Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S"

Transkript

1 Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen Ærø Kommune Svend Rosager Svendborg Kommune Karen Strandhave Svendborg Kommune Grete Justesen Jørgen Tyllesen Helle Kroman Jensen Langeland Kommune Jørgen Nielsen Langeland Kommune Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Hans Jacob Clausen Michael Martin Jensen Ole Bloch-Petersen Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille Michael Rasmussen Peter Jensen Dansk Skovforening De Fynske Landboforeninger Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Turisterhv. - Egeskov Slot Turisterhv. Emmerbølle Str. Camping Turistfore. - Faaborg-Midtfyn Turistf. Arbejdsgruppe: Anne Lene Haveløkke Langeland Kommune Carsten Nielsen Sydfyns Turistbureau Christian Tønnesen Frans Erve De Fynske Landboforeninger Jan Carlsson Svendborg Kommune Kim Folmann Jørgensen Fonden Fyntour Søren Strandgaard Miljøministeriet / Fyns Statsskov. Jørgen Friis Ærø Kommune Sekretariatet: Rico Boye Jensen Sekretariatet Søren Lisby Sekretariatet Afbud: Grete Justesen Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille Turisterhv. - Egeskov Slot Christian Tønnesen Frans Erve De Fynske Landboforeninger Kim Folmann Jørgensen Fonden Fyntour Ikke tilstede Jørgen Tyllesen 1

2 Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat v/jørgen Otto Jørgensen 2. Orientering fra sekretariatet v/rico Boye Jensen 3. Realisering af projekter v/rico Boye Jensen 4. Helårsturismeprojektet v/rico Boye Jensen 5. Godkendelse af regnskab for Naturturisme I/S 2006 og disponering af midler i Mål 2 projektet v/søren Lisby og Rico Boye Jensen 6. Næste møde og fremtidige mødesteder v/jørgen Otto Jørgensen 7. Eventuelt 2

3 Ad. 1 - Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Bestyrelsen godkendte dagsorden og mødereferatet fra den 21. marts Ad. 2 Orientering fra sekretariatet Indvielse af Øhavsstien i Svendborg Strækningen i Svendborg Kommune fra Fjællebroen til Lundeborg blev indviet i Egebjerg Bakker i forbindelse med Skovens Dag den 13. maj. Ved arrangementet deltog knap 150 personer, som var med på to guidede ture. Helårsturisme Udarbejdelse af ansøgningen omkring udvikling af Helårsturisme har været en meget intensiv proces, som har krævet meget tid og en tæt dialog med turistbureauerne. Men ansøgningen blev indsendt den 1. maj på vegne af SUS og Naturturisme I/S med opbakning fra de fire lokale turistforeninger og FynTour. Ansøgningen er indsendt under forudsætning af godkendelse i bestyrelserne for SUS og Naturturisme. VisitDenmark afgør den 28. juni hvilke cirka fem destinationer der bliver udpeget som pilotprojekter. Bliver Det Sydfynske Øhav udpeget som en pilotdestination skal ansøgningen viderebearbejdes til konkrete projekter og initiativer. Status på Øhavsstien Der er nu åbnet 160 km af de samlede 200 km og stien bliver flittigt brugt mange steder. Eksempelvis ved Korsebølle Kohave, hvor stien er trampet godt til. Hvor og hvor mange som benytter Øhavsstien har vi ikke noget konkret tal på. Placering af tællere på udvalgte steder er overvejet, men er forbundet med en række problemer, blandt andet at få et fagligt korrekt tal for stiens anvendelse. Stien har involveret ca. 275 lodsejere hvor 260 af dem har indgået frivillige aftaler. Af de resterende 15 lodsejere, som er blevet eksproprieret, har Vejdirektoratet foreløbig givet kommunen medhold i Svendborgs tre sager og i sagen omkring Nakkebølle i Faaborg. Der er nedsat en Øhavsstigruppe bestående af den ansvarlige embedsmand for Øhavsstien fra hver af de fire kommuner. Gruppen skal være med til at sikre en ensartet kvalitet af stien og herunder udveksle erfaringer omkring vedligeholdelsen. Derudover skal gruppen drøfte konkrete problemstillinger og ikke mindst være et forum for en fremtidig udvikling af Øhavsstien. Havkajaktemaet Der er en meget positiv erhvervsudvikling af havkajaktemaet i øhavet. De to store udbydere er nu i stand til at leve af deres virksomhed og har desuden tilknyttet yderligere fastansatte medarbejdere. Derudover har de tilknyttet op til 15 instruktører i sæsonen. Kajakhavnkonceptet er unikt i Danmark. Foreløbig har søgningen til kajakhavnen i Faaborg dog været mindre end forventet. Det kan skyldes, at kendskabet til denne servicefacilitet endnu er begrænset. Nu åbner der også en kajakhavn i Rudkøbing og sekretariatet vil i de næste to år sætte endnu mere fokus på kajakhavnene. Det skal ske gennem en mere synlig markedsføring samt en nytænkning omkring samarbejdsmuligheder med erhvervet. Såfremt det ikke har medført en fremgang i brugen af kajakhavnene vil sekretariatet komme med forslag til en alternativ udnyttelse af faciliteterne eksempelvis som et kajakhotel for byens borgere. Pakkerejser på Øhavsstien Sekretariatet er i dialog med Vagabond Tours om udvikling af en eller flere pakkerejser på Øhavsstien. Vagabond Tours en turoperatør fra København, der i dag tilbyder vandreferier rundt om i verden. De er i første omgang interesseret i at tilbyde individuelle ture til sæsonen 2008, men på længere sigt kan der også blive tale om guidede gruppeture. 3

4 Desuden har der en tysk rejsearrangør vist interesse for at lave pakkerejser på Øhavsstien. Konference om Natur og Turisme Miljøministeriet og VisitDenmark har netop afviklet en konference for turistorganisationer, kommuner, natur- og friluftsfolk til en konference, hvor der skulle tænkes kreativt om Turisme og Natur. Baggrunden er, at færre og færre turister besøger Danmark. Det er en udvikling, der skal vendes, og Danmarks natur kan være et trækplaster. For at kunne nå resultater må den fremtidige struktur baseres på, at de gode lokale kræfter slår sig sammen i stærkere partnerskaber om at skabe naturturisme og oplevelser. Det bekræfter og understreger relevansen af den indsats Naturturisme I/S gør i dag for at styrke Det Sydfynske Øhav som en attraktiv turistdestination. Modellen med et bredt samarbejde er allerede til stede og gør naturturismeprojektet til en rollemodel på dette indsatsområde. Naturturismeprojektet blev også blev fremhævet på konferencen. Miljøministeren opfordrede til at søge penge til nye tiltag via ministeriets Grønne Partnerskabspulje. Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen diskuterede vedligeholdelsen af stien. Kritikken af Øhavsstiens farbarhed på udvalgte strækninger i Svendborg og kommunens efterfølgende løfter om forbedringer, kan være en risikabel kurs, da det kan skabe præcedens og forventninger hver gang der kommer nye klager. Øhavsstien er en trampesti. Det betyder, at der vil være strækninger, som er mere vanskelig fremkommelige end andre. Omvendt må den ikke blive så ufremkommelig, at det skaber alternative ruter til gene for lodsejerne. Problemet opstår hovedsagligt på våde strækninger. Der er relativt få af disse problemstrækninger på hele stien, så problemets omfang vurderes at være begrænset. JN påpegede at broen ved Travens Vænge på Langeland er for voldsom og bør i videst mulig omfang reduceres i størrelsen inden for de lovkrav der stilles til gangbroer. Sekretariatet er i kontakt med kommunen om sagen. Ad. 3 Realisering af projekter Det fremsendte oplæg til Fase 1 projekterne har udgangspunkt i den tidligere godkendte Strategi og Handlingsplan. Bestyrelsen skal beslutte hvilke konkrete projekter der skal realiseres i Fase 1, hvorefter projekt-budgetterne endelig fastlægges og samarbejdsrelationer konkretiseres. Derudover mangler enkelte nye projektmuligheder at blive undersøgt nærmere. Sekretariatet foreslår, at bruge udviklingsmidlerne i Naturturisme I/S som en medfinansiering til Fase 1 for at kunne generere en større økonomi. Derudover skal formanden kunne godkende eventuelle aftaler med samarbejdspartnere vedrørende realiseringsfasen. I forhold til Fase 2 bedes bestyrelsen forholde sig til det lange træk omkring flere nye projekter. Fase 1 Projekterne i Fase 1 kan umiddelbart realiseres. De er administrative lette, modne til at blive plukket og skaber synlige resultater. Projekterne kræver ikke nye bevillinger fra den enkelte kommune, med mindre dette allerede er aftalt. Arbejdet omkring Fase 1 starter i efteråret 2007 og forventes afsluttet i december Projekterne i Fase 1 er beskrevet i bilag til punktet. 4

5 Fase 2 Projekterne i Fase 2 er længerevarende og kræver flere ressourcer at gennemføre. De har en længere modningstid og kræver rammebevillinger tilsvarende Mål 2 projektet. Arbejdet med Fase 2 projekterne forberedes i vinteren og foråret 2007/2008 og forventes afsluttet december Kommentarer til oplægget: Kompetenceudvikling er et vigtigt element i udviklingen af turismen og skal tænkes ind i udarbejdelsen af håndbogen om Sydfyn og Øerne. Desuden skal der ske en opkvalificering af den nuværende formidlingskompetence. Det sidste er tænkt ind i Helårsturismeprojektet. Opgradering og udbredelse af viden i turisterhvervet og andre relevante brancher. Eksempelvis Overnatningssteder får mere viden om attraktioner og muligheder. Kombinationen af lejrskoler og kulturhistorie er et stærkt produkt. Den nye tids naturvejledere kan være mere virtuel i kraft af den teknologiske udvikling. Friluftsrådet har ideer hertil, som drøftes med sekretariatet. Beslutning: Bestyrelsen godkendte oplægget. Sekretariatet vil nu konkretisere de enkeltes projekters økonomi, samarbejdspartnere og proces og på den baggrund ansøge om midler fra relevante fonde mv. Samtidig igangsættes fase 2. dvs. at belyse muligheden for større projekter der understøtter strategi og handlingsplanen. Ad. 4 Status på helårsturismeprojektet Den 1. maj 2007 indsendte Naturturisme I/S i samarbejde med de lokale turistbureauer og de fire kommuner, en ansøgning om at blive en helårsturisme pilotdestination bilag til dagsordenen. Ansøgningen blev indsendt under forudsætning af godkendelse i bestyrelsen. Torsdag den 28. juni vil VisitDenmark så afgøre hvem der bliver de fem pilotprojekter, samt hvem og hvor mange læringsprojekter der kan deltage sideløbende pilotprojekterne. Ud af i alt 23 udpegende destinationer vurderes Det Sydfynske Øhav på baggrund af forudgående analyser - at have gode chancer for at blive pilotdestination. Projektets tidshorisont går fra 1. juli 2007 frem til udgangen af 2015, hvor helårsturismen gerne skal være en realitet i pilotprojekterne. Frem til udgangen af 2008 skal konceptet for helårsturismen konkretiseres i tids- og handleplaner, som fra 2009 frem til 2015 skal implementeres. Målsætningen for Det Sydfynske Øhav er en omsætningsstigning på 50 % i forhold til den nuværende turismeomsætning i området. Det skal ske gennem: En klar profil Produktudvikling En stærk organisering og samarbejde mellem turistbranchens parter Turistbureauerne er endnu mere fremme udvikling af en progressiv og brugerdreven produktudvikling, formidling, salg og markedsføring. Afledte effekter bl.a.. i form af en større bosætning, oplevelsesøkonomi mv. Beslutning: Bestyrelsen godkendte ansøgningen. Naturturisme I/S rolle i projektet er ikke defineret, da det skal afklares med SUS. 5

6 Ad. 5 Godkendelse af regnskab for Naturturisme I/S 2006 og disponering af midler i Mål 2 projektet Regnskab for Naturturisme I/S 2006 Da regnskabet først blev udleveret på mødet besluttede bestyrelsen at give bestyrelsens medlemmer mulighed for efterfølgende mødet at komme med kommentarer. Såfremt sekretariatet ikke har modtaget kommentarer inden den torsdag den 14. juni, kan regnskabet godkendes. Til orientering kan oplyses, at sekretariatet ikke har modtaget kommentarer, hvorfor regnskabet hermed er godkendt. Disponering af overskydende Mål 2 midler Iflg. det fremsendte bilag nr. 2, forventes der at være et overskud på kr når det samlede Mål 2 regnskab er opgjort pr. 15. oktober 2007, som sekretariatet foreslår anvendt på følgende måde: Taksation kr ,00 Buffer til ekstraordinære erstatninger kr ,00 Buffer til etablering af Øhavsstien kr ,00 I alt kr ,00 Beslutning: Bestyrelsen godkendte sekretariatets oplæg. Ad. 6 - Næste møde og fremtidige mødesteder Den planlagte produktkendskabstur den 24. maj blev aflyst, da det var vanskelig at samle bestyrelsen. I stedet foreslår sekretariatet, at bestyrelsesmøderne afholdes rundt om i øhavet, og dermed får et opbygget et kendskab til turisterhvervet og de oplevelser som tilbydes. De næste to bestyrelsesmøder afholdes derfor henholdsvis: onsdag den 24. oktober 2007 kl på Emmerbølle Strandcamping, og onsdag den 19. december 2007 kl på Egeskov Ad. 7 - Eventuelt Region Syddanmark har besluttet at lade sig repræsentere i bestyrelsen og har udpeget Poul Weber. Øhavets Smakkecenter har den 1. juni åbnet deres nye kulturhistoriske udstilling om livet på øerne. Et flot arbejde og stort aktiv for området. 6

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere