4. Afrapportering på strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune for perioden fra den 21. januar 2017 til den 14. januar 2018.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Afrapportering på strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune for perioden fra den 21. januar 2017 til den 14. januar 2018."

Transkript

1 4. Afrapportering på strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune for perioden fra den 21. januar 2017 til den 14. januar I 2013 indgik Aalborg Kommunes Magistrat og Nordjyllands Politiledelse et samarbejde om en mere tryg kommune i Aalborg. Den fælles strategi: Tryg Aalborg en mere tryg kommune blev resultatet heraf. /afrapportering af arbejdet foregår én gang årligt på fællesmøde mellem Politiledelse og Magistrat. Denne afrapportering forelægges ligeledes forvaltningsledelser, direktion, udvalg og Byråd i Aalborg Kommune, som et grundlag for behandlingsproceduren for Tryg Aalborg en mere tryg kommune Version 2. Om Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aalborg Kommune er en tryg kommune. Med strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune vil Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi i fællesskab styrke det tværfaglige samarbejde. Vi vil sikre kendskab til hinandens strategier og indsatsområder, samt i fællesskab underbygge eller fremme trygheden blandt borgerne i kommunen ved at iværksætte helheds- og handlingsorienterede tryghedsfremmende indsatser. Strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune skal ses i sammenhæng med Nordjyllands Politis og Aalborg Kommunes øvrige strategier og tryghedsfremmende indsatser. Den fælles strategi mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi indeholder fælles centrale mål og handlingsplaner for en tryg kommune, og består af otte indsatser, der på forskellig vis bidrager til at underbygge eller fremme trygheden i kommunen. Parallelt med indsatserne i strategien arbejdes der med andre tryghedsskabende initiativer. Organisering Samarbejdet er organiseret i en Styregruppe, Tovholdergruppe, Planlægningsgruppe og de enkelte indsatsgrupper. Tovholdergruppe består af Styregruppe og tovholdere for den samlede strategi, Planlægningsgruppe består af alle parter i organiseringen. Indsatsgrupperne er de enkelte indsatsers samarbejdsfora. Planlægningsgruppen mødes to gange årligt og gennemgår Politiets Tryghedsindeks (Tryghedsundersøgelse), status på indsatserne, formidling, måling og andre aktuelle emner. Tovholdergruppen og indsatsgrupperne mødes efter behov. 1

2 Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks udkommer årligt og anvendes som en overordnet indikator på udviklingen af trygheden i strategiperioden. Undersøgelsen omfatter hele Danmark, de 12 politikredse i Danmark, de fem største byer og de særligt udsatte boligområder. Tryghedsindekset for 2017 udkom i februar 2018 og viste, at trygheden i Aalborg ligger på samme niveau som i Aalborg er den af de målte byer, der har den højeste tryghed. I Aalborg har vi, gennem de senere år, haft et særligt fokus på aktiviteter, der kunne understøtte trygheden, bl.a. via de tryghedsfremmende indsatser i Tryg Aalborg en mere tryg kommune. Politiets Tryghedsindeks 2017 kan ses her: Kendskab til Tryg Aalborg en mere tryg kommune Der arbejdes løbende, i fællesskab på tværs af organiseringen, med at koordinere, samarbejde, tilføre viden og udbrede kendskabet til tryghedsfremmende tiltag gennem foredrag, arrangementer, møder m.v. I 2017 kan nævnes følgende eksempler: - Med overskriften En bæredygtig kommune er også en tryg kommune deltog Tryg Aalborg en mere tryg kommune i Aalborg Bæredygtighedsfestival den 9. september Alle tryghedsfremmende indsatser var repræsenteret på dagen og rigtig mange lagde deres vej forbi Tryg Aalborgs stand. På standen kunne de besøgende bl.a. sparke dæk på politiets forebyggelsesbil og høre om, hvordan vi i fællesskab med samarbejdspartnere, skaber mere trygge bydele. 150 personer blev demensven. Mange hilste på en Tryghedsambassadør, og fik viden om at sikre sin bolig bl.a. med en af de 30 udloddede røgalarmer. Det var muligt at teste sin viden om alkohol og tobak via QR-koder, og til stor morskab prøve de forskellige promillebriller og høre om forebyggelse i folkeskolerne og i SSP-regi. Man kunne møde folkene bag "Dit Liv På Nettet", som vandt den Kriminalpræventive Pris 2017, og høre om kampagnen, "Et trygt natteliv" for unge. Det var muligt at se, hvorledes der arbejdes med sikkerhed på havnefronten bl.a. via termiske kameraer og naturligvis også få viden om de øvrige tryghedsfremmende indsatser, der også er en del af Tryg Aalborg en mere tryg kommune. Tovholdere for strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune deltager i Advisory Board for Bæredygtighedsfestivalen. - Med overskriften Lad os stå sammen og forebygge indbrud og gøre Aalborg Kommune til en mere tryg kommune, arrangerede Tryg Aalborg en mere tryg kommune i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, Nabohjælp, TrygFonden og Offerrådgivningen i Nordjylland et borgermøde om indbrudsforebyggelse og Nabohjælp. Arrangementet løb af stablen den 28. november Antallet af anmeldelser i Danmark er generelt faldende og denne tendens kan vi alle være med til at understøtte ved at forebygge. Derfor inviterede vi til borgermøde om indbrudsforebyggelse i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 450 borgere mødte op til en aften med viden om, hvad vi gør fra Aalborg Kommune og Nordjyllands Politis side for sikkerhed og tryghed, faktuel viden om indbrud, om hvorledes man sikrer sit hjem og ikke mindst, hvordan kan vi hjælpe hinanden som borgere og naboer. - Den 1. juni afholdtes, i regi af Tryg Aalborg en mere tryg kommune, en Co-creation Workshop for at få indblik i politiets brug af Co-creationmetoden. Denne metode, eller delelementer af denne og andre metoder, kan anvendes til samskabelsestiltag for at understøtte trygheden i Aalborg Kommune. - Flere af de prioriterede tryghedsfremmende indsatser i regi af Tryg Aalborg en mere tryg kommune samarbejder med forskere på AAU. Der har været indledende drøftelser med AAU vedr. yderligere samarbejde omkring Tryg Aalborg en mere tryg kommune. - Der er et samarbejde med Trygfonden. Det er aftalt at indgå yderligere samarbejde med TrygFonden. - Co-creationindsatsen Et trygt natteliv, som er en prioriteret indsats i Tryg Aalborg en mere tryg kommune, er blevet brugt som inspiration til samskabelse i Aalborg Kommune. Co-creation handler om samskabelse. Samskabelse er en værdifuld tilgang til udvikling. Direktørgruppen, bestående af 2

3 direktører fra Aalborg Kommunes forvaltninger, har i 2017 inviteret til et arrangement om samskabelse på tværs af kommunens forvaltninger. Arrangementet gav indblik i, hvad samskabelse handler om, og inspiration til, hvordan vi alle kan bringe samskabelse i spil. Foruden oplæg om samskabelse om Et trygt natteliv, som er en prioriteret indsats i Tryg Aalborg en mere tryg kommune, var der oplæg fra AAU og Genoptræningscenter Aalborg. En inspirerende eftermiddag, er fulgt op af en Co-creationworkshop i 2017 og endnu én 2018 med ankerpersonen for Et trygt natteliv ved roret. - Aalborg Kommune har, via Tryg Aalborg en mere tryg kommune, tilsluttet sig Nordic Safe Cities Charter. Nordic Safe Cities Charter er igangsat af Nordisk Ministerråd. Kommunen er således blevet medlem af Sikre byers nordiske netværk. Man tilkendegiver hermed, at arbejde for at skabe trygge og sikre kommuner for alle borgere. Der er fokus på samarbejde og samskabelse om sikkerhed, tillid, tolerance, modstandskraft og tryghed i et bredt og helhedsorienteret perspektiv. Netværket er for politiske beslutningstagere og praktikere, og der er mulighed for at deltage i diverse aktiviteter og vidensdeling. Det vil ligeledes være muligt at invitere civilsamfundet til at deltage i aktiviteterne. Tovholder for indsatsen Antiradikalisering er kontaktperson i relation til Nordic Safe Cities Charter. - Tryg Aalborg en mere tryg kommune har anbefalet ansøgning, fra den prioriterede tryghedsfremmende indsats Sikkerhed på havnefronten til TrygFonden omkring brug af termiske kameraer langs havnefronten, for at styrke sikkerheden og trygheden. Indsatsen har fået midler fra TrygFonden til at videreudvikle dette arbejde. Tovholderne for strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune indgår i Projektgruppen for projektet. - Generel medieomtale af Tryg Aalborg en mere tryg kommune. Al medieomtale er omtalt i medsendte afrapporteringsskema Formidling. Indsatser Idet de tryghedsfremmende indsatser skal afspejle udviklingen i samfundet, har det løbende været vigtigt at prioritere nye indsatser i Tryg Aalborg - en mere tryg kommune. I 2015 blev Antiradikalisering en prioriteret tryghedsskabende indsats. I 2016 blev Sikkerhed på Havnefronten, Introforløb for flygtninge og Tryg Bydel prioriterede tryghedsfremmende indsatser. I 2017 blev Tryghedsambassadører, Demensindsatser og Projekt En Vej Ind prioriterede tryghedsfremmende indsatser. Tryg Aalborg en mere tryg kommune favner således 15 tryghedsfremmende indsatser i Tryg Aalborg en mere tryg kommune ved udgangen af Idet de nye indsatser ikke er indskrevet i strategien, foretages der ikke en selvstændig status/afrapportering heraf. De nye indsatser udvikles, samskabes, måles og evalueres i det regi, de enkelte indsatser er forankret i. Begrundet i de erfaringer vi har gjort os i den forløbende periode, ønsker vi fremadrettet at, Tryg Aalborg en mere tryg kommune skal være endnu mere dynamisk end denne version. Det skal være muligt at lade indsatser, der ikke længere indgår i strategiarbejdet udgå, andre skal kunne justeres og der skal efter behov kunne komme nye prioriterede indsatser til. Se Tryg Aalborg en mere tryg kommune version 2. De tryghedsfremmende indsatser favner en bred tilgang til tryghed. Beskrivelse af indsatserne findes på De otte oprindelige indsatser i strategien foretager årligt en afrapportering af status for det forgangne år. Indeværende status/afrapportering indeholder en kort sammenskrivning af dette års afrapporteringer fra indsatsområderne. De detaljerede afrapporteringsskemaer er vedlagt i bilag. Indsatsområder i Tryg Aalborg en mere tryg kommune Formidling Formidling er en vigtig del af strategien for at øge den oplevede tryghed og tydeliggøre den faktiske tryghed blandt borgerne. Der har været overvældende positiv respons fra borgerne på både Tryg Aalborg en mere tryg kommune hjemmeside og de sociale medier. Tryg Aalborg en mere tryg kommunes hjemmeside bliver ofte besøgt. Formidling af Tryg Aalborg en mere tryg kommune og de enkelte indsatser er anvendt i høj grad i denne afrapporteringsperiode. Der er synergi mellem Aalborg Kommunes 3

4 facebookside, Nordjyllands Politis facebookside og brug af Twitter og øvrig pressedækning. Vi holder momentum og lykkes med at linke mellem pressemeddelelser, trykte medier, sociale medier og hjemmeside. Tryg Aalborg en mere tryg kommune s hjemmeside fungerer som en stærk, samlende platform, der kan samle særlige målgrupper - især fagpersoner, ligesom at fremtidig omtale kan henvises dertil for mere information. Hjemmesiden har en løbende værditilvækst, idet der kontinuerligt lægges mere information derud. Et trygt natteliv Initiativet holder stadig fokus på at fastholde den høje tryghed i nattelivet. Der har i perioden været meget formidling internt som eksternt. Bl.a. i føromtalte arrangement og workshop om co-creation, og så har den ene af platformene Forebyggelse udviklet en kampagne Trygt Natteliv, der omhandler viden om, hvad der sker, hvis man er under 18 år og går i byen i efter midnat. Indretningsplatformen har bl.a. fået opsat nye og bedre skraldespande i og omkring Jomfru Ane Gade. På seneste netværksmøde for platformene den 24. november 2017, var der enighed om, at der fortsat er udfordringer i nattelivet, som vi skal løse i fællesskab. Derfor fortsætter initiativet Et trygt natteliv med både nye og gamle platforme. På netværksmødet blev der etableret fem udviklingsplatforme: 1. Positive fællesskaber: Platformen har et mål om at informere unge i alderen år om steder og positive fællesskaber i Aalborgs natteliv. Dette vil de gøre gennem ung til ung kontakt via unge lokale bloggere eller youtubere og derigennem starte en stafet. 2. Ud i Aalborg: Dækker over hele besøget i nattelivet fra transport til nattelivet, oplevelsen under besøget og hjemtransporten. 3. Indretning: Arbejder med den fysiske indretning af nattelivet. 4. Information: Arbejder på at finde en løsning på tryghedsfremmende information til de besøgende i nattelivet. 5. Respekt for fællesskabet: Arbejder på en kampagne med fokus på den gode adfærd i nattelivet. Frem til næste netværksmøde arbejdes der med at involvere nye aktører, fastsætte konkrete mål i platformene og sætte en tidshorisont for det videre forløb. Initiativet er dynamisk, og der sker løbende ændringer i platforme og deltagende aktører. Det er blevet besluttet, at politiet fortsætter med tovholderrollen (ankerperson) frem til november 2018, hvorefter aktørerne selv kan drive initiativet videre, hvis det vurderes som fortsat relevant. Platformen Forebyggelse er lukket, da de har nået deres mål om en kampagne målrettet de unge under 18 år. Kampagnen vil, efter anmodning fra ungdomsuddannelserne, blive anvendt i Kampagnen Trygt Natteliv er indstillet til Den Kriminalpræventive Pris Brobygningsforløb Din Vej Der blev i 2017 uddannet 8 hold. Der er i snit omkring 20 deltagere pr. hold. Aktiviteterne omfatter individuel vejledning i uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold, FVU undervisning i dansk og matematik, brobygningsforløb hvor de unge får kendskab til forskellige erhvervsuddannelser, virksomhedspraktikker og træning i jobsøgning og jobsamtaleteknik. Målet er, at 2/3 af de der gennemfører forløbet, bliver afklaret til valg af uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Målet er nået og Din Vej er lukket pr Skalborg Borgerhjælp Skalborg Borgerhjælp var en frivillig indsats og et godt eksempel på, at civilsamfundet underbyggede trygheden ved at skabe netværk og give en hjælpende hånd, hvor der var behov. Der var ikke opsat mål for foreningen, den hvilede i sig selv og gjorde nytte der, hvor der var behov og ud fra de midler, de havde til rådighed. Skalborg Borgerhjælp blev opløst på generalforsamling primo Jf. CVR registeret har foreningen lukket sine aktiviteter pr Mit Kvarter Aalborg FRI-TID 4

5 Projektet har til formål at forbedre livskvaliteten for personer med handicap i Aalborg Kommune ved at inddrage frivillige borgere, lokale organisationer og virksomheder til forskellige sociale aktiviteter. Der arbejdes ud fra tre overordnede koncepter: - Udvikling og implementering af en frivilligtjeneste, hvor der findes frivillige til borgere med fysisk og/eller psykisk handicap. Frivillige til besøg i hjemmet, ledsagelse til at handle, biograftur, koncert, hjælp til madlavning osv. - Udvikling og implementering af ledsagerkort Fri-tid kortet, der giver borgere med fysisk og/eller psykisk handicap mulighed for at tage en ledsager gratis med til kulturelle oplevelser og giver forskellige rabatter til ledsageren fx på restauranter. Samarbejdet med ca. 30 lokale kulturinstitutioner og virksomheder omkring Fri-tid kortet fortsættes. - Gruppeaktiviteter: Netværkscafé mm. Der er gennem Aalborg FRI-TID blevet tilknyttet frivillige til forskellige gruppeaktiviteter på bl.a. botilbud og dagtilbud. Der er involveret frivillige til ca. 20 forskellige fællesaktiviteter. - Formidling gennemføres løbende bl.a. via indsatsens hjemmeside og facebookside, og der laves forskellige informationsmøder og hvervningskampagner on- og offline. Gennem projektperioden har omkring 300 personer med handicap haft samvær med frivillige. Dette skyldes i høj grad, at der er blevet involveret frivillige i nogle store fællesaktiviteter, hvor mange borgere med handicap deltager. Mere end 100 frivillige er aktive i Aalborg FRI-TID og tilknyttet en eller flere tilbagevendende gruppeaktiviteter eller 1:1 relation. Resultaterne af midtvejsevaluering foretaget i februar-marts 2017 viser, at der er effekter på borgerniveau i forhold til: øget grad af dannelse af sociale relationer og venskaber, deltagelse i fællesskaber, meningsfulde oplevelser og øget selvstændighed, hvilket alle er faktorer der har positiv indvirkning på den selvoplevede livskvalitet. Rusmiddelseminar/Forebyggelsesseminar Seminarerne afvikles planmæssigt. Indsatsen kører på 4. år og bærer præg af, at der er oparbejdet en vis rutine både blandt skoler og undervisere. Det er fortsat vigtigt at holde fokus på, at seminarerne ikke er et undervisningsforløb, som alene har til formål, at eleverne oparbejder viden om alkohol/tobak/rusmidler. Seminarernes formål er at udskyde debutalder gennem elevernes holdningsbearbejdelse, og deraf følgende stillingtagen, samt gennem oparbejdelse af sunde normer, f.eks. via synliggørelse af flertalsmisforståelser og ved at arbejde med elevernes sociale kompetencer i relation til emnet. Forløbet med udgangspunkt i metoden social pejling er blevet taget godt imod af både undervisere og elever. Underviserne giver udtryk for, at det lader til, at forløbet virker efter hensigten, dvs. at det medvirker til at synliggøre de evt. flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser, som eksisterer blandt eleverne, og at forløbet danner baggrund for mange fine refleksioner hos eleverne. Der er udviklet et forældreoplæg, som erstatter det oplæg, som politiet tidligere har afholdt for forældrene på 8. årgang. Oplægget afholdes af fritidscenterpædagogerne, og tager udgangspunkt i de anbefalinger som ligger fra sundhedsstyrelsen i forbindelse med forældreinddragelse i forebyggende undervisning i relation til rusmidler. Oplægget suppleres i foråret 2018 af en film med politiet. Drop-out-elever en styrket indsats Der kommer nye tal for 2017 i løbet af marts Den styrkede indsats over for elevers bekymrende fravær fortsætter med stor fokus og bevågenhed. Der er i oktober 2016, 143 drop-out-truede elever. Fælles for hovedparten af eleverne er, at de har højt fravær, men stadig kommer i skole i et eller andet omfang. Der er således tale om, at der iværksættes forebyggende indsatser for at undgå drop-out. Skolerne har iværksat handlinger, eller er i gang med det, i forhold til alle 143 elever. Disse indsatser handler bl.a. om at arbejde med kontekst og relationelle forhold, forældreinddragelse, klassens sociale fællesskab, tilbud til børn med angst og udvikling af tilbud til skoletrætte elever. Eksempelvis blev der i september 2017 afholdt temadag for professionelle 5

6 samarbejdsparter vedr. snitflader for børn og unge med bekymrende fravær. I efteråret 2017 startede gruppeforløbet Cool Kids ASF. I foråret 2018 igangsættes en målrettet indsats i forhold til børn med angstlidelser via gruppebehandling i form af Cool Kids og Cool Kids ASF suppleret med individuel behandling. Desuden etableres der i PPR et udviklingsprojekt, hvor der skal udvikles indsatser på såvel forebyggende, foregribende samt indgribende niveauer. Tryghedsvandringer Idet der, siden november 2016, ikke har været ansat en koordinator fra By- og Landskabs forvaltningen til koordinering og opfølgning af Tryghedsvandringer, har det ikke været muligt at følge op på tryghedsvandring i Løvvangen. I oktober 2017 overtog en anden afdeling i By- og Landskabsforvaltningen Tovholderfunktionen og Koordinatorfunktionen af Tryghedsvandringerne. Der er i perioden kommet ny repræsentant fra Nordjyllands Politi i indsatsgruppen, ligesom Beredskabscenter Nordjylland fremadrettet er fast del af indsatsgruppen for Tryghedsvandringer. Rent praktisk vil muligheden for en tryghedsvandring præsenteres som et tilbud på de Samrådsmøder, der holdes i marken hvert andet år (halvdelen af Samrådsmøderne holdes i lige år og halvdelen i ulige år). Er der et ønske fra Samrådene om en tryghedsvandring, foretager indsatsgruppen en vandring det giver god mening og synergi med det øvrige samarbejde med Samrådene. Der har været fortaget én tryghedsvandring i afraporteringsperioden. Det forventes at der foretages tryghedsvandringer igen fra foråret Vurdering Det vurderes, at viden og samarbejde i mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune er styrket i perioden, hvor der, udover øvrigt samarbejde, også er samarbejdet i regi af Tryg Aalborg en mere tryg kommune. Samarbejde og samskabelse med borgere om tryghedsfremmende indsatser er øget. Det er lykkedes, via aktiv formidling og arrangementer, at udbrede tryghedsfremmende information. Trygheden i Aalborg Kommune er fortsat høj. Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune ønsker derfor at fortsætte og udvikle det fælles samarbejde i Tryg Aalborg en mere tryg kommune i næste Byrådsperiode Bilag: Afrapporteringsskemaer for indsatsområderne i Tryg Aalborg en mere tryg kommune. 6

7 Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Dette skema gengiver det samlede billede af formidling, overordnet om hele indsatsen og i de enkelte indsatser i Tryg Aalborg en mere tryg kommune Generelt medvirkende til at understøtte indsatsgruppernes og Tryg Aalborgs formidling Giver anbefalinger til formidling til hver indsats på Planlægningsgruppemøder Formidling Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling Pressemeddelelse med kontakt til relevant presse Indlæg på Subsite, Facebook og Twitter Måling/metode Indsats: Formidling 2017 Løbende formidling Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget Måler antal besøg på Tryg Aalborgs hjemmeside Gennemføres løbende Måler opslag, Likes og delinger på Facebook og rækkevidde Gennemføres løbende Måler på antal tweets Gennemføres løbende Måler på avisomtale Gennemføres løbende Måler på omtale på andre medier Gennemføres løbende Resultater/delmål Hvilke resultater er opnået i indsatsen Tryg Aalborgs formidlingsplatform: I perioden fra 3. afrapportering til 14. januar har der været 68 nyheder på denne side. 4 målinger har vist at der har været henholdsvis 1739, 483, og 92 unikke besøgende pr. måned. Seneste måling viser at 53% finder siden via Google, 31% er via direkte tilgang og 11,5% via Facebook, 63% besøger siden via Desktop, hvilket indikerer at det er fagfolk der anvender siden, 34% besøger siden via Smartphone. Hvilket, ifølge kommunikationskonsulenter i Aalborg Kommune, er rigtig godt. Facebook Aalborg Kommune: 10 opslag (19,6 % af alle Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens facebookopslag) Hjælper I hinanden for at undgå indbrud? 27. februar 2017, 40 likes/elsker, 52 reaktioner, kommentarer og delinger rækkevidde personer Vi har fået nye demensvenner Nordjyllands Politi 27. marts 2017, 614 likes/elsker, 641 reaktioner, kommentarer og delinger rækkevidde personer Sikker og trygt Karneval 333 likes/elsker, 546 reaktioner, kommentarer og delinger rækkevidde personer Sikker og tryg festival 17 likes, 25 reaktioner, kommentarer og delinger rækkevidde personer Giv Kirsten og Bjarne et like - demensindsats 329 likes/elsker, 376 reaktioner, kommentarer og delinger rækkevidde personer Få en tryg sommer - nabohjælp 23 likes/elsker, 29 reaktioner, kommentarer og delinger rækkevidde personer Hvad sker der, hvis dit barn under 18 år går i gaden efter midnat? Trygt Natteliv ungekampagne, 386 likes/elsker/wow, 941 reaktioner, kommentarer og delinger, rækkevidde personer Aalborg har ingen udsatte boligområder 293 likes, drøftelser vedr. udsatte borgere, rækkevidde personer Gode råd til sikker og tryg færdsel på havnen 76 likes, 4 delinger, 17 kommentarer positive, samt gode ideer, rækkevidde personer Gør Julen sur for tyven 32 likes, 3 delinger, rækkevidde personer

8 Topscorer: 1. Skal politiet ringe til din mor? (Rækkevide: Appel: Fornuft, unges perspektiv og provokerer) Mange forældre har tagget deres børn. 2. Sikkert og trygt karneval (Rækkevide: Appel: Fælleskab, stolthed og relevans for mange) 3. Vi har fået nye demensvenner (Rækkevide: Appel: Menneskelig, venskab og billedet) YouTube: Teaser og film Tryg Bydel i Løvvangen Radio Nordjyske: Sikkerhed og tryghed på havnefronten Twitter: Nordjyllands Politi oplever en tilvækst på 1200 følgere pr. måned, og der er løbende fokus på at påse, at vi bringer trygheds-tweets. Døgnrapporten: Herudover sætter vi i vores offentlige uddrag af døgnrapporten løbende fokus på kriminalpræventive gode råd og advarsler, der kan bidrage til følelsen af tryghed. Ved årets karneval var vi meget offensive på sociale og traditionelle medier for at sikre sikkerheden og trygheden. Nordjyllands Politi har fået FB-profil: Fremadrettet vil vores helt nye FB-profil også indgå i dette arbejde, hvilket allerede er sket med profilering af ovenstående borgermøde. Pressemeddelelse Lokalaviser og Nordjyske: Kampagen Trygt Natteliv, Tryghedsvandring Lokalaviser: Her er arbejdet på kontinuerligt formidling i samtlige lokalaviser af Tryg Bydel/Tryg Aalborg med positive historier Tryg Bydel stiller skarpt på Park, Oplæg om psykisk sårbare fra 2 boligområder i Aalborg. Omtale af Tryghedsvandring i Løvvangen/ Trygt natteliv kampagne vil du køres hjem af politiet, Vi er meget trygge, Byrådsbehandling Mail til Samråd/Boligorganisationer og Grundejerforeninger: Tryghedsvandringer, Arrangement om indbrudssikring PR Nordjyske Aalborg/Vendsyssel/Himmerland: Kampagne, Borgere føler sig trygge, Byrådsbehandling, Borgermøde om indbrudsforebyggelse Nordjyske Stiftstidende: Tryghedsambassadører, Antiradikalisering Aalborg Bæredygtighedsfestival: Tryg Aalborg på Aalborg Bæredygtighedsfestival Onlineprogram. Dette hæfte er trykt og uddelt på biblioteker, butikker, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige steder TV2 Nord: Trygt natteliv oprustning i Jomfru Ane Gade, Borgermøde om indbrudsforebyggelse Radio Nordjyske: Tryg Aalborg, Byrådsbehandling Helhedsplanen i Løvvangens FB: Tryghedsvandring Internet Aalborg Kommune: Tryg Aalborg generelt Klik: Borgermøde om Nabohjælp Postkort: Go-cards til unge Kampagne Trygt natteliv stk. Plakater: Kampagne Trygt Natteliv Kampagnefilm: Trygt natteliv DR.dk: Borgermøde om indbrudsforebyggelse DR P4 Nordjylland: Borgermøde om indbrudsforebyggelse Morsø Folkeblad: Borgermøde om indbrudsforebyggelse Thisted Dagblad: Borgermøde om indbrudsforebyggelse Infoskærme på biblioteker/bybusser: Borgermøde om indbrudsforebyggelse, Kampagne Trygt Natteliv er eksponeret gange Hjemmeside og Facebookside: Mit Kvarter - Projekt Fri-Tid Fysiske opslag/flyers på biblioteker/skoler: Kampagne Trygt Natteliv Fysiske opslag/flyers på biblioteker/borgerservice: Borgermøde om indbrudsforebyggelse SSP og Trivsel: Omtale af indsatser/initiativer Frivillig.job.dk: Projekt Fri-tid Projekt Fri-tid hjemmeside Projekt Fri-tid Projekt Fri-tid Facebook Projekt Fri-tid Folder om co-creation i dansk politi Et trygt natteliv

9 Studymesse i Gigantium Forebyggelsesseminarer CFTFs facebookside: Forebyggelsesseminarer i forbindelse med lanceringen af det nye undervisningsmateriale ift. social pejling CFTF Facebookside: Eksponering af uddannelse af nye undervisere i indbrudsforebyggelse/rusmiddelseminar. Projektbeskrivelse: Der er udarbejdet en Projektbeskrivelse som beskriver baggrunden for indbrudsforebyggelse/rusmiddelseminarerne samt deres metode. Skoleforvaltningens Facebookside: Kampagne Trygt Natteliv (Rækkevidde: 5.900, delt 14 gange) Forældre har tagget deres børn. HHX Turøgade og Saxogade facebook: Kampagne Trygt Natteliv 2530 visninger Hjemmesiden ssptrivsel.dk: Kampagne Trygt Natteliv Vimeo: Kampagne Trygt Natteliv Årsberetning i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Nyhedsbrev 8, 9, 10: Omtale af indsatsen Trygt Natteliv, Nordic Safe Cities, Co-creation workshop Aalborg Bæredygtighedsfestival stand på åbningsdag, information om alle Tryg Aalborgs indsatser Den Kriminalpræventive Pris: Kampagne Trygt natteliv er indstillet til den Kriminalpræventive Pris, det giver eksponering og omtale Oplæg på diverse møder/undervisning: bla. oplæg og undervisning om Co-Creation på tværs af alle forvaltninger Nordic Safe Cities: Oplæg/taler om Tryg Aalborg og Antiradikalisering Borgermøde om Nabohjælp: Samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og Tryg Aalborg (Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune) incl. oplæg/tale om Tryg Aalborg. SlapWrap reflekser med Tryg Aalborg Logo/hjemmesideadresse PR materiale i form af SlapWrap reflekser, der skaber sikkerhed og tryghed. Reflekser kan benyttes af alle børn som voksne, de kan anvendes rundt om benet, rundt om armen, sættes på en rygsæk, indkøbsnettet eller hundehalsbåndet :) De kan uddeles ved kommende borgermøder eller arrangementer. Roll-up med Tryg Aalborg logo/hjemmesideadresse Herudover kommer formidling face to face i form af møder internt som eksternt, oplæg, taler, flyers og fysiske opslag Erfaringer udveksling Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af Anbefalinger ved brug af opslag på Facebook: Sigt efter meget mindre tekst. Anvend evt. link til at lede hen til fuld artikel/tekst. Folk gider typisk ikke læse det hele. Måske nogle flere videoer, da Facebook belønner brug af video. Mere følelse i billeder/ opslag beskrivelse Max. ½ side Formidling er en vigtig del af strategien for at øge den oplevede tryghed blandt borgerne. Vi holder momentum og lykkes med at linke mellem pressemeddelelser, trykte medier, sociale medier og hjemmeside. Subsitet fungerer som en stærk, samlende platform, der kan samle særlige målgrupper, især fagpersoner, ligesom at fremtidig omtale kan henvises dertil for mere information. Subsitet har en løbende værditilvækst, idet der kontinuerligt lægges mere information derud.

10 Tryg Aalborg en mere tryg kommune Indsats: Et trygt natteliv 2017 Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Tovholdermøder Gennemført i september 2017 Netværksmøde Gennemført Møde med nye interesserede aktører Gennemføres løbende Afholdt workshop for Tryg Aalborg Gennemført Afholdt workshop for Aalborg Kommune (Ældre- og handicapforvaltningen) Gennemført den 6. november 2017 Opfølgning på workshop for Aalborg Kommune (Ældre- og handicapforvaltningen) Planlagt januar 2018 Afholdt oplæg på fyraftensmøde på Direktørgruppens arrangement Gennemført den Deltaget i paneldebat om samskabelse i Interreg-projektet Samskabende Grøn Gennemført den Omstilling. Løbende information til interesserede i metoden eller initiativet Gennemføres løbende Nye aktører involveres i initiativet Gennemføres løbende Undersøger mulighed for samarbejde med erhvervspraktikant i 2018 Planlagt Møder med de enkelte udviklingsplatform med henblik på involvering af nye aktører samt Planlagt fastsætte mål og tidshorisont Formidling Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling Fælles intensiveret indsats mod vold i nattelivet i december Aalborgs-natteliv.aspx Folder om initiativet og co-creation i dansk politi Nordjyllands Politi deltager også i julefesten Samskabelse om et trygt natteliv Kampagne Et trygt natteliv Kampagne om et trygt natteliv Trygt natteliv for unge Co-creation workshop Måling/metode Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget Gennemført Planlagt (til godkendelse) Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført

11 Det planlægges at dokumentere processen fra start til slut. Resultater/delmål i 2017 Hvilke resultater er opnået i indsatsen Opsat nye skraldespande i Jomfru Ane Gade Kampagne målrettet de unge under 18 år Planlægges. Erfaringer udveksling Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af beskrivelse Max. ½ side Fra politiets side har der været stille i en længere periode. Vi har været udfordret med terrortruslen mod Danmark, flygtninge- og migrantsituationen og omorganiseringen, hvilket har betydet, at vi ikke har haft de nødvendige ressourcer til at udfylde rollen som ankerperson imens Jeanette har været på barsel. Men nu er vi klar til igen at give initiativet fuld opmærksomhed med de ressourcer, som vi har til rådighed. Første skridt var netværksmødet, der blev afholdt den 24. november 2017 på politigården for initiativets aktører. På mødet var der enighed om, at der fortsat er udfordringer i nattelivet, som vi skal løse i fællesskab (Der er fokus på hele Aalborgs natteliv). Derfor fortsætter initiativet Et trygt natteliv med både nye og gamle platforme. På netværksmødet blev der etableret fem udviklingsplatforme: 1. Positive fællesskaber: Platformen har et mål om at informere unge i alderen år om steder og positive fællesskaber i Aalborgs natteliv. Dette vil de gøre gennem ung til ung kontakt via unge lokale bloggere eller youtubere og derigennem starte en stafet. 2. Ud i Aalborg: Dækker over hele besøget i nattelivet fra transport til nattelivet, oplevelsen under besøget og hjemtransporten. 3. Indretning: Arbejder med den fysiske indretning af nattelivet. 4. Information: Arbejder på at finde en løsning på tryghedsfremmende information til de besøgende i nattelivet. 5. Respekt for fællesskabet: Arbejder på en kampagne med fokus på den gode adfærd i nattelivet. Frem til næste netværksmøde arbejdes der med at involvere nye aktører, fastsætte konkrete mål i platformene og sætte en tidshorisont for det videre forløb. Initiativet er dynamisk og der sker løbende ændringer i platforme og deltagende aktører. Det er blevet besluttet, at politiet fortsætter med tovholderrollen (ankerperson) frem til november 2018, hvorefter aktørerne selv kan drive initiativet videre, hvis det vurderes som fortsat relevant. Det næste netværksmøde vil blive afholdt den 1. februar Platformen Forebyggelse blev lukket ned, da de har nået deres mål om en kampagne målrettet de unge under 18 år. Se kampagnen på Tryg Aalborgs hjemmeside

12 Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Indsats: Brobygningsforløb (ændret navn til Din Vej ) Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Der bliver i 2017 afviklet 8 hold. Der er i snit omkring 20 deltagere pr. hold Der er primo november to aktive hold Aktiviteterne omfatter individuel vejledning i uddannelsesmæssige og arbejdsforhold, Din Vej lukker pr FVU undervisning i dansk og matematik, brobygningsforløb, hvor de unge få kendskab til Forskellige erhvervsuddannelser, virksomhedspraktikker og træning i jobsøgning og Jobsamtaleteknik. Formidling Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling Den primære formidling foregår i Uddannelseshuset. Enkelte unge henvises af Integration Der har være lidt udfordringer med antallet af henvendelser. Måling/metode Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget Målet er, at 2/3 af de, der gennemfører forløbet bliver afklaret til valg af uddannelse, Eller kommer i ordinær beskæftigelse Målet er nået Resultater/delmål Hvilke resultater er opnået i indsatsen Se ovenfor Erfaringer udveksling Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af Din Vejs både styrke og svaghed er, at der arbejdes meget individuelt. Styrken er især, at det bliver nærværende for den unge, mens svagheden er, at det kommer til at gå lidt ud over Strukturen i forløbet. beskrivelse Max. ½ side

13 Afrapportering Tryg Aalborg en mere tryg kommune December 2017 Aktiviteter Indsats: Skalborg Borgerhjælp Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt - Besøg hos borgere i eget hjem Ingen informationer herom - Hjælp til mindre praktiske opgaver som at hænge et billede op, skifte pærer mm. Ingen informationer herom - Hjælp til indkøb, låner plejehjemmets bus Gennemført frem til november årlige fællesarrangementer i kirken - Sommertur for områdets ældre borgere Formidling Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling - Skalborg Borgerhjælp formidler dels deres eksistens gennem foldere der deles ud i lokalområdet og dels ved en mundtlig overlevering - Ved medlem af Måling/metode Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget - Der er ikke foretaget målinger, optællinger eller lignende Ingen informationer herom Ingen informationer herom Resultater/delmål Hvilke resultater er opnået i indsatsen - Der er ikke opsat mål for foreningen, den hviler i sig selv og gør nytte, der hvor der er behov og ud fra de midler de har til rådighed. beskrivelse Skalborg Borgerhjælp har eksisteret siden år Foreningens aktiviteter udspringer af dens vedtægter. Der var i hjælpere og foreningen har årligt modtaget støtte fra Aalborg Kommune. Antallet af hjælpere i 2017 er ikke opgjort. Foreningens mange årige eksistens, har primært været baseret på at arrangere indkøbsture til det lokale supermarked, hvor foreningen har lånt en bus af det lokale plejehjem. Bussen har imidlertid ikke været i drift siden november måned Skalborg Borgerhjælp blev opløst ved sin generalforsamling primo Jf. CVR registeret har foreningen lukket sin aktiviteter pr

14 Afrapportering Tryg Aalborg en mere tryg kommune 2016 Indsats: Mit Kvarter Fri-tid Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Udvikling og implementering af en frivilligtjeneste, hvor der findes frivillige til borgere med fysisk og/eller psykisk handicap. Til besøg i hjemmet, ledsagelse til at handle/biograf/koncert osv., hjælp til madlavning osv. Løbende afholdes informationsmøder for borgere med handicap og frivillige. Udvikling og implementering af ledsagerkort, der giver borgere med fysisk og/eller psykisk handicap mulighed for at tage en ledsager med gratis til kulturelle oplevelser og giver forskellige rabatter til ledsageren fx på restauranter. Gruppeaktiviteter: Netværkscafe mm. Formidling Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling Formidling i form af: Møder med personale inden for handicapafdelingen, foreninger organisationer, borgere med handicap m.fl Frivillig.job.dk, Facebook, projekt hjemmeside mv Fysiske opslag/flyers på biblioteker, skoler osv. Måling/metode Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget Slutevaluering (Spørgeskema, kvalitative interviews, fokusgrupper) Indsatsen blev i juni 2014 opstartet som projekt Mit Kvarter Frivilligtjenesten er blevet videreført gennem projekt Fri-tid (juli 2015 dec. 2017). Projektet er af to omgange finansieret gennem Ældre- og Handicapafdelingens innovationspulje. Projektet er ankret i Handicapafdelingens fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap. Der arbejdes på at udbrede indsatsen til borgere tilknyttet de øvrige fagcentre på sigt. Fra januar 2018 bliver Fri-tid en fast indsats, og skifter ledelsesfelt, så det fremadrettet høre under handicapafdelingens tværgående enheder. Samarbejdet med ca. 30 lokale kulturinstitutioner og virksomheder omkring Fri-tid kortet fortsættes. Oversigt over steder med gratis ledsagerentré Oversigt over andre rabatter Der er gennem projekt Fri-tid blevet tilknyttet frivillige til forskellige gruppeaktiviteter på bl.a. botilbud og dagtilbud. Der er involveret frivillige til ca. 20 forskellige fællesaktiviteter. Gennemføres løbende Hjemmeside og facebookside og kommunikationsmaterialer opdateres løbende som del af intern og ekstern promovering af indsatsen. Der laves forskellige hvervningskampanger on- og offline. Slutevaluering er i gang. Resultater/delmål Hvilke resultater er opnået i indsatsen Se nedenfor beskrivelse Max. ½ side

15 Gennem projektperioden har omkring 300 personer med handicap haft samvær med frivillige. Dette skyldes i høj grad at der er blevet involveret frivillige i nogle store fællesaktiviteter hvor mange borgere med handicap deltager. Mere end 100 frivillige er aktive i Fri-tid og tilknyttet en eller flere tilbagevendende gruppeaktiviteter eller 1:1 relation. Resultaterne af midtvejsevaluering foretaget i februar-marts 2017 viser at der er effekter på borgerniveau i forhold til: øget grad af dannelse af sociale relationer og venskaber, deltagelse i fællesskaber og meningsfulde oplevelser, og øget selvstændighed, hvilket alle er faktorer der har positiv indvirkning på den selvoplevede livskvalitet. Der er hovedsageligt faciliteret Fri-tid aktiviteter under fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap og fagcenter Livskraft. Der desuden enkelte aktiviteter i 2 øvrige fagcentre.

16 Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Der er planlagt i alt 46 ryge- og alkoholseminarer til afholdelse i skoleåret 2017/2018. Der er planlagt i alt 36 rusmiddelseminarer på 8. årgang i skoleåret 2017/2018. Der er givet tilbud om at afholde 12 specialseminarer på hhv. specialskoler, i specialklasse og i FB-dagtilbud for skoleåret 2017/2018. Specialseminarer afvikles ikke efter en fast skabelon, men tilpasses efter de aktuelle behov og elevernes funktionsniveau. Indsats: Forebyggelsesseminarer, skoleåret 2017/2018 Der er afholdt i alt 23 ryge- og alkoholseminarer på 6. årgang på nuværende tidspunkt. Frem mod sommerferien afholdes yderligere 23 ryge- og alkoholseminarer på 6. årgang. Der er afholdt i alt 20 rusmiddelseminarer på 8. årgang på nuværende tidspunkt. Frem mod sommerferien afholdes yderligere 16 rusmiddelseminarer på 8. årgang. Der er på nuværende tidspunkt afholdt 3 specialseminarer. Der forventes at afvikle op mod 8 yderligere specialseminarer. Uddannelse af nye undervisere til seminarerne. Der er afviklet en uddannelsesuge i starten af skoleåret, og der afvikles endnu en i uge 4, Der uddannes ca nye undervisere i skoleåret 2017/2018. Implementering af forløb med udgangspunkt i metoden social pejling på alle seminarer Der er afholdt introduktionsdag for alle undervisere, hvor det nye materiale er blevet på både 6. og 8. klasse. præsenteret for underviserne. Materialet anvendes på alle seminarer og blevet taget vel imod af såvel undervisere som elever. Opdatering af undervisningsmaterialer og undervisernes håndbog. Undervisningsmaterialet (slides) som anvendes til eleverne er blevet opdateret med nyeste viden (f.eks. er viden om snus blevet inkorporeret på 6. klasse ifb. med tobak) og der er lagt slides ind, som understøtter undervisernes interaktion med eleverne. Undervisernes håndbog er endvidere blevet opdateret med nyeste viden og alle undervisere har fået et nyt eksemplar. Formidling Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling Formidling via CFTF s Facebookside ifb. med lanceringen af det nye undervisningsmateriale ift. social pejling. Deltagelse på Aalborg Bæredygtighedsfestival, september 2017 Deltagelse på Studymesse i Gigantium, november 2017 Ifb. med at politiet ikke længere deltager konsekvent på alle seminarer, arbejdes der på at producere en film som formidler nogle af de oplysninger og den viden som politiet tidligere har holdt oplæg om for forældrene på 8. årgang. Måling/metode Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget Der foretages løbende en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne på 8. årgang. Eleverne evaluerer hvert enkelt seminar efter afslutning af seminaret. Der foretages løbende spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene på 8. årgang. Erfaringsopsamling blandt underviserne på seminarerne, med henblik på at kvalitetssikre og udvikle seminarerne. August, Oplysning om seminarerne medtaget på Tryg Aalborgs stand på festivalen. Oplysnings- og undervisningsmateriale fra seminarerne medtaget på en stand om sundhed ifb. med Studymesse 2017 (målgruppe og 10. klasse). Processen er sat i gang. Filmen forventes færdig og klar til anvendelse på seminarerne i starten af Løbende. Der ses en kraftig forøgelse i antallet af elever som besvarer spørgeskemaet ift. til tidligere år. På nuværende tidspunkt er der en svarprocent på ca. 40 %. Resultaterne sammenfattes ved skoleårets udgang. Løbende. Løbende.

17 Resultater/delmål Hvilke resultater er opnået i indsatsen Pr. 31/ har ca. halvdelen af samtlige elever på 6. og 8. årgang på kommunens folkeskoler modtaget forebyggende undervisning i hhv. alkohol, rygning og rusmidler. Den anden halvdel af eleverne modtager forebyggende undervisning inden sommerferien Evalueringen foretaget løbende på 8. årgang peger fortsat på, at eleverne oplever enten at blive bekræftet i deres holdning om at stoffer er farlige, eller at de på baggrund af den viden de opnår på seminarerne, vurderer stoffer farligere efter seminarerne, end de gjorde før. Svarprocenten er i 2017/18 er forøget ift. forrige skoleår. Herunder ses et par udvalgte foreløbige resultater fra evalueringen. 84,9 % af eleverne er overvejende enig i, at de har lært noget om rusmidler, som de ikke vidste i forvejen. 75,1 % er overvejende enig i, at seminaret har gjort dem mere sikre i, hvad de selv mener om stoffer. 62,8 % er overvejende enig i, at seminaret har fået dem til at tage større afstand fra stoffer, end de gjorde før. Erfaringer udveksling Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af beskrivelse Max. ½ side Seminarerne afvikles planmæssigt. Indsatsen kører på 4. år og bærer præg af, at der er oparbejdet en vis rutine både blandt skoler og undervisere. Det er fortsat vigtigt at holde fokus på, at seminarerne ikke er et undervisningsforløb som alene har til formål, at eleverne oparbejder viden om alkohol/tobak/rusmidler. Seminarernes formål er at udskyde debutalder gennem elevernes holdningsbearbejdelse, og deraf følgende stillingtagen, samt gennem oparbejdelse af sunder normer, f.eks. via synliggørelse af flertalsmisforståelser samt ved at arbejde med elevernes sociale kompetencer i relation til emnet. Forløbet med udgangspunkt i metoden social pejling er blevet taget godt imod af både undervisere og elever. Underviserne giver udtryk for, at det lader til, at forløbet virker efter hensigten, dvs. at det medvirker til at synliggøre de evt. flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser som eksisterer blandt eleverne, og at forløbet danner baggrund for mange fine refleksioner hos eleverne. Der er udviklet et forældreoplæg som erstatter det oplæg som politiet tidligere har afholdt for forældrene på 8. årgang. Oplægget afholdes af fritidscenterpædagogerne, og tager udgangspunkt i de anbefalinger som ligger fra sundhedsstyrelsen ifb. med forældreinddragelse i forebyggende undervisning i relation til rusmidler. Filmen om politiet skal på sigt indgå i dette oplæg.

18 Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Lovgivning Der findes ingen egentlig lovgivning vedr. drop-out-elever. Dog siger Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, dagligt skal føre kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrere fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Ved ulovligt fravær ( 4) tager skolens leder straks kontakt med elevens forældre med henblik på at afdække årsagen til fraværet. Indsats: Drop out elever en styrket indsats Formidling Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling Måling/metode Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget Aftalt procedure i Aalborg Kommune Skoleforvaltningen foretager årligt en søgning i det administrative elevsystem i forhold til elever, som har mere end 20 % fravær. Skolesocialrådgiverne i PPR kontakter skolerne og spørger ind til eleverne for at afklare, om der er tale om drop-out, samt for at afklare om skolen har drop-out-truede elever, som har fravær under 20 %. Informationerne er indsamlet i perioden august, september, oktober 2016 og må betegnes som et øjebliksbillede. Der er anmodet om viden om fraværsårsager på de elever, som skolen på det aktuelle tidspunkt var

19 bekymrede for, både de elever der fremgår af listen og andre elever med fravær. Bekymring er ikke nærmere defineret, men må forstås som skolens subjektive vurdering af den enkelte elevs situation og fraværsmønster. Der kan derfor også være forskel fra skole til skole i forhold til, hvornår man er bekymret. Informationerne er indhentet fra skoleledere, trivselspersoner, inklusionsvejledere, lærere, pædagoger og skolesocialrådgivere. Drop-out-proceduren omfatter alle elever fra klasse på folkeskoler; herunder også specialskoler og fællestilbud, men ikke elever på Ung AUC. Resultater/delmål Hvilke resultater er opnået i indsatsen Skoleforvaltningen arbejder løbende med disse elever. Der er som oftest tale om højkomplekse sager. Indsatsen må derfor tilpasses det enkelte barn og det kræver viden og samarbejde af alle involverede aktører omkring familien, ligesom inddragelse af barnet selv og forældrene er et vigtigt omdrejningspunkt for at få skabt en fælles forståelse af udfordringerne. Der findes desværre sjældent lette løsninger, der hurtigt kan løse disse elevers udfordringer. Hovedparten af eleverne i ovenstående opgørelser er elever, som har langvarige sager og hvor både PPR, UU og familiegruppen typisk har spillet en rolle. Løsningen på elevens udfordringer skal således også ses i et samspil mellem disse aktører. Der arbejdes bl.a. på: - At forebygge at skolevægring udvikler sig det er væsentligt at forebygge og yde en tidlig indsats. Hvis skolevægringen fortsætter uden en forebyggende behandling bliver problemet sværere at løse. Det er den langvarige skolevægring, der er værst. Det fører ofte til en generalisering af skoleangst. Skolevægring kan udvikle sig til en alvorlig angstlidelse. Derfor har alle skoler systemer for håndtering af fravær. Det kan skabe en tidlig involvering af forældre og andre relevante samarbejdsinstanser. Gode rutiner og systemer for registrering og opfølgning af fravær. - At arbejde med klassens sociale fællesskab elever med højt fravær har oftest kun sporadisk kontakt med klassekammerater og lærere/pædagoger omkring klassen. Det kan gøre det vanskeligt at vende tilbage til klassens normale fællesskab. Hvis eleven skal tilbage i fællesskabet, er det væsentligt at fastholde relationen mellem klassen og eleven. - At udvikle et tilbud til børn med angst drop-out-opgørelsen viser, at 41 % af de drop-out-truede elever har enten stress, overbelastning, ængstelighed eller angst. I forhold til elever i reduceret skema vurderes tallet at være lige så stort. Angst omtales i øjeblikket som en stor udfordring på mange skoler. PPR har tidligere haft et behandlingstilbud Coolkids til årige. Tilbuddet er imidlertid nedlagt på grund af besparelser. Det er vurderingen, at der mangler et behandlingstilbud ikke bare til de årige men generelt til elever i folkeskolen. Derfor arbejdes der på at etablere et nyt behandlingstilbud i PPR. Forskning har vist, at forældrenes egen angst i nogle tilfælde overføres til deres børn. Derfor er det væsentligt, at et evt. nyt tilbud inddrager forældrene i behandlingen.