Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar

2 Nærværende administrationsgrundlag omfatter dagplejen, områdeinstitutioner på 0-6 års området, vuggestuer, børnehaver, børnehuse, SFO er og klubber i Roskilde Kommune. Administrationsgrundlaget omfatter ikke specialområdet. 1. Institutionsstruktur og fysiske rammer Kommunens institutionsstruktur omfatter følgende institutionstyper: Dagplejen Områdeinstitutioner på 0-6 års området Selvejende institutioner på 0-6 års området SFO er for børn fra klasse Klubber for børn fra 4. 7.klasse Dagplejen er organiseret som en samlet institution med en leder. I Roskilde Kommune er de kommunale dagtilbud på 0-6 års området fra 1. september 2009 organiseret i et antal områder. Hvert område består af et antal afdelinger, som tilsammmen udgør en områdeinstitution. Afdelingerne ledes i det daglige af hver sin pædagogiske leder. Hvert område har sin egen områdeleder, der har det overordnede ansvar for driften og ledelsen af områdeinstitutionen. Herudover er der selvejende institutioner på 0-6 års området, dvs., vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Den enkelte institutions maksimale børnetal fastsættes på baggrund af de fysiske rammer. For alle institutioner gælder dog, at der foretages en helhedsvurdering af institutionernes fysiske rammer. For områdeinstitutioner og selvejende institutioner på 0-6 års området er der som udgangspunkt regnet med 3 m 2 gulvareal for 0 3 årige børn og 2 m 2 for 3 6 årige børn, svarende til kravene i bygningsreglementet. Der er ikke fastsat krav i bygningsreglementet om særlige kvadratmeterkrav til SFO er og klubber. Fastsættelsen af antallet af børn sker i 2

3 overensstemmelse med byggelovgivning samt arbejdsmiljøloven. Institutionerne fastsætter selv gruppesammensætningen blandt de af Roskilde Kommune visiterede børn. 2. Visitering/indskrivning af børn Visiteringen af børn til kommunens institutioner sker i henhold til visitationsreglerne: Regler for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagpleje og daginstitutioner i Roskilde Kommune og Regler for tildeling af pladser i klubber i Roskilde Kommune. Der er afsat op til 20 enheder for børn med særlige behov således, at Roskilde Kommune midlertidigt i daginstitutioner og dagpleje kan lade børn med særlige behov tælle for to børn. Institutionens ledige kapacitet opgøres løbende. Indskrivningen af nye børn sker ligeledes løbende, idet institutionens ledige kapacitet til enhver tid er til rådighed for Roskilde Kommune. 3. Institutionernes åbningstid Institutionerne holder åbent mandag-fredag på nær helligdage og lukkedage. Byrådet fastlægger rammerne for institutionernes åbningstid. Bestyrelserne fastsætter indenfor rammerne institutionens åbningstider. Byrådet fastsætter endvidere lukkedage samt antallet af institutioner, der er åbne på de enkelte lukkedage, jf. bilag Personale- Timer Klubber og SFO For klubber og SFO fastsættes antallet af ugentlige personaletimer pr. barn på baggrund af børnetal, en af byrådet fastsat beregningsfaktor 3

4 og åbningstid i henhold til nedenstående beregning. Der tildeles særskilt budget til en fuldtids institutionsleder for hver SFO og klub. Der kan efter en konkret vurdering afsættes yderligere budget til institutionsledelse, f.eks. hvis institutionen er beliggende i flere bygninger. For klub og SFO tildeles personaletimer i forhold til institutionens størrelse m.v. i henhold til følgende ressourcemodel: Antal åbningstimer børnetal Børn pr. personale i åbningstiden (beregningsfaktor) 0-6 års området = personaletimer På 0-6 års området fastsættes antallet af personaletimer på baggrund børnetal, en af byrådet fastsat beregningsfaktor og åbningstid i henhold til nedenstående beregning, På 0-6 års området gælder endvidere, at for kommunale områder finansieres områdelederne centralt, og herudover tildeles der lønsum til pædagogisk ledelse i forhold til antallet af afdelinger. De selvejende institutioner på 0-6 års området får tildelt et fast beløb til ledelse pr. institution, og kan derudover selv indenfor den tildelte økonomi beslutte sin ledelsesmodel. For 0-6 årsområdet tildeles personaletimer udfra følgende ressourcemodel: Antal åbningstimer børnetal Børn pr. personale i åbningstiden (beregningsfaktor) 4

