo Nielsen. Selskabsskattelovens 11B og 11C. Indledende bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Lise Bo Nielsen 9. marts 2018 Selskabsskattelovens 11B og 11C Kære Lise, Tak for jeres notat af 11. september 2017 med kommentarer til

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Indtægter fra selskabsskat er på det højeste niveau nogensinde

Indtægter fra selskabsskat er på det højeste niveau nogensinde Indtægter fra selskabsskat er på det højeste niveau nogensinde Sidste år rundede det beløb, som virksomhederne betaler i selskabsskat, knap 72 mia. kr. Det er det højeste beløb nogensinde og en stigning

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt. Ændringsforslag til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt. Ændringsforslag til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 24 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om registrering af underskud m.v. H204-14

Udkast til bekendtgørelse om registrering af underskud m.v. H204-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. september 2014 Udkast til bekendtgørelse om registrering af underskud m.v. H204-14 Skatteministeriet har d. 25. august 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Personers exitbeskatning og henstand med skattebetaling

Personers exitbeskatning og henstand med skattebetaling Exitskat, henstandsordning, lagerbeskatning af valutakursændringer, reduceret kildeskat på renter og royalty og skattepligt af udbytte til selskaber inden for EU/EØS, når det udloddende selskab har fradrag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 5242 775 Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory I denne artikel analyseres den skatteretlige behandling af underskud fra kulbrinteaktivitet, hvilket bl.a. indebærer

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 1 af 5 10-02-2014 09:49 Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og Senior Associate hos CORIT Advisory P/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

1. Bemærkninger til selve lovudkastet

1. Bemærkninger til selve lovudkastet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 14. august 2013 Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ejendomsværdiskatteloven (Skattefri

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr november Forslag. til

Skatteministeriet J. nr november Forslag. til Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0079 21. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten 2018 CORIT

Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten 2018 CORIT Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten Overblik Neutralitet i selskabsfinansieringen Egenkapital - ACE Gældsfinansiering - OECD BEPS Action 4 - ATAD art. 4 Rentebegrænsningsregler Særlige nedslag

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2017 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). D O M Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). 5. afd. nr. B-1930-10: GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC Agenda 1. Anti Avoidance Directive a)omgåelsesklausulen ligningslovens 3 b)ebit-reglen bliver til EBITDA-reglen c) Ændring af CFC-reglerne 2. Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Nulskatteselskaber lovforslag vedtaget i Folketinget

Nulskatteselskaber lovforslag vedtaget i Folketinget Nulskatteselskaber lovforslag vedtaget i Folketinget Kære læser Folketinget har nu vedtaget lovforslaget om skærpelse af indsatsen mod nulskatteselskaber samt en række andre selskaber. Trods usædvanlig

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 194 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0060 Dato: 26. maj 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 194 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven,

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

REDEGØRELSE TIL INTERESSENTERNE TIL BRUG FOR SELVANGIVELSEN FOR 2000

REDEGØRELSE TIL INTERESSENTERNE TIL BRUG FOR SELVANGIVELSEN FOR 2000 I/S Difko XXXV (35) Nyhavn 31 G 1051 København K REDEGØRELSE TIL INTERESSENTERNE TIL BRUG FOR SELVANGIVELSEN FOR 2000 På Deres foranledning har vi udarbejdet efterfølgende redegørelse til brug for opgørelsen

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 207 Offentligt J.nr. 2007-418-0415 Dato: 1. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere