gladsaxe.dk Forslag Lokalplan 187 Mørkhøj Kvarter Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Forslag Lokalplan 187 Mørkhøj Kvarter Syd"

Transkript

1 gladsaxe.dk Forslag Lokalplan Mørkhøj Kvarter Syd

2 Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bygninger, og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres. Hvad er en lokalplan? En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske bestemmelser. Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre interesserede om den planlagte udvikling. I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lokalplanens indhold og dens forhold til den øvrige planlægning beskrives. Desuden forklares lokalplanens retsvirkninger. Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalplanens vedtagelse er bindende for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer og suppleret med kortbilag, og kommunen tinglyser lokalplanen på alle ejendomme inden for planens område. Indsigelsesfrist For at sikre borgernes indsigt og medindflydelse i planlægningen fremlægges hermed et forslag til lokalplan. Forslaget er fremlagt i perioden xxxx.00 - xxxx.00. Har De indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal De skrive til: Gladsaxe Byråd, Rådhus Allé, 0 Søborg eller pr. e-post: Fristen for indsendelse af indsigelser og ændringsforslag er fastsat til den xxxx.00. Før en lokalplan vedtages endeligt, behandler byrådet de modtagne, skriftlige tilkendegivelser og beslutter, i hvilket omfang ændringsforslag og indsigelser skal imødekommes i den færdige lokalplan. Byrådet bekendtgør herefter lokalplanens endelige vedtagelse i den lokale presse, og lokalplanens bestemmelser tinglyses på de berørte ejendomme. Eventuelle yderligere oplysninger om lokalplanforslaget kan fås ved henvendelse til: Byplanafdelingen, Rådhuset, tlf..

3 Redegørelse for forslag til lokalplan Mørkhøj Kvarter Syd Baggrund Byrådet besluttede i januar 00 at nedlægge forbud mod en ansøgning om udbygning af en ejendom på Stavnsbjerg Allé. Forbudet blev nedlagt med henblik på at udarbejde en lokalplan for parcelhusbebyggelsen omkring Stavnsbjerg Allé og Lillegårds Allé. Lokalplanen skal ajourføre den gældende byplanvedtægts bestemmelser for området, så de bringes i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser. Lokalplanområdet er i dag omfattet af byplanvedtægt, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse med mulighed for etablering af butikker langs Mørkhøjvej. I Gladsaxe Kommune blev der i perioden fra midten af 0 erne til midten af 0 erne udarbejdet byplanvedtægter for afgrænsede områder af kommunen. Efter Kommuneplanlovens ikrafttræden i udarbejdes der ikke længere byplanvedtægter, men lokalplaner. Byplanvedtægterne indeholder i mange tilfælde forældede bestemmelser og bestemmelser, der er i strid med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Byrådet har derfor en målsætning om, at plangrundlaget skal gøres tidssvarende ved, at de tilbageværende byplanvedtægter løbende erstattes af lokalplaner. Lokalplanens formål Lokalplan har til formål at modernisere planbestemmelserne for området, så de er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser. Områdets nuværende anvendelse ændres ikke. Områdets bevaringsværdige huse pålægges bevaringsbestemmelser. Lokalplanens område Lokalplanens område afgrænses mod nord af boligbebyggelserne Torveparken, Torvegården samt Mørkhøj Skole, mod øst af Mørkhøjvej, mod syd af Pilegårdens Haveby og Pileparken, mod vest af Motorring. Lokalplanområdet udgør ca. ha og er fuldt udbygget med enfamiliehuse, hvoraf enkelte består af to lejligheder. Langs Mørkhøjvej ligger ejendomme med blandet bolig og erhverv samt en enkelt etageejendom. I den vestlige ende af Stavnsbjerg Allé ligger en kildeplads til vandindvinding ejet af Københavns Energi. Der er ikke offentlig adgang til kildepladsen. Hovedparten af områdets ejendomme er små med et grundareal på 00- m², hvilket giver området en tæt karakter. Beplantningen i de enkelte haver giver området en grøn karakter, men der findes ingen offentlige friarealer i området. Historie Området er udstykket fra jorderne til Lillegård. Den nuværende bebyggelse består overvejende af selvbyggerhuse opført fra sidst i 0 erne frem til 0. Bebyggelsen er fortrinsvis enfa- Lokalplanens område

4 miliehuse opført som henholdsvis bungalow i etage med pyramidetag eller i ½-etages bolig med saddeltag. Størstedelen af områdets bygninger har igennem årene fået tilbygninger og nye tagetager i takt med, at den almene velstand er steget og pladskravene for en familie er blevet større. Indhold Lokalplanen fastlægger bestemmelser som fastholder den eksisterende anvendelse som åben-lav boligbebyggelse, serviceerhverv og kildeplads. Ved åben-lav boligbebyggelse forstås fritliggende beboelsesbygninger i højst én etage med udnyttelig tagetage indeholdende én bolig til helårsbeboelse. Lokalplanområdet opdeles i delområder, der er afgrænset efter anvendelse. Onsbjerg Allé. Bungalow opført i som har fået bevaringsværdien i Gladsaxe Kommuneatlas. Kommuneatlas Gladsaxe Kommuneatlasset indeholder en kortlægning af kommunes bevaringsværdige bygninger. Kommuneatlasset omfatter alt byggeri fra før 0 og større udvalgte bebyggelser fra før. Bygningerne i atlasset er tildelt bevaringsværdi på en skala fra -. En bygning betragtes som bevaringsværdig, når den har opnået en bevaringsværdi på -. Område Omfatter åben-lav boligbebyggelsen, som vist på kortbilag. Lokalplanen fastsætter bestemmelser svarende til kommuneplanens bestemmelser for åben-lav boligbebyggelse. Det betyder, at ejendommene i området må udnyttes med en bebyggelsesprocent på i én etage med udnyttelig tagetage. Lokalplanen fastsætter en bestemmelse om, at arealer i en afstand af,0 meter fra vejskel skal friholdes for bebyggelse. Område Omfatter ejendommene langs Mørkhøjvej, som vist på Kortbilag. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der gør det muligt at anvende området til bolig og serviceerhverv. Ved boligbebyggelse kan ejendommene udnyttes med en bebyggelsesprocent på og ved serviceerhverv kan ejendommene udnyttes med en bebyggelsesprocent på 0. Bebyggelsen må opføres i én etage med udnyttelig tagetage. Lokalplanen fastsætter en bestemmelse om, at arealer i en afstand af,0 meter fra vejskel mod Mørkhøjvej skal friholdes for bebyggelse. Område Omfatter grønt område, som vist på kortbilag. Området anvendes til kildeplads til vandindvinding for Københavns Energi. Lokalplanen fastholder området som kildeplads. Bevaring af bebyggelse I Gladsaxe Kommuneatlas er bygningerne Durup Allé, Lillegårds Allé,,, samt Onsbjerg Allé, og Stavnsbjerg Allé givet middel karakter med bevaringsværdien. Bygningerne er velbevarede eksempler på bedre byggeskik og bungalowbebyggelse i én og to etager. Bygningernes bevaringsværdi skyldes deres originalitet og miljømæssige værdi. Ejendommene pålægges derfor en bevarende bestemmelse. Bestemmelsen formuleres som et generelt forbud mod nedrivning og bygningsændringer uden Byrådets tilladelse. En til-

5 ladelse er en dispensation, som kan kræve forudgående nabohøring jf. planlovens 0. Som eksempel på ombygninger og ændringer der kræver Byrådets tilladelse, kan nævnes udskiftning eller ændring af tagmateriale og skorstenspiber, af ydervægges materialer og farver og af vinduer og udvendige døre. Et afslag på en ansøgning om tilladelse til nedrivning kan indebære, at kommunen må overtage ejendommen jf. planlovens. Hegn Det er Byrådets målsætning, at kommunens grønne karakter skal styrkes. Levende hegn i skel mod vej er med til at sikre kommunens boligområder et grønt præg. Byrådet opfordrer derfor til, at hegn mod vej udformes som levende hegn i form af hæk. Trafik Det nuværende trafiksystem i lokalplanområdet ændres ikke. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Durup Allé, Ilbjerg Allé, Jebjerg Allé, Lillegårds Allé, Mørkhøjvej, Onsbjerg Allé og Stavnsbjerg Allé. Boligvejene i området kan ombygges til stilleveje eller legeog opholdsarealer efter færdselslovens bestemmelser. Ombygning af boligveje skal godkendes af kommunen og kan opnå tilskud på op til procent af anlægsomkostningerne. Lillegårds Allé. Billedet er taget i baghaven til Lillegårds Allé omkring 0. Til højre ses Kraghs Gartneri. Afvandingsforhold Det er kommunens målsætning at fremme grundvandsdannelsen. Der opfordres derfor til, at tagvand nedsives, såfremt jordbunds- og forureningsforhold tillader det. Befæstede arealer kan eksempelvis udføres som græsarmerede flader. Spildevand og evt. regnvand skal afledes til kommunens offentlige spildevandssystem i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan. Det samlede afløb må ikke overstige den vandmængde, der svarer til de gældende afløbskoefficienter. Vandforsyning Lokalplanområdet ligger i Gladsaxe Kommunes vandforsyningsområde. Lillegårds Allé. Huset er opført i med forbillede i bedre byggeskikbevægelsen og har fået bevaringsværdien i Gladsaxe Kommuneatlas. Miljøvurdering Der er i henhold til Lov om vurdering af planer og programmer gennemført en screening af miljømæssige konsekvenser ved vedtagelsen af Lokalplan. Det vurderes på baggrund af screeningen ikke nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering, da den kommende lokalplan kun vil indebære en mindre justering af planbestemmelserne i et allerede fuldt udbygget område.

6 Enkeltområde.B. Betegnelse Stavnsbjerg Allé / Lillegårds Allé Anvendelse Maks. Bebyggelsesprocent Maks. antal etager Åben-lav boliger ½ Kommuneplan Lokalplanens områder er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområde.b., enkeltområde.e. og enkeltområde.f.. Lokalplanen respekterer kommuneplanens rammebestemmelser. Byplanvedtægt / deklarationer Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af Byplanvedtægt nr., tinglyst den. marts samt. september. Byplanvedtægten ophæves for de ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan. Enkeltområde.E. Betegnelse Mørkhøjvej - Anvendelse Maks. Bebyggelsesprocent / 0 Maks. antal etager Enkeltområde Betegnelse Anvendelse Boliger og serviceerhverv ½.F. Kildeplads Grønt område Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Der gælder efter planlovens et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af de omfattede ejendomme i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse har lokalplanen retsvirkninger som beskrevet i.

7 Lokalplan Mørkhøj Kvarter Syd I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. af.0.00) fastsættes følgende bestemmelser for det i nævnte område: Lokalplanens formål Denne lokalplan har til formål: At sikre området som et attraktivt åbent-lavt boligområde At sikre en fortsat anvendelse af bebyggelsen langs Mørkhøjvej til bolig og erhverv At bevare eksisterende bebyggelser af arkitektonisk eller bymiljømæssig høj kvalitet At sikre områdets grønne karakter At ophæve byplanvedtægtens utidssvarende bestemmelser fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fz, fæ, fø ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gl, gm, gn, go, gp, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø ha, hb, hc, hd, he, hf, hh, hi, hk, hm, hn, hp, hq, hr, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø ia, ib, ic, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, iø ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, mb, mc, mf, mg, mh, mi, mk, ml, mm nc Område omfatter følgende matr. nr., alle af Mørkhøj: v, x, an, en, eo, ep, fa, gk, gq, me Område omfatter følgende matr. nr., alle af Mørkhøj: b, cø, db Område og zonestatus. Lokalplanområdet, som er beliggende i byzone, afgrænses og opdeles i underområder, som vist på kortbilag.. Lokalplanområdet opdeles i delområderne, og. Område omfatter følgende matr. nr., alle af Mørkhøj: e, g, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, y, z, æ, ø aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, ao, ap, aq, ar, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø ba bb bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ek, eq, er, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ, eø fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, Områdets anvendelse Område. Området må kun anvendes til boligformål, åben-lav boliger til helårsbeboelse.. På den enkelte ejendom må kun opføres én fritliggende beboelsesbygning og indrettes én bolig.. Det er tilladt at drive erhverv i boliger under forudsætning af: at virksomheden udøves af ejendommens beboere uden medhjælp udefra, at virksomhedens areal maksimalt udgør procent af boligens etageareal, at erhvervsudøvelsen ikke medfører oplag på ejendommen, at erhvervsudøvelsen ikke medfører støj- og lugtgener, at virksomheden kun opsøges af kunder og besøgende i dagtimer på hverdage, at parkering i forbindelse med virksomheden sker på egen grund,

8 at skiltning begrænses til den almindelige navne og husnummerskiltning i området, at erhvervsudøvelsen finder sted uden, at ejendommens karakter af beboelsesejendom og kvarterets karakter af boligkvarter anfægtes. Område. Området må kun anvendes til boligformål og serviceerhverv. Område. Området må kun anvendes til grønt område, kildeplads til vandindvinding. Bebyggelsens omfang og placering. I område må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige.. I området må bebyggelsesprocenten for boliger uden erhverv ikke overstige. For ejendomme med serviceerhverv må bebyggelsesprocenten ikke overstige 0 for den enkelte ejendom.. Bebyggelse må højst opføres med en etage og udnyttelig tagetage.. Bebyggelsens højde over terræn må ikke overstige, m. Bebyggelsens ydre fremtræden. Ydervægge skal fremtræde som blank mur eller som pudset/ vandskuret mur. Mindre bygningspartier samt udhuse, garager og carporte kan udføres i andre materialer.. Tagkonstruktioner skal opføres som pyramidetag eller saddeltag og må kun dækkes med ikke reflekterende materialer som tegl, tagpap, skifer eller lignende materialer. Udhuse, garager og carporte kan udføres med andre tagkonstruktioner.. I lokalplanens delområde må trempelhøjden ikke overstige 0, meter.. I lokalplanens delområde må skiltning kun foregå på afgrænsede felter. Skiltning skal være i overensstemmelse med principperne i Designmanual for Gladsaxe Kommune. Bevaring af bebyggelse. Bygningerne på ejendommene med matrikelnr. u, aa, bk, bp, dx, hp, ir, lk, alle Mørkhøj, beliggende som vist med særlig signatur på kortbilag må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets særlige tilladelse. Byggelinier, parkering og veje. Langs Mørkhøjvej fastlægges en byggelinie,0 meter fra vejskel. Langs områdets øvrige veje fastlægges en byggelinie,0 meter fra vejskel.. På den enkelte ejendom i område skal der udlægges areal til to parkeringspladser pr. bolig.. På den enkelte ejendom i område skal der udlægges areal til to parkeringspladser pr. bolig samt en parkeringsplads pr. m² serviceerhverv.. Ved nyopførelse af beboelsesbygninger i område, og ved tilbygning til eksisterende bebyggelse, skal der så vidt muligt sikres mulighed for overdækning af mindst én parkeringsplads pr. bolig, placeret bag den i. beskrevne byggelinie.. Ved eksisterende beboelsesbygninger i område kan Byrådet efter ansøgning tillade etablering af højst én overdækket parkeringsplads pr. ejendom placeret mellem vejskel og byggelinien. Det er en forudsætning for tilladelsen til en sådan placering, at særlige forhold, som f.eks. terræn, beboelsesbygningens indretning eller placering på grunden, gør en placering bag byggelinien uhensigtsmæssig.. Indenfor lokalplanens område må der ikke ske parkering af lastbiler, busser, større varevogne og lignende med en totalvægt over.0 kg. Udstykning. Indenfor lokalplanens område må ingen grunde udstykkes med en mindre størrelse end 00 m².. Ved koteletbensudstykninger skal facadelængden mod vej være mindst fire meter.

9 Ubebyggede arealer og hegning. Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til parkering eller som tilkørselsareal, skal anlægges og vedligeholdes som have, således at de til enhver tid fremtræder i ordentlig stand.. Oplag af materialer og genstande, som efter byrådets skøn virker skæmmende - herunder større lystbåde, campingvogne, uindregistrerede biler, affald og lignende, må ikke finde sted.. For ubebyggede arealer, som efter Byrådets skøn henligger i skæmmende, forsømt eller uordentlig tilstand, kan Byrådet stille krav om foranstaltninger, der bringer den uønskede situation til ophør. form af krav om etablering af de anlæg, som planen muliggør.. Byrådet kan meddele dispensationer til mindre afvigelse fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun finde sted ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den xx. xxxxxx 00. Områdets grønne karakter skal sikres med grønne forhaver og tilbageholdenhed ved træfældning.. Hegn i naboskel samt skel mod sti og vej må kun etableres som levende hegn med en største højde på,0 m eller stakit med en største højde på,0 m. Det levende hegn kan eventuelt suppleres med trådhegn. Karin Søjberg Holst / Marius Ibsen 0 Antenner 0. Der må opsættes parabolantenner på terræn i baghaver eller på bagfacade i indtil,0 m s højde over terræn under forudsætning af, at parabolantennen ikke er til synsmæssig gene for naboerne. Andre placeringer af sådanne antenner kræver Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt og deklarationer Byplanvedtægt nr., tinglyst den.0. samt.0., ophæves for de ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger. Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, idet lokalplanen ikke medfører en handlepligt i

10 fr ly n fg lz læ ey lk ar l ez ll gc ik ii cd cc bæ fb ke gd ce bv kf ge kg ai gf kh bz gg ki bi es eæ ee iø bp bk fs ef al az ft eg bx r fu eh bg ø ei p fv k ek ax fx u eø er dx o go fy dz dv dy fz dq dp q gi gh gm i gn eq du dt ds do dn eo am gp en v fa gq ep 0 b im il g it ix is ir iq dk di kr dh iæ kq ib ia hu hv kp ic hø hæ hy hp dg dm cq hz df hh iu e in iv hm hn km hr hk de dd hi ht hq kø kæ cr ad kl gæ gy gz gø ha gx ky da kx cs hb kz kv ff ld fe ct hc le hd lt cu fd he lu cv hf ev gs gr lv cx lx ex lh cy fp ck fc li cz fq fo 0 bm mh bu ay bn bo bs ae by hx bt ca cb bø ci dr ac ab aa ak bd be av bf bc bq br aæ aq cø af ao 0A B A au at ap an ea dø dæ t s gl gk fl fk fi fh me æ z y x - 0 Mørkhøjvej 0 ed ec eb ko kn nc ku kt ks dc db m iz iy ah ag mb ml ip io bl bh mg mc mi mk bb ba aø mm mf gv gu gt lc lb la cp co ls lr lq cn cm cl lg lf fn fm lp lo ch cg cf eu et 0 dl cæ gb ga fø fæ kd kc kb ka db L-A Mørkhøj skole Ejsingvej A-F Torumvej Ottingvej Krejbjergvej 0 0 Rybjerg Alle Åstedvej Stavnsbjerg Alle Onsbjerg Alle Jebjerg Alle Roslev Alle Lillegårds Alle Lillegårds Alle Durup Alle 0 0 A HF Pilegårdens Haveby Pilekrogen A Pilegårdsvej Rybjerg Alle 0 0 Lokalplan Kortbilag Gladsaxe Kommune byplanafdelingen Ilbjerg Alle :000

11 0 0 0A B A - 0 Mørkhøjvej Ilbjerg Alle L-A Mørkhøj skole A-F 0 A 0 Stavnsbjerg Alle Onsbjerg Alle Torumvej 0 0 A Lillegårds Alle Pilegårdsvej Krejbjergvej Ejsingvej Ottingvej Rybjerg Alle Åstedvej Jebjerg Alle Roslev Alle Lillegårds Alle HF Pilegårdens Haveby Pilekrogen Rybjerg Alle Durup Alle Lokalplan Kortbilag Gladsaxe Kommune byplanafdelingen Bevaringsværdige bygninger omfattet af bevaringsbestemmelser :000