5 = personaletimer Beregningsfaktoren (børn pr. personale i åbningstiden) fastsættes ved budgetvedtagelsen og fremgår af bilag 2. 1 For dagplejen beregnes ressourcetildelingen som : Børnetal/beregningsfaktor = antal dagplejestillinger De beregnede personaletimer omregnes til en lønsum, jf. punkt 5. Uanset antallet af børn tildeles alle institutioner henholdsvis afdelinger i områdeinstitutioner som minimum tilstrækkeligt antal personaletimer til at sikre, at institutionens åbningstid er personaledækket med mindst 2 medarbejdere pr. åbningstime. I lønsummen afsættes særskilt løn til evt. køkkenmedarbejder. 5. Budgetforudsætninger Institutionens lønsum er beregnet ud fra ovenstående (punkt 4). I vuggestuer, børnehaver, børnehuse, fordeles timerne som 54% pædagogtimer og 46% pædagogmedhjælpertimer. I SFO er fordeles timerne som 60 % pædagogtimer og 40 % pædagogmedhælpertimer. I klubber fordeles timerne som 100% klubpædagogtimer. Lønsummen beregnes som gennemsnitsløn 2 for pædagoger hhv. pædagogmedhjælpere. Lederen er ikke bundet af lønfordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, men har ansvaret for - indenfor den tildelte lønsum - at sikre den mest hensigtsmæssige personalesammensætning. Som 1 Modsat beregningsfaktoren på klub og sfo-området består beregningsfaktoren på 0-6 års området reelt af to dele, idet budgettildeling til administration registreres særskilt, fordi der gives forskellig budgettildeling til administration for områdeinstitutioner og selvejende institutioner. Der tildeles samme gennemsnitsløn til administration som til det øvrige personale. 2 Gennemsnitslønnen beregnes med udgangspunkt i FLD-lønstatistik for Roskilde kommune for overenskomstansatte i 2009 og fremskrives herefter i forhold til KL gennemsnitslønninger. 5

6 udgangspunkt skal minimum 50% af stillingerne besættes med medarbejdere med en pædagogisk uddannelse. Til pædagogisk ledelse i de kommunale institutioner på 0-6 årsområdet tildeles 75 % af en gennemsnitsløn til pædagogisk leder pr. afdeling. Til ledelse i de selvejende institutioner på 0-6 års området tildeles til ledelse i alt pr. institution et beløb, svarende til 90 % af en selvejende institutionsleders gennemsnitsløn. For dagplejen fastsættes lønsummen på baggrund af 3,58 børn pr. dagplejer, og en gennemsnitsløn 1 pr. dagplejer. For hver 71,51 børn tilføres endvidere lønsum til en tilsynsførende og for hver 41,12 børn tilføres lønsum til en gæstedagplejer. Til ledelse i dagplejen tildeles et beløb svarende til 2 fuldtidsstillinger, og til administration i dagplejen tildeles et beløb svarende til 1,81 fuldtidsstillinger. 6. Ungdomsarbejde Der er afsat midler særligt målrettet ungdomsarbejdet i klubberne. Der kan, hvis særlige lokale forhold taler for det, forlods fordeles midler til enkelte klubber eller aktiviteter. Herefter tildeles restbeløbet til klubberne som yderligere ressource til ungdomsarbejdet for12-18-årige (Eksempelvis til junior- og ungdomsklubtilbud). Fordelingen sker forholdsmæssigt i forhold til antallet af unge i de enkelte områder. 7. Fastsættelse af lønsummen og børnevariable udgifter I forbindelse med budgettet fastsættes institutionens lønsum og børnevariable udgifter med udgangspunkt i det forventede gennemsnitlige 6

7 børnetal i det pågældende budgetår ud fra princippet om at pengene følger barnet. Hvert år i 4. kvartal udmelder forvaltningen den enkelte institutions forventede børnetal måned for måned for det kommende budgetår. Dette sker på baggrund af sidste års indskrivning, nuværende antal indskrevne børn og deres alder samt den kendte venteliste. Herudover sker det på baggrund af prognosen over det forventede antal fødsler og til-/fraflytningen til kommunen. Hensigten med at anvende dette datagrundlag er at undgå udsving mellem det forventede og det faktiske behov, sådan at regulering, jf.punkt 8, så vidt muligt undgås. Det forventede børnetal for det kommende budgetår fastsættes efter drøftelse med institutionslederne, som drøfter med repræsentanter for personalegruppen, jf. MEDaftalen. Forudsætningerne for hele institutionens budget fremgår af de budgetbemærkninger, der hvert år følger budgettets vedtagelse i Byrådet. 8. Regulering af lønsummen. Hvis institutionens faktiske indskrevne børnetal i perioden fra budgetårets start til budgetårets slutning afviger fra det fastsatte forventede gennemsnitlige børnetal, reguleres det overskydende eller manglende beløb. Manglende eller overskydende beløb opgøres løbende. Pr. 31. december foretages en samlet opgørelse for budgetåret. For så vidt angår de børn, som begynder i SFO og klub i henhold til reglerne om tidlig overgang vil institutionen have oplysninger om de budgetmæssige ændringer senest 31. august. Skal der i løbet af budgetåret ske personaletilpasninger som følge af en ikkeforventet nedgang i antallet af indskrevne børn sikrer forvaltningen, at der i institutionen altid vil være lønmidler til rådighed til personale, der er under omplacering eller afskedigelse. Hvis der er behov for tilpasning af personaleressourcerne på grundlag af en ændret lønsum, foretages reguleringen i overensstemmelse 7

8 med Roskilde Kommunes personalepolitik og gældende overenskomst, herunder drøftelser i MED. Det er lederen, som udarbejder forslag til, hvordan tilpasningen kan opnås. Lederen af institutionen har ansvaret for, at personaleressourcerne svarer til det udmeldte budgetbeløb med eventuelle løbende reguleringer. 8

9 Bilag 1: Lukkedage i Roskilde Kommunes institutioner Der er fastsat følgende lukkedage for institutionerne: - Onsdagen før påske - 1. maj - Fredag efter Kristi Himmelfartsdag - Grundlovsdag december - Dagene mellem jul/nytår - Den 31. december Det er samtidig besluttet, at nogle daginstitutioner holder åbent på lukkedagene med henblik på pasningstilbud til børn indskrevet i daginstitutionstilbud. Institutionernes personale skal på lukkedagene afvikle ferie eller afspadsering efter aftale med lederen af institutionen. 1

10 Bilag 2: Beregningsfaktor og grundtildeling i Roskilde Kommunes institutioner Beregningsfaktoren (antal børn pr. personale i åbningstiden) er fastsat således: Vuggestuer og børnehuses vuggestuebørn: 5,09 børn pr. personale i åbningstiden. Herudover vedr. administrativt personale: 1.290,3 børn pr. personale i åbningstiden i områdeinstiutioner og 282,8 børn pr. personale i selvejende institutioner Børnehaver og børnehuses børnehavebørn: 10,18 børn pr. personale i åbningstiden. Herudover vedr. administrativt personale: 2.580,6 børn pr. personale i åbningstiden i områdeinstitutioner og 565,6 børn pr. personale i selvejende institutioner. SFO er: 12,74 børn pr. personale i åbningstiden Fritidsklubber: 19,96 børn pr. personale i åbningstiden For børnehavebørn der overflyttes til SFO pr. 1. maj tildeles kr (2012 p/l) for perioden 1. maj til skolestart. For SFO-børn der overflyttes til klub pr. 1. maj tildeles kr (2012 p/l) for perioden 1. maj til skolestart. 2

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, klub-, SFO-, og fritidshjemsområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. maj 2009 1.

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, klub-, SFO-, og fritidshjemsområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. maj 2009 1. Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, klub-, SFO-, og fritidshjemsområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. maj 2009 1. maj 2011 Godkendt af SBU den XX 20113. februar 2009 1 Nærværende

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune 2018-2020 1. Indledning Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL

Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger HFO 1 og HFO 2 Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL gældende fra 1. august 2016 udkast til høring i skolebestyrelserne 1

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 27-09-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 26 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra

Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august 2008. SFO omfatter børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. SFO-klub omfatter børn fra

Læs mere

Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018.

Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018. Dok 153121-17 Sag 17-7056 Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018. Tildelingen af ressourcer til dagtilbudsområdet omfatter de kommunale og selvejende dagtilbud. Dagplejen er ikke omfattet

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Private dag Herudover gives

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018: Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børne- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. ddagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Dagtilbudsanalyse I budget

Dagtilbudsanalyse I budget Endelig version til budgetpostkassen Dagtilbudsanalyse I budget 2020-2023 Center for Dagtilbud & Skoler Sagsnr.: 253-2019-14404 6. august 2019 Der gennemføres en budgetanalyse på dagtilbudsområdet, hvor

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs/Laven for :

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs/Laven for : Aftale mellem Daginstitutionen Sejs/Laven og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børne- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Børnerådet Tirsdag den 29.11.05 kl. 19-21 i mødelokale 1 Side 0 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side BR1. Budget 2006 09...1 BR2. Kapacitetstilpasning daginstitutionsområdet...1 BR3. Visitationsregler

Læs mere

Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Vejle Kommune Børne- og Ungeforvaltningen, Dagtilbud, januar 2008

Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Vejle Kommune Børne- og Ungeforvaltningen, Dagtilbud, januar 2008 Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Vejle Kommune Børne- og Ungeforvaltningen, Dagtilbud, januar 2008 C:\DOCUME~1\jmh\LOCALS~1\Temp\1\notes05EFF4\Administrationsgrundlag for daginstitutioner

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/11 Indhold: FORORD...3 HVAD BETYDER

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Den selvejende daginstitution Dragebakken (Holbæk Fritidscenter)

Den selvejende daginstitution Dragebakken (Holbæk Fritidscenter) Driftsoverenskomst Mellem Holbæk Kommune 0899 Kommuneservice (herefter kaldet Holbæk Kommune) og Den selvejende daginstitution Dragebakken (Holbæk Fritidscenter) Mellemvang 27 4300 Holbæk Cvr. nr. 24191982

Læs mere

Børnehuset ved den Kgl. Porcelænsfabrik, Virginiavej 7, 2000 Frederiksberg Bilag 04.2 Side 1

Børnehuset ved den Kgl. Porcelænsfabrik, Virginiavej 7, 2000 Frederiksberg Bilag 04.2 Side 1 Side 1 K.O.: INDGÅET DEN O 6 OKT. 2006 J. nr. DRIFTS OVERENSKOMST FOR 2007 Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Børneinstitutionen ved Den Kgl. Porcelainsfabrik, Virginiavej

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Dette bilag beskriver forvaltningens udkast til de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Resultater fra normeringsundersøgelsen maj BØRN OG UNGE Strategi og Udvikling Aarhus Kommune

Resultater fra normeringsundersøgelsen maj BØRN OG UNGE Strategi og Udvikling Aarhus Kommune Resultater fra normeringsundersøgelsen 3.-9. maj 19 I dette notat præsenteres resultaterne fra den normeringsundersøgelse, der er gennemført i Børn og Unge i perioden 3.- 9. maj 19. Formålet med normeringsundersøgelsen

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

NYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

NYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dagtilbud Folkeskoler SFO NYE TILDELINGSMODELLER DEN GODE TILDELINGSMODEL SIKRER HVAD ER EN TILDELINGSMODEL? Kort og godt: en måde at fordele det samlede budget ud på jeres skoler og institutioner Men

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven og er gældende for den måde, der tildeles plads i kommunale

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner, dagpleje og klubber

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner, dagpleje og klubber Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner, dagpleje og klubber KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution, dagpleje og fritids-

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Børne- & Familieservice, Dagtilbud

VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Børne- & Familieservice, Dagtilbud VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE 1 Indholdsfortegnelse side 3 Indledning side 3 Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur side 3 Tilsyn Kommunale dagplejer side 3 Private Børnepasser - tilsyn

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

1 Stk.1 Antallet af pladser i institutionen fastsættes til følgende vejledende børnefordeling til børn i alderen 0-6 år (grundnormering):

1 Stk.1 Antallet af pladser i institutionen fastsættes til følgende vejledende børnefordeling til børn i alderen 0-6 år (grundnormering): Driftsoverenskomst. Driftsoverenskomst mellem Fanø Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Fanø Børnehave, beliggende Æ Hjøwervej 4, Nordby, 6700 Fanø, om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud Sådan får dit barn en plads i dagtilbud - og andre nyttige oplysninger Indhold Pladsanvisning... 3 Dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 5 Tildeling af plads... 6 Søskendehensyn...

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere