SPORT ONE DANMARK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORT ONE DANMARK A/S"

Transkript

1 SPORT ONE DANMARK A/S Årsrapport 1. januar december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Bo Vadt Christensen Dirigent

2 Side 2 af 17 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer... 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 7 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter... 16

3 Side 3 af 17 Virksomhedsoplysninger Virksomheden SPORT ONE DANMARK A/S Brøndby Stadion Brøndby CVR-nr: Regnskabsår: 01/01/ /12/2014 Bankforbindelse Revisor Nordea Bank Danmark Hovedvejen Glostrup DK Danmark ERNST & YOUNG P/S Osvald Helmuths Vej 4 Frederiksberg DK Danmark CVR-nr: P-enhed:

4 Side 4 af 17 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Sport One Danmark A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas siver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørel se for de forhold beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby, den 24/03/2015 Direktion Steen Fladberg Nielsen Bestyrelse Kenneth Bo Codam Alfred Møller Josefsen Karl Christian Koch Sune Bang Lone Hansen

5 Side 5 af 17 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Sport One Danmark A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sport One Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udfor-me revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 Side 6 af 17 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, 24/03/2015 Torben Kristensen statsaut. Revisor ERNST & YOUNG P/S

7 Side 7 af 17 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Sport One Danmark A/S Brøndby Stadion Brøndby Hjemmeside CVR nr.: Stiftet: 1. januar 2007 Hjemsted: Brøndby Regnskabsår: 1. januar december 2014 Bestyrelse Alfred Josefsen, (formand) Kenneth Codam Sune Bang Karl Chr. Koch Lone Hansen Direktion Steen Fladberg Nielsen Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Beretning Sport One Danmark A/S er et kommercielt selskab, der er etableret af Danmarks Idrætsforbund/ Danmarks Olympiske Komité (DIF) og Team Danmark (TD). Sport One Danmark har til formål at generere midler til fremme af dansk bredde-

8 Side 8 af 17 og eliteidræt via kommerciel virksomhed. Sport One Danmark blev stiftet i juni 2007 og ejerkredsen er Fonden til støtte af dansk bredde- og elite idræt med 75 %, samt DIF og TD med hver 12½ %. Sport One Danmarks bestyrelse bestod i 2014 af Alfred Josefsen, formand, Sune Bang, CEO Kommunikationsbureauet, Kenneth Codam, Knowledge Cube, Karl Chr. Koch direktør DIF, samt Michael Andersen, direktør TD. Bestyrelsen er udpeget med henblik på at sikre kompetencer fra såvel erhvervslivet som idrætten. Bestyrelsen og ledelsen har sat det klare mål, at Sport One Danmark samlet skal skabe et større overskud i den nye OL periode end det akkumulerede overskud, der blev opnået i den gamle OL periode I foråret 2013 besluttede bestyrelsen og ledelsen en ny strategi, hvor der primært sættes fokus på at udvikle, sælge og levere partnerskabsydelser med egne rettigheder og egenværdi i relation til ejerne, Team Danmark og DIF. I konsekvens heraf er forretningsområder med formidling af aftaler med specialforbund blevet udfaset. Fokuseringen på salg og markedsføring af disse partnerskaber frem mod Rio 2016 har vist sig at bære frugt. Ved årets udgang er der indgået 6 olympiske partnerskaber og 5 Team Danmark partnerskaber, hvilket er det højeste niveau på tilsvarende tidspunkt frem mod et kommende sommer OL. Den nye og større partnergruppe, der løbende vil blive udvidet, sikrer, at målsætningen om et større akkumuleret økonomisk overskud for den kommende olympiske periode vil blive indfriet. Retitghedsportefølje I 2014 har den samlede produktportefølje været baseret på rettigheder fra ejerne DIF og Team Danmark, samt via events som Sportsgallaen, der er sportens gallashow afviklet i et i samarbejde med DIF, Team Danmark, Messecenter Herning og DR. Omsætning og resultat Sport One Danmark omsatte i 2014 for kr mod en omsætning på kr i Årets resultat før skat og før rettighedsafgift til DIF og Team Danmark er kr mod et tilsvarende resultat i 2013 på kr Der afregnes kr i rettighedsafgift til TD og DIF. Årets resultat efter rettighedsafgift og før skat er dermed kr mod kr i Der er pr. d. 31. december 2014 indgået aftaler frem til og med 2016, som peger på, at SODK for den samlede periode vil skabe et overskud, der overstiger overskuddet fra den tilsvarende periode betydeligt. Medarbejdere Konsekvensen af fokuseringen på færre forretningsområder medførte ultimo 2013 en reduktion af medarbejderstaben, der er effektueret i løbet af 2014, således at Sport One Danmark ved udgangen af 2014 beskæftiger 4 medarbejdere. Året 2014 Team Danmark-partnere, DIF-partnere og Olympiske partnere

9 Ved udgangen af 2014 bestod den samlede partnergruppe af Team Danmark-partnere, DIF-partnere og Olympiske partnere af Nordea, Deloitte, Dansk Supermarked (Bilka, Føtex, Netto, Salling), Købstædernes Forsikring, Danske Spil, e-boks, Adecco, Grundfos og fitness.dk. For hver enkelt partner er der løbende blevet afviklet en række individuelt tilrettede hospitality- og HR-arrangementer. Herudover udvikles og gennemføres fælles events ved store sportsbegivenheder og landsdækkende markedsføringsaktiviteter som dagbladsannoncering. Der er i 2014 blevet koordineret og gennemført mere end 80 events og arrangementer. Winners Club Vore Winners Club koncepter har fokus på relationsmarkedsføring. I løbet af 2014 er der afviklet aktiviteter for Eltel, Merrild, First Stop, Bridgestone, JKE Design og Carnegie. Sportsgalla 2014 Sportsgallaen blev igen en succes med feststemte tilskuere og et rekordhøjt antal gæster til VIP arrangementerne bag kulissen. Sport One Danmark sælger ud over VIP pladser ligeledes kåringspriser som Team Danmarks Talentpris ved Dansk Supermarked, Købstædernes Forsikrings legat Det Olympiske Håb og Gør det muligt prisen ved Nordea. TD-, DIF og Olympiske partnere er programsponsorer ved TV-udsendelsen, der havde et seertal på med knap seere. Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2014 I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. I 2015 er der sket ændringer i bestyrelsen sammensætning, idet Michael Andersen er fratrådt som direktør i TD. Ny direktør pr. d. 15 februar er Lone Hansen, der samtidig er indtrådt i SODK s bestyrelse. Side 9 af 17

10 Side 10 af 17 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Generelt Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Sport One Danmark A/S for regnskabsåret 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

11 Side 11 af 17 Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Ved opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst fradrages udbytte til Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt. Balance Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 3-5 år Anvendt regnskabspraksis Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Igangværende arbejde Igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og tab på tilgodehavender. Nettoforpligtelser af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer med fradrag af tab på tilgodehavender overstiger salgssummen. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital udbytte

12 Side 12 af 17 Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkom-ster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mel-lem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Æn-dring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til til-knyttede virksomheder, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finan-sielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

13 Side 13 af 17 Resultatopgørelse 1. jan dec 2014 Note kr. kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Resultat af ordinær primær drift Øvrige finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Ekstraordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen... 0 Overført resultat I alt

14 Side 14 af 17 Balance 31. december 2014 Aktiver Note kr. kr. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Udskudte skatteaktiver Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

15 Side 15 af 17 Balance 31. december 2014 Passiver Note kr. kr. Registreret kapital mv Overkurs ved emission Overført resultat Forslag til udbytte... 0 Egenkapital i alt Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

16 Side 16 af 17 Noter 1. Personaleomkostninger Løn og gager Pensionsbidrag Andre omkostninger til social sikring 2014 kr Andre finansielle indtægter Andre renteindtægter og lignende indtægter kr. 3. Øvrige finansielle omkostninger Renteomkostninger, valutakurstab og lignende omkostninger kr. 4. Skat af årets resultat 2014 kr. Aktuel skat Ændring af udskudt skat Regulering vedrørende tidligere år

17 Side 17 af Materielle anlægsaktiver i alt Andre Anlæg mv. kr. Kostpris primo Tilgang Afgang Kostpris ultimo Af- og nedskrivning primo Årets afskrivning Tilbageførsel ved afgang Af- og nedskrivning ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Egenkapital i alt Virksomheds-kapital Overkurs Overført Foreslået resultat udbytte Ialt kr. kr. kr. kr. kr. Saldo primo Årets resultat Egenkapital ultimo Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold Igangværende arbejder 2014 kr. Salgsværdi af udført arbejde Modtagne acontobetalinger Oplysning om eventualforpligtelser Der foreligger ingen eventualposter m.v. 9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der foreligger ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.