Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den Kl hos Lactosan A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S"

Transkript

1 Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den Kl hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en kort præsentation af Lactosan. Herefter blev der rundvist i grupper af Lars Schmidt og René. Efter rundvisning var der dækket op til ostebord, pølser og lidt lune retter i Lactosans kantine. Rikke Marzec og Lone juul fra AP Pension gav herefter en orientering til de fremmødte omkring AP Pension generelt, hvad den nye skattereform betyder for medlemmernes pension, introduktion til og konsekvenser ved omvalg af pensionsordninger med garanti samt kort præsentation af de servicekoncepter som AP tilbyder medlemmerne. Alt i alt en spændende præsentation, som senere vil kunne uddybes ved individuelle samtaler med AP. Dagsorden Generalforsamling 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Villy Skovbjerg Hansen, som blev valgt 2. Bestyrelsens beretning fik ordet til fremlægning af beretningen. 125 år og stadig på beatet. Det var overskriften på artiklen fra Foreningen af mejerildere og funktionærers 123. delegeretmøde, i Mælkeritidende nr.21 den 19. oktober Foreningen blev stiftet den 21. oktober 1887 og fik navnet Dansk Mejeristforening. Det blev også besluttet at foreningen skulle udgive et medlemsblad, der udkom som Mælkeritidende. Mælkeritidende har beholdt sit navn uændret igennem 125 år, og er så vidt vides det ældste fortsat kørende fagtidsskrift. Foreningen skiftede navn for en del år siden til det nuværende Foreningen af mejeriledere og funktionærer for at passe til målgruppen. Landsdelskredsene har fortsat brugt navnet Mejeristforening sammen med landsdelens benævnelse. For at fjerne den sidste misforståelse, der kunne opstå på grund af navneforvirring i forhold til målgruppe, besluttede hovedbestyrelsen i 2012 at kredsene skifter navn, så der er overensstemmelse imellem foreningen og kredsene. Derfor fremsætter bestyrelsen under dagsordenens punkt 4 et forslag til ændring af kredsens navn. Samtidig tager kredsene et logo i brug. Navn og logo er allerede afsløret, idet det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen i dag. Jubilæet blev markeret på forskellig vis, og rigtigt mange af foreningens medlemmer deltog i markeringen ved deres deltagelse i arrangementerne. Søndag den 3. juni 2012 løb et af jubilæumsarrangementerne af stablen. Sammen med Landbrugsmessen på Gl. Estrup var der et fødevaretema og et historisk møde med Mælk og Mejeriprodukter gennem 100 år. Foreningen Side 1

2 havde arrangeret formiddagsanretning til de medlemmer der havde lyst til at spise en fælles brunch inden de gik ud og kikkede på festlighederne. Mejerilauget på Gl. Estrup var i sving hele dagen med fremstilling af ost og smør samt uddeling af smagsprøver. Under delegeretmødet den 29. september 2012 blev jubilæet også markeret, bl.a. med underholdning af et flot operakor. Mælkeritidende er i alle henseende et godt medlemsblad. Uanset om man starter forfra og læser artiklerne som de kommer, eller man starter bagfra for at se om der er nogle gode ledige stillinger man kunne overveje, og så samtidig læse hvem der fylder rundt eller har jubilæum og der i den forbindelse holdes en reception eller åbent hus man ikke må gå glip af. Det jeg hæfter mig ved for tiden, er at der er mange medlemmer der runder de skarpe hjørner ved 50 og 60, og at der er mange medlemmer der har 25 års jubilæum. Foreningen Danmarks privatmejerier blev grundlagt den 22. maj 1912 og kunne derfor i 2012 fejre sit 100 års jubilæum. Dette blev den 2. juni fejret ved et stort og flot anlagt arrangement på Hindsgaul Slot, hvor der også deltog nogle af vores forenings medlemmer. Udstillingsarbejdet kører videre ad de spor der er lagt. Dog med den ændring at den traditionelle Landsmejeriudstilling nu hedder Danish International FOOD Contest. Navneskiftet signalerer det skifte der er kommet, idet udstillingen ikke længere retter sig alene imod mejeriprodukter, men også imod andre fødevarer. I dagene fra den november var der ca besøgende til nogle forrygende flotte arrangementer der løb af stablen under udstillingen. Der blev fundet vindere indenfor alle kategorier af mejeriprodukter, og vinderne blev behørigt hædret. Mælkeprisen blev uddelt til råmælksosten og gourmetprisen til Kornly. Årets egnsret blev også fundet, og alle havde noget at glæde sig over. Kittelfolket glædede sig måske mest over at det var slut torsdag aften. Det er nogle lange dage og selv med hjælp fra mejeriernes personale og mejerielever fra Kold College er der nok at holde styr på. Mejeriforeningen markerede sit 100 års jubilæum i løbet af udstillingsdagene. Professor Johannes Nørgaard Frandsen holdt en underfundig tale over mejeribruget gennem de 100 år. Der faldt mange smørkorn til dem der overværede talen. Og så blev Segelcke-medaljen, der blev indstiftet i 1901, uddelt. Det er kun sket 19 gange i den tid medaljen har eksisteret og er et af de største hæderstegn man kan opnå i forbindelse med dansk mejeribrug. Medaljen blev uddelt til E. Waagner Nielsen for hans mangeårige virke som forsker og underviser ved KU Sceince. Karolines Køkken er blevet 50. I den forbindelse var der opstillet 5 tidstypiske køkkener med tekster om samfundet, trends og spisevaner gennem årtierne. Den 6. februar var dørene igen slået op til Mejeribrugets Dag på Kold og efterfølgende kredsudstilling i hallen. Der var fuldt hus til eftermiddagens foredrag. Som tidligere år var der også små lette anretninger lavet af kokkeelever fra Kold College. Det er imponerende at der kan samles så mange på en kold og snerig vinterdag. Årets anden kredsudstilling bliver den 30. maj i år. På nuværende ligger det fast at der startes med mejeribesøg på Arla Food Gjesing Mejeri. Hvor udstillingen vil foregå ligger ikke fast på nuværende tidspunkt, ud over at det bliver i området. Jeg vil opfordre mejerierne til at deltage med deres produkter, og naturligvis opfordre alle til at møde op til udstilingen. Den 29. november 2012 holdt MejeriIndustriens Arbejdsmiljøudvalg den årlige arbejdsmiljøkonference med ca. 400 deltagere. Temaet var Den ideelle hverdag og dagen startede med at finde ud af om man er for lækker eller for latterlig. De der havde mod på det, kunne inden dagen have lavet en enneagram test for at finde ud af hvilken af 9 personlighedstyper man tilhører. Side 2

3 Dagen sluttede med et indlæg af Peter Lund Madsen. De der var med på dagen kan bekræfte at det bestemt ikke var kedeligt at høre Hjerne Madsen folde sig ud. I år bliver konferencen den 28. november. Sørg for at jeres arbejdsmiljøorganisation bliver tilmeldt i god tid. Der kan blive run på pladserne. At mejerifolk gerne vil feste vidner den netop afholdte forårsfest om. Gennem mange år har Kreds Nord, Privatmejerierne samt Oste og Smørforeningen holdt en vinterfest. Fra i år er det blevet en fest for hele mejeribranchen. Der var 89 deltagere til festlighederne, der bredt repræsenterede branchen, ligesom Fyn også var repræsenteret. Tilbage står nu at arrangørerne evaluerer på festen, og tage stilling til om det tåler gentagelse, men mon ikke det bliver tilfældet. Fra den maj går studieturen til syd Tyskland og Luxemburg. Tilmeldingsfristen sluttede den 29. marts, og jeg håber at alle der havde udset sig turen er blevet tilmeldt. Jeg kender ikke det nøjagtige antal, men der er en busfuld. I 2012 blev der på Kold College holdt svendeprøve tre gange. Det resulterede i 53 nye mejerister. Det er ikke for mange, ja jeg vil sige at der er katastrofalt få. Hvad årsagen er til det lave tal er ikke let at gennemskue. Men det kan blive svært at opretholde bredden i mejerilærerstaben hvis elevtallet ikke stiger igen. For procesteknologernes vedkommende forholder det sig sådan at der i 2012 dimitterede 24, heraf 12 mejeriteknologer. I år kommer der ikke nye mejeriteknologer til. På studiet går der en med mejeribaggrund. Vedkommende har valgt proceslinjen. På det hold der startede i september 2012 er der heldigvis oprettet en mejerilinje. Der er 9 studerende, heraf 4 mejerister. Der ligger stadig et stort arbejde i at udbrede både mejerist uddannelsen og mejeriteknolog uddannelsen. Det er et stykke arbejde som i ude på mejerierne både kan og skal være med til. Det er jer der skal finde de unge mennesker med de rigtige holdninger og få dem i gang med uddannelse eller videre uddannelse. En forening er ikke noget uden dets medlemmer. Medlemstallet i Foreningen af mejeriledere og funktionærer har igennem nogle år været for nedadgående. Det tog hovedbestyrelsen konsekvensen af for 3 år siden. Der blev holdt et temamøde med alle kredsbestyrelser for at sætte fokus på foreningen og hvad foreningen har på hylderne til medlemmerne. Og det er trods alt ikke så lidt endda. Strakshylden, Udviklingshylden, Krisehylden, Overenskomsthylden og Visionshylden viser hvad nuværende og kommende medlemmer tilbydes gennem medlemskabet. Der har været kørt hvervekampagner som har givet flere medlemmer. Hovedbestyrelsen er dog af den opfattelse at der stadig er mange ansatte i dansk mejeribrug der burde være medlem i den rigtige forening. Derfor er der på sidste hovedbestyrelsesmøde besluttet at køre hvervekampagne 2, der også gennemføres på Fyn. Til det kan vi få brug for de medlemmer der allerede er i de fynske mejerivirksomheder, for at få afdækket hvem der kunne få glæde af en henvendelse om medlemskab. Foreningen af mejeriledere og funktionærer Fyn har pt. 72 aktive medlemmer. Det giver ret til 12 delegerede på delegeretmødet, der holdes den lørdag den 5. oktober. Stedet bliver Hotel Opus i Horsens. Der var vi også for 6 år siden, og hvis hotellet levet op til det de lover og det vi forventer, vil vi formentlig lave en flerårig aftale med Opus. Vi har i bestyrelsen talt om hvorvidt det snart er tiden at holde medlemsarrangement igen. Det kommer der nærmere ud om. Hvis der blandt de tilstedeværende skulle være gode ideer til et arrangement tager vi imod med glæde. Til slut vil jeg rette en tak til bestyrelsen for det gode arbejde der bliver udført, og for med og modspil undervejs. Side 3

4 Efterfølgende var der mulighed for forsamlingen til at stille spørgsmål til beretningen. Der var dog ingen. Beretningen blev stillet til afstemning ved håndsoprækning og enstemmigt vedtaget. 3. Fremlæggelse af kredsens årsregnskab til godkendelse Kassefører Kurt Jensen, fremlagde regnskabet. Der fremgår af driftsregnskabet både en indtægt og tilsvarende skyldig udgift for Mejeribrugets forårsfest 2013 Rebild. Dette fordi Birger har lovet at håndtere opgaven som kassemester for arrangementet. Det er derfor regnskabsmæssigt konteret hos kreds Fyn. På nær et par bemærkninger om en mindre posteringsmangel i status regnskab og i et årstal, blev regnskabet enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 4. Behandling af indkomne forslag a. Fremsat af bestyrelsen: Vedrørende 1 i kredsens vedtægter. Det forsåles at landsdelskredsen skifter navn fra Fyns Mejeristforening til Foreningen af mejeriledere og funktionærer Fyn Forslaget blev sat til afstemning og er enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning b. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette blev også enstemmigt vedtaget 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg var Birger H. Christiansen, Henrik Toft, Jørgen Hoff. Der fremkom ikke andre forslag, og alle 3 modtog genvalg.. Som suppleant foreslog bestyrelsen genvalg til Torben Knudsen. Der fremkom ikke andre forslag, og Torben modtog genvalg. 6. Valg af revisor samt suppleant På valg var Søren Kristiansen og suppleant Finn Frost. Der fremkom ikke andre forslag, og begge modtog genvalg. 7. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde Der blev i alt valgt 8 delegerede samt 2 primære suppleanter og ekstra suppleanter Delegerede: Finn Frost Benny Lauritsen Torben Knudsen Gert Irming Mette Kern Side 4

5 Primære suppleanter Henrik Bossen Lisbeth Jørgensen Jesper Thomsen Jesper Skovbjerg Hansen Kim Ernstsen Ekstra Suppleanter Henrik Buur Lars Schmidt Irene Byrgesen 8. Eventuelt Under eventuelt tog Birger H. Christiansen ordet vedr. den medlemshvervning der allerede er foregået i FMF regi, og at der i den kommende tid vil blive rullet en kampagne i gang på Fyn for at få flere af de potentielle medlemmer med i vores forening. Herunder personer med funktions eller ledelsesansvar på mejerivirksomheder, mejeriuddannede med funktions eller ledelsesansvar på andre fødevarevirksomheder som eksempler. En opfordring lød også til at bruge det netværk vi allerede har til de forskellige virksomheder, i form af medlemmer, hjælper til med at få hvervet de potentielle medlemmer som vi ikke lige har øje på. Der kom flere konstruktive tilbagemeldinger fra deltagerne på dette. Bla. Nævnte Jesper Thomsen at han mener vi som forening skal gøre det mere synligt med alle de ting foreningen tilbyder medlemmerne lokalt, samt de mange arrangementer som foreningen er med til at gøre til virkelighed. Danish food contest, kredsudstillinger, studieture, delegeretmøde etc. Birger nævnede også at der er gang i at lave et socialt arrangement for medlemmerne sidst på foråret/ først på sommeren. Mere om det senere. Der blev også opfordret til at medlemmerne løbende kan komme med forslag til arrangementer til bestyrelsen.. Slutteligt overrakte Birger H. Christiansen en vingave til Lactosan som tak for rundvisning, bespisning og lån af lokaler, og takkede herefter forsamlingen for god ro og orden. Referent RCB Side 5

6 Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med formand Birger H. Christiansen, næstformand Villy Skovbjerg Hansen, kasserer Henrik Toft, protokolfører Rene Byrgesen Christensen, fanebærer Jørgen Hoff, repræsentant i kredsudstillingsudvalget Jørgen Hoff. Side 6

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning.

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 30. august Videbæk Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Torben Hougaard Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2012 Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere