Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010"

Transkript

1 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et pilotprojekt om telemedicinsk udskrivningskonference på Odense Universitetshospital gennemført i perioden Formålet med projektet var at foretage en vurdering af forudsætningerne konsekvenser af at anvende videokonference ved udskrivningssamtaler sammenlignet med, når udskrivningssamtaler foregår traditionelt på sygehuset f.eks. ved fysisk tilstedeværelse af alle parter. Teknoli På baggrund af i alt 14 gennemførte udskrivningskonferencer via videokonference er den samlede vurdering fra personalet, at udskrivningskonference fungerer godt via udstyret, at kvaliteten, sikkerheden driften var tilfredsstillende. Udstyret vurderes så at være meget brugervenligt. Patient Den samlede vurdering fra patienterne er, at videokonference fungerer godt, at de er tilfredse trygge ved at deltage i udskrivningskonferencen via videokonference. Patienterne er en smule mere tilfredse med videokonference på alle parametre. Organisation Det sundhedsfaglige personale finder videokonference velfungerende, udstyret er brugervenligt let at betjene. Der er indikationer af, at videokonference fungerer mere smidigt tidsbesparende i forhold til konventionel udskrivningskonference (ansigt-til-ansigt). Økonomi Evalueringen viser, at udskrivningskonference via videokonference tilsyneladende er mere ressourceeffektivt i forhold til konventionel udskrivningskonference. Dette gælder både det administrative omkring udskrivningskonferencen så selve udskrivningskonferencen, som oftest har kunnet gennemføres på kortere tid, når der anvendes videokonference. I forhold til konventionel udskrivningskonference kan kommunerne spare transporttid, hvis de i stedet anvender videokonference.

2 Indledning IT-afdelingen på Odense Universitetshospital har i perioden fra den 1. april 2010 til 30. november 2010 gennemført et pilotprojekt om telemedicinsk udskrivningskonference (udskrivningssamtale via videokonference) i samarbejde med Center for Kvalitet, Geriatrisk afdeling G, Odense Svendborg, Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg Sygehus, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune Faaborg- Midtfyns Kommune. Samarbejdsaftale om patientforløb i Region Syddanmark Sundhedsvæsenets parter i Region Syddanmark indgik i 2009 en samarbejdsaftale om sammenhængende patientforløb for at opnå højere kvalitet patienttilfredshed med sundhedsvæsenets ydelser. Målet med denne regionale samarbejdsaftale er at sikre sammenhængende borger/patientforløb imellem sundhedsvæsenets sektorer i Region Syddanmark dermed opnå højere kvalitet patienttilfredshed med sundhedsvæsenets ydelser. Samarbejdsaftalen SAMBO (Samarbejdsaftale mellem kommuner region om borger/patientforløb) skal styrke samarbejdet mellem almen praksis, kommunerne sygehusene om den enkelte borger/patient dennes forløb gennem systemet, sikre dial koordinering parterne imellem med størst mulig inddragelse af patient pårørende. Et af grundprincipperne i samarbejdsaftalen er, at udskrivningen begynder ved indlæggelsen. Som afslutning på sygehusbehandling skal der sikres en udskrivning, der forebygger genindlæggelser. Dette forudsætter bl.a., at sygehuset forbereder patient evt. pårørende på udskrivningen samt forbereder kommunen på den nødvendige kommunale indsats for en sikker modtagelse af patienten i hjemmet. Ved patientforløb over 24 timer er det aftalt, at sygehuset sender en forløbsplan til kommunen. Hvis der vurderes væsentlig ændret funktionsevne eller hjælpebehov aftales udvidet koordinering. Behov for udvidet koordinering løses på den måde det er aftalt mellem sygehuset den enkelte kommune, f.eks. ved uddybet it-kommunikation sygehusets udskrivningskoordinator kontakter kommunen, eller sygehusets kontaktperson aftaler udskrivningskonference med den kommunale kontaktperson /eller sygehuset informerer kommunens sygeplejerske, der kontakter afdelingen Formål med projektet Formålet med projektet er at undersøge fordele ulemper ved at erstatte konventionel udskrivningskonference (ansigt til ansigt) med videokonference hos patienter med behov for udvidet koordinering i relation til udskrivning fra sygehus. Vi vil derfor belyse følgende områder : om der for flere patienter med behov for udvidet koordinering gennemføres udskrivningskonference, hvis denne gennemføres som videokonference er der et mindre tids ressourceforbrug end konventionel konference om udskrivningskonference afholdes tidligere i indlæggelsesforløbet, hvis den kan gennemføres som en videokonference om videokonference medfører et større sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato (/eller kortere samlet indlæggelsestid) forskelle mellem de to konferencetyder, når det gælder patientens oplevelse af medinddragelse personales tilfredshed med planlægning af udskrivningen Projektorganisation Side 2 af 18

3 Projektorganisationen er beskrevet i bilag 1. Metoder Vi har valgt at anvende MTV-rammen for at få belyst relevante kliniske, patientrelaterede, organisatoriske økonomiske områder ved anvendelse af videokonference sammenlignet med, når udskrivningssamtaler foregår traditionelt på sygehuset f.eks. ved fysisk tilstedeværelse af alle parter. Følgende metoder er anvendt ved indsamling af oplysninger om effekterne af brugen af videokonferencer: Teknoliske effekter: Undersøgt ved interview med det personale på afdelingerne i kommunerne, som anvender udstyret. Patientmæssige effekter: Undersøgt ved hjælp af sprøgeskemaundersøgelse med patienter efter deres deltagelse i videokonferencen. Organisatoriske effekter: Undersøgt dels ved spørgeskema, som personalet i kommuner på sygehusene har udfyldt umiddelbart efter videokonferencen, dels ved fokusgruppeinterview med hhv. personale på afdelingerne i kommunerne. Økonomiske effekter: Undersøgt dels ved spørgeskema, som er udfyldt umiddelbart efter videokonferencen, dels ved fokusgruppeinterview med hhv. personale fra afdelingerne i kommunerne. Desuden er der indhentet oplysninger om udgifter ved indkøb drift af udstyret. Design Projektet er et tværsektorielt samarbejdsprojekt, der involverer 3 sygehusafdelinger på OUH (Afd. G, OUH- Odense, Afd. G, OUH Svendborg, Afd. M, OUH Svendborg) 3 fynske kommuner (Langeland, Kerteminde Faaborg-Midtfyn). Projektperiode Projektperioden er opdelt i en førmåling i 4 mdr., hvor der anvendes konventionel udskrivningskonference (ansigt-til-ansigt) samt en eftermåling i 4 mdr., hvor der anvendes videokonference. Dataindsamling: Dataindsamling ses i relation til delmålene gennemførelse af flere udskrivningskonferencer o hvor mange % af det samlede antal patientforløb resulterer i vurderingen: mulig kompliceret udskrivning? o hvor mange af disse resulterer i udvidet koordinering via telefon/it? udskrivningskonference? o hvor mange udskrivningskonferencer afholdes som Konventionel konference? videokonference? registrering af tids - ressourceforbrug o Tidsforbrug på planlægning af udskrivningskonferencen? o Tidsforbrug på selve udskrivningskonferencen? o Tidsforbrug på transport? Side 3 af 18

4 afholdes udskrivningskonferencen tidligere i patientforløbet o registrering af indlæggelsesdato dato for afvikling af udskrivningskonferencen større sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato o registrering af færdigbehandlingsdato udskrivningsdato patient medarbejdertilfredshed o umiddelbart efter hver afviklet konference anmodes deltagerne, herunder patient evt. pårørende, om udfyldelse af et kort spørgeskema vedrørende udbyttet. Definition af begreber: Se bilag 2. Side 4 af 18

5 Resultater Teknoliperspektivet Erfaringer med anvendelse af videokonference til udskrivningskonference Der er foretaget et systematisk litteraturstudie af de økonomiske konsekvenser af videokonferenceudskrivning samt de organisatoriske patientmæssige konsekvenser af, at anvende videokonferenceudskrivning (bilag 3) I litteraturstudiet blev der identificeret to artikler, der undersøgte effekten af videokonferenceudskrivning. Resultaterne af undersøgelserne antydede, at der kan spares både rejse konferencetid ved at anvende videokonference, men der er ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne eller dokumenterede økonomiske fordele ved løsningen. Baseret på data fra litteraturen kunne de gennemsnitlige omkostninger pr. konventionel konference vs. videokonference beregnes, med en besparelse på ca kr. pr. videokonference hvor besparelsen primært kan tilskrives sparet rejsetid. Patientantal I projektet indgår patienter indlagt på afd. G, Svendborg, afd. G, Odense eller afd. MH, Svendborg, hvor kommunens sygeplejerske (visitator) skønner, at der er behov for udvidet koordinering i form af udskrivningskonference, jf. nedenstående flowdiagram. Figur 1 flowdiagram FORLØBSPLAN FORLØBSPLAN: UKOMPLICERET UDSKRIVNING OK VISITATOR- VURDERING MULIG KOMPLICERET UDSKRIVNING = UDVIDET KOORDINERING TLF./IT UDSKRIVNINGS- KONFERENCE VIDEO KONFERENCE KONVENTIONEL KONFERENCE Side 5 af 18

6 I førmålingsperioden er der afholdt 20 konventionelle udskrivningskonferencer (ansigt-til-ansigt) Alle udskrivningskonferencer er afholdt med Faaborg-Midtfyns Kommune. Fordelingen af disse på afdelinger er 12 på afd. G i Svendborg, 2 på afd. G i Odense 6 på afd. MH i Svendborg. I eftermålingsperioden er der afholdt 14 videokonferencer (11 med deltagelse af Faaborg-Midtfyns Kommune 3 med Kerteminde Kommune). Fordelingen af de 14 videokonferencer på afdelinger er 8 på afd. G i Svendborg, 5 på afd. G i Odense 1 på afd. MH i Svendborg. Langeland Kommune har afholdt 3 videokonferencer, men grundet omlægning i kommunens struktur er spørgeskemaerne gået tabt, hvorfor disse konferencer ikke indgår i materialet. Figur 2 Antal udskrivningskonferencer fordelt på afdelinger Førmåling Eftermåling Antal udskrivningskonferencer Afdeling G, Svendborg Afdeling G, Odense Afdeling MH, Svendborg Antal videokonferencer Afdeling G, Svendborg Afdeling G, Odense Afdeling MH, Svendborg Udvidet koordinering I henhold til flowdiagrammet (figur 1) inkluderes patienterne i projektet, hvis de har behov for udvidet koordinering i relation til udskrivning fra sygehus. Ifølge en allerede eksisterende samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark regionens kommuner er det de patienter, hvis sundhedstilstand medfører væsentlige ændringer i borgerens/familiens situation i hjemmet eller i patientens funktionsevne set i relation til situationen før indlæggelsen, eller utryghed for patienten/de pårørende. Afdelingerne angiver, at der i førmålingsperioden er afholdt 179 udvidede koordineringer, i eftermålingsperioden er der afholdt 142 udvidede koordineringer. I eftermålingsperioden angives årsagen til at der ikke blev afholdt udskrivningskonference, at en del af de inkluderede patienter vurderes til at skulle fortsætte med vanlig hjælp efter udskrivelsen (9 tilfælde), at patienten enten var overflyttet til anden afdeling eller død (24 tilfælde), at patienten var udskrevet til plejebolig eller aflastning (13 tilfælde) eller at koordineringen har kunnet foregå personalet imellem uden en reel udskrivningskonference (50 tilfælde). Opgørelsen viser altså, at man i 50 tilfælde har kunnet afholde koordineringen via telefon eller skriftlig korrespondance. Ved fokusgruppeinterviewet angiver afdeling G i Svendborg, at man i projektet har vurderet, at alle patienterne er komplekse derfor skal have udvidet koordinering. Faaborg-Midtfyns Kommune angiver, at udvidet koordinering mange gange klares uden at afholde konference kun de allermest komplicerede patienter udløser en konference. I henhold til ovenstående kan man stille spørgsmålstegn ved, om det er de rigtige patienter, der er inkluderet i projektet, idet forudsætningen behov for udvidet koordinering ikke har været opfyldt for alle inkluderede patienter. I Region Syddanmark blev begrebet udvidet koordinering indført i 2009, forventningen inden dette projekt var, at begrebet var godt indarbejdet i den daglige praksis mellem kommuner sygehuse. Som Side 6 af 18

7 bifund til projektet, kan man d konkludere, at der ikke er enighed om definition af udvidet koordinering. Barrierer for anvendelse af videokonference Ved fokusgruppeinterviewet angives flere årsager til, at videokonference ikke er anvendt i eftermålingsperioden. F.eks. har Kerteminde kommune etableret nle rehabiliteringspladser i kommunen, som i de fleste tilfælde overflødiggør udskrivningskonference, idet kommunen vurderer patientens behov for hjælp i hjemmet, imens patienten opholder sig på rehabiliteringspladsen. Projektet faldt desuden sammen med, at Langeland Kommune har uddannet forløbskoordinatorer, hvilket har taget fokus fra projektet, personalet har derfor ikke haft overskud til at skulle anvende en ny teknoli til udskrivningssamtaler. Kerteminde Kommune anfører desuden, at hvis man havde valgt andre specialer end det geriatriske i projektet, havde der måske været afholdt flere udskrivningssamtaler. Det kan f.eks. være patienter fra Onkolisk Afdeling eller Ortopædkirurgisk Afdeling, som de anfører i højere grad selv vil kunne deltage aktivt i udskrivningssamtalen. Kvalitet I vurdering af teknoliens kvalitet er billed- lydkvalitet de væsentligste faktorer i forhold til videokonference. Erfaringerne fra projektet er, at korrekt belysning lyd til videokonference er vigtig, at der er nle få ting, man skal være opmærksom på for at resultatet bliver godt. En enkelt afdeling har ved evalueringen angivet, at man ikke bør være flere end 4 deltagere i hver ende i konferencen, da skærmen så er for lille. Hvis der er flere deltagere, kan det være svært at se, hvem der taler. De kommuner, der har anvendt mindre udstyr (E20) angiver, at de mindre skærme fungerer udmærket, at de har kunnet se alle deltagere på sygehuset. Ved evalueringen angives kvaliteten generelt som meget fin, der er d nedenstående bemærkninger til lys lyd. Lys Ved evaluering af projektet angives kvaliteten angående lys som god. D har der været problemer med lysindfald fra et vindue, som medførte dårlig billedkvalitet. Erfaringen er, at man skal sikre sig, at der er tilstrækkelig god belysning på de personer, der deltager i videokonferencen. Når man opstiller videokonferenceudstyret, må der ikke være et vindue i baggrunden, da personerne på skærmen så bliver for mørke i ansigterne. En lidt mørk baggrundsfarve vil give en gode kontrastforhold. Det anbefales, at man, inden man begynder videokonferencen finder ud af, hvor, hvor man bedst placerer udstyret i forhold til patient øvrige deltagere. Lyd Det anvendte videokonferenceudstyr har haft enten indbygget mikrofon eller selvstændig mikrofon. Begge dele har fungeret tilfredsstillende, idet lydkvaliteten blev angivet som god. D angives det, at man i et enkelt tilfælde var kommet til at slå lyden fra, det varede lidt, inden man fandt ud af at slå den til igen. I et andet tilfælde, skulle man skrue op for lyden for at kunne høre. Side 7 af 18

8 Ved evalueringen angiver deltagerne, at det er vigtigt, at der ikke er unødvendigt støj i lokalerne. Det er ligeledes et problem, hvis deltagerne taler i munden på hinanden, så det er vigtigt at man taler en ad gangen ved videokonference. Dette kan være vanskeligt, hvis der er forsinkelse på lyden, hvilket har været i enkelte tilfælde.. Sikkerhed I forbindelse med anvendelse af telemedicin er det vigtigt at sikre en forsvarlig håndtering af informationssikkerheden. IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse (Sundhedsstyrelsen IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse) indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger på, hvorledes lovgivningens krav til IT-sikkerheden håndteres. De sikkerhedsmæssige aspekter man bør overveje i forhold til videokonference er Fortrolighed Tilgængelighed til information Informationskvalitet Fortrolighed Følsomme oplysninger vedrørende patienten må sikres mod uautoriseret adgang. I pilotprojektet har videokonferencen kørt på sikre net (sygehusafdelinger via regionsnettet kommuner via MedCom Atea). Udstyret er desuden konfigureret til som standard at anvende kryptering. Herved har man sikret sig en forsvarlig håndtering af informationssikkerheden. Tilgængelighed til information Tilgængelighed handler især om driftsikkerhed, men der er flere faktorer, der påvirker tilgængeligheden, f.eks. arbejdspladser/udstyr samt brugerflade/funktionalitet. Driftsikkerhed Der skal være et tilfredsstillende driftsniveau, det vil sige, at videokonferenceudstyret det anvendte software er driftsstabile. Der har i projektet været enkelte driftsudfald, hvor uvedkommende troede, at udstyret kunne anvendes til at se tv-udsendelser, derfor havde trykket på alle knapperne. Det krævede teknisk support at få løst problemet. Det foreslås at sætte et løst plastikovertræk over udstyret, når det ikke anvendes, så man ikke forveksler udstyret med et fjernsyn. I projektet har deltagerne i flere tilfælde kaldt hinanden op inden en konference, så de var sikre på, at det virkede. Projektet har teknisk været lokalt forankret på sygehuse i kommuner med mulighed for lokal teknisk support. Arbejdspladser/udstyr Antal videokonferenceudstyr placering er vigtig, således at der ikke skal anvendes unødvendig tid på at få adgang til udstyret. Ellers kan det have betydning for, hvor meget videokonference anvendes. Evalueringen viser, at det er vigtigt, at udstyret er let tilgængeligt. På afdeling MH i Svendborg har man f.eks. haft udstyret placeret i et lokale, hvor der ofte så ligger patienter. Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet man så må flytte disse patienter ud af lokalet inden afholdelse af videokonference. I Faaborg-Midtfyns Kommune har man efter projektets afslutning flyttet videokonferenceudstyret væk fra visitator, idet udstyret skal stå mere centralt, så andre så kan anvende det. Dette betyder, at der ikke Side 8 af 18

9 længere afholdes udskrivningskonference via video, idet udstyret ikke er let tilgængeligt for visitator længere. Brugerflade, funktionalitet Det er vigtigt, at det anvendte system er brugervenligt, samt at systemet er anvendeligt til videokonference. Der vil være mange brugere af systemet, nle vil ikke bruge udstyret så tit. Hvis det er for besværligt at bruge eller svært at huske, kan det udgøre en barriere mod anvendelse af videokonference. Afdelingerne angiver, at videokonferenceudstyret er utroligt brugervenligt meget nemt at betjene. Det anføres, at når man har prøvet at betjene udstyret nle gange fundet ud af, at det ikke var farligt, fik man mere mod på at bruge det. Deltagerne angiver, at guidelinen til betjening af udstyret har været fin. Samlet vurdering af teknoliperspektivet På baggrund af ovenstående de gennemførte afprøvninger af videokonference er den samlede vurdering fra personalet i både kommuner på sygehuse, at udskrivningssamtaler fungerer godt via udstyret, at kvaliteten, sikkerheden driften var tilfredsstillende. Udstyret vurderes så at være meget brugervenligt. Der er d generel usikkerhed om, hvornår der er behov for udvidet koordinering, hvilke kriterier der udløser udskrivningskonference. Side 9 af 18

10 Patientperspektivet For at få patienternes vurdering har vi undersøgt deres holdning til det at anvende videokonference til udskrivningssamtaler. Det var planlagt, at alle patienter skulle have udleveret et spørgeskema efter at have deltaget i enten konventionel udskrivningskonference eller videokonference. Med henblik på at undersøge patienttilfredsheden indeholdt spørgeskemaerne spørgsmål vedrørende information tryghed. Der blev udarbejdet patientinformation, der kort redegjorde for formålet med at afprøve videokonference i forbindelse med udskrivningskonference. 16 patienter har returneret spørgeskemaet, 8 af disse patienter delt i konventionel udskrivningskonference, 8 patienter delt i videokonference. Patientinformation i forbindelse med udskrivelsen Patienterne blev spurgt om han/hun fik den nødvendige information inden udskrivelsen. 4 af de 8 patienter, der delt i konventionel udskrivningskonference fandt, at de fik den information de havde brug for inden udskrivningen. 2 patienter fandt ikke, at de fik den nødvendige information. For patienter, der delt i videokonference, fandt 5 ud af 8 at de fik den nødvendige information, 2 både. Ingen svarede, at de ikke fik den nødvendige information. Figur 3 Fik du den information, du havde brug for, inden du blev udskrevet (medicin, gode råd, kost, vejledning)? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal På spørgsmålet om, hvorvidt patienten følte sig velinformeret om aftalerne i forbindelse med sin udskrivelse (hjemmesygepleje, hjemmehjælp, genoptræning, hjælpemidler, medicin, madordning) angiver patienterne, der havde deltaget i videokonference, sig velinformeret i lidt flere tilfælde, end de patienter, der har deltaget i konventionel udskrivningskonference, se figur 4. Figur 4 Blev du velinformeret om aftalerne i forbindelse med din udskrivelse (hjemmesygepleje, hjemmehjælp, genoptræning, hjælpemidler, medicin, madordning)? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal De patienter, der delt i udskrivningskonference blev spurgt, om de synes, at de kunne komme til orde i samtalen. Baggrunden for dette spørgsmål var at finde ud af, om anvendelse af videokonferenceudstyr indvirker på, om patienten deltager kommer til orde i udskrivningskonferencen. I henhold til nedenstående tabeller fremgår det, at det ikke er net problem for patienterne at deltage i samtalen, når den foregår via videokonference, idet alle patienterne angiver, at de godt kunne komme til orde i samtalen. Side 10 af 18

11 Figur 5 Synes du, at du kunne komme til orde i samtalen? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal Tryghed Patienterne blev spurgt, om de var trygge ved at skulle hjem fra sygehuset. Ud fra spørgeskemaerne er der ingen forskel på hvor trygge patienterne følte sig, hvad enten de har deltaget i konventionel udskrivningskonference eller videokonference, jf. tabel 6. Der kan d være mange forskellige årsager til, at patienterne føler sig trygge, det behøver ikke have net med konferenceform at gøre. Figur 6 Var du tryg ved at skulle hjem fra sygehuset? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal Inddragelse af pårørende Med henblik på at undersøge, om videokonference giver bedre mulighed for at inddrage patientens pårørende i udskrivningssamtalen blev patienterne spurgt, om deres pårørende blev inddraget i forbindelse med udskrivelsen. Der er ikke fundet væsentlige forskelle på, om udskrivningssamtalen foregår konventionelt eller via videokonference. Figur 7 Blev dine pårørende inddraget i forbindelse med udskrivelsen? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal Patientens accept patienttilfredshed De patienter, der delt i videokonference blev spurgt om deres oplevelse af at tale med kommunen via fjernsynsskærm. I 3 tilfælde var det ikke det rigtige spørgeskema, der var udleveret til patienten, derfor har kun 5 patienter besvaret dette spørgsmål. 4 ud af 5 patienter angiver, at videokonference var en god oplevelse. En enkelt patient angiver, at det hverken var godt eller dårligt (både ). Ingen har anført, at det var en dårlig oplevelse. Det er så personalets opfattelse, at patienter, så de pårørende, har været meget tilfredse med videokonferencen. Afdeling G i Svendborg har oplevet pårørende, der var skeptiske inden videokonferencen, men som var overvejende positive efter at have deltaget i videokonferencen. Side 11 af 18

12 Figur 8 Hvordan var din oplevelse af at tale med kommunen via fjernsynsskærm? Videokonference God Både Dårlig Antal En patient har i en bemærkning skrevet, at man skal forsætte med at bruge videokonference, at det er meget tidsbesparende. Samlet vurdering af patientperspektivet På baggrund af ovenstående er den samlede vurdering fra patienterne, at videokonference fungerer godt, at de er tilfredse trygge ved at deltage i udskrivningskonferencen via videokonference. Patienterne ser ud til at være en smule mere tilfredse med videokonference på alle parametre. Vurderingen bygger på et spinkelt antal af patientbesvarelser, men der er indikation for at det ikke er dårligere for patienten, at en udskrivningssamtale afholdes via videokonference frem for at afholde en konventionel udskrivningssamtale. Side 12 af 18

13 Organisationsperspektivet Organisering af samarbejdet mellem sygehus kommune Implementering af videokonference til udskrivningskonference stiller krav til organiseringen af arbejdsgange. Samtidig vil indførelsen af videokonference stille krav til, at sygeplejersker andet relevant sundhedsfagligt personale har den fornødne tekniske indsigt uddannelse til at kunne betjene udstyret. De forhold, der er relevante at vurdere i forhold til videokonference er forhold som arbejdsgange, samarbejdsaftaler, uddannelse læring, modvilje mod forandring, patientinddragelse etik. Arbejdsgange De arbejdsgange, der er anvendt i projektet er beskrevet i bilag 4. Faaborg-Midtfyn Kommune angiver, at der i kommunen er gevinster ved at anvende videokonference i forhold til kommunens interne samarbejdspartner (hjemmehjælp, hjælpemidler osv.), da hjælpen passer bedre, idet patienten nu deltager i udskrivningskonferencen. Hjælpemiddelterapeuterne har derved bedre forudsætninger for at løse deres opgaver. Tidligere var det ofte dem, der måtte tage disse diskussioner med de pårørende i patientens hjem, hvis hjælpen ikke var tilstrækkelig, hvilket de er fri for nu. Uddannelse Der er udarbejdet vejledning for, hvordan videokonferenceudstyret betjenes. Vejledningen var placeret ved udstyret. Alle relevante personer på afdelingerne i kommunerne blev tilbudt oplæring i at anvende videokonferenceudstyret. Oplæringen var tilrettelagt som hands-on varede ca. en halv time, afhængig af antal deltagere. Deltagerne angiver oplæringen som rigtig god. I Kerteminde Kommune har man selv stået for oplæringen, i Faaborg-Midtfyns Kommune har firmaet, der leverede udstyret stået for oplæringen. Ved evalueringen har deltagerne angivet, at det var meget nemt at lære at betjene videokonferenceudstyret. Det angives, at med vejledningen i hånden har personale, der ikke har deltaget i oplæring, uden problemer kunnet betjene videokonferenceudstyret. Modvilje forandring Det er fortrinsvist plejepersonalet på sygehusafdelingerne visitatorer/sygeplejersker i kommunerne, der har anvendt udstyret. Alle steder er det få personer, der har været involveret i projektet. Enkelte har i starten været skeptiske overfor anvendelse af videokonference. Både overfor om det er anvendeligt overfor at skulle bruge tid på net teknisk. Evalueringen viser generelt, at de, der var skeptiske i starten, blev positivt overraskede over, hvor godt det hele fungerende, var nemt det var. Samlet vurdering af organisationsperspektivet På baggrund af ovenstående er den samlede vurdering, at det sundhedsfaglige personale finder videokonference velfungerende, udstyret er brugervenligt let at betjene. Anvendelse af videokonference kan så give kommunerne gevinster i forhold til kommunens interne samarbejdspartner (hjemmehjælp, hjælpemidler osv.), idet hjælpen passer bedre, når patienten deltager i udskrivningskonferencen. Side 13 af 18

14 Økonomiperspektivet Udgifter til udstyr Det videokonferenceudstyr, der er anvendt i projektet koster fra ca kr. (Tandberg E20) til kr. (Tandberg C20). Tandberg E20 har indbygget kamera mikrofon er med en 16 tommers skærm, mens C20 har været anvendt sammen med en 42 tommers skærm. Deltagerne, der har anvendt E20 vurderer, at udstyret har fungeret godt, men at det sætter begrænsninger på hvor mange deltagere, der bør deltage ved konferencen. Der er ikke væsentlige forskellige i lyd- billedkvalitet ved de 2 udstyr, så hvilket udstyr man vælger bør afhænge af antal deltagere i konferencerne andre anvendelser af udstyret. Tandberg E20 er kun velegnet til op til max. 3 deltagere, mens Tandberg C20 uden problemer kan anvendes ved op til 10 deltagere. Etableringsomkostninger Udover udgifter til videokonferenceudstyr kan der være udgifter til etablering af netstik etablering af lokale. Man kan med stor fordel anvende udstyret til andre formål, f.eks. lægekonferencer, undervisning, supervision, møder osv. Det bør derfor medtages i vurderingen af etableringsomkostningerne, at videokonfenceudstyret kan have alternative anvendelser både på afdelingerne i kommunerne. Driftsomkostninger Man kan vælge at lave en driftsaftale med videokonferenceleverandøren om support på videokonferenceudstyret. Prisen på denne afhænger af udstyrets pris, der er som regel 2 års gratis support inkluderet i købsprisen. Tidsforbrug Tidsforbruget på de to udskrivningskonferenceformer undersøgt via spørgeskemaer til personalet i kommuner på afdelinger. Tidsforbrug ved konventionel udskrivningskonference Ved konventionel udskrivningskonference anvender afdelingerne tid til modtagelse af visitator. Dette tidsforbrug har i gennemsnit været 5 min. Tidsforbrug ved transporttid har i gennemsnit været på 52 min. for en udskrivningskonference. Tidsforbruget ved selve udskrivningskonferencen var i gennemsnit 52 min. I alt 109 min. i gennemsnit for en konventionel udskrivningskonference. Tidsforbrug ved videokonference Ved videokonference anvender afdelingerne tid til klargøring af videokonferenceudstyr. I gennemsnit er der anvendt 14 min. på dette. Tidsforbruget ved selve udskrivningskonferencen var i gennemsnit net lavere end ved konventionel udskrivningskonference, nemlig 31 min. I alt er der brugt gennemsnitligt 45 min. for en videokonference. Nedenstående figur viser det gennemsnitlige tidsforbrug ved konventionel udskrivningskonference videokonference. Side 14 af 18

15 Tidsforbrug ved udskrivningskonference Antal minutter Konventionel Videokonference udskrivningskonference Selve konferencen Modtagelse af personale Transport Klargøring af udstyr figur 9 Tidsforbrug ved udskrivningskonference I nle tilfælde kan det lade sig gøre at samle flere udskrivningskonferencer på samme dag, hvilket vil reducere transporttiden pr. konference. I førperioden har Faaborg-Midtfyn Kommune samlet patienter sammen, når der blev planlagt konventionel udskrivningskonference, med det formål at spare transporttid. Dette gør, at det bliver ufleksibelt, man har dermed betalt sengedage for færdigbehandlede patienter, da man ikke har fået arrangeret udskrivelsen. Kommunen anfører, at man ved at anvende videokonference har lettere ved at finde plads til en udskrivningskonference i kalenderen. Forskel mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato Med henblik på at undersøge, om anvendelse af videokonference betyder større sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdata har afdelingerne registreret disse datoer. På baggrund af de få videokonferencer er det ikke muligt at påvise nen signifikant forskel mellem førmålingen eftermålingen, idet 15 af de 20 patienter i førmålingen 13 af de 14 patienter i eftermålingen blev udskrevet på færdigbehandlingsdatoen. Figur 10 forskel mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato Førmåling Eftermåling Antal patienter Ikke angivet Antal dages forskel Antal patienter Antal dages forskel Side 15 af 18

16 Hvornår i patientforløbet afholdes udskrivningskonferencen Vi har undersøgt, om anvendelse af videokonference betyder, at udskrivningskonference afholdes tidligere i et patientforløb end ellers. Afdelingerne har derfor registreret indlæggelsesdato dato for afvikling af udskrivningskonferencen. For de 20 patienter, der delt i konventionel udskrivningskonference blev udskrivningskonferencen afholdt i gennemsnit 11,2 dage efter indlæggelsen med et spring fra 2 til 31 dage. For de 14 patienter, der delt i videokonference blev udskrivningskonferencen afholdt i gennemsnit 10,7 dage efter indlæggelsen med et spring fra 2 til 38. I henhold til ovenstående er det ikke muligt at påvise forskelle i hvornår i patientforløbet der afholdes udskrivningskonference. Samlet vurdering af økonomiperspektivet Ovenstående tyder på, at det samlede tidsforbrug ved at afholde udskrivningskonference via videokonference er mindre end ved konventionel udskrivningskonference. Samtidig er det vurderingen fra deltagerne, at kvaliteten på trods heraf som minimum er den samme. I pilotprojektet har både det administrative omkring udskrivningskonferencen så selve udskrivningskonferencen som oftest kunnet gennemføres på kortere tid, når der anvendes videokonference. Kommunerne kan spare meget transporttid ved at anvende videokonference. Dette gælder så selv, om kommunerne ofte samler patienter sammen afholder udskrivningskonference for flere patienter på samme dag. Hvis man først afholder udskrivningskonference, når der er flere patienter, kan det så betyde at en udskrivningskonference afholdes flere dage efter at den kunne have været afholdt hvis man anvende videokonference. Side 16 af 18

17 Konklusion Datamaterialet er for småt til, at man kan teste forskellene mellem før eftermålingerne statistisk. Derfor er resultaterne meget usikre. D konkluderer vi følgende: På baggrund af i alt 14 gennemførte udskrivningskonferencer via videokonference er vurderingen fra personalet omkring det tekniske, at udskrivningskonference fungerer godt via udstyret, at kvaliteten, sikkerheden driften var tilfredsstillende. Udstyret vurderes så at være meget brugervenligt. Der er d generel usikkerhed om, hvornår der er behov for udvidet koordinering, hvilke kriterier der udløser udskrivningskonference. Der er ikke forskel på sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato ved sammenligning af konventionel udskrivningskonference videokonference. Ligeledes er der heller ikke forskel på, hvornår i patientforløbet en udskrivningskonference afholdes. Den samlede vurdering fra patienterne er, at videokonference fungerer godt, at de er tilfredse trygge ved at deltage i udskrivningskonferencen via videokonference. Patienterne er en smule mere tilfredse med videokonference på alle parametre. Det sundhedsfaglige personale finder videokonference velfungerende, udstyret er brugervenligt let at betjene. Der er indikationer af, at videokonference fungerer mere smidigt tidsbesparende i forhold til konventionel udskrivningskonference (ansigt-til-ansigt). Evalueringen viser, at udskrivningskonference via videokonference er lige så effektivt i forhold til konventionel udskrivningskonference. Dette gælder både det administrative omkring udskrivningskonferencen så selve udskrivningskonferencen, som oftest har kunnet gennemføres på kortere tid, når der anvendes videokonference. I forhold til konventionel udskrivningskonference kan kommunerne spare transporttid, hvis de i stedet anvender videokonference. Diskussion af undersøgelsens resultater Da vi ikke har gennemført undersøgelsen som et randomiseret studie grundet de få patienter, kan der være usikkerhed omkring de samlede konklusioner, men samlet set peger både målingerne de kvalitative data på, at udskrivningskonference via video er en god effektiv mulighed at have til at understøtte samarbejdet mellem patienter, kommuner sygehus. Der er god indikation for at redskabet kan gøre tilrettelæggelsen af fælles udskrivningskonferencer mere fleksibel sikre en effektiv mødeafholdelse. Det er projektets vurdering, at det ikke er et område, hvor der vil være behov for egentlige randomiserede studier, da der ikke foretages ændringer i de kliniske processer, blot nye kommunikationsformer. Perspektivering Region Syddanmark har udbredt videokonference både på sygehuse i kommuner. Det betyder, at det tekniske grundlag til udnyttelse af udstyret er på plads. Det er en stor fordel, at alle kliniske sygehusafdelinger kommuner har videokonferenceudstyr, da det giver større mulighed for udnyttelse af udstyret i forhold til udskrivningssamtaler. Samtidig kan udstyret anvendes i en række andre sammenhænge, som f.eks. internt til møder, undervisning, supervision osv., hvilket gør, at investering i udstyr bedre betaler sig, at det ikke er udskrivningskonferencer alene, der skal kunne bære investeringen. Projektet har vist, at der mangler en faglig afklaring af begrebet udvidet koordinering. Hvis man vil udnytte videokonferencens fordele i forhold til udskrivningssamtaler, skal det afklares, hvornår udvidet koordinering foregår i form af et møde, hvornår dette møde foregår via videokonference. Side 17 af 18

18 Det kan derfor anbefales at der arbejdes videre med konceptet, dels gennem en afklaring af begrebet udvidet koordinering i forbindelse med den næste SAMBO aftale, dels ved at sygehusafdelinger i takt med at de tekniske forudsætninger kommer på plads meddeler kommunerne at de kan gennemføre udskrivnings samtaler over videokonference. Dette kan f.eks. ske gennem VisInfoSyd (sundhedsfaglig information til praksis, kommuner sygehuse i Region Syddanmark).. Side 18 af 18

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

videokonference i kommuner

videokonference i kommuner Notat om brug af videokonference i kommuner MedCom Lars Hulbæk Rikke Viggers Mette Atipei Craggs Peder Illum April 2012 April 2012 Indhold Indledning og baggrund... 3 Erfaringer og idéer... 3 Videotolkning...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt

Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt juni 2011 Erfaringer og anbefalinger Forord Det er en win-win situation for samfundet og den enkelte, når hjerterehabilitering lykkes godt. Hjertepatienter

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere