Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl på Sinatur Skarrildhus, Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning"

Transkript

1 Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter over til dagsordenens punkter for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen blev advokat Peter Thykier valgt som dirigent. Dirigenten modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Ole Rostmose indledte sin beretning med at understrege vigtigheden af styrkelsen af det kollegiale samarbejde i branchen set i lyset af de mange udfordringer branchen stod overfor i forhold til nye krav fra kunder, leverandører og myndigheder. Dernæst ønskede formanden Trine Thorning - DGU s nye direktør velkommen! Ole Rostmose fortsatte sin beretning og omtalte de mange indbrud, tyverier og røverier som flere af vores kolleger og medlemmerne har været offer for, og fremhævede at DGU gør en stor indsats for at forebygge kriminaliteten gennem en løbende dialog med Rigspolitiet og med politikredsene. Der er indgået et samarbejde med Dansk Erhverv, som ved hjælp af bl.a. vores viden og erfaring på området kan bruges til at sætte yderligere fokus på problemstillingen. Og netop på grund af den høje kriminalitet mod branchen stiller forsikringsselskaberne større og større krav til både varemængden og sikringsforanstaltningerne, og det er derfor helt afgørende at få sat en stopper for kriminaliteten og få styrket dialogen med forsikringsselskaberne om bedre forsikringsvilkår. Formanden omtalte det seneste møde med Rigspolitiet i maj måned, hvor man fra DGU s side havde presset ekstra på for at få løst problemer med guldopkøbere de såkaldte hotelsalg. Rigspolitiet har som følge deraf opfordret Justitsministeriet til en stramning omkring loven med brugte genstande. Samtidig har Rigspolitiet bedt DGU om at kontakte dem, når vores medlemmer stødte på ulovlige guldopkøbere i lokalområderne. En af de store udfordringer, som medlemmerne står overfor i samhandlen med branchens leverandører er de mange krav som der bliver stillet i forbindelse med køb af varer og som ofte binder forretningerne på varer, de ikke har kundekreds til. Det kræver et stærkt sammenhold i branchen at modstå disse leverandørkrav og DGU opfordrede derfor til stadighed leverandørerne til en konstruktiv dialog om dette. Ole Rostmose redegjorde for den ny helligdagslov, hvor forretningerne kan holde åbent alle dage, undtagen på helligdage. Ingen forretninger i lejekontrakter eller lignende kan pålægges at holde åbent på hverdage efter kl , på lørdage efter kl , og på søndage. Endvidere omtalte han Arbejdsmarkedets overenskomstforhandlinger, og den økonomiske udvikling og den seneste stigning i første kvartal, hvor forbrugertilliden røg op på 10,4 procentpoint den største stigning på så kort tid i flere år. Generalforsamling/2011/ref ul-lb Side 1 af 6

2 Omkring uddannelse oplyste Ole Rostmose om det faldende elevantal på skolen. Der er 3 hold Guld 1 mod 5 hold for 2 år siden. Der mangler praktikpladser til de unge, så han opfordrede alle medlemmer til at se positivt på denne mulighed. DGU havde aflyst flere efteruddannelseskurser på grund af manglende tilslutning, men også fordi reglerne indenfor systemet er blevet meget begrænset. DGU arbejder derfor på en revidering af egne kurser, således at man fremover kan tilbyde fleksible og fortsat relevante kurser. Som nævnt sidste år har Guldsmedebranchen Leverandørforening ønsket at opsige bofællesskabet på Kongevejen. Ejendommen er derfor sat til salg, men markedet for salg af erhvervsejendomme er imidlertid meget stille. DGU har sideløbende sonderet bofællesskab og samarbejde med andre beslægtede organisationer indenfor detailområdet og disse sonderinger fortsætter. Leverandørforeningen har fortsat bopæl på Kongevejen. Ole Rostmose redegjorde endvidere for de opgaver man ønskede at arbejde videre med i de kommende år: Vi skal tiltrække nye kunder og genvinde de kunder, som er gået forbi vores dør i de seneste 2 til 3 år på grund af krisen gennem markedsføring, via opmærksomhed om vores særlige kompetencer, faglige viden, sortiment, service og moderne design Vi skal tænke nyt i forhold til de unge forbrugere - sociale medier, som Facebook, Twitter m.v. Vi skal styrke den politiske interessevaretagelse, i forhold til politi, forsikringsselskaber, leverandører og myndigheder samt etablering af netværksgrupper 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Ekstrakt af regnskab for 2011 var fremsendt sammen med regnskab for 2010 og budget for Trine Thorning gennemgik de enkelte poster i regnskabet, hvor indtægter fra servicebidrag for 2011 lå på kr. mod kr. i De samlede indtægter var kr. i 2011 mod kr. i Omkostningerne beløb sig i alt til kr. i 2011 mod kr. i Trine Thorning gennemgik noterne under Reklame/Marketing, som i 2010 var på kr. og nul i 2011, hvilket skyldtes bladet Alt om Smykker og Ure, der nu var skrinlagt. Stigningen på kr. under Lønninger og personaleudgifter i 2011 skyldtes rekrutteringomkostninger i forbindelse med direktørskiftet samt udbetaling af feriepenge til Line Bech. Årets resultat var et underskud på kr. som bestyrelsen foreslog overført til næste år. Trine Thorning gennemgik herefter Aktiver og Passiver Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som dirigenten konstaterede godkendt af generalforsamlingen. 4. Fremlæggelse af budget for 2013 herunder fastsættelse af servicebidrag Budget for 2013 var fremsendt sammen med indkaldelsen. Side 2 af 6

3 Trine Thorning gennemgik budget for Budgetterne var sammenstillet med regnskab for Man havde besluttet at holde samme budgetniveau i 2013 som i 2012, nemlig på kr. Trine Thorning redegjorde for den øget lønningspost (direktørskifte), møder, rejser og repræsentation var højere end tidligere, hvilket skyldtes at man fremadrettet ønskede en større synlighed, hvilket betød flere rejseomkostninger, og kontorudgifterne var reduceret til mod i Man budgetterede således med et overskud på kr. Bestyrelsen foreslog uændret servicebidrag i Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til det fremlagte budget for 2013, som dirigenten konstaterede godkendt af generalforsamlingen. 5. Behandling af indkomne forslag Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til foreningens sekretariat senest den 28. februar. 6. Valg af formand Foreningens formand er på valg hvert år i henhold til vedtægternes 6. Bestyrelsen indstillede Ole Rostmose, Carat Smykker & Ure, København, til genvalg som formand. Der var ingen andre forslag til formandsposten, og Ole Rostmose blev med akklamation valgt som formand. 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Bestyrelsen indstillede følgende bestyrelsesmedlem til genvalg: Berit Hertz, P. Hertz, København Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg Bestyrelsessuppleant Peter Løkke, P.S. Løkke, Frederiksværk, var på valg, men ønskede ikke genvalg Bestyrelsen indstillede derfor til nyvalg Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve Der var ingen andre forslag og generalforsamlingen valgte enstemmigt de opstillede bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant. Bestyrelsens medlemmer er: Ole Rostmose Carat Smykker & Ure, København, formand Berit Hertz, P. Hertz A/S, København Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense Side 3 af 6

4 Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg Jens Christian Møller, Guldsmed Lauridsen, Svendborg Kim Colding, Ballerup Guld og Sølv, Ballerup Bestyrelsens suppleanter er: Lars Ørsnes, Henrik Ørsnes, Aalborg Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve 8. Valg af statsautoriseret revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsaut. revisor Palle Valentin Kubach blev valgt som foreningens revisor. 9. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter Dirigenten oplyste, at de interne revisorer er på valg hvert år. Ifølge vedtægternes 4 skal der være 2 interne revisorer. Bestyrelsen indstillede til genvalg: Anette Flint, A. Madsen Guld Sølv Ure, Birkerød Helge Max Andersen, Asger & Helge Max Andersen ApS, Roskilde Interne revisorersuppleanter Asger Max Andersen, Roskilde Flemming Hertz, København Generalforsamlingen genvalgte begge interne revisorer samt interne revisorsuppleanter Valg af legatbestyrelse til Lars Nielsen og hustrus Mindelegat I legatbestyrelsen sidder fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, mens suppleanten er på valg hvert år. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede følgende bestyrelsesmedlemmer til genvalg: Ole Rostmose, København Bjarne Vejsnæs, Sønderborg og som bestyrelsessuppleant indstillede bestyrelsen til genvalg: Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense De indstillede medlemmer til legatbestyrelsen blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. Legatbestyrelsen er herefter: Ole Rostmose, Carat Smykker & Ure, København Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg Berit Hertz, P. Hertz A/S, København Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense, suppleant Side 4 af 6

5 11. Faglig debat Ole Rostmose indledte debatten i forlængelse af Poul Guldborgs foredrag omkring etablering af netværk og ønskede en tilkendegivelse fra forsamlingen, hvorvidt man kunne bruge og drage nytte af disse tiltag medlemmer iblandt. Thomas Kruse foreslog, at man udsendte en fælles mail med information om netværk til de medlemmer, som ikke var til stede ved generalforsamlingen. Thorben Andersen nævnte, at han for en del år siden havde været med til etablering af nogle erfa-grupper, hvoraf nogle fortsat eksisterede, til stor gavn for de deltagende medlemmer. Birthe Frandsen omtalte de allerede eksisterende netværksgrupper, nemlig de såkaldte Guldpiger, som eksisterede i Jylland, Fyn og Sjælland. Thomas Kruse ønskede en uddybning af konferencen på Børsen den 6. juni. Trine Thorning oplyste, at det var en konference om den græseoverskridende kriminalitet som vedrørte hele detailhandlen, der jo oplevede mange røverier og tyverier. Justitsministeren havde selv ønsket mere fokus på problemet og var også til stede på konferencen. Trine Thorning var i tæt dialog og samarbejde med Dansk Erhverv og hun havde også plads i Handelsudvalget, hvor problemerne blev grundigt belyst og løftet op på højeste plan. På forespørgsel fra et medlem i forsamlingen omkring efteruddannelse oplyste Trine Thorning, at man er i gang med at planlægge nogle endagskurser med Ulrik Lynge, som forventes afholdt i sekretariatet på Kongevejen samt i Jylland. Der ville snarest komme besked herom. Der var ros til formanden for hans arbejde med leverandørerne, deres krav til forretningerne og deres nethandel og foreslog at dette kunne være et emne til netværk. Henrik Keis påpegede fordelene ved internettet, men efterlyste også ideer til hvordan vi fagfolk ellers kunne bruge nettet? events eller lignende. Thorben Andersen ønskede at dele sin begejstring over Anytimes kassesystem og lagerstyring, som fungerede perfekt og hvor servicen var i top. Charlotte Linde supplerede at man ikke behøvede at være medlem af Anytime for at købe systemet. Christian Knorr anførte, at han mærkede en markant stigning i snyd med Dan-kortet. Ole Rostmose tilsluttede sig problemet og havde derfor også bedt Trine Thorning tage det med i Handelsudvalget, hvor man havde meget fokus på brug af Dankortet og andre kreditkort. Svend Erik Agerfeldt gjorde opmærksom på, at udlændinge nemt kunne købe varer med stjålne kreditkort på webshops og at der nemt kunne gå 6 måneder førend tyveriet blev opdaget, så man skulle være OBS på denne type handel. Stine Jahn oplyste, at man kunne melde misbruget indenfor en frist der hed 13 måneder (og ikke som bankerne oplyste 3 måneder). På forespørgsel fra Vibholm orienterede Berit Hertz om det brev og spørgeskema, som TRYG havde udsendt til ca. 40 guldsmedeforretninger, der i al sin enkelthed handlede om genanskaffelse af guldsmedevarer. Berit Hertz rådede medlemmer til nøje at overveje, hvor langt man var villig til at gå, når det drejede sig om at yde forsikringsselskaberne procenter i forbindelse med genanskaffelse af stjålne smykker. Tidligere havde man givet 15% - nu var man oppe på 20% - 30% - og ingen vidste hvor man nu ville ende. Derfor måtte det være op til den enkelte guldsmed at sætte sin egen grænse for hvor langt man var villig at gå. Stine Jahn advarede i den forbindelse om Alka, der ofte benyttede guldsmedene til vurdering for så derefter at sælge smykker via deres egen hjemmeside. På forespørgsel fra Joan Stokholm omkring guldopkøbere, oplyste Trine Thorning, at man havde stor fokus på området, fordi de forskellige politikredse rundt omkring i landet fortolkede loven forskelligt. Man havde via dette tætte samarbejde med Rigspolitiet fået en kontaktperson, som man kunne henvende sig til, hvis man ønskede at melde ulovlige Side 5 af 6

6 guldopkøbere. I øvrigt tilføjede Trine Thorning, at Justitsministeriet arbejder på en lovændring. Ole Rostmose orienterede om de nye tiltag omkring messen i Bella Center og at den var flyttet til den 9. til 12. august samtidig med Modemessen. 12. Eventuelt Dirigenten meddelte, at næste års generalforsamling ville blive holdt på Fyn i weekenden den 1. og 2. juni Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som takkede generalforsamlingen for deres deltagelse og for et godt møde. Generalforsamlingen blev hævet kl Greve, den Peter Thykier Dirigent Side 6 af 6

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart

Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart Valg af dirigent. Dagsorden: 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2010

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere