Læs mere og tilmeld dig på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2012.dk"

Transkript

1 Et brag af en konference som omhandler relevante emner for natur- og miljøsektoren. Vi vil i fællesskab med jer sætte retningen for udviklingen af den danske natur og miljø. Læs mere og tilmeld dig på Det hele sker på Nyborg Strand den maj 2012 Konferencen arrangeres af: I samarbejde med:

2 Målgruppe Konferencen henvender sig primært til miljø- og naturforvaltere (chefer og medarbejdere) fra kommuner, regioner, statslige styrelser og miljøcentre, samt interesserede fra det private erhvervsliv, interesseorganisationer og forsyningsselskaber og forskere er velkomne.

3 Kære deltagere Konferencen afholdes Tirsdag/onsdag d maj 2012 Nyborg Strand Natur- og miljøområdet står overfor en række udfordringer, både globalt, nationalt og lokalt. Udfordringerne spænder vidt og handler blandt andet om emner som sikring af den biologiske og naturmæssige mangfoldighed, sikring af rent drikkevand, klimatilpasning og miljøpåvirkning fra virksomheder, herunder landbrug. Samtidig er vores samfund generelt under et ressourcemæssigt og økonomisk pres der skal prioriteres benhårdt mellem de forskellige indsatser. Dette indvirker på vores muligheder for at imødegå de forskellige udfordringer. Der er behov for både prioritering, helhedstænkning og høj faglighed. Natur & Miljø 2012 fokuserer på, hvor Danmark set i lyset af de udfordringer, vi står overfor, og de rammer, der er givet, skal hen med forvaltningen af den danske natur og miljøet. Hvilke faglige udfordringer står vi som myndigheder og samfund overfor i begyndelsen af 2012, på nationalt og lokalt plan? Og hvordan løser vi disse udfordringer? Konferencen samler alle de faglige kræfter, der beskæftiger sig med forvaltning af Danmarks natur, det vil primært sige miljø- og naturforvaltere fra kommuner, regioner, statslige styrelser og miljøcentre, samt de organisationer, virksomheder og forskere, der interesserer sig for udviklingen af den danske natur og vores miljø. Målet med konferencen er gennem faglig debat og drøftelser på tværs af myndighedsniveauer og i dialog med øvrige interessenter indenfor natur- og miljøområdet at give deltagerne faglig inspiration til det videre arbejde med en helhedsorienteret forvaltning af den danske natur og miljøet. Natur & Miljø 2012 gennemføres af et nyt samarbejde mellem organisationer og myndigheder, som ønsker at grundlægge en ny konferencetradition for alle med interesse for naturen og miljøet. Det er målet at gøre Natur & Miljø til en årligt tilbagevendende begivenhed med fokus på naturen og miljøet i Danmark set i et myndighedsperspektiv. Torben Nøhr Formand KTC Hans Peter Birk Hansen Formand ENVINA Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 3

4 SE! - det udfoldede program for alle spor på

5 Program : Plenumsession 22. maj Velkomst v/formand Torben Nøhr, KTC og formand Hans Peter Birk Hansen, EnviNa Konferencier Steffen Kretz trækker konferencens problemstilling op og sætter scenen International miljødirektør Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet EU-perspektivet på dansk natur og miljø Pause - og besøg i udstillingsarealet Direktør Niels Christensen, Naturstyrelsen Processen og forventningerne - Samspillet mellem Stat, Regioner og Kommuner om natur- og miljøindsatsen Direktør Rene la Cour Sell, Danmarks Naturfredningsforening Havkatten i hyttefadet: hvornår vil Danmarks Naturfredningsforening rose kommunerne for naturindsatsen? Direktør for miljø & energi Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer Benyttelse eller beskyttelse. Hvornår opnår landbruget en acceptabel rolle i forhold til naturbeskyttelsen? Afsluttende paneldebat under ledelse af Steffen Kretz Frokost - og besøg i udstillingsarealet Faglige spor Session Pause - og besøg i udstillingsarealet Session EnviNas generalforsamling. Drinks og POWEREVENT i udstillingsarealet for øvrige konferencedeltagere Middag, m. underholdning og socialt samvær 23. maj Session Pause Session Frokost - og besøg i udstillingsarealet Session 5 Konferencen slutter kl. 15. Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 5

6 Program Tirsdag 22. maj Onsdag 23. maj Faglige spor Frokost Session 1 Pause Session 2 Middag Session 3 Session 4 Frokost Session 5 A Vandløbs-administration Vedligehold af vandløb - hvorfor og hvad er effekten? Omkostningseffektive virkemidler og Grøn Vækst Vandløbenes rolle i klimasikring af samfundsværdier Ekskursion til vandløb med eksempler på dilemmaer, muligheder og udfordringer. Frokost nydes et naturskønt sted B Vådområde-indsatsen Er vådområde-indsatsen på sporet? Fjerner vådområderne næringsstoffer? Fremtiden for vådområderne? Ekskursion til etablerede vådområder på Fyn og til nye projektområder. Frokost nydes et naturskønt sted C Spildevands-indsatsen Udarbejdelse af kommunale spildevandsplaner Spildevands-indsatsen i åbent land Myndighed, vandselskab og forsyningssekretariat hvem gør hvad? Hvordan håndteres udtræden af kloakopland? Klimatilpasning og dimensionering af regnvandsanlæg D Indsatsplanlægning for grundvand Sårbarheds-kortlægning flere parter, mange interesser Lovgivningen for grundvandsbeskyttelse - status Interessenternes samarbejde om indsatsplaner Myndighedernes samarbejde om indsatsplaner Kortlægning og indsatsplaner efter 2015 E Natura 2000 Handleplaner og proces Samarbejde omkring målopfyldelse Er støtteordningerne optimale? Kan naturtilstanden fastholdes/ forbedres? Habitatdirektivets implementering i andre EU lande F 3- naturområderne Tre årtier med 3-beskyttelsen af dansk natur succes eller fiasko? Serviceeftersyn på 3-registreringen - status efter pilotåret 2011 Hvilke udfordringer giver nyregistreringen af 3-natur for kommunerne? Ekskursion. Præsentation af nye værktøjer til 3-registrering og diskussion af problematik omkring afgrænsning af 3. Frokost nydes et naturskønt sted G Naturplanlægning og natursyn Besøg evt. SPOR A eller SPOR F Naturens plads i kommuneplanen Nationalparker hvad er de et udtryk for, set med naturens briller? Naturgenopretning / Bevarelse contra naturpleje Markedsføring af natur H Miljøregulering af landbruget Væsentlige ændringer i husdyrgodkendelsesloven siden 2007 Hvordan skabes bedre sammenhæng og større enkelhed i reguleringen af landbruget? Regulering af husdyrbrug adskillelse mellem anlæg og areal Regulering af husdyrbrug med en emissionsbaseret model Vandplanerne og husdyrbrug I Miljøregulering af virksomheder Overblik og nye vinkler på reguleringen af virksomheder Hvilke ændringer er på vej som resultat af bl.a. Virksomhedsudvalg II og IE-Direktiv? Hvordan kan miljømyndighederne sikre en endnu bedre videndeling på tværs? Ekskursion til Kommunekemi. Frokost på Kommunekemi. J Jordforurening Lovgivningen og analysemetoder De store genanvendelsesprojekter Fremtidsperspektiver Natur og returjord i råstofgrave Gode og bæredygtige løsninger 6 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 7

7 A Vandløbsadministration Dilemmaer, udfordringer og muligheder i administrationen af vores vandløb Vores vandløb er for alvor kommet i fokus. I 2011 kom nye krav om bedre vedligeholdelse og sikring af vandafledning fra by og land. Det giver store udfordringer og dilemmaer - men også muligheder. Med historisk tilbageblik og de hidtidige effekter af vandløbsadministrationen graver vi et spadestik dybere. Ud fra både et økonomisk, et bæredygtigt og klimamæssigt perspektiv. Det sker gennem konkrete cases og input til fremtidens helhedsorienterede vandplanlægning. Tovholdere: Bjarne Svendsen natur- og miljøchef, Køge Kommune, fmd. for KTCs underfaggruppe Overfladevand Hvornår og hvorfor blev det en samfundsopgave at sikre opdyrkning af lave arealer? Økonomiske konsekvenser af Virkemiddeludvalgets anbefalinger? Myndighedernes dilemma mellem lodsejerne og naturen. Kan klimahensynet forenes med hensyn til et godt miljø? Er samarbejde mellem nabokommuner og vandselskaberne fremtidens løsning? Søren Brandt Herning Kommune, fmd. for Envinas erfagruppe Vandløb Keld Hansen, journalist Bjarne Moeslund, Orbicon Anette Battrup-Pedersen, Institut for Bioscience Brian Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Svend Petersen, Fåborg-Midtfyn Kommune Rasmus Ørnberg Eriksen, NaturErhvervsstyrelsen Klaus Schlünsen, Orbicon Bent Lauge Madsen, Biolog Henrik Lynghus, NIRAS Troels Karlog, Frederikssund Kommune 8 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

8 B Vådområdeindsatsen Erfaringer og udfordringer med vådområder Den danske indsats med vådområderne er på sporet. På baggrund af resultater og den nyeste forskning på området belyser vi erfaringerne, udfordringerne og mulighederne på vådområdet. Vi kigger på ejendomsmæssige forundersøgelser og forhandlinger med lodsejerne indenfor rammerne af Grøn Vækst. Og på vådområdernes evner til at tilbageholde kvælstof, om områderne spiller en rolle i forhold til at tilbageholde fosfor som bufferområde i forbindelse med voldsom nedbør Biolog Claus Paludan Faaborg-Midtfyn Kommune Tovholdere: Vi kigger også fremad belyser visioner og behovet for justeringer af vådområdeindsatsen. Tekniske muligheder og begrænsninger i design af nye vådområder. Hvad er den reelle status for vådområderne? Hvad siger den nyeste viden om fjernelsen af kvælstof og fosforindhold? Hvad kræver god og mangfoldig natur af vådområderne? Vådområdernes værdi for friluftsliv og sundhed. Torben B. Jørgensen, Limfjordsrådet Jan Kunstmann, Horsens Kommune Troels Garde Rasmussen, KL Carl Christian Hoffmann, Aarhus Universitet Charlotte Kjærgaard, Aarhus Universitet Anette Battrup-Pedersen, Aarhus Universitet Ole Helgren, Aarhus Kommune Allan Gudio Nielsen, Fugleværnsfonden Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 9

9 C Spildevandsindsatsen Økonomiske, praktiske og juridiske udfordringer Ansvaret for spildevandsindsatsen i det åbne land og for at udarbejde spildevandsplaner ligger hos kommunerne. De kommunalt ejede spildevandsselskaber er væsentlige samarbejdspartnere, men den nye opgavefordeling mellem kommune og selskab giver økonomiske, praktiske og juridiske udfordringer. Vi sætter fokus på Naturstyrelsens udvalg under vandsektorloven, på resultaterne af spildevandsindsatsen, de hidtidige erfaringer og på, hvordan vi bedst imødegår nye udfordringer. Ikke mindst i lyset af klimaforandringerne. Tovholdere: Flemming Kjælulf, adm. direktør Nyborg forsyning & Service A/S. Fmd. for KTCs faggruppe Forsyning Det sker blandt andet gennem en række konkrete cases fra hele landet. Fælles ansvar og fremtidige opgaver for myndighederne og forsyningen? 10 tekniske bud på fremtidens spildevandsplan. Erfaringer med kloakering hvad er fordele og ulemper? Hvad er forsyningsselskabernes rolle og ansvar efter Vandsektorloven? Hvordan inddrager man borgerne i indsatsen for bedre spildevandsrensning? At tænke nyt: Hvordan håndteres byens regnvand lokalt? Muligheden for at udtræde af et kloakopland hvad er de økonomiske og miljømæssige konsekvenser? Flemming Lehbert Sørensen, natur- og miljøchef, Holstebro Kommune, fmd. for KTCs faggruppe natur og overfladevand Karen Dalgaard Sanning, Naturstyrelsen Paul Chr. Erichsen, Aarhus Kommune Ole Neerup, Envidan Karen Dalgaard Sanning, Naturstyrelsen Jakob Lysholdt, Guldborgsund Kommune Birgitte Braae Andresen, Kolding Kommune Bente Uhre, Skanderborg Kommune Lars Schrøder, Århus Vand A/S Torben Mølgård, Holstebro Kommune Filip Marott Sundram, Forsyningssekretariatet Bolette Jensen, Naturstyrelsen Vibeke Plesner, Naturstyrelsen Keld Rehder, Gladsaxe kommune Anette Christiansen, Landbrug og Fødevarer Palle D. Sørensen, Københavns Kommune Peter Duus, Orbicon Mikael Schultz, Vejle Spildevand A/S 10 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

10 D Indsatsplanlægning for grundvand Faglige og ressourcemæssige udfordringer Det kommunale arbejde med indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet er i fuld gang. Men arbejdet byder på både faglige og ressourcemæssige udfordringer for kommunerne. Med udgangspunkt i konkrete cases, lovgivningen, samarbejdet mellem interessenterne og ikke mindst myndighedernes samarbejde belyser vi alle væsentlige aspekter i arbejdet med at beskytte grundvandet. Hvor præcise er vores streger og udpeges de rigtige sårbare områder? Hvor får man mest beskyttelse for pengene? Hvad er regionernes rolle? Hvordan er vandselskabernes mulighed for at finansiere grundvandsbeskyttelse? Styrelsen, regionen, kommunen hvordan samarbejder myndighederne? Hvad er formålet med sårbarhedskortlægningen? Statens bud på bevaring og udvikling af grundvandet. Grundvandskortlægning: hvordan ser det ud i det lange perspektiv? Geolog Hans Peter Birk Hansen Svendborg, fmd. for EnviNa Tovholdere: Claus Holst Iversen, Favrskov Kommune Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune Ulla Ladekarl, Alectia Carsten Bagge Jensen, Danske Regioner Nikolaj Ludvigsen, ConTerra Inger Bergmann, Naturstyrelsen Mogens Moe, Horten Anne Mette S. Langvad, AU Jens Ove Nielsen, Viborg Kommune Hanne Madsen, Kolding Kommune Pernille Stampe Jacobsen, Aalborg Kommune Jakob Weber, Region Syddanmark Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Naturstyrelsen-Odense Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune Anne Scherfig Kruse, Københavns Energi Morten Sørensen, NIRAS Richard Thomsen, GEUS Charlotte Weber, Næstved Kommune Hanne Møller, Region Sjælland Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 11

11 E Natura 2000 Natura 2000 og handleplanerne vejen til målet Natura 2000-planerne er en realitet og lige nu arbejdes der på de tilhørende handleplaner. Vi går på sporet af planernes indhold. For at undersøge om vi råder over de rigtige redskaber til at nå målene og om processen kan tilrettelægges bedre. Vi belyser både de tekniske værktøjer og biodiversiteten og lægger op til debat. Det sker gennem status på udviklingen og et kig ind i arbejdet for den nærmeste fremtid. Vi kigger på samarbejdet omkring planerne, på kommunikationen, støtteordningerne og på planernes indflydelse på naturen. Endelig tager vi også de europæiske briller på og kigger på implementeringen i den øvrige del af EU. Miljømedarbejder Ida Søkilde Jelnes, Assens Kommune, EnviNa repræsentant i KTC, NOV-faggruppe Tovholdere: Hvilke erfaringer kan vi foreløbigt drage og hvad er visionerne? Fra blaming til flaming hvordan skaber man engageret kommunikation på området? Synergi mellem lodsejere, interessenter og myndigheder hvordan skabes den? Er støtteordningerne optimale? Hvor langt er resten af EU i forhold til habitatdirektivet? Miljømedarbejder Bo Bojsen, Holstebro Kommune Troels Garde Rasmussen, KL Lisbeth Bjørndal Andersen, Naturstyrelsen Jann Ribergaard, Viborg Kommune kommunikationsrådgiver Morten Asbjørn Jensen Karsten Wandal, Vejle Kommune Irene Wiborg, Videncenter for Landbrug Hans Meltofte, Dansk Ornitologisk Forening Kresten K. Skrumsager, NaturErhvervsstyrelsen Heidi Buur Holbeck, Videncenter for Landbrug Rasmus Ejrnæs Danmarks Miljøundersøgelser Toke Høye, Danmarks Miljøundersøgelser Konsulent,Hans Jørgen Degn Mette Lund, Det Europæiske Miljøagentur Bent Jepsen, Astrale GEIE 12 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

12 F 3-naturområderne Status og perspektiv for naturbeskyttelseslovens 3 3 i naturbeskyttelsesloven blev indført for at sikre den brede natur i Danmark. Efter mange års administration og forvaltning gør vi status: Har de tre årtier med 3-beskyttelsen af naturen været en succes eller fiasko? Sporet indledes med de skarpeste synspunkter fra sidste års debat på området. For et år siden fik indsatsen et serviceeftersyn vi evaluerer på pilotåret Og diskuterer hvordan perspektiverne for det fremtidige arbejde med nyregistreringer ser ud. Vi belyser emnet ved hjælp af resultater, evalueringer og forskning. Desuden kigger vi på samarbejdet mellem kommunerne og de statslige institutioner, konkrete cases og på den teknologiske udvikling i forhold til registrering af 3 natur. Der afsluttes med ekskursion til relevante 3 lokaliteter på Fyn. Naturfredningsforeningen satte 3 på dagsordnen hvordan evaluerer og perspektiverer foreningen indsatsen? Stemmer intentioner og mål overens med virkeligheden? Kommunernes og Naturstyrelsens rolle i pilotåret? Hvordan løser kommunerne de mange ændringer og sager? Hvordan sikrer vi 3-områder og naturindholdet fremover? Flemming Lehbert Sørensen natur- og miljøchef, Holstebro Kommune, fmd. for KTCs faggruppe for Natur og overfladevand Tovholdere: Rasmus Fuglsang Frederiksen naturmedarbejder, Mariagerfjord Kommune, fmd. for EnviNas erfagruppe Natur René la Cour Sell, Danmarks Naturfredningsforening Bettina Nygaard, BCE Flemming Lehbert Sørensen, KTC Søren Bagger, Miljøministeriet Tine Nielsen Skafte, Naturstyrelsen Rasmus Dahlhoff Andersen, Odense Kommune Karin Skovhus, Fåborg-Midtfyn Kommune Hanne Stensen Christensen, Næstved Kommune Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 13

13 G Naturplanlægning og natursyn Naturen økonomisk ressource rekreativ ressource eller bevaring? Naturen står højt på dagsordnen i Danmark. Mange kæmper for natur en, for at bevare den biologiske mangfoldighed og for at øge forståelsen for naturen. Vi sætter fokus på kommunernes indsats og på om den økonomiske krise påvirker vores syn på naturen. Er naturen en økonomisk ressource, en rekreativ ressource, eller skal den slet og ret bevares? Hvordan fungerer den kommunale planlægning og naturens plads i kommuneplanen? Er kommunerne dygtige nok til at få fortalt de gode historier og hvad er de gode historier i forhold til naturen? Tovholder: Flemming Bach natur- og miljøchef, Thisted Kommune, fmd. for KTCs underfaggruppe Natur Gennem konkrete cases belyser vi aspekter som udbyttet af natur - planlægning, om naturen bør dresseres eller slippes fri og betydningen af nationalparker for naturen. Med andre ord drøftes kommunalplanlægning set med naturbriller og natursyn i en krisetid. Hvad får vi ud af naturplanlægning og giver det mening at planlægge naturen? Hvad er naturens interesse i nationalparker? Er den nye natur lige så værdifuld som den natur, den erstatter? Skal naturen markedsføres eller skal vi markedsføre den bevarende indsats? Hvad er succes: Mange besøgende eller høj biodiversitet? Jørgen Røhmann, LandboThy Michael Stoltze, Natur og Idé Ib Nord Nielsen, Nationalpark Thy Nanna Skovrup, Region Nordjylland Karsten Thomsen, Verdens Skove Morten Seifert, Seifert Kommunikation Bo Bredal Immersen, Nationalpark Thy 14 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

14 H Miljøregulering af landbruget Status og visioner for regulering af landbruget med fokus på husdyrbrug I 2007 blev nye og væsentlige ændringer i husdyrgodkendelsesloven vedtaget. Vi kigger på konsekvensen af ændringerne, gør status for disse ændringer, samt drøfter hvordan arbejdet med regulering af husdyrbrug videreudvikles bedst. Emnerne belyses på baggrund af konkrete administrative cases, juridiske aspekter og forskningsmæssige erfaringer. Desuden lægger vi op til debat om potentielle fremtidige modeller: Emissionsbaseret eller en model baseret på dyreenheder. Endelig sætter vi fokus på, hvordan vandplanerne kan gribe direkte ind i miljøgodkendelsen af husdyrbrug. Tovholder: Teamleder Knud Suhr Hjørring Kommune, fmd. for KTCs underfaggruppe Landbrug Mængden af gråzoner medførte uenighed mellem landbrug, ministeriet og kommunerne hvor står vi nu? Hvordan fungerer kommunernes indsats i miljøreguleringen af landbruget? Hvordan skaber vi mere enkelhed i reguleringen? Arealgodkendelse adskilt fra anlægsdelen for og imod? Hvilke konsekvenser har vandplanerne for landbruget og for kommunernes håndtering af landbrugets godkendelser? Mads Kobberø, Bech-Bruun Klaus Schiøtt Kristensen, Aalborg Kommune Sune Impgaard Schou, Miljøstyrelsen Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening Hans Roust Thysen, Videncenter for Landbrug Helle Tegner Anker, KU LIFE Hans Kjær, Miljøstyrelsen, Bent Ib Hansen, Landbrug og Fødevarer Sten W. Laursen, Videncenter for Landbrug NN, Naturstyrelsen Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 15

15 I Miljøregulering af virksomheder Erfaringer, udfordringer og muligheder med miljøregulering af virksomheder I år skal EU's IE-direktiv på industrimiljøområdet implementeres i den danske lovgivning. Desuden skal anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg II omsættes til handling. Vi giver et overblik og nye vinkler på reguleringen af virksomheder, belyser de hidtidige erfaringer på området, og diskuterer hvordan vi bedst kan udnytte de nye muligheder. Vi analyserer udviklingen set fra en kommunal vinkel og sætter fokus på mulighederne for videndeling gennem it-platforme og netværk. Ebbe Møller Olesen chef for Miljø og Udvikling, Næstved Kommune, fmd. for KTCs faggruppe for Miljø og grundvand Tovholdere: Endeligt ser vi på miljøregulering i praksis gennem et besøg på Kommunekemi. (max. 90 deltagere) Hvordan er reglernes struktur, indhold og administration? Hvad indeholder BREF-noterne, og hvordan bliver de brugt? Hvordan vil IED blive implementeret? Hvordan udnytter vi den eksisterende lovgivning og opnår bedre resultater? Er det muligt med videndeling på tværs af kommuner, ministerier og interessenter? Henning Hansen Aarhus Kommune, fmd. for EnviNas Internationale netværk Ole Christiansen, Miljøministeriet Håkon Djurhuus, Lind Cadovius Jens Peter Mortensen, EU Kommissionen Karsten Biering Nielsen, Miljøstyrelsen Mads Kobberø, Bech-Bruun Inger Parbst, Fredericia Kommune Peter Schaarup, Miljøstyrelsen Ebbe Møller Olesen, Næstved Kommune Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune 16 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

16 J Jordforurening Bæredygtig genanvendelse af jord I Danmark producerer vi store mængder overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Hvordan genanvender vi den ressource bedst muligt? Vi belyser emnet i forhold til loven, reglerne og de analysemæssige muligheder, som er til rådighed i dag. Har vi den nødvendige lovgivning til hensigtsmæssigt at fremme og styre genanvendelsesprojekterne og hvordan lyder de seneste afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet? Vi kigger også nærmere på konkrete cases fra Kalvebod Brygge og Fasterholt i Midtjylland. Tovholdere: Eric Farley Herning Kommune, formand for Envinas Erfagruppe Jord- og Grundvandsforurening Desuden ser vi fremad hvad er visionerne for at genanvende jord, og hvad har EU i støbeskeen på området? Er det overhovedet problematisk at genanvende lettere forurenet jord? Kan vi genanvende jord nok lokalt under de nuværende betingelser? Hvilke initiativer kræves, for at vi kommer på forkant med udviklingen? Hvordan har andre med succes genanvendt jord? Hvordan bliver genanvendelse i fremtiden mere bæredygtig? Inger Holck Gregersen Aarhus Kommune, medlem af KTCs faggruppe Miljø og grundvand Ulla Højsholt, Miljøstyrelsen Julie K. Jensen, Rambøll Vilhelm Holste, DGE Group Peter Randrup, Natur- og Miljøklagenævnet Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening Kristian Lei Kaltoft, Århus Kommune Morten Steen, Region Midtjylland Nana Svanelund, NCC Roads Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Helle Ravn-Sørensen, Aarhus Kommune Katrina Wiberg, Landskabsarkitektfirmaet Møller og Grønborg Helen Lundgaard, Region Hovedstaden Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 17

17 KTC har længe drøftet, at vi den store danske konference på natur- og miljøområdet. Natur & Miljø 2012 skal grundlægge en ny tradition! Vi vil samle alle de faglige kræfter, der beskæftiger sig med forvaltning af Danmarks natur i et myndighedsperspektiv. Natur & Miljø 2012 gennemføres af et nyt samarbejde mellem KTC og EnviNa, og vi er meget glade for at alle myndigheder fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen til Danske Regioner og KL bakker op om vores initiativ. Vi håber i EnviNa, at alle miljø- og naturforvaltere fra kommuner, regioner og statslige styrelser vil tage godt imod Natur & Miljø For EnviNa er målet at skabe vidensdeling mellem medarbejdere i og på tværs af myndighedsniveauerne. Vi ser ligeledes nødvendigheden i at være i dialog med medarbejdere fra organisationer, virksomheder og forskningsinstitutioner, der arbejder med udviklingen af den danske natur og vores miljø. I EnviNa har vi en årelang tradition for at give hinanden faglig inspiration til det daglige arbejde ved at lytte til de bedste forskere, debattører og kolleger. Den tradition fortsætter vi på Natur & Miljø Torben Nøhr Formand KTC Hans Peter Birk Hansen Formand ENVINA Tak til vores samarbejdspartnere Konferencen arrangeres af KTC (Kommunalteknisk Chefforening) og EnviNa (Foreningen af Miljø-, Plan- og Naturmedarbejdere i det offentlige) i samarbejde med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner. 18 Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet

18 Tilmelding og priser Tilmeld dig på Her kan du også se hele det store program og læse om dit spor Konferencen er tilrettelagt således, at konferencens tema sættes til debat den første dag i plenum, hvorefter deltagerne kan fordybe sig i faglige spor efter deltagernes specielle interesse. Der vil være flere faglige ekskursioner som led i programmet. Man tilmelder sig et hovedspor, men man kan naturligvis skifte spor i løbet af koncerencen efter eget valg. De samlede resultater og indlæg på konferencen afrapporteres på Tilmelding: Du kan tilmelde dig på Alle skal tilmelde sig - også udstillere og oplægsholdere. Alle indkvarteres på Hotel Nyborg strand. Østersøvej 2, 5800 Nyborg. Der er mulighed for at angive, om du ønsker rabat ved at blive indlogeret i dobbeltværelse. Rabatten udgør kr. 250,- kr. pr. person. Angiv hvem du ønsker at dele værelse med; oplys navn og . Der tages forbehold for antallet af ledige dobbeltværelser. Pris for hele konferencen (incl. overnatning og middag) kr. 3995,- indtil 31. marts. Den 1. april stiger prisen til kr. 4295,- og den 1. maj stiger prisen til kr. 4595,- Konferencen lukkes for tilmelding d. 15. maj 2012 Konferencegebyr dag 1 (22. maj) excl. middag og overnatning kr. 1495,- Ønskes festmiddag er prisen kr. 795,- Overnatning den 22. maj er kr. 1195,- Konferencegebyr dag 2 (23. maj) incl. frokost kr. 1495,- Tilmelding til Spor: Spor A: Vandløbsadministration Spor B: Vådområdeindsatsen Spor C: Spildevandsindsatsen Spor D: Grundvand Spor E: Natura 2000 Spor F: 3-vådområderne Spor G: Naturplanlægning og natursyn Spor H: Miljøregulering af landbruget Spor I: Miljøregulering af virksomheder Spor J: Jordforurening Natur & Miljø 2012 den store nationale konference om natur- og miljøområdet 19

19 Festaften tirsdag d. 22. maj kl Velkomstdrink. 1 gl. Nitus Cava Konferencen finder sted på Hotel Nyborg Strand Østersøvej 2, 5800 Nyborg Levende musik, v/ Cool Cats networking og dans. Forret: Letrøget laksemousse med brunoise af urter. Serveres med perlehvedesalat, kaperssauce og hjemmebagt brød. El Descanso, Chile Hovedret: Oksetyndstegsfilet med årstidens salat. Serveres med ostegratinerede hvidløgskartofler, forårsgrønsager og rødvinssauce Ravelli, Italien Dessert: Fromagetærte med frugt Moscato, Italien Kaffe og the Scan og tilmeld dig Konferencen arrangeres af: I samarbejde med:

Mere miljø for pengene

Mere miljø for pengene Mere miljø for pengene Et brag af en konference med relevante emner for natur- og miljøsektoren. Vi vil i fællesskab sætte retningen for administrationen af naturen og miljøet i Danmark. æs mere og tilmeld

Læs mere

JORD OG JORDFORURENING S P O R C

JORD OG JORDFORURENING S P O R C JORD OG JORDFORURENING S P O R C PROGRAM FOR TIRSDAG 9.30 12.30 13.30 15.00 15.45 17.15 17.30 20.00 Plenumkonference Frokost Session C1 Pause Session C2 Networking ENVINA Generalforsamling Festmiddag mm

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

To dages kursus for miljøkonsulenter

To dages kursus for miljøkonsulenter PROGRAM for: To dages kursus for miljøkonsulenter Kurset er det årlige erfaringsudvekslingskursus for miljørådgivere. Det vurderes vigtigt, at dem, der dagligt arbejder med miljøgodkendelser, deltager

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

GRØN OMSTILLING OG HELHED I FORVALTNINGEN

GRØN OMSTILLING OG HELHED I FORVALTNINGEN GRØN OMSTILLING OG HELHED I FORVALTNINGEN H V O R D A N O P N Å R V I S Y N E R G I M E L L E M G R Ø N O M S T I L L I N G O G F O R V A L T N I N G A F N A T U R O G M I L J Ø? VELKOMMEN Velkomst ved

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landskabets økologiske opbygning og Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger (Teksten til foredraget er vedlagt de enkelte slides)

Landskabets økologiske opbygning og Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger (Teksten til foredraget er vedlagt de enkelte slides) Dansk Landskabsøkologisk Forenings 21. årsmøde Frederiksberg, d. 5. december 2013 Landskabets økologiske opbygning og Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger (Teksten til foredraget er vedlagt de

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Plantekongres : Målrettet indsats

Plantekongres : Målrettet indsats /U Beskrivelse itler på indlæg Indlægsholdere Min. 45 Målrettet kvælstofregulering I løbet af 2016 fastlægges principperne for den nye regulering af landbrugets kvælstofanvendelse i marken. Den skal gælde

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold.

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Finaleresultater Fodbold Unionsturneringen 2009. Semifinale: Sydøstjylland Station City 3 7 Semifinale: Sydjylland St. Bellahøj 2 3 Bronzekamp: Sydøstjylland

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Tidspunkt Trin Ansvarlig Januar 2014 Valg af formandskommuner for vandråd. Odense Kommune Primo 2014 Basisanalyse

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

TM 17 Årsmøde for jord og grundvand 2017

TM 17 Årsmøde for jord og grundvand 2017 TM 17 Årsmøde for jord og grundvand 2017 Formål: Målgruppe: Erfa-udveksling, ajourføring og orientering Kommunale og regionale sagsbehandlere Sted: FænøSund Konference og Ferie, Oddevejen 8, 5500 Middelfart

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

Kommunerne skal som vandmyndighed administrere en skærpet lovgivning med fokus på VVM og naturværdier i den daglige sagsbehandling.

Kommunerne skal som vandmyndighed administrere en skærpet lovgivning med fokus på VVM og naturværdier i den daglige sagsbehandling. Kommunerne skal som vandmyndighed administrere en skærpet lovgivning med fokus på VVM og naturværdier i den daglige sagsbehandling. 30. september Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 Århus C Mødenr. 50

Læs mere

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2009 1. Resume Med denne indstilling præsenteres et forslag til Århus Kommunes vision om at kunne sikre rent og nok vand til

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Projektplan. Projekt: Indsatplan Stautrup, Åbo og Østerby. Skanderborg Kommune Dato:10. december 2012 Rettet af: Lone Kildal Møller Version:2

Projektplan. Projekt: Indsatplan Stautrup, Åbo og Østerby. Skanderborg Kommune Dato:10. december 2012 Rettet af: Lone Kildal Møller Version:2 Projektplan Projekt: Indsatplan Stautrup, Åbo og Østerby Ansvarlige for projektet Projektejer Hans Brok-Brandi Projektleder Lone Kildal Møller Projektresume Projektet har til formål at udarbejde en ny

Læs mere

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference NYE TRENDS i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 NYE TRENDS i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Næste generation af vand og naturplaner

Næste generation af vand og naturplaner Næste generation af vand og naturplaner H.C. Østerby Borgmester, Holstebro Kommune Medlem af KL udvalg for Teknik og Miljø 1 Hvor er vi lige nu? Vandplaner Ugyldige pga. manglende høring (8 dage). Vi venter

Læs mere

Naturpleje i teori og praksis (K2490)

Naturpleje i teori og praksis (K2490) PROGRAM for kursus: Naturpleje i teori og praksis (K2490) Plan & Miljø Tid og sted 4.-6. juni 2007 på Skovskolen i Nødebo 1.-3. oktober 2007 på Kalø Vildtforvaltningsskole Arrangør Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

ÅRHUS LUKKET 2006 RESULTATLISTE

ÅRHUS LUKKET 2006 RESULTATLISTE ÅRHUS LUKKET 2006 RESULTATLISTE 27. 28. oktober 2006 & 3. 4. november 2006 10m Luftpistol U1 1 Frederik Larsen DSB/ASF 86 93 90 269 U2 1 Andreas Andersson DSB/ASF 88 90 80 258 Herre junior 1 Lars S Jørgensen

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn

Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn Verden venter ikke på nogen! På bestyrelsens vegne har jeg hermed fornøjelsen at invitere til KTCs

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere