Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010"

Transkript

1 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et pilotprojekt om telemedicinsk udskrivningskonference på Odense Universitetshospital gennemført i perioden Formålet med projektet var at foretage en vurdering af forudsætningerne konsekvenser af at anvende videokonference ved udskrivningssamtaler sammenlignet med, når udskrivningssamtaler foregår traditionelt på sygehuset f.eks. ved fysisk tilstedeværelse af alle parter. Teknoli På baggrund af i alt 14 gennemførte udskrivningskonferencer via videokonference er den samlede vurdering fra personalet, at udskrivningskonference fungerer godt via udstyret, at kvaliteten, sikkerheden driften var tilfredsstillende. Udstyret vurderes så at være meget brugervenligt. Patient Den samlede vurdering fra patienterne er, at videokonference fungerer godt, at de er tilfredse trygge ved at deltage i udskrivningskonferencen via videokonference. Patienterne er en smule mere tilfredse med videokonference på alle parametre. Organisation Det sundhedsfaglige personale finder videokonference velfungerende, udstyret er brugervenligt let at betjene. Der er indikationer af, at videokonference fungerer mere smidigt tidsbesparende i forhold til konventionel udskrivningskonference (ansigt-til-ansigt). Økonomi Evalueringen viser, at udskrivningskonference via videokonference tilsyneladende er mere ressourceeffektivt i forhold til konventionel udskrivningskonference. Dette gælder både det administrative omkring udskrivningskonferencen så selve udskrivningskonferencen, som oftest har kunnet gennemføres på kortere tid, når der anvendes videokonference. I forhold til konventionel udskrivningskonference kan kommunerne spare transporttid, hvis de i stedet anvender videokonference.

2 Indledning IT-afdelingen på Odense Universitetshospital har i perioden fra den 1. april 2010 til 30. november 2010 gennemført et pilotprojekt om telemedicinsk udskrivningskonference (udskrivningssamtale via videokonference) i samarbejde med Center for Kvalitet, Geriatrisk afdeling G, Odense Svendborg, Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg Sygehus, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune Faaborg- Midtfyns Kommune. Samarbejdsaftale om patientforløb i Region Syddanmark Sundhedsvæsenets parter i Region Syddanmark indgik i 2009 en samarbejdsaftale om sammenhængende patientforløb for at opnå højere kvalitet patienttilfredshed med sundhedsvæsenets ydelser. Målet med denne regionale samarbejdsaftale er at sikre sammenhængende borger/patientforløb imellem sundhedsvæsenets sektorer i Region Syddanmark dermed opnå højere kvalitet patienttilfredshed med sundhedsvæsenets ydelser. Samarbejdsaftalen SAMBO (Samarbejdsaftale mellem kommuner region om borger/patientforløb) skal styrke samarbejdet mellem almen praksis, kommunerne sygehusene om den enkelte borger/patient dennes forløb gennem systemet, sikre dial koordinering parterne imellem med størst mulig inddragelse af patient pårørende. Et af grundprincipperne i samarbejdsaftalen er, at udskrivningen begynder ved indlæggelsen. Som afslutning på sygehusbehandling skal der sikres en udskrivning, der forebygger genindlæggelser. Dette forudsætter bl.a., at sygehuset forbereder patient evt. pårørende på udskrivningen samt forbereder kommunen på den nødvendige kommunale indsats for en sikker modtagelse af patienten i hjemmet. Ved patientforløb over 24 timer er det aftalt, at sygehuset sender en forløbsplan til kommunen. Hvis der vurderes væsentlig ændret funktionsevne eller hjælpebehov aftales udvidet koordinering. Behov for udvidet koordinering løses på den måde det er aftalt mellem sygehuset den enkelte kommune, f.eks. ved uddybet it-kommunikation sygehusets udskrivningskoordinator kontakter kommunen, eller sygehusets kontaktperson aftaler udskrivningskonference med den kommunale kontaktperson /eller sygehuset informerer kommunens sygeplejerske, der kontakter afdelingen Formål med projektet Formålet med projektet er at undersøge fordele ulemper ved at erstatte konventionel udskrivningskonference (ansigt til ansigt) med videokonference hos patienter med behov for udvidet koordinering i relation til udskrivning fra sygehus. Vi vil derfor belyse følgende områder : om der for flere patienter med behov for udvidet koordinering gennemføres udskrivningskonference, hvis denne gennemføres som videokonference er der et mindre tids ressourceforbrug end konventionel konference om udskrivningskonference afholdes tidligere i indlæggelsesforløbet, hvis den kan gennemføres som en videokonference om videokonference medfører et større sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato (/eller kortere samlet indlæggelsestid) forskelle mellem de to konferencetyder, når det gælder patientens oplevelse af medinddragelse personales tilfredshed med planlægning af udskrivningen Projektorganisation Side 2 af 18

3 Projektorganisationen er beskrevet i bilag 1. Metoder Vi har valgt at anvende MTV-rammen for at få belyst relevante kliniske, patientrelaterede, organisatoriske økonomiske områder ved anvendelse af videokonference sammenlignet med, når udskrivningssamtaler foregår traditionelt på sygehuset f.eks. ved fysisk tilstedeværelse af alle parter. Følgende metoder er anvendt ved indsamling af oplysninger om effekterne af brugen af videokonferencer: Teknoliske effekter: Undersøgt ved interview med det personale på afdelingerne i kommunerne, som anvender udstyret. Patientmæssige effekter: Undersøgt ved hjælp af sprøgeskemaundersøgelse med patienter efter deres deltagelse i videokonferencen. Organisatoriske effekter: Undersøgt dels ved spørgeskema, som personalet i kommuner på sygehusene har udfyldt umiddelbart efter videokonferencen, dels ved fokusgruppeinterview med hhv. personale på afdelingerne i kommunerne. Økonomiske effekter: Undersøgt dels ved spørgeskema, som er udfyldt umiddelbart efter videokonferencen, dels ved fokusgruppeinterview med hhv. personale fra afdelingerne i kommunerne. Desuden er der indhentet oplysninger om udgifter ved indkøb drift af udstyret. Design Projektet er et tværsektorielt samarbejdsprojekt, der involverer 3 sygehusafdelinger på OUH (Afd. G, OUH- Odense, Afd. G, OUH Svendborg, Afd. M, OUH Svendborg) 3 fynske kommuner (Langeland, Kerteminde Faaborg-Midtfyn). Projektperiode Projektperioden er opdelt i en førmåling i 4 mdr., hvor der anvendes konventionel udskrivningskonference (ansigt-til-ansigt) samt en eftermåling i 4 mdr., hvor der anvendes videokonference. Dataindsamling: Dataindsamling ses i relation til delmålene gennemførelse af flere udskrivningskonferencer o hvor mange % af det samlede antal patientforløb resulterer i vurderingen: mulig kompliceret udskrivning? o hvor mange af disse resulterer i udvidet koordinering via telefon/it? udskrivningskonference? o hvor mange udskrivningskonferencer afholdes som Konventionel konference? videokonference? registrering af tids - ressourceforbrug o Tidsforbrug på planlægning af udskrivningskonferencen? o Tidsforbrug på selve udskrivningskonferencen? o Tidsforbrug på transport? Side 3 af 18

4 afholdes udskrivningskonferencen tidligere i patientforløbet o registrering af indlæggelsesdato dato for afvikling af udskrivningskonferencen større sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato o registrering af færdigbehandlingsdato udskrivningsdato patient medarbejdertilfredshed o umiddelbart efter hver afviklet konference anmodes deltagerne, herunder patient evt. pårørende, om udfyldelse af et kort spørgeskema vedrørende udbyttet. Definition af begreber: Se bilag 2. Side 4 af 18

5 Resultater Teknoliperspektivet Erfaringer med anvendelse af videokonference til udskrivningskonference Der er foretaget et systematisk litteraturstudie af de økonomiske konsekvenser af videokonferenceudskrivning samt de organisatoriske patientmæssige konsekvenser af, at anvende videokonferenceudskrivning (bilag 3) I litteraturstudiet blev der identificeret to artikler, der undersøgte effekten af videokonferenceudskrivning. Resultaterne af undersøgelserne antydede, at der kan spares både rejse konferencetid ved at anvende videokonference, men der er ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne eller dokumenterede økonomiske fordele ved løsningen. Baseret på data fra litteraturen kunne de gennemsnitlige omkostninger pr. konventionel konference vs. videokonference beregnes, med en besparelse på ca kr. pr. videokonference hvor besparelsen primært kan tilskrives sparet rejsetid. Patientantal I projektet indgår patienter indlagt på afd. G, Svendborg, afd. G, Odense eller afd. MH, Svendborg, hvor kommunens sygeplejerske (visitator) skønner, at der er behov for udvidet koordinering i form af udskrivningskonference, jf. nedenstående flowdiagram. Figur 1 flowdiagram FORLØBSPLAN FORLØBSPLAN: UKOMPLICERET UDSKRIVNING OK VISITATOR- VURDERING MULIG KOMPLICERET UDSKRIVNING = UDVIDET KOORDINERING TLF./IT UDSKRIVNINGS- KONFERENCE VIDEO KONFERENCE KONVENTIONEL KONFERENCE Side 5 af 18

6 I førmålingsperioden er der afholdt 20 konventionelle udskrivningskonferencer (ansigt-til-ansigt) Alle udskrivningskonferencer er afholdt med Faaborg-Midtfyns Kommune. Fordelingen af disse på afdelinger er 12 på afd. G i Svendborg, 2 på afd. G i Odense 6 på afd. MH i Svendborg. I eftermålingsperioden er der afholdt 14 videokonferencer (11 med deltagelse af Faaborg-Midtfyns Kommune 3 med Kerteminde Kommune). Fordelingen af de 14 videokonferencer på afdelinger er 8 på afd. G i Svendborg, 5 på afd. G i Odense 1 på afd. MH i Svendborg. Langeland Kommune har afholdt 3 videokonferencer, men grundet omlægning i kommunens struktur er spørgeskemaerne gået tabt, hvorfor disse konferencer ikke indgår i materialet. Figur 2 Antal udskrivningskonferencer fordelt på afdelinger Førmåling Eftermåling Antal udskrivningskonferencer Afdeling G, Svendborg Afdeling G, Odense Afdeling MH, Svendborg Antal videokonferencer Afdeling G, Svendborg Afdeling G, Odense Afdeling MH, Svendborg Udvidet koordinering I henhold til flowdiagrammet (figur 1) inkluderes patienterne i projektet, hvis de har behov for udvidet koordinering i relation til udskrivning fra sygehus. Ifølge en allerede eksisterende samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark regionens kommuner er det de patienter, hvis sundhedstilstand medfører væsentlige ændringer i borgerens/familiens situation i hjemmet eller i patientens funktionsevne set i relation til situationen før indlæggelsen, eller utryghed for patienten/de pårørende. Afdelingerne angiver, at der i førmålingsperioden er afholdt 179 udvidede koordineringer, i eftermålingsperioden er der afholdt 142 udvidede koordineringer. I eftermålingsperioden angives årsagen til at der ikke blev afholdt udskrivningskonference, at en del af de inkluderede patienter vurderes til at skulle fortsætte med vanlig hjælp efter udskrivelsen (9 tilfælde), at patienten enten var overflyttet til anden afdeling eller død (24 tilfælde), at patienten var udskrevet til plejebolig eller aflastning (13 tilfælde) eller at koordineringen har kunnet foregå personalet imellem uden en reel udskrivningskonference (50 tilfælde). Opgørelsen viser altså, at man i 50 tilfælde har kunnet afholde koordineringen via telefon eller skriftlig korrespondance. Ved fokusgruppeinterviewet angiver afdeling G i Svendborg, at man i projektet har vurderet, at alle patienterne er komplekse derfor skal have udvidet koordinering. Faaborg-Midtfyns Kommune angiver, at udvidet koordinering mange gange klares uden at afholde konference kun de allermest komplicerede patienter udløser en konference. I henhold til ovenstående kan man stille spørgsmålstegn ved, om det er de rigtige patienter, der er inkluderet i projektet, idet forudsætningen behov for udvidet koordinering ikke har været opfyldt for alle inkluderede patienter. I Region Syddanmark blev begrebet udvidet koordinering indført i 2009, forventningen inden dette projekt var, at begrebet var godt indarbejdet i den daglige praksis mellem kommuner sygehuse. Som Side 6 af 18

7 bifund til projektet, kan man d konkludere, at der ikke er enighed om definition af udvidet koordinering. Barrierer for anvendelse af videokonference Ved fokusgruppeinterviewet angives flere årsager til, at videokonference ikke er anvendt i eftermålingsperioden. F.eks. har Kerteminde kommune etableret nle rehabiliteringspladser i kommunen, som i de fleste tilfælde overflødiggør udskrivningskonference, idet kommunen vurderer patientens behov for hjælp i hjemmet, imens patienten opholder sig på rehabiliteringspladsen. Projektet faldt desuden sammen med, at Langeland Kommune har uddannet forløbskoordinatorer, hvilket har taget fokus fra projektet, personalet har derfor ikke haft overskud til at skulle anvende en ny teknoli til udskrivningssamtaler. Kerteminde Kommune anfører desuden, at hvis man havde valgt andre specialer end det geriatriske i projektet, havde der måske været afholdt flere udskrivningssamtaler. Det kan f.eks. være patienter fra Onkolisk Afdeling eller Ortopædkirurgisk Afdeling, som de anfører i højere grad selv vil kunne deltage aktivt i udskrivningssamtalen. Kvalitet I vurdering af teknoliens kvalitet er billed- lydkvalitet de væsentligste faktorer i forhold til videokonference. Erfaringerne fra projektet er, at korrekt belysning lyd til videokonference er vigtig, at der er nle få ting, man skal være opmærksom på for at resultatet bliver godt. En enkelt afdeling har ved evalueringen angivet, at man ikke bør være flere end 4 deltagere i hver ende i konferencen, da skærmen så er for lille. Hvis der er flere deltagere, kan det være svært at se, hvem der taler. De kommuner, der har anvendt mindre udstyr (E20) angiver, at de mindre skærme fungerer udmærket, at de har kunnet se alle deltagere på sygehuset. Ved evalueringen angives kvaliteten generelt som meget fin, der er d nedenstående bemærkninger til lys lyd. Lys Ved evaluering af projektet angives kvaliteten angående lys som god. D har der været problemer med lysindfald fra et vindue, som medførte dårlig billedkvalitet. Erfaringen er, at man skal sikre sig, at der er tilstrækkelig god belysning på de personer, der deltager i videokonferencen. Når man opstiller videokonferenceudstyret, må der ikke være et vindue i baggrunden, da personerne på skærmen så bliver for mørke i ansigterne. En lidt mørk baggrundsfarve vil give en gode kontrastforhold. Det anbefales, at man, inden man begynder videokonferencen finder ud af, hvor, hvor man bedst placerer udstyret i forhold til patient øvrige deltagere. Lyd Det anvendte videokonferenceudstyr har haft enten indbygget mikrofon eller selvstændig mikrofon. Begge dele har fungeret tilfredsstillende, idet lydkvaliteten blev angivet som god. D angives det, at man i et enkelt tilfælde var kommet til at slå lyden fra, det varede lidt, inden man fandt ud af at slå den til igen. I et andet tilfælde, skulle man skrue op for lyden for at kunne høre. Side 7 af 18

8 Ved evalueringen angiver deltagerne, at det er vigtigt, at der ikke er unødvendigt støj i lokalerne. Det er ligeledes et problem, hvis deltagerne taler i munden på hinanden, så det er vigtigt at man taler en ad gangen ved videokonference. Dette kan være vanskeligt, hvis der er forsinkelse på lyden, hvilket har været i enkelte tilfælde.. Sikkerhed I forbindelse med anvendelse af telemedicin er det vigtigt at sikre en forsvarlig håndtering af informationssikkerheden. IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse (Sundhedsstyrelsen IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse) indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger på, hvorledes lovgivningens krav til IT-sikkerheden håndteres. De sikkerhedsmæssige aspekter man bør overveje i forhold til videokonference er Fortrolighed Tilgængelighed til information Informationskvalitet Fortrolighed Følsomme oplysninger vedrørende patienten må sikres mod uautoriseret adgang. I pilotprojektet har videokonferencen kørt på sikre net (sygehusafdelinger via regionsnettet kommuner via MedCom Atea). Udstyret er desuden konfigureret til som standard at anvende kryptering. Herved har man sikret sig en forsvarlig håndtering af informationssikkerheden. Tilgængelighed til information Tilgængelighed handler især om driftsikkerhed, men der er flere faktorer, der påvirker tilgængeligheden, f.eks. arbejdspladser/udstyr samt brugerflade/funktionalitet. Driftsikkerhed Der skal være et tilfredsstillende driftsniveau, det vil sige, at videokonferenceudstyret det anvendte software er driftsstabile. Der har i projektet været enkelte driftsudfald, hvor uvedkommende troede, at udstyret kunne anvendes til at se tv-udsendelser, derfor havde trykket på alle knapperne. Det krævede teknisk support at få løst problemet. Det foreslås at sætte et løst plastikovertræk over udstyret, når det ikke anvendes, så man ikke forveksler udstyret med et fjernsyn. I projektet har deltagerne i flere tilfælde kaldt hinanden op inden en konference, så de var sikre på, at det virkede. Projektet har teknisk været lokalt forankret på sygehuse i kommuner med mulighed for lokal teknisk support. Arbejdspladser/udstyr Antal videokonferenceudstyr placering er vigtig, således at der ikke skal anvendes unødvendig tid på at få adgang til udstyret. Ellers kan det have betydning for, hvor meget videokonference anvendes. Evalueringen viser, at det er vigtigt, at udstyret er let tilgængeligt. På afdeling MH i Svendborg har man f.eks. haft udstyret placeret i et lokale, hvor der ofte så ligger patienter. Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet man så må flytte disse patienter ud af lokalet inden afholdelse af videokonference. I Faaborg-Midtfyns Kommune har man efter projektets afslutning flyttet videokonferenceudstyret væk fra visitator, idet udstyret skal stå mere centralt, så andre så kan anvende det. Dette betyder, at der ikke Side 8 af 18

9 længere afholdes udskrivningskonference via video, idet udstyret ikke er let tilgængeligt for visitator længere. Brugerflade, funktionalitet Det er vigtigt, at det anvendte system er brugervenligt, samt at systemet er anvendeligt til videokonference. Der vil være mange brugere af systemet, nle vil ikke bruge udstyret så tit. Hvis det er for besværligt at bruge eller svært at huske, kan det udgøre en barriere mod anvendelse af videokonference. Afdelingerne angiver, at videokonferenceudstyret er utroligt brugervenligt meget nemt at betjene. Det anføres, at når man har prøvet at betjene udstyret nle gange fundet ud af, at det ikke var farligt, fik man mere mod på at bruge det. Deltagerne angiver, at guidelinen til betjening af udstyret har været fin. Samlet vurdering af teknoliperspektivet På baggrund af ovenstående de gennemførte afprøvninger af videokonference er den samlede vurdering fra personalet i både kommuner på sygehuse, at udskrivningssamtaler fungerer godt via udstyret, at kvaliteten, sikkerheden driften var tilfredsstillende. Udstyret vurderes så at være meget brugervenligt. Der er d generel usikkerhed om, hvornår der er behov for udvidet koordinering, hvilke kriterier der udløser udskrivningskonference. Side 9 af 18

10 Patientperspektivet For at få patienternes vurdering har vi undersøgt deres holdning til det at anvende videokonference til udskrivningssamtaler. Det var planlagt, at alle patienter skulle have udleveret et spørgeskema efter at have deltaget i enten konventionel udskrivningskonference eller videokonference. Med henblik på at undersøge patienttilfredsheden indeholdt spørgeskemaerne spørgsmål vedrørende information tryghed. Der blev udarbejdet patientinformation, der kort redegjorde for formålet med at afprøve videokonference i forbindelse med udskrivningskonference. 16 patienter har returneret spørgeskemaet, 8 af disse patienter delt i konventionel udskrivningskonference, 8 patienter delt i videokonference. Patientinformation i forbindelse med udskrivelsen Patienterne blev spurgt om han/hun fik den nødvendige information inden udskrivelsen. 4 af de 8 patienter, der delt i konventionel udskrivningskonference fandt, at de fik den information de havde brug for inden udskrivningen. 2 patienter fandt ikke, at de fik den nødvendige information. For patienter, der delt i videokonference, fandt 5 ud af 8 at de fik den nødvendige information, 2 både. Ingen svarede, at de ikke fik den nødvendige information. Figur 3 Fik du den information, du havde brug for, inden du blev udskrevet (medicin, gode råd, kost, vejledning)? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal På spørgsmålet om, hvorvidt patienten følte sig velinformeret om aftalerne i forbindelse med sin udskrivelse (hjemmesygepleje, hjemmehjælp, genoptræning, hjælpemidler, medicin, madordning) angiver patienterne, der havde deltaget i videokonference, sig velinformeret i lidt flere tilfælde, end de patienter, der har deltaget i konventionel udskrivningskonference, se figur 4. Figur 4 Blev du velinformeret om aftalerne i forbindelse med din udskrivelse (hjemmesygepleje, hjemmehjælp, genoptræning, hjælpemidler, medicin, madordning)? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal De patienter, der delt i udskrivningskonference blev spurgt, om de synes, at de kunne komme til orde i samtalen. Baggrunden for dette spørgsmål var at finde ud af, om anvendelse af videokonferenceudstyr indvirker på, om patienten deltager kommer til orde i udskrivningskonferencen. I henhold til nedenstående tabeller fremgår det, at det ikke er net problem for patienterne at deltage i samtalen, når den foregår via videokonference, idet alle patienterne angiver, at de godt kunne komme til orde i samtalen. Side 10 af 18

11 Figur 5 Synes du, at du kunne komme til orde i samtalen? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal Tryghed Patienterne blev spurgt, om de var trygge ved at skulle hjem fra sygehuset. Ud fra spørgeskemaerne er der ingen forskel på hvor trygge patienterne følte sig, hvad enten de har deltaget i konventionel udskrivningskonference eller videokonference, jf. tabel 6. Der kan d være mange forskellige årsager til, at patienterne føler sig trygge, det behøver ikke have net med konferenceform at gøre. Figur 6 Var du tryg ved at skulle hjem fra sygehuset? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal Inddragelse af pårørende Med henblik på at undersøge, om videokonference giver bedre mulighed for at inddrage patientens pårørende i udskrivningssamtalen blev patienterne spurgt, om deres pårørende blev inddraget i forbindelse med udskrivelsen. Der er ikke fundet væsentlige forskelle på, om udskrivningssamtalen foregår konventionelt eller via videokonference. Figur 7 Blev dine pårørende inddraget i forbindelse med udskrivelsen? Konv. Konf. Ja Både Videokonf. Ja Både Antal Antal Patientens accept patienttilfredshed De patienter, der delt i videokonference blev spurgt om deres oplevelse af at tale med kommunen via fjernsynsskærm. I 3 tilfælde var det ikke det rigtige spørgeskema, der var udleveret til patienten, derfor har kun 5 patienter besvaret dette spørgsmål. 4 ud af 5 patienter angiver, at videokonference var en god oplevelse. En enkelt patient angiver, at det hverken var godt eller dårligt (både ). Ingen har anført, at det var en dårlig oplevelse. Det er så personalets opfattelse, at patienter, så de pårørende, har været meget tilfredse med videokonferencen. Afdeling G i Svendborg har oplevet pårørende, der var skeptiske inden videokonferencen, men som var overvejende positive efter at have deltaget i videokonferencen. Side 11 af 18

12 Figur 8 Hvordan var din oplevelse af at tale med kommunen via fjernsynsskærm? Videokonference God Både Dårlig Antal En patient har i en bemærkning skrevet, at man skal forsætte med at bruge videokonference, at det er meget tidsbesparende. Samlet vurdering af patientperspektivet På baggrund af ovenstående er den samlede vurdering fra patienterne, at videokonference fungerer godt, at de er tilfredse trygge ved at deltage i udskrivningskonferencen via videokonference. Patienterne ser ud til at være en smule mere tilfredse med videokonference på alle parametre. Vurderingen bygger på et spinkelt antal af patientbesvarelser, men der er indikation for at det ikke er dårligere for patienten, at en udskrivningssamtale afholdes via videokonference frem for at afholde en konventionel udskrivningssamtale. Side 12 af 18

13 Organisationsperspektivet Organisering af samarbejdet mellem sygehus kommune Implementering af videokonference til udskrivningskonference stiller krav til organiseringen af arbejdsgange. Samtidig vil indførelsen af videokonference stille krav til, at sygeplejersker andet relevant sundhedsfagligt personale har den fornødne tekniske indsigt uddannelse til at kunne betjene udstyret. De forhold, der er relevante at vurdere i forhold til videokonference er forhold som arbejdsgange, samarbejdsaftaler, uddannelse læring, modvilje mod forandring, patientinddragelse etik. Arbejdsgange De arbejdsgange, der er anvendt i projektet er beskrevet i bilag 4. Faaborg-Midtfyn Kommune angiver, at der i kommunen er gevinster ved at anvende videokonference i forhold til kommunens interne samarbejdspartner (hjemmehjælp, hjælpemidler osv.), da hjælpen passer bedre, idet patienten nu deltager i udskrivningskonferencen. Hjælpemiddelterapeuterne har derved bedre forudsætninger for at løse deres opgaver. Tidligere var det ofte dem, der måtte tage disse diskussioner med de pårørende i patientens hjem, hvis hjælpen ikke var tilstrækkelig, hvilket de er fri for nu. Uddannelse Der er udarbejdet vejledning for, hvordan videokonferenceudstyret betjenes. Vejledningen var placeret ved udstyret. Alle relevante personer på afdelingerne i kommunerne blev tilbudt oplæring i at anvende videokonferenceudstyret. Oplæringen var tilrettelagt som hands-on varede ca. en halv time, afhængig af antal deltagere. Deltagerne angiver oplæringen som rigtig god. I Kerteminde Kommune har man selv stået for oplæringen, i Faaborg-Midtfyns Kommune har firmaet, der leverede udstyret stået for oplæringen. Ved evalueringen har deltagerne angivet, at det var meget nemt at lære at betjene videokonferenceudstyret. Det angives, at med vejledningen i hånden har personale, der ikke har deltaget i oplæring, uden problemer kunnet betjene videokonferenceudstyret. Modvilje forandring Det er fortrinsvist plejepersonalet på sygehusafdelingerne visitatorer/sygeplejersker i kommunerne, der har anvendt udstyret. Alle steder er det få personer, der har været involveret i projektet. Enkelte har i starten været skeptiske overfor anvendelse af videokonference. Både overfor om det er anvendeligt overfor at skulle bruge tid på net teknisk. Evalueringen viser generelt, at de, der var skeptiske i starten, blev positivt overraskede over, hvor godt det hele fungerende, var nemt det var. Samlet vurdering af organisationsperspektivet På baggrund af ovenstående er den samlede vurdering, at det sundhedsfaglige personale finder videokonference velfungerende, udstyret er brugervenligt let at betjene. Anvendelse af videokonference kan så give kommunerne gevinster i forhold til kommunens interne samarbejdspartner (hjemmehjælp, hjælpemidler osv.), idet hjælpen passer bedre, når patienten deltager i udskrivningskonferencen. Side 13 af 18

14 Økonomiperspektivet Udgifter til udstyr Det videokonferenceudstyr, der er anvendt i projektet koster fra ca kr. (Tandberg E20) til kr. (Tandberg C20). Tandberg E20 har indbygget kamera mikrofon er med en 16 tommers skærm, mens C20 har været anvendt sammen med en 42 tommers skærm. Deltagerne, der har anvendt E20 vurderer, at udstyret har fungeret godt, men at det sætter begrænsninger på hvor mange deltagere, der bør deltage ved konferencen. Der er ikke væsentlige forskellige i lyd- billedkvalitet ved de 2 udstyr, så hvilket udstyr man vælger bør afhænge af antal deltagere i konferencerne andre anvendelser af udstyret. Tandberg E20 er kun velegnet til op til max. 3 deltagere, mens Tandberg C20 uden problemer kan anvendes ved op til 10 deltagere. Etableringsomkostninger Udover udgifter til videokonferenceudstyr kan der være udgifter til etablering af netstik etablering af lokale. Man kan med stor fordel anvende udstyret til andre formål, f.eks. lægekonferencer, undervisning, supervision, møder osv. Det bør derfor medtages i vurderingen af etableringsomkostningerne, at videokonfenceudstyret kan have alternative anvendelser både på afdelingerne i kommunerne. Driftsomkostninger Man kan vælge at lave en driftsaftale med videokonferenceleverandøren om support på videokonferenceudstyret. Prisen på denne afhænger af udstyrets pris, der er som regel 2 års gratis support inkluderet i købsprisen. Tidsforbrug Tidsforbruget på de to udskrivningskonferenceformer undersøgt via spørgeskemaer til personalet i kommuner på afdelinger. Tidsforbrug ved konventionel udskrivningskonference Ved konventionel udskrivningskonference anvender afdelingerne tid til modtagelse af visitator. Dette tidsforbrug har i gennemsnit været 5 min. Tidsforbrug ved transporttid har i gennemsnit været på 52 min. for en udskrivningskonference. Tidsforbruget ved selve udskrivningskonferencen var i gennemsnit 52 min. I alt 109 min. i gennemsnit for en konventionel udskrivningskonference. Tidsforbrug ved videokonference Ved videokonference anvender afdelingerne tid til klargøring af videokonferenceudstyr. I gennemsnit er der anvendt 14 min. på dette. Tidsforbruget ved selve udskrivningskonferencen var i gennemsnit net lavere end ved konventionel udskrivningskonference, nemlig 31 min. I alt er der brugt gennemsnitligt 45 min. for en videokonference. Nedenstående figur viser det gennemsnitlige tidsforbrug ved konventionel udskrivningskonference videokonference. Side 14 af 18

15 Tidsforbrug ved udskrivningskonference Antal minutter Konventionel Videokonference udskrivningskonference Selve konferencen Modtagelse af personale Transport Klargøring af udstyr figur 9 Tidsforbrug ved udskrivningskonference I nle tilfælde kan det lade sig gøre at samle flere udskrivningskonferencer på samme dag, hvilket vil reducere transporttiden pr. konference. I førperioden har Faaborg-Midtfyn Kommune samlet patienter sammen, når der blev planlagt konventionel udskrivningskonference, med det formål at spare transporttid. Dette gør, at det bliver ufleksibelt, man har dermed betalt sengedage for færdigbehandlede patienter, da man ikke har fået arrangeret udskrivelsen. Kommunen anfører, at man ved at anvende videokonference har lettere ved at finde plads til en udskrivningskonference i kalenderen. Forskel mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato Med henblik på at undersøge, om anvendelse af videokonference betyder større sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdata har afdelingerne registreret disse datoer. På baggrund af de få videokonferencer er det ikke muligt at påvise nen signifikant forskel mellem førmålingen eftermålingen, idet 15 af de 20 patienter i førmålingen 13 af de 14 patienter i eftermålingen blev udskrevet på færdigbehandlingsdatoen. Figur 10 forskel mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato Førmåling Eftermåling Antal patienter Ikke angivet Antal dages forskel Antal patienter Antal dages forskel Side 15 af 18

16 Hvornår i patientforløbet afholdes udskrivningskonferencen Vi har undersøgt, om anvendelse af videokonference betyder, at udskrivningskonference afholdes tidligere i et patientforløb end ellers. Afdelingerne har derfor registreret indlæggelsesdato dato for afvikling af udskrivningskonferencen. For de 20 patienter, der delt i konventionel udskrivningskonference blev udskrivningskonferencen afholdt i gennemsnit 11,2 dage efter indlæggelsen med et spring fra 2 til 31 dage. For de 14 patienter, der delt i videokonference blev udskrivningskonferencen afholdt i gennemsnit 10,7 dage efter indlæggelsen med et spring fra 2 til 38. I henhold til ovenstående er det ikke muligt at påvise forskelle i hvornår i patientforløbet der afholdes udskrivningskonference. Samlet vurdering af økonomiperspektivet Ovenstående tyder på, at det samlede tidsforbrug ved at afholde udskrivningskonference via videokonference er mindre end ved konventionel udskrivningskonference. Samtidig er det vurderingen fra deltagerne, at kvaliteten på trods heraf som minimum er den samme. I pilotprojektet har både det administrative omkring udskrivningskonferencen så selve udskrivningskonferencen som oftest kunnet gennemføres på kortere tid, når der anvendes videokonference. Kommunerne kan spare meget transporttid ved at anvende videokonference. Dette gælder så selv, om kommunerne ofte samler patienter sammen afholder udskrivningskonference for flere patienter på samme dag. Hvis man først afholder udskrivningskonference, når der er flere patienter, kan det så betyde at en udskrivningskonference afholdes flere dage efter at den kunne have været afholdt hvis man anvende videokonference. Side 16 af 18

17 Konklusion Datamaterialet er for småt til, at man kan teste forskellene mellem før eftermålingerne statistisk. Derfor er resultaterne meget usikre. D konkluderer vi følgende: På baggrund af i alt 14 gennemførte udskrivningskonferencer via videokonference er vurderingen fra personalet omkring det tekniske, at udskrivningskonference fungerer godt via udstyret, at kvaliteten, sikkerheden driften var tilfredsstillende. Udstyret vurderes så at være meget brugervenligt. Der er d generel usikkerhed om, hvornår der er behov for udvidet koordinering, hvilke kriterier der udløser udskrivningskonference. Der er ikke forskel på sammenfald mellem færdigbehandlingsdato udskrivningsdato ved sammenligning af konventionel udskrivningskonference videokonference. Ligeledes er der heller ikke forskel på, hvornår i patientforløbet en udskrivningskonference afholdes. Den samlede vurdering fra patienterne er, at videokonference fungerer godt, at de er tilfredse trygge ved at deltage i udskrivningskonferencen via videokonference. Patienterne er en smule mere tilfredse med videokonference på alle parametre. Det sundhedsfaglige personale finder videokonference velfungerende, udstyret er brugervenligt let at betjene. Der er indikationer af, at videokonference fungerer mere smidigt tidsbesparende i forhold til konventionel udskrivningskonference (ansigt-til-ansigt). Evalueringen viser, at udskrivningskonference via videokonference er lige så effektivt i forhold til konventionel udskrivningskonference. Dette gælder både det administrative omkring udskrivningskonferencen så selve udskrivningskonferencen, som oftest har kunnet gennemføres på kortere tid, når der anvendes videokonference. I forhold til konventionel udskrivningskonference kan kommunerne spare transporttid, hvis de i stedet anvender videokonference. Diskussion af undersøgelsens resultater Da vi ikke har gennemført undersøgelsen som et randomiseret studie grundet de få patienter, kan der være usikkerhed omkring de samlede konklusioner, men samlet set peger både målingerne de kvalitative data på, at udskrivningskonference via video er en god effektiv mulighed at have til at understøtte samarbejdet mellem patienter, kommuner sygehus. Der er god indikation for at redskabet kan gøre tilrettelæggelsen af fælles udskrivningskonferencer mere fleksibel sikre en effektiv mødeafholdelse. Det er projektets vurdering, at det ikke er et område, hvor der vil være behov for egentlige randomiserede studier, da der ikke foretages ændringer i de kliniske processer, blot nye kommunikationsformer. Perspektivering Region Syddanmark har udbredt videokonference både på sygehuse i kommuner. Det betyder, at det tekniske grundlag til udnyttelse af udstyret er på plads. Det er en stor fordel, at alle kliniske sygehusafdelinger kommuner har videokonferenceudstyr, da det giver større mulighed for udnyttelse af udstyret i forhold til udskrivningssamtaler. Samtidig kan udstyret anvendes i en række andre sammenhænge, som f.eks. internt til møder, undervisning, supervision osv., hvilket gør, at investering i udstyr bedre betaler sig, at det ikke er udskrivningskonferencer alene, der skal kunne bære investeringen. Projektet har vist, at der mangler en faglig afklaring af begrebet udvidet koordinering. Hvis man vil udnytte videokonferencens fordele i forhold til udskrivningssamtaler, skal det afklares, hvornår udvidet koordinering foregår i form af et møde, hvornår dette møde foregår via videokonference. Side 17 af 18

18 Det kan derfor anbefales at der arbejdes videre med konceptet, dels gennem en afklaring af begrebet udvidet koordinering i forbindelse med den næste SAMBO aftale, dels ved at sygehusafdelinger i takt med at de tekniske forudsætninger kommer på plads meddeler kommunerne at de kan gennemføre udskrivnings samtaler over videokonference. Dette kan f.eks. ske gennem VisInfoSyd (sundhedsfaglig information til praksis, kommuner sygehuse i Region Syddanmark).. Side 18 af 18

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Marts 2009 1. Indledning Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

MTV TELEMEDICINSK UDSKRIVNINGSKONFERENCE. Lisbeth Jørgensen, IT-afdelingen, Odense Universitetshospital

MTV TELEMEDICINSK UDSKRIVNINGSKONFERENCE. Lisbeth Jørgensen, IT-afdelingen, Odense Universitetshospital MTV TELEMEDICINSK UDSKRIVNINGSKONFERENCE Lisbeth Jørgensen, IT-afdelingen, Odense Universitetshospital 1 Formål: At undersøge fordele og ulemper ved at erstatte konventionel udskrivningskonference med

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. tolkning via videokonference på Odense Universitetshospital og Kolding Sygehus en MTV. Juni 2008

Evaluering af projekt vedr. tolkning via videokonference på Odense Universitetshospital og Kolding Sygehus en MTV. Juni 2008 på Odense Universitetshospital og Kolding Sygehus en MTV Juni 2008 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Odense Universitetshospital og Claus Duedal Pedersen, MedCom Resume af resultaterne Denne MTV beskriver

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk Det nationale teletolkeprojekt v/ Lone Høiberg lho@medcom.dk Projektets organisering SDSD: Programstyregruppe for nationalt telemedicin & hjemmemonitorering Medcom: Programledelse Videoknudepunkt infrastruktur

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tele-koordination. et pilotprojekt om tværsektoriel koordinering ved udskrivelse af apopleksipatienter

Projektbeskrivelse. Tele-koordination. et pilotprojekt om tværsektoriel koordinering ved udskrivelse af apopleksipatienter Projektbeskrivelse Tele-koordination et pilotprojekt om tværsektoriel koordinering ved udskrivelse af apopleksipatienter 1 1. Projektets deltagere KØBENHAVNS KOMMUNE Kontaktperson: Pia Hansen Mail: q519@suf.kk.dk

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Disposition 1. Udfordringen: Det (u)sammenhængende patientforløb 2.

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Tjekliste til vurdering af telemedicin

Tjekliste til vurdering af telemedicin Tjekliste til vurdering af telemedicin (Information om og eksempler på besvarelse af de enkelte spørgsmål findes i vejledningen) Tjeklisten er udfyldt af (navn, titel, afdeling): OVERSIGT 1. Hvad er titlen

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Indledning Mariagerfjord Kommune har i godt 1½ år haft fremskudt visitation på Sygehus Himmerland i Hobro. Dette er en evaluering

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Business case for National udbredelse af tolkning via videokonference udstyr

Business case for National udbredelse af tolkning via videokonference udstyr Business case for National udbredelse af tolkning via videokonference udstyr Mickael Bech Afdelingsleder, professor OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 1 Business case En business case

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Hvad er MedCom? Lars Hulbæk Forsvarende europamester i sundheds IT Tre produkter: 1. Projektgennemførelse (pilot, udrulning,

Læs mere

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne 238 og 287 Udarbejdet af: Chefkonsulent Susanne Duus, ABT-fonden Souschef Lars Hulbæk, MedCom Projektleder Jane Clemensen, MedCom Projektleder Ingrid Lysholdt,

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video Implementeringsgruppemøde 29. januar 2014

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Infektionsmonitorering i hjemmet

Infektionsmonitorering i hjemmet Telemedicinsk workshop Infektionsmonitorering i hjemmet Infektionssygdomme Sengeafdeling Overlæge Merete Storgaard 1. reservelæge Lars Skov Dalgaard Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Vibeke

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om parenteral ernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Nogle patienter kan ikke ind- eller optage tilstrækkelig næring via alm. kost, drikkeprodukter og/eller

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Telepsykiatri. Videomøder i psykiatrien

Telepsykiatri. Videomøder i psykiatrien Telepsykiatri Videomøder i psykiatrien Agenda Baggrund og resultater v/ Direktør Lars Hulbæk, MedCom Læring fra projektet v/ Teamleder Pernille Rømer, Region Sjælland Baggrund og resultater v/ Lars Hulbæk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere