Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. & 27. juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. & 27. juni 2008"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. & 27. juni 2008 Afbud fra: Boye Eckmann Indkaldt suppleant: Jørgen Nørris Christensen for Boye Eckmann Anette Rosenklint var fraværende fredag indtil klokken 11 og Jørgen Nørris Christensen, Lars Jensen og Christian G. Hansen forlod mødet fredag klokken Mødeleder: Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer: Erik Roland Referent: Michael Dreyer (torsdag) og Erik Bernhard Larsen (fredag) DAGSORDEN Torsdag den 26. juni Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til referat fra HB-mødet den 06. maj, den 29. Side 2 maj, den 12. juni og den 13. juni 2008 Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. OK 08 Side 3 a) Urafstemning Side 3 b) Orientering Side 3 c) Konfliktkontingent Side 4 d) Andet Side 5 Punkt 5. Forhandleruddannelsen for TR Side 6 Punkt 6. Formandskontrakt Side 6 Punkt 7. Ny uddannelse? Side 7 Punkt 8. Eksklusioner lukket punkt Side 7 Punkt 9. Arrangement for HB og TR Side 7 Punkt 10. Orientering fra regionerne Side 7 Punkt 11. Nyhedsbrev Side 8 Punkt 12. Punkter til næste HB-møde Side 8 Punkt 13. Eventuelt Side 8 Fredag den 27. juni Punkt 14. Kongressen 2008: Side 8 a) Drøftelse af budget for 2009, 2010 & behandling Side 8 aa) Uddannelse af HB Side 10 aaa) Formandens ideer Side 10 aaaa) Forventninger til formandskabet Side 13 b) Beretning 1. behandling Side 14 c) Nålefonden Side 16 d) Andet Side 16 Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 1 af 16

2 1. Godkendelse af dagsorden Vi mangler et punkt forventninger til formandskabet. Kommer ind i Punkt 14 aaaa). Vi stopper tidligt fredag. Punktet om at uddybe spørgeskemaundersøgelsen vedrørende Radiografen kommer på næste møde. Der er udarbejdet en artikel, som kommer med bladet i juni. 2. Bemærkninger til referat fra HB-mødet den 6. maj, den 29. maj, den 12. juni og den 13. juni 2008 Ingen bemærkninger til referaterne. 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Charlotte Graungaard Bech fortalte, at FRD har den højeste stemmeprocent ved urafstemningen til overenskomsten i Sundhedskartellet, 75,7 %. Formanden og HB er stolte over dette resultat. Charlotte Graungaard Bech har de sidste 14 dage været i personlig kontakt med ca. 15 % af medlemmerne på medlemsmøder rundt i landet. Sekretariatet har modtaget besked om, at Herlev påtænker at vælge en TR efter sommerferien. I den forbindelse rejste Gladys Geertsen diskussionen om, at mange henvendelser er top-bund, og at regionerne ikke inddrages tilstrækkeligt i disse henvendelser. Gladys Geertsen foreslog at det bliver en kongresdiskussion, hvordan opgaverne i Region og Sekretariat præciseres og fordeles. Der skal udarbejdes et oplæg til kongressen om forretningsgange ved medlemshenvendelser. Hvornår er det regionen og hvornår er det sekretariatet, der tager en opgave, samt informationspligten mellem de to niveauer? Der laves et oplæg i samarbejde mellem Gladys Geertsen og sekrtariatet. Charlotte Graungaard Bech har fået en suppleantpost i DSA s hovedbestyrelse. Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland har haft et møde med FTF-A. Vi har fået valgt en delegeret (Marianne Kann) og en suppleant til FTF-A s delegeretmøde. Charlotte Graungaard Bech tager til formandsmøde i FTF-A i august. FRD vil, i forlængelse af diskussionen om kollektiv overflytning eller ej, bestræbe sig på at varetage de medlemmers interesser bedst muligt, der har valgt at stå i FTF-A. Der skal samles op på de grupper nedsat ude i regionerne af ledelserne, der skal se på skannerkapaciteter og de nationale indkøb. Erik Roland er tovholder. Der blev udvekslet erfaringer om medarbejderindflydelse i denne proces. Både Christian Gøttsch Hansen og Charlotte Graungaard Bech har færdiggjort deres diplomuddannelser i ledelse. Michael Dreyer har færdiggjort sin socialrådgiveruddannelse. Charlotte Graungaard Bech meddelte at hun ønsker at genopstille til formandsposten. Christian Gøttsch Hansen meddelte at han ønsker at genopstille som næstformand. Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 2 af 16

3 4. OK 08 a) Urafstemning Resultaterne er offentliggjort. Regionstallene er også offentliggjort. b) Orientering Charlotte Graungaard Bech orienterede om møde i DSR den 25. juni, hvor frivilligt ekstraarbejde (FEA) blev diskuteret. Der blev drøftet, hvad vi er oppe imod, blandt andet at nogle arbejdsgivere ikke mener, at det er nødvendigt at indgå FEA-aftaler for at få samlet op efter konflikten. DSR s HB vil ikke udarbejde retningslinier centralt, og dette er FRD enig i. Det er derfor vigtigt for FRD, at vi har overblik over de gældende aftaler. Michael Dreyer har sendt en mail ud til alle TR, hvor disse bedes sende de gældende aftaler ind til FRD s sekretariat. Det er ikke så enkelt at finde frem til et entydigt niveau for FEA-aftaler, der er parametre som regionale betingelser, undersøgelsens karakter, udbud og efterspørgsel. Aftalerne skal fremover indgås mellem DSR og hospitalet. Anette Rosenklint påpegede at TR har svært ved at få fat i aftalerne, og at det er kun lederne der har overblikket, så derfor er det dér, vi bør henvende os. Lars Jensen påpegede at det er vigtigt at finde ud af hvem der har forhandlingsretten. Hvad gør DSR ved FEA? Charlotte Graungaard Bech svarede, at den 25. juni kaldte kredsene uddelegering af aftaleretten ved FEA tilbage til kredsformanden. Der er en del skuffeaftaler, som der skal ryddes op i. Det er vigtigt at der kommer orden på det. Det er vigtigt at FRD s regionsformænd og FRD centralt er med på sidelinien. Dette tilkendegav Charlotte Graungaard Bech også på DSR s HB-møde den 25. juni. En røntgenafdeling er at betragte som en produktionsafdeling i lighed med anæstesi- og operationsafdelinger, men specielle forhold gør sig gældende. Det er vigtigt, at vores behov og indflydelse bliver sat på dagsordenen. Charlotte Graungaard Bech skriver et brev til alle kredsformændene i DSR. Ninna Friis har allerede skrevet til sin kredsformand, og bliver en del af den gruppe, der skal indgå nye aftaler. De gamle aftaler må gerne køre videre. Ninna Friis påpegede at der også kommer retningslinier for hvornår FEA må bruges. Delkredsen Ribe Amt har indgået en FEA under konflikten, som den lokale formand har underskrevet. Retningslinierne for hvem der må skrive under og de retningslinier, der er givet af DSR s HB skal bredes ud. Der kommer et referat fra dette HB-møde, som kredsene skal indordne sig efter. I Region Hovedstaden er der ikke uddelegeret kompetence til TR eller FTR, de ligger hos kredsformand og regionsledelse. Charlotte Graungaard Bech orienterede fra DSR s HB-møde, at der er andet end FEA i spil ved aftaler om afviklingen af ventelister opstået i forbindelse med konflikten. Der er flg. aftalepunkter, hvor medlemmerne er i fokus: Arbejdstid FEA Overarbejde, + tid Ret til fuld tid Vikarordning (2009) Resultatløn Lokale lønaftaler Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 3 af 16

4 Der er således 8 punkter der kan indgås aftaler på. Andre fokusparametre for medlemmerne er: Normering Faget Arbejdskraftmangel Det offentlige vs. det private Ligeløn/aftalemodel Kollektiv før individuel aftale For arbejdsgiveren er fokus: Maksimalt udbytte Minimalt forbrug Privat til offentligt Opgavefordeling Regioner KL regeringen. Individuel før kollektiv aftale Alle disse parametre skal indtænkes i indgåelsen af nye aftaler. Charlotte Graungaard Bech skriver et brev til DSR s kredsformænd, hvor FRD s interesser i at have indflydelse på nye arbejdstidsaftaler bekendtgøres, og hvor det anbefales at FRD s regionsformænd deltager i arbejdet om udformningen af disse aftaler. c) Konfliktkontingent DSR s HB vedtog den 25. juni, at færdiguddannede, der har studeret under konflikten skal betale 25 % af konfliktkontingentet det første år og fuld konfliktkontingent i en eventuel følgende periode. Det gør vi ikke, da vores studerende ikke har stemmeret. Vedrørende medlemmer, der påtænker udmeldelse af økonomiske årsager, så har Charlotte Graungaard Bech retten til at lave personlige ordninger for økonomisk trængte medlemmer, men ingen undtages fra pligten til at betale konfliktkontingent. Erik Bernhard Larsen rejste spørgsmålet om de, der overgår til lovligt passivt medlemskab ved barselsdagpenge. Disse skal betale konfliktkontingent. Vedrørende medlemmer, der melder sig ud under konflikten, så har ca. 10 ytret tanker om dette. Gladys Geertsen påpegede at det er vigtigt at det er formanden eller næstformanden, der taler med de medlemmer, der ønsker at melde sig ud. Anette Rosenklint påpegede at der bør være en mulighed for at betale hele konfliktkontingentet på én gang. Lars Jensen påpegede at det er et kontingent, og fradragsretten ikke kan samles. Erik Bernhard Larsen meddelte at der ikke kan samles fradrag for kontingent udover et år. Administrativt vil det være en ekstra byrde. Jørgen Nørris Christensen meddelte at ordet strejkekontingent gerne må indgå, og at det ifølge SKAT er fradragsberettiget. Erik Roland påpegede, at DSR har besluttet, at såfremt man genindmeldes uden at betale udestående konfliktkontingent, så fratages man de almindelige medlemsrettigheder i en karensperiode på tre år. Charlotte Graungaard Bech påpegede vigtigheden i signalet om at konfliktkontingentet betales, også for de der overgår til passiv ydelse. Christian Gøttsch Hansen mente at det klart er en principsag, at der betales noget. Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 4 af 16

5 Konfliktkontingent er tilbagebetaling af et lån fra fællesskabet og dette bør tydeliggøres overfor medlemmerne. Der er 30 medlemmer, der ikke har betalt for maj måned og 7, der ikke har betalt for april og maj. Michael Dreyer sagde at en kontaktperson havde ytret ønske om at hun fik besked om udmeldte kolleger. Dette foreslås at gælde til alle TR. Anette Rosenklint bakkede dette op. Gladys Geertsen påpegede at der igen opstår en top-bund situation, hvor regionsformænd ikke informeres tilstrækkeligt. Charlotte Graungaard Bech påpegede at TR og regionsformænd får besked samtidigt. Ninna Friis ville gerne have en opfordring til TR om at tage kontakt til regionsformanden. Derved fortsætter dialogen mellem TR og regionsformand. DSR opkræver konfliktkontingent på 374,50 året ud, og det vil FRD også gøre. Beløbet for 2009 og frem er endnu ikke klarlagt. Meddelelsen om de to sidste måneder sendes ud til vores maillister, lægges på hjemmesiden og kommer i bladet i august. Anette Rosenklint påpegede at det skal meldes ud, at arbejdsmarkedsbidraget fratrækkes udbetalingerne af konfliktstøtten med 3,81 %. Dette skulle svare til at der betales skat af de 8 %. Der var enighed om at retningslinierne i bilaget til mødet skal gælde med de tilføjelser, der er nævnt om at de på passiv ydelse betaler fuldt konfliktkontingent. Bilaget rettes til. Ved udmeldelser sender sekretariatet en kopi af brevet til medlemmet til både TR og regionsformanden, med opfordring til at TR kontakter sin regionsformand. Det meldes ud via mail, hjemmeside og i bladet, at der opkræves fuld kontingent for november og december, og at arbejdsmarkedsbidraget fratrækkes udbetalingerne af konfliktstøtten med 3,81 %. Dette svarer til at der betales skat af de 8 %. d) Andet Charlotte Graungaard Bech blev den 25. juni interviewet til P1 sammen med andre små organisationer. Der er ingen uenigheder imellem organisationerne internt. Det er vigtigt at vi får evalueret på alle niveauer. Der er ikke konkret aftalt evaluering endnu. Gladys Geertsen mente, at der skal evalueres med DSR, da ikke alt har forløbet hensigtsmæssigt. Charlotte Graungaard Bech påpegede at en intern evaluering er nødvendig først. Charlotte Graungaard Bech vil gerne tage rundt til evaluering i regionerne sammen med regionsformændene. Der vil være løbende evalueringer. Lars Jensen påpegede at det er vigtigt at TR evaluerer med medlemmerne og klædes på af medlemmerne. TR evaluerer sammen den 10. og 11. september. Lars Jensen mente konkret at vi kan forvente af DSR, at de husker radiograferne hver gang. Christian Gøttsch Hansen påpegede vigtigheden af at der bliver evalueret både bagudrettet og fremadrettet. Sekretariatet skriver ud til TR, om at der dels opfordres til at evaluere med medlemmerne og dels om at der bliver et møde i regionerne inden den 10. september. Ninna Friis udtrykte behov for også at evaluere på et formandsmøde, med særlig henblik på beredskabsforhandlingerne. Charlotte Graungaard Bech kunne godt tænke sig at der Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 5 af 16

6 blev nedsat en gruppe på 2 eller 3 HB-medlemmer til evaluering af de mere praktiske dele (merchandise, aktioner mm.) Der bliver en omfattende evaluering af konflikten på HB-mødet den 22. oktober. Sekretariatet melder ud til TR vedrørende opfordring til at evaluere med medlemmerne. Der blev nedsat en gruppe bestående af Patricia Svendsen, Anette Rosenklint og Jørgen Nørris Christensen til at evaluere på det praktiske niveau. Evalueringer samles for FRD på HB-mødet den 22. oktober. Anette er tovholder for gruppen. 5. Forhandleruddannelsen for TR Det blev diskuteret, hvorvidt HB skulle kunne tage forhandleruddannelsen. Forhandleruddannelsen bliver udbudt i: To moduler for de der ikke har forhandleruddannelsen, og Et modul for de der har. Lars Jensen påpegede at HB kan deltage, det er ikke noget problem for TRU. Patricia Svendsen sagde at hun havde ytret ønske om deltagelse. Anette Rosenklint mente at HB ere skulle danne en gruppe for sig. Gladys Geertsen mener ikke at hun ville få udbytte af en forhandleruddannelse på det niveau. Lars Jensen påpegede at niveauet ikke er lavere her end det der f.eks. udbydes af FTF. Konteringen af HB s deltagelse besluttes på et senere tidspunkt. HB kan melde sig til forhandleruddannelsen. 6. Formandskontrakt Charlotte Graungaard Bech har haft kontakt til andre formænd i de små organisationer i Sundhedskartellet. Når vi kender indholdet i deres kontrakter kan det konkretiseres, hvad indholdet af en formandskontrakt præcist skal være. En kontrakt med indhold om f.eks. en hensigtserklæring om en sygdomsperiode og hvordan vi agerer i den situation. En kontrakt skal ikke nødvendigvis vedtages på en kongres. Eva Holst mente at en vedtagelse på kongressen var det, der blev besluttet på sidste møde, da hendes forslag der ikke var blevet afvist. Denne fortolkning af den demokratiske proces afviste Charlotte Graungaard Bech. Det kan heller ikke lade sig gøre for nuværende, da tiden ikke er til det. Men Charlotte Graungaard Bech vil ikke afvise forslaget om at der skal udarbejdes en kontrakt til vedtagelse på kongres. Lars Jensen var enig i at formandens vilkår skal være offentlig for alle medlemmer, men om det skal vedtages af kongressen har han ikke taget stilling til. Charlotte Graungaard Bech tydeliggjorde at det ikke var muligt at overskue konsekvenserne for at skulle udarbejde en kontrakt til vedtagelse på kongressen nu, men at der arbejdes videre med det. Christian Gøttsch Hansen var enig i disse betragtninger og gjorde opmærksom på, at der er tale om en proces. Eva Holst var ikke tilfreds med at man ikke er nået længere i udarbejdelsen. Charlotte Graungaard Bech mente at fokus var at sikre FRD s midler, og ikke hvorvidt en kontrakt skulle vedtages på den kommende kongres. Charlotte Graungaard Bech ville gerne have sig frabedt at der kom betragtninger fra Eva Holst om at det ikke var prioriteret med i arbejdet siden mødet i marts, hvor der har været overenskomstforhandlinger og 2 måneders konflikt at prioritere. Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 6 af 16

7 Ninna Friis mente ikke at det for nuværende kunne nås at komme på kongres som et gennemarbejdet forslag, og vi kender ikke konsekvenserne af at skulle vedtage en ikke gennemarbejdet kontrakt. Anette Rosenklint, Jørgen Nørris Christensen, Patricia Svendsen og Alice Munk var enige heri. Lars Jensen påpegede at beslutningen om formandens vilkår blev taget tidligere, for ca. et år siden. Charlotte Graungaard Bech var ikke parat til at skulle forsvare formandens betingelser på daværende tidspunkt, og det fungerer fint med de oprindelige betingelser i dag. En kontrakt skal bestå af både vilkår og hvordan vi stiller os ved sygdom mv. Ninna Friis fastholdt vigtigheden i at få det grundigt gennemarbejdet. Der arbejdes videre med at afsøge indholdet og udarbejde en formandskontrakt. 7. Ny uddannelse Det vi ved, er, at den ny uddannelse endnu ikke er godkendt. Vi har hørt, at bioanalytikerne har henvendt sig på skolen for at starte et hold op i nuklearmedicinsk CT, hvilket er afvist på baggrund af kapacitetsproblemer. Christian Gøttsch Hansen berettede at der ikke er noget godkendt, men at der på UC Lillebælt ageres som om den var. Charlotte Graungaard Bech fremlagde at der er masteruddannelse i billeddiagnostik på Syddansk Universitet. Vi har fremsendt et positivt høringssvar. Med hensyn til NOMAR berettede Erik Roland at man forventer at første hold starter i september Der skal være en samling af universiteter og organisationer i efteråret. Man regner med at der vil være et samarbejde mellem de to masteruddannelse. Marianne Gellert er involveret i begge projekter. 8. Eksklusioner Lukket punkt. 9. Arrangement for HB og TR Baggrunden for punktet er arrangementet for TR den 10. og 11. september. Lars Jensen meddelte at TRU ikke har prioriteret at HB skulle deltage i samlingen. Det er et TR arrangement. Alice Munk mente ikke at HB bør deltage. HB tilbydes ikke at deltage i TR samlingen. 10. Orientering fra regionerne Region Syddanmark orienterede om problemer med FEA og om at tilbageholde aftalerne. Arbejdet omkring FEA skal være i samarbejde med kredsen. I Nordjylland er de ved at udarbejde en kompetencedatabase til brug for lokal løndannelse på regionsniveau. RSD arbejder på at skolerne skal yde støtte til rejser ved valgfag. Michael Dreyer gjorde opmærksom på at Studiefonden også er en mulighed for støtte til valgfag på andre skoler. Ingen meldinger om problemer i Midtjylland. Dette skyldes nok feriestemning. Der genoptages FEA efter den gældende aftale. Sundhedskartellet vil gerne evaluere på tværs i regionen. I Region Sjælland har der været problemer på nogle afdelinger. Ninna Friis fandt det i øvrigt urimeligt at skulle kæmpe for at få sin berettigede løn under konflikten som TR. Charlotte Graungaard Bech påpegede at det var et problem i hele landet og bør indgå i en eva- Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 7 af 16

8 luering. Ninna Friis synes at det har været positivt at få vist tillid fra ledelse og kolleger til at kunne planlægge nødberedskabet. Det kunne dog føles som et antiklimaks pludselig ikke at være en del af det arbejde mere. Charlotte Graungaard Bech vil gerne have meldinger om, hvis der er sårede ude på afdelingerne, så kommer vi gerne ud. Der var ikke noget at orientere fra Region Hovedstaden. 11. Nyhedsbrev Navnedebat Konfliktkontingent Se i øvrigt referatet 12. Punkter til næste HB-møde Formandskontrakt Kongres: Evaluering af regionsstrukturen. Uddannelse af HB. Ændring af navn. Top-bund kommunikation. Er radiografi for radiografer? 13. Eventuelt Meld afbud i god tid eller nævn i god tid, at man skal gå før mødet er afsluttet. 14. Kongressen 2008: a) Drøftelse af budget for 2009, 2010 & behandling Erik Bernhard Larsen uddelte nye budgetter med 3,3 % kontingentstigning, således at der både er 3,3 og 3,5 %. Der er indløbet lokale budgetforslag fra Region Syddanmark og fra Region Hovedstaden. Patricia Svendsen påpegede at der ikke sat penge af til HB-seminar, og at Region Nordjyllands budget ikke er rettet til på side 11. Revisoren kunne ikke anbefale at gå længere ned i den årlige budgetstigning end 3,5 %. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig revisorens anbefalinger. Lars Jensen sagde at en stigning fra 3,3 til 3,5 % skal begrundes i det forventede pristalsindeks. Lars Jensen påpegede at der skulle konsekvensrettes til 3,5 % i hele budgettet. Lønudgifterne er fremskrevet med 4 %. Den fremskrivning skal øges jf. OK 08. Sekretariatet skal have nyt IT. Michael Dreyer og Erik Bernhard Larsen ser på nyanskaffelser af både hardware og software. Vedrørende hjemmeside har Erik Bernhard Larsen forslag om anskaffelse af Typo 3. Det koster i anskaffelse og i vedligeholdelse årligt. Der skal ses på andre løsninger også. Vedrørende regionsregnskabet, så påpegede Charlotte Graungaard Bech at det er utilrådeligt at lave store ændringer i fordelingen til regionerne før regionsstrukturen er evalueret færdig, som det blev lovet på kongressen i Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 8 af 16

9 Patricia Svendsen påpegede, som løsningsforslag på Region Syddanmarks problemer, at der kunne tages beslutninger ved for eksempel telefonmøder i stedet for 8 heldagsmøder i regionsbestyrelserne. Lars Jensen synes at medlemmerne i Syddanmark har krav på kvalitet, og at det koster penge. Ninna Friis kan ikke se det rimelige i at Syddanmarks bestyrelser skal have en så stor andel af regionens budget. På Sjælland vil medlemmerne have arrangementer for pengene. Ninna Friis vil være ked af, hvis det danner præcedens, at bestyrelserne skal have honorar. Jørgen Nørris Christensen forklarede at møderne holdes ude i geografien, hvor så bestyrelserne møder medlemmerne. Derfor afholdes dagsmøderne. Det skaber synlighed. Eva Holst påpegede, at hvis en post forhøjes skal det også prioriteres hvad vi ikke skal. Lars Jensen mente at der er råderum til en forhøjelse i budgettet. Charlotte Graungaard Bech fremførte at vi har et behov for at have henlæggelser til egenkapitalen i den kommende periode. Christian Gøttsch Hansen påpegede som regionsformand, at Region Syddanmark også har sociale arrangementer, og at de lægger et stort stykke arbejde i at skabe kvalitet for medlemmerne. Christian Gøttsch Hansen vil gerne diskutere medlemsarbejdet. Charlotte Graungaard Bech anerkender, at der er et problem med afstandene i Region Syddanmark. Men at der mangler en evaluering af hele strukturen. Charlotte Graungaard Bech kom med konkrete forslag til løsninger på Syddanmarks problem. Det kunne være halve frikøb, opdelte møder eller andre billigere løsninger. Lars Jensen påpegede at de var nødt til at bruge af regionsformandens frikøb til frikøb af bestyrelsen. Gladys Geertsen fortalte at den studerende i bestyrelsen i Region Hovedstaden havde påpeget de forskellige forhold mellem regionsbestyrelserne. Ninna Friis fortalte at deres bestyrelse arbejder gratis, men at det da ville være godt at kunne frikøbe til møderne, men at hun synes at det er dyrt. Lars Jensen påpeger at det fagpolitiske kvalitetsmæssige er afhængigt af de forhold bestyrelsesmedlemmerne tilbydes. Eva Holst påpegede at vi er her for medlemmernes skyld. Hun vil ikke lægge ryg til at pengene går til bestyrelseshonorarer i en tid, hvor vi er ude og opkræve konfliktkontingent. Syddanmarks forslag er derfor usælgeligt overfor medlemmerne. Charlotte Graungaard Bech anerkender de regionale forskelle. Evalueringen kommer dog før forandringerne. Charlotte Graungaard Bech er bekymret for de politiske signaler ved at lave en så stor opskrivning af de regionale budgetter, som foreslået af Region Syddanmark. Christian Gøttsch Hansen indrømmede, som næstformand, at overslaget og budgettet fra Syddanmark er urealistisk. Men er helt på det rene med at aktiviteterne skal ud til medlemmerne. Alice Munk havde svært ved at se honorering af bestyrelsen som aktiviteter. Lars Jensen påpegede at der er tale om et rammebudget, og at HB kan flytte på posterne i kongresperioden. Lars Jensen mente at det var vigtigt at se på mere subjektive kriterier for fordelingen. Dette var Ninna Friis uenig i. Charlotte Graungaard Bech påpegede at det der vedtages på kongressen er kontingentsatserne. Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 9 af 16

10 Charlotte Graungaard Bech samlede op, og gentog at evalueringen på kongressen skal på plads før en forandring kan foreslås. Lars Jensen anerkender flertallets holdning og aktiviteterne bliver rettet ind efter det vedtagende budget. Charlotte Graungaard Bech synes også at der i kongresperioden skal ses på konkrete behov i regionerne. Christian Gøttsch Hansen tror at det er svært at få medlemmerne til at føle ejerskab af en strukturdiskussion. Charlotte Graungaard Bech påpegede at diskussionen skal være overordnet. Lars Jensen mente, at det er HB eller bestyrelserne der vil komme med holdninger til strukturen, og ikke de menige medlemmer. Der bliver ikke ekstra bevillinger på budgetforslaget. Efter at strukturen er evalueret på kongressen skal der igen ses på konkrete poster i regionernes budgetter. aa) Uddannelse af HB Charlotte Graungaard Bech fremførte et ønske om at få uddannelse af HB på budgettet. Eva Holst mente, at der skal følges op med en politik på området og en forpligtelse til intern vidensdeling. Således at ret og pligt går hånd i hånd. Charlotte Graungaard Bech synes at det er en god ide og anbefalede at Eva Holst udarbejder et skriftligt oplæg til næste møde. Dette accepterede Eva Holst. Beløbsmæssigt blev det foreslået at der på budgettet kom et beløb på kr Eva Holst udarbejder til næste møde et politikpapir vedrørende uddannelse af Hovedbestyrelsen. Der afsættes kr. årligt på budgettet til uddannelse af HB. aaa) Formandens ideer Nyt navn Charlotte Graungaard Bech nævnte at man måske igen skulle overveje at ændre FRD s navn. Hvorfor står der for eksempel Danske Radiografer på vores logo? Ninna Friis sagde, at hun har talt varmt for ændring af navn. Man bruger ikke det fulde navn. Det må godt koste noget og hvis det bevirker, at man bliver mere synlig, må det være det, der skal til. Patricia Svendsen mente også at tiden til at skifte navn er nu. Gladys Geertsen sagde, at Danske Radiografer ville være et godt navn. FRD er ikke slået fast det har vi set under konflikten. Vores nuværende logo kan bevares og det er godt. Erik Roland nævnte de øvrige organisationers forkortelser og de er ikke alle lige gode. Lars Jensen mente, at vi skulle gennemtænke det godt inden kongressen. Han kunne i og for sig godt se det fornuftige i et skift, men det skal forberedes. Eva Holst var betænkelig ved Danske Radiografer. Er alle danske? Eva Holst påpegede at vi er fælles om faglige interesser som radiografer, ikke i nationalt tilhørsforhold. Jørgen Nørris Christensen mente, at man på kongressen skulle forberede folk på det og så på næste kongres skifte. Ninna Friis mente, at enten forberedte man det godt nu op til kongressen og skiftede. Ellers skal der ikke ændres noget. Lars Jensen gentog at det skal overvejes og forberedes grundigt. Man kan godt sige, at vi skal modernisere os. Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 10 af 16

11 Ninna Friis mente, at medlemmerne under konflikten kunne se behovet for en fagforening, og har set, at FRD er en sådan, og ikke bare en forening. Charlotte Graungaard Bech sagde, at FRD har et imageproblem og det er blevet tydeliggjort under konflikten. De ting vi har lært under konflikten kan forberede os godt til kongressen, hvor vi skal rette på de uhensigtsmæssigheder vi ser. Hun ser ingen fare i navnet Danske Radiografer. Christian Gøttsch Hansen mente, at her gjaldt det om at få navnet rettet til så det passer til det der står på logoet. Erik Roland nævnte, at det kunne tage tid at få vedtaget et nyt navn der skal sættes god tid af på kongressen. Han spurgte om man i regionerne ville forberede sine delegerede? Eva Holst spurgte om man kunne skrive det ind i beretningen at vi forbereder et nyt navn og tage debatten i Radiografen i den kommende tid. Lars Jensen var enig med Eva Holst. Ninna Friis var ikke enig. Der kommer eventuel en konflikt i den nye kongresperiode og så har vi igen problemer med vores image. Det kræver en kongresbeslutning at få navnet ændret i følge FRD s love. Alice Munk har det fint med at ændre navnet til Danske Radiografer. Lars Jensen og Jørgen Nørris Christensen ville gerne vide, om man har fundet frem til navnet. Det kan ikke bare ændres, vi må forberede kongressen på det og vi skal tænke os godt om. Det er følsomt emne. Ninna Friis mente, at det har været drøftet flere gange i HB, så det er ikke taget ud af den blå luft. De unge på Sjælland siger Radiografforeningen. Der har været tale om en løbende debat. Besluttes det i dag at arbejde videre med et nyt navn, så er debatten i gang, og det kommer ikke som en overraskelse i kongresmaterialet. Charlotte Graungaard Bech var enig med Lars Jensen om at det er en hurtigt beslutning, men ved Danske Radiografer holder man fast ved noget, der er kendt i forvejen. Det kan bedre sælges. Gladys Geertsen spurgte til den nye uddannelse, hvor bioanalytikerne kommer med og de der arbejder på PET skannere måske kommer med i FRD. Charlotte Graungaard Bech mente, at så var der tale om noget helt andet. Charlotte Graungaard Bech fornemmede en overvejende god stemning for at ændre. Hun forstår godt Jørgen Nørris Christensen og Lars Jensen. Skal navnet ændres hurtigt, så er det Danske Radiografer der er i spil. Det kan gøres hurtigt. Regionerne sonderer stemningen blandt de delegere sommeren over. Er stemningen negativ kan forslaget trækkes. Der skal sættes en deadline, og navnet og processen skal også beskrives i Radiografen. Der kommer tilbagemeldinger om stemningen på HB-mødet i august. Ninna Friis var enig med Charlotte Graungaard Bechs betragtninger. Jørgen Nørris Christensen var enig i, at den skal vendes i baglandet og at regionerne er forpligtede til at give en tilbagemelding. Lars Jensen erkendte at flertallet er for et nyt navn, men vil ikke selv gå på talerstolen og forsvare det. Gladys Geertsen mente at vi bør skrive til de delegerede at HB har drøftet og give de argumenter vi fremsætter. Charlotte Graungaard Bech udarbejder et argumentpapir. Eva Holst foreslog at der udarbejdes en artikel i Nyhedsbrevet. Patricia Svendsen sagde, at hun under konflikten har fået mange af de menige medlemmer på maillisten, så dem kunne man også sende til Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 11 af 16

12 Malene Stigaard påpegede, at de studerende ikke har problemer med nyt navn de ved ikke hvad FRD står for. Der sendes en mail ud til alle mail-lister og der udarbejdes et oplæg i Nyhedsbrevet vedrørende en ændring af foreningens navn til Danske Radiografer. Oplægget lægges ligeledes på hjemmesiden og sættes i Radiografen. Såfremt forslaget møder stor modstand trækkes det. Radiografi er for radiografer Det har vi sagt mange gange og vi skal på kongressen drøfte om det stadig holder. Holder det stadig, kan der ikke åbnes for andre, der måtte ville være med i FRD (for eksempel betjeningspersonale til mammografiscreeninger). Så kan vores love ikke ændres i forhold til, hvem der kan optages. Christian Gøttsch Hansen mente, at radiografi er et fag. Derfor er det et godt mantra. Men vi skal også se på, om vi sætter os bag af dansen ved at fastholde mantraet eller om vi glider med. Charlotte Graungaard Bech sagde, at radiografer gerne vil være beskrivende radiografer på bekostning af, at man mere eller mindre giver afkald på mammografi eller at tage thorax. Derfor har vi af og til en dårlig sag og vi kan ikke hovedløst holde fast i at Radiografi er for radiografer. Jørgen Nørris Christensen kunne godt se, at fremtiden er mere end radiografi. Eva Holst fremførte, at der er opgaveglidning på sundhedsområdet og at alle gerne vil påtage sig andre opgaver end dem de er uddannet til. Christian Gøttsch Hansen mente at FRD skal fastholde radiografernes faglighed, så de studerende ved hvor radiograferne står og hvor de hører til. Der må hverken gives køb på fagligheden eller identiteten som radiograf, og i det hele taget skal vi passe på med, hvad vi giver køb på. Patricia Svendsen nævnte Eurotomdirektivet, der forhåbentlig skal ændres. Når det sker, opnås måske bedre mulighed for at få SIS til at tage indberetninger alvorligt. Lars Jensen sagde, at radiografien ikke er en hindring for at være beskrivende radiograf. Men kommer de op er der hul i bunden, så det er her, der er et problem, da der ikke er nok radiografer. Kommer andre faggrupper ind, så skal de vide, at det er FRD s holdninger de kommer ind under. Charlotte Graungaard Bech påpegede, at vi har behov for at kongressen giver et nyt mandat til at fastholde at radiografi er for radiografer. Der skal ikke lægges op til et nyt mantra. Der er en gruppe af vores medlemmer, der siger, at vi overtræder vores mantra når vi arbejder for en uddannelse, hvor andre også har adgang. FRD skal følge med tiden. Mantraet er basalt når vi skal drøfte vores politik og derfor er der behov for at drøfte det på kongressen. Erik Roland mente, at vi med vores mantra ikke har mulighed for at gå i offensiven. Hvis det ændres lidt, vil det være muligt. Mammografiassistenterne kan vi ikke have med i FRD, som det er nu. Det ville ellers være rart, da det ville gøre det lettere at kontrollere. Kommer der radiografassistenter, kan FRD være offensiv og få en overenskomst for dem, og dermed få dem med i FRD. Alice Munk spurgte til, hvorvidt vi så skal se på om det er folk med funktionen at tage billeder med ioniseret stråling, vi kan have med i foreningen? Gladys Geertsen udtrykte, at hun selvfølgelig havde hørt mantraet, radiografi er for radiografer mange gange, men ville gerne vide hvor FRD havde det på tryk. I vores visioner, i vores love eller generelt i FRD s strategier? Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 12 af 16

13 Gladys Geertsen mente for øvrigt at et sådan stort punkt burde være et selvstændigt punkt på dagsordenen. Desuden mente hun, at man blandede to meget relevante emner sammen. Hvilke personalegrupper må udføre radiografi, og hvordan definerer vi radiografi? Hvilke personalegrupper ønsker vi FRD skal repræsentere. Gladys Geertsen påpegede, at det er vigtig ikke at blande de to ting sammen. Charlotte Graungaard Bech sagde, at det hun ville med drøftelsen i HB var, at der skulle tages stilling til om det skulle debatteres på kongressen. En sådan debat skal forberedes. Lars Jensen sagde, at selv om vi siger at radiografi er for radiografer, så har vi dog ikke noget imod at røntgensygeplejersker arbejder på røntgenafdelingerne. Charlotte Graungaard Bech sagde, at det hænger sammen med, at de var der før os. Charlotte Graungaard Bech ville høre, om det var relevant at drøfte det på kongressen? HB nikkede til at punktet kom som debat på kongressen. Radiografi for radiografer kommer på kongressen som debatpunkt. Kommunikation Charlotte Graungaard Bech omtalte synlighed som det alle efterlyser, både medlemmer og eksterne personer. FRD er nødt til at gøre noget ved det. Hun præsenterede nogle tanker omkring emnet. På sigt er en kommunikationsmedarbejder en god mulighed. Charlotte Graungaard Bech talte om kommunikation og sagde blandt andet, at det skal tænkes ind i alt hvad vi foretager os. Derfor er tanken om en kommunikationsmedarbejder opstået. Det blev konstateret under konflikten, at medlemmerne vil se giraffen alias formanden. Der er blevet talt meget om synlighed i den forbindelse. Charlotte Graungaard Bech sagde, at FRD skal prøve at nytænke opfattelsen af synlighed. Det var der bred enighed om. Ninna Friis mente, at vi godt kan speede processen op. Charlotte Graungaard Bech har en kontakt, vi muligvis kan trække på i første omgang. Sundhedspolitisk stof vil medlemmerne gerne se mere af i Radiografen. Eva Holst påpegede, at vi skal passe på at der ikke blot er form, men også indhold i det vi gør. I beretningen skal Synlighed og Kommunikation med under visionsafsnittet. Der var bred enighed om at den handleplan, der har været med de sidste to kongresser, skal tages ud af beretningen, og at der skal tænkes nyt omkring handleplan. Ninna Friis mente, at det vil være godt med et oplæg udefra omkring kommunikation. Synlighed og Kommunikation indarbejdes i FRD s beretning under Visioner for FRD. aaaa) Forventninger til formandskabet Gladys Geertsen spurgte Christian Gøttsch Hansen om årsagen til at han genopstiller som næstformand. Hun mener ikke at det er foreneligt at være regionsformand for Region Syddanmark og næstformand for FRD. Christian Gøttsch Hansen sagde, at han afviklede sit regionsformandskab, da han ikke genopstiller som formand i Region Syddanmark på generalforsamlingen til foråret. Han genopstiller som næstformand fordi han synes jobbet er spændende. Gladys Geertsen mente ikke at Christian Gøttsch Hansen er synlig som næstformand. Ninna Friis savner også mails fra Christian Gøttsch Hansen og hun savner at han af og til spørger ud til folk. Især mente Ninna Friis at Christian Gøttsch Hansen ikke har været sær- Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 13 af 16

14 lig synlig i konfliktsituationen. Ninna Friis gjorde opmærksom på, at økonomien var vigtigt og hun mener den skal følges tæt. Christian Gøttsch Hansen mente at han var økonomisk ansvarlig. Han sagde, at det af og til er vanskeligt at skelne mellem regionsformand og næstformand. Derfor genopstiller han ikke som regionsformand. Omkring hans usynlighed under konflikten sagde han, at han jo ikke havde konfliktet, men tværtimod havde haft mere arbejde, da de studerende var på skolen. Ninna Friis mente, at 2 dage om ugen som næstformand formentlig ikke er meget. Eva Holst mener, at man skal afstemme forventninger til næstformandsposten på forhånd. Gladys Geertsen foreslog, at man måske hvert halve år skulle vurdere om der var råd til at frikøbe næstformanden mere end 1 dag ugentlig. Christian Gøttsch Hansen sagde, at han var engageret i FRD og at han tænker FRD. På hans ansættelse er han gået ned til 30 timer altså 1 dag ugentlig i FRD. Lars Jensen sagde, at det er FRD s problem, at man har en næstformand på de betingelser, der er. Han nævnte, at da Johnny Jensen var næstformand var han heller ikke synlig. Frikøb 1 dag ugentlig gør ikke at man bliver synlig, så vilkårene skal man måske være anderledes. Charlotte Graungaard Bech sagde, at fra hun og Christian Gøttsch Hansen overtog fuldt ud i 2007, har der været mange opgaver og udfordringer. Indfrielse af forventninger er en løbende proces. Charlotte Graungaard Bech og Christian Gøttsch Hansen drøfter jævnligt hvilke opgaver han kan påtage sig, men der er ting, som ikke er realistiske i forhold til at være frikøbt en eller to dage om ugen, for eksempel høringssvar, hvor svarfristen et meget kort. Det er dog vigtigt at formandskabet sparrer med hinanden. Charlotte Graungaard Bech påpegede, at den forgangne periode har været meget udfordrende med vanskelige opgaver, og at der i den kommende periode kan komme gang i mere fremadrettet arbejde. Ninna Friis mente, at man skulle se på, om det var muligt at frikøbe næstformanden med 2 dage ugentlig, og hvorvidt det er muligt at næstformanden kan aflaste regionsformændene. Patricia Svendsen spurgte til, såfremt han købes fri 2 dage ugentlig, hvorvidt det ville harmonere med hans primære arbejdsplads? Er opgaverne på den primære arbejdsplads de samme, er det ikke sikkert det er foreneligt med 2 frikøbsdage. Jørgen Nørris Christensen sagde, at man almindeligvis måske kan samle frikøbsdagene, såfremt hvis man ved hvad der kommer af opgaver. b) Beretning 1. behandling Indledning Der er kommet indhold i indledningen. Side 4: der kommer noget senere. Medlemsarbejde Side 5: linie 33-35: Michael Dreyer kan give nogle af sine kompetencer videre giver ikke direkte socialrådgiverbistand. Vi skal lige se på formuleringen en gang mere. Arbejdsmiljø Gladys Geertsen sagde om arbejdsmiljøpolitikken, at den muligvis skulle sættes i en handleplan. Skal der sættes penge af til frikøb nogle dage? Derudover spurgte Gladys Geertsen til, hvad vi vil med arbejdsmiljø, om det skal være et fokusområde? Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 14 af 16

15 Charlotte Graungaard Bech sagde, at det skulle betragtes som et vigtigt område. Anette Rosenklint sagde, at vi skulle prioritere arbejdsmiljø ude i afdelingerne. Gladys Geertsen mente, at det skal skrives ind at man skal tænke arbejdsmiljø ind omkring implementering af den nye overenskomst. Side 7, linie 9: ordet vi erstattes af FRD s arbejdsmiljøansvarlige. Charlotte Graungaard Bech nævnte, at arbejdsmiljø skulle sættes nær ved de tillidsvalgte i indsatsområderne. Den arbejdsmiljøansvarlige skal være sparringspartner til regionerne. Vil derefter fortsættes efter linie 35 side 7, som Gladys Geertsen har lagt op til. Det beregnes, hvad det koster at frikøbe 1 dag om måneden til arbejdsmiljøområdet, da det er et område, hvor der er stor aktivitet. Erik Bernhard Larsen regner det ind i budgettet. Gladys Geertsen udarbejder oplæg på skrift til beretningen omkring hvad der skal arbejdes med på arbejdsmiljøområdet. Uddannelse Ingen bemærkninger Tillidsrepræsentantområdet Gladys Geertsen mente at der skal ses på formuleringerne på side 10 linie 19 og 20. Side 12: side 44 Eva Holst vil tale med Lars Jensen og Michael Dreyer om noget formulering om statistikker. Teknologi Sekretariatet skriver om området. Der er ikke sket noget på området i kongresperioden. Kvalitetsområdet Sekretariatet skriver om området sammen med Helle Hegelund, der indtil for nylig har været ansvarlig for dette. Mammografiscreening Ingen bemærkninger Internationalt arbejde Side 15 linie 4: forkortelser skrives helt ud. Hvad med at lave en ordbog om forkortelser: lettere at skrive ordene helt ud. Studerende Side 16, linie 10: valgfag kan der også søges til. Det tilføjes. Ledere Side 16, linie 35: man kan ikke melde sig ind i lederforeningen, men kan tilmelde sig lederforeningens Lederinfo det tilføjes. Linierne vi ser på formuleringen igen. OK 2008 Linie 28 side 17: Amtsrådsforeningen ændres til Danske Regioner. Linie 31: ligelig rettes til ligeløn. Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 15 af 16

16 Linie 34: 10 ændres til 11 Linie 35: ni ændres til 10 Line 34: foran hovedbestyrelsen tilføjes FRD s Radiografen Ingen bemærkninger Nålefonden Vi får fat i Nålefondsbestyrelsen for at få dem til at komme med konkret forslag til hvad der gøres. Landskursus Linie side 21 eventuel omformuleres, så ordet tilfreds udgår. Eksternt arbejde Side 24: linie 35: FTF netværk for arbejdsmiljø og forebyggelse Gladys Geertsen mente at det skulle tilføjes. Side 23 linie 6: Formuleres om, til at HB var enige om, at DSA kunne levere det bedste c) Nålefonden Ingen bemærkninger d) Andet Ninna Friis nævnte, at kongresgruppen ikke har udarbejdet noget til dato. Charlotte Graungaard Bech er tovholder for gruppen. Ifølge Patricia Svendsen kan man fra Jylland godt nå frem til kl Referat fra HB-mødet den juni 2008 Side 16 af 16