Læs mere og tilmeld dig på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2012.dk"

Transkript

1 Et brag af en konference som omhandler relevante emner for natur- og miljøsektoren. Vi vil i fællesskab med jer sætte retningen for udviklingen af den danske natur og miljø. Læs mere og tilmeld dig på Det hele sker på Nyborg Strand den maj 2012 Konferencen arrangeres af: I samarbejde med:

2 Målgruppe Konferencen henvender sig primært til miljø- og naturforvaltere (chefer og medarbejdere) fra kommuner, regioner, statslige styrelser og miljøcentre, samt interesserede fra det private erhvervsliv, interesseorganisationer og forsyningsselskaber og forskere er velkomne.

3 Kære deltagere Konferencen afholdes Tirsdag/onsdag d maj 2012 Nyborg Strand Natur- og miljøområdet står overfor en række udfordringer, både globalt, nationalt og lokalt. Udfordringerne spænder vidt og handler blandt andet om emner som sikring af den biologiske og naturmæssige mangfoldighed, sikring af rent drikkevand, klimatilpasning og miljøpåvirkning fra virksomheder, herunder landbrug. Samtidig er vores samfund generelt under et ressourcemæssigt og økonomisk pres der skal prioriteres benhårdt mellem de forskellige indsatser. Dette indvirker på vores muligheder for at imødegå de forskellige udfordringer. Der er behov for både prioritering, helhedstænkning og høj faglighed. Natur & Miljø 2012 fokuserer på, hvor Danmark set i lyset af de udfordringer, vi står overfor, og de rammer, der er givet, skal hen med forvaltningen af den danske natur og miljøet. Hvilke faglige udfordringer står vi som myndigheder og samfund overfor i begyndelsen af 2012, på nationalt og lokalt plan? Og hvordan løser vi disse udfordringer? Konferencen samler alle de faglige kræfter, der beskæftiger sig med forvaltning af Danmarks natur, det vil primært sige miljø- og naturforvaltere fra kommuner, regioner, statslige styrelser og miljøcentre, samt de organisationer, virksomheder og forskere, der interesserer sig for udviklingen af den danske natur og vores miljø. Målet med konferencen er gennem faglig debat og drøftelser på tværs af myndighedsniveauer og i dialog med øvrige interessenter indenfor natur- og miljøområdet at give deltagerne faglig inspiration til det videre arbejde med en helhedsorienteret forvaltning af den danske natur og miljøet. Natur & Miljø 2012 gennemføres af et nyt samarbejde mellem organisationer og myndigheder, som ønsker at grundlægge en ny konferencetradition for alle med interesse for naturen og miljøet. Det er målet at gøre Natur & Miljø til en årligt tilbagevendende begivenhed med fokus på naturen og miljøet i Danmark set i et myndighedsperspektiv. Torben Nøhr Formand KTC Hans Peter Birk Hansen Formand ENVINA Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 3

4 SE! - det udfoldede program for alle spor på

5 Program : Plenumsession 22. maj Velkomst v/formand Torben Nøhr, KTC og formand Hans Peter Birk Hansen, EnviNa Konferencier Steffen Kretz trækker konferencens problemstilling op og sætter scenen International miljødirektør Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet EU-perspektivet på dansk natur og miljø Pause - og besøg i udstillingsarealet Direktør Niels Christensen, Naturstyrelsen Processen og forventningerne - Samspillet mellem Stat, Regioner og Kommuner om natur- og miljøindsatsen Direktør Rene la Cour Sell, Danmarks Naturfredningsforening Havkatten i hyttefadet: hvornår vil Danmarks Naturfredningsforening rose kommunerne for naturindsatsen? Direktør for miljø & energi Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer Benyttelse eller beskyttelse. Hvornår opnår landbruget en acceptabel rolle i forhold til naturbeskyttelsen? Afsluttende paneldebat under ledelse af Steffen Kretz Frokost - og besøg i udstillingsarealet Faglige spor Session Pause - og besøg i udstillingsarealet Session EnviNas generalforsamling. Drinks og POWEREVENT i udstillingsarealet for øvrige konferencedeltagere Middag, m. underholdning og socialt samvær 23. maj Session Pause Session Frokost - og besøg i udstillingsarealet Session 5 Konferencen slutter kl. 15. Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 5

6 Program Tirsdag 22. maj Onsdag 23. maj Faglige spor Frokost Session 1 Pause Session 2 Middag Session 3 Session 4 Frokost Session 5 A Vandløbs-administration Vedligehold af vandløb - hvorfor og hvad er effekten? Omkostningseffektive virkemidler og Grøn Vækst Vandløbenes rolle i klimasikring af samfundsværdier Ekskursion til vandløb med eksempler på dilemmaer, muligheder og udfordringer. Frokost nydes et naturskønt sted B Vådområde-indsatsen Er vådområde-indsatsen på sporet? Fjerner vådområderne næringsstoffer? Fremtiden for vådområderne? Ekskursion til etablerede vådområder på Fyn og til nye projektområder. Frokost nydes et naturskønt sted C Spildevands-indsatsen Udarbejdelse af kommunale spildevandsplaner Spildevands-indsatsen i åbent land Myndighed, vandselskab og forsyningssekretariat hvem gør hvad? Hvordan håndteres udtræden af kloakopland? Klimatilpasning og dimensionering af regnvandsanlæg D Indsatsplanlægning for grundvand Sårbarheds-kortlægning flere parter, mange interesser Lovgivningen for grundvandsbeskyttelse - status Interessenternes samarbejde om indsatsplaner Myndighedernes samarbejde om indsatsplaner Kortlægning og indsatsplaner efter 2015 E Natura 2000 Handleplaner og proces Samarbejde omkring målopfyldelse Er støtteordningerne optimale? Kan naturtilstanden fastholdes/ forbedres? Habitatdirektivets implementering i andre EU lande F 3- naturområderne Tre årtier med 3-beskyttelsen af dansk natur succes eller fiasko? Serviceeftersyn på 3-registreringen - status efter pilotåret 2011 Hvilke udfordringer giver nyregistreringen af 3-natur for kommunerne? Ekskursion. Præsentation af nye værktøjer til 3-registrering og diskussion af problematik omkring afgrænsning af 3. Frokost nydes et naturskønt sted G Naturplanlægning og natursyn Besøg evt. SPOR A eller SPOR F Naturens plads i kommuneplanen Nationalparker hvad er de et udtryk for, set med naturens briller? Naturgenopretning / Bevarelse contra naturpleje Markedsføring af natur H Miljøregulering af landbruget Væsentlige ændringer i husdyrgodkendelsesloven siden 2007 Hvordan skabes bedre sammenhæng og større enkelhed i reguleringen af landbruget? Regulering af husdyrbrug adskillelse mellem anlæg og areal Regulering af husdyrbrug med en emissionsbaseret model Vandplanerne og husdyrbrug I Miljøregulering af virksomheder Overblik og nye vinkler på reguleringen af virksomheder Hvilke ændringer er på vej som resultat af bl.a. Virksomhedsudvalg II og IE-Direktiv? Hvordan kan miljømyndighederne sikre en endnu bedre videndeling på tværs? Ekskursion til Kommunekemi. Frokost på Kommunekemi. J Jordforurening Lovgivningen og analysemetoder De store genanvendelsesprojekter Fremtidsperspektiver Natur og returjord i råstofgrave Gode og bæredygtige løsninger 6 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 7

7 A Vandløbsadministration Dilemmaer, udfordringer og muligheder i administrationen af vores vandløb Vores vandløb er for alvor kommet i fokus. I 2011 kom nye krav om bedre vedligeholdelse og sikring af vandafledning fra by og land. Det giver store udfordringer og dilemmaer - men også muligheder. Med historisk tilbageblik og de hidtidige effekter af vandløbsadministrationen graver vi et spadestik dybere. Ud fra både et økonomisk, et bæredygtigt og klimamæssigt perspektiv. Det sker gennem konkrete cases og input til fremtidens helhedsorienterede vandplanlægning. Tovholdere: Bjarne Svendsen natur- og miljøchef, Køge Kommune, fmd. for KTCs underfaggruppe Overfladevand Hvornår og hvorfor blev det en samfundsopgave at sikre opdyrkning af lave arealer? Økonomiske konsekvenser af Virkemiddeludvalgets anbefalinger? Myndighedernes dilemma mellem lodsejerne og naturen. Kan klimahensynet forenes med hensyn til et godt miljø? Er samarbejde mellem nabokommuner og vandselskaberne fremtidens løsning? Søren Brandt Herning Kommune, fmd. for Envinas erfagruppe Vandløb Keld Hansen, journalist Bjarne Moeslund, Orbicon Anette Battrup-Pedersen, Institut for Bioscience Brian Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Svend Petersen, Fåborg-Midtfyn Kommune Rasmus Ørnberg Eriksen, NaturErhvervsstyrelsen Klaus Schlünsen, Orbicon Bent Lauge Madsen, Biolog Henrik Lynghus, NIRAS Troels Karlog, Frederikssund Kommune 8 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

8 B Vådområdeindsatsen Erfaringer og udfordringer med vådområder Den danske indsats med vådområderne er på sporet. På baggrund af resultater og den nyeste forskning på området belyser vi erfaringerne, udfordringerne og mulighederne på vådområdet. Vi kigger på ejendomsmæssige forundersøgelser og forhandlinger med lodsejerne indenfor rammerne af Grøn Vækst. Og på vådområdernes evner til at tilbageholde kvælstof, om områderne spiller en rolle i forhold til at tilbageholde fosfor som bufferområde i forbindelse med voldsom nedbør Biolog Claus Paludan Faaborg-Midtfyn Kommune Tovholdere: Vi kigger også fremad belyser visioner og behovet for justeringer af vådområdeindsatsen. Tekniske muligheder og begrænsninger i design af nye vådområder. Hvad er den reelle status for vådområderne? Hvad siger den nyeste viden om fjernelsen af kvælstof og fosforindhold? Hvad kræver god og mangfoldig natur af vådområderne? Vådområdernes værdi for friluftsliv og sundhed. Torben B. Jørgensen, Limfjordsrådet Jan Kunstmann, Horsens Kommune Troels Garde Rasmussen, KL Carl Christian Hoffmann, Aarhus Universitet Charlotte Kjærgaard, Aarhus Universitet Anette Battrup-Pedersen, Aarhus Universitet Ole Helgren, Aarhus Kommune Allan Gudio Nielsen, Fugleværnsfonden Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 9

9 C Spildevandsindsatsen Økonomiske, praktiske og juridiske udfordringer Ansvaret for spildevandsindsatsen i det åbne land og for at udarbejde spildevandsplaner ligger hos kommunerne. De kommunalt ejede spildevandsselskaber er væsentlige samarbejdspartnere, men den nye opgavefordeling mellem kommune og selskab giver økonomiske, praktiske og juridiske udfordringer. Vi sætter fokus på Naturstyrelsens udvalg under vandsektorloven, på resultaterne af spildevandsindsatsen, de hidtidige erfaringer og på, hvordan vi bedst imødegår nye udfordringer. Ikke mindst i lyset af klimaforandringerne. Tovholdere: Flemming Kjælulf, adm. direktør Nyborg forsyning & Service A/S. Fmd. for KTCs faggruppe Forsyning Det sker blandt andet gennem en række konkrete cases fra hele landet. Fælles ansvar og fremtidige opgaver for myndighederne og forsyningen? 10 tekniske bud på fremtidens spildevandsplan. Erfaringer med kloakering hvad er fordele og ulemper? Hvad er forsyningsselskabernes rolle og ansvar efter Vandsektorloven? Hvordan inddrager man borgerne i indsatsen for bedre spildevandsrensning? At tænke nyt: Hvordan håndteres byens regnvand lokalt? Muligheden for at udtræde af et kloakopland hvad er de økonomiske og miljømæssige konsekvenser? Flemming Lehbert Sørensen, natur- og miljøchef, Holstebro Kommune, fmd. for KTCs faggruppe natur og overfladevand Karen Dalgaard Sanning, Naturstyrelsen Paul Chr. Erichsen, Aarhus Kommune Ole Neerup, Envidan Karen Dalgaard Sanning, Naturstyrelsen Jakob Lysholdt, Guldborgsund Kommune Birgitte Braae Andresen, Kolding Kommune Bente Uhre, Skanderborg Kommune Lars Schrøder, Århus Vand A/S Torben Mølgård, Holstebro Kommune Filip Marott Sundram, Forsyningssekretariatet Bolette Jensen, Naturstyrelsen Vibeke Plesner, Naturstyrelsen Keld Rehder, Gladsaxe kommune Anette Christiansen, Landbrug og Fødevarer Palle D. Sørensen, Københavns Kommune Peter Duus, Orbicon Mikael Schultz, Vejle Spildevand A/S 10 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

10 D Indsatsplanlægning for grundvand Faglige og ressourcemæssige udfordringer Det kommunale arbejde med indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet er i fuld gang. Men arbejdet byder på både faglige og ressourcemæssige udfordringer for kommunerne. Med udgangspunkt i konkrete cases, lovgivningen, samarbejdet mellem interessenterne og ikke mindst myndighedernes samarbejde belyser vi alle væsentlige aspekter i arbejdet med at beskytte grundvandet. Hvor præcise er vores streger og udpeges de rigtige sårbare områder? Hvor får man mest beskyttelse for pengene? Hvad er regionernes rolle? Hvordan er vandselskabernes mulighed for at finansiere grundvandsbeskyttelse? Styrelsen, regionen, kommunen hvordan samarbejder myndighederne? Hvad er formålet med sårbarhedskortlægningen? Statens bud på bevaring og udvikling af grundvandet. Grundvandskortlægning: hvordan ser det ud i det lange perspektiv? Geolog Hans Peter Birk Hansen Svendborg, fmd. for EnviNa Tovholdere: Claus Holst Iversen, Favrskov Kommune Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune Ulla Ladekarl, Alectia Carsten Bagge Jensen, Danske Regioner Nikolaj Ludvigsen, ConTerra Inger Bergmann, Naturstyrelsen Mogens Moe, Horten Anne Mette S. Langvad, AU Jens Ove Nielsen, Viborg Kommune Hanne Madsen, Kolding Kommune Pernille Stampe Jacobsen, Aalborg Kommune Jakob Weber, Region Syddanmark Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Naturstyrelsen-Odense Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune Anne Scherfig Kruse, Københavns Energi Morten Sørensen, NIRAS Richard Thomsen, GEUS Charlotte Weber, Næstved Kommune Hanne Møller, Region Sjælland Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 11

11 E Natura 2000 Natura 2000 og handleplanerne vejen til målet Natura 2000-planerne er en realitet og lige nu arbejdes der på de tilhørende handleplaner. Vi går på sporet af planernes indhold. For at undersøge om vi råder over de rigtige redskaber til at nå målene og om processen kan tilrettelægges bedre. Vi belyser både de tekniske værktøjer og biodiversiteten og lægger op til debat. Det sker gennem status på udviklingen og et kig ind i arbejdet for den nærmeste fremtid. Vi kigger på samarbejdet omkring planerne, på kommunikationen, støtteordningerne og på planernes indflydelse på naturen. Endelig tager vi også de europæiske briller på og kigger på implementeringen i den øvrige del af EU. Miljømedarbejder Ida Søkilde Jelnes, Assens Kommune, EnviNa repræsentant i KTC, NOV-faggruppe Tovholdere: Hvilke erfaringer kan vi foreløbigt drage og hvad er visionerne? Fra blaming til flaming hvordan skaber man engageret kommunikation på området? Synergi mellem lodsejere, interessenter og myndigheder hvordan skabes den? Er støtteordningerne optimale? Hvor langt er resten af EU i forhold til habitatdirektivet? Miljømedarbejder Bo Bojsen, Holstebro Kommune Troels Garde Rasmussen, KL Lisbeth Bjørndal Andersen, Naturstyrelsen Jann Ribergaard, Viborg Kommune kommunikationsrådgiver Morten Asbjørn Jensen Karsten Wandal, Vejle Kommune Irene Wiborg, Videncenter for Landbrug Hans Meltofte, Dansk Ornitologisk Forening Kresten K. Skrumsager, NaturErhvervsstyrelsen Heidi Buur Holbeck, Videncenter for Landbrug Rasmus Ejrnæs Danmarks Miljøundersøgelser Toke Høye, Danmarks Miljøundersøgelser Konsulent,Hans Jørgen Degn Mette Lund, Det Europæiske Miljøagentur Bent Jepsen, Astrale GEIE 12 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

12 F 3-naturområderne Status og perspektiv for naturbeskyttelseslovens 3 3 i naturbeskyttelsesloven blev indført for at sikre den brede natur i Danmark. Efter mange års administration og forvaltning gør vi status: Har de tre årtier med 3-beskyttelsen af naturen været en succes eller fiasko? Sporet indledes med de skarpeste synspunkter fra sidste års debat på området. For et år siden fik indsatsen et serviceeftersyn vi evaluerer på pilotåret Og diskuterer hvordan perspektiverne for det fremtidige arbejde med nyregistreringer ser ud. Vi belyser emnet ved hjælp af resultater, evalueringer og forskning. Desuden kigger vi på samarbejdet mellem kommunerne og de statslige institutioner, konkrete cases og på den teknologiske udvikling i forhold til registrering af 3 natur. Der afsluttes med ekskursion til relevante 3 lokaliteter på Fyn. Naturfredningsforeningen satte 3 på dagsordnen hvordan evaluerer og perspektiverer foreningen indsatsen? Stemmer intentioner og mål overens med virkeligheden? Kommunernes og Naturstyrelsens rolle i pilotåret? Hvordan løser kommunerne de mange ændringer og sager? Hvordan sikrer vi 3-områder og naturindholdet fremover? Flemming Lehbert Sørensen natur- og miljøchef, Holstebro Kommune, fmd. for KTCs faggruppe for Natur og overfladevand Tovholdere: Rasmus Fuglsang Frederiksen naturmedarbejder, Mariagerfjord Kommune, fmd. for EnviNas erfagruppe Natur René la Cour Sell, Danmarks Naturfredningsforening Bettina Nygaard, BCE Flemming Lehbert Sørensen, KTC Søren Bagger, Miljøministeriet Tine Nielsen Skafte, Naturstyrelsen Rasmus Dahlhoff Andersen, Odense Kommune Karin Skovhus, Fåborg-Midtfyn Kommune Hanne Stensen Christensen, Næstved Kommune Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 13

13 G Naturplanlægning og natursyn Naturen økonomisk ressource rekreativ ressource eller bevaring? Naturen står højt på dagsordnen i Danmark. Mange kæmper for natur en, for at bevare den biologiske mangfoldighed og for at øge forståelsen for naturen. Vi sætter fokus på kommunernes indsats og på om den økonomiske krise påvirker vores syn på naturen. Er naturen en økonomisk ressource, en rekreativ ressource, eller skal den slet og ret bevares? Hvordan fungerer den kommunale planlægning og naturens plads i kommuneplanen? Er kommunerne dygtige nok til at få fortalt de gode historier og hvad er de gode historier i forhold til naturen? Tovholder: Flemming Bach natur- og miljøchef, Thisted Kommune, fmd. for KTCs underfaggruppe Natur Gennem konkrete cases belyser vi aspekter som udbyttet af natur - planlægning, om naturen bør dresseres eller slippes fri og betydningen af nationalparker for naturen. Med andre ord drøftes kommunalplanlægning set med naturbriller og natursyn i en krisetid. Hvad får vi ud af naturplanlægning og giver det mening at planlægge naturen? Hvad er naturens interesse i nationalparker? Er den nye natur lige så værdifuld som den natur, den erstatter? Skal naturen markedsføres eller skal vi markedsføre den bevarende indsats? Hvad er succes: Mange besøgende eller høj biodiversitet? Jørgen Røhmann, LandboThy Michael Stoltze, Natur og Idé Ib Nord Nielsen, Nationalpark Thy Nanna Skovrup, Region Nordjylland Karsten Thomsen, Verdens Skove Morten Seifert, Seifert Kommunikation Bo Bredal Immersen, Nationalpark Thy 14 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

14 H Miljøregulering af landbruget Status og visioner for regulering af landbruget med fokus på husdyrbrug I 2007 blev nye og væsentlige ændringer i husdyrgodkendelsesloven vedtaget. Vi kigger på konsekvensen af ændringerne, gør status for disse ændringer, samt drøfter hvordan arbejdet med regulering af husdyrbrug videreudvikles bedst. Emnerne belyses på baggrund af konkrete administrative cases, juridiske aspekter og forskningsmæssige erfaringer. Desuden lægger vi op til debat om potentielle fremtidige modeller: Emissionsbaseret eller en model baseret på dyreenheder. Endelig sætter vi fokus på, hvordan vandplanerne kan gribe direkte ind i miljøgodkendelsen af husdyrbrug. Tovholder: Teamleder Knud Suhr Hjørring Kommune, fmd. for KTCs underfaggruppe Landbrug Mængden af gråzoner medførte uenighed mellem landbrug, ministeriet og kommunerne hvor står vi nu? Hvordan fungerer kommunernes indsats i miljøreguleringen af landbruget? Hvordan skaber vi mere enkelhed i reguleringen? Arealgodkendelse adskilt fra anlægsdelen for og imod? Hvilke konsekvenser har vandplanerne for landbruget og for kommunernes håndtering af landbrugets godkendelser? Mads Kobberø, Bech-Bruun Klaus Schiøtt Kristensen, Aalborg Kommune Sune Impgaard Schou, Miljøstyrelsen Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening Hans Roust Thysen, Videncenter for Landbrug Helle Tegner Anker, KU LIFE Hans Kjær, Miljøstyrelsen, Bent Ib Hansen, Landbrug og Fødevarer Sten W. Laursen, Videncenter for Landbrug NN, Naturstyrelsen Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 15

15 I Miljøregulering af virksomheder Erfaringer, udfordringer og muligheder med miljøregulering af virksomheder I år skal EU's IE-direktiv på industrimiljøområdet implementeres i den danske lovgivning. Desuden skal anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg II omsættes til handling. Vi giver et overblik og nye vinkler på reguleringen af virksomheder, belyser de hidtidige erfaringer på området, og diskuterer hvordan vi bedst kan udnytte de nye muligheder. Vi analyserer udviklingen set fra en kommunal vinkel og sætter fokus på mulighederne for videndeling gennem it-platforme og netværk. Ebbe Møller Olesen chef for Miljø og Udvikling, Næstved Kommune, fmd. for KTCs faggruppe for Miljø og grundvand Tovholdere: Endeligt ser vi på miljøregulering i praksis gennem et besøg på Kommunekemi. (max. 90 deltagere) Hvordan er reglernes struktur, indhold og administration? Hvad indeholder BREF-noterne, og hvordan bliver de brugt? Hvordan vil IED blive implementeret? Hvordan udnytter vi den eksisterende lovgivning og opnår bedre resultater? Er det muligt med videndeling på tværs af kommuner, ministerier og interessenter? Henning Hansen Aarhus Kommune, fmd. for EnviNas Internationale netværk Ole Christiansen, Miljøministeriet Håkon Djurhuus, Lind Cadovius Jens Peter Mortensen, EU Kommissionen Karsten Biering Nielsen, Miljøstyrelsen Mads Kobberø, Bech-Bruun Inger Parbst, Fredericia Kommune Peter Schaarup, Miljøstyrelsen Ebbe Møller Olesen, Næstved Kommune Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune 16 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

16 J Jordforurening Bæredygtig genanvendelse af jord I Danmark producerer vi store mængder overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Hvordan genanvender vi den ressource bedst muligt? Vi belyser emnet i forhold til loven, reglerne og de analysemæssige muligheder, som er til rådighed i dag. Har vi den nødvendige lovgivning til hensigtsmæssigt at fremme og styre genanvendelsesprojekterne og hvordan lyder de seneste afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet? Vi kigger også nærmere på konkrete cases fra Kalvebod Brygge og Fasterholt i Midtjylland. Tovholdere: Eric Farley Herning Kommune, formand for Envinas Erfagruppe Jord- og Grundvandsforurening Desuden ser vi fremad hvad er visionerne for at genanvende jord, og hvad har EU i støbeskeen på området? Er det overhovedet problematisk at genanvende lettere forurenet jord? Kan vi genanvende jord nok lokalt under de nuværende betingelser? Hvilke initiativer kræves, for at vi kommer på forkant med udviklingen? Hvordan har andre med succes genanvendt jord? Hvordan bliver genanvendelse i fremtiden mere bæredygtig? Inger Holck Gregersen Aarhus Kommune, medlem af KTCs faggruppe Miljø og grundvand Ulla Højsholt, Miljøstyrelsen Julie K. Jensen, Rambøll Vilhelm Holste, DGE Group Peter Randrup, Natur- og Miljøklagenævnet Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening Kristian Lei Kaltoft, Århus Kommune Morten Steen, Region Midtjylland Nana Svanelund, NCC Roads Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Helle Ravn-Sørensen, Aarhus Kommune Katrina Wiberg, Landskabsarkitektfirmaet Møller og Grønborg Helen Lundgaard, Region Hovedstaden Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 17

17 KTC har længe drøftet, at vi den store danske konference på natur- og miljøområdet. Natur & Miljø 2012 skal grundlægge en ny tradition! Vi vil samle alle de faglige kræfter, der beskæftiger sig med forvaltning af Danmarks natur i et myndighedsperspektiv. Natur & Miljø 2012 gennemføres af et nyt samarbejde mellem KTC og EnviNa, og vi er meget glade for at alle myndigheder fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen til Danske Regioner og KL bakker op om vores initiativ. Vi håber i EnviNa, at alle miljø- og naturforvaltere fra kommuner, regioner og statslige styrelser vil tage godt imod Natur & Miljø For EnviNa er målet at skabe vidensdeling mellem medarbejdere i og på tværs af myndighedsniveauerne. Vi ser ligeledes nødvendigheden i at være i dialog med medarbejdere fra organisationer, virksomheder og forskningsinstitutioner, der arbejder med udviklingen af den danske natur og vores miljø. I EnviNa har vi en årelang tradition for at give hinanden faglig inspiration til det daglige arbejde ved at lytte til de bedste forskere, debattører og kolleger. Den tradition fortsætter vi på Natur & Miljø Torben Nøhr Formand KTC Hans Peter Birk Hansen Formand ENVINA Tak til vores samarbejdspartnere Konferencen arrangeres af KTC (Kommunalteknisk Chefforening) og EnviNa (Foreningen af Miljø-, Plan- og Naturmedarbejdere i det offentlige) i samarbejde med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner. 18 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

18 Tilmelding og priser Tilmeld dig på Her kan du også se hele det store program og læse om dit spor Konferencen er tilrettelagt således, at konferencens tema sættes til debat den første dag i plenum, hvorefter deltagerne kan fordybe sig i faglige spor efter deltagernes specielle interesse. Der vil være flere faglige ekskursioner som led i programmet. Man tilmelder sig et hovedspor, men man kan naturligvis skifte spor i løbet af koncerencen efter eget valg. De samlede resultater og indlæg på konferencen afrapporteres på Tilmelding: Du kan tilmelde dig på Alle skal tilmelde sig - også udstillere og oplægsholdere. Alle indkvarteres på Hotel Nyborg strand. Østersøvej 2, 5800 Nyborg. Der er mulighed for at angive, om du ønsker rabat ved at blive indlogeret i dobbeltværelse. Rabatten udgør kr. 250,- kr. pr. person. Angiv hvem du ønsker at dele værelse med; oplys navn og . Der tages forbehold for antallet af ledige dobbeltværelser. Pris for hele konferencen (incl. overnatning og middag) kr. 3995,- indtil 31. marts. Den 1. april stiger prisen til kr. 4295,- og den 1. maj stiger prisen til kr. 4595,- Konferencen lukkes for tilmelding d. 15. maj 2012 Konferencegebyr dag 1 (22. maj) excl. middag og overnatning kr. 1495,- Ønskes festmiddag er prisen kr. 795,- Overnatning den 22. maj er kr. 1195,- Konferencegebyr dag 2 (23. maj) incl. frokost kr. 1495,- Tilmelding til Spor: Spor A: Vandløbsadministration Spor B: Vådområdeindsatsen Spor C: Spildevandsindsatsen Spor D: Grundvand Spor E: Natura 2000 Spor F: 3-vådområderne Spor G: Naturplanlægning og natursyn Spor H: Miljøregulering af landbruget Spor I: Miljøregulering af virksomheder Spor J: Jordforurening Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 19

19 Festaften tirsdag d. 22. maj kl Velkomstdrink. 1 gl. Nitus Cava Konferencen finder sted på Hotel Nyborg Strand Østersøvej 2, 5800 Nyborg Levende musik, v/ Cool Cats networking og dans. Forret: Letrøget laksemousse med brunoise af urter. Serveres med perlehvedesalat, kaperssauce og hjemmebagt brød. El Descanso, Chile Hovedret: Oksetyndstegsfilet med årstidens salat. Serveres med ostegratinerede hvidløgskartofler, forårsgrønsager og rødvinssauce Ravelli, Italien Dessert: Fromagetærte med frugt Moscato, Italien Kaffe og the Scan og tilmeld dig Konferencen arrangeres af: I samarbejde med:

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. september 2013 1 Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. September 2013 25. september 2013 2 Rådgivningsgruppen og partnerskabsaftalen Temadagen er arrangeret af Rådgivningsgruppen

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

TM 44 Seminar om Hedepleje

TM 44 Seminar om Hedepleje TM 44 Seminar om Hedepleje Formål: Formålet er at udveksle erfaringer om forvaltning af indlandsheder - Dels de erfaringer der er gjort omkring metoder til genopretning i forbindelse med LIFE Hedeprojektet

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning

Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning 11. december 2008 Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning Kære alle Hermed referat fra møde i netværksgruppen vedr. Vand- og Naturplanlægning den 10. december 2008 på Koldkærgård

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Miljødage for miljørådgivere 2/12 2009 v/ Helge Kjær Sørensen Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune Djursland

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere