Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse af Regler for ydelse af fast vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus. Statsforvaltningen har bemærkninger til de foreslåede ændringer til punkt A.1.7, og ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer af punkterne A.1.8, A.4.1, 2. punktum og A.4.2. Vedrørende størrelse af det faste vederlag til formanden kan statsforvaltningen under forudsætning af ministeriernes godkendelse af vedtægterne for FynBus godkende, at det faste vederlag fastsættes til kr. pr. 1. januar TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK H.P. HANSSENS GADE AABENRAA JOURNAL NR.: /7 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: Statsforvaltningen kan ligeledes under samme forudsætning godkende, at næstformandens vederlag fastsættes til 10% af formandens vederlag. For så vidt angår de menige bestyrelsesmedlemmer kan statsforvaltningen ikke godkende, at der ydes et fast vederlag. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Som der fremgår ovenfor, har den forberedende trafikbestyrelse for FynBus anmodet om godkendelse af Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer for Bestyrelsen for FynBus. TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Følgende fremgår af 19 i vedtægten for FynBus : Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

2 Om den forventede arbejdsindsats, der er forbundet med hvervene som henholdsvis formand, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer, fremgår følgende af FynBus brev af 12. oktober 2006 : Bestyrelsen forventer at holde møde 1 gang om måneden. Det faste vederlag til formanden er baseret på formandens skønnede tidsforbrug ved varetagelse af hvervet som formand for bestyrelsen. FynBus har i den forbindelse vurderet, at formanden udover hvad der forventes af almindelig forberedelse til møder, vil skulle erlægge en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser, repræsentation, seminarer, konferencer samt deltagelse i interne møder, der afholdes som led i varetagelsen af den umiddelbarre forvaltning af FynBus. Det skal i den forbindelse fremhæves, at arbejdet med etablering af Trafikselskabet for Fyn herunder etablering og drift af driftsselskab, nuværende Odense Bybusser, og harmonisering af billetsystemet, må forventes at kræve et væsentlig tidsfor-brug, udover varetagelse af den umiddelbare forvaltning af FynBus. FynBus forventer, at formandens tidsforbrug vil udgøre ca. 400 timer årligt, udover hvad der forventes af almindelig forberedelse til og deltagelse i møder, i alt ca. 500 timer årligt. Der er i beregningen af vederlag til formanden taget i udgangspunkt i den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer - for tiden 303,29 kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 27. juni 2004 om valg til folketinget. FynBus anbefaler på den baggrund, at formandens vederlag udgør kr. som grundbeløb pr. 1. oktober Pr. 1. april 2006 udgør vederlaget til formanden ,00 kr. Det faste vederlag til næstformanden er baseret på en vurdering af næstformandens skønnede arbejdsbyrde ved varetagelse af hvervet som næstformand for bestyrelsen, set i forhold til formanden skønnede arbejdsbyrde. FynBus forventer at næstformandens tidsforbrug vil udgøre ca. 200 timer årligt, hvilket svarer til ca. 40 % af den skønnede arbejdsbyrde for næstformanden. FynBus anbefaler på den baggrund, at vederlaget til næstformanden herefter udgør 40 % af vederlaget for formanden for bestyrelsen. SIDE 2

3 FynBus vurderer, at de øvrige medlemmer af bestyrelsens tidsforbrug vil udgøre ca. 8 timer på forberedelse og deltagelse pr. bestyrelsesmøde, i alt 12 møder pr. år, hvilket udgør i alt ca. 96 timer, hvilket igen svarer til ca. 20 % af formandens tidsforbrug. FynBus anbefaler på den baggrund, at vederlaget til øvrige medlemmer af bestyrelsen udgør 20 % af vederlaget for formanden for bestyrelsen, hvis medlemmet ikke ønsker diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. FynBus har den 19. februar 2007 supplerende oplyst : Indledningsvist kan det oplyses, at FynBus har noteret sig, at Statsforvaltningen er bekendt med Transport- og Energiministeriets skrivelse af 15. februar 2006 til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, samt ministeriets notat af 1. februar 2006 om "Oprettelse af trafikselskaber og udpegning af bestyrelse". Det fremgår som bekendt af disse regler, at der skal ydes et fast vederlag til alle bestyrelsesmedlemmer, medmindre disse selv vælger at modtage diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det fremgår videre af standardvedtægten, jf. bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber 19, at der med Statsforvaltningen godkendelse kan besluttes, at bestyrelsesmedlemmerne ydes et fast vederlag. FynBus går i den forbindelse ud fra, at Indenrigsministeriets cirkulære af 4. marts 1981 vedrørende vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers hverv som medlem af bestyrelser for selskaber, der helt eller delvist er i offentligt eje, der i generelle vendinger forholder sig til arten af vederlag for bestyrelsesmedlemmer, fortolkes sekundært i forhold til Transport- og Energiministeriets skrivelse af 15. februar 2006 til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, samt ministeriets notat af 1. februar 2006 om "Oprettelse af trafikselskaber og udpegning af bestyrelse", der konkret forholder sig til den aktuelle situation vedr. vederlag til bestyrelsesmedlemmer i trafikselskaberne. FynBus forudsætter på ovennævnte baggrund, at der vil kunne ydes et fast vederlag til bestyrelsesmedlemmerne, medmindre disse vælger at få diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Vedr. Statsforvaltningens konkrete spørgsmål: Statsforvaltningen ønsker nærmere oplysninger om nedennævnte emner. FynBus' svar på statsforvaltningens spørgs- SIDE 3

4 mål, er her fremhævet med kursiv [fremhævet med fed, statsforvaltningens bemærkning]. Generelt: Statsforvaltningen ønsker en begrundelse for pkt. A.I.8, der synes som en stramning af A.I.7. FynBus medgiver Statsforvaltningen, at de 2 bestemmelser ikke er overensstemmende. Regelsæt vedr. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus A.I.7, vil efterfølgende blive ændret således: "Valget af at modtage diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste sker for et regnskabsår ad gangen og forud. En ændring af det forud foretagne valg kan således ikke ske i regnskabsårets løb. Det valgte ordning vil fortsætte i det kommende regnskabsår, medmindre medlemmet ønsker, at frasige sig ordningen. Frasigelse af ordningen skal ske ved meddelelse til Fyn- Bus til et regnskabsårs begyndelse." A 1.8 vil blive slettet. Statsforvaltningen spørger videre hvorvidt pkt. A.4.1, 2. pkt. samt pkt. A.4.2, kun omfatter "erstatning for tabt arbejdsfortjeneste" eller om "diæter" tillige er omfattet af de nævnte bestemmelser. Der er tale om en fejl. De nævnte bestemmelser skal begge udover erstatning for tabt arbejdsfortjeneste" tillige omfatte "diæter". Regelsæt vedr. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus, vil efterfølgende blive ændret i overensstemmelse hermed. Statsforvaltningen ønsker angivelse af forventet tidsforbrug til bestyrelsesmøder og det forventede tidsforbrug til forberedelsen hertil for såvel formand, næstformand og de menige medlemmer. Der henvises til vedlagte bilag, hvori tidsforbruget til forberedelse og afholdelse af bestyrelsesmøder, forhandlinger, besigtigelse, konferencer. m.m. er angivet. Derudover kan det oplyses, at menige bestyrelsesmedlemmer forventes, at skulle bruge 2 timer til forberedelse pr. møde. SIDE 4

5 Statsforvaltningen ønsker FynBus' forventede omsætning oplyst. FynBus' årlige omsætning forventes at være ca. 456 mio. kr. Vedr. formanden Det fremgår af brev af 12. oktober 2007 fra FynBus, at "(...) at formanden udover hvad der forventes af almindelig forberedelse til møder, vil skulle erlægge en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser, repræsentation, seminarer, konferencer samt deltagelse i interne møder, der afholdes som led i varetagelsen af den umiddelbarre forvaltning af FynBus. Det skal i den forbindelse fremhæves, at arbejdet med etablering af Trafikselskabet for Fyn herunder etablering og drift af driftsselskab, nuværende Odense Bybusser, og harmonisering af billetsystemet, må forventes at kræve et væsentligt tidsforbrug, udover varetagelse af den umiddelbare forvaltning af FynBus." Statsforvaltningen ønsker nærmere oplysninger om nedennævnte samt en opgørelse over den tid, der forventes anvendt til de nævnte aktiviteter. For så vidt angår opgørelse over den tid formanden forventes at bruge på nedennævnte aktiviteter, henvises til vedlagte bilag. Derudover ønsker Statsforvaltningen oplysninger om nedennævnte aktiviteter. Hvilke drøftelser formanden påtænkes at deltage i: Formanden forventes, at deltage i drøftelser med ældreråd, handicapråd, interesseorganisationer m.m. Karakteren af de forhandlinger og besigtigelser, der omtales: Forhandlinger med kommuner, regioner, interesseorganisationer. Besigtigelser af stoppesteder, busstationer, ruteforløb m.m. Hvilke seminarer og konferencer, formanden forventes at deltage i, og hvor ofte: I -2 internationale konferencer pr. år. I -2 nationale konference pr. år. Hvor ofte deltagelse i interne møder forventes at finde sted, og med hvem, de interne møder afholdes: Interne møder omfatter møder med direktøren, møder med FynBus' Kommunikationsafdeling og andre afdelinger i Fyn Bus, politiske møder/samtaler relateret til Fyn SIDE 5

6 Bus, møder med formanden for de øvrige Trafikselskaber i Danmark, samtale med presse samt bestyrelsesseminar med de øvrige trafikbestyrelser. Endelig ønsker Statsforvaltningen oplyst, om det forventes, at arbejdsbyrden for så vidt angår ikke - møderelateret virksomhed for formanden, også fremover - efter etablering af trafikselskaber, harmonisering af billetsystemet m.v. forventes at udgøre samme størrelsesforhold som på nuværende tidspunkt: Det nævnte tidsforbrug for formanden inkluderer ikke det forventede tidsforbrug til etablering af FynBus, harmonisering af billetsystem m.v. Tidsforbruget i 2007 forventes at være større. Vedr. næstformanden Statsforvaltningen ønsker sluttelig følgende oplysninger: Hvilke aktiviteter næstformanden skal varetage. Næstformandens aktiviteter omfatter sparring med bestyrelsesformanden, mødeaktiviteter og forhandlinger hvis formanden ikke kan deltage, løbende ajour føring, således at næstformanden kan træde i formandens sted samt I-2 konferencer pr. år. Opgørelse over næstformandens tidsforbrug til de forskellige aktiviteter, der ønskes honoreret i form af et fast vederlag. For så vidt angår opgørelse over den tid næstformanden forventes at bruge på nedennævnte aktiviteter, henvises til vedlagte bilag. Af det vedlagte bilag over fremgår følgende : Tabel over forventet tidsforbrug for bestyrelsesformand og næstformand for FynBus : Antal Tid Samlet tid Formanden 494 Bestyrelsesmøder Halvdagsmøder Heldagsmøder Forberedelse til bestyrelsesmøder Forhandlinger Besigtigelser Konferencer, internationale Konferencer, nationale Intern, direktør Intern, øvrige Politiske møder Presse 44 0,5 22 SIDE 6

7 Formandsmøder Bestyrelsesseminarer Antal Tid Samlet tid Næstformanden 202,5 Bestyrelsesmøder Halvdagsmøder Heldagsmøder Forberedelse til bestyrelsesmøder Forhandlinger Besigtigelser Konferencer, nationale Intern, direktør Intern, øvrige Politiske møder Presse 1 0,5 0,5 Bestyrelsesseminarer Retsgrundlaget : Det bemærkes indledningsvist, at statsforvaltningen ikke foretager yderligere for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt den forberedende trafikbestyrelse har haft kompetence til at fastsætte regler for erlæggelse af fast vederlag. Følgende fremgår af 2, stk. 4 i lov om trafikselskaber (trafikselskabsloven lov nr. 582 af 24. juni 2005, som senest ændret ved lov nr af 21. december 2005) : 2, stk. 4. Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren. Følgende fremgår af 19 i standardvedtægten, jf. bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) : 19. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv. Statsforvaltningen konstaterer, at der med 19 i standardvedtægten er hjemmel til at fastsætte vederlagsregler, som de forelagte, og at statsforvaltningen skal godkende disse. SIDE 7

8 Det bemærkes, at statsforvaltningen ved sin godkendelse heraf skal tage stilling til reglernes hensigtsmæssighed. Standardvedtægten indeholder i øvrigt efter statsforvaltningens opfattelse alene hjemmel til, at bestyrelsen kan træffe beslutning om ydelse af fast vederlag med tilsynsmyndighedens godkendelse, uden det af vedtægten eller af Transport- og Energiministeriets skrivelse af 15. februar 2006, henholdsvis af notat af 1. februar 2006 nærmere kan udledes, efter hvilke principper vederlaget skal fastsættes. Følgende fremgår af 108, stk. 1 i lov om valg til Folketinget lovbekendtgørelse nr af 8. december 2006 : 108. Folketingets medlemmer modtager et grundvederlag, jf. stk. 2, og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem, jf. stk. 3. Ethvert folketingsmedlem er forpligtet til at modtage grundvederlaget og omkostningstillægget. Stk. 2. Grundvederlaget udgør samme beløb som den til enhver tid gældende løn på skalatrin 51 (lønskalaen for statstjenestemænd). Følgende fremgår af 9, stk. 1, 1. punktum og 11 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 134 af 9. februar 2007 : 9. Regionsrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at regionsrådets første næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. 11. Formanden for regionsrådet oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i lønramme 40 (skalatrin 53), med et særligt tillæg på kr. Følgende fremgår af 12 og 19, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 9. februar 2007 : 12. Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. 19. Formanden for kommunalbestyrelsen, magistratsmedlemmer, jf. 64 i lov om kommunernes styrelse, samt formænd for stående udvalg i kommuner, der har en styreform med delt administrativ ledelse, jf. 64 a i lov om kommunernes styrelse i det følgende alle benævnt borgmestre oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til SIDE 8

9 enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i overensstemmelse med bilag 1 i denne bekendtgørelse. Ifølge bilag 1 fastsættes borgmesterens vederlag afhængigt af kommunens indbyggertal til mellem lønramme 37, skalatrin 50 og lønramme 40, skalatrin 53. Ifølge Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april 2007 udgør den årlige løn i lønramme 37, skalatrin kr., lønramme 38, skalatrin kr. og i lønramme 40, skalatrin kr. Det bemærkes, at der med udsendelsen af Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist er i offentligt eje, har været opstillet faste rammer for honoreringen. De principper, der kom til udtryk i cirkulæreskrivelsen, finder således fortsat finder anvendelse. Udgangspunktet er, at der alene kan vederlægges med udbetaling af mødediæter, jf. 16 a i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). I de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, kan der ydes et fast vederlag. Det vil ofte være formanden eller næstformanden, der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødevirksomhed. Udover tidsforbruget indgår det endvidere i vurderingen af, om et fast vederlag er berettiget, at selskabet har en omsætning af en vis størrelse. Et fast vederlag fastsættes i givet fald på grundlag af en opgørelse over den tid, der anvendes eller forventes anvendt. Vederlaget beregnes sædvanligvis ud fra den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer pr. 1. april 2007 ca. 286 kr. i timen med mindre hvervets karakter taler for, at der tages udgangspunkt i en højere lønramme. Den betydelige arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, er i cirkulæreskrivelsen angivet som eksempelvis forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser og lignende. I kapitel 4, afsnit E, punkt 3.5, 3.7, og punkt 7 i Rapport om de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber, 2006 er der oplyst eksempler på, i hvilke kommunale fællesskaber Indenrigsog Sundhedsministeriet har godkendt udbetaling af fast vederlag, størrelsen heraf og til hvilke af bestyrelsens medlemmer. SIDE 9

10 Det fremgår heraf, at ministeriet i 1999 har godkendt et fast vederlag på kr. til formanden for bestyrelsen for Storstrøms Trafikselskab I/S. Samme år godkendte ministeriet et fast vederlag til formanden for bestyrelsen i Naturgas MidtNord I/S på kr. svarende til 40 % af formandens vederlag, og et fast vederlag til de menige medlemmer på kr., svarende til 15 % af formandens vederlag. Også for bestyrelsen i I/S Amagerforbrænding er det godkendt at såvel formand, næstformand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer et fast vederlag. Størrelsen af formandens vederlag udgjorde i august ,68 kr. årligt, næstformandens vederlag ,96 kr. årligt og de øvrige bestyrelsesmedlemmers vederlag ,76 kr. årligt. Statsforvaltningen er derudover bekendt med, at Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at statsforvaltningen er indstillet på at godkende, at formanden for Midttrafik, - det trafikselskab der dækker hele Region Midtjylland, kan honoreres for 660 timer, svarende til kr., at næstformanden kan honoreres med 10 % af formandens vederlag, og at der ikke kan ske udbetaling af fast vederlag til de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen er ikke bekendt med, om Transport- og Energiministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu har godkendt vedtægterne for FynBus. Først når vedtægterne er endelig godkendt, kan statsforvaltningen tage endelig stilling til godkendelse af Regler for ydelse af fast vederlag, økonomiske ydelse mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus. Bemærkninger til enkelte bestemmelser : Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til A.1.7 for så vidt angår 1. og 2. punktum, som er i overensstemmelse med ordlyden af 1, stk. 3 i vederlagsbekendtgørelsen. Følgende fremgår af 1, stk. 3, 2. punktum i bekendtgørelsen : Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For så vidt angår 3. punktum i punkt A.1.7 bemærker statsforvaltningen, at bestemmelsen efter sin ordlyd ses at stride mod de principper, der fremgår af 1, stk. 3, 2. punktum i vederlagsbekendtgørelsen, hvorefter sådanne SIDE 10

11 valg træffes forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. Statsforvaltningen lægger vægt på, at bestemmelsen i punkt A.1.7, 3. punktum, som den er foreslået formuleret, reelt indebærer, at valget træffes for mere end ét regnskabsår ad gangen. Statsforvaltningen har noteret sig, at der ikke er fremført sådanne særlige grunde til, at princippet i 1, stk. 3, 2. punktum skal fraviges, hvorfor statsforvaltningen ikke på det foreliggende grundlag finder at kunne godkende formuleringen af punkt A.1.7, 3. punktum. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at dette punktum bør udgå. Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til de forslåede ændringer af punkt A.4.1, 2. punktum og A.4.2, og at A.1.8 helt udgår. Vederlag til formanden Statsforvaltningen er, som sagen foreligger oplyst, enig i, at der er en væsentlig arbejdsbyrde ud over deltagelse i møder m.v. forbundet med hvervet som formand i bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus. Statsforvaltningen kan derfor under forudsætning af ministeriernes godkendelse af vedtægterne godkende, at der gives mulighed for at aflønne formanden med et fast vederlag. Statsforvaltningen har noteret sig, at der ved beregningen er taget udgangspunkt i, at et folketingsmedlems vederlag pr. time er ca. 303 kr. Det bemærkes, at beløbet pr. 1. april 2007 rettelig er ca. 286 kr. Vedrørende vederlæggelsen af formanden bemærkes, at statsforvaltningen under ovenfornævnte forudsætning er indstillet på at godkende, at det faste vederlag til formanden fastsættes til kr. pr. 1. oktober 1997, svarende til pr. 1. april ,01 kr. Statsforvaltningen har ved vurderingen af omfanget af formandens forventede arbejdsindsats inddraget oplysninger om det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som utvivlsomt er forbundet med hvervet som formand, oplysning om selskabets omsætning og karakter, samt de vederlag, der er godkendt for tilsvarende trafikselskaber, sammenholdt med det niveau der er gældende for varetagelsen af sådanne hverv inden for det offentlige. Vederlag til næstformanden SIDE 11

12 For så vidt angår vederlaget til næstformanden kan statsforvaltningen ikke på det foreliggende grundlag godkende et vederlag til næstformanden på 40 % af formandens vederlag. Statsforvaltningen tager i den forbindelse udgangspunkt i princippet om, at såvel næstformanden for regionsrådet som kommunalbestyrelsen ikke har krav på, men af regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen kan tillægges et fast vederlag på indtil 10 % af formandens vederlag, jf. 9 og 12 i de to vederlagsbekendtgørelser. Det bemærkes i den forbindelse, at der i begge vederlagsbekendtgørelser er taget udgangspunkt i, at næstformanden for regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen forudsættes at være stedfortræder for formanden i dennes fravær. Statsforvaltningen vil imidlertid under forudsætning af, at ministerierne godkender vedtægterne for FynBus, være indstillet på at godkende et vederlag, der fastsættes til 10 % af formandens vederlag. Såfremt næstformanden herudover varetager opgaver, som indebærer en betydelig arbejdsindsats, og som formanden ikke allerede er honoreret for at varetage, vil statsforvaltningen foretage en fornyet vurdering af næstformandens vederlag, såfremt FynBus bestyrelse anmoder herom. I den forbindelse bemærkes, at de oplysninger der allerede fremgår af sagen ikke i tilstrækkelig grad angiver om der foreligger sådanne opgaver, og i bekræftende fald omfanget heraf. De øvrige bestyrelsesmedlemmer. For så vidt angår vederlag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, kan statsforvaltningen ikke godkende, at der ydes et fast vederlag. Begrundelsen er, at der ikke til dette hverv er knyttet en - i cirkulæreskrivelsens forstand væsentlig arbejdsbyrde ud over deltagelse i møder m.v. ligesom forberedelsen til møderne ikke går ud over, hvad der normalt kan forventes. Statsforvaltningen lægger vægt på, at der ifølge opgørelsen over formandens og næstformandens tidsforbrug forventes afholdt 11 bestyrelsesmøder, og at de menige medlemmer i følge FynBus oplysninger af 19. februar 2007 forventes at anvende to timer til forberedelse pr. møde. SIDE 12

13 Punkt A.1.2 bør derfor udgå. I øvrigt : Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Benedikte Holm kontorchef /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 13

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere