Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010"

Transkript

1 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et pilotprojekt om telemedicinsk udskrivningskonference på Odense Universitetshospital gennemført i perioden Formålet med projektet var at foretage en vurdering af forudsætningerne konsekvenser af at anvende videokonference ved udskrivningssamtaler sammenlignet med, når udskrivningssamtaler foregår traditionelt på sygehuset f.eks. ved fysisk tilstedeværelse af alle parter. Teknoli På baggrund af i alt 14 gennemførte udskrivningskonferencer via videokonference er den samlede vurdering fra personalet, at udskrivningskonference fungerer godt via udstyret, at kvaliteten, sikkerheden driften var tilfredsstillende. Udstyret vurderes så at være meget brugervenligt. Patient Den samlede vurdering fra patienterne er, at videokonference fungerer godt, at de er tilfredse trygge ved at deltage i udskrivningskonferencen via videokonference. Patienterne er en smule mere tilfredse med videokonference på alle parametre. Organisation Det sundhedsfaglige personale finder videokonference velfungerende, udstyret er brugervenligt let at betjene. Der er indikationer af, at videokonference fungerer mere smidigt tidsbesparende i forhold til konventionel udskrivningskonference (ansigt-til-ansigt). Økonomi Evalueringen viser, at udskrivningskonference via videokonference tilsyneladende er mere ressourceeffektivt i forhold til konventionel udskrivningskonference. Dette gælder både det administrative omkring udskrivningskonferencen så selve udskrivningskonferencen, som oftest har kunnet gennemføres på kortere tid, når der anvendes videokonference. I forhold til konventionel udskrivningskonference kan kommunerne spare transporttid, hvis de i stedet anvender videokonference.

2 Indledning IT-afdelingen på Odense Universitetshospital har i perioden fra den 1. april 2010 til 30. november 2010 gennemført et pilotprojekt om telemedicinsk udskrivningskonference (udskrivningssamtale via videokonference) i samarbejde med Center for Kvalitet, Geriatrisk afdeling G, Odense Svendborg, Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg Sygehus, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune Faaborg- Midtfyns Kommune. Samarbejdsaftale om patientforløb i Region Syddanmark Sundhedsvæsenets parter i Region Syddanmark indgik i 2009 en samarbejdsaftale om sammenhængende patientforløb for at opnå højere kvalitet patienttilfredshed med sundhedsvæsenets ydelser. Målet med denne regionale samarbejdsaftale er at sikre sammenhængende borger/patientforløb imellem sundhedsvæsenets sektorer i Region Syddanmark dermed opnå højere kvalitet patienttilfredshed med sundhedsvæsenets ydelser. Samarbejdsaftalen SAMBO (Samarbejdsaftale mellem kommuner region om borger/patientforløb) skal styrke samarbejdet mellem almen praksis, kommunerne sygehusene om den enkelte borger/patient dennes forløb gennem systemet, sikre dial koordinering parterne imellem med størst mulig inddragelse af patient pårørende. Et af grundprincipperne i samarbejdsaftalen er, at udskrivningen begynder ved indlæggelsen. Som afslutning på sygehusbehandling skal der sikres en udskrivning, der forebygger genindlæggelser. Dette forudsætter bl.a., at sygehuset forbereder patient evt. pårørende på udskrivningen samt forbereder kommunen på den nødvendige kommunale indsats for en sikker modtagelse af patienten i hjemmet. Ved patientforløb over 24 timer er det aftalt, at sygehuset sender en forløbsplan til kommunen. Hvis der vurderes væsentlig ændret funktionsevne eller hjælpebehov aftales udvidet koordinering. Behov for udvidet koordinering løses på den måde det er aftalt mellem sygehuset den enkelte kommune, f.eks. ved uddybet it-kommunikation sygehusets udskrivningskoordinator kontakter kommunen, eller sygehusets kontaktperson aftaler udskrivningskonference med den kommunale kontaktperson /eller sygehuset informerer kommunens sygeplejerske, der kontakter afdelingen Formål med projektet Formålet med projektet er at undersøge fordele ulemper ved at erstatte konventionel udskrivningskonference (ansigt til ansigt) med videokonference hos patienter med behov for udvidet koordinering i relation til udskrivning fra sygehus. Vi vil derfor belyse følgende områder : om der for flere patienter med behov for udvidet koordinering gennemføres udskrivningskonference, hvis denne gennemføres som videokonference er der et mindre tids ressourceforbrug end konventionel konference om udskrivningskonference afholdes tidligere i indlæggelsesforløbet, hvis den kan gennemføres som en videokonference om videokonference medfører et større sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato (/eller kortere samlet indlæggelsestid) forskelle mellem de to konferencetyder, når det gælder patientens oplevelse af medinddragelse personales tilfredshed med planlægning af udskrivningen Projektorganisation Side 2 af 18

3 Projektorganisationen er beskrevet i bilag 1. Metoder Vi har valgt at anvende MTV-rammen for at få belyst relevante kliniske, patientrelaterede, organisatoriske økonomiske områder ved anvendelse af videokonference sammenlignet med, når udskrivningssamtaler foregår traditionelt på sygehuset f.eks. ved fysisk tilstedeværelse af alle parter. Følgende metoder er anvendt ved indsamling af oplysninger om effekterne af brugen af videokonferencer: Teknoliske effekter: Undersøgt ved interview med det personale på afdelingerne i kommunerne, som anvender udstyret. Patientmæssige effekter: Undersøgt ved hjælp af sprøgeskemaundersøgelse med patienter efter deres deltagelse i videokonferencen. Organisatoriske effekter: Undersøgt dels ved spørgeskema, som personalet i kommuner på sygehusene har udfyldt umiddelbart efter videokonferencen, dels ved fokusgruppeinterview med hhv. personale på afdelingerne i kommunerne. Økonomiske effekter: Undersøgt dels ved spørgeskema, som er udfyldt umiddelbart efter videokonferencen, dels ved fokusgruppeinterview med hhv. personale fra afdelingerne i kommunerne. Desuden er der indhentet oplysninger om udgifter ved indkøb drift af udstyret. Design Projektet er et tværsektorielt samarbejdsprojekt, der involverer 3 sygehusafdelinger på OUH (Afd. G, OUH- Odense, Afd. G, OUH Svendborg, Afd. M, OUH Svendborg) 3 fynske kommuner (Langeland, Kerteminde Faaborg-Midtfyn). Projektperiode Projektperioden er opdelt i en førmåling i 4 mdr., hvor der anvendes konventionel udskrivningskonference (ansigt-til-ansigt) samt en eftermåling i 4 mdr., hvor der anvendes videokonference. Dataindsamling: Dataindsamling ses i relation til delmålene gennemførelse af flere udskrivningskonferencer o hvor mange % af det samlede antal patientforløb resulterer i vurderingen: mulig kompliceret udskrivning? o hvor mange af disse resulterer i udvidet koordinering via telefon/it? udskrivningskonference? o hvor mange udskrivningskonferencer afholdes som Konventionel konference? videokonference? registrering af tids - ressourceforbrug o Tidsforbrug på planlægning af udskrivningskonferencen? o Tidsforbrug på selve udskrivningskonferencen? o Tidsforbrug på transport? Side 3 af 18

4 afholdes udskrivningskonferencen tidligere i patientforløbet o registrering af indlæggelsesdato dato for afvikling af udskrivningskonferencen større sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato o registrering af færdigbehandlingsdato udskrivningsdato patient medarbejdertilfredshed o umiddelbart efter hver afviklet konference anmodes deltagerne, herunder patient evt. pårørende, om udfyldelse af et kort spørgeskema vedrørende udbyttet. Definition af begreber: Se bilag 2. Side 4 af 18

5 Resultater Teknoliperspektivet Erfaringer med anvendelse af videokonference til udskrivningskonference Der er foretaget et systematisk litteraturstudie af de økonomiske konsekvenser af videokonferenceudskrivning samt de organisatoriske patientmæssige konsekvenser af, at anvende videokonferenceudskrivning (bilag 3) I litteraturstudiet blev der identificeret to artikler, der undersøgte effekten af videokonferenceudskrivning. Resultaterne af undersøgelserne antydede, at der kan spares både rejse konferencetid ved at anvende videokonference, men der er ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne eller dokumenterede økonomiske fordele ved løsningen. Baseret på data fra litteraturen kunne de gennemsnitlige omkostninger pr. konventionel konference vs. videokonference beregnes, med en besparelse på ca kr. pr. videokonference hvor besparelsen primært kan tilskrives sparet rejsetid. Patientantal I projektet indgår patienter indlagt på afd. G, Svendborg, afd. G, Odense eller afd. MH, Svendborg, hvor kommunens sygeplejerske (visitator) skønner, at der er behov for udvidet koordinering i form af udskrivningskonference, jf. nedenstående flowdiagram. Figur 1 flowdiagram FORLØBSPLAN FORLØBSPLAN: UKOMPLICERET UDSKRIVNING OK VISITATOR- VURDERING MULIG KOMPLICERET UDSKRIVNING = UDVIDET KOORDINERING TLF./IT UDSKRIVNINGS- KONFERENCE VIDEO KONFERENCE KONVENTIONEL KONFERENCE Side 5 af 18

6 I førmålingsperioden er der afholdt 20 konventionelle udskrivningskonferencer (ansigt-til-ansigt) Alle udskrivningskonferencer er afholdt med Faaborg-Midtfyns Kommune. Fordelingen af disse på afdelinger er 12 på afd. G i Svendborg, 2 på afd. G i Odense 6 på afd. MH i Svendborg. I eftermålingsperioden er der afholdt 14 videokonferencer (11 med deltagelse af Faaborg-Midtfyns Kommune 3 med Kerteminde Kommune). Fordelingen af de 14 videokonferencer på afdelinger er 8 på afd. G i Svendborg, 5 på afd. G i Odense 1 på afd. MH i Svendborg. Langeland Kommune har afholdt 3 videokonferencer, men grundet omlægning i kommunens struktur er spørgeskemaerne gået tabt, hvorfor disse konferencer ikke indgår i materialet. Figur 2 Antal udskrivningskonferencer fordelt på afdelinger Førmåling Eftermåling Antal udskrivningskonferencer Afdeling G, Svendborg Afdeling G, Odense Afdeling MH, Svendborg Antal videokonferencer Afdeling G, Svendborg Afdeling G, Odense Afdeling MH, Svendborg Udvidet koordinering I henhold til flowdiagrammet (figur 1) inkluderes patienterne i projektet, hvis de har behov for udvidet koordinering i relation til udskrivning fra sygehus. Ifølge en allerede eksisterende samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark regionens kommuner er det de patienter, hvis sundhedstilstand medfører væsentlige ændringer i borgerens/familiens situation i hjemmet eller i patientens funktionsevne set i relation til situationen før indlæggelsen, eller utryghed for patienten/de pårørende. Afdelingerne angiver, at der i førmålingsperioden er afholdt 179 udvidede koordineringer, i eftermålingsperioden er der afholdt 142 udvidede koordineringer. I eftermålingsperioden angives årsagen til at der ikke blev afholdt udskrivningskonference, at en del af de inkluderede patienter vurderes til at skulle fortsætte med vanlig hjælp efter udskrivelsen (9 tilfælde), at patienten enten var overflyttet til anden afdeling eller død (24 tilfælde), at patienten var udskrevet til plejebolig eller aflastning (13 tilfælde) eller at koordineringen har kunnet foregå personalet imellem uden en reel udskrivningskonference (50 tilfælde). Opgørelsen viser altså, at man i 50 tilfælde har kunnet afholde koordineringen via telefon eller skriftlig korrespondance. Ved fokusgruppeinterviewet angiver afdeling G i Svendborg, at man i projektet har vurderet, at alle patienterne er komplekse derfor skal have udvidet koordinering. Faaborg-Midtfyns Kommune angiver, at udvidet koordinering mange gange klares uden at afholde konference kun de allermest komplicerede patienter udløser en konference. I henhold til ovenstående kan man stille spørgsmålstegn ved, om det er de rigtige patienter, der er inkluderet i projektet, idet forudsætningen behov for udvidet koordinering ikke har været opfyldt for alle inkluderede patienter. I Region Syddanmark blev begrebet udvidet koordinering indført i 2009, forventningen inden dette projekt var, at begrebet var godt indarbejdet i den daglige praksis mellem kommuner sygehuse. Som Side 6 af 18

7 bifund til projektet, kan man d konkludere, at der ikke er enighed om definition af udvidet koordinering. Barrierer for anvendelse af videokonference Ved fokusgruppeinterviewet angives flere årsager til, at videokonference ikke er anvendt i eftermålingsperioden. F.eks. har Kerteminde kommune etableret nle rehabiliteringspladser i kommunen, som i de fleste tilfælde overflødiggør udskrivningskonference, idet kommunen vurderer patientens behov for hjælp i hjemmet, imens patienten opholder sig på rehabiliteringspladsen. Projektet faldt desuden sammen med, at Langeland Kommune har uddannet forløbskoordinatorer, hvilket har taget fokus fra projektet, personalet har derfor ikke haft overskud til at skulle anvende en ny teknoli til udskrivningssamtaler. Kerteminde Kommune anfører desuden, at hvis man havde valgt andre specialer end det geriatriske i projektet, havde der måske været afholdt flere udskrivningssamtaler. Det kan f.eks. være patienter fra Onkolisk Afdeling eller Ortopædkirurgisk Afdeling, som de anfører i højere grad selv vil kunne deltage aktivt i udskrivningssamtalen. Kvalitet I vurdering af teknoliens kvalitet er billed- lydkvalitet de væsentligste faktorer i forhold til videokonference. Erfaringerne fra projektet er, at korrekt belysning lyd til videokonference er vigtig, at der er nle få ting, man skal være opmærksom på for at resultatet bliver godt. En enkelt afdeling har ved evalueringen angivet, at man ikke bør være flere end 4 deltagere i hver ende i konferencen, da skærmen så er for lille. Hvis der er flere deltagere, kan det være svært at se, hvem der taler. De kommuner, der har anvendt mindre udstyr (E20) angiver, at de mindre skærme fungerer udmærket, at de har kunnet se alle deltagere på sygehuset. Ved evalueringen angives kvaliteten generelt som meget fin, der er d nedenstående bemærkninger til lys lyd. Lys Ved evaluering af projektet angives kvaliteten angående lys som god. D har der været problemer med lysindfald fra et vindue, som medførte dårlig billedkvalitet. Erfaringen er, at man skal sikre sig, at der er tilstrækkelig god belysning på de personer, der deltager i videokonferencen. Når man opstiller videokonferenceudstyret, må der ikke være et vindue i baggrunden, da personerne på skærmen så bliver for mørke i ansigterne. En lidt mørk baggrundsfarve vil give en gode kontrastforhold. Det anbefales, at man, inden man begynder videokonferencen finder ud af, hvor, hvor man bedst placerer udstyret i forhold til patient øvrige deltagere. Lyd Det anvendte videokonferenceudstyr har haft enten indbygget mikrofon eller selvstændig mikrofon. Begge dele har fungeret tilfredsstillende, idet lydkvaliteten blev angivet som god. D angives det, at man i et enkelt tilfælde var kommet til at slå lyden fra, det varede lidt, inden man fandt ud af at slå den til igen. I et andet tilfælde, skulle man skrue op for lyden for at kunne høre. Side 7 af 18

8 Ved evalueringen angiver deltagerne, at det er vigtigt, at der ikke er unødvendigt støj i lokalerne. Det er ligeledes et problem, hvis deltagerne taler i munden på hinanden, så det er vigtigt at man taler en ad gangen ved videokonference. Dette kan være vanskeligt, hvis der er forsinkelse på lyden, hvilket har været i enkelte tilfælde.. Sikkerhed I forbindelse med anvendelse af telemedicin er det vigtigt at sikre en forsvarlig håndtering af informationssikkerheden. IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse (Sundhedsstyrelsen IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse) indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger på, hvorledes lovgivningens krav til IT-sikkerheden håndteres. De sikkerhedsmæssige aspekter man bør overveje i forhold til videokonference er Fortrolighed Tilgængelighed til information Informationskvalitet Fortrolighed Følsomme oplysninger vedrørende patienten må sikres mod uautoriseret adgang. I pilotprojektet har videokonferencen kørt på sikre net (sygehusafdelinger via regionsnettet kommuner via MedCom Atea). Udstyret er desuden konfigureret til som standard at anvende kryptering. Herved har man sikret sig en forsvarlig håndtering af informationssikkerheden. Tilgængelighed til information Tilgængelighed handler især om driftsikkerhed, men der er flere faktorer, der påvirker tilgængeligheden, f.eks. arbejdspladser/udstyr samt brugerflade/funktionalitet. Driftsikkerhed Der skal være et tilfredsstillende driftsniveau, det vil sige, at videokonferenceudstyret det anvendte software er driftsstabile. Der har i projektet været enkelte driftsudfald, hvor uvedkommende troede, at udstyret kunne anvendes til at se tv-udsendelser, derfor havde trykket på alle knapperne. Det krævede teknisk support at få løst problemet. Det foreslås at sætte et løst plastikovertræk over udstyret, når det ikke anvendes, så man ikke forveksler udstyret med et fjernsyn. I projektet har deltagerne i flere tilfælde kaldt hinanden op inden en konference, så de var sikre på, at det virkede. Projektet har teknisk været lokalt forankret på sygehuse i kommuner med mulighed for lokal teknisk support. Arbejdspladser/udstyr Antal videokonferenceudstyr placering er vigtig, således at der ikke skal anvendes unødvendig tid på at få adgang til udstyret. Ellers kan det have betydning for, hvor meget videokonference anvendes. Evalueringen viser, at det er vigtigt, at udstyret er let tilgængeligt. På afdeling MH i Svendborg har man f.eks. haft udstyret placeret i et lokale, hvor der ofte så ligger patienter. Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet man så må flytte disse patienter ud af lokalet inden afholdelse af videokonference. I Faaborg-Midtfyns Kommune har man efter projektets afslutning flyttet videokonferenceudstyret væk fra visitator, idet udstyret skal stå mere centralt, så andre så kan anvende det. Dette betyder, at der ikke Side 8 af 18

9 længere afholdes udskrivningskonference via video, idet udstyret ikke er let tilgængeligt for visitator længere. Brugerflade, funktionalitet Det er vigtigt, at det anvendte system er brugervenligt, samt at systemet er anvendeligt til videokonference. Der vil være mange brugere af systemet, nle vil ikke bruge udstyret så tit. Hvis det er for besværligt at bruge eller svært at huske, kan det udgøre en barriere mod anvendelse af videokonference. Afdelingerne angiver, at videokonferenceudstyret er utroligt brugervenligt meget nemt at betjene. Det anføres, at når man har prøvet at betjene udstyret nle gange fundet ud af, at det ikke var farligt, fik man mere mod på at bruge det. Deltagerne angiver, at guidelinen til betjening af udstyret har været fin. Samlet vurdering af teknoliperspektivet På baggrund af ovenstående de gennemførte afprøvninger af videokonference er den samlede vurdering fra personalet i både kommuner på sygehuse, at udskrivningssamtaler fungerer godt via udstyret, at kvaliteten, sikkerheden driften var tilfredsstillende. Udstyret vurderes så at være meget brugervenligt. Der er d generel usikkerhed om, hvornår der er behov for udvidet koordinering, hvilke kriterier der udløser udskrivningskonference. Side 9 af 18

10 Patientperspektivet For at få patienternes vurdering har vi undersøgt deres holdning til det at anvende videokonference til udskrivningssamtaler. Det var planlagt, at alle patienter skulle have udleveret et spørgeskema efter at have deltaget i enten konventionel udskrivningskonference eller videokonference. Med henblik på at undersøge patienttilfredsheden indeholdt spørgeskemaerne spørgsmål vedrørende information tryghed. Der blev udarbejdet patientinformation, der kort redegjorde for formålet med at afprøve videokonference i forbindelse med udskrivningskonference. 16 patienter har returneret spørgeskemaet, 8 af disse patienter delt i konventionel udskrivningskonference, 8 patienter delt i videokonference. Patientinformation i forbindelse med udskrivelsen Patienterne blev spurgt om han/hun fik den nødvendige information inden udskrivelsen. 4 af de 8 patienter, der delt i konventionel udskrivningskonference fandt, at de fik den information de havde brug for inden udskrivningen. 2 patienter fandt ikke, at de fik den nødvendige information. For patienter, der delt i videokonference, fandt 5 ud af 8 at de fik den nødvendige information, 2 både. Ingen svarede, at de ikke fik den nødvendige information. Figur 3 Fik du den information, du havde brug for, inden du blev udskrevet (medicin, gode råd, kost, vejledning)? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal På spørgsmålet om, hvorvidt patienten følte sig velinformeret om aftalerne i forbindelse med sin udskrivelse (hjemmesygepleje, hjemmehjælp, genoptræning, hjælpemidler, medicin, madordning) angiver patienterne, der havde deltaget i videokonference, sig velinformeret i lidt flere tilfælde, end de patienter, der har deltaget i konventionel udskrivningskonference, se figur 4. Figur 4 Blev du velinformeret om aftalerne i forbindelse med din udskrivelse (hjemmesygepleje, hjemmehjælp, genoptræning, hjælpemidler, medicin, madordning)? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal De patienter, der delt i udskrivningskonference blev spurgt, om de synes, at de kunne komme til orde i samtalen. Baggrunden for dette spørgsmål var at finde ud af, om anvendelse af videokonferenceudstyr indvirker på, om patienten deltager kommer til orde i udskrivningskonferencen. I henhold til nedenstående tabeller fremgår det, at det ikke er net problem for patienterne at deltage i samtalen, når den foregår via videokonference, idet alle patienterne angiver, at de godt kunne komme til orde i samtalen. Side 10 af 18

11 Figur 5 Synes du, at du kunne komme til orde i samtalen? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal Tryghed Patienterne blev spurgt, om de var trygge ved at skulle hjem fra sygehuset. Ud fra spørgeskemaerne er der ingen forskel på hvor trygge patienterne følte sig, hvad enten de har deltaget i konventionel udskrivningskonference eller videokonference, jf. tabel 6. Der kan d være mange forskellige årsager til, at patienterne føler sig trygge, det behøver ikke have net med konferenceform at gøre. Figur 6 Var du tryg ved at skulle hjem fra sygehuset? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal Inddragelse af pårørende Med henblik på at undersøge, om videokonference giver bedre mulighed for at inddrage patientens pårørende i udskrivningssamtalen blev patienterne spurgt, om deres pårørende blev inddraget i forbindelse med udskrivelsen. Der er ikke fundet væsentlige forskelle på, om udskrivningssamtalen foregår konventionelt eller via videokonference. Figur 7 Blev dine pårørende inddraget i forbindelse med udskrivelsen? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal Patientens accept patienttilfredshed De patienter, der delt i videokonference blev spurgt om deres oplevelse af at tale med kommunen via fjernsynsskærm. I 3 tilfælde var det ikke det rigtige spørgeskema, der var udleveret til patienten, derfor har kun 5 patienter besvaret dette spørgsmål. 4 ud af 5 patienter angiver, at videokonference var en god oplevelse. En enkelt patient angiver, at det hverken var godt eller dårligt (både ). Ingen har anført, at det var en dårlig oplevelse. Det er så personalets opfattelse, at patienter, så de pårørende, har været meget tilfredse med videokonferencen. Afdeling G i Svendborg har oplevet pårørende, der var skeptiske inden videokonferencen, men som var overvejende positive efter at have deltaget i videokonferencen. Side 11 af 18

12 Figur 8 Hvordan var din oplevelse af at tale med kommunen via fjernsynsskærm? Videokonference God Både Dårlig Antal En patient har i en bemærkning skrevet, at man skal forsætte med at bruge videokonference, at det er meget tidsbesparende. Samlet vurdering af patientperspektivet På baggrund af ovenstående er den samlede vurdering fra patienterne, at videokonference fungerer godt, at de er tilfredse trygge ved at deltage i udskrivningskonferencen via videokonference. Patienterne ser ud til at være en smule mere tilfredse med videokonference på alle parametre. Vurderingen bygger på et spinkelt antal af patientbesvarelser, men der er indikation for at det ikke er dårligere for patienten, at en udskrivningssamtale afholdes via videokonference frem for at afholde en konventionel udskrivningssamtale. Side 12 af 18

13 Organisationsperspektivet Organisering af samarbejdet mellem sygehus kommune Implementering af videokonference til udskrivningskonference stiller krav til organiseringen af arbejdsgange. Samtidig vil indførelsen af videokonference stille krav til, at sygeplejersker andet relevant sundhedsfagligt personale har den fornødne tekniske indsigt uddannelse til at kunne betjene udstyret. De forhold, der er relevante at vurdere i forhold til videokonference er forhold som arbejdsgange, samarbejdsaftaler, uddannelse læring, modvilje mod forandring, patientinddragelse etik. Arbejdsgange De arbejdsgange, der er anvendt i projektet er beskrevet i bilag 4. Faaborg-Midtfyn Kommune angiver, at der i kommunen er gevinster ved at anvende videokonference i forhold til kommunens interne samarbejdspartner (hjemmehjælp, hjælpemidler osv.), da hjælpen passer bedre, idet patienten nu deltager i udskrivningskonferencen. Hjælpemiddelterapeuterne har derved bedre forudsætninger for at løse deres opgaver. Tidligere var det ofte dem, der måtte tage disse diskussioner med de pårørende i patientens hjem, hvis hjælpen ikke var tilstrækkelig, hvilket de er fri for nu. Uddannelse Der er udarbejdet vejledning for, hvordan videokonferenceudstyret betjenes. Vejledningen var placeret ved udstyret. Alle relevante personer på afdelingerne i kommunerne blev tilbudt oplæring i at anvende videokonferenceudstyret. Oplæringen var tilrettelagt som hands-on varede ca. en halv time, afhængig af antal deltagere. Deltagerne angiver oplæringen som rigtig god. I Kerteminde Kommune har man selv stået for oplæringen, i Faaborg-Midtfyns Kommune har firmaet, der leverede udstyret stået for oplæringen. Ved evalueringen har deltagerne angivet, at det var meget nemt at lære at betjene videokonferenceudstyret. Det angives, at med vejledningen i hånden har personale, der ikke har deltaget i oplæring, uden problemer kunnet betjene videokonferenceudstyret. Modvilje forandring Det er fortrinsvist plejepersonalet på sygehusafdelingerne visitatorer/sygeplejersker i kommunerne, der har anvendt udstyret. Alle steder er det få personer, der har været involveret i projektet. Enkelte har i starten været skeptiske overfor anvendelse af videokonference. Både overfor om det er anvendeligt overfor at skulle bruge tid på net teknisk. Evalueringen viser generelt, at de, der var skeptiske i starten, blev positivt overraskede over, hvor godt det hele fungerende, var nemt det var. Samlet vurdering af organisationsperspektivet På baggrund af ovenstående er den samlede vurdering, at det sundhedsfaglige personale finder videokonference velfungerende, udstyret er brugervenligt let at betjene. Anvendelse af videokonference kan så give kommunerne gevinster i forhold til kommunens interne samarbejdspartner (hjemmehjælp, hjælpemidler osv.), idet hjælpen passer bedre, når patienten deltager i udskrivningskonferencen. Side 13 af 18

14 Økonomiperspektivet Udgifter til udstyr Det videokonferenceudstyr, der er anvendt i projektet koster fra ca kr. (Tandberg E20) til kr. (Tandberg C20). Tandberg E20 har indbygget kamera mikrofon er med en 16 tommers skærm, mens C20 har været anvendt sammen med en 42 tommers skærm. Deltagerne, der har anvendt E20 vurderer, at udstyret har fungeret godt, men at det sætter begrænsninger på hvor mange deltagere, der bør deltage ved konferencen. Der er ikke væsentlige forskellige i lyd- billedkvalitet ved de 2 udstyr, så hvilket udstyr man vælger bør afhænge af antal deltagere i konferencerne andre anvendelser af udstyret. Tandberg E20 er kun velegnet til op til max. 3 deltagere, mens Tandberg C20 uden problemer kan anvendes ved op til 10 deltagere. Etableringsomkostninger Udover udgifter til videokonferenceudstyr kan der være udgifter til etablering af netstik etablering af lokale. Man kan med stor fordel anvende udstyret til andre formål, f.eks. lægekonferencer, undervisning, supervision, møder osv. Det bør derfor medtages i vurderingen af etableringsomkostningerne, at videokonfenceudstyret kan have alternative anvendelser både på afdelingerne i kommunerne. Driftsomkostninger Man kan vælge at lave en driftsaftale med videokonferenceleverandøren om support på videokonferenceudstyret. Prisen på denne afhænger af udstyrets pris, der er som regel 2 års gratis support inkluderet i købsprisen. Tidsforbrug Tidsforbruget på de to udskrivningskonferenceformer undersøgt via spørgeskemaer til personalet i kommuner på afdelinger. Tidsforbrug ved konventionel udskrivningskonference Ved konventionel udskrivningskonference anvender afdelingerne tid til modtagelse af visitator. Dette tidsforbrug har i gennemsnit været 5 min. Tidsforbrug ved transporttid har i gennemsnit været på 52 min. for en udskrivningskonference. Tidsforbruget ved selve udskrivningskonferencen var i gennemsnit 52 min. I alt 109 min. i gennemsnit for en konventionel udskrivningskonference. Tidsforbrug ved videokonference Ved videokonference anvender afdelingerne tid til klargøring af videokonferenceudstyr. I gennemsnit er der anvendt 14 min. på dette. Tidsforbruget ved selve udskrivningskonferencen var i gennemsnit net lavere end ved konventionel udskrivningskonference, nemlig 31 min. I alt er der brugt gennemsnitligt 45 min. for en videokonference. Nedenstående figur viser det gennemsnitlige tidsforbrug ved konventionel udskrivningskonference videokonference. Side 14 af 18

15 Tidsforbrug ved udskrivningskonference Antal minutter Konventionel Videokonference udskrivningskonference Selve konferencen Modtagelse af personale Transport Klargøring af udstyr figur 9 Tidsforbrug ved udskrivningskonference I nle tilfælde kan det lade sig gøre at samle flere udskrivningskonferencer på samme dag, hvilket vil reducere transporttiden pr. konference. I førperioden har Faaborg-Midtfyn Kommune samlet patienter sammen, når der blev planlagt konventionel udskrivningskonference, med det formål at spare transporttid. Dette gør, at det bliver ufleksibelt, man har dermed betalt sengedage for færdigbehandlede patienter, da man ikke har fået arrangeret udskrivelsen. Kommunen anfører, at man ved at anvende videokonference har lettere ved at finde plads til en udskrivningskonference i kalenderen. Forskel mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato Med henblik på at undersøge, om anvendelse af videokonference betyder større sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdata har afdelingerne registreret disse datoer. På baggrund af de få videokonferencer er det ikke muligt at påvise nen signifikant forskel mellem førmålingen eftermålingen, idet 15 af de 20 patienter i førmålingen 13 af de 14 patienter i eftermålingen blev udskrevet på færdigbehandlingsdatoen. Figur 10 forskel mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato Førmåling Eftermåling Antal patienter Ikke angivet Antal dages forskel Antal patienter Antal dages forskel Side 15 af 18

16 Hvornår i patientforløbet afholdes udskrivningskonferencen Vi har undersøgt, om anvendelse af videokonference betyder, at udskrivningskonference afholdes tidligere i et patientforløb end ellers. Afdelingerne har derfor registreret indlæggelsesdato dato for afvikling af udskrivningskonferencen. For de 20 patienter, der delt i konventionel udskrivningskonference blev udskrivningskonferencen afholdt i gennemsnit 11,2 dage efter indlæggelsen med et spring fra 2 til 31 dage. For de 14 patienter, der delt i videokonference blev udskrivningskonferencen afholdt i gennemsnit 10,7 dage efter indlæggelsen med et spring fra 2 til 38. I henhold til ovenstående er det ikke muligt at påvise forskelle i hvornår i patientforløbet der afholdes udskrivningskonference. Samlet vurdering af økonomiperspektivet Ovenstående tyder på, at det samlede tidsforbrug ved at afholde udskrivningskonference via videokonference er mindre end ved konventionel udskrivningskonference. Samtidig er det vurderingen fra deltagerne, at kvaliteten på trods heraf som minimum er den samme. I pilotprojektet har både det administrative omkring udskrivningskonferencen så selve udskrivningskonferencen som oftest kunnet gennemføres på kortere tid, når der anvendes videokonference. Kommunerne kan spare meget transporttid ved at anvende videokonference. Dette gælder så selv, om kommunerne ofte samler patienter sammen afholder udskrivningskonference for flere patienter på samme dag. Hvis man først afholder udskrivningskonference, når der er flere patienter, kan det så betyde at en udskrivningskonference afholdes flere dage efter at den kunne have været afholdt hvis man anvende videokonference. Side 16 af 18

17 Konklusion Datamaterialet er for småt til, at man kan teste forskellene mellem før eftermålingerne statistisk. Derfor er resultaterne meget usikre. D konkluderer vi følgende: På baggrund af i alt 14 gennemførte udskrivningskonferencer via videokonference er vurderingen fra personalet omkring det tekniske, at udskrivningskonference fungerer godt via udstyret, at kvaliteten, sikkerheden driften var tilfredsstillende. Udstyret vurderes så at være meget brugervenligt. Der er d generel usikkerhed om, hvornår der er behov for udvidet koordinering, hvilke kriterier der udløser udskrivningskonference. Der er ikke forskel på sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato ved sammenligning af konventionel udskrivningskonference videokonference. Ligeledes er der heller ikke forskel på, hvornår i patientforløbet en udskrivningskonference afholdes. Den samlede vurdering fra patienterne er, at videokonference fungerer godt, at de er tilfredse trygge ved at deltage i udskrivningskonferencen via videokonference. Patienterne er en smule mere tilfredse med videokonference på alle parametre. Det sundhedsfaglige personale finder videokonference velfungerende, udstyret er brugervenligt let at betjene. Der er indikationer af, at videokonference fungerer mere smidigt tidsbesparende i forhold til konventionel udskrivningskonference (ansigt-til-ansigt). Evalueringen viser, at udskrivningskonference via videokonference er lige så effektivt i forhold til konventionel udskrivningskonference. Dette gælder både det administrative omkring udskrivningskonferencen så selve udskrivningskonferencen, som oftest har kunnet gennemføres på kortere tid, når der anvendes videokonference. I forhold til konventionel udskrivningskonference kan kommunerne spare transporttid, hvis de i stedet anvender videokonference. Diskussion af undersøgelsens resultater Da vi ikke har gennemført undersøgelsen som et randomiseret studie grundet de få patienter, kan der være usikkerhed omkring de samlede konklusioner, men samlet set peger både målingerne de kvalitative data på, at udskrivningskonference via video er en god effektiv mulighed at have til at understøtte samarbejdet mellem patienter, kommuner sygehus. Der er god indikation for at redskabet kan gøre tilrettelæggelsen af fælles udskrivningskonferencer mere fleksibel sikre en effektiv mødeafholdelse. Det er projektets vurdering, at det ikke er et område, hvor der vil være behov for egentlige randomiserede studier, da der ikke foretages ændringer i de kliniske processer, blot nye kommunikationsformer. Perspektivering Region Syddanmark har udbredt videokonference både på sygehuse i kommuner. Det betyder, at det tekniske grundlag til udnyttelse af udstyret er på plads. Det er en stor fordel, at alle kliniske sygehusafdelinger kommuner har videokonferenceudstyr, da det giver større mulighed for udnyttelse af udstyret i forhold til udskrivningssamtaler. Samtidig kan udstyret anvendes i en række andre sammenhænge, som f.eks. internt til møder, undervisning, supervision osv., hvilket gør, at investering i udstyr bedre betaler sig, at det ikke er udskrivningskonferencer alene, der skal kunne bære investeringen. Projektet har vist, at der mangler en faglig afklaring af begrebet udvidet koordinering. Hvis man vil udnytte videokonferencens fordele i forhold til udskrivningssamtaler, skal det afklares, hvornår udvidet koordinering foregår i form af et møde, hvornår dette møde foregår via videokonference. Side 17 af 18

18 Det kan derfor anbefales at der arbejdes videre med konceptet, dels gennem en afklaring af begrebet udvidet koordinering i forbindelse med den næste SAMBO aftale, dels ved at sygehusafdelinger i takt med at de tekniske forudsætninger kommer på plads meddeler kommunerne at de kan gennemføre udskrivnings samtaler over videokonference. Dette kan f.eks. ske gennem VisInfoSyd (sundhedsfaglig information til praksis, kommuner sygehuse i Region Syddanmark).. Side 18 af 18

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010;10(2) Brug af telemedicin mellem Rigshospitalet

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere