DANSK INGENIØRSERVICE A/S ØRSTEDSVEJ 10, STILLING, 8660 SKANDERBORG 2014/15 5. REGNSKABSÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK INGENIØRSERVICE A/S ØRSTEDSVEJ 10, STILLING, 8660 SKANDERBORG 2014/15 5. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 Tlf.: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr DANSK INGENIØRSERVICE A/S ØRSTEDSVEJ 10, STILLING, 8660 SKANDERBORG ÅRSRAPPORT Års 2014/15 5. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. oktober 2015 Michael Carsten Christian Gadeberg CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Erklæringer Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsesberetning... 6 Årsregnskab 1. juli juni 2015 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Dansk IngeniørService A/S Ørstedsvej 10, Stilling 8660 Skanderborg CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1998 Hjemsted: Skanderborg Regnskabsår: 1. juli juni 2015 R Bestyrelse Flemming Bligaard Pedersen, formand Søren Bunk Jensen Michael Carsten Christian Gadeberg Mogens Hess Søren Henning Rudfred Direktion Søren Bunk Jensen Michael Carsten Christian Gadeberg Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen København V Pengeinstitut Jyske Bank Østergade Aarhus C Danske Bank Adelgade Skanderborg Advokat Brockstedt Kaalund Godthåbsvej 4, Postboks Silkeborg

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli juni 2015 for Dansk IngeniørService A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skanderborg, den 8. oktober 2015 Direktion Søren Bunk Jensen Michael Carsten Christian Gadeberg Bestyrelse Flemming Bligaard Pedersen Søren Bunk Jensen Michael Carsten Christian Formand Gadeberg Mogens Hess Søren Henning Rudfred

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejeren i Dansk IngeniørService A/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Dansk IngeniørService A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 8. oktober BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr Gregers Paulsen Statsautoriseret revisor

6 5 HOVED- OG NØGLETAL 2014/15 tkr. 2013/14 tkr. 2012/13 tkr. 2011/12 tkr. 2010/11 tkr. Resultatopgørelse Bruttoresultat Driftsresultat Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Balancesum Egenkapital Nøgletal Bruttomargin... 65,1 63,8 60,1 54,7 58,9 Overskudsgrad... 14,6 16,5 14,5 12,3 13,7 Afkastningsgrad... 44,9 43,7 34,3 30,2 34,7 Soliditetsgrad... 41,7 42,4 37,6 27,8 42,2 Egenkapitalforrentning... 81,8 82,3 79,1 68,5 66,2 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

7 6 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Dansk IngeniørService A/S (DIS) er Danmarks førende ingeniør- og rådgivningsvirksomhed indenfor industrien med hovedvægt på rådgivning, produktudvikling og optimering af produkter samt udvikling og fremstilling af test- og produktionsudstyr. DIS arbejder for både danske og internationale virksomheder og har derigennem et indgående kendskab til en bred vifte af brancher, teknologier, fagområder og metoder. DIS består af et stærkt team på mere end 200 innovative og engagerede ingeniører med specialer indenfor mekanik, el, automation, hardware, software og projektledelse. Selskabet, der siden grundlæggelsen i 1997 har haft stabil vækst med en sund økonomi, er i dag repræsenteret i Danmark med afdelinger i Aarhus, København og Esbjerg, samt i Nürnberg, Hamborg og Dortmund i Tyskland. Usikkerhed ved indregning og måling Der har ikke knyttet sig væsentlige usikkerheder til indregning og måling i årsregnskabet for 2014/15. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udviser et overskud på tkr. mod et overskud på tkr. i 2013/14. Regnskabet anses for at være tilfredsstillende på trods af et øget prispres i markedet. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Særlige risici Selskabet er ikke eksponeret over for særlige risici, ud over hvad der normalt forekommer inden for branchen. Miljøforhold Påvirkning af eksternt miljø: Selskabet har ingen egne produktionsfaciliteter og påvirker derfor ikke det eksterne miljø i et omfang, der overstiger kontorvirksomheder inden for de fleste liberale erhverv. Videnressourcer Selskabet tilstræber bevidst at ansætte højt kvalificerede medarbejdere specielt med høj teknisk viden. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Selskabets ydelser undergår en stadig udvikling, uden at der dog udføres egentlige udviklingsaktiviteter. Forventninger til fremtiden For det kommende år forventes en tilsvarende forøgelse i aktivitetsniveauet. Som følge af udfordrende markedsbetingelser forventes virksomhedens indtjeningsmargin fortsat at være under et vist pres.

8 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Dansk IngeniørService A/S for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Reg RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år 0% Indretning af lejede lokaler... 5 år 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Finansielle anlægsaktiver Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Udbytte Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS NØGLETAL De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Bruttomargin: Overskudsgrad: Afkastningsgrad: Soliditetsgrad: Egenkapitalforrentning: xxxxx 100 Bruttoresultat 100 yyyyyyyyyy Nettoomsætning Driftsresultat 100 Nettoomsætning Resultat før skat 100 Gennemsnitlige aktiver Egenkapital, ultimo 100 Passiver i alt, ultimo Resultat efter skat 100 Gennemsnitlig egenkapital

12 11 RESULTATOPGØRELSE 1. JULI JUNI Note 2014/ /14 kr. kr. BRUTTOFORTJENESTE Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger DRIFTSRESULTAT Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat I ALT

13 12 BALANCE 30. JUNI AKTIVER Note kr. kr. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Lejedepositum og andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvider OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

14 13 BALANCE 30. JUNI PASSIVER Note kr. kr. Selskabskapital Overført overskud Forslag til udbytte EGENKAPITAL Hensættelse til udskudt skat HENSATTE FORPLIGTELSER Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 7 Nærtstående parter 8 Ejerforhold 9

15 14 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JULI JUNI 2014/ /14 kr. kr. Årets resultat Årets afskrivninger tilbageført Tilbageførsel af realisationsavancer Skat af årets resultat tilbageført Øvrige reguleringer Betalt selskabsskat Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld (ekskl. bank, skat og udbytte) PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER Ændring i deposita Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalt udbytte i regnskabsåret PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET ÆNDRING I LIKVIDER Likvider 1. juli LIKVIDER 30. JUNI Likvider 30. juni specificeres således: Likvider LIKVIDER, NETTOGÆLD

16 15 NOTER 2014/ /14 Note kr. kr. Personaleomkostninger 1 Løn og gager Pensioner Omkostninger til social sikring Vederlag til direktion Vederlag til bestyrelse Skat af årets resultat 2 Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af udskudt skat Materielle anlægsaktiver 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. juli Tilgang Afgang Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni kr. kr. Igangværende arbejder for fremmed regning 4 Salgsværdi af periodens uafsluttede produktion Acontofaktureringer Igangværende arbejder for fremmed regning, netto Der indregnes således: Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiver) Modtagne forudbetalinger fra kunder (passiver)

17 16 NOTER Egenkapital 5 Note Selskabskapital Overført overskud Forslag til udbytte I alt Egenkapital 1. juli Betalt udbytte Forslag til årets resultatdisponering Egenkapital 30. juni Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år. Selskabskapital Selskabskapitalen er fordelt således: A-aktier, 500 stk. a nom kr Eventualposter mv. 6 Husleje Selskabet har indgået huslejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør tkr. Leasing Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 206 tkr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 9 mdr. med en samlet restleasingydelse på 147 tkr. Hæftelse i sambeskatningen Selskabet hæfter solidarisk med Dansk IngeniørService Holding A/S, Dis DK Holding A/S og DIS House ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms. Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Dansk IngeniørService Holding A/S, der er administrationsselskab for sambeskatningen. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 7 Virksomheden har kautioneret for den tilknyttede virksomhed DIS House ApS' gæld til Sparekassen Thy. Kautionen er maksimeret til tkr. Bankgælden i den tilknyttede virksomhed udgør tkr.

18 17 NOTER Nærtstående parter 8 Virksomhedens nærtstående parter omfatter følgende: Bestemmende indflydelse Selskabet indgår i koncernregnskabet for Dansk IngeniørService Holding A/S, Skanderborg, CVR-nr , som er modervirksomheden for den mindste koncern, hvori selskabet indgår som dattervirksomhed. Det pågældende koncernregnskab kan rekvireres ved henvendelse til modervirksomheden. Nærtstående parter: Dansk IngeniørService A/S' nærtstående parter omfatter følgende: Bestemmende indflydelse: Dansk IngeniørService Holding A/S, Ørstedsvej 10, 8660 Skanderborg DIS DK Holding NS, Ørstedsvej 10, 8660 Skanderborg Transaktioner med nærtstående parter Virksomheden har ikke haft væsentlige transaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. Note Ejerforhold 9 Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som eneejer af selskabskapitalen: DIS DK Holding A/S Ørstedsvej Skanderborg