Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland"

Transkript

1 Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: Journalnr.: Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni Med venlig hilsen Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

2 Referat af vækstforums møde den 19. juni 2006 Afbud: Heine Bach Nicolai Wammen Søren Skræddergaard Karin Østerby Pkt. 0 Økonomi Med udgangspunkt i økonomiforhandlingen med regeringen om regionernes økonomi i 2007 orienterede Bent Hansen om forventningen til regionens budget for erhvervsudvikling. Det er forventningen, at regionsrådet afsætter i størrelsesordenen 115 mio. kr. til erhvervsudvikling. Det svarer til ca. 2/3 af de midler amterne, indtil nu har anvendt. Økonomi- og Erhvervsministeriet har i maj 2006 meddelt en fordeling af EU-midler fra Mål 2-programmet på 72 mio.kr. til Region Midtjylland. På nationalt niveau skal 35 procent af midlerne anvendes til yderområder. I Region Midtjylland er Samsø og Norddjurs er udpeget som yderområder. Thyholm, Sallingssund og Sundsøre er overgangsområder. Af Mål 2 programmet er reserveret 49 mio. kr. til initiativer på tværs af de regionale vækstfora. Midler som fx et jysk-fynsk samarbejde vil kunne byde ind på. Der er afsat midler til tværterritorielt samarbejde (Interreg) 100 mio. kr. Forventeligt vil der være ca. 30 mio. kr. til Kattegat/Skagerak området. Palle Lund orienterede om organisering af arbejdet med regional udvikling i Region Midtjylland. 1. Andet udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland Der var generelt ros til strategien, som udgør et godt grundlag for det videre arbejde med at udforme handlingsplaner til implementeringen. De tværgående initiativer er blevet synlige. På det overordnede niveau var der følgende kommentarer: Strategien kan illlustreres med faktabokse med konkrete eksempler. Det skal sikres, at formuleringerne i delmålene flugter med globaliseringsstrategien, hvor det er hensigtsmæssigt. Traditionelle erhverv mister arbejdspladser men skaber fortsat merværdi. Regionen har mange stærke byer. Men eksempelvis integration og mulighederne for at få den rette arbejdsstyrke er en udfordring for byernes sammenhængskraft. I den endelige udgave må strategien gerne have skarpere formuleringer og sprogligt læne sig op af den jysk-fynske strategi. Side 2

3 Det blev besluttet: At delmål side 15: Udvikling af modeller/programmer.. formuleres klarere. Der indføjes delmål: Udvikling af nye modeller for samarbejde mellem forskning og erhverv, som kan være med til at skabe nye forretningsområder inden for såvel produkter som services. I forhold til kommunikationsstrategien blev det besluttet: - at denne udvides med afsnit om formål og mål. - at det præciseres i kommunikationsstrategien, hvordan sekretariatet skal løse op gaven med at informere til de mere interne partnere: Kommuner, erhvervsråd etc.. - at internettet skal anvendes til at sende links til baglandet gennem nyhedsmail. - at der tænkes kontroversielle vinkler eller idéer som gør en forskel, er unikt og som interesserer pressen. - at vækstforum vil være kendt som: Den seriøse samarbejdspartner, som igangsætter initiativer, der gør en forskel. 2. Kommissorier for tænketanke - at alle de foreslåede tænketanke igangsættes. - at fødevarer er en del af flere tænketanke, og at der på et senere tidspunkt kan nedsættes en tænketank om fødevarer. Fødevarer skal indtænkes og indskrives i kommissorier for Samspil mellem erhvervsliv og videninstitutioner og Samspillet mellem udvikling i landdistrikterne og byernes drivkraft. - at kommissorierne skal signalere åbenhed for flere omdrejningspunkter for diskussionerne ved åbne bullits. - at overskriften på tænketanken Udvikling af menneskelige ressourcer ændres til Menneskelige ressourcer. - at Byernes drivkraft skal suppleres med repræsentanter fra stærke bykommuner - at tænketankene skal tilknyttes eksterne facilitatorer, som sørger for fremdriften på møderne. Tænketankene sekretariatsbetjenes af Vækstforums sekretariat. Vækstforum bedes kommentere listerne inden uges udgang (uge 25). Herefter sammenskriver sekretariatet til endelige lister. Listerne bedes behandlet fortroligt, da ingen af de nævnte personer på listerne er indtil videre blevet kontaktet. Vækstforummedlemmer melder ligeledes tilbage inden ugens udgang om de ønsker at deltage i tænketankene. Formænd for tænketankene: - Samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv: Lars Aagaard - it: afklares - Styrkelse af energi- og miljø-sektoren: Poul Müller - Oplevelsesøkonomi, herunder turisme: Lisbet Thyge Frandsen - Iværksætteri: Carsten Kissmeyer - Menneskelige ressourcer: Viggo Thinggaard - Samspillet mellem udviklingen i landdistrikter og byerne: Martin Merrild - Byerne som drivkraft for den regionale udvikling: Nicolai Vammen Side 3

4 Tænketankene mødes 2 til 3 gange i løbet af august-september og afrapporterer den 2. oktober. Fra vækstforums sekretariat vil der blive udmeldt tovholdere fra regionen, som tænketankenes formand samarbejder med i forhold til at bemande tænketankene, indbyde til møder, udforme baggrundsmateriale og engagere proceskonsulent. 3. Strategikonferencen - at strategikonferencen udsættes. 4. Regeringens regionalpolitiske redegørelse og orientering om Danmarks Vækstråd. - at tage den regionalpolitiske redegørelse til efterretning, - at vækstforum tilslutter sig partnerskabstanken og fremsender et brev til Økonomiog Erhvervsministeren Erhvervs- og Byggestyrelsen forfatter et notat om figuren side 6, som udsendes til vækstforums medlemmer. 5. Regionale iværksætterhuse Henrik Lodberg fra Erhvervs- og Byggestyrelsen redegjorde for initiativet jf. vedlagte overheads. Vækstforums rolle vil være: - at udpege medlemmer til bestyrelse i iværksættehuset - at overveje hvilken rolle iværksætterhuset skal spille i den regionale erhvervsudviklingsstrategi - at benytte iværksætterhuset som operatør på konkrete initiativer - at understøtte opbygningen af et fælles fysisk miljø Carsten Kissmeyer tilføjede fra kommunernes synsvinkel, at der skal ses nærmere på koblingen mellem lokal erhvervsservice og iværksætterhuset samt snitfladerne mellem disse to størrelser. Endvidere vil kommunerne se på, hvordan man kan arbejde med decentralisering gennem udflytning af specialiseret erhvervsservice i tilknytning til specielle erhvervssektorer/klynger. Bent Hansen nævnte, at de tre regionale erhvervsservicecentre RES, TIC og VirksomhedsStart & Vækst har henvendt sig til regionen for at drøfte tankerne om en fusion til VIRK-MIDT. Der var enighed om, at der skulle skabes fælles fodslag mellem vækstforum og KKR, og at der mangler fælles overblik over lokale og regionale initiativer. Side 4

5 6. Opfordring fra det jysk-fynske erhvervssamarbejde at der tilkendegives interesse for at fortsætte Det jysk-fynske erhvervssamarbejde. 7. Oversigt over amtsfinansierede aktiviteter Bilag omdelt på mødet med markering af, hvilke projekter, der ikke er indgået forpligtende aftaler med. - at vækstforum tilslutter sig listen med undtagelse af de stjernemarkerede projekter, som der ikke er indgået forpligtende aftaler med efter at vækstforum tilslutter sig et fælles EU-kontor men afventer en konkret ansøgning. 8. Overgangsordning for de regionale turismeudviklingsselskaber - at der det indstilles til Forberedelsesudvalget, at der bevilges en overgangsordning for de regionale turismeudviklingsselskaber i 2007 på kr. 9. Oprettelse af regional turismeorganisation - at vækstforum tilslutter sig oprettelsen af en midtjysk Turistudviklingsfond med virkning fra 1. januar Det indstilles til Regionsrådet, at denne organisation ydes et bidrag på 2,5 mio.kr. fra 2008, idet det forudsættes, at stiftelseskapitalen er til stede gennem Østjyllands Turistudviklingsfonds stiftelseskapital. 10. Forslag til samarbejde mellem Vækstforum og IT-Rådet - at henvendelsen indarbejdes i tænketanken vedr. it. 11. Skitse til overvågningsmodel - at der arbejdes videre med den skitserede model for overvågningen af de regionale og lokale vækstvilkår. 12. Orientering om forvaltningsretlige forpligtelser for vækstforums medlemmer Taget til efterretning. 13. Orientering om befordrings- og mødegodtgørelse for vækstforummedlemmer Taget til efterretning. 14. Konference om overgange i uddannelsessystemet. Side 5

6 - at der arbejdes videre med at arrangere en konference om meritoverføsel, brobygning, fusioner mm. ultimo Orientering om forsøgsprojekt om klynger Taget til efterretning. Projektet og lignende projekter kan danne baggrund for presseomtale. 16. Eventuelt Næste møde 2. november 2006 kl Mødeplan udsendes med referat. Side 6

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. april 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB December 2007 Stiftelsesdokument for det nye REG LAB 1. Indledning REG LAB har eksisteret i tre år som medlemsbaseret forening, som dog juridisk er organiseret som projekt ejet af konsulentfirmaet Inside

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere