Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse af Regler for ydelse af fast vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus. Statsforvaltningen har bemærkninger til de foreslåede ændringer til punkt A.1.7, og ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer af punkterne A.1.8, A.4.1, 2. punktum og A.4.2. Vedrørende størrelse af det faste vederlag til formanden kan statsforvaltningen under forudsætning af ministeriernes godkendelse af vedtægterne for FynBus godkende, at det faste vederlag fastsættes til kr. pr. 1. januar TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK H.P. HANSSENS GADE AABENRAA JOURNAL NR.: /7 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: Statsforvaltningen kan ligeledes under samme forudsætning godkende, at næstformandens vederlag fastsættes til 10% af formandens vederlag. For så vidt angår de menige bestyrelsesmedlemmer kan statsforvaltningen ikke godkende, at der ydes et fast vederlag. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Som der fremgår ovenfor, har den forberedende trafikbestyrelse for FynBus anmodet om godkendelse af Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer for Bestyrelsen for FynBus. TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Følgende fremgår af 19 i vedtægten for FynBus : Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

2 Om den forventede arbejdsindsats, der er forbundet med hvervene som henholdsvis formand, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer, fremgår følgende af FynBus brev af 12. oktober 2006 : Bestyrelsen forventer at holde møde 1 gang om måneden. Det faste vederlag til formanden er baseret på formandens skønnede tidsforbrug ved varetagelse af hvervet som formand for bestyrelsen. FynBus har i den forbindelse vurderet, at formanden udover hvad der forventes af almindelig forberedelse til møder, vil skulle erlægge en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser, repræsentation, seminarer, konferencer samt deltagelse i interne møder, der afholdes som led i varetagelsen af den umiddelbarre forvaltning af FynBus. Det skal i den forbindelse fremhæves, at arbejdet med etablering af Trafikselskabet for Fyn herunder etablering og drift af driftsselskab, nuværende Odense Bybusser, og harmonisering af billetsystemet, må forventes at kræve et væsentlig tidsfor-brug, udover varetagelse af den umiddelbare forvaltning af FynBus. FynBus forventer, at formandens tidsforbrug vil udgøre ca. 400 timer årligt, udover hvad der forventes af almindelig forberedelse til og deltagelse i møder, i alt ca. 500 timer årligt. Der er i beregningen af vederlag til formanden taget i udgangspunkt i den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer - for tiden 303,29 kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 27. juni 2004 om valg til folketinget. FynBus anbefaler på den baggrund, at formandens vederlag udgør kr. som grundbeløb pr. 1. oktober Pr. 1. april 2006 udgør vederlaget til formanden ,00 kr. Det faste vederlag til næstformanden er baseret på en vurdering af næstformandens skønnede arbejdsbyrde ved varetagelse af hvervet som næstformand for bestyrelsen, set i forhold til formanden skønnede arbejdsbyrde. FynBus forventer at næstformandens tidsforbrug vil udgøre ca. 200 timer årligt, hvilket svarer til ca. 40 % af den skønnede arbejdsbyrde for næstformanden. FynBus anbefaler på den baggrund, at vederlaget til næstformanden herefter udgør 40 % af vederlaget for formanden for bestyrelsen. SIDE 2

3 FynBus vurderer, at de øvrige medlemmer af bestyrelsens tidsforbrug vil udgøre ca. 8 timer på forberedelse og deltagelse pr. bestyrelsesmøde, i alt 12 møder pr. år, hvilket udgør i alt ca. 96 timer, hvilket igen svarer til ca. 20 % af formandens tidsforbrug. FynBus anbefaler på den baggrund, at vederlaget til øvrige medlemmer af bestyrelsen udgør 20 % af vederlaget for formanden for bestyrelsen, hvis medlemmet ikke ønsker diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. FynBus har den 19. februar 2007 supplerende oplyst : Indledningsvist kan det oplyses, at FynBus har noteret sig, at Statsforvaltningen er bekendt med Transport- og Energiministeriets skrivelse af 15. februar 2006 til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, samt ministeriets notat af 1. februar 2006 om "Oprettelse af trafikselskaber og udpegning af bestyrelse". Det fremgår som bekendt af disse regler, at der skal ydes et fast vederlag til alle bestyrelsesmedlemmer, medmindre disse selv vælger at modtage diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det fremgår videre af standardvedtægten, jf. bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber 19, at der med Statsforvaltningen godkendelse kan besluttes, at bestyrelsesmedlemmerne ydes et fast vederlag. FynBus går i den forbindelse ud fra, at Indenrigsministeriets cirkulære af 4. marts 1981 vedrørende vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers hverv som medlem af bestyrelser for selskaber, der helt eller delvist er i offentligt eje, der i generelle vendinger forholder sig til arten af vederlag for bestyrelsesmedlemmer, fortolkes sekundært i forhold til Transport- og Energiministeriets skrivelse af 15. februar 2006 til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, samt ministeriets notat af 1. februar 2006 om "Oprettelse af trafikselskaber og udpegning af bestyrelse", der konkret forholder sig til den aktuelle situation vedr. vederlag til bestyrelsesmedlemmer i trafikselskaberne. FynBus forudsætter på ovennævnte baggrund, at der vil kunne ydes et fast vederlag til bestyrelsesmedlemmerne, medmindre disse vælger at få diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Vedr. Statsforvaltningens konkrete spørgsmål: Statsforvaltningen ønsker nærmere oplysninger om nedennævnte emner. FynBus' svar på statsforvaltningens spørgs- SIDE 3

4 mål, er her fremhævet med kursiv [fremhævet med fed, statsforvaltningens bemærkning]. Generelt: Statsforvaltningen ønsker en begrundelse for pkt. A.I.8, der synes som en stramning af A.I.7. FynBus medgiver Statsforvaltningen, at de 2 bestemmelser ikke er overensstemmende. Regelsæt vedr. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus A.I.7, vil efterfølgende blive ændret således: "Valget af at modtage diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste sker for et regnskabsår ad gangen og forud. En ændring af det forud foretagne valg kan således ikke ske i regnskabsårets løb. Det valgte ordning vil fortsætte i det kommende regnskabsår, medmindre medlemmet ønsker, at frasige sig ordningen. Frasigelse af ordningen skal ske ved meddelelse til Fyn- Bus til et regnskabsårs begyndelse." A 1.8 vil blive slettet. Statsforvaltningen spørger videre hvorvidt pkt. A.4.1, 2. pkt. samt pkt. A.4.2, kun omfatter "erstatning for tabt arbejdsfortjeneste" eller om "diæter" tillige er omfattet af de nævnte bestemmelser. Der er tale om en fejl. De nævnte bestemmelser skal begge udover erstatning for tabt arbejdsfortjeneste" tillige omfatte "diæter". Regelsæt vedr. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus, vil efterfølgende blive ændret i overensstemmelse hermed. Statsforvaltningen ønsker angivelse af forventet tidsforbrug til bestyrelsesmøder og det forventede tidsforbrug til forberedelsen hertil for såvel formand, næstformand og de menige medlemmer. Der henvises til vedlagte bilag, hvori tidsforbruget til forberedelse og afholdelse af bestyrelsesmøder, forhandlinger, besigtigelse, konferencer. m.m. er angivet. Derudover kan det oplyses, at menige bestyrelsesmedlemmer forventes, at skulle bruge 2 timer til forberedelse pr. møde. SIDE 4

5 Statsforvaltningen ønsker FynBus' forventede omsætning oplyst. FynBus' årlige omsætning forventes at være ca. 456 mio. kr. Vedr. formanden Det fremgår af brev af 12. oktober 2007 fra FynBus, at "(...) at formanden udover hvad der forventes af almindelig forberedelse til møder, vil skulle erlægge en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser, repræsentation, seminarer, konferencer samt deltagelse i interne møder, der afholdes som led i varetagelsen af den umiddelbarre forvaltning af FynBus. Det skal i den forbindelse fremhæves, at arbejdet med etablering af Trafikselskabet for Fyn herunder etablering og drift af driftsselskab, nuværende Odense Bybusser, og harmonisering af billetsystemet, må forventes at kræve et væsentligt tidsforbrug, udover varetagelse af den umiddelbare forvaltning af FynBus." Statsforvaltningen ønsker nærmere oplysninger om nedennævnte samt en opgørelse over den tid, der forventes anvendt til de nævnte aktiviteter. For så vidt angår opgørelse over den tid formanden forventes at bruge på nedennævnte aktiviteter, henvises til vedlagte bilag. Derudover ønsker Statsforvaltningen oplysninger om nedennævnte aktiviteter. Hvilke drøftelser formanden påtænkes at deltage i: Formanden forventes, at deltage i drøftelser med ældreråd, handicapråd, interesseorganisationer m.m. Karakteren af de forhandlinger og besigtigelser, der omtales: Forhandlinger med kommuner, regioner, interesseorganisationer. Besigtigelser af stoppesteder, busstationer, ruteforløb m.m. Hvilke seminarer og konferencer, formanden forventes at deltage i, og hvor ofte: I -2 internationale konferencer pr. år. I -2 nationale konference pr. år. Hvor ofte deltagelse i interne møder forventes at finde sted, og med hvem, de interne møder afholdes: Interne møder omfatter møder med direktøren, møder med FynBus' Kommunikationsafdeling og andre afdelinger i Fyn Bus, politiske møder/samtaler relateret til Fyn SIDE 5

6 Bus, møder med formanden for de øvrige Trafikselskaber i Danmark, samtale med presse samt bestyrelsesseminar med de øvrige trafikbestyrelser. Endelig ønsker Statsforvaltningen oplyst, om det forventes, at arbejdsbyrden for så vidt angår ikke - møderelateret virksomhed for formanden, også fremover - efter etablering af trafikselskaber, harmonisering af billetsystemet m.v. forventes at udgøre samme størrelsesforhold som på nuværende tidspunkt: Det nævnte tidsforbrug for formanden inkluderer ikke det forventede tidsforbrug til etablering af FynBus, harmonisering af billetsystem m.v. Tidsforbruget i 2007 forventes at være større. Vedr. næstformanden Statsforvaltningen ønsker sluttelig følgende oplysninger: Hvilke aktiviteter næstformanden skal varetage. Næstformandens aktiviteter omfatter sparring med bestyrelsesformanden, mødeaktiviteter og forhandlinger hvis formanden ikke kan deltage, løbende ajour føring, således at næstformanden kan træde i formandens sted samt I-2 konferencer pr. år. Opgørelse over næstformandens tidsforbrug til de forskellige aktiviteter, der ønskes honoreret i form af et fast vederlag. For så vidt angår opgørelse over den tid næstformanden forventes at bruge på nedennævnte aktiviteter, henvises til vedlagte bilag. Af det vedlagte bilag over fremgår følgende : Tabel over forventet tidsforbrug for bestyrelsesformand og næstformand for FynBus : Antal Tid Samlet tid Formanden 494 Bestyrelsesmøder Halvdagsmøder Heldagsmøder Forberedelse til bestyrelsesmøder Forhandlinger Besigtigelser Konferencer, internationale Konferencer, nationale Intern, direktør Intern, øvrige Politiske møder Presse 44 0,5 22 SIDE 6

7 Formandsmøder Bestyrelsesseminarer Antal Tid Samlet tid Næstformanden 202,5 Bestyrelsesmøder Halvdagsmøder Heldagsmøder Forberedelse til bestyrelsesmøder Forhandlinger Besigtigelser Konferencer, nationale Intern, direktør Intern, øvrige Politiske møder Presse 1 0,5 0,5 Bestyrelsesseminarer Retsgrundlaget : Det bemærkes indledningsvist, at statsforvaltningen ikke foretager yderligere for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt den forberedende trafikbestyrelse har haft kompetence til at fastsætte regler for erlæggelse af fast vederlag. Følgende fremgår af 2, stk. 4 i lov om trafikselskaber (trafikselskabsloven lov nr. 582 af 24. juni 2005, som senest ændret ved lov nr af 21. december 2005) : 2, stk. 4. Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren. Følgende fremgår af 19 i standardvedtægten, jf. bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) : 19. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv. Statsforvaltningen konstaterer, at der med 19 i standardvedtægten er hjemmel til at fastsætte vederlagsregler, som de forelagte, og at statsforvaltningen skal godkende disse. SIDE 7

8 Det bemærkes, at statsforvaltningen ved sin godkendelse heraf skal tage stilling til reglernes hensigtsmæssighed. Standardvedtægten indeholder i øvrigt efter statsforvaltningens opfattelse alene hjemmel til, at bestyrelsen kan træffe beslutning om ydelse af fast vederlag med tilsynsmyndighedens godkendelse, uden det af vedtægten eller af Transport- og Energiministeriets skrivelse af 15. februar 2006, henholdsvis af notat af 1. februar 2006 nærmere kan udledes, efter hvilke principper vederlaget skal fastsættes. Følgende fremgår af 108, stk. 1 i lov om valg til Folketinget lovbekendtgørelse nr af 8. december 2006 : 108. Folketingets medlemmer modtager et grundvederlag, jf. stk. 2, og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem, jf. stk. 3. Ethvert folketingsmedlem er forpligtet til at modtage grundvederlaget og omkostningstillægget. Stk. 2. Grundvederlaget udgør samme beløb som den til enhver tid gældende løn på skalatrin 51 (lønskalaen for statstjenestemænd). Følgende fremgår af 9, stk. 1, 1. punktum og 11 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 134 af 9. februar 2007 : 9. Regionsrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at regionsrådets første næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. 11. Formanden for regionsrådet oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i lønramme 40 (skalatrin 53), med et særligt tillæg på kr. Følgende fremgår af 12 og 19, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 9. februar 2007 : 12. Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. 19. Formanden for kommunalbestyrelsen, magistratsmedlemmer, jf. 64 i lov om kommunernes styrelse, samt formænd for stående udvalg i kommuner, der har en styreform med delt administrativ ledelse, jf. 64 a i lov om kommunernes styrelse i det følgende alle benævnt borgmestre oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til SIDE 8

9 enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i overensstemmelse med bilag 1 i denne bekendtgørelse. Ifølge bilag 1 fastsættes borgmesterens vederlag afhængigt af kommunens indbyggertal til mellem lønramme 37, skalatrin 50 og lønramme 40, skalatrin 53. Ifølge Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april 2007 udgør den årlige løn i lønramme 37, skalatrin kr., lønramme 38, skalatrin kr. og i lønramme 40, skalatrin kr. Det bemærkes, at der med udsendelsen af Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist er i offentligt eje, har været opstillet faste rammer for honoreringen. De principper, der kom til udtryk i cirkulæreskrivelsen, finder således fortsat finder anvendelse. Udgangspunktet er, at der alene kan vederlægges med udbetaling af mødediæter, jf. 16 a i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). I de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, kan der ydes et fast vederlag. Det vil ofte være formanden eller næstformanden, der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødevirksomhed. Udover tidsforbruget indgår det endvidere i vurderingen af, om et fast vederlag er berettiget, at selskabet har en omsætning af en vis størrelse. Et fast vederlag fastsættes i givet fald på grundlag af en opgørelse over den tid, der anvendes eller forventes anvendt. Vederlaget beregnes sædvanligvis ud fra den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer pr. 1. april 2007 ca. 286 kr. i timen med mindre hvervets karakter taler for, at der tages udgangspunkt i en højere lønramme. Den betydelige arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, er i cirkulæreskrivelsen angivet som eksempelvis forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser og lignende. I kapitel 4, afsnit E, punkt 3.5, 3.7, og punkt 7 i Rapport om de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber, 2006 er der oplyst eksempler på, i hvilke kommunale fællesskaber Indenrigsog Sundhedsministeriet har godkendt udbetaling af fast vederlag, størrelsen heraf og til hvilke af bestyrelsens medlemmer. SIDE 9

10 Det fremgår heraf, at ministeriet i 1999 har godkendt et fast vederlag på kr. til formanden for bestyrelsen for Storstrøms Trafikselskab I/S. Samme år godkendte ministeriet et fast vederlag til formanden for bestyrelsen i Naturgas MidtNord I/S på kr. svarende til 40 % af formandens vederlag, og et fast vederlag til de menige medlemmer på kr., svarende til 15 % af formandens vederlag. Også for bestyrelsen i I/S Amagerforbrænding er det godkendt at såvel formand, næstformand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer et fast vederlag. Størrelsen af formandens vederlag udgjorde i august ,68 kr. årligt, næstformandens vederlag ,96 kr. årligt og de øvrige bestyrelsesmedlemmers vederlag ,76 kr. årligt. Statsforvaltningen er derudover bekendt med, at Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at statsforvaltningen er indstillet på at godkende, at formanden for Midttrafik, - det trafikselskab der dækker hele Region Midtjylland, kan honoreres for 660 timer, svarende til kr., at næstformanden kan honoreres med 10 % af formandens vederlag, og at der ikke kan ske udbetaling af fast vederlag til de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen er ikke bekendt med, om Transport- og Energiministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu har godkendt vedtægterne for FynBus. Først når vedtægterne er endelig godkendt, kan statsforvaltningen tage endelig stilling til godkendelse af Regler for ydelse af fast vederlag, økonomiske ydelse mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus. Bemærkninger til enkelte bestemmelser : Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til A.1.7 for så vidt angår 1. og 2. punktum, som er i overensstemmelse med ordlyden af 1, stk. 3 i vederlagsbekendtgørelsen. Følgende fremgår af 1, stk. 3, 2. punktum i bekendtgørelsen : Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For så vidt angår 3. punktum i punkt A.1.7 bemærker statsforvaltningen, at bestemmelsen efter sin ordlyd ses at stride mod de principper, der fremgår af 1, stk. 3, 2. punktum i vederlagsbekendtgørelsen, hvorefter sådanne SIDE 10

11 valg træffes forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. Statsforvaltningen lægger vægt på, at bestemmelsen i punkt A.1.7, 3. punktum, som den er foreslået formuleret, reelt indebærer, at valget træffes for mere end ét regnskabsår ad gangen. Statsforvaltningen har noteret sig, at der ikke er fremført sådanne særlige grunde til, at princippet i 1, stk. 3, 2. punktum skal fraviges, hvorfor statsforvaltningen ikke på det foreliggende grundlag finder at kunne godkende formuleringen af punkt A.1.7, 3. punktum. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at dette punktum bør udgå. Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til de forslåede ændringer af punkt A.4.1, 2. punktum og A.4.2, og at A.1.8 helt udgår. Vederlag til formanden Statsforvaltningen er, som sagen foreligger oplyst, enig i, at der er en væsentlig arbejdsbyrde ud over deltagelse i møder m.v. forbundet med hvervet som formand i bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus. Statsforvaltningen kan derfor under forudsætning af ministeriernes godkendelse af vedtægterne godkende, at der gives mulighed for at aflønne formanden med et fast vederlag. Statsforvaltningen har noteret sig, at der ved beregningen er taget udgangspunkt i, at et folketingsmedlems vederlag pr. time er ca. 303 kr. Det bemærkes, at beløbet pr. 1. april 2007 rettelig er ca. 286 kr. Vedrørende vederlæggelsen af formanden bemærkes, at statsforvaltningen under ovenfornævnte forudsætning er indstillet på at godkende, at det faste vederlag til formanden fastsættes til kr. pr. 1. oktober 1997, svarende til pr. 1. april ,01 kr. Statsforvaltningen har ved vurderingen af omfanget af formandens forventede arbejdsindsats inddraget oplysninger om det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som utvivlsomt er forbundet med hvervet som formand, oplysning om selskabets omsætning og karakter, samt de vederlag, der er godkendt for tilsvarende trafikselskaber, sammenholdt med det niveau der er gældende for varetagelsen af sådanne hverv inden for det offentlige. Vederlag til næstformanden SIDE 11

12 For så vidt angår vederlaget til næstformanden kan statsforvaltningen ikke på det foreliggende grundlag godkende et vederlag til næstformanden på 40 % af formandens vederlag. Statsforvaltningen tager i den forbindelse udgangspunkt i princippet om, at såvel næstformanden for regionsrådet som kommunalbestyrelsen ikke har krav på, men af regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen kan tillægges et fast vederlag på indtil 10 % af formandens vederlag, jf. 9 og 12 i de to vederlagsbekendtgørelser. Det bemærkes i den forbindelse, at der i begge vederlagsbekendtgørelser er taget udgangspunkt i, at næstformanden for regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen forudsættes at være stedfortræder for formanden i dennes fravær. Statsforvaltningen vil imidlertid under forudsætning af, at ministerierne godkender vedtægterne for FynBus, være indstillet på at godkende et vederlag, der fastsættes til 10 % af formandens vederlag. Såfremt næstformanden herudover varetager opgaver, som indebærer en betydelig arbejdsindsats, og som formanden ikke allerede er honoreret for at varetage, vil statsforvaltningen foretage en fornyet vurdering af næstformandens vederlag, såfremt FynBus bestyrelse anmoder herom. I den forbindelse bemærkes, at de oplysninger der allerede fremgår af sagen ikke i tilstrækkelig grad angiver om der foreligger sådanne opgaver, og i bekræftende fald omfanget heraf. De øvrige bestyrelsesmedlemmer. For så vidt angår vederlag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, kan statsforvaltningen ikke godkende, at der ydes et fast vederlag. Begrundelsen er, at der ikke til dette hverv er knyttet en - i cirkulæreskrivelsens forstand væsentlig arbejdsbyrde ud over deltagelse i møder m.v. ligesom forberedelsen til møderne ikke går ud over, hvad der normalt kan forventes. Statsforvaltningen lægger vægt på, at der ifølge opgørelsen over formandens og næstformandens tidsforbrug forventes afholdt 11 bestyrelsesmøder, og at de menige medlemmer i følge FynBus oplysninger af 19. februar 2007 forventes at anvende to timer til forberedelse pr. møde. SIDE 12

13 Punkt A.1.2 bør derfor udgå. I øvrigt : Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Benedikte Holm kontorchef /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 13

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere