Forandringens vinde blæser fra øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringens vinde blæser fra øst"

Transkript

1 N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne Nyliberalisme - et dyrt eksperiment side 4 Labour vil bygge New Zealands velfærdssamfund op igen fra grunden - Men fagbevægelsen får svært ved at genvinde sin tidligere styrke Turisme skal være bæredygtig side 6 Nordjylland satser på grøn erhvervsudvikling bl.a. ved at skabe nye natur- og kulturoplevelser til gavn for turisterne Ny tværfaglig struktur på Fyn side 9 Efter et grundigt forarbejde sender LOamtet nu samarbejdsaftaler og handlingsplaner ud til alle 24 LO-sektioner på Fyn, fortæller amtsformand Bent Skovlund i Månedens indlæg Fokus på lokalstrukturen Forandringens vinde blæser fra øst Bornholm får en ny kommunal struktur, som kan danne forbillede for resten af landet LO-amtet har været i front under hele processen. Bornholm skal være en selvstændig region også i et fremtidigt Danmark med færre og større kommunale enheder. Ifølge LO-amtsformand Verner Landin var det denne vision, der fik den bornholmske arbejderbevægelse til at sætte sig i spidsen for en strukturomlægning, som gør op med den nuværende opdeling af landet i kommuner og amter. Ved afstemningen den 29. maj sagde bornholmerne ikke alene ja til forslaget om En ø en enhed. De lagde også grunden til en helt ny model for en ændret kommunal struktur, som kan danne forbillede for resten af landet. Og debatten er allerede i fuld i gang. Dermed har Bornholm skiftet status fra et traditionelt udkantområde til en placering i centrum af den politiske debat. Og det har øget den optimisme og tro på fremtiden, som har præget det lille ø-samfund med ca indbyggere det seneste år. Åbningen af Øresundsforbindelsen sidste sommer har ganske vist ikke skabt nye arbejdspladser, som det var håbet i hvert fald ikke endnu men den har haft en positiv effekt på turismen og givet industrien nye vækstmuligheder, som vil blive udnyttet til det yderste. Bedre fordeling af ressourcer Derfor er der glæde i LO Bornholm over afstemningsresultatet, som amtsformanden er overbevist om vil bringe yderligere fremgang til øen. Ganske vist er det kun princippet om, at Bornholm skal være én administrativ enhed, der blev taget stilling til ved afstemningen. Hvordan den nye struktur skal udformes i detaljen, bliver det op til de lokale politikere forhandle på plads i den kommende tid. Men Verner Landin er ikke et øjeblik i tvivl om, at omlægningen fra i dag fem kommuner og ét amt til én region med én fælles ledelse i sig selv vil give store fordele både politisk og ikke mindst økonomisk. LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard, Erik Harr, Susse Maria Holst, Henrik Rasch og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Vi sparer en masse unødvendig administration ved at samle tingene under én hat. Og samtidig undgår vi interne politiske skænderier mellem kommunerne indbyrdes om, hvordan problemerne skal løses. I stedet får vi mulighed for at aftale en bedre fordeling af aktiviteterne, så hele øen bliver tilgodeset. Det skal jo være sådan, at folk kan bo og leve dér, hvor de ønsker det. Og så må faciliteterne følge med. Alle aktiviteter skal jo ikke placeres i Rønne i fremtiden. Og vi agter heller ikke at bygge et nyt centralt rådhus, men bruger dem vi har på en mere hensigtsmæssig måde, tilføjer Verner Landin.

2 En ø en region en enhed Han peger på, at fagbevægelsen i realiteten er gået i spidsen med at afprøve den ny struktur. Her er LO-amtet samtidig én sektion, som dækker hele øen. Det er den naturlige løsning i og med, at de fleste fagforbund kun har én afdeling på Bornholm. Det er kun SiD og KAD, der har flere afdelinger i hhv. Rønne og Nexø. For Verner Landin er det et vigtigt princip, at Bornholm selv om der har været økonomiske problemer, og selv om befolkningen ikke er voldsomt stor skal være sig selv. Han ser intet perspektiv i, at området bliver en del af en større region hverken fagligt eller politisk og fastslår med tilfredshed, at selv om Bornholm altid vil være en lille region, bliver øen nu landets største kommune, når det gælder udstrækning. Den største udfordring for LO og arbejderbevægelsen bliver at sikre Socialdemokratiet den bedst mulige placering i den nye politiske region. Det første skridt bliver kommunevalget den 20. november, hvor LO vil støtte kraftigt op om partiet for at bidrage til et godt valgresultat. I øjeblikket er der nærmest politisk balance mellem S og V med enkelte mindre partier i midten. Men målet er helt sikkert at bringe Socialdemokratiet i front, når borgmesterposten i den nye region skal besættes i maj eller juni næste år, understreger Verner Landin. Delegation til statsministeren Og kampagnen op til afstemningen gør ham meget optimistisk. Partiet markerede sig stærkt i valgkampen, og en S-pjece om fordele og ulemper ved én region blev uddelt til alle husstande på Bornholm. Det tror jeg, var med til at sikre det klare ja. For i pjecen var det lagt åbent og ærligt op, hvad fordele og ulemper ville være både ved et ja- og en nejresultat. Derfor følte folk sig mere trygge og turde sige ja til forandringerne, fastslår Verner Landin, som også tillægger det betydning, at LOamtet entydigt anbefalede medlemmerne at stemme ja på afstemningsdagen. I Rønne-området blev flertallet så stort som 85 pct. mod kun 15 pct. nej-stemmer. Verner Landin var i øvrigt selv med i delegationen, da bornholmerne den 1. juni tog til København og officielt forelagde afstemningsresultatet for statsminister Poul Nyrup Rasmussen og indenrigsminister Karen Jespersen. Bornholmerne havde ønsket at udsætte kommunevalget i november, til efter strukturomlægningen var gennemført, men det sker ikke. I stedet bliver der tale om, at øen i en periode i 2001 både vil have fem kommunalbestyrelser, et amtsråd og et regionalt råd. Men pr. 1. januar 2003 nedlægges de mindre enheder, og det nye fælles råd overtager den politiske magt på klippeøen. SIDE 2

3 Det rummelige arbejdsmarked LO og DA enige om formidlingsenheder De to hovedorganisationer anbefaler i en fælles henvendelse til socialministeren, at de nye enheder etableres tæt på de sociale koordinationsudvalg i kommunerne. Som et led i forårets reform af førtidspensionen skal der oprettes formidlingsenheder over hele landet, hvis opgave bliver at formidle kommunernes sociale tilbud til de lokale virksomheder. LO og Dansk Arbejdsgiverforening hilser dette initiativ velkomment og ser det som et konstruktivt bidrag til skabelsen af et mere rummeligt arbejdsmarked. Men parterne lægger stor vægt på, at de nye formidlingsenheder etableres i tilknytning til de sociale koordinationsudvalg i kommunerne, som allerede har opnået positive erfaringer på dette område. I en fælles henvendelse til socialminister Henrik Dam Kristensen opfordrer LO og DA til at gøre formidlingsenhederne til et bindeled mellem kommunerne og det lokale arbejdsmarked. Det kræver imidlertid, at der sikres en ligelig geografisk spredning af de nye enheder, så det lokale tilhørsforhold kan sikres, understreger de to hovedorganisationer. LO og DA er enige om, at arbejdsmarkedets parter også lokalt har et vigtigt medansvar, når det drejer sig om at understøtte kommunerne i deres indsats for at få personer med nedsat arbejdsevne ud i job, som svarer til den enkeltes forudsætninger. Når førtidspensionsreformen træder i kraft, vil behovet for formidling og koordinering i forhold til virksomhederne blive yderligere aktualiseret. Retssikkerhed skal i centrum Ved at placere de nye formidlingsenheder tæt på de sociale koordinationsudvalg vil ministeren kunne sikre parterne de bedste muligheder for at leve op til de opgaver, som de har påtaget sig i forbindelse med reformarbejdet, påpeger LO og DA i den fælles henvendelse. De ser ikke det store behov for at etablere nationale formidlingsenheder for specielle handicapgrupper, da sådanne centre ikke vil have det fornødne lokalkendskab og heller ikke er fortrolige med redskaberne på det rummelige arbejdsmarked. I brevet lægger parterne stor vægt på, at retssikkerheden for de jobsøgende skal stå i centrum, og at den enkelte skal inddrages og høres i alle faser af formidlingsforløbet. Men det fastslås samtidig, at fleksjob bør være den sidste udvej inden fortidspension og først bliver aktuelt, når alle andre muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet er udtømt. Ros fra ministeren De nye formidlingsenheder var også til debat på LO s konference for medlemmerne af de sociale koordinationsudvalg, som fandt sted i Odense Congress Center den maj. På et mini-seminar om Formidlingscentre og flekshuse var der diskussion om de nye enheders rolle og funktion mellem den radikale Anders Samuelsen, Stine Pilegaard fra DAog Carsten Riis, HK. SIDE 3

4 En af konklusionerne var netop, at det vil være vigtigt at finde en form, så formidlingscentrene kan spille sammen med koordinationsudvalgene, som de fleste steder har fået godt fat på opgaven med at skabe åbninger i det lokale arbejdsmarked for personer, der ikke har fuld arbejdsevne. På konferencen fik LO i øvrigt stor ros af socialministeren, som henviste til en ny undersøgelse fra AKF Kommunernes og Amternes Forskningsinstitut. Ifølge rapporten fra AKF er LO og kommunerne de aktører, der deltager flittigst i k-udvalgenes møder, og det er også dem, der arbejder mest for at udbrede ideerne om det rummelige arbejdsmarked uden for udvalgsmøderne. International fagbevægelse De lavtlønnede betaler prisen for dyrt eksperiment Den gamle velfærdsstat New Zealand er for altid mærket af, at højrekræfterne fik frit løb men fagforeningerne prøver nu at finde en ny rolle. Moralen er høj, men de konkrete resultater er ringe. Så kort sammenfatter Peter Conway den aktuelle situation i New Zealand. Han er cheføkonom i Council of Trade Unions, der svarer til LO i Danmark. Og han må konstatere, at fagbevægelsen i et land, som engang var en velfærdsstat og (i 60 erne) havde verdens sjettebedste økonomi, aldrig bliver det samme, som før højrefløjen slog til for ti år siden. Kiwi ernes land har nu igen fået en Labour-ledet regering, og fagforeningerne har fået deres forhandlingsret tilbage. Men mødet med neoliberalismen, med Ny Højres brutale økonomiske politik, har sat sig så dybe spor, at de ikke lader sig fjerne. Og der er bred enighed om, at eksperimentet med at ændre velfærdsstaten radikalt har givet for lidt og kostet alt for meget. New Zealand er for altid blevet et taber- og vinder-samfund, hvor de lavtlønnede må betale prisen for, at arbejdsgiverne de seneste år stort set har kunnet diktere løn- og arbejdsvilkår dog inden for visse lovbestemte mindstestandarder. LO-link har talt med adskillige derude, som har mærket den nye virkelighed. Blandt dem en kvinde, som har et job i en halvt offentlig virksomhed, der er skilt ud fra Landbrugsministeriet. Hun går i en konstant frygt for at blive fyret, og møder på arbejde, selv om hun er syg. Selv om det er en offentlig arbejdsplads, opfordres de ansatte til ikke at melde sig ind i den relevante fagforening, Public Service Association. Hvis de står udenfor, er årslønnen dollars (knap kroner), mens PSA-medlemmer kun får tilbudt Der er mulighed for at stige i løn ifølge den personlige ansættelseskontrakt, alle med fast job har. Men kun hvis ledelsen skønner, at vedkommende yder en bedre indsats, eller er blevet mere kvalificeret. I praksis står mange stille lønmæssigt år efter år. Og afstanden fra top til bund øges. En undersøgelse viser, at de 10 pct. med de højeste indkomster er steget 43 pct. i løn fra 1984 til Men samtidig er halvdelen af lønmodtagerne faldet med 14 pct. i disponibel indkomst i samme periode. SIDE 4

5 Fagforeninger eksisterede ikke Det var en socialdemokratisk regering, ledet af David Lange, som i 1984 slap djævelen ud af flasken. Landets elendige økonomi skulle rettes op. Og man tog fat på en privatisering, en udlicitering og en nedskæring i den offentlige sektor, som intet andet land har oplevet. Der gik business i alt. Og med en arbejdsmarkedslov fra 1991, Employment Contracts Act, satte den borgerlige regering, som trådte til 1990, turbo på. Loven overlod det til den enkelte lønmodtager at aftale løn- og arbejdsvilkår med sin arbejdsgiver. Fagforeninger blev ikke forbudt. Men de blev ikke nævnt i loven. Og de var afskåret fra at indgå overenskomster. Ligesom arbejdsgiverne kunne forbyde den adgang til deres virksomheder. Effekten lod ikke vente på sig. Flertallet oplevede, at de skulle yde mere for en lavere løn og på ringere vilkår med hensyn til arbejdstid og ferie typisk hhv. 40 timer og tre uger. For fagforeningerne var situationen helt ny. Tidligere havde man på det private arbejdsmarked haft en såkaldt award-system, hvor nationale overenskomster blev fastlagt mellem dem og regeringen. Dengang var alle medlemmer af fagbevægelsen, men nu skulle fagforeningerne til at demonstrere deres berettigelse over for den enkelte. Og da de stort set var hægtet af, hvor beslutningerne blev truffet, var resultatet naturligvis en masse-udmelding, så organisationsprocenten faldt til under 18. Store forbund som lærerne og sygeplejerskerne har kunnet holde på de fleste af deres medlemmer. Men andre steder er der næsten ingen organiserede tilbage. En tabt generation Helen Clarks Labour-ledede regering trådte til i efteråret 1999 og tog fat på at klinke skårene. I oktober 2000 blev en ny lov om arbejdsmarkedet, Employment Relations Act, vedtaget. Den giver forhandlingsretten tilbage til fagforeningerne, men åbner ikke mulighed for nationale overenskomster. Aftaler kan stadig kun dække en enkelt virksomhed, måske en gruppe virksomheder, og ikke-organiserede kan kræve at komme ind under aftalen. Vi har lagt det værste bag os, siger Peter Conway fra Council of Trade Unions. Vi ser, at flere melder sig ind. Men mange steder skal man næsten begynde forfra, fordi mange har opgivet at vente noget af en fagforening. Der er en generation af unge, som dårligt nok ved, hvad en faglig organisation er for noget. Han siger, at det nu for bl. a. CTU gælder om at komme ud med sine holdninger og gøre sig synlig igen, men på en ny måde. Det samme udtaler Paul Cochrane, medlem af den daglige ledelse i PSA med medlemmer. Helt afgørende for ham er, at fagforeningerne igen får politisk indflydelse og sikrer sig mod endnu en gang at blive rangeret ud på et sidespor. Erling Rasmussen, der er dansk arbejdsmarkedsforsker, knyttet til universitetet i Auckland, millionbyen i New Zealand, mener, at fagforeningerne nu skal have tid til igen at finde deres ben. Der kan godt gå SIDE 5

6 et par år, inden de igen får rigtig tyngde, det vil sige med pct. organiserede (mod i Danmark 85 pct.). Men bare det, at det nu er blevet mere acceptabelt at være fagligt organiseret, er et fremskridt. Han ser det som en fordel, at fagforeningerne i dag er tvunget til at have en tæt dialog med medlemmerne. Pas på effektiviteten Der har i årenes løb været mange danske delegationer i New Zealand for at studere eksperimentet og måske hente gode ideer med hjem. Også faglige grupper har været derude. På baggrund af de bitre erfaringer, fagbevægelsen har høstet, har Peter Conway dette budskab til danske fagforbund: I skal virkelig satse på at beskytte den faglige effektivitet. Den er ikke længere nogen selvfølgelighed. Det har vort møde med markedskræfterne vist. Grøn erhvervspolitik Turisme skal være bæredygtig Naturoplevelser er en attraktiv salgsvare. Men det er vigtigt, at naturen bevares og fornyes, for ellers risikerer erhvervet at save den gren over, som det selv sidder på, siger LO-amtsformand Svend-Erik Lang. Den grønne synsvinkel på erhvervsudviklingen har stor betydning både for virksomhedernes konkurrenceevne og for skabelsen af et bæredygtigt samfund. Som det blev slået fast af Brundtland-kommissionen, må alle generationer være forpligtet til at opfylde deres behov på en sådan måde, at de ikke truer fremtidige generationers muligheder for også at få opfyldt deres behov. Det siger formanden for LO Nordjyllands amt Svend-Erik Lang, der sammen med de øvrige medlemmer af det nordjyske erhvervsråd deltog i LO s og Erhvervsministeriets konference i maj om Grøn erhvervsudvikling hvad skal der til? Efter hans mening er turismen et godt eksempel på, at et erhverv ved at tænke grønt kan forebygge miljøbelastninger og samtidig skabe nye konkurrencedygtige produkter. Folk rejser mere end nogensinde, og også i Nordjylland har turismen oplevet et markant løft. Det er godt for landsdelen, fordi det skaber beskæftigelse og indtjening i lokalsamfundet. Men der er også et dilemma. For hvis ikke turismen er bæredygtig, kan man komme til at save den gren over, man selv sidder på, påpeger Svend-Erik Lang. Nordjyllands amt kan tilbyde mange spændende natur- og kulturoplevelser, som er helt unikke, og de har i de senere år været det store trækplaster for turisterne. Men hvis naturen udnyttes for kraftigt, er der en alvorlig risiko for, at den nedslides og ødelægges. Derfor skal der løbende ske en genopretning og nyudvikling, hvis dette erhverv skal kunne bestå på længere sigt, understreger LO-amtsformanden. Forskning i miljø og turisme Det handler både om at forbedre eksisterende produkter og udvikle nye. SIDE 6

7 Som eksempler nævner han Blå Flag -kampagnen, som opmuntrer kommunerne til at holde strandene rene og sørge for sikre badeforhold. Mens skovrejsning og anlæg af cykelstier i naturskønne områder kan skabe nye attraktioner. På Aalborg Universitet forskes der i miljø og turisme, og der er mange muligheder for at fremme en grøn erhvervsudvikling på dette område. Mange nye ideer er blevet afprøvet i de senere år. Blandt andet har vi omdannet nedlagte jernbanestrækning til cykelstier, siger Svend-Erik Lang. Det er også vigtigt at tilgodese de handicappede. Det har Nordjyllands Trafikselskab f.eks. gjort ved at oprette særlige sommerruter ud til naturområderne og feriestederne, så alle kan få del i disse oplevelser, tilføjer han. Desværre har vi ikke tænkt os godt nok om, når der er bygget store sommerhuse med swimmingpool og sauna. Det giver et alt for stort energiforbrug, som ikke er bæredygtigt. I stedet bør vi være mere konsekvente og f.eks. bygge halmsommerhuse så får vi fat i flere økoturister, og det vil gavne os mere på længere sigt, tilføjer Svend-Erik Lang. Det grønne skal belønnes På LO s og Erhvervsministeriets konference opfordrede LO-formand Hans Jensen kraftigt til, at der bliver kælet for de grønne virksomheder, så det kan betale sig for dem at satse på en bæredygtig produktion. Han fremhævede især vindmølleindustrien, som har sikret Danmark en førerposition på verdensmarkedet. Ved at belønne grønne virksomheder generelt vil der kunne opbygges nye markeder inden for andre brancher og sektorer, hvor miljøhensynet har kundernes bevågenhed, sagde Hans Jensen, som bl.a. pegede på bæredygtige tekstiler, økologisk landbrug og byggeri samt miljøvenlige rengøringsmidler. Ved at styre efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser over mod de grønne producenter vil vi også få et større udbud af miljørigtige produkter. Derfor må både offentlige og private virksomheder satse stærkere på grønne indkøb og indgå kontrakter med bæredygtige virksomheder, fastslog Hans Jensen på konferencen. Kommende aktiviteter 15-16/6 LO Skolekontakt-landsmøde på Roskilde Højskole. 20/6 LO-temadag om regeringens hvidbog om Europa-politikken på Hotel Scandic, København V /9 RAR-konference på Højstrupgård /9 LO-konference om almen voksenuddannelse på Hotel Marienlyst, Helsingør /9 LO s landsmøde for LO-amter og -sektioner på Esbjerg Højskole. SIDE 7

8 TR-topmøde for de aktive Programmet for LO s næste TR-topmøde den 28. november 2001 er nu ved at tage form. Som til det første topmøde, der fandt sted for godt to år siden, samles tillidsrepræsentanter fra alle LO-forbund i Odense Congress Center, hvor der sættes fokus på Fremtidens fagbevægelse fremtidens arbejdsplads. Efter planen består programmet af fem konferencer med hvert sit hovedtema: 1. Fremtidens fagbevægelse. 2. Den tillidsvalgtes opgaver, roller og tid. 3. Arbejdsmiljø mennesker, trivsel og miljø. 4. Fremtidens arbejdsplads. Og 5. Fagbevægelsen læring og kompetenceudvikling. Derudover holdes 24 enkelt-seminarer, hvor der bliver mulighed for at drøfte fælles problemer. Under hele topmødet lægges der vægt på deltagernes aktive medvirken, og mødeformerne veksler mellem debatcafeer, byting, markedspladser, teater mv. Læs mere om topmødet på Formålet med topmødet er at inspirere tillidsrepræsentanterne til at gå nye veje og stille nye krav både til organisationerne og til arbejdspladserne, så fagbevægelsen bedre kan matche de store udfordringer, som venter i fremtiden. Flyvende start for hotline til unge Fagbevægelsen Hotline har fået en flyvende start. Der er stor interesse for at benytte den åbne telefonlinie på , som specielt er oprettet for at støtte unge, som er ude i fritids- og feriejob i sommerperioden. Da telefonen havde premiere fredag den 1. juni, kom der 24 opkald samme dag, og på andendagen som faldt lige efter pinse og Grundlovsdag nåede tallet helt op på 33. For 32-årige Lene Mortensen, som sidder ved telefonen dagligt mellem kl. 9 og 18, er der ingen tvivl om, at der er behov for et sted, hvor de unge, som ikke kender arbejdsmarkedet så godt, kan få svar på deres spørgsmål. Efter at der blev indført nye regler for børnearbejde, er der sket en generel forbedring af de unges vilkår som ferie- og fritidsjobbere. Netop derfor har det overrasket Lene Mortensen en hel del, at der åbenbart stadig findes sorte pletter på landkortet, hvor love og aftaler er et næsten ukendt begreb. Et af problemerne er, at arbejdsgiverne ofte ikke kender de præcise spilleregler for unges arbejde, og så er det godt, at de unge har en hotline, som de kan ringe til, hvis de er i tvivl om deres rettigheder. Men jeg haft også haft flere arbejdsgivere i telefonen, som ville høre, om det de gjorde var rigtigt, fortæller Lene Mortensen. Hun har tidligere arbejdet for RBF Storstrøms amt og HTS-kartellet og SIDE 8

9 har været aktiv i LO s jobpatruljer gennem en årrække. Derfor er hun godt klædt på til at besvare de meget forskelligartede spørgsmål, der bliver ringet ind. Fagbevægelsens Hotline er i første omgang en forsøgsordning, som varer frem til udgangen af august. Lene Mortensen er fysisk placeret i LO i Rosenørns Allé, men alle opkald på går direkte ind til Hotline-kontoret. Og det er gratis at ringe til nummeret. Interessen for den ny hotline kan ventes at stige til nye højder, når den årlige musikfestival i Roskilde starter i begyndelsen af juli. Her vil der nemlig blive gjort massiv reklame for telefonummeret på LO s store stand. De unge festivaldeltagere vil også få udleveret frisbees og regnfrakker med hotline-logo, som vil gøre det varme telefonnummer endnu mere kendt. Månedens indlæg Bopælskriteriet skal sikre faglig repræsentation på hele Fyn Af Bent Skovlund, amtsformand, LO Fyns amt Efter et års intensiv debat om den tværfaglige struktur har LO-amtet og sektionerne lagt en fælles plan for, hvordan det politiske og organisatoriske samarbejde skal styrkes I disse dage udsender LO Fyns amt 24 samarbejdsaftaler og lige så mange handlingsplaner til de 24 LO-sektioner på Fyn. De nye aftaler og planer er et resultat af den strukturdebat, som vi i LO-amtet tog initiativ til for godt et år siden. Et andet synligt resultat er en principbeslutning om at oprette et samlet tillidsmandskartotek i LO-amtets regi, som vi forventer os meget af. Siden LO-Danmark satte den lokale tværfaglige struktur til debat på kongressen i 1999, har vi på Fyn arbejdet intenst med dette spørgsmål. Især har vi sat fokus på, hvordan LO-sektionerne skal se ud i fremtiden, og hvordan vi sikrer det bedst mulige samarbejde mellem LOamtet og sektionerne. Fra begyndelsen havde vi det mål, at samtlige LO-sektioner og fagforeninger skulle inddrages i debatten, og det er lykkedes over al forventning. Til at styre debatten nedsatte vi et bredt sammensat sektionsudvalg, som tog en lang række drøftelser, udarbejdede oplæg osv. Sektionsudvalget besluttede, at det var nødvendigt for kvaliteten af arbejdet at få et meget mere nuanceret billede af LO-sektionerne. Derfor lavede vi en spørgeskemaundersøgelse, som skulle belyse sektionernes faglige og politiske aktiviteter m.m. Vi fik en besvarelse på 100 pct., hvilket vi betragter som meget flot. Spørgeskemaet var med til at give et ganske nuanceret billede af sektionerne hver for sig og sammen. Det betød, at faktisk viden kunne aflive en række sejlivede myter om LO-sektionerne. Fælles konferencer Derefter inviterede vi LO-sektionerne og alle fagforeningerne til to fæl- SIDE 9

10 les konferencer i hhv. forår og efterår Om foråret blev problemstillingen præsenteret, og den videre drøftelse blev udlagt til lokal debat, og om efteråret samlede vi op. Fagforeningerne kom med deres ønsker, LO-amtet kom med sine, og hver enkelt LO-sektion fremlagde deres ønsker og forslag til den fremtidige struktur og samarbejde. Resultatet af processen blev, at der i høj grad er kommet gang i et tættere samarbejde mellem sektionerne. Flere steder på Fyn har man i forvejen lagt sektioner sammen for at dække to eller flere kommuner (f.eks. Ærø, Langeland, HøjFyn mfl.). Andre steder har man valgt at bibeholde den enkelte sektion og så lave samarbejdsaftaler med en eller flere nabo-sektioner (f.eks. mellem Otterup, Søndersø, Bogense og Middelfart, Ejby, Nr. Åby m.fl.). Nye retningslinier for samarbejdet Ud af debatterne på sektionskonferencerne og den efterfølgende opsamling på sektionsudvalgets møder blev der udarbejdet et forslag til repræsentantskabsmødet 2001 om følgende handlingsanvisninger for det fremtidige samarbejde mellem LO Fyns amt og de enkelte sektioner: 1. Det er op til fagforeningerne og LO-sektionerne løbende at sikre den bedst mulige struktur for det lokale tværfaglige arbejde. 2. Hvis der er en LO-sektion, som mangler ressourcer, er det LO Fyns amts opgave at sikre, at en positiv og handlingsorienteret proces bliver igangsat. 3. For at sikre et tæt samspil mellem arbejdet i LO-amtet og i LOsektionen udarbejdes en samarbejdsaftale og en handlingsplan, der tilsammen sikrer mål, midler, koordinering og opfølgning. 4. Det henstilles, at LO-sektionerne ikke hæver deres lokale kontingent yderligere. 5. Fagforeningerne opfordres til at anvende bopælskriteriet. 6. Fagforeningerne opfordres til at støtte kraftigere op bag LO-sektionernes arbejde. 7. For at styrke LO-sektionernes muligheder og kvaliteten i arbejdet oprettes et tillidsmandskartotek i regi af LO Fyns amt. Tillidsrepræsentanter vil gerne være med Dette papir blev vedtaget på vores netop afholdte repræsentantskabsmøde Fagforeningerne og sektionerne har indgået den aftale med hinanden, at man på den ene side har imødekommet fagforeningernes ønske om at stoppe stigninger i sektionskontingentet. På den anden side har sektionerne fået et tilsagn fra fagforeningerne om, at man vil anvende bopælskriteriet. På den måde er de økonomisk trængte fagforeninger blevet tilgodeset samtidig med, at man med dette kriterium har sikret et medlemsgrundlag for fagbevægelsen på hele Fyn. En helt entydig tendens, vi kan se ud af spørgeskemaerne og diskussionerne på sektionskonferencerne, har været, at LO-sektionerne mest af alt mangler menneskelige ressourcer. Derfor besluttede repræsentant- SIDE 10

11 skabsmødet at oprette et tillidsmandskartotek, som kan understøtte det lokale tværfaglige arbejde. De par steder på Fyn, hvor man i dag allerede har et tillidsmandskartotek, har det været en stor gevinst for det lokale tværfaglige arbejde. Der går simpelt hen guld rundt på gaden, som både kan og vil, hvis bare vi inviterer dem. Kommunalpolitisk indflydelse Det er mit håb og min forventning, at samarbejdsaftaler, handlingsplaner og tillidsmandskartotek kan være med til at styrke og synliggøre det store arbejde, der bliver gjort på det lokale tværfaglige plan. I takt med at fagforeningerne bliver færre, større og koncentreret omkring de store byer er det en åbenlys opgave for LO-sektionerne at sikre fagbevægelsen indflydelse lokalt ikke mindst i forhold til det kommunalpolitiske arbejde. Bidrag til rubrikken Månedens indlæg kan indsendes til redaktionen via Net-Dialog på adressen lolink postkasse eller via SIDE 11

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ida Bering Jens Christian Nielsen Finn M. Sommer (red.) Vibeke Andersen Birger Steen Nielsen Kirsten Weber Ude af trit? forandringer i arbejdsliv

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet.

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 187 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir, samråd den 24. november, SUU Spørgsmål Q: Regeringen har med sin genopretningsplan besluttet at nedsætte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere