Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30"

Transkript

1 Bilag Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten Borberg, sekretariatet Karin Olsen, sekretariatet Dagsorden 1. Dagsorden 2. Status på PAU og information til skolerne om PAU/PGU 3. Status på dimensionering 4. Praktikpladser i psykiatrien 5. Det faglige udvalgs hjemmeside 6. Status forårsgruppen 7. Forslag til projektbeskrivelse for kick-off konference 3. december 8. Præsentation af matrix til GVU 9. Indmelding til UVM om pilotprojekt 10. Skoleledermødet den 28. maj 11. Dagsorden til fuss-mødet den 3. juni 12. Orientering fra sekretariatet Eventuelt Ad 1. Dagsorden Dette papir Udarbejdet pba input fra formandskabets medlemmer Til godkendelse Ad 2. Status på PAU og information til skolerne Sidste nyt om PAU/PGU Til orientering og drøftelse Nanna orienterede om, at KL har indsendt brev til Finansminsiteriet og UVM om finanseringen af PAUen, hvori KL har trukket sin støtte til PAUen. Den administrative behandling af PAUen i UVM er derfor også indstillet. Dette indebærer, at bekendtgørelsen for PAU og spørgsmålet om trindeling ikke indbringes for REU før de økonomiske forhandlinger er afklaret.

2 FOA og KL har drøftet spørgsmålet bilateralt, og formanden har drøftet spørgsmålet med kontorchef i UVM, Birgit Gothenborg. Såfremt sagsbehandlingen af PAUen skal genoptages i UVM skal det være pba henvendelse fra FUSS, og det er nødvendigt at lade sagsbehandlingen i UVM starte forfra. Det er således ikke muligt at forcere sagsbehanlingen og med sommerferien forude er det uklart, om det er realistisk at udbyde PAUen fra august/september i år. Frafalder KL deres tilslutning til PAUen indebærer det således, at PGUen skal udbydes fra efteråret. Samtidig udestår afklaringen om praktikpladser til den forøgede dimensionering af pædagogiske pladser (uanfægtet om der er tale om PAU eller PGU). Statussen affødte en diskussion af, hvilken information, FUSS giver skolerne på nuværende tidspunkt. Skolerne er meget ivrige efter at få en udmelding. Det blev besluttet, at så snart der er en afklaring laves henvendelse til skolerne med formandens underskrift med en orientering. Ad 3. Status på dimensionering 08/09 PÅ mødet Til orientering og drøftelse. Formanden efterspurgte information om, om der er meldt en dimensionering ud, og i så fald, hvilken. Skolerne mangler afklaring. A siden orienterede om, at dimensioneringsprocessen er standset i UVM, men at der er lagt op til, at fastholde dimensioneringen fra 08 i 09 denne dimensionering er så uden de 1100 ekstra elever fra 3-parten. Nanna vil tage problemstillingen om dimensionering op på Reu-møde fredag den 16. maj.

3 Ad 4. Praktikpladser i psykiatrien Vedlagt bilag 5.1.: brev fra Social- og sundhedsskolen på FYN, det lokale uddannelsesudvalg, FYN, og bestyrelsesformanden for Social- og sundhedsskolen, Fyn. FUSS har modtaget brev fra SOSU-Fyn med orientering om mangel på praktikpladser i psykiatrien på assistentuddannelsen. Baggrunden er ændringen i uddannelsesordningen om, at praktikken på uddannelsen skal være 3 perioder, hvilket afføder en praktikpladsmangel på 32 pladser. Til drøftelser FUSS har modtaget en orientering om henvendelse fra SOSU-Fyn til region Syd og kommuner om mangel på praktikpladser i psykiatrien. Problemet afklares lokalt, men afspejler følgevirkningerne på kommunalreformen, hvorfor FUSS kan forvente lignende sager. Formandskabet overvejede en henvendelse til LUUerne om, at FUSS gerne vil høre om deres initiativer til at løse praktikpladsproblemerne med en beskrivelse af, hvad de konkret gør og hvilke initiativer de har intentioner om at iværksætte. Sekretariatet har efterfølgende haft kontakt til SOSU-fyn som opfølgning på mødet. Tilbagemeldingen er, at man har fundet en lokal løsning på problemet. Ad 5. Det faglige udvalgs hjemmeside Med overgangen til fagligt udvalg er der behov for at se på med nye øjne. Skal siden indeholde nye emner og skifte navn til f.eks. FUSSinfo? Til drøftelse SOSUinfo er etableret under det tidligere Udvalg for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Med overgangen til fagligt udvalg er der grund til at se på sitet med nye øjne med efterfølgende revision af kommunikationsstrategi. Der nedsættes til efteråret en arbejdsgruppe med formål at gennemgå sitet. Ad 6. Forårsgruppen/Delegeringer til LUU Vedlagt Bilag 7.1. skemaer til praktikpladsregisteringer Bilag 7.2. udkast skema til godskrivning Bilag 7.3. oversigt over klage fordelingen Forårsgruppen har arbejdet med delegeringer til LUU Praktikpladsgodkendelser og registreringer Endeligt udkast til praktikpladsregistreringer vedlagt som bilag 7.1.

4 Formandskabet besluttede på mødet i april at lade praktikpladsregistreringsskemaet teste hos udvalgte kommuner og regioner. Skemaer udsendes i uge 20. Pba. Input fra Københavns Kommune, er skemaet desuden blevet tilføjet nye tilføjelser. Sekretariatet har haft møde med UVM om registreringer i praktikplads.dk. UVM stiller sig positiv og har midler til at udvikle itplatformen, således det kommer til at matche FUSS s behov. Udviklingsarbejde ift. dette påbegyndes snarest. Godskrivning Forårsgruppen anbefaler, at FUSS giver skolerne mulighed for at give 4 ugers godskrivning på grundfag. Derudover har skolerne i følge EUD-loven mulighed for at give 4 ugers godskrivning. Mulighederne for godskrivning på praktik er indskrevet i bekendtgørelsen. Forårsgruppen anbefaler, at vi i løbet af en prøveperiode på ca. ½ år følger udviklingen med eventuelle justeringer for øje. Foreslået procedure: skolerne orienterer FUSS halvårligt. Klager Vedlagte bilag 7.3. beskriver ved hvilke tvistigheder, LUU skal inddrages og hvornår FUSS skal inddrages. Nedsættelse af klageudvalg under FUSS Nye udviklingsarbejder for forårsgruppen: Forårsgruppens arbejde har åbnet op for flere opgaver: * Helhedsvurderinger Der har tidligere været lavet en helhedsvurdering i forbindelse med indstilling til eksamen. Dette er nu bortfaldet, men FUSS har i forbindelse med udarbejdelse af praktikerklæringerne mulighed for at lave tillæg, således at der fortsat er helhedsvurderinger. ny opgave for forårsgruppen * regionale møder for LUU Formandskabet besluttede på sidste møde at afholde regionale møder for LUU i forbindelse med påklædning af LUU. Forårsgruppen udarbejder program og indhold for sådanne. Drøftelse og godkendelse Praktikpladsgodkendelser/registeringer Orientering fra sekretariatet: Forårsgruppen har udarbejdet et detaljeret skema til praktikpladsregisteringer. Skemaet understøtter praktikstedernes arbejde med læringsmiljøet. Ikke alle rubrikker i skemaet skal udfyldes, men kan bruges som et internt procesredskab. De obligatoriske rubrikker markeres særligt.

5 UVM stiller sig positive overfor at afsætte midler til et udviklingsarbejde således, at registeringerne understøttes it-mæssigt (i relation til praktikplads.dk og LUDUS). Arbejdet igangsættes snarrest. Skemaet skal nu testes på kommunale og regionale praktiksteder. Sekretariatet håber, at man kan lave opfølgning med interviews, om hvordan praktikstederne oplever skemaet. John gjorde opmærksom på vigtigheden i at være meget præcise omkring, hvilke informationer/resultater, vi vil have ud af testen. Informationerne skal fremgå af følgebrevet, der udsendes til test-praktikstederne. Diskussion af, hvor tit praktikstedet skal ind og opdatere informationerne i skemaet. Det overvejes om en opdatering er relevant ca. hvert andet år. Procedure: Der er fra forårsgruppen lagt op til, at regioner og kommuner står for registeringen af praktikpladser. Diskussion i formandskabet om, at registeringen og praktikpladsgodkendelsen er en ressourcekrævende opgave, som pålægges kommuner og regioner. Det blev diskuteret, hvorvidt opgaven kan lægges ud til LUU. Beslutning: Det blev besluttet, at skemaerne skal sendes til LUU, som står for godkendelsen men med mulighed for at kunne kontakte kontaktperson i region/kommune. (Forårsgruppen har efterfølgende igen diskuteret proceduren. Sekretariatet forsøger at udrede, hvilke muligheder der er for at en it-understøttelse kan afhjælpe arbejdsmængden i forbindelse med registeringen af praktikpladser) Udsendelse af praktikregisteringsskemaerne: testning af skema skal danne baggrund for en yderligere afklaring. John Skonberg vil gerne have testet skemaerne i region Sjælland og Region Syd. Ankerkommuner fra KL vil blive udpeget til at teste. Heidi Leen påpegede, at de selvejede institutioner også skal registeres og godkendes hvorledes vi udsender til dem skal udredes. De private udbydere skal registeres via kommunerne. Godskrivning: Forårsgruppen har lagt op til, at skolerne kan godskrive 4 uger på grundfag udover de 4 uger, som skolerne kan godskrive ifølge loven. Formandskabet diskuterede, om 4 uger er for højt et antal uger. Beslutning: Formandskabet besluttede, at skolerne skal kunne godskrive med 2 4 uger i en forsøgsperiode på ca. 6 måneder. Herefter skal det afklare, om det er behov for stramning/anden godskrivningsnøgle. I forhold til praktikken kan det være nødvendig at udarbejde en nøgle som ligger udover bekendtgørelsens muligheder. Sekretariatet udarbejder en matrix til brug for skolerne som skal udgøre det for tilbagemelding fra skolerne om deres brug af merit. Matrixen skal sendes til LUU og FUSS. Formandskabet havde desuden kommentarer og input til konkrete input til formuleringer i håndbogspapirerne. Sekretariatet arbejder videre.

6 Nedsættelse af klageudvalg: Andre faglige udvalg har nedsat et klageudvalg som tager sig af klagesager. Formandskabet diskuteret nedsættelsen af et sådan og udpegede Ursula Dybmose, KL og Heidi Leen til et sådant. Fortsættelse af arbejdsgruppe: Formandskabet tilsluttede sig, at forårsgruppens arbejde skal fortsætte med opgaver ift. de regionale møder for LUU samt udviklingsarbejde ift. de gamle helhedsvurderinger. Ad 7. Forslag til projektbeskrivelse for kick-off konference til branding af udddannelserne 3. december Vedlagt bilag 8.1. Foreløbigt udkast til projektbeskrivelse af kick-off konference til branding af SOSU Formandskabet besluttede på formandskabsmødet i april, at flytte konferencen til at brande uddannelserne fra september til december. Nu er datoen flyttet til 3. december. Samtidig blev det diskuteret, at konferencen skulle være startskuddet til regionale konferencer. Sekretariatet har udarbejdet en kort foreløbig projektbeskrivelse og foreslår bl.a. at kick-off- konference og lokale konference indgår som en kampagne til branding af uddannelserne. Derfor foreslår sekretariatet, at man ansøger penge, således at eksternt konsulentfirma kan bistår sekretariatet med udarbejdelse af materialer osv. Til drøftelse og godkendelse Formandskabet tilsluttede sig projektbeskrivelsen udarbejdet af sekretariatet. Vigtigt at have mediefolk med i projektet som kan vejlede udvalget og styre formidlingsprocessen omkring en branding af uddannelserne. Sekretariatet havde undersøgt finansiering og havde ideer til hvor der kunne søges midler. Ursula Dybmose fremhævede, at branding af uddannelserne skal ses i en sammenhæng med de øvrige initiativer på området herunder også Trepartsaftalens punkt om branding af de offentlige arbejdspladser. Projektet og samarbejdet med skolerne skal drøftes med skolelederne på mødet den 28. maj. Sekretariatet går videre med at undersøge, de økonomiske finansieringsmidler. Ad 8. Præsentation af matrix til GVU Udleveres på mødet På formandskabsmødet i april blev det besluttet, at bede skolerne om halvårligt at give FUSS en status på GVU-aftalerne. Sekretariatet vil på mødet præsentere en skabelon til brug for dette.

7 Til godkendelse Sekretariatet præsenterede et foreløbigt udkast til en matrix til brug for indmelding fra skolerne om GVU aktiviteten. Formandskabet tilføjede, at man gerne vil have tilbagemeldinger om, om man planlægger sammenhængende forløb (evt. i form af hele gvu-klasser). Ad 9. Indmelding til UVM om pilotprojekt Oplæg på mødet Orientering om indmelding til UVM om pilot projekt vedr. indplacering af SOSU i national kvalifikationsramme. Til drøftelse Sekretariatet præsenterede et foreløbig udkast til indmelding fra FUSS om indplacering af SOSU i en national kvalifikationsramme. Social- og sundhedshjælperuddannelsen indplaceres i niveau 3 i den nationale ramme og social- og sundhedsassistentuddannelsen i niveau 4. Sekretariatet har drøftet med uddannelsesnævnet om, hvordan indmeldingen kan se ud og udfordringerne i brugen af begreberne i indmeldingen. Nanna fremhævede, at introduktionen af VVUen indebærer, at der er mulighed for at komme op på niveau 5. Sekretariatet har efterfølgende færdiggjort analysen og indsendt den til UVM. Mere orientering på udvalgsmødet den 3. juni. Ad 10. Skoleledermødet den 28. maj kl. 15 Som aftalt har vi møde med skolelederne den 28. maj. Foreløbig liste over diskussionsemner: Status på uddannelserne (uddannelsesordninger/pau) Delegeringer fra FUSS til LUU LUU-arbejdet og skolerne som sekretariat Fælles branding konferencer Administrative fællesskaber GVU Udviklingen på VEU-centre VVU Er der andre punkter?

8 Afbud fra Heidi. Prioritering af punkterne i forhold til de opstillede i dagsordensmaterialet i formandskabet. KL tilføjede til punkterne opstillede til mødet med skolelederne, at KL også gerne ville i dialog om fremtidig organisering af SOSU-skolerne. Sekretariatet udarbejder dagsorden. Ad 11. dagsorden til FUSS-mødet den 3. juni Indhold til FUSSmøde den 3. juni: * status på uddannelserne * orientering om udfordringer ved brugen af AMUfag i EUD * godkendelse af delegeringer opgaver LUU * orientering om planer om regionale møder for LUU Til orientering Afbud fra Ursula. Dagsordenen bliver udsendt i uge 22. Ad 12. meddelelser fra sekretariatet På mødet Til orientering Referat Charlotte Netterstrøm er ansat i den nye faste stilling fra 15. juni og afløser Kirsten Borberg, som har været ansat i vikariatet siden februar. EVT Intet til punktet.

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Oktober-I 2008 Blad 791 Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Og den nye kulturminister kigger forbi Vedtægtsændringer Hvilke ændringer? Det strømmer ind med tilmeldinger til BKF s årsmøde fra den 12.

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere