Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik 2014-2017"

Transkript

1 Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik

2 2

3 FORORD I de tidlige år af et menneskes liv i barndommen og i ungdommen skabes de værdier, kompetencer og relationer som er grobunden for det gode liv som voksen. Det er derfor af afgørende betydning, at børn og unge oplever en opvækst i gode rammer, hvor alle omkring dem udfylder deres ansvar i dagtilbuddet, i skolen, under fritidsaktivteten og særligt i hjemmet, af forældrene. Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik opstiller en række politiske mål og visioner for, hvordan vi vil skabe de bedst mulige rammer for at sikre vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Vi respekterer, at børnene først og fremmest er forældrenes ansvar og vi anerkender, at enhver familie er unik med sine ressourcer, grundværdier og holdninger. Vi ser børnene som del af den familie og de øvrige miljøer, de indgår i, og vi ønsker i høj grad at skabe sammenhæng og helhed i den kontakt familien har med kommunen. I Tønder Kommune tilstræber vi, at vores kontakt med familierne er baseret på tryghed, åbenhed og kontinuitet, så der skabes de bedst mulige forudsætninger for et godt samarbejde. I nærværende Sammenhængende børneog ungepolitik har Kommunalbestyrelsen formuleret det bærende værdigrundlag, som skal præge arbejdet med børn, unge og deres forældre i Tønder Kommune frem til Politikken definerer et overordnet pejlemærke for den tværgående og tværfaglige indsats og skal sikre sammenhængskraft mellem det generelle forebyggende arbejde i almensystemet og den målrettede indsats over for børn og forældre, med behov for særlig støtte. 3

4 INDLEDNING I Tønder Kommune tænker vi i tværgående sammenhænge. Kommunalbestyrelsen og administrationen arbejder ud fra en den overordnede Strategiplan, som er retningsgivende for en udmøntning af kommunens visioner. Den sammenhængende børne- og ungepolitik er en fagpolitik, der i helheden fokuserer på kommunens ansvar i forhold til den specifikke målgruppe: børn og unge. Dette dokument rummer både den overordnede politik, med visioner og målsætninger for børn- og unge-området, men også en mere konkret handlingsplan, der beskriver, hvordan vi målrettet vi arbejde for at nå de definerede målsætninger. Den Sammenhængende børne- og ungepolitik henvender sig således til alle i Tønder Kommune, der beskæftiger sig med, og har ansvar for børn og unge. Denne udgave af den Sammenhængende børne- og ungepolitik gælder fra

5 Vision og målsætninger Tønder Kommunes ambitioner for børn og unge er formuleret i en række visioner og målsætninger. For at sikre, at disse kan omsættes i praksis, har vi udarbejdet en handleplan, som er bygget op omkring fem forskellige fokusområder, der udtrykker en prioritering af, hvilke samarbejder og indsatser, vi i de kommende år skal videreudvikle. Vision: I Tønder Kommune mødes børn og unge med engagement og høje forventninger, fordi alle børn og unge skal udvikle deres potentiale optimalt og opnå den bedst mulige start på livet. I Tønder Kommune ser vi barnets opvækst i en helhed. Vi arbejder på tværs af fastsatte skæl, via en koordineret inddragelse i barnet/ den unges liv. I Tønder Kommune betragtes respekt som et gensidigt forhold, derfor støttes børn, unge og deres familier til at bidrage aktivt og deltage aktivt i eget liv. I Tønder Kommune vil vi sikre, at familierne oplever én sammenhængende kommune, som yder relevant service, rådgivning og støtte. I Tønder Kommune medvirker alle til, at børn og unge bliver livsduelige voksne, som vil være i stand til at mestre komplekse og mangfoldige livsvilkår. Målsætninger: 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. 96% af eleverne inkluderes i folkeskolen og modtager et skoletilbud inden for almenskolens rammer i % af børnene på dagtilbudsområdet inkluderes inden for almene dagtilbud i Vækst i sundhedsfremmende indsatser i forhold til at mindske antallet af overvægtige børn og unge i kommunen. Nedbringelse af antallet af dyre enkeltanbringelser uden for kommunen, med henblik på at etablere lokalt funderede indsatser. Styrket tværfagligt samarbejde, der sikrer overgange fra ungdomslivet til et selvstændigt voksenliv. Styrket indsats i forhold til at støtte forældre i deres ansvar som rollemodeller, så de unge bliver selvforsørgende voksne. Styrket forbyggende indsats over for sårbare familier. 5

6 Den helhedsorienterede indsats for hele familien Kultur og Fritid Børn og Unge 4 Frivillighedsorganisationer Sundhedspleje PPR Socialrådgivere 1 Familierådgivere Kultur- og fritidstilbud Ungekonsulenter Kompetencecenter Dagtilbud Jobcenter Skole 3 Sundhed/psykiatri voksen UU-ungdomsuddannelsesvejledning 2 Social, Arbejdsmarked og Sundhed Skole- og Dagtilbud 6

7 Fokusområder De fem fokusområder som vi har udpeget, udtrykker en prioritering af, hvordan vi i Tønder Kommune i de kommende år konkret vil arbejde henimod de overordnede målstætninger. For hvert fokusområde er det beskrevet hvad vi vil opnå på lang og mellemlang sigt, og hvad vi gør for at opnå det. De fem fokusområder er: 1. Tidlig indsats 2. Inklusion og fleksibilitet 3. Forældreansvar 4. Samarbejdskonstellationer 5. Effekt Fokusområder Resultater (kort og mellemlang sigt) Virkning (lang sigt) Tidlig indsats Inklusion og fleksibilitet Færre underretninger/børn trives og fastholdes i almene tilbud Flere børn opnår sociale og faglige kompetencer Kommunens målsætninger (Se side 5) Forældreansvar Forældre kan løse basale hverdagsgøremål/varetage job Samarbejdskonstellationer Styrkede relationer organisationer/ afdelinger imellem Effekt Der skabes et overblik over, hvilke indsatser der virker 7

8 Fokusområde 1: Tidlig indsats Med hensyn til at styrke den tidlige og forbyggende indsats over for børn og unge i Tønder Kommune, har vi sat en række initiativer i søen, som over de kommende år, skal være med til at løfte dette fokusområde. Først og fremmest har vi pr. august 2014 samlet tværfaglige kompentenceteams på 5 skoler, rundt omkring i kommunen. Hvert team består af repræsentanter fra faggrupperne: Socialrådgivere PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådg ivning) Sundhedsplejersker Ungdomsuddannelsesvejledere. De tværfaglige teams på skolerne udgør grundlaget for et lokalt funderet samarbejde omkring tidlig og rettidig indsats. Forældre, børn/unge og medarbejdere i dagtilbud og skoler har nem adgang til gratis rådgivning, f.eks. via Åben Rådgivning, der afholdes hver torsdag fra kl på de 4 distriktsskoler i henholdsvis Toftlund, Skærbæk, Løgumkloster og Tønder, samt filialskolen Tønder Overbygningsskole. Et andet initiativ, der har til formål at styrke forebyggelse er, at medarbejdere i daginstitutioner, dagtilbud, og skoler vedvarende bliver understøttet/undervist i at genkende tegn på mistrivsel og risikoadfærd, samt i at reagere på en professionel og systematisk måde ved den første bekymring for et barns trivsel. Det sker via konkret undervisning af en (ledende) socialrådgiver, samt en jurist. I Tønder Kommune har vi fokus på sårbare/ unge gravide og arbejder målrettet med at uddanne de vordende forældre til at kunne håndtere den store opgave at få et barn. De sårbare gravide støttes via et intensivt forløb i graviditeten. Sidst men ikke mindst har vi i Børn og Unge-afdelingen besluttet, at der fremadrettet skal indføres småbørns/3-års-screening af børn fra udsatte familier. Screeningen foretages af et tværfagligt team bestående eksempelvis af socialrådgiver, sundhedsplejersker, pædagog og en psykolog, samt andre relevante fagpersoner og har til formål at identificere evt. mistrivsel, samt at yde en koordineret og tidlig indsats over for barnet og dets familie, såfremt det er aktuelt. Vi arbejder konstant på at forbedre og nytænke de tidlige forebyggende indsatser. 8

9 Det gør vi Forventede resultater Virkning (kort og mellemlang sigt) (lang sigt) Kompetenceteams på skolerne Fokus på sårbare gravide Småbørns-screening/3-års.-screening Alle relevante faggrupper og samarbejdsparter kommer rettidigt i spil (før der opstår en reel sag) Flere sårbare gravide bliver rustet til forældreskab og hvad det indebærer (færre anbringelser) Mistrivsel opspores rettidigt og der kan ydes en koordineret indsats Flere børn får solide faglige og sociale kompetencer og kommunens målsætninger på området kan opfyldes. Se målsætninger. Undervisning af børnefaglig personale i risikoadfærd og professionel ageren ved bekymring Flere medarbejdere kan genkende risikoadfærd eller søger rådgivning, hvis de er i tvivl 9

10 Fokusområde 2: Inklusion og fleksibilitet Inklusion og fleksibilitet betyder grundlæggende, at vi arbejder ud fra et menneskesyn, der bygger på et individs ressourcer fremfor dets mangler. Den mest optimale udvikling af personlige, sociale og faglige ressourcer foregår i relationer med andre. Inklusion er et udtryk for, at vi har ret til at være forskellige med respekt for det fællesskab, som alle skal bidrage til. Inklusion fokuserer på potentialet i de kompetencer, livssyn og værdier, der i sin mangfoldighed skaber dynamik i samfundet. enkelte børn og unges behov. Hovedformålet med de initiativer vi beskæftiger os med, er, at flest mulige børn kan bevares inden for almen-dagtilbuddets/skolens rammer og at flest mulige i sidste ende gennemfører en ungdomsuddannelse. De konkrete fokusområder vi iht. inklusion og fleksibilitet arbejder med er: I Tønder Kommune arbejder vi løbende med at udvikle og tilpasse fleksible tilbud til de 10

11 Det gør vi Forventede resultater Virkning (kort og mellemlang sigt) (lang sigt) Målrettet undervisning af lærere og pædagoger i inklusionsværktøjer Fokus på unges uddannelsesparathed Flere børn får solide faglige og sociale kompetencer og kommunens målsætninger på området kan opfyldes. Se målsætninger. Koordinerende sagsbehandling Tidlig tysk sprogstart i folkeskolen Iværksætteri på skoleskemaet 11

12 Fokusområde 3: Forældreansvar Forældre og et stabilt familieliv er den grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel. I Tønder Kommune tager vi udgangspunkt i de ressourcer der findes i de individuelle familier og vi har et positivt menneskesyn, funderet i en overbevisning om at alle, så vidt muligt, kan bidrage aktivt og deltage aktivt i eget liv. I Tønder Kommune har vi fokus på at understøtte forældre i at løfte deres ansvar som rollemodeller og vi vægter et konstruktivt samarbejde, med medinddragelse af forældrenes oplevelser og fortolkninger af evt. vanskeligheder. Derved tager vi højde for familiens samlede livssituation. De initiativer vi vil arbejde intensivt med for at styrke dette fokusområde omfatter meget forskelligrettede indsatser. De 5 kompetenceteams, der har base rundt omkring på 5 skoler i kommunen, skal være med til at identificere de forældre, som har brug for støtte til at løfte forældrerollen. Forældrene skal så vidt muligt hjælpes i deres nærmiljø. Vi ved, at det er af meget stor betydning, at mindst en af forældrene er tilknyttet arbejdsmarkedet. Derfor har vi iværksat et styrket samarbejde mellem Børn og Unge-afdelingen og Social, Arbejdsmarked og Sundhedsafdelingen, der skal bidrage til at forældrene får en mere koordineret og sammenhængende hjælp fra kommunen. Mange af de sårbare familier, som kommer i kontakt med kommunen, er præget af, at forældrene er havnet i en eller anden form for misbrug. Vi vil derfor også intensivere samarbejdet med kommunens misbrugscenter, for at sikre, at forældrene får de bedste betingelser for at kunne løfte forældrerollen. Misbrugsbehandlingen skal være familieorienteret, så også pårørende og børn får den nødvendige hjælp til at leve med en misbruger/tidligere misbruger. 12

13 Det gør vi Forventede resultater Virkning (kort og mellemlang sigt) (lang sigt) Kompetenceteams Tæt samarbejde med Social, Arbejdsmarked og Sundhedsafdelingen. Mulighed for at komme i dialog med udsatte familier og evt. tilbyde hjælp. Giver en mere effektiv, helhedsorienteret, tværfaglig indsats. Giver en mere effektiv, helhedsorienteret, tværfaglig indsats. Flere børn får solide faglige og sociale kompetencer og kommunens målsætninger på området kan opfyldes. Se målsætninger. Tilbud om forældrekurser Giver sårbare forældre mulighed for at lære praktiske værktøjer til at løfte forældrerollen. Arbejde for udbredelsen af betydningen bag aktive borgere aktivt medborgerskab Forældre lærer at forstå, hvad der forventes af dem. 13

14 Fokusområde 4: Samarbejdskonstellationer I Tønder Kommune arbejder vi kontinuerligt på at styrke samarbejdet mellem interne forvaltninger og andre offentlige instanser, for at sikre glidende overgange i det offentliges møde med børn og unge. Derudover har vi målrettet fokus på at få oparbejdet nye og alternative samarbejdskonstellationer med andre organisationer, der har til formål at forbedre generelle levevilkår for familier og børn. De samarbejdskonstellationer vi mener kan biddrage til mest mulig øget trivsel for børn og deres familier, vil vi arbejde målrettet for at dyrke og udbygge. Flagskibet af interne samarbejder er uden tvivl det tværfaglige arbejde, som fremadrettet vil blive udført i de nyetablerede kompetenceteams, som er placeret på skoler, rundt omkring i kommunerne. I disse teams sidder der kompetencer fra en række af faggrupper, der tæt på familier og børn kan arbejde med forebyggelse og håndtering af sager der løbende kræver opmærksomhed i forhold til aktuelle familieog eller- børn/unge-relaterede problemstillinger. De forskellige teams kan til enhver tid søge ekspertbistand hos den centrale enhed, der har et korps af specialister inden for forskelige områder (handicap, psykologi, osv.). Vi ønsker at yde en helhedsorienteret indsats overfor familierne og derfor har vi stort fokus på at de interne kommunale afdelinger, der kommer i berøring med familierne via hver deres platforme og positioner, skal have et meget mere udbredt samarbejde. Som det fremgår af figuren på side 6, arbejder vi for, at det tværfaglige arbejde hovedsageligt skal løses i samspillet mellem: 1) Børn og Unge-afdelingen 2) Skole og Dagtilbudsafdelingen 3) Social, Arbejdsmarked og Sundheds-afdelingen 4) Kultur og Fritidsafdelingen. Øvrige organisationer, som vi fremadrettet vil udbygge samarbejdet med, er viften af frivillighedsorganisationer, der netop arbejder med området børn og unge. Ydermere vil vi arbejde for at skabe en kobling mellem diverse almene fritidstilbud/ aktiviteter og specialområdet. Koblingen mellem ovenlistede afdelinger og Misbrugscenteret, vil som tidligere nævnt, også indgå i arbejdet med familier og børn som en styrket samarbejdskonstellation. 14

15 Det gør vi Forventede resultater Virkning (kort og mellemlang sigt) (lang sigt) Kompetenceteams Stærkt samarbejde mellem de interne kommunale afdelinger Styrket tværfaglighed. Mulighed for hurtig indsats- rettidig indsats koordineret indsats. Forældre får relevant støtte til at løfte forældreansvaret Flere børn får solide faglige og sociale kompetencer og kommunens målsætninger på området kan opfyldes. Se målsætninger. Stærkt samarbejde med diverse frivillighedsorganisationer/ fritidstilbud Flere ressourcer og mere viden fra forskellige parter Samarbejde med misbrugscenter Ædru forældre øget trivsel hos børnene 15

16 Fokusområde 5: Effekt Vi ved generelt for lidt om, hvad der virker for hvem, og under hvilke omstændigheder, når det drejer sig om indsatser over for børn og unge. Vi ønsker i Tønder Kommune at drive en organisation, der løbende og så systematisk som muligt følger med i, om de tiltag vi sætter i værk, også leder til det, vi håber på og stræber efter. Der skal fremadrettet opstilles klare mål og forventninger til fremskridt, og myndighedsmedarbejdere skal lære at tage medejerskab over de økonomiske aspekter i valget indsatser. På fagchefniveau arbejdes der ud fra konkrete styringsaftaler med definerede effektmål. En række af effektmålene i styringsaftalerne er identiske med de målsætninger der er formuleret i nærværende sammenhængende børne- og ungepolitik. I henhold til de definerede målsætninger har kommunen identificeret en række indikatorer som fremadrettet vil blive brugt til at vurdere om indsatserne i Den sammenhængende børnepolitik bevæger sig i den rigtige retning, og i hvor høj grad vi opnår de ønskede forandringer. 16

17 Det gør vi Forventede resultater Virkning (kort og mellemlang sigt) (lang sigt) Tage udgangspunkt i forskningsbaseret viden om resultater og effekt Udvikle og udbrede metoder til løbende og systematisk resultatmåling på behandlingsindsatser Alle i organisationen har adgang til viden om hvad virker i arbejdet med børn og unge Øget engagement hos klienten, når det overskueliggøres at/om indsatsten virker. Mulighed for hurtig justering. Flere børn får solide faglige og sociale kompetencer og kommunens målsætninger på området kan opfyldes. Se målsætninger. Fokus på økonomisk styring også på medarbejderniveau Mulighed for at gå fra mere til bedre, for mindre Opkvalificering hos medarbejdere i digitale styringsværktøjer (som f.eks. ICS) Smidigere sagsgange 17

18 18

19 Opfølgning og revision Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik er vedtaget af kommunalbestyrelsen den XXXX. Politikken gælder for perioden Der udarbejdes en årlig status for indsatsen på politikkens fokusområder og formulerede målsærtninger. Den første status arbejdes ved udgangen af XXXX. Generelt kan ændringer i politikken kun finde sted efter revision og efterfølgende beslutning i Tønder kommunes kommunalbestyrelse. 19

20 20

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Motivation for ansøgningen

Motivation for ansøgningen Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune Dagtilbud Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Dagtilbudspolitik - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 -Politik

Læs mere

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 1 Børnepolitik i Odsherred kommune Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 PPR i en kommunal organisation 0-18 år PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 1 Tak for invitationen vi er Malene Hein Damgaard, chefpsykolog PPR, leder af Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Byråd og udvalg. Børnepolitik

Byråd og udvalg. Børnepolitik Byråd og udvalg Børnepolitik Indholdsfortegnelse Forord De overordnede målsætninger i vores arbejde med børn og unge i Faxe kommune Den forebyggende sundhedsindsats Tværfaglighed i opgaveløsningen Tidlig

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011 sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen, uanset

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Styringsaftale 2015-2018. Børn og Unge

Styringsaftale 2015-2018. Børn og Unge Styringsaftale 2015-2018 Børn og Unge Godkendt i Direktionen 18. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Områdets budget og ressourcer...4 3. Mål for området... 5 3.1 Effektbaseret målstyring...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik Hørmarken3 Børnenes stemme Halsnæs Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2016-2020 Oktober 2016 Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Børn og unge politik 2015

Børn og unge politik 2015 Børn og unge politik 2015 Forord I Randers kommune vil vi sikre, at alle børn og unge vokser op med de bedst mulige betingelser for læring, udvikling og trivsel. Denne politik skal skabe overblik og danne

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere