Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat"

Transkript

1 Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 1. marts 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 11. februar 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune, Rådhuset, mødelokale 3.81

2 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig direktør, AUH, Vibeke Krøll Centerchef Hoved-Hjerte-Centret, AUH, Eva Sejersdal Knudsen Praktiserende læge Jette Kolding Kristensen Praktiserende læge Lise Høyer Praktiserende læge Anna Visby Lunde Konstitueret afdelingschef Nære Sundhedstilbud, RM, Jens Bejer Damgaard Direktør Børn og Unge, AAK, Nils Petersen Direktør Sociale forhold og Beskæftigelse, AAK, Erik Kaastrup-Hansen Socialchef Sociale forhold og beskæftigelse, AAK, Lotte Henriksen Direktør Sundhed og Omsorg, AAK; Hosea Dutschke Chefkonsulent, Sundhed og Omsorg, AAK, Hanne Linnemann Fuldmægtig, Planlægning, AUH, Louise Møller Afbud Direktør Psykiri og Social, RM, Gert Pilgaard Sundheds- og omsorgschef, Sundhed og Omsorg, AAK, Kirstine Markvorsen Chef for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, AAK, Sine Louise Iversen Ordstyrer: Hosea Dutschke

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fælles Udviklingsenhed for Aarhusklyngen (13:00-13:30) 1 2 Temadrøftelse: Om arbejde med differentieret indss, og mere fokus på borgeroplæring og inddragelse af pårørende og netværk (13:30-14:20) 4 3 Orientering fra fælles møde mellem Aarhus Byråd og Region Midtjyllands Forretningsudvalg om lighed i sundhed (14:20-14:30) 7 4 Tværsektorielt ledertræf oktober 2016 (14:30-14:40) 7 5 Orientering om mulig europæisk konference med fokus på grænsekrydsende ledelse og læring indenfor sundhedsområdet (14:40-14:50) 9 6 Eventuelt (14:50-15:00) 10

4 Fælles Udviklingsenhed for Aarhusklyngen (13:00-13:30) Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum drøfter forslag om etablering af Fælles Udviklingsenhed for Aarhusklyngen med henblik på eventuel beslutning Sagsfremstilling I regi af Sputnik og med afsæt i Sundhedsaftalens vision om "på borgerens præmisser" er et forslag om oprettelse af en Fælles Udviklingsenhed for Aarhusklyngen udformet. Beskrivelse vedlagt. Den Fælles Udviklingsenhed vil bestå af tre medarbejdere, der har fokus på borgeren, går på tværs af grænser, og fremkommer med nye måder håndtere opgaver på. Den Fælles Udviklingsenhed skal arbejde med udfordringer, som med gængse og vante metoder er vanskelige tackle i Aarhusklyngen. Det delte værtsskab for Den Fælles Udviklingsenhed varetages af to medlemmer af Direktørforum ("bagvagter"), som har den største aktie i den aktuelle udfordring. Hvert enkelt værtsskab, som således alt afhængig af den konkrete udfordring, der arbejdes med, går på skift, anslås af have en varighed af tre til fire måneder for hver enkelt udfordring. Indtil videre planlægges en periode med skiftende værtsskaber på fire år og i alt otte store udfordringer. Direktørforum vil løbende blive holdt orienteret om Udviklingsenhedens resulter og opdagelser. Opstart planlagt til 1. marts Karen Ingerslev deltager under punktet. Beslutning Karen Ingerslev fortalte kort om optakt til og intention med BorgerDesign Aarhus og den Fælles Udviklingsenhed for Aarhusklyngen. Illustrion fra oplægget vedlagt referet. Karen Ingerslev og Trine Naldal har i forbindelse med udarbejdelsen af oplæg til Borger- Design Aarhus haft bilerale drøftelser med hver enkelt direktør fra Direktørforum. Mange af de ting, der er kommet frem via disse drøftelser, er indarbejdet i oplægget. BorgerDesign Aarhus (BDAA) handler om de borgere, sektorerne og organisionerne i Direktørforum er fælles om, og navnlig hvordan det kan undgås, disse borgere falder ud af arbejdsmarked og netværk i øvrigt. Dette afgørende element af forebyggelse er

5 2 ikke kommet tydeligt nok frem i det skriftlige oplæg. Hensigten er nå frem til anderledes og ikke-omkostningstunge tilgange til borgerne, som er umiddelbart anvendelige og implementerbare i organisionerne. Parter og medspillere i DBAA begrænser sig ikke til Direktørforum: Virksomheder og civilsamfundet kan også være en del af løsningen. På baggrund af erfaringer fra Sputnikperioden, herunder hensigt om sikring af, de valgte udfordringer har tilstrækkelig strukturel tyngde, foreslås det, BDAA ledelsesmæssigt forankres under Direktørforum. Karen Ingerslev og Trine Naldal vil begge for en nærmere aftalt tidsperiode kunne lånes ud fra deres nuværende funktioner, så de kan bidrage til projektet bliver startet solidt op. Direktørforum tog godt imod oplægget og BDAA som spændende, nytænkende projekt. På baggrund af Karen Ingerslevs præsention udspandt der sig en længere drøftelse, som blandt andet medførte en række præciseringer og justeringer af oplæg til BorgerDesign Aarhus. Perioden med yderligere kvalificering løber frem til reel opstart af BDAA den 1. juni BDAA-aktiviteter i relion til styregrupperne Aktiviteterne og de valgte udfordringer i BDAA skal supplere det arbejde, der foregår i regi af de tre styregrupper. BDAA-aktiviteter ligger således i hierarkisk forstand ikke over styregruppearbejdet, men kan snarere karakteriseres som en form for support til styregruppernes igangværende og planlagte aktiviteter. Der vil være en tæt og løbende kontakt mellem BDAA og styregrupperne. Dette element af samarbejde skal tydeliggøres i oplægget. Metode, effekt, tidsperiode og finansiering Der vil være behov for løbende opsamling i forhold til Direktørforum for så vidt angår metode, effekt, udbytte og resulter. I oplægget skal metode, effekter og udbytte beskrives tydeligt. Det skal præciseres, om den valgte metode kan karakteriseres som innovion eller anden metode, hvordan den valgte metode kan udbredes, og hvordan metoden fremadrettet efter projektperiode kan forankres og få succes i drift. Det skal endvidere præciseres, hvad den forventede effekt af BDAA er i alle aspekter. Endelig skal det beskrives nærmere, hvordan BDAA-enheden konkret koordinerer med og involverer "bagvagterne" og Direktørforum. Tidsperioden justeres fra fire år til foreløbig to år med opstart den 1. juni Enighed om option for forlængelse af projektperiode med yderligere to år. Mulighed for forlængelse drøftes på møde i Direktørforum i oktober/november I perioden 1. marts til 31. maj 2016 kvalificeres oplægget yderligere af Karen Ingerslev og Trine Naldal med flere. Vibeke Krøll og Gert Pilgaard vil sammen aftale finansiering af BDAA. Direktørkredsen fra Aarhus Kommune vil indbyrdes aftale finansiering af BDAA. Nære Sundhedstilbud og praksiskonsulenterne vil indbyrdes aftale finansiering af BDAA. Den samlede finansiering af BDAA for en periode på to år med opstart den 1. juni 2016 skal være på plads den 1. april Direktørforum aftaler endeligt indbyrdes. Karen Ingerslev og Trine Naldal udlånes hver især fra deres nuværende funktioner til videre planlægning og kvalificering af BDAA-projektet for en periode på indtil videre to år

6 3 med opstart den 1. marts Herudover vil der skulle findes repræsention i form af i videst muligt omfang anste, allerede beskæftigede i de øvrige sektorer og organisioner under Direktørforum, der for kortere eller længere perioder - tidligst med opstart den 1. juni frikøbes til beskæftigelse i BDAA. Dette med henblik på få metoderne tilstrækkeligt rodfæstet i alle dele af organisionerne. Frem til opstart den 1. juni 2016 skal det undersøges, om Triple Aim-metoden vil kunne tages i anvendelse i regi af BDAA. Det skal også undersøges, om der kan søges midler fra fonde, eksempelvis TrygFonden. Udfordringer eller "wicked problems" Det foreslås, "skrøbelige unge", som Lise Høyer fortalte om i sit oplæg på Direktørforum den 19. november 2015, kan blive taget op som konkret udfordring eller "wicked problem" i BDAA. Karen Ingerslev og Trine Naldal vil tage kontakt til styregrupperne med henblik på få indhentet gode forslag til "wicked problems", BDAA kan arbejde med som konkrete udfordringer. De indkomne forslag skal drøftes i regi af Direktørforum. Før projektopstart den 1. juni skal Direktørforum have taget stilling til, hvilket "wicked problem", BDAA skal tage f på som første udfordring, og dermed også hvem der skal være projektets første "bagvagter". OPSAMLING Direktørforum er positiv overfor etablering af Fælles Udviklingsenhed for Aarhusklyngen (BorgerDesign Aarhus) Direktørforum ønsker tidsperioden justeres, så BorgerDesign Aarhus etableres for en 2 årig periode med start fra juli 2016 med mulighed for forlængelse på 2 år Der i perioden marts juni 2016 sker en kvalificering af oplægget om BorgerDesign; herunder indsamling af forslag til wicked problems (Karen Ingerslev og Trine Naldal) At Karen Ingerslev m.fl. i perioden marts juni 2016 tager kontakt til de 3 styregrupper neds under Direktørforum med henblik på få input til evt. wicked problems Vibeke K. tager kontakt til Gert Pilgaard Region Midt Nære Sundhedstilbud afklarer med de praktiserende læger Direktørkredsen i Aarhus Kommune finder deres andel Efter mødet i Direktørforum den 11. februar er det besluttet, direktørerne fra Børn og Unge samt Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune indsender navne på repræsentanter, der kan medvirke i kvalificeringsarbejdet, til Karen Ingerslev. (det skal afklares, om Psykirien også kan bidrage med en medarbejder) der på møde i Direktørforum den 15. april gives stus på kvalificering og wicked problem v/karen Ingerslev og Trine Naldal finansiering og endelig igangsættelse af BorgerDesign Aarhus besluttes på mødet i Direktørforum den 1. juli Bilag BorgerDesign til direktørforum

7 Temadrøftelse: Om arbejde med differentieret indss, og mere fokus på borgeroplæring og inddragelse af pårørende og netværk (13:30-14:20) Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum drøfter det første foreløbige not om det videre fokus på differentieret indss, borgeroplæring og pårørendesamarbejde, herunder Direktørforum forholder sig til definition af- og principper for borgeroplæring Direktørforum forholder sig til, hvilken tilgang der vælges i forhold til borgerne Direktørforum angiver fokuspunkter for den videre drøftelse af notoplægget i regi af styregrupperne Direktørforum aftaler den videre proces Sagsfremstilling Sundhedsaftalen bygger på 3 overordnede værdier for det samlede sundhedsvæsen: Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser Udgangspunkt i sundhedstilbud tæt på borgeren Fokus på reducere den sociale ulighed i sundhed Tilbuddet differentieres efter målgruppens behov og borgerens, pårørendes og netværkets ressourcer. Det betyder, borgerne behandles forskelligt, og der skal foretages en individuel vurdering i hvert forløb og en tæt dialog med borger/pårørende. Det betyder også, de borgere, der kan selv, skal selv. Der er udarbejdet et første udkast til et not med forslag til en overordnet ramme/nogle principper for det videre arbejde i Aarhusklyngen til udmøntning af sundhedsaftalens vision om reducere ulighed i sundhed bl.a. via differentieret indss. Det er tanken, arbejdet med differentieret indss i Aarhusklyngen skal konkretiseres så det bliver mere håndgribeligt, hvordan der kan arbejdes med det. De nedste styregrupper under Direktørforum har allerede drøftet nogle af principperne. Styregruppen for samarbejdet om den voksne borger/pient har f.eks. allerede aftalt, der skal arbejdes med en differentieret indss i de borgerforløb, hvor borgeren efter udskrivelsen

8 5 skal have intravenøs antibiotikabehandling. Styregruppen for voksenområdet har også drøftet, hvordan principperne kan omsættes i forhold til samarbejdet på psykiriområdet. I regi af den fælles regionale-kommunale Sundhedsstyregruppe drøftes på mødet 1. februar 2016 et forslag til differentieringsværktøj, som skal understøtte medarbejdere i finde de målgrupper, der skal have den særlige indss. Det indstilles, Direktørforum tager en første drøftelse af notet, og aftaler, hvordan der skal arbejdes videre og følges op på det. Hosea Dutschke vil på mødet præsentere notet, og lægge op til en åben dialog om notet. Vedlagte første foreløbige not er den 29. januar drøftet på møde i Koordinionsgruppen. Notet er endvidere sideløbende internt i Aarhus Kommune blevet drøftet og kvalificeret frem til mødet i Direktørforum. Beslutning Hosea Dutschke og Hanne Linnemann præsenterede kort intentionerne bag det skriftlige oplæg: Om arbejde med differentieret indss, og mere fokus på borgeroplæring og inddragelse af pårørende og netværk. Oplægget er vedlagt referet. Allerede i dag arbejdes der på flere fronter på tværs af sektorer, herunder med inddragelse af borgere/pienter. Oplægget er tænkt som et første udkast til principper for, hvordan der på tværs af sektorer arbejdes med inddragelse af borgere og pienter. Hensigten er, oplægget som første udkast drøftes på Direktørforum den 11. februar, og kredsen byder ind med forslag til skærpelse og udkastet efter yderligere bearbejdning ender op med en række principper for inddragelse af borgere og pienter, der i Direktørforum kan nås enighed om, således princippapiret på sigt får gyldighed alle de steder, en borger/pient henvender sig, uanset om det er på sygehus, i kommunen eller hos egen læge. I oplægget er der taget udgangspunkt i Sundhedsaftalens ulighedsprincip, som bygger på vision om reducere ulighed i sundhed blandt andet via differentierede indsser, målrettet borgernes/pienternes kompetenceniveau. Som en del af den differentierede indss og et af midlerne til få reduceret ulighed i sundhed tales der i MSO om borgeroplæring. Der tales også om, hvordan der kan arbejdes med- og henimod den kulturændring, der, for opnå reduktion i ulighed i sundhed, er nødvendig. Der arbejdes med nå frem til, hvordan anste i MSO støtter borgere og pårørende/netværk, der kan meget selv, så de kan endnu mere selv. Eksempelvis vil MSO gerne nå frem til så mange borgere som muligt modtager sundhedsydelser i den lokale sundhedsklinik fremfor ydelserne skal gives af en hjemmesygeplejerske i borgerens eget hjem. Oplægget blev taget imod som et udmærket og velkomment første udkast til drøftelse.

9 6 Fra Aarhus Kommunes side som helhed blev der givet udtryk for opbakning til, Aarhus Kommune får et fælles principdokument, kommunen kan tage afsæt i for så vidt angår, hvordan de forskellige magistrer gerne vil støtte borgerne. For Aarhus Kommune er det væsentligt, fokus holdes på, hvordan borgerne kan støttes, så de så vidt muligt ikke bliver afhængige af kommunens forskellige ydelser. Dette med skarpt blik for de borgere, der ikke kan (blive i stand til) klare sig selv, og som derfor skal have den nødvendige støtte. Fra regional side blev der udtrykt opbakning til samarbejde i forhold til forebyggelse i bred forstand. Efter oplægget udspandt der sig en drøftelse, som mundede ud i følgende bemærkninger og præciseringer: Ud fra et ledelsesstregisk synspunkt får et sådant principdokument størst gennemslagskraft, hvis man udad i organisionen på tværs af sektorer oplever entydige signaler fra den øverste ledergruppe (Direktørforum) Forebyggelse i form af tidlig indss skal arbejdes ind i udkastet. Den altoverskyggende hensigt er så vidt muligt holde borgerne raske I første omgang skal forebyggelseselementet arbejdes ind i form af mentale modeller og værdier. Sidenhen skal handlinger bygges på Stregisk kan forebyggelseselementet blive bygget ind i princippapiret som "rød, gul og grøn indss" med sigte på fælles opftelse af, hvordan der skal sættes ind i forhold til de enkelte niveauer (rød, gul, grøn) Der skal være særlig opmærksomhed i forhold til, hvem der har ansvaret, og hvem der tager over, hvis det viser sig borgeren ikke magter ansvaret, og indssen dermed glipper Oplægget skal bearbejdes af relevante fagkundskaber, herunder sygeplejersker og alment praktiserende læger Såfremt oplægget skal være et principdokument, bør det ikke indeholde regler. Principperne bør således alene være baseret på værdier Principperne bør i videst muligt omfang udarbejdes med udgangspunkt i understøtte borgerne i "det levede liv" og det, der giver mest værdi for borgerne Det blev foreslået, enten professor ved AU og tidligere overvismand for Det økonomiske Råd Torben M. Andersen eller professor og programleder ved KORA Jakob Kjellberg på et senere tidspunkt i processen kan blive inviteret ind til se på princippapiret Opmærksomhed i forhold til eventuelle personalemæssige konsekvenser af et sådant princippapir Den videre proces På baggrund af drøftelsen og de modtagne kommentarer, justerer MSO oplægget. Det af MSO justerede oplæg vil blive kvalificeret yderligere af Koordinionsgruppen med henblik på justeret forelæggelse for Direktørforum den 15. april eller den 1. juli. Koordinionsgruppen skal have særligt fokus på, princippapiret fremstår som et værdibaseret og samtidig konkret dokument med retning, der kan omsættes i virkeligheden. Papiret, der gerne må have kant, skal også favne værdierne fra Sundhedsaftalen. Det blev foreslået, princippapiret kan blive genstand for bred drøftelse på udviklingsdøgnet i maj måned Bilag

10 7 Not_fokus på sårbare grupper_differentieret indss_borgeroplæring_januar Orientering fra fælles møde mellem Aarhus Byråd og Region Midtjyllands Forretningsudvalg om lighed i sundhed (14:20-14:30) Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Den 20. januar 2016 afholdt Aarhus Byråd temamøde om lighed i sundhed, hvor Region Midtjyllands Forretningsudvalg og direktion var inviteret med. Aarhus Kommunes medlemmer af Direktørforum giver på mødet en mundtlig orientering fra mødet. Beslutning Aarhus Kommunes direktører gav en meget kort orientering fra mødet den 20. januar Det blev blandt andet drøftet, hvordan sektorerne kan blive i stand til se ind i hinandens systemer, og man derved kan blive bedre til lave fælles og koordinerede indsser. Enkelte af de ting, der blev drøftet, vil blive sendt direkte ud i styregrupperne til videre bearbejdning. En opsamling fra mødet, som er under udarbejdelse, vil blive sendt rundt til kredsen v/sekretariet Tværsektorielt ledertræf oktober 2016 (14:30-14:40) Koordinionsgruppen indstiller,

11 8 Direktørforum beslutter, Ledertræf på tværs i 2016 skal omfte AUH, Psykirien, MSO, MSB, praktiserende læger samt MBU Direktørforum beslutter, Ledertræf på tværs i 2016 skal omhandle "Det levede liv" Sagsfremstilling Tværsektorielt Ledertræf "Ledertræf på tværs" blev i 2015 for første gang afholdt med deltagelse af ledere fra AUH og MSO. Formålet var brobygning mellem ledere i de to organisioner, og temaet var tværsektorielle ledelsesfællesskaber. Både før og efter træffet blev lederne tilskyndet til prøvehandlinger med fokus på borgerens behov og overgange mellem sektorerne. I 2015 er det organisoriske setup i forhold til Aarhusklyngen blevet ændret og udvidet, så det udover AUH, MSO, praktiserende læger og Nære Sundhedstilbud nu også omfter Psykirien, MSB og MBU. Med henblik på Ledertræf på tværs som forum så vidt muligt skal komme til afspejle de reelle samarbejdsrelioner i klyngeregi foreslås det, Ledertræf på tværs i 2016 udvides, så det udover ledere fra AUH og MSO også omfter praktiserende læger, Psykirien og MSB samt MBU. Deltagelse efter interesse. I planlægningsgruppen indgår repræsentanter fra AUH og MSO. MSB, Psykirien og MBU bidrager til planlægningen. De lokale konsulenter bidrager før og efter med lokal støtte til lederne og under ledertræffet med bistand på dagen. Vibeke Krøll vil på mødet give en mundtlig orientering. Det levede liv Sundhed er et bidrag til understøtte det levede liv, som omfter både arbejde, uddannelse, familie og alt det andet, livet også handler om. Det levede liv omhandler alle aspekter af livet. Fokus på sundhed indebærer således fokus på hele mennesket. Det foreslås, temaet for årets Ledertræf på tværs skal være "Det levede liv". Hovedbudskab Hovedbudskabet er skabe præmissen for, organisionernes ledere kender de fællesorganisoriske mål, og de styrkes i arbejdet for fremme trygge og gode borgerforløb på tværs af overgange mellem sektorer, afdelinger og fagligheder. Effekt og succeskriterier Formålet med Ledertræf på tværs er dels styrke deltagernes refleksion over borgerperspektivet på samarbejdet med mange kommunale og regionale organisionsenheder, dels skærpe modet til handle med borgeren i centrum. Succesen måles i udviklingen inden for de fastlagte fælles mål. Omkostninger

12 9 Ledertræffet afvikles på Scandinavian, Radisson Blu fredag den 7. oktober Der forventes en udgift på 800 kr. pr. deltager. Egenbetaling forudsættes. Beslutning Vibeke Krøll gav en kort præsention. Det tværsektorielle ledertræf afvikledes for første gang og med stor succes i efteråret 2015 med deltagelse fra AUH og MSO. Det foreslåede tema for Ledertræf 2016 "Det levede liv" vil blive justeret og gjort skarpere. Der blev givet udtryk for opbakning til deltagelse i Ledertræf 2016 fra såvel AUH og MSO som MSB, MBU og almen praksis. Gert Pilgaard havde forud for møde i Direktørforum den 11. februar meldt tilsagn om deltagelse fra Psykirien i Ledertræf 2016 til Vibeke Krøll Orientering om mulig europæisk konference med fokus på grænsekrydsende ledelse og læring indenfor sundhedsområdet (14:40-14:50) Koordinionsgruppen indstiller, orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling HOPE Danske Regioner er medlem af den europæiske organision HOPE, som er en interesseorganision for sundhedsorganisionerne i EU. HOPE har gennem 35 år haft et udvekslingsprogram for sundhedsprofessionelle år tværs af Europa. Programmet er tværfagligt og tværsektorielt i sin struktur og er rettet mod ledere og nøglepersoner i sundhedsvæsenet. AUH er blevet spurgt, om det kunne være relevant Danmark lægger billet ind på afholde den afsluttende konference for udvekslingsprogrammet Konferencen er en

13 dages afslutning på det fire uger lange udvekslingsforløb. Ved være værtsland for den afsluttende konference kan værtslandet også være med til sætte årets tema. Vibeke Krøll vil på mødet give en mundtlig orientering. Beslutning Vibeke Krøll gav en kort præsention, herunder den nionale koordinor for HOPEorganisionen er ans på AUH. Kredsen bakkede op om, der kan arbejdes videre på, der i Aarhus i 2017 i regi af HOPE, kan arrangeres en større konference. Der er ikke taget stilling til økonomi og finansiering. Konkret vil den nionale koordinor, Bertil Krogh, med kredsens opbakning efterfølgende tage forslag om en nional konference i Aarhus i 2017 videre til Region Midtjylland. Kredsen gjorde opmærksom på, de fleste af byens konferencesteder allerede er fuldt booket i 2017, fordi Aarhus i 2017 er Europæisk Kulturhovedstad. Adspurgt oplyser Bertil Krogh den 12. februar, Visit Aarhus, Erhverv og Kongresser i forbindelse med muligheden for hente den internionale konference til Aarhus, har været behjælpelig med forhåndsbooke lokaliteter samt lave udkast til program. Der er således forhåndsreserveret Konferencefaciliteter på Comwell, ligesom der er forhåndsreserveret til sociale/kulturelle arrangement i Den Gamle By og centralværkstedet Eventuelt (14:50-15:00) Beslutning Vibeke Krøll orienterede om, hun på konference i Wien den 4. og 5. februar om Global Nursing Management har holdt oplæg: "Nursing management across boundaries - it's all about stregic leadership". Efterfølgende har Vibeke Krøll modtaget flere henvendelser fra interesserede konferencedeltagere. Vibeke Krøll henledte opmærksomheden på opsamlingspapir fra konference, afholdt i regi af Dagens Medicin om det nære sundhedsvæsen den 3. februar, hvor flere fra Direktørforum deltog.

14 11 Der blev givet udtryk for oplevelsen af en spændende konference, som blandt andet rettede fokus mod vigtigheden af, samarbejde og ledelse på tværs af sektorer koordineres på topniveau.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 22. juni 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef Hoved-Hjerte-Centret,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 15. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Lægefaglig

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 6. juli 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 1. juli 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune: Jægergården, Værkmestergade 15, mødelokale 5545 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH 16. september 2016 /LOUMOE Referat fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen Side 1 af 8 Baggrund Aarhus-klyngen har siden midten af 2015 haft en struktur med Direktørforum og 3 styregrupper; henholdsvis Styregruppen for børn, unge

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3. Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 18. november 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Direktørforum

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal)

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Deltagere: REFERAT Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl. 15.00-17.00 Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AFBUD)

Læs mere

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Direktørforum Direktørforum er fortsat Aarhusklyngens strategiske ledelsesforum. Direktørforum har som primær opgave at sikre den strategiske ledelse/styring af hele

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 26. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum

Referat fra møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 8949 4444 auh@rm.dk www.auh.dk Referat fra møde i Direktørforum Tid og sted: Den 13. september 2013, kl. 12.30-14.30, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune Referat Møde i Direktørforum fredag d. 27. juni 2014 (Det lokale sundhedsaftale-samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Almen praksis og Aarhus Kommune Side 1 af 6 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 25. november 2015 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig

Læs mere

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Referat Emne: Til: Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 29. januar kl. 15.15-17.15

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn.

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn. Århus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44, 1 DK-8000 Århus C Tel. +45 8949 4444 www.auh.dk fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen Tid: 19. maj 2015, 9.00-11.00

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 6.

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 06.05.2014, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 3,

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Side 1 af 7 Baggrund og kontekst for projektet Den danske velfærdsstat ændrer sig markant i disse år og der er lagt spor ud til et nyt paradigme

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat Emne: Referat fra møde i Direktørforum d. 7. marts 2013 Til: Medlemmer af Direktørforum Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. marts 2013 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 10.09.2014, kl. 10.00-11.30 Mødelokale 4,

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 20. september 2019 /SUSSOR Dagsorden til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Samarbejdsaftale om palliion 1 2

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. august 2014 /SANNBJ Refer fra mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. maj 2014 kl. 13:30 i Lokale 16, Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Plan over temamøder i 2016

Plan over temamøder i 2016 Plan over temamøder i 2016 Magistraten: Mag.møde Ansvarlig afd. Emne Kobling til Aarhusmål 18. januar MSO (og MBU, MTM) Demens også noget vi forebygger Demens er en lidelse, der påvirker bredt i vores

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet 18. december 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder bang, Mona Anker, Holger Schildt Knudsen, Peter Hansen, Connie

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum

Referat fra møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 8949 4444 auh@rm.dk www.auh.dk Referat fra møde i Direktørforum Tid og sted: Den 25. oktober 2012, kl. 15.30-17.30, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. november 2013 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Side 1 af 7 Baggrund og kontekst for projektet Den danske velfærdsstat ændrer sig markant i disse år og der er lagt spor ud til et nyt paradigme

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens

Læs mere

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Danske Ældreråds Konference om Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Seminaroplæg ved sundheds-

Læs mere

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst 0 Fællesforvaltning Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2017 Sagsid Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst Notatet er et oplæg til drøftelse af processen mod en ny Vision 2025 for velfærd

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 19. januar 2011 /KRILOR Dagsorden til mødet i Kontaktforum, Psykiriområdet 24. januar 2011 kl. 13.00 i mødelokale F3, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 4. maj 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg 1. Resume Kommunerne har frem til den 1. juni 2016 mulighed

Læs mere

Til Byrådet Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Til Byrådet Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Byrådet Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. oktober 2018 Masterplan på Hjemløseområdet - Til at forebygge og afhjælpe hjemløshed i lyset af visionen om

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. juni 2012 På Sundheds og omsorgshotellet Vikærgården

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. juni 2012 På Sundheds og omsorgshotellet Vikærgården Referat Emne: Referat fra møde i Direktørforum d. 7. juni 2012 Til: Medlemmer af Direktørforum Den 18. juni 2012 Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. juni 2012 På Sundheds og omsorgshotellet Vikærgården

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2. juni 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ANBROE Refer til møde i Akutprogramstyregruppe 26. februar 2015 kl. 08:00 i Lokale 13, OPA 15, Regionshuset Århus Olof Palmes Alle 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Referat til møde i Koordinationsgruppen

Referat til møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat til møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 21.08.2013, kl. 10.30-12.30 Bygning 4, Mødelokale

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Oplæg til procesplan. Senior- og Værdighedspolitik

Oplæg til procesplan. Senior- og Værdighedspolitik Oplæg til procesplan. Værdighedspolitik 2018-2022. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Igangsættelse af proces Kvalificering af viden Kick-off Dialogmøde Opsamling og udarbejdelse af udkast

Læs mere

SAMARBEJDE OM FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I AARHUS-KLYNGEN

SAMARBEJDE OM FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I AARHUS-KLYNGEN SAMARBEJDE OM FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I AARHUS-KLYNGEN SUNDHEDSSTYREGRUPPEN D. 3. MAJ 2019 V/ PROGRAMCHEF ANETTE SCHOUV KJELDSEN, AUH OG SUNDHEDS- OG OMSORGSCHEF KIRSTINE MARKVORSEN, AARHUS KOMMUNE

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Tværsektorielt Kompetenceudviklingskursus i Geriatri

Tværsektorielt Kompetenceudviklingskursus i Geriatri En beskrivelse af Tværsektorielt Kompetenceudviklingskursus i Geriatri Dette materiale indeholder en beskrivelse af: 1. Baggrunden for at afholde kurset 2. Målgruppen for kurset 3. Kursets indhold og opbygning

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 24. november 2017 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere