Velkommen til studiebesøg i Ankestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til studiebesøg i Ankestyrelsen"

Transkript

1 Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 325 Offentligt Velkommen til studiebesøg i Ankestyrelsen

2 Program for dagen Velkommen om Ankestyrelsen v. styrelseschef Thorkil Juul Børneområdet v. ankechef Henrik Horster Det familieretlige område v. ankechef Lise Gry Beder Socialområdet v. kontorchef Anne Birgitte Hassing Data og Analyse, v. afdelingschef Henrik Kyvsgaard Afrunding v. styrelseschef Thorkil Juul

3 Hvem er vi? Oprettet i 1973 som en selvstændig styrelse under Socialministeriet Jf. 68 lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er Ankestyrelsen en myndighed der er uafhængig af instruktioner vedrørende afgørelser af den enkelte sag. Dog træffes afgørelser på familieretsområdet på ministerens vegne, jf. cirkulæreskrivelse nr. 112 af som er ændret ved cirkulæreskrivelse nr. 92 af juli 2013 fusionerede Ankestyrelsen med de fem regionale sociale nævn og beskæftigelsesankenævn. Ankestyrelsen overtog behandlingen af klager over kommunernes afgørelser på social og beskæftigelsesområdet Kontorer i København og i Aalborg Ca. 600 ansatte, ca. 40 lægekonsulenter og ca. 130 beskikkede medlemmer Sekretariat for 4 nævn; Ligebehandlingsnævnet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Adoptionsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning

4 Sagernes vej Sagstype Myndighed Første klageinstans Anden eller eneste klageinstans Arbejdsløshedsdagpenge, efterløn m.v. A kasse Arbejdsskadestyrelsen (CKA) A kassesager om svig, tilbagebetaling m.v. Kommunale beskæftigelsessager Sociale sager i kommunerne A Kasse Kommune (jobcenter) Kommune Arbejdsmarkedsstyrelsen Børnesager i kommunerne Specialundervisning Udbetaling Danmark sager Arbejdsskader Arbejdsmiljø Kommune (Børn og unge udvalg) Kommune Udbetaling Danmark Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsyn Ankestyrelsen, herunder: Alm. ankemøder Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Klagenævn for Specialundervisning Adoptionsnævnet Arbejdsmiljøklagenævnet Ligebehandlingsnævnet Adoption Familieret Statsforvaltning (adoptionssamråd) Statsforvaltning Ligebehandling

5 Budget for afsluttede sager 2014 Område Arbejdsskade Ligebehandlingsnævnet Arbejdsmiljøklagenævnet I alt Børne og underretningssager Familieret mv Særlig støtte til børn, klager over kommunen Adoptionsnævnet I alt Beskæftigelse, kommunale klagesager Social, kommunale klagesager I alt Udbetaling Danmark, klagesager Klagenævnet for specialundervisning Antal sager I alt Ca

6

7 Hvad laver vi? Vi træffer korrekte afgørelser Vi fastlægger praksis fx via vores principafgørelser Vi indsamler og analyserer data fx igennem vores statistikker og praksisundersøgelser Vi er i dialog med borgere, myndigheder og organisationer fx igennem vores undervisning, vejledning og opfølgning til kommunerne

8 Hvordan behandler vi sager? Ankemøder ankechefer deltager på mødet med beskikkede medlemmer, blandt andet med behandling af principielle afgørelser Formandsafgørelser uden beskikkede medlemmer Nævns- og udvalgsmøder

9 Beskikkede medlemmer Der medvirker beskikkede medlemmer til ankemøderne i Ankestyrelsen. De repræsenterer befolkningen bredt. Indstillet fra organisationer Socialministeren og beskæftigelsesministeren udpeger de beskikkede medlemmer efter indstilling fra følgende organisationer: LO - Landsorganisationen i Danmark FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd DA - Dansk Arbejdsgiverforening DH - Danske Handicaporganisationer KL - Kommunernes Landsforening De beskikkede deltager som lægmænd / lægdommere og ikke som partsrepræsentanter. 4 årig udpegningsperiode. Ca. 500 ankemøder om året.

10 Formål med fusionen, jf. den politiske aftale Opbygning over 3 år Mere ensartet praksis for afgørelser på tværs af landet Kortere sagsbehandlingstider og højere kvalitet i sagsbehandlingen Lavere samlet ressourceforbrug Hurtigere behandling af principielle sager Større sikkerhed for, at alle principielle sager faktisk behandles som principielle, idet der sker en indledningsvis visitation, og der ikke skal ske en aktiv anke af nævnenes afgørelse

11 Gennemførelse af fusionen Overtog uafsluttede sager fra de tidligere sociale nævn og beskæftigelsesankenævn Fusion af 6 forskellige myndigheder I efteråret 2013 har medarbejderne været fordelt på mange lokaliteter rundt i landet Oplæring af nyansatte sagsbehandlere Ekstraordinær personaleafgang som følge af geografisk flytning af arbejdssted Etablering af fælles sagsgange og fælles praksis i forhold til sager, der tidligere var fordelt på flere myndigheder

12 Foreløbig status på fusionen Marts alle medarbejdere samlet i Aalborg Juli alle medarbejdere samlet i København Ankestyrelsen afgør nu flere sager, end der kommer ind Ankestyrelsen har afviklet de sager den 1. juli 2014, som Ankestyrelsen overtog den 1. juli 2013 Ankestyrelsens sagsbehandlingstid er på vej ned

13 1 år efter fusionen er Ankestyrelsen Aalborg fuldt udbygget Aalborg er opbygget til mere end den forudsatte størrelse, 120 årsværk jf. den politiske aftale. 1. juli 2013 ca. 50 medarbejdere i Aalborg 1. januar 2014 ca. 25 medarbejdere fra Nykøbing Falster og Aabenraa Efterår 2013/forår nyansatte Aalborg træffer afgørelser på alle sagsområder.

14 Figur 2. Udviklingen i både overtagne og nytilkomne social- og beskæftigelsessager Udviklingen i uafsluttede kommunale klagesager på social- og beskæftigelsesområdet

15 Flere initiativer på vej Det er besluttet, at Ankestyrelsen vil få mulighed for at bruge 15 mio. kr. af sine opsparede midler i både 2015 og i Det svarer til ca. 25 flere sagsbehandlere og betyder, at Ankestyrelsen i 2015 og i 2016 vil kunne afslutte op til cirka sager mere om året. Omorganisering af administrationen med etablering af infocenter og nye sagsunderstøttende arbejdsgange i journalen for derigennem at aflaste sagsbehandlere for at arbejde med fx telefonbetjening og indhentelse af manglende akter. Gennemførelse af et resultatlønsprojekt i 2. halvår 2014, som forventes at føre til en ekstraordinær sagsbehandling på hele styrelsens sagsområde. Iværksættelse af ekstra effektiviseringsinitiativer med konsulentbistand.

16 Oplæg Børneområdet v. ankechef Henrik Horster Det familieretlige område v. ankechef Lise Gry Beder Socialområdet v. kontorchef Anne Birgitte Hassing Data og Analyse, v. afdelingschef Henrik Kyvsgaard

17 17 Behandling af klagesager og underretningssager/ egendriftssager i Ankestyrelsen Forældremyndighedsindehaveren eller børn over 12 år klager over afgørelse, truffet af en kommunes Børn og Unge-udvalg Alle underretningssager/egendriftssager vurderes af en børnesagkyndig Forældrene og børn over 12 år inviteres med deres advokat En person eller en myndighed underretter om bekymring for et barn eller en ung Juridisk sagsbehandling Ankemøde med beskikkede medlemmer og én børnesagkyndig Hvis Ankestyrelsen i forbindelse med behandling af andre sager eller via medieomtale bliver opmærksom på bekymring for et barn eller en ung Oprettelse af ca sager Begrundet afgørelse om at sagen ikke viderebehandles Afgørelse i relation til Børn og Unge-udvalgets beslutning eller afgørelse på baggrund af underretning/egendriftssag

18 Ankestyrelsens rolle på forældreansvarslovens område Familieretsafdelingen behandler årligt ca klager fra borgerne i konkrete sager på det familieretlige område. Heraf 1500 sager på forældreansvarslovsområdet. Alle afgørelser om samvær Midlertidige afgørelser om forældremyndighed Midlertidige afgørelser om bopæl Forvaltningsretlige spørgsmål: Passivitet, inhabilitet, aktindsigt Visse sager kan indbringes for domstolene. Ankestyrelsens kompetence bortfalder, når sagen er indbragt for domstolene.

19 Sagsgangen på det familieretlige område i Ankestyrelsen Alle sager visiteres ved modtagelsen ad evt. hastebehandling Der foretages en juridisk prøvelse på skriftligt grundlag Er sagen tilstrækkeligt belyst Er der sket partshøring Overensstemmelse med praksis Er det lovlige kriterier som indgår i skønnet Andre opgaver Generel vejledning og undervisning Udarbejder af statistik på området Gennemfører undersøgelser af praksis i 2014 og 2015

20 20 Behandling af klagesager på socialområdet i Ankestyrelsen Eventuel lægekonsulent Oprettelse af ca sager årligt ved modtagelse af klage og akter fra kommunen Eventuel indhentelse af nye oplysninger og partshøring Principielt ankemøde (ca. 100 sager) Juridisk sagsbehandling Afgørelse med deltagelse af beskikkede medlemmer Tematiseret sagsbehandling (ca. 560 sager) Brev med bekræftelse af klagen, journalnummer og orientering om sagsbehandlingstid Modtagelse af nye oplysninger fra klager Afgørelse med begrundelse: Enig Ændring Hjemvisning Afgørelse med begrundelse: Enig Ændring Hjemvisning

21 Praksiskoordinering Statistik Praksisundersøgelser Formidling og dialog

22 Statistik Kvartalsvise tal for alle kommuner på vores hjemmeside Halvårlig rapport til kommunerne Årlig beretning om Ankestyrelsens praksis (fra 2015)

23 Omgørelsesprocent Afvisning/bortfald Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder Hjemvist Ankestyrelsen ophæver og hjemviser en sag, hvormed sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale om sagsbehandlingsfejl. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Ændring Ankestyrelsen har ændret en kommunens afgørelse. Stadfæstet Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

24 Omgørelsesprocent eksempel 1. halvår 2014 foreløbige tal Stadfæstet Hjemvist til ny behandling Ændret I alt Omgørelses procent 2140 Hjælpemidler % 2141 Forbrugsgoder % 2142 Biler % 2143 Boligindretning % 2144 Pasning af nærtstående (handicappede eller døende m.v.) % Hele Social og beskæftigelsesområdet (FUNA) %

25 Praksisundersøgelser På social- og beskæftigelsesområdet Indkalder sager fra kommuner Vurderer sag ud fra oplysninger på sagens akter Tilbagemelding til kommunerne

26 Formidling og dialog Juridisk Hotline, vejledning Målrettet information Direkte kontakt til udvalgte kommuner

27 Find statistik og analyser på

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 1839 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 Maj 2018 Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØGLETAL FOR AFGJORTE SAGER... 4 3. NØGLETAL FOR INDKOMNE SAGER... 9 4. NØGLETAL FOR SAGSBEHANDLINGS-

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 Indkomne sager 5 2.1 Sagsbehandlings- og liggetider 7 2.2 Omgørelsesprocenter

Læs mere

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018 1 Maj 2019 Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018 2 1. Indledning I årsopgørelsen fremgår nøgletal for Ankestyrelsens sagsproduktion i 2018. I afsnit 2 belyses antallet af afgjorte sager

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

ANKESTYRELSEN RESULTATKONTRAKT

ANKESTYRELSEN RESULTATKONTRAKT ANKESTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Ankestyrelsen repræsenteret

Læs mere

Årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg

Årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg Ankestyrelsens årsredegørelse Årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg Årsredegørelse for 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Styrelseschefens forord 3 1.2 Arbejdet i Det Rådgivende

Læs mere

Ankestyrelsen. Birgitte Anne Mohrsen Specialkonsulent Social 2

Ankestyrelsen. Birgitte Anne Mohrsen Specialkonsulent Social 2 Ankestyrelsen Birgitte Anne Mohrsen Specialkonsulent Social 2 Ankestyrelsen Ankestyrelsen styrker retssikkerheden. Vi træffer korrekte afgørelser. Vi fastlægger praksis. Vi indsamler og analyserer Vi er

Læs mere

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7 Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge Workshop 7 2 Ankestyrelsens tre hovedopgaver At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over

Læs mere

Præsentation af Ankestyrelsen

Præsentation af Ankestyrelsen Præsentation af Ankestyrelsen 2014 Hvem er vi? Oprettet i 1973 som en selvstændig styrelse under Socialministeriet Kontor i København og i Aalborg 520 ansatte og 40 lægekonsulenter 90 beskikkede medlemmer

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2018 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Delanalyse 1 Overordnet beskrivelse af Ankesystemet

Delanalyse 1 Overordnet beskrivelse af Ankesystemet Arbejdsgruppen for analyse af ankesystemet på det specialiserede socialområde Delanalyse 1 Overordnet beskrivelse af Ankesystemet Maj 2019 Side 2 af 13 Indhold Generelt om Ankestyrelsen... 3 Afgørelser...

Læs mere

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Sagsnr. 15.00.00-G01-409-18 Notatet gennemgår reglerne vedr. borgerens mulighed for at klage over en afgørelse på beskæftigelsesområdet og belyser status

Læs mere

Revision af forældreansvarsloven

Revision af forældreansvarsloven Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 253 Offentligt Revision af forældreansvarsloven Teknisk gennemgang af forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017 Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016 April 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sager, der indgår i vurderingen/indkomne sager i 2016 3 3 Ændrings-

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 482 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet Juni 2019 16/2018 Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet 16/2018 Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge

Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Mindreårige udlændinge der er omfattet af ordningen 2.1. Personlige repræsentanter

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 158 Folketinget Fremsat den 27. februar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 158 Folketinget Fremsat den 27. februar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om lov om retssikkerhed og administration på

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1417 af 01/12/2017 (Gældende) UdskriŌsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-6370 Senere ændringer Ɵl forskriōen Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn Årsstatistik for 2011 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Skema 1... 2 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet i 2011, opgjort efter afgørelsestyper... 2 Skema 2... 3 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 1 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 2 2.1 Fortsat flere afsluttede sager 2

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

ANKESTYRELSENS 40 ÅRS JUBILÆUM

ANKESTYRELSENS 40 ÅRS JUBILÆUM ANKESTYRELSENS 40 ÅRS JUBILÆUM TIDEN ER NOGET UNDERLIGT NOGET - som en kendt, børnekær kunstner så præcist udtrykker det. På sin vis føles det ikke som så længe siden, at Ankestyrelsen sidst fejrede jubilæum

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige

Udkast til. Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2012-9180 bgn 22. januar 2015 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 11-04-2018 19:00 Side 1 BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over s afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Sagsnr.: 15/4894 Resumé: Sagen præsenterer en oversigt over

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2017 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Forslag. Lov om Familieretshuset

Forslag. Lov om Familieretshuset Til lovforslag nr. L 90 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018 Forslag til Lov om Familieretshuset Kapitel 1 Familieretshusets opgaver 1. Familieretshuset

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1256820 af 723. december november 20175 som ændret ved

Læs mere

Halvårsstatistik for CKA. Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 1. halvår Oprettede sager Fordelt på sagsområder Fordelt på a-kasser

Halvårsstatistik for CKA. Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 1. halvår Oprettede sager Fordelt på sagsområder Fordelt på a-kasser Halvårsstatistik for CKA Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 1. halvår 2017 Oprettede sager Fordelt på sagsområder Fordelt på a-kasser Afsluttede sager Fordelt på sagstyper Sagsbehandlingstid

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kapitel 1

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kapitel 1 709 af 03/07 2009. Bek. om retssikkerhed og administration på det sociale område Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område Nr. 709 af 3. juli 2009 Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

Ankestyrelsens. statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl. i September 2018

Ankestyrelsens. statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl. i September 2018 Ankestyrelsens September 2018 statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl i 2017 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 ALLE SAGSOMRÅDER 5 KAPITEL 3 KOMMUNALE SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESSAGER

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

GENOPSLAG Ankechef til området for børnehandicap (Social 1)

GENOPSLAG Ankechef til området for børnehandicap (Social 1) GENOPSLAG Ankechef til området for børnehandicap (Social 1) November 2018 Stillingsprofil Praktiske oplysninger Referenceforhold og tjenestested Ankechefen for Social 1 refererer til vicedirektøren med

Læs mere

Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v.

Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v. Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Til LO, DA, FTF, AC, 3F, FOA og DH Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg for 2015

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg for 2015 Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg for INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 1.1 Styrelseschefens forord 1 1.2 Det Rådgivende Praksisudvalg 3 1.3 Formålet med årsredegørelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Høringsnotat til ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Høringsnotat til ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet N O T A T 18-04-2015 Høringsnotat til ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet Sagsnr. 2015-1122 CAL Kathrine Storm Waage Indledning Lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Lov om Familieretshuset

Lov om Familieretshuset LOV nr 1702 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-5024 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 8. juni 2018 Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet I forbindelse

Læs mere

Velkommen til familieretten - når forældre går fra hinanden

Velkommen til familieretten - når forældre går fra hinanden Velkommen til familieretten - når forældre går fra hinanden Når forældre går fra hinanden, kan der opstå uenigheder. For eksempel om hvor børnene skal bo, eller hvor meget de skal se forældrene hver især.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om opholds- og handlekommune - hjemvisning - borger er flyttet - stedlig kompetence

Ankestyrelsens principafgørelse om opholds- og handlekommune - hjemvisning - borger er flyttet - stedlig kompetence KEN nr 11331 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-2210-56364 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Hjemviste samværssager

Hjemviste samværssager Ankestyrelsens gennemgang af Hjemviste samværssager December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Generelt om Ankestyrelsens prøvelse 4 3 Vurdering af sagsoplysningen 6 3.1 Sagsoplysningens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Side 1 af 5 Notat Til Til Aarhus Byråd Orientering SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedrørende

Læs mere

Notat om sanktioner for udeblivelse fra tilbud eller samtale efter aktivloven Til brug for tema-ankemøde i uge

Notat om sanktioner for udeblivelse fra tilbud eller samtale efter aktivloven Til brug for tema-ankemøde i uge Beskæftigelse 3 Juni 2019 Notat om sanktioner for udeblivelse fra tilbud eller samtale efter aktivloven Til brug for tema-ankemøde i uge 25 2019 Indhold I. Indledning II. Lovgrundlag III. Generelt I. Betingelser

Læs mere

Årsstatistik for CKA Udvikling i 2018 sammenholdt med 2016 og 2017

Årsstatistik for CKA Udvikling i 2018 sammenholdt med 2016 og 2017 Årsstatistik for CKA 2018 Udvikling i 2018 sammenholdt med 2016 og 2017 September 2019 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udgiver igen i år en statistik over de sager, som Center

Læs mere

Tvangsanbringelser retssikkerhed i en kompliceret beslutningsproces (forkortet udgave)

Tvangsanbringelser retssikkerhed i en kompliceret beslutningsproces (forkortet udgave) 2B 4B 7. september 2018 Danmarks uafhængige juridiske tænketank Tvangsanbringelser retssikkerhed i en kompliceret beslutningsproces (forkortet udgave) Indhold Indledning 2 Sagsbehandlingen på tvangsanbringelsesområdet

Læs mere

Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2008

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn

Læs mere

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11 2010 Årsberetning Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Ankestyrelsen 6 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8 Sagsbehandling i tal og overskrifter 8 Praksiskoordinering og vejledning 11 Dataindsamling og analyse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 06-11-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 06-11-2018

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 6 Offentligt Adoption uden samtykke Ekspertmøde i Folketingets Socialudvalg 19. marts 2015 2 Adoption uden samtykke Definition: En adoption, der gennemføres uden samtykke

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

Hvad er Ankestyrelsen? (1)

Hvad er Ankestyrelsen? (1) 1 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under Socialministeriet, hvortil vi stadig hører Er vokset løbende i antal ansatte og antal opgaver Er

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 Punkt 11. Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 2018-021868 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s og Beskæftigelsesudvalgets orientering, at der orienteres om Ankestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Udbetaling Danmark skal bruge et ankeskema, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013

Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013 Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-7709 Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013 Orientering om nye bekendtgørelser pr. 1. juli

Læs mere

Ankestatistik 2015 og 2016

Ankestatistik 2015 og 2016 Ankestatistik 2015 og 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet overblik I 2016 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet haft 402 ankesager mod 499 i 2015 og 708 i 2014. Generelt set

Læs mere

Referat. Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2. Dato: 5. oktober 2017 kl

Referat. Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2. Dato: 5. oktober 2017 kl Referat Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2 Dato: 5. oktober 2017 kl. 16.00-18.00 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Sekretariat horsholm.dk Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz

Læs mere