Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer"

Transkript

1 Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer Torvholder: Stefan Birkebjerg Andersen Bestyrelsesrepræsentant Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Resumé: Projektet er et forprojekt som skal understøtte udvikling af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer og herunder afdække muligheder og potentialer ved at styrke samarbejdet omkring innovation, udvikling og afsætning for dermed at skabe vækst og indtjeningspotentiale inden for kvalitetsfødevareerhvervet på Fyn. Projektet er et samarbejdsprojekt med deltagelse af samtlige 9 kommuner i Partnerskab for Vækst Fyn samt Kold College. Med henblik på at understøtte ovennævnte hovedformål skal forprojektet afdække den aktuelle status for samarbejde i det eksisterende fødevareerhverv og behovet for udbygning, analysere særlige rådgivningsbehov samt afklare i hvilket omfang disse behov tilgodeses af den eksisterende rådgivning, formulere en samlet vision for en regional madkultur / kvalitetsfødevare satsning samt udarbejde strategioplæg og handleplan til realisering heraf. Det er planen at projektet i nov kan fremlægge oplæg til vision og strategi på et kick off møde for de fynske interessenter på området som afsæt for iværksættelsen af konkrete fremadrettede aktiviteter. Forprojektet afsluttes ultimo 2009, idet den videre aktivitet forventes samlet i en fælles fynsk paraply struktur

2 1. Projektets navn. Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer 2. Baggrund og begrundelse. Erhvervs- og vækstpolitikkens formål er at sikre Odense en placering blandt de 3 rigeste områder i Danmark. Dette skal gøres ved at fokusere på 4 spor: Odense som den innovative by; den globale by, den dynamiske by og den legende-lærende by. Erhvervs- og vækstpolitikken skal sikre flere højtuddannede, sikre at flere kommer i beskæftigelse og at den gennemsnitlige indkomst stiger. Erhvervs- og vækstpolitikken skal derudover bidrage til øget innovation, flere iværksættere og større brug af IT. Beskriv hvordan projektet relaterer sig til og understøtter Erhvervs- og vækstpolitikkens målsætninger. En lang række undersøgelser peger på, at Region Syddanmark og i særdeleshed Fyn har en styrkeposition inden for fødevarer. Fyn kendt som Danmarks Have - har lange traditioner inden for kvalitetsfødevarer, hvor frugtplantagerne og fremstillingen af most til saft, mikrobryggerier med kvalitetsøl, de mange gartnerier med de røde, saftige tomater, produktion af linemuslinger og de lokalt opdrættede dyr kendetegner Fyn. Fyn er desuden et helstøbt og klart defineret geografisk område både i forhold til producenter, kunder, turisme og markedsføring. Globalt efterspørger forbrugerne i stigende grad varer, hvor den lokale historie om råvarernes oprindelse, økologiske fremstilling og bearbejdning samt bæredygtighed i produktionen fortælles eller opleves i forbindelse med varekøbet. Da en betydelig andel af forbrugerne er indstillet på at betale mere for denne type af produkter, kan denne udvikling være med til at øge indtjeningen for især nichefødevareproducenterne (jf rapport fra Videncenter for fødevare udvikling, nov. 2006). Såfremt vækstpotentialet skal udnyttes fuldt ud, er det af afgørende betydning, at den igangværende udvikling på fødevareområdet udnyttes til at flytte det markedsmæssige fokus fra det lokale / (sub-)regionale niveau over det nationale niveau til det internationale niveau. Endemålet er et internationalt brand som det bl.a. kendes fra regionerne Toscana, Alsace eller Normandiet, og hvor Bornholm og Vadehavet er danske eksempler på subregionale branding-satsninger til støtte for den erhvervsmæssige udvikling på kvalitetsfødevare området. Et godt lokalt eksempel på udviklingsmulighederne og den stigende markedsværdi for området er den succes, som Kulinarisk Sydfyn har haft i de seneste år. På det årlige fødevaremarked i juni er således nu mere end 100 udstillere og over besøgende, hvilket bidrager til at brande Fyn som et kvalitetsmærke i forhold til fødevarer. Der kunne også nævnes eksempler fra andre dele af Fyn. Forudsætningerne for at udnytte vækstpotentialet er således til stede, idet Fyn er begunstiget med en række små og store kvalitetsfødevareproducenter, gourmet restauranter, fødevaremarkeder og events, kvalitetsbeviste fødevareorganisationer samt relevante udannelses-, videns- og forskningsinstitutioner (se punkt 3)

3 Gennem de seneste 2-3 år er der gennemført en række enkeltstående initiativer (f.eks. Visionsseminar og gastronomiske oplevelser på Fyn, opbygning af hjemmesiden Smagen af Fyn, Smag Danmark Camp ). De har alle haft ét eller flere af følgende formål: at fremme kendskabet til de fynske kvalitetsfødevareprodukter at få ideer til nedbrydelse af vækstbarriere for fødevareerhvervet at fremme samarbejdet mellem de fynske fødevareproducenter at udvikle klyngesamarbejdet mellem producenter og vidensinstitutioner m.fl. Kun få af disse initiativer er imidlertid koordineret, efterbehandlet og fulgt op. I alle fynske kommuner er der betydelig opmærksomhed på det erhvervsmæssige potentiale, som området rummer. Spørgsmålet har også været drøftet i Partnerskab for Vækst Fyn samarbejdet. Her er der enighed om, at potentialet og de her nævnte initiativer og muligheder kan og skal udnyttes endnu bedre til både at skabe arbejdspladser og give øget bosætning og turisme på Fyn, idet dette skal understøttes af den synergi, som ligger i en fælles fynsk indsats inden for rammerne af en regional madkultur/ kvalitetsfødevare satsning. 3. Formål og forventet effekt. Det overordnede formål med at sætte projektet i gang og den forventede langsigtede effekt beskrives. Det forventede Cost/benefit (udkomme i forhold til indskud) oplyses. Det beskrives, hvordan projektet kan bidrage til, direkte eller indirekte, at øge produktiviteten, gennemsnitsindkomsten og/eller erhvervsfrekvensen. Hvis der er forventning om umiddelbare/hurtige resultater af projektet beskrives disse. Det overordnede formål med at igangsætte dette forprojekt er at styrke udvikling, produktion, forædling og afsætning af kvalitetsfødevarer på Fyn og hermed skabe vækst i beskæftigelsen og forbedring i indtjeningen inden for det berørte erhvervsområde og i tilgrænsende erhvervsområder, især turisterhvervet, hvor lokalt producerede kvalitetsfødevarer kan tilføre et interessant oplevelsesmæssigt bidrag. Den fynske beskæftigelse inden for disse områder er i dag 5000 beskæftigede direkte med fødevareproduktion, over ansatte indenfor landbrug og gartneri samt over 8000 ansatte i hotel og restaurationsbranchen Projektet vil undersøge i hvilket omfang en fælles strategisk indsats, herunder klyngeudvikling og branding, i henhold til regional madkultur / kvalitetsfødevare vil kunne styrke de fynske udviklingsmuligheder på de omfattede erhvervsområder og komme med forslag /indstilling til, hvorledes disse muligheder kan forfølges 4. Indhold/projektbeskrivelse. Det beskrives, hvilke leverancer projektet skal resultere i. Indholdet i og forløbet af projektet beskrives nærmere i en velbeskrevet projektplan. Hvilke output kan det levere på kort og langt sigt. Sandsynligheden for succesfuld gennemførelse vurderes. Hovedleverancerne fra forprojektet vil være forslag til en fynsk vision for en regional madkultur /kvalitetsfødevare-satsning forslag til en strategi for en samordnet fynsk indsats samt katalog over konkrete handlinger som foreslås iværksat i henhold til strategien indstilling til konkrete aktiviteter som bør igangsættes inden for de næste 6 mdr., så som udarbejdelse af projektansøgninger, tiltag til styrkelse af samarbejde og netværksdannelse - 3 -

4 Aktivitetsmæssigt vil forprojektet være opdelt i 3 arbejdspakker: Arbejdspakke 1: Afklaring af status og udgangspunkt for en fynsk regional madkultur / kvalitetsfødevare satsning herunder en styrkelse af samarbejds- og netværksstrukturen på området. Resultaterne fra denne arbejdspakke skal foreligge i form af en afrapportering som omfatter Hvordan forstår vi regional madkultur / kvalitetsfødevarer og hvad betyder det for de fynske erhvervsområder som falder inden for denne afgrænsning Statistisk belysning af disse brancher ud fra tilgængelig offentlig statistik (DS) Katalog over de parter og initiativer som i særlig grad skal inddrages i arbejdet med formulering af vision og strategi (eksisterende samarbejdsstrukturer, netværk, særlige institutioner, initiativer også allerede planlagte, toneangivende virksomheder) samt en kort uddybende forklaring om hver af disse Aktiviteterne i denne arbejdspakke omfatter vidensøgning på nettet, udtræk fra Danmarks Statistik ud fra særligt definerede ønsker, kortlægning og udbygning af projektets viden om de strategiske parter og initiativer, dokumentation af disse, samt drøftelser i projektgruppen Arbejdspakke 2: Kvantitativ undersøgelse på virksomhedsniveau af ønsker og behov til rådgivning og fællesforanstaltninger Resultatet fra denne arbejdspakke vil være Rapport over observationer og konklusioner fra spørgeskemaundersøgelse i den samlede population af virksomheder inden for berørte brancher Liste til arbejdspakke 1 over virksomheder med synspunkter / bidrag vedr. barrierer /innovative tiltag på fødevareområdet m.v. og som derfor bør optages i kataloget over strategiske parter Aktiviteterne i arbejdspakken vil være bygget op omkring planlægning, gennemførelse og efterbehandling af spørgeskemaundersøgelse hos de enkelte virksomheder inden for de berørte brancher. Gennemførelse af en omfattende spørgeskemaundersøgelse vil samtidig åbne op for en første og bred introduktion til det fynske fødevareinitiativ i form af den information som alle virksomheder modtager sammen med spørgeskemaet Arbejdspakke 3: Formulering af vision og strategi for fynsk regional madkultur-satsning samt indstilling til igangsættelse af samordnede aktiviteter til realisering af fælles fynske vision og strategi på området for kvalitetsfødevarer. Resultaterne af arbejdspakke 3 vil stort set være sammenfaldende med tidligere nævnte resultater af det samlede forprojekt: Forslag til fynsk vision for en regional madkultur / kvalitetsfødevare satsning Forslag til en strategi for en samordnet fynsk indsats samt katalog over konkrete handlinger som kan iværksættes i henhold til denne strategi Indstilling til konkrete aktiviteter som kan igangsættes inden for de næste 6 mdr. så som - 4 -

5 udarbejdelse af projektansøgninger, tiltag til styrkelse af samarbejde og netværksdannelse Rationalevurdering som kan berettige den foreslåede fynske satsning på området Af særlige aktiviteter i denne arbejdspakke skal nævnes gennemførelse af 3 fokusgruppe interviews for indsamling af kvalitativt input til visions- og strategi-formulering, samt efterfølgende afholdelse af særligt fokusgruppemøde for afstemning af disse. Endvidere vil der blive arrangeret en kick off konference som et væsentligt led i udbredelsen af kendskabet til projektets resultater. Se i øvrigt vedlagt detailplan over aktivitetsindhold, ressourceforbrug og tidssætning for hver af de 3 arbejdspakker 5. Projektets organisering og projektledelse. Den ledelsesmæssige forankring beskrives, herunder porteføljeledelse og projektejer. Desuden oplyses, hvem der er projektleder og projektgruppe. Projektorganisationen vil omfatte følgende enheder: styregruppe, projektgruppe og særlig arbejdsgruppe. Partnerskab for Vækst Fyn gruppen, hvori samtlige deltagende kommuner er repræsenteret, vil indtil videre fungere som styregruppe. På et passende tidspunkt når der skønnes behov herfor formeres en mere snæver og handlekraftig styregruppe ud af Partnerskab for Vækst Fyn gruppens midte, idet Kold College samtidig tilbydes plads i denne styregruppe. Projektgruppen bemandes af repræsentanter for erhvervsudviklingsområdet i de deltagende kommuner samt Kold College. Udviklingsforum Odense bemander projektleder posten. En særlig arbejdsgruppe, som specielt skal tage sig af arbejdspakke 2, bemandes med repræsentanter for erhvervsservice området i de deltagende kommuner. Arbejdsgruppen referer til projektgruppen, mens denne refererer til styregruppen via projektlederen. Formelt er Udviklingsforum Odense projektejer i form af hovedbidragsyder hvad angår projektressourcer og økonomiske midler til afholdelse af direkte udgifter, og projektet refererer til Udviklingsforums bestyrelse via Udviklingsforums direktør, som er formand for Partnerskab for Vækst Fyn gruppen, og dermed formand for projektets styregruppe. 6. Interessenter og samarbejdspartnere. Der lægges vægt på, at der er flere parter repræsenteret i projektet. Eventuel sammenhæng til eller samarbejde med aktører og projekter andre steder beskrives. Indgår projektet i samspil med andre projekter, politikker eller strategier, og er der mulighed for en synergieffekt. Det udarbejdes en interessent-/risikoanalyse. Hovedinteressenterne i projektet er Partnerskab for Vækst Fyn parterne, dvs. erhvervsudviklingsog erhvervsservice-interesser i partnerskabskommunerne. Herudover indgår også Kold College i projektarbejdet. I forbindelse med projektgennemførelsen vil der blive knyttet samarbejdsforbindelser til eksisterende samarbejds- og netværksstrukturer inden for de berørte brancheområder

6 7. Tidsplan. Milepæle og tidsplaner for projektet beskrives. Milepæle skal skabe overblik over projektets forløb og de opgaver, der skal løses undervejs for at projektet lykkes. Forudsat en projektstart inden 1.april: Arbejdspakke 1 og 2 vil være afsluttet Arbejdspakke 3 vil starte op medio aug. og være afsluttet Her ud over vil afholdelse af kick off konference ultimo nov. være en særlig milepæl. 8. Evaluering og dokumentation af resultatet. Det beskrives, hvordan resultatet af projektet forventes påvist, og hvordan der måles og evalueres. Der angives forslag til, hvordan resultatet af projekterne kan anvendes fremadrettet og udbredes. Der opstilles eventuelt med udgangspunkt i det eksisterende nøgletal på området forventning til, hvad nøgletallet vil være efterfølgende og i hvor høj grad (f.eks. med hvilken procentsats), projektet bidrager til at løfte nøgletallet til det niveau, der er kravet, for at Odenses delmålsætninger nås. Evalueringen af forprojektet vil bestå i en konstatering af at de planlagte leverancer er blevet produceret og de planlagte arrangementer gennemført i henhold til projektplanen 9. Projektets budget. Der opstilles i talform et budget indeholdende udgifter og indtægter. De enkelte udgiftstyper og finansieringsbidrag angives specifikt. Odense Kommune / Udviklingsforum Odense Kontant bidrag til betaling for ekspertbistand m.v kr Mandtid 600 timer, heraf 150 timer studentermedhjælp (incl. projektledelse og adm.) Odense Kommune / Erhvervsservice Odense Mandtid 175 timer, heraf 80 timer studentermedhjælp Hver af de øvrige kommuner (excl. Ærø og Langeland) Mandtid 160 timer Ærø og Langeland kommuner, hver Mandtid 150 timer Kold College Mandtid ikke endeligt fastlagt 10. Kommunikation. Det angives til hvilke målgrupper og med hvilke kommunikative værktøjer projektets delmål, mål og resultater vil blive kommunikeret. Kommunikationen af projektet foregår via en række forskellige værktøjer, herunder: Fokusgruppeinterviews Introduktion til spørgeskemaundersøgelse Kick off konference Pressemeddelelser - 6 -

7 - 7 -

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere