Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse af Regler for ydelse af fast vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus. Statsforvaltningen har bemærkninger til de foreslåede ændringer til punkt A.1.7, og ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer af punkterne A.1.8, A.4.1, 2. punktum og A.4.2. Vedrørende størrelse af det faste vederlag til formanden kan statsforvaltningen under forudsætning af ministeriernes godkendelse af vedtægterne for FynBus godkende, at det faste vederlag fastsættes til kr. pr. 1. januar TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK H.P. HANSSENS GADE AABENRAA JOURNAL NR.: /7 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: Statsforvaltningen kan ligeledes under samme forudsætning godkende, at næstformandens vederlag fastsættes til 10% af formandens vederlag. For så vidt angår de menige bestyrelsesmedlemmer kan statsforvaltningen ikke godkende, at der ydes et fast vederlag. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Som der fremgår ovenfor, har den forberedende trafikbestyrelse for FynBus anmodet om godkendelse af Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer for Bestyrelsen for FynBus. TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Følgende fremgår af 19 i vedtægten for FynBus : Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

2 Om den forventede arbejdsindsats, der er forbundet med hvervene som henholdsvis formand, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer, fremgår følgende af FynBus brev af 12. oktober 2006 : Bestyrelsen forventer at holde møde 1 gang om måneden. Det faste vederlag til formanden er baseret på formandens skønnede tidsforbrug ved varetagelse af hvervet som formand for bestyrelsen. FynBus har i den forbindelse vurderet, at formanden udover hvad der forventes af almindelig forberedelse til møder, vil skulle erlægge en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser, repræsentation, seminarer, konferencer samt deltagelse i interne møder, der afholdes som led i varetagelsen af den umiddelbarre forvaltning af FynBus. Det skal i den forbindelse fremhæves, at arbejdet med etablering af Trafikselskabet for Fyn herunder etablering og drift af driftsselskab, nuværende Odense Bybusser, og harmonisering af billetsystemet, må forventes at kræve et væsentlig tidsfor-brug, udover varetagelse af den umiddelbare forvaltning af FynBus. FynBus forventer, at formandens tidsforbrug vil udgøre ca. 400 timer årligt, udover hvad der forventes af almindelig forberedelse til og deltagelse i møder, i alt ca. 500 timer årligt. Der er i beregningen af vederlag til formanden taget i udgangspunkt i den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer - for tiden 303,29 kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 27. juni 2004 om valg til folketinget. FynBus anbefaler på den baggrund, at formandens vederlag udgør kr. som grundbeløb pr. 1. oktober Pr. 1. april 2006 udgør vederlaget til formanden ,00 kr. Det faste vederlag til næstformanden er baseret på en vurdering af næstformandens skønnede arbejdsbyrde ved varetagelse af hvervet som næstformand for bestyrelsen, set i forhold til formanden skønnede arbejdsbyrde. FynBus forventer at næstformandens tidsforbrug vil udgøre ca. 200 timer årligt, hvilket svarer til ca. 40 % af den skønnede arbejdsbyrde for næstformanden. FynBus anbefaler på den baggrund, at vederlaget til næstformanden herefter udgør 40 % af vederlaget for formanden for bestyrelsen. SIDE 2

3 FynBus vurderer, at de øvrige medlemmer af bestyrelsens tidsforbrug vil udgøre ca. 8 timer på forberedelse og deltagelse pr. bestyrelsesmøde, i alt 12 møder pr. år, hvilket udgør i alt ca. 96 timer, hvilket igen svarer til ca. 20 % af formandens tidsforbrug. FynBus anbefaler på den baggrund, at vederlaget til øvrige medlemmer af bestyrelsen udgør 20 % af vederlaget for formanden for bestyrelsen, hvis medlemmet ikke ønsker diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. FynBus har den 19. februar 2007 supplerende oplyst : Indledningsvist kan det oplyses, at FynBus har noteret sig, at Statsforvaltningen er bekendt med Transport- og Energiministeriets skrivelse af 15. februar 2006 til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, samt ministeriets notat af 1. februar 2006 om "Oprettelse af trafikselskaber og udpegning af bestyrelse". Det fremgår som bekendt af disse regler, at der skal ydes et fast vederlag til alle bestyrelsesmedlemmer, medmindre disse selv vælger at modtage diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det fremgår videre af standardvedtægten, jf. bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber 19, at der med Statsforvaltningen godkendelse kan besluttes, at bestyrelsesmedlemmerne ydes et fast vederlag. FynBus går i den forbindelse ud fra, at Indenrigsministeriets cirkulære af 4. marts 1981 vedrørende vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers hverv som medlem af bestyrelser for selskaber, der helt eller delvist er i offentligt eje, der i generelle vendinger forholder sig til arten af vederlag for bestyrelsesmedlemmer, fortolkes sekundært i forhold til Transport- og Energiministeriets skrivelse af 15. februar 2006 til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, samt ministeriets notat af 1. februar 2006 om "Oprettelse af trafikselskaber og udpegning af bestyrelse", der konkret forholder sig til den aktuelle situation vedr. vederlag til bestyrelsesmedlemmer i trafikselskaberne. FynBus forudsætter på ovennævnte baggrund, at der vil kunne ydes et fast vederlag til bestyrelsesmedlemmerne, medmindre disse vælger at få diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Vedr. Statsforvaltningens konkrete spørgsmål: Statsforvaltningen ønsker nærmere oplysninger om nedennævnte emner. FynBus' svar på statsforvaltningens spørgs- SIDE 3

4 mål, er her fremhævet med kursiv [fremhævet med fed, statsforvaltningens bemærkning]. Generelt: Statsforvaltningen ønsker en begrundelse for pkt. A.I.8, der synes som en stramning af A.I.7. FynBus medgiver Statsforvaltningen, at de 2 bestemmelser ikke er overensstemmende. Regelsæt vedr. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus A.I.7, vil efterfølgende blive ændret således: "Valget af at modtage diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste sker for et regnskabsår ad gangen og forud. En ændring af det forud foretagne valg kan således ikke ske i regnskabsårets løb. Det valgte ordning vil fortsætte i det kommende regnskabsår, medmindre medlemmet ønsker, at frasige sig ordningen. Frasigelse af ordningen skal ske ved meddelelse til Fyn- Bus til et regnskabsårs begyndelse." A 1.8 vil blive slettet. Statsforvaltningen spørger videre hvorvidt pkt. A.4.1, 2. pkt. samt pkt. A.4.2, kun omfatter "erstatning for tabt arbejdsfortjeneste" eller om "diæter" tillige er omfattet af de nævnte bestemmelser. Der er tale om en fejl. De nævnte bestemmelser skal begge udover erstatning for tabt arbejdsfortjeneste" tillige omfatte "diæter". Regelsæt vedr. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus, vil efterfølgende blive ændret i overensstemmelse hermed. Statsforvaltningen ønsker angivelse af forventet tidsforbrug til bestyrelsesmøder og det forventede tidsforbrug til forberedelsen hertil for såvel formand, næstformand og de menige medlemmer. Der henvises til vedlagte bilag, hvori tidsforbruget til forberedelse og afholdelse af bestyrelsesmøder, forhandlinger, besigtigelse, konferencer. m.m. er angivet. Derudover kan det oplyses, at menige bestyrelsesmedlemmer forventes, at skulle bruge 2 timer til forberedelse pr. møde. SIDE 4

5 Statsforvaltningen ønsker FynBus' forventede omsætning oplyst. FynBus' årlige omsætning forventes at være ca. 456 mio. kr. Vedr. formanden Det fremgår af brev af 12. oktober 2007 fra FynBus, at "(...) at formanden udover hvad der forventes af almindelig forberedelse til møder, vil skulle erlægge en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser, repræsentation, seminarer, konferencer samt deltagelse i interne møder, der afholdes som led i varetagelsen af den umiddelbarre forvaltning af FynBus. Det skal i den forbindelse fremhæves, at arbejdet med etablering af Trafikselskabet for Fyn herunder etablering og drift af driftsselskab, nuværende Odense Bybusser, og harmonisering af billetsystemet, må forventes at kræve et væsentligt tidsforbrug, udover varetagelse af den umiddelbare forvaltning af FynBus." Statsforvaltningen ønsker nærmere oplysninger om nedennævnte samt en opgørelse over den tid, der forventes anvendt til de nævnte aktiviteter. For så vidt angår opgørelse over den tid formanden forventes at bruge på nedennævnte aktiviteter, henvises til vedlagte bilag. Derudover ønsker Statsforvaltningen oplysninger om nedennævnte aktiviteter. Hvilke drøftelser formanden påtænkes at deltage i: Formanden forventes, at deltage i drøftelser med ældreråd, handicapråd, interesseorganisationer m.m. Karakteren af de forhandlinger og besigtigelser, der omtales: Forhandlinger med kommuner, regioner, interesseorganisationer. Besigtigelser af stoppesteder, busstationer, ruteforløb m.m. Hvilke seminarer og konferencer, formanden forventes at deltage i, og hvor ofte: I -2 internationale konferencer pr. år. I -2 nationale konference pr. år. Hvor ofte deltagelse i interne møder forventes at finde sted, og med hvem, de interne møder afholdes: Interne møder omfatter møder med direktøren, møder med FynBus' Kommunikationsafdeling og andre afdelinger i Fyn Bus, politiske møder/samtaler relateret til Fyn SIDE 5

6 Bus, møder med formanden for de øvrige Trafikselskaber i Danmark, samtale med presse samt bestyrelsesseminar med de øvrige trafikbestyrelser. Endelig ønsker Statsforvaltningen oplyst, om det forventes, at arbejdsbyrden for så vidt angår ikke - møderelateret virksomhed for formanden, også fremover - efter etablering af trafikselskaber, harmonisering af billetsystemet m.v. forventes at udgøre samme størrelsesforhold som på nuværende tidspunkt: Det nævnte tidsforbrug for formanden inkluderer ikke det forventede tidsforbrug til etablering af FynBus, harmonisering af billetsystem m.v. Tidsforbruget i 2007 forventes at være større. Vedr. næstformanden Statsforvaltningen ønsker sluttelig følgende oplysninger: Hvilke aktiviteter næstformanden skal varetage. Næstformandens aktiviteter omfatter sparring med bestyrelsesformanden, mødeaktiviteter og forhandlinger hvis formanden ikke kan deltage, løbende ajour føring, således at næstformanden kan træde i formandens sted samt I-2 konferencer pr. år. Opgørelse over næstformandens tidsforbrug til de forskellige aktiviteter, der ønskes honoreret i form af et fast vederlag. For så vidt angår opgørelse over den tid næstformanden forventes at bruge på nedennævnte aktiviteter, henvises til vedlagte bilag. Af det vedlagte bilag over fremgår følgende : Tabel over forventet tidsforbrug for bestyrelsesformand og næstformand for FynBus : Antal Tid Samlet tid Formanden 494 Bestyrelsesmøder Halvdagsmøder Heldagsmøder Forberedelse til bestyrelsesmøder Forhandlinger Besigtigelser Konferencer, internationale Konferencer, nationale Intern, direktør Intern, øvrige Politiske møder Presse 44 0,5 22 SIDE 6

7 Formandsmøder Bestyrelsesseminarer Antal Tid Samlet tid Næstformanden 202,5 Bestyrelsesmøder Halvdagsmøder Heldagsmøder Forberedelse til bestyrelsesmøder Forhandlinger Besigtigelser Konferencer, nationale Intern, direktør Intern, øvrige Politiske møder Presse 1 0,5 0,5 Bestyrelsesseminarer Retsgrundlaget : Det bemærkes indledningsvist, at statsforvaltningen ikke foretager yderligere for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt den forberedende trafikbestyrelse har haft kompetence til at fastsætte regler for erlæggelse af fast vederlag. Følgende fremgår af 2, stk. 4 i lov om trafikselskaber (trafikselskabsloven lov nr. 582 af 24. juni 2005, som senest ændret ved lov nr af 21. december 2005) : 2, stk. 4. Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren. Følgende fremgår af 19 i standardvedtægten, jf. bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) : 19. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv. Statsforvaltningen konstaterer, at der med 19 i standardvedtægten er hjemmel til at fastsætte vederlagsregler, som de forelagte, og at statsforvaltningen skal godkende disse. SIDE 7

8 Det bemærkes, at statsforvaltningen ved sin godkendelse heraf skal tage stilling til reglernes hensigtsmæssighed. Standardvedtægten indeholder i øvrigt efter statsforvaltningens opfattelse alene hjemmel til, at bestyrelsen kan træffe beslutning om ydelse af fast vederlag med tilsynsmyndighedens godkendelse, uden det af vedtægten eller af Transport- og Energiministeriets skrivelse af 15. februar 2006, henholdsvis af notat af 1. februar 2006 nærmere kan udledes, efter hvilke principper vederlaget skal fastsættes. Følgende fremgår af 108, stk. 1 i lov om valg til Folketinget lovbekendtgørelse nr af 8. december 2006 : 108. Folketingets medlemmer modtager et grundvederlag, jf. stk. 2, og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem, jf. stk. 3. Ethvert folketingsmedlem er forpligtet til at modtage grundvederlaget og omkostningstillægget. Stk. 2. Grundvederlaget udgør samme beløb som den til enhver tid gældende løn på skalatrin 51 (lønskalaen for statstjenestemænd). Følgende fremgår af 9, stk. 1, 1. punktum og 11 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 134 af 9. februar 2007 : 9. Regionsrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at regionsrådets første næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. 11. Formanden for regionsrådet oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i lønramme 40 (skalatrin 53), med et særligt tillæg på kr. Følgende fremgår af 12 og 19, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 9. februar 2007 : 12. Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. 19. Formanden for kommunalbestyrelsen, magistratsmedlemmer, jf. 64 i lov om kommunernes styrelse, samt formænd for stående udvalg i kommuner, der har en styreform med delt administrativ ledelse, jf. 64 a i lov om kommunernes styrelse i det følgende alle benævnt borgmestre oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til SIDE 8

9 enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i overensstemmelse med bilag 1 i denne bekendtgørelse. Ifølge bilag 1 fastsættes borgmesterens vederlag afhængigt af kommunens indbyggertal til mellem lønramme 37, skalatrin 50 og lønramme 40, skalatrin 53. Ifølge Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april 2007 udgør den årlige løn i lønramme 37, skalatrin kr., lønramme 38, skalatrin kr. og i lønramme 40, skalatrin kr. Det bemærkes, at der med udsendelsen af Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist er i offentligt eje, har været opstillet faste rammer for honoreringen. De principper, der kom til udtryk i cirkulæreskrivelsen, finder således fortsat finder anvendelse. Udgangspunktet er, at der alene kan vederlægges med udbetaling af mødediæter, jf. 16 a i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). I de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, kan der ydes et fast vederlag. Det vil ofte være formanden eller næstformanden, der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødevirksomhed. Udover tidsforbruget indgår det endvidere i vurderingen af, om et fast vederlag er berettiget, at selskabet har en omsætning af en vis størrelse. Et fast vederlag fastsættes i givet fald på grundlag af en opgørelse over den tid, der anvendes eller forventes anvendt. Vederlaget beregnes sædvanligvis ud fra den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer pr. 1. april 2007 ca. 286 kr. i timen med mindre hvervets karakter taler for, at der tages udgangspunkt i en højere lønramme. Den betydelige arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, er i cirkulæreskrivelsen angivet som eksempelvis forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser og lignende. I kapitel 4, afsnit E, punkt 3.5, 3.7, og punkt 7 i Rapport om de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber, 2006 er der oplyst eksempler på, i hvilke kommunale fællesskaber Indenrigsog Sundhedsministeriet har godkendt udbetaling af fast vederlag, størrelsen heraf og til hvilke af bestyrelsens medlemmer. SIDE 9

10 Det fremgår heraf, at ministeriet i 1999 har godkendt et fast vederlag på kr. til formanden for bestyrelsen for Storstrøms Trafikselskab I/S. Samme år godkendte ministeriet et fast vederlag til formanden for bestyrelsen i Naturgas MidtNord I/S på kr. svarende til 40 % af formandens vederlag, og et fast vederlag til de menige medlemmer på kr., svarende til 15 % af formandens vederlag. Også for bestyrelsen i I/S Amagerforbrænding er det godkendt at såvel formand, næstformand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer et fast vederlag. Størrelsen af formandens vederlag udgjorde i august ,68 kr. årligt, næstformandens vederlag ,96 kr. årligt og de øvrige bestyrelsesmedlemmers vederlag ,76 kr. årligt. Statsforvaltningen er derudover bekendt med, at Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at statsforvaltningen er indstillet på at godkende, at formanden for Midttrafik, - det trafikselskab der dækker hele Region Midtjylland, kan honoreres for 660 timer, svarende til kr., at næstformanden kan honoreres med 10 % af formandens vederlag, og at der ikke kan ske udbetaling af fast vederlag til de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen er ikke bekendt med, om Transport- og Energiministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu har godkendt vedtægterne for FynBus. Først når vedtægterne er endelig godkendt, kan statsforvaltningen tage endelig stilling til godkendelse af Regler for ydelse af fast vederlag, økonomiske ydelse mv. for repræsentantskabet samt medlemmer af Bestyrelsen for FynBus. Bemærkninger til enkelte bestemmelser : Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til A.1.7 for så vidt angår 1. og 2. punktum, som er i overensstemmelse med ordlyden af 1, stk. 3 i vederlagsbekendtgørelsen. Følgende fremgår af 1, stk. 3, 2. punktum i bekendtgørelsen : Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For så vidt angår 3. punktum i punkt A.1.7 bemærker statsforvaltningen, at bestemmelsen efter sin ordlyd ses at stride mod de principper, der fremgår af 1, stk. 3, 2. punktum i vederlagsbekendtgørelsen, hvorefter sådanne SIDE 10

11 valg træffes forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. Statsforvaltningen lægger vægt på, at bestemmelsen i punkt A.1.7, 3. punktum, som den er foreslået formuleret, reelt indebærer, at valget træffes for mere end ét regnskabsår ad gangen. Statsforvaltningen har noteret sig, at der ikke er fremført sådanne særlige grunde til, at princippet i 1, stk. 3, 2. punktum skal fraviges, hvorfor statsforvaltningen ikke på det foreliggende grundlag finder at kunne godkende formuleringen af punkt A.1.7, 3. punktum. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at dette punktum bør udgå. Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til de forslåede ændringer af punkt A.4.1, 2. punktum og A.4.2, og at A.1.8 helt udgår. Vederlag til formanden Statsforvaltningen er, som sagen foreligger oplyst, enig i, at der er en væsentlig arbejdsbyrde ud over deltagelse i møder m.v. forbundet med hvervet som formand i bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus. Statsforvaltningen kan derfor under forudsætning af ministeriernes godkendelse af vedtægterne godkende, at der gives mulighed for at aflønne formanden med et fast vederlag. Statsforvaltningen har noteret sig, at der ved beregningen er taget udgangspunkt i, at et folketingsmedlems vederlag pr. time er ca. 303 kr. Det bemærkes, at beløbet pr. 1. april 2007 rettelig er ca. 286 kr. Vedrørende vederlæggelsen af formanden bemærkes, at statsforvaltningen under ovenfornævnte forudsætning er indstillet på at godkende, at det faste vederlag til formanden fastsættes til kr. pr. 1. oktober 1997, svarende til pr. 1. april ,01 kr. Statsforvaltningen har ved vurderingen af omfanget af formandens forventede arbejdsindsats inddraget oplysninger om det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som utvivlsomt er forbundet med hvervet som formand, oplysning om selskabets omsætning og karakter, samt de vederlag, der er godkendt for tilsvarende trafikselskaber, sammenholdt med det niveau der er gældende for varetagelsen af sådanne hverv inden for det offentlige. Vederlag til næstformanden SIDE 11

12 For så vidt angår vederlaget til næstformanden kan statsforvaltningen ikke på det foreliggende grundlag godkende et vederlag til næstformanden på 40 % af formandens vederlag. Statsforvaltningen tager i den forbindelse udgangspunkt i princippet om, at såvel næstformanden for regionsrådet som kommunalbestyrelsen ikke har krav på, men af regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen kan tillægges et fast vederlag på indtil 10 % af formandens vederlag, jf. 9 og 12 i de to vederlagsbekendtgørelser. Det bemærkes i den forbindelse, at der i begge vederlagsbekendtgørelser er taget udgangspunkt i, at næstformanden for regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen forudsættes at være stedfortræder for formanden i dennes fravær. Statsforvaltningen vil imidlertid under forudsætning af, at ministerierne godkender vedtægterne for FynBus, være indstillet på at godkende et vederlag, der fastsættes til 10 % af formandens vederlag. Såfremt næstformanden herudover varetager opgaver, som indebærer en betydelig arbejdsindsats, og som formanden ikke allerede er honoreret for at varetage, vil statsforvaltningen foretage en fornyet vurdering af næstformandens vederlag, såfremt FynBus bestyrelse anmoder herom. I den forbindelse bemærkes, at de oplysninger der allerede fremgår af sagen ikke i tilstrækkelig grad angiver om der foreligger sådanne opgaver, og i bekræftende fald omfanget heraf. De øvrige bestyrelsesmedlemmer. For så vidt angår vederlag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, kan statsforvaltningen ikke godkende, at der ydes et fast vederlag. Begrundelsen er, at der ikke til dette hverv er knyttet en - i cirkulæreskrivelsens forstand væsentlig arbejdsbyrde ud over deltagelse i møder m.v. ligesom forberedelsen til møderne ikke går ud over, hvad der normalt kan forventes. Statsforvaltningen lægger vægt på, at der ifølge opgørelsen over formandens og næstformandens tidsforbrug forventes afholdt 11 bestyrelsesmøder, og at de menige medlemmer i følge FynBus oplysninger af 19. februar 2007 forventes at anvende to timer til forberedelse pr. møde. SIDE 12

13 Punkt A.1.2 bør derfor udgå. I øvrigt : Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet ( Med venlig hilsen Benedikte Holm kontorchef /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 13

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til Trafikselskabet Sydtrafik

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til Trafikselskabet Sydtrafik Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til Trafikselskabet Sydtrafik 30-09- 2009 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV 10 Vedrørende anmodning om forøgelse

Læs mere

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden 2014-176783 Østdeponi Uldjydevej 2 7400 Herning Dato: 09-07- 2015 Vederlag til bestyrelsesformanden Østdeponi har ved mail af 25. februar 2014 anmodet om Statsforvaltningens godkendelse af et fast vederlag

Læs mere

AFLD I/S har i et brev af 8. marts 2016 anmodet Statsforvaltningen om at godkende faste vederlag til formanden og næstformændene i bestyrelsen

AFLD I/S har i et brev af 8. marts 2016 anmodet Statsforvaltningen om at godkende faste vederlag til formanden og næstformændene i bestyrelsen AFLD I/S Uldjydevej 2 7400 Herning 2016-22036 Dato: 08-07-2016 Anmodning om godkendelse af vederlag AFLD I/S sagsnr. 15110002 AFLD I/S har i et brev af 8. marts 2016 anmodet Statsforvaltningen om at godkende

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningens brev til et kommunalt fællesskab 2 0 1 4-1 9 9 2 3 0 Dato: 29-01-2016 Afgørelse om vederlag til bestyrelsesformanden Feltengård I/S anmoder ved e-mail af 12. december 2013 Statsforvaltningen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til næstformanden på kr. årligt.

Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til næstformanden på kr. årligt. 2014-176490 Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro Dato: 08-07-2016 Svar på anmodning om godkendelse af vederlag til bestyrelsen i Nomi4s i/s og svar på anmodning om godkendelse af den endelige Samarbejdsaftale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningen skal indledningsvis beklage den meget lange sagsbehandlingstid.

Statsforvaltningen skal indledningsvis beklage den meget lange sagsbehandlingstid. 2014-173140 Renosyd i/s Norgesvej 13 8660 Skanderborg Dato: 08-07-2016 Svar på anmodning om godkendelse af ændring af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Renosyd i/s Renosyd i/s anmoder ved brev af 13.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningen kan ikke godkende faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer.

Statsforvaltningen kan ikke godkende faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer. 2015-8180 TVIS TREKANTOMRÅDETS VAR- METRANS MISSIONSSELSKAB I/S Tonne Kjærsvej 11 7000 Fredericia Dato: 08-07-2016 Svar på anmodning om godkendelse af vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer i TVIS

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Klagesag vedrørende godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Grundkort Øst I/S

Klagesag vedrørende godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Grundkort Øst I/S Grundkort Øst Energivej 3 4180 Sorø E-post: lbe@geodata.dk Sagsnr. 2012-00514 Doknr. 45474 Dato 17-06-2013 Klagesag vedrørende godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Grundkort Øst I/S Ved brev

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere