Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg"

Transkript

1 Forslag til lokalplan Strandby Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg Maj 2017

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i PlansystemDK. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med LandSyd - Landinspektører I/S, Friis og Moltke A/S og Arkitema Architects Fotos/Illustrationer: LandSyd - Landinspektører I/S og Friis og Moltke A/S Tryk: Esbjerg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanens indhold Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Forhold til gældende servitutter Miljøvurdering Internationale naturområder og beskyttede arter Tilladelser fra andre myndigheder Vand-, kloak-, antenne- og varmeforsyning Høring fra den 14. juni til den 9. august Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i PlansystemDK Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Vedtagelse Bilag (indsat bag i hæftet) Matrikelkort... Bilag A Lokalplankort... Bilag B Illustrationstegning... Bilag C Facadeeksempler... Bilag D Visualiseringer... Bilag E Skyggediagrammer... Bilag F Vindstudie... Bilag G Screeningsskema... Bilag H Side 1

4 Side 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan Strandby Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg Lokalplanområdets placering 1. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende i Strandby i Esbjerg, ca. 1,5 km fra bymidten. Lokalplanområdet afgrænses mod syd mod Grådybet, mod vest mod Rybners, mod nord mod de grønne områder ved Esbjerg Stadion og Grådyb Kollegiet samt mod en del af Tovværksområdet, der ligger øst for lokalplanområdet. Lokalplanområdet, der har et samlet areal på ca m 2, udgøres af byggetomten efter den gamle Termoplastbygning samt biografen og parkeringspladsen nord herfor. Syd for lokalplanområdet på den modsatte side af Grådybet ligger en større sammenhængende boligbebyggelse fra 1950 erne. Byggeriet er opført i 3-4 etager i klassiske røde mursten og med røde tagsten. Side 3

6 Redegørelse Illustration 1: Lokalplanområdet ligger til højre i billedet, mens de eksisterende boliger ligger i billedets venstre side. Set fra øst mod vest ad Grådybet. Mod øst afgrænses området af den resterende del af Tovværksgrunden, der i dag er udbygget med forskellige idræts- og kulturfaciliteter. Her ligger Svømmestadion Danmark, cafeer, restauranter, fitnesscenter, badmintonhal m.v. Området består dels af en række tidligere fabrikshaller og dels af nybyggeri, med Svømmestadion Danmark som det mest markante, beliggende på hjørnet af Gl. Vardevej og Grådybet. Illustration 2; Tovværksområdet rummer mange forskellige anvendelser og byggetraditioner. Set fra Lokalplanområdet mod øst. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af et grønt areal med beplantning, der udgør den sydlige del af området omkring Esbjerg Stadion. Udover stadion ligger der bl.a. også skøjtehaller og tennisbaner i dette område. Den nærmeste nabo mod nordvest udgøres af Grådyb Kollegiet, der med sin 11 etager fremtræder i områdets skyline. Side 4

7 Redegørelse 2. Baggrund Illustration 3: Grådybet Kollegiet i 11 etager. Mod vest afgrænses lokalplanområdet mod Rybners, der huser flere forskellige ungdomsuddannelser. Bygningerne er her opført i 1-3 etager med flere forskellige typer facademateriale, alt efter bygningernes funktion og perioden de er opført i. Lokalplanområdet er således beliggende i et område med mange forskellige anvendelser og byggestile. Esbjerg Kommune har i Vision 2020 formuleret en målsætning om at skabe flere storbykvaliteter i Esbjerg, bl.a. igennem byfortætning og ved at kombinere flere forskellige funktioner i et område. Der er derfor gennemført en screening af områder, der er interessant i forhold til byudvikling. Gennem denne screening er det vurderet, at lokalplanområdet opfylder en række kriterier, herunder nærhed til natur, kultur, infrastruktur og muligheden for at skabe attraktive boliger. Det vurderes på den baggrund, at området er interessant i forhold til byudvikling, og på den baggrund er nærværende lokalplan udarbejdet. Det ønskes, at der kan etableres flere boliger i området, gerne med en kombination af ungdomsboliger, familieboliger, ældreboliger mv. Det forventes herved, at der kan skabes mere liv i området, ved at tilbyde sådanne boliger. Der blev i 2012 vedtaget en masterplan og en designmanual for hele Tovværksområdet. Masterplanen og designmanualen indeholder nogle overordnede og retningsgivende eksempler på, hvordan den sammenhængende udvikling ønskes. Esbjerg Kommune har tildelt kvoter til at der kan opføres almennyttigt byggeri, svarende til ca. 1/3 af de byggemuligheder der lokalplanlægges for. Det støttede byggeri forventes at blive placeret der, hvor der ved lokalplanens udarbejdelse ligger en biograf. De resterende byggefelter, beliggende på byggetomten ud mod Grådybet, er der ikke konkrete projekter for endnu. Såfremt der ved offentlighedsfasens udløb er indkommet forslag eller projekter for byggetomten, vil der kunne blive foretaget mindre ændringer i lokalplanens disponering af byggefelterne, men ikke i det væsentlige af fællesarealerne. Større ændringer vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for dele af eller hele lokalplanområdet, herunder konsekvensanalyser i forhold til nærværende lokalplans indhold. Side 5

8 Redegørelse 3. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres flere nye bygninger til forskellige anvendelser, dog primært boliger og forskellige mindre erhverv. På baggrund af lokalplanens disponering forventes bygningerne at blive opført over flere etaper. Lokalplanen skal derfor sikre de overordnende og helt gennemgående træk for herigennem at sikre både spændende og kvalitetspræget byggeri, gode opholdsarealer og en sammenhæng heri. Et vigtigt fokuspunkt for udviklingen af Tovværksgrunden er fortætning, og hvordan en tæt bebyggelse kan indpasses i den eksisterende kontekst. Den bærende idé er at skabe en komposition af høje huse, der kan markere Tovværksgrunden på afstand og samtidig fastlægge en lavere bebyggelse, der kan skabe trygge rammer om et indre gårdrum. Den samlede komposition af høje huse omfatter også Grådyb Kollegiet og udgør således 4 bygninger på mere end 6 etager. Det ene høje hus ligger mod Grådybet og er med en højde på op til 8 etager væsentlig mindre end de andre, der kan være op til 14 etager høje. Det betyder, at oplevelsen af de 4 høje huse vil ændre sig og være forskellig fra forskellige standpunkter fra afstand og tæt på. Illustration 4; Opstalt set fra vest mod øst, med adgangsvejen i forgrunden. Der er udarbejdet visualiseringer, der viser at området på afstand vil markere sig som 3 høje huse, da bygningen på 8 etager ikke vil være synlig. Visualiseringerne viser ligeledes, at disse huse har en relativ slank fremtræden, hvilket også har været intentionen med bebyggelsen, da den samlet set skal spille sammen med det slanke og elegante Grådyb Kollegiet. Side 6

9 Redegørelse Illustration 5; Perspektiv af hvordan hele Tovværksområdet vil kunne se ud efter den endelige udbygning. Området vil fra Grådybet opleves sympatisk med en bebyggelse, der ikke er meget højere end den øvrige bebyggelse langs Grådybet og med det mindste af de høje huse i bygningsrækken. Det høje hus kan opføres i op til 8 etager Når man bevæger sig længere ind i området med den ny bebyggelse, som er udformet omkring et gårdrum, der inviterer ind til offentlig passage, opleves bebyggelsen som 3 delbebyggelser (delområde A, B og C på lokalplankortet) som vist på Illustration 6 og på illustrationsplanen, Bilag C. Det primære indtryk er en lav bebyggelse i 4-6 etager med et højt hus i hver delbebyggelse. De høje huse er placeret, så de danner en fin treenighed og giver mindst mulig skygge på opholdsarealer på terræn og tagterrasser. Illustration 6: Udsnit af Illustrationsplanen, Bilag C. Bygningernes placering danner på en gang et indre gårdrum i lokalplanområdet, samtidig med at facadelinjen mod Grådybet defineres. Det indre, fællesgård rum vil ligge som en naturlig forlængelse af de grønne områder ved Esbjerg idrætspark, og trække nogle naturkvaliteter ind i området. Side 7

10 Redegørelse Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en variation i bebyggelsen, hvor den lave bebyggelse og det høje hus indenfor hver delbebyggelse udføres i kontrasterende materialer og/eller farver men i et sammenhængende formsprog skabt gennem volumener. Illustration 7: Den lave del af bygningen udføres i et andet materiale eller anden farve end den høje del af bygningen. Der er i området generelt mulighed for at bruge nogle mere rå og robuste materialer end der er andre steder i Esbjerg. Således vil der i lokalplanområdet kunne opføres bygninger med kombinationer af forskellige materialer som fx beton, cortenstål, forskellige facadeplader og anden facadebeklædning, herunder begrønning. På Bilag D er vist eksempler på facadeløsninger, hvor den lave base er udført i et andet materiale end den høje del af bygningen. Materiale og farvevalget adskiller tydeligt de to strukturer. Der er, på Bilag D, vist en ikke udtømmende eksempelsamling med materialer, der kan anvendes i lokalplanområdet. For at sikre et sammenspil i volumenerne i området, fastsætter lokalplanen en begrænsning på de høje dele af bygningernes fodaftryk. Herved sikres det, at de høje bygningsdele fremtræder slanke, og med dimensioner der tilpasser sig Grådyb Kollegiet og der skabes en helhed bestående af 4 tårne, der tilsammen definerer rummet mellem husene. Det indre fælles gårdrum vil efter lokalplanområdets fulde udbygning ligge afskærmet særligt fra vestenvinden, men samtidig give mulighed for solbeskinnede opholdsarealer. Udover opholdsarealerne i gårdrummet vil der også kunne etableres tagterrasser på tagene af de lavere bygninger. Side 8

11 Redegørelse Illustration 8: Eksempel på hvordan et Shared Space kunne etableres med en mosaik af forskellige betonfliser og grønne felter. Der skal sikres en offentlig stipassage gennem lokalplanområdet, således det vil være muligt at bevæge sig på kryds og tværs i området, og herved binde hele Tovværksområdets forskellige funktioner endnu bedre sammen. Stipassagen kan anlægges som stier og som et Shared Space tilgængelig for både forgængere og bilister og med parkering. Et Shared Space, er et byrum, hvor det gennem indretning, skiltning og udformning gives mulighed for mange forskellige anvendelser og brugere til samme areal. Illustration 9: Eks. på Shared Space, hvor flere anvendelser kombineres. Vejdirektoratet, Vejledning om anvendelsen af Shared Space. Dec Formålet med lokalplanen er på en gang at give nogle muligheder for individuelle løsninger i det enkelte byggefelt, men samtidig skabe en sammenhæng mellem de høje bygningers volumen og sikre nogle gode opholdsarealer og et sammenspil med den øvrige del af Tovværksområdet. Side 9

12 Redegørelse For at sikre de gode opholdsarealer, kan der flere steder i området opsættes mindre støj- og vindskærme. Skærmene må ikke danne barrierer for den offentlige passage gennem området, men skal opstilles på en sådan måde, at det giver mulighed for at opnå en endnu højere kvalitet af opholdsarealer. Skærmene skal udføres med levende planter, således at skærmene bidrager positivt til opfattelsen af området som grønt, fx som vist på følgende illustrationer. Illustration 10; Eksempler på grønne skærme, hvor skærmen består af en kerne af jord mv. og plante der gro inde i skærmen. 4. Forhold til Kommuneplanen Zoneforhold Anvendelse Der må således ikke opsættes en støjskærm, der udelukkende bliver begrønnet med fx efeu, som er plantet foran skærmen. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan og ændring nr til kommuneplanen er derfor offentliggjort samtidig med denne lokalplan. I overensstemmelse med kommuneplanændringen fastholdes lokalplanområdet som byzone. I overensstemmelse med kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til boliger, erhverv samt offentlige formål. Side 10

13 Redegørelse Bebyggelse Friarealer Kommuneplanen giver mulighed for byggeri i op til 20 etager. Dette er i lokalplanen begrænset til 14 etager, da det vurderes at harmonere bedre med omgivelserne netop på denne placering. For at skabe variation i bygningerne, er den maksimale bygningshøjde differentieret på en række forskellige byggefelter. Lokalplanområdet har et areal på ca m 2 og giver mulighed for at opføre ca m 2 etageareal 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom vil kunne blive væsentlige højere end 200 % som foreskrevet i kommuneplanen, såfremt der foretages sokkeludstykninger og lignende. Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for sådanne udstykninger. For erhverv skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 5 % af etagearealet. For boliger skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 10 % af boligernes etageareal. Disse arealer kan udlægges som private- eller fællesopholdsarealer. Masterplan Opholdsarealer tilvejebringes primært i det fælles gårdrum og som altaner eller som tagterrasser. Lokalplanen er den del af detailplanlægningen af masterplanen for hele Tovværksområdet. Lokalplanen er overordnet set i overensstemmelse med både designmanual og masterplanen. Lokalplanen sikrer flere af de bærende elementer fra Masterplanen, herunder det delte byrum/shared space, der skal anlægges mellem bygningerne, de gennemgående stiforbindelser, de grønne opholdsarealer og den blandede anvendelse. Konsekvensanalyse Bebyggelsesmønster Illustration 11; Udklip fra Masterplanen, der viser et bud på disponeringen af lokalplanens shared space. Da der er tale om højt byggeri, er der udarbejdet en konsekvensanalyse, der belyser hvorledes omgivelserne vil kunne blive påvirket. Konsekvensanalysen omfatter i overensstemmelse med Kommuneplan , bebyggelsesmønster, byrum, funktion, trafikale forhold, skyggevirkninger, vindforhold, eksterne udsigtsforhold samt parkerings- og opholdsarealer. Konsekvensanalysen omfatter endvidere visualiseringer af bebyggelsens volumener. Lokalplanområdet er beliggende i et område med mange forskellige funktioner og byggestile. Lokalplanens disponering af høje huse er sammentænkt med det eksisterende høje hus på Grådyb Kollegiet, for at sikre en god helhedsvirkning på afstand. Desuden er placeringen af de lavere bygninger tænkt sammen med gade- 1 Etagearealet udregnes efter bygningsreglementets beregningsregler. Jf. disse er der en række fradragsregler der gør, at det samlede antal m 2 kan overstige det angivne maksimale etageareal. Side 11

14 Redegørelse og vejnettet i området, så det også bidrager positivt til områdets infrastruktur. Illustration 11; Perspektiv set langs Grådybet fra syd mod nord/vest, der viser hvordan området vil kunne tage sig ud ved en fuld udbygning. Byrum Funktion Trafikale forhold Nyt byggeri vil visuelt ændre byrummet omkring lokalplanområdet. Lokalplanen vil ved dets disponering fremadrettet være med til at definere nye byrum, særligt inde i lokalplanområdet og gadeforløbet langs Grådybet. Lokalplan sikrer desuden ved dens anvendelsesbestemmelser, at der skabes liv i området, bl.a. gennem forskellige typer erhverv samt gennem udformningen af facader på udvalgte steder i gadeniveau. Lokalplanen sigter således mod, at der skabes nogle byrum i både en lidt mindre skala mod gader og indre gårdrum samt at stedet markeres med de høje bygninger. Tovværksområdet består hovedsageligt af forskellige typer af oplevelsesprægede erhverv og offentlige funktioner og institutioner. Lokalplanens realisering vil bibringe flere forskellige byfunktioner til området, uden at det begrænser udøvelsen af de eksisterende funktioner. Det skal i lokalplanområdet sikres tilstrækkeligt med parkeringspladser til at betjene områdets boliger og erhverv. Parkeringsnormen følger normen for indre by. Det er ikke sikkert, at der kan etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser på den enkelte grund, da disponeringen af området tilsiger, at parkeringen koncentreres i enkelte områder, for at sikre gode opholdsarealer i andre områder. Der kan derfor indgås aftaler om, at parkeringen ligger på anden grund, men dog kun indenfor lokalplanområdet. Trafikken til og fra lokalplanområdet må overvejende forventes at foregå morgen og sen eftermiddag, da området primært vil rumme boliger. Trafikken vil her være modsatrettet af den trafik der ellers er til uddannelsesinstitutionerne og de øvrige erhverv på naboarealerne. Det forventes på den baggrund ikke, at lokalplanområdet vil give anledning til væsentlige trafikale udfordringer i området. Side 12

15 Redegørelse Skyggevirkninger Vindforhold Udsigtsforhold Visualiseringer Muligheden for højt byggeri stemmer godt overens med kommuneplanen om, at der kan etableres høje huse i udvalgte byområder for at fortætte og dermed styrke byen. Højt byggeri betyder dog også, at det giver skyggepåvirkninger internt i området samt på naboområder, hvilket ikke kan undgås. Disponeringen af lokalplanområdet er dog udarbejdet med henblik på, at skabe mindst mulig gene for naboer og egne fremtidige beboere. Samtidig sikrer disponeringen, at de centrale opholdsarealer vil være solbeskinnede i store dele af dagen i både forår, sommer og efterår. Det planlagte nybyggeris skyggepåvirkninger på omgivelserne er vist for marts, juni, oktober og december på Bilag F. Generelt set vil en del af den vind, der bliver fanget af den høje facade, blive dirigeret ned ad facaden og ned til gadeniveau eller ned til de forskudte etager og deres tagterrasser. Vindstudierne viser desuden, at der langs ramblaen i delområde F vil være perioder med megen blæst, mens de fleste områder i delområde D oftest vil henligge i læ. Vindstudierne er foretaget på en simpel klodsmodel, og der er således ikke taget højde for beplantning eller andet inventar i byrum eller på tagterrasser. Der vil derfor, ved særlige foranstaltninger, kunne etableres anvendelse opholdsarealer på nogle dele af tagterrasserne, fx ved læskærme og beplantning. Vindstudierne kan ses af Bilag G. Realiseringen af lokalplanen vil ændre på udsigtsforholdene for både de nærmeste naboer og beboere længere væk, primært da området ved lokalplanens udarbejdelse fremstår som en byggetomt og et byggeri i to etager. De høje huse vil i nogen grad tage den sydvendte udsigt fra særligt Grådyb Kollegiet, der dog fastholder en uhindret udsigt mod vest. De nye høje huse bliver placeret med en indbyrdes afstand på mere end 25 m og 20 m til de eksisterende boliger syd for Grådybet. Det forventes med udgangspunkt i områdets disponering og anvendelsen af de omkringliggende områder, at der ikke vil opstå væsentlige indbliksgener, hverken for nye eller eksisterende boliger. Da nye bygninger i lokalplanområdet kan blive væsentligt højere end de eksisterende bygninger og bebyggelsen på naboarealerne, er der foretaget en række visualiseringer. Visualiseringerne viser et bygningsvolumen uden facadedetaljer eller -materiale, opført i den fulde højde af hvert byggefelt med mulighed for 14 etager. Visualiseringerne er foretaget fra Sædding Strandvej, Grådybet og ud fra havet. Alle visualiseringerne kan ses af Bilag E. Visualiseringen fra Sædding Strandvej og havet viser hvordan lokalplanområdets 2 slanke tårne i samspil med Grådyb Kollegiet fungerer som et landmark for området, tydeligt adskilt fra midtbyen. De mindre bygninger vil kun i ringe grad være synlige, og fremtræde som en del af den eksisterende skyline, uden at bryde hermed. Side 13

16 Redegørelse Perspektivet fra Grådybet viser hvordan den nye bygningsvolumen afslutter gaderummet, og udgør et markant element. Her indrammes et gadeprofil med bygninger i 3-5 etager på hver side og med et enkelt højt hus nærmest badmintonhallen. Det vurderes med udgangspunkt i visualiseringerne, at byggeriet vil fremstå som en harmonisk helhed sammen med den eksisterende bebyggelse. Det vurderes at byggeriet i lokalplanområdet vil tilføre Esbjergs Skyline et markant landmark for Strandby/Tovværket, samtidigt med, at bygningens proportioner er tilpasset gademiljøet. Vurderingen begrundes i, at bygningerne kommer til at fremstå som enkeltstående punkthuse, der i en større skala vil medvirke til at markere området samtidig med, at bygningen i den nære skala helt tæt på vil opfattes opbrudt og giver et indrammet gadeniveau. Illustration 12; Volumenstudie fra Sædding Strandvej. Side 14

17 Redegørelse 5. Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Kollektiv varmeforsyning Kystnærhedszone Støjisolinjer Radiokædetrace En del af bindingerne er beskrevet under 4. Forhold til kommuneplanen, og vil ikke blive nævnt igen. Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der er mulighed for tilslutning til fjernvarmenettet. Lokalplanområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen. Lokalplanen giver mulighed for byggeri på op til 14 etager med en tagterrasse ovenpå. Lokalplanens realisering vil jf. de gennemførte visualiseringer ikke få en væsentlig indflydelse på kystlandskabet. Ved at give mulighed for 3 høje bygning, inkl. Grådyb Kollegiet, kan der opnås en samlet helhedsvirkning og Tovværksområdet markeres bagved den indre bys skyline. Lokalplanområdet er beliggende indenfor støjisolinjerne fra Grådybet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at facader skal udføres, så det indendørs støjniveau overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, samt at der kun må etableres altaner og andre udvendige opholdsarealer, såfremt de vejledende grænseværdier for støj overholdes. Lokalplanområdet er beliggende midt i en radiokæde udlagt i kommuneplanen. Lokalplanen giver mulighed for at opføre nye høje bygninger, og samtidig også mulighed for at opsætte en antenne, der evt. vil kunne afbøde de negative indvirkninger byggeri i denne højde vil kunne få. Side 15

18 Redegørelse 6. Forhold til gældende lokalplan 7. Forhold til gældende servitutter 8. Miljøvurdering 9. Internationale naturområder og beskyttede arter 10. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven 11. Vand-, kloak-, antenne- og varmeforsyning Kloak Indenfor lokalplanområdet gælder Lokalplan 294 vedtaget i Som det fremgår af afsnit 13 vil Lokalplan 294 blive aflyst indenfor Lokalplan s område ved dennes endelige vedtagelse. Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter. Det er vurderet, at ingen af disse har indflydelse på lokalplanens udformning. Der kan være tinglyst andre servitutter, samt utinglyste ledninger, der har betydning for den enkelte grundejer. Lokalplanen er screenet og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Screeningsskema og udkast til afgørelse fremgår af Bilag H bag i hæftet. Planen er screenet og skal ikke konsekvensvurderes efter Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 fra Rådet for de europæiske fællesskaber. Begrundelsen er, at planen ikke ligger inden for et Natura 2000 område, samt at ingen Natura 2000 områder vil blive påvirket. Planen skønnes desuden ikke at kunne medføre aktiviteter eller forhold, som kan påvirke beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV, eller disse arters levesteder. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. En del af lokalplanområdet er klassificeret som mulig forurenet. Området må derfor ikke overgå til miljøfølsom anvendelse, førend der er meddelt tilladelse hertil efter jordforureningsloven. Det fremgår af afsnit 12, hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give, når lokalplanen er endelig vedtaget. Der henvises til de respektive sektorplaner vedr. det aktuelle lokalplanområde: Befæstelsesgraden er i spildevandsplanen fastsat til 35 % for et blandet boligområde. Lokalplanområdet er disponeret med en befæstelsesgrad på ca. 70 % på terræn samt grønne tage. Det er derfor nødvendigt, at der etableres anlæg til at nedsive regnvand fra lokalplanområdet, således kloaknettet ikke belastes unødigt. Såfremt regnvand ikke kan nedsives indenfor lokalplanområdet, skal der etableres forsinkelsesanlæg, fx bassiner, grønne tage og - facader mv. Side 16

19 Redegørelse Høring fra den 14. juni til den 9. august 2017 Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du senest den 9. august 2017 sende dem til: Esbjerg Byråd Plan, Teknik & Miljø Torvegade 74, Postboks Esbjerg Side 17

20

21 Bestemmelser Lokalplan Strandby Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at fastsætte retningslinjerne for områdets udbygning, at at at at at at sikre et arkitektonisk og funktionelt sammenhængende område, sikre en arkitektonisk indpasning i Esbjergs skyline, sikre bebyggelsen indpasset arkitektonisk og funktionelt i området gennem bebyggelsens højde, facadeudtryk, materialer og farver, sikre gode og anvendelige opholdsarealer sikre vej- og stiforbindelser til de omgivende områder, sikre området anvendt til boligformål. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort Bilag A og omfatter matr.nr. 2se og en del af matr.nr. 2ii, Strandby, Esbjerg Jorder. 2.2 Lokalplanområdet inddeles i delområderne A-F, som vist på Lokalplankortet, Bilag B. 3. Zonebestemmelser 3.1 Lokalplanområdet fastholdes som byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boliger, serviceerhverv, liberale erhverv og offentlige formål. 4.2 Erhverv i lokalplanområdet må ikke have en miljøpåvirkning større end hvad der svarer til klasse 1-2 i Håndbog om miljø og planlægning. 4.3 Delområde A, B og C må kun anvendes til boliger og op til 10 % af etagearealet i hvert af delområderne må anvendes til erhverv, såsom liberalt erhverv, cafeer, restaurationer, fællesfunktioner, opholdsarealer og lignende. 4.4 Delområde D må kun anvendes til opholdsareal, nedgravet parkering og stiforbindelser. Side 19

22 4.5 Delområde E og F må kun anvendes til opholdsareal, parkering og stiforbindelser. 5. Udstykning 5.1 Der må i lokalplanområdet foretages - sokkeludstykninger omkring bygninger, - udstykning omkring parkeringsarealer, opholdsarealer og andre fælles friarealer, - udstykninger uden mindste grundstørrelse således, at nogle ejendomme hovedsageligt består af et byggefelt/det bebyggede areal. 6. Veje, stier og parkering Veje 6.1 Området skal vejbetjenes fra hhv. Grådybet via den private fællesvej over matr.nr. 3ei Strandby, Esbjerg Jorder og fra Gl. Vardevej via den private fællesvej over matr.nr. 3ek Strandby, Esbjerg Jorder samt via den eksisterende parkeringsplads på matr.nr. 2ii Strandby, Esbjerg Jorder, i princippet som vist på Lokalplankortet, Bilag B. 6.2 Henstilling af uindregisterede køretøjer og trailer som busser samt last- og flytte- og fragtbiler og lign. på eller over kg, må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Stier 6.3 Der skal igennem delområderne D, E og F etableres offentlig stipassager. Stierne skal anlægges, så der er fri og uhindret passage for cyklende og gående imellem punkterne A, B, C, D og E som vist på Lokalplankortet, Bilag B. 6.4 Stier skal anlægges som enten befæstede arealer eller som grusstier med en bredde på min 2,5 m. 6.5 Stier kan indgå som en integreret del af et shared space i delområde F og skal befæstes i lighed med den øvrige del af delområde F. 6.6 Grusstier skal udformes så der er mulighed for at cykle, køre med barnevogne mv. Parkeringspladser 6.7 Til nybyggeri skal der mindst etableres 1 parkeringsbås pr. 75 m 2 etageareal til liberalt erhverv, caféer, restaurationer og lignende formål, 125 m 2 etageareal til boliger, dog mindst ½ parkeringsbås for hver bolig. 6 ungdomsboliger, 6.8 Parkering i delområde D må kun etableres som helt eller delvist nedgravet og med opholdsareal ovenpå. 6.9 Parkering i delområde E skal anlægges som overfladeparkering med mulighed for underjordisk parkering. Side 20

23 6.10 Overfladeparkering i delområde E må anlægges som et shared space Parkering i delområde F skal anlægges som et sharedspace til gående, cyklister og bilister, fx som vist på Illustrationsplanen, Bilag C Såfremt parkeringskravet ikke kan opfyldes på egen grund, skal p-pladser erhverves gennem privatretlig aftale indenfor lokalplanområdet Ved nyanlæg skal parkeringspladser anlægges med et grønt præg. Parkeringspladser kan give set grønt præg ved enten at: - min. hver 8. p-bås udformes som en grøn parkeringsplads med spredt træbeplantning i grøn bund, svarende til et træ for mindst hver 8. parkeringsbås. Plantebede skal være minimum 5 x 2,5 m svarende til en parkeringsbås eller - der etableres en randbeplantning bestående af en min. 2 m bred hæk i et 2,5 m bredt bed. I plantebede, der er mindre end 20 m 2, skal der etableres et rodvenligt bærelagssystem. Hvert rodvenligt bærelagssystem skal have en volumen på min. 16m 3 vækstmedie. Ved vækstmedie forstås den jord, hvori der kan forekomme rodvækst. Det strukturbærende system af plast eller sten skal ikke medregnes. Shared space 6.14 Shared spaces skal indrettes på en sådan måde, at arealet kan anvendes til flere forskellige anvendelser, herunder parkering, opholdsareal og sportsaktiviteter som fx basketball, skateboard mv. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler. 8. Bebyggelsens omfang og placering. Etageareal 8.1 I hvert af delområderne A, B og C må der opføres bebyggelse med et etageareal på op til m Gennem privatretlig aftale kan det samlede etageareal i de enkelte delområder suppleres med op til 300 m 2, mod at etagearealet reduceres tilsvarende et andet sted inden for lokalplanområdet. Byggefelter 8.3 Ny boligbebyggelse skal placeres indenfor de på Lokalplankortet, Bilag B viste byggefelter i delområde A-C. 8.4 Bebyggelsen inden for det enkelte delområde skal hænge sammen uden åbne passager mellem bygningerne i delområdet. Side 21

24 8.5 Den indbyrdes afgrænsning mellem de enkelte byggefelter må rykkes op til 3 m. 8.6 For de bygningsdele, der er højere end kote 28,5 m DVR90, må hver facader max være 20 m lang/bred. Bygningshøjde 8.7 Ny bebyggelse i delområde A, B og C må kun opføres med 3 til 14 etager og max. topkote til murkrone angivet i DVR90, således som udpeget med byggefelter på Lokalplankortet, Bilag B. 8.8 Kronekanten på ny bebyggelse i de mørkeblå byggefelter skal mindst opføres i den højde, der er angivet som mindste højde for byggefeltet. 8.9 Udover det antal etager, der er anført på Lokalplankortet, Bilag B, må der etableres opholdsarealer og tekniske installationer på tage Der må etableres værn på tagterrasser og tekniske installationer som ventilation og elevatortårne på tage i op til 3 meter over murkronen. Tekniske installationer, som ventilation skal placeres i mindst samme afstand fra facaden, som højden på den tekniske installation. Tekniske installationer skal afskærmes Der må etableres enkeltaltaner (altaner til én lejlighed) og karnapper inden for facaden og op til 2 meter ud fra facaden og med en længde på indtil 4 m Dobbeltaltaner (altaner til mere end én lejlighed) må ikke etableres længere end 2 m ud fra facaden og med en samlet længde på indtil 6 m Altaner må etableres udenfor byggefeltet, når der er min. 3 m fra underkant altan til terræn Der må ikke etableres altaner i stueetagen. Mindre bygninger og tekniske anlæg 8.15 I delområde D må der opføres i alt 2 mindre bygninger såsom overdækninger, pergola og lignende som en del af opholdsarealet, med et samlet areal på højest 50 m 2 og en bygningshøjde på højest 2,5 m I delområde E må der opføres i alt 3 mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift. Bygninger, såsom transformerstation, cykelskure mv., må opføres med et samlet fodaftryk på max 150 m 2 og ikke højere end 3 m over terræn. Disse mindre bygninger skal udformes og placeres med hensyntagen til omgivelserne og den øvrige bebyggelse, enten som tilbygning, indbygget i bebyggelsen eller afskærmet med beplantning Der må i delområde C opsættes én mobiltelefonmast på taget af en bygning der er højere end 28 m. Masten må max opføres med en totalhøjde på 5 m over kronekanten og udført som smal gråhvid cylindermast. Diameter af foden max 1 m, diameter øverst max 0,36 m. Side 22

25 Illustration 13; Den højde del af bygningen skal i hele højden adskille sig fra den lave del. 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Facader 9.1 Det gennemgående indtryk af bebyggelsen skal være i lyse farver. Farverne kan være hvid og grå (med maksimalt 80 % sort) samt rødlige og brunlige farver. 9.2 Hver enkelt af de 3 bygninger, der er højere end kote 28,5 m DVR90, skal opleves som en helhed. 9.3 Facader skal opføres i facadeplader eller -elementer af aluminium, strækmetal, cortenstål, beton, glas, træ mv., fx som vist på Bilag D. 9.4 Facader, eller dele heraf, må begrønnes med stedsegrønne planter i plantekasser, som er monteret på facaden. 9.5 Facader på bygninger højere end kote 28,5 m DVR90 skal arkitektonisk adskille sig væsentligt ved et andet materiale eller anden farve fra facader på lavere bygninger indenfor det samme delområde. 9.6 Arkitekturen, materialevalget og farven på høje bygninger skal være gennemgående fra terræn til murkrone som vist tv. på Illustration Min 60 % af facader i stueetagen, der anvendes til erhverv og fællesfunktioner skal udføres i transparent med facadepartier af glas eller perforerede facadeplader, der sikrer visuel kontakt. 9.8 Facader skal udføres, så det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes. Tage 9.9 Tage skal fremtræde flade. Altaner og tagterrasser 9.10 Altaner og tagterrasser skal afskærmes med værn af glas eller metal i farverne hvid, grå eller sort Altaner på de 3 bygninger, der er højere end kote 28,5 m DVR90 må kun afskærmes med glas. Tekniske anlæg 9.12 Paraboler må kun opsættes på bygningernes tage Solenergianlæg og lign. skal antirefleksbehandles og skal integreres som en del af bygningens arkitektur. Skiltning 9.14 Skiltning skal foretages direkte på bygningskroppen eller nedfældet i belægning Der må ved indgange til de enkelte bygninger opsættes henvisningsskilte med en størrelse på op til 30 x 50 cm Øvrig skiltning skal foretages med løse bogstaver eller logoer, der ikke er højere end 1 m Skiltningen må ikke overstige det flade tags murkrone Der må ikke opsættes løbende, blinkende eller anden bevægelig skiltning. Side 23

26 9.19 Skiltning skal have direkte tilknytning til ejendommens anvendelse. 10. Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Delområde D skal overordnet fremtræde som et grønt areal med læskærme og rumdannende beplantning Ved nybyggeri skal der sikres opholdsareal svarende til mindst 10 % af etagearealet til boligformål og mindst 5 % af etagearealet til erhvervsformål. Opholdsarealer skal anlægges som sammenhængende og velbeliggende arealer med mulighed for sol og læ Såfremt kravet til opholdsarealer ikke kan opfyldes på egen grund, skal opholdsarealer erhverves gennem privatretlig aftale indenfor lokalplanområdet Der må kun opsættes altaner og indrettes tagterrasser, såfremt Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes Opholdsarealer skal friholdes for bebyggelse og oplag med undtagelse af mindre bygninger, nævnt i 8.15 og Støjværn 10.6 Opholdsarealer med støjende aktiviteter skal afskærmes med støjdæmpende værn Der må i delområde D og F opsættes støjdæmpende værn Støjdæmpende værn må ikke være højere end 2 m og hver sektion må ikke være længere end 3 m Sektioner skal være tydeligt adskilte og der skal være mulighed for passage mellem sektionerne Støjdæmpende værn skal udføres som en levende plantevæg med en kerne af vækstmedie og stedsegrønne planter af varierende arter i hele skærmens højde. Befæstede arealer Overfladevand fra den del af lokalplanområdet, der medfører en befæstningsgrad på mere end 35 % skal nedsives i lokalplanområdet. Hvis det ikke er hensigtsmæssigt at nedsive indenfor lokalplanområdet, må overfladevand forsinkes Der må maksimalt befæstes 200 m 2 med ikke-permeabel belægning i delområde D Befæstede areal skal anlægges i beton- og naturstensfliser med friholdte arealer imellem med beplantning. Terrænregulering Der må kun foretages terrænreguleringer større end +/- 0,5 m for at skabe niveauforskellige til fx opholdsarealer, stipassager, vejadgange og nedsivningsbassiner Terrænreguleringer skal afsluttes min. 1 m fra lokalplanens grænse. Side 24

27 Belysning Belysningen i lokalplanområdet skal nedadrettes, således der ikke opstår blændingsgener udenfor lokalplanområdet. Der må i delområde D, E og F installeres nedgravningsarmaturer. Begrønning Områder udpeget til grøn sammenhængende beplantning på Lokalplankortet, Bilag B skal henligge som grønt område med mulighed for mindre bygninger jf og 8.16 og andet byrumsinventar som fx bord og bænke Sammenhængende beplantningen skal bestå af et eller flere elementer med græs, regnvandsbede, småbuske og løvfældende træer. Den sammenhængende beplantning skal min. være 5 m bred Løvtræer i sammenhængende beplantning skal placeres i en afstand på 8-12 m mellem hinanden og skal, fuldt udvokset, have en højde på min. 6 m Træerne kan opstammes og beskæres af sikkerhedsmæssige årsager eller for at sikre indblik til lokalplanområdet samt for at opnå vej- adgangs- og stiareal under dem. 11. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand-, el net, før den tages i brug Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, hvis det ikke kan dokumenteres, at nybyggeri opfylder klassifikationskrav til lavenergi bygninger i Bygningsreglementet Før ny bebyggelse i det enkelte delområde tages i brug, skal der etableres og fastholdes begrønning inden for delområdet i overensstemmelse med Det skal ved målinger eller beregninger dokumenteres, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes. 12. Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 12.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune. Inden for lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelser søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder jfr. nedenfor: 12.2 Jordforurening: Lokalplanområdet er kortlagt som potentielt jordforurenet og Esbjerg Kommune skal derfor give tilladelse efter jordforureningslovens 8, inden ejendommene tages i brug til miljøfølsom anvendelse (som f.eks. til boligformål). Før jord flyttes fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune Museumsloven: Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre Side 25

28 jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. 13. Aflysninger i PlansystemDK 13.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til PlansystemDK aflyses lokalplan nr. 294 vedtaget den 2/ af Esbjerg byråd indenfor lokalplanens område. 14. Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse. De områder lokalplanen udlægger til offentlige formål kan ejeren efter Planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Esbjerg Kommune har påtaleret, for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 15. Midlertidige retsvirkninger Fra starten af den offentlige høringsperiode har lokalplanforslaget efter Planlovens 17 den midlertidige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans indhold. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. Side 26

29 Den foreløbige retsvirkning gælder indtil lokalplanen er offentliggjort efter endelig vedtagelse. Dog gælder den foreløbige retsvirkning højst ét år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Efter den offentlige høringsperiode, og inden Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde m.v., der er lokalplanpligtigt. 16. Vedtagelse Ovenstående forslag til Lokalplan nr udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg Byråd den 29.maj 2017, med henblik på offentlig høring. Johnny Søtrup Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side 27

30

31 3ei 3ek ± 2ri 4br 22 3eh Grådybet 3ei 2se 7000e 2ii 2rt 4bo 4bg 4bf 4cc Lokalplangrænse Bilag A Lp Matrikelkort Dato : 10/ Mål 1 : 1000 Meter

32

33 ± A Grådybet 5 m Delområde B Max kote 28 m Max 6 etager Eks. terræn ca. kote 6.0 m Max kote 24 m Max 5 etager Max kote 57 m Min. kote 47 m Max 14 etager Max kote 24 m Max 5 etager Delområde C Delområde F E Max kote 35 m Min. kote 28,5 m Max 8 etager Eks. terræn ca. kote 6.0 m Delområde A Max kote 24 m Max 5 etager Delområde D Delområde E Max kote 24 m Max 5 etager Min. 47 m Max kote 60 m Max 14 etager Eks. terræn ca. kote 8.90 m C D B Meter Lokalplangrænse Delområder Vejadgang B Stipassage Byggefelt m koteangivelse Byggefelt m koteangivelse Sammenhængende beplantning Bilag B Lp Lokalplankort Dato : 7/ Mål 1 : 1000

34

35 ± Opholdsareal Shared Space Grådybet Badmintonhal Bilag C Lp Illustrationsplan Dato : 22/ Meter

36

37 Materialeeksempler Facadeplader Betonelementer Max 24 m Max 5 etager Max Max 28 m 6 et age r Strækmetal Max 24 m Max 5 etager Materialekombinationer Max 3 Min. 2 m Max 28,5 m 7 e ta ger Bilag D Lp Facadeeksempler Dato : 22/ Meter 20 40

38

39 Bilag E - Visualiseringer Lokalplan

40 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen, Luftofoto hentet i feb Visualiseringerne og billeder er udført af Friis & Moltke Billederne er taget af LandSyd - Landinspektører I/S

41 Visualiseringer Den visualiserede bygning svarer til, at lokalplanens bestemmelser udnyttes fuldt ud. Den visualiserede bygning er udført uden et større antal detajler, men med de maksimale volumener, Lokalplanen giver mulighed for på de højeste bygninger. Visualiseringerne er foretaget fra 3 forskellige fotostandpunkter, fra havet, fra Sædding Strandvej og fra Grådybet. Fotostandpunkterne fremgår af det følgende kort. Der er på hver visualisering indsat et kortudsnit, der viser fotostandpunktets og lokalplanområdets indenbyrdes placering. Lokalplanområdet er markeret med en rød falde, og de enkelte fotostandpunkters placering og orientering for det enkelte foto er vist sammen med visualiseringsnummeret. Billederne til visualiseringerne er taget i november Betragtningsafstanden for samtligt visualiseringer er ca. 27 cm, såfremt dette bilag printes i A4. 3

42 Fotostandpunkt 1 Eksisterende forhold

43 5 Fotostandpunkt 1 Visualisering

44 Fotostandpunkt 2 Eksisterende forhold

45 7 Fotostandpunkt 2 Visualisering

46 Fotostandpunkt 3 Eksisterende forhold

47 9 Fotostandpunkt 3 Visualisering

48

49 Bilag F - Skyggediagrammer Lokalplan

50 Skyggediagrammer er udført af Friis & Molkte

51 Skyggediagrammer Skyggediagrammerne er udført på et projekt, udmøntet på baggrund af lokalplanens rammer for byggeri, herunder dets placering og højde. Ved udmøntningen af et konkret projekt indenfor lokalplanområdet, vil der således kunne opstå nogle anderledes skygger end de skyggediagrammerne viser. Skyggediagrammerne medtager udelukkende skyggekast fra bygninger, og dermed ikke fra fx store træer og midlertidigt opstillede huse og installationer. Skyggediagrammerne er udarbejdet for de scenarier, hvor solen står højest og lavest på himlen i hhv. juni og december samt omkring solhverv. Der er for hvert scenarie udarbejdet 4 analyser over en dag. 3

52

53 5

54

55 7

56

57 Bilag G - Vindstudier Lokalplan

58 Vejroplysninger hentet fra Januar 2016 Max Avg Min Sum Temperature Maks. temperatur 10 C 3 C 3 C Middeltemperatur 8 C 1 C 6 C Min. temperatur 7 C 1 C 10 C Degree Days Varmegraddage (base 65) Cooling Degree Days (base 65) Growing Degree Days (base 50) Dugpunkt Dugpunkt 9 C 1 C 12 C Nedbør Nedbør 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.00 mm Snowdepth Vind Vind 53 km/t 19 km/t 0 km/t Gust Vind 84 km/t 53 km/t 32 km/t Havoverfladetryk Havoverfladetryk 1028 hpa 1009 hpa 986 hpa

59 Juli 2016 Max Avg Min Sum Temperature Maks. temperatur 27 C 20 C 16 C Middeltemperatur 22 C 16 C 13 C Min. temperatur 17 C 13 C 10 C Degree Days Varmegraddage (base 65) Cooling Degree Days (base 65) Growing Degree Days (base 50) Dugpunkt Dugpunkt 20 C 13 C 7 C Nedbør Nedbør 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.00 mm Snowdepth Vind Vind 42 km/t 13 km/t 0 km/t Gust Vind 58 km/t 44 km/t 29 km/t Havoverfladetryk Havoverfladetryk 1021 hpa 1014 hpa 1002 hpa Gennemsnitlig vindretning om vinteren: Fra SV og Ø Højeste vindstyrke om vinteren: 53km/t 14m/s Gennemsnitlig vindretning om sommeren: Fra SV Gennemsnitlig vindstyrke om sommeren: 13km/t 3,6m/s

60 Vinterscenario vindretning fra Syd-Vest med vindstyrke på 14m/s Flowlinjer der viser strukturernes påvirkning på vinden. De høje bygninger skaber nogle vindtunneller. De lavere bygninger trækker vinden ned i det rum bag dem. Topview skåret i topplan i trækronernes højde Topview skåret i topplan ved de høje bygninger N

61 Vinden dykker ned i det gårdrum der opstår imellem bygningerne Gårdrummet holdes fri for vind pga skærmning fra den høje bygning. Trappen som løber op på bygningen mod højre bliver mødt af vind og der bliver skabt en vindfyldt tagterrasse. Måske en anden form på den høje bygning kan skabe et vindflow der ikke forstyrrer tagterrassen så meget. Selvom bygningen med saddeltag er lavere håndterer den vinden bedre, så vinden ikke dykker direkte ned på tagterassen. Der er en tendens ved bygningerne med fladt tag, de får vinden til at dykke direkte ned i det rum bag dem, mens bygninger med saddeltag skaber et mere uforstyret vindflow.

62 N 18 N Vindflow i gårdrummet mellem de h je bygninger Vindflow i gårdrummet mellem rundbue bygningerne N N Vindflow i det vestlige uderum med trærækkerne Vindflow i det nordlige rum ved skoven

63 Vinterscenario vindretning fra Øst med vindstyrke på 14m/s Flowlinjer der viser strukturernes påvirkning på vinden. Træerne skaber noget turbulens. De høje bygninger skaber vindtunneller. Topview skåret i topplan i trækronernes højde N

64 Vinden dykker ned bag træerne og skaber et vindfyldt rum. Vinden løber hen over bygningen og laver en vindfyldt tagterrasse. Vinden dykker ned i gårdrummet.

65 N N Vindflow op igennem gårdrummene Vindflow op igennem skovrummet

66 Sommerscenario vindretning fra Syd-Vest med vindstyrke på 4m/s Flowlinjer der viser strukturernes påvirkning på vinden Topview skåret i topplan i trækronernes højde N

67 Vinden dykker ned i det gårdrum der opstår imellem bygningerne Gårdrummet holdes næsten fri for vind, men trappen som løber op på bygningen bliver mødt med vind Selvom bygningen med saddeltag er lavere håndterer den vinden bedre, så vinden ikke dykker direkte ned på tagterassen

68 Vindflow i gårdrummet mellem de h je bygninger Vindflow i det vestlige uderum med trærækkerne Vindflow i gårdrummet mellem rundbue bygningerne Vindflow i det nordlige rum ved skoven

69 Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 1 af 7 NOTAT Torvværksgrunden,.Esbjerg. Vurdering.af.trafikstøj,.facadeisolation.og.indendørsniveauer. Projektnr.: Dokumentnr.: N-002 Dato:

70 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 3 Lokalplan Nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder Baggrundsdata & referencer Udendørsophold 5 4 Konklusion 6 5 Bilag A 7 Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 2 af 7

71 2 Indledning Ingeniør neharsominputtillokalplanensudarbejdninganmodetballingeracousticsomatudføre beregningafvejtrafikstøjogevt.vurdereafdennødvendigefacadeisolationiforbindelsemed boligbyggerietpåtorvværksgrundeniesbjerg,delområdea(1etape).boligbyggerieterbestående af3blokkeivarierendehøjdesomersammenbygget.bygningenerplaceretbagerstpågrunden. Nærværendenotatomhandlerkuntrafikstøjiforholdtildeboligernesomerplanlagtidelområde Asenedenståendetegning. Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 3 af 7

72 3 Lokalplan Ihenholdtillokalplaninput,såerdetfacadeniveauerneangivetibilagAdererafbetydning.ifg. Miljøstyrelsensvejledningnr Støjfraveje erfølgendevejledendegrænseværdieraf betydningforetkommendebyggeriplaceretieksisterendestøjbelastetbyområde: 3.1 Nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder Inyeboligerieksisterendebyområderbørnormaltikkeplanlæggesboliger,hvorstøjniveauer højereend68db(l den ) Sådetderskalsespåiforholdtillokalplaner: OmfacadeniveauereroverL den 68dB.Erdettilfælde,børovervejesnøjeomderskalplanlægges boliger. ErfacadeniveauerunderL den 58dB,forventesderikkeatskullesærligeforanstaltningerog dokumentationtil. ErfacadeniveauernemellemL den 58og68dB,skalderiprojekteringsfasendokumenteresat ovenståendekravtilindendørsniveauerkanoverholdes. PlanlæggesboligeriområdermedstøjniveaufratrafikpåoverL den 58dBskaldetdokumenteresat dermedafskærmningog/ellerfacadeisolationkanopfyldesfølgendegrænseværdier: følgendegrænseværdierforstøjskaldokumenteres: Støjgrænser L den fra vejtrafik (boliger): Udendørs 58dB(A) Indendørs 1 medåbnevinduer 46dB(A) Indendørs 1 medlukkedevinduer 33dB(A) StøjbelastningfravejenvedmestbelastedefacaderL den >58dBskalderforboligerne dokumenteresatdetindendørsstøjniveaumedlukkedevinduer(menmedåbnefriskluftsventiler) erhøjestl den 33dBibeboelsesrum. 1 Opholdsrumogsoverumiboliger Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 4 af 7

73 3.2 Baggrundsdata & referencer SBiZanvisning244 Lydisoleringafklimaskærmen DS/EN12354Z3 Bygningsakustik.Beregningafbygningersakustiskeegenskaberudfra bygningselementernesegenskaber.del3:luftlydisolationmodudefrakommendestøj Facadeniveauermodtagetfra103Aps(sebilagB) Dertagesudgangspunktibygningsreglementet(BR15),SBianv.230samtplanlovgivningjf Miljøstyrelsensvejledningnr.4/2007ogorienteringnr.46/2012. Beregningafvejstøjerudførtvha.SoundPlanogiht.Nord2000. BallingerAcousticsharanmodetsamarbejdspartner103Apsomatudføreberegningeraftrafikstøj medsoundplan. IdetteprojekterfacadeniveauerallestederunderL den 58dBogyderligeredokumentationaf indendørsniveauererikkenødvendig Udendørsophold Opholdsarealeriterrænogpåtagterasserneoverholderkravtiludendørsopholdesarealer. Derkanfritplaceresaltanerpåbygningensfacade,daallefacadeharstøjbelastningunderL den 58 db. Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 5 af 7

74 4 Konklusion Facader.og.indendørsniveauer. BygningerplaceretidelområdeAharpåallefacaderentrafikstøjsbelastningpåunderL den 58dB (sebilaga),ogderforvildetikkekræveyderligeredokumentation. Udendørsophold. Vedbygningenstageindrettesterrasseområder.Opholdsarealerpåtagterrasseropfylderkravtil udendørsopholdsareal. Bygningenstilhørendeopholdsarealeriterrænopfylderogsåkrav. Bygningensfacadeniveauerneermaks.53,8dBogaltanerkanfritplacerespåbygningensfacader ogvilopfyldekravtiludendørsopholdsareal. Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 6 af 7

75 Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 1 af 11 NOTAT Torvværksgrunden,.Esbjerg. Vurdering.af.trafikstøj,.facadeisolation.og.indendørsniveauer. Projektnr.: Dokumentnr.: N-001 Dato:

76 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 3 Lokalplan Nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder 4 4 Overholdelse af grænseværdier i dette projekt Baggrundsdata & referencer Forudsætninger Konstruktioner Beregninger Facadeniveauer Indendørsniveauer Resultater Valg af vinduer Slusevindue (eller 3G, Russer) Udendørsophold 7 5 Konklusion 8 6 Bilag A 9 7 Bilag B 11 Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 2 af 11

77 2 Indledning Ingeniør neharsominputtillokalplanensudarbejdninganmodetballingeracousticsomatudføre beregningafvejtrafikstøjogvurdereafdennødvendigefacadeisolationiforbindelsemed boligbyggerietpåtorvværksgrundeniesbjerg.boligbyggerieterbeståendeafflereblokkei varierendehøjde,spredtplaceretpågrunden. Nærværendenotatomhandlertrafikstøjiforholdtilboligerneogenoverslagsvurderingafden nødvendigefacadeisolationderskaltilforatoverholdekravtilindendørsniveaumedlukkedeog åbnedevinduersamtudendørsstøjpåopholdsarealer. Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 3 af 11

78 3 Lokalplan Ihenholdtillokalplaninput,såerdetfacadeniveauerneangivetibilagBdererafbetydning.ifg. Miljøstyrelsensvejledningnr Støjfraveje erfølgendevejledendegrænseværdieraf betydningforetkommendebyggeriplaceretieksisterendestøjbelastetbyområde: 3.1 Nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder Inyeboligerieksisterendebyområderbørnormaltikkeplanlæggesboliger,hvorstøjniveauer højereend68db(l den ) Sådetderskalsespåiforholdtillokalplaner: OmfacadeniveauereroverL den 68dB.Erdettilfælde,børovervejesnøjeomderskalplanlægges boliger. ErfacadeniveauerunderL den 58dB,forventesderikkeatskullesærligeforanstaltningerog dokumentationtil. ErfacadeniveauernemellemL den 58og68dB,skalderiprojekteringsfasendokumenteresat ovenståendekravtilindendørsniveauerkanoverholdes. PlanlæggesboligeriområdermedstøjniveaufratrafikpåoverL den 58dBskaldetdokumenteresat dermedafskærmningog/ellerfacadeisolationkanopfyldesfølgendegrænseværdier: følgendegrænseværdierforstøjskaldokumenteres: Støjgrænser L den fra vejtrafik (boliger): Udendørs 58dB(A) Indendørs 1 2 medåbnevinduer 46dB(A) Indendørs 1 medlukkedevinduer 33dB(A) StøjbelastningfravejenvedmestbelastedefacaderL den >58dBskalderforboligerne dokumenteresatdetindendørsstøjniveaumedlukkedevinduer(menmedåbnefriskluftsventiler) erhøjestl den 33dBibeboelsesrum. HvordandenvejledendegrænseværdiforindendørsstøjniveaufratrafikmedåbnevinduerpåL den 46dBtolkeserfaringsmæssigtmegetforskelligtfrakommunetilkommuneogderkanvære forskelligeholdningertilomdetoverhovedeterengrænseværdisombørfastholdes.ibilagaer beskrevethvilkenerfaringviharmedhvordandettolkesogviharbeskrevetvoresholdningtilat derkansesheltbortfradennevejledendegrænseværdi. 1 Opholdsrumogsoverumiboliger 2 HvordandenvejledendegrænseværdiommaksathaveetindendørsstøjniveaumedåbnevinduerpåLden 46dB tolkes,vurderesvistforskelligtiforskelligekommunersebilaga Grænseværdiforåbnevinduer\tolkning Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 4 af 11

79 4 Overholdelse af grænseværdier i dette projekt 4.1 Baggrundsdata & referencer DS/EN12354\3 Bygningsakustik.Beregningafbygningersakustiskeegenskaberudfra bygningselementernesegenskaber.del3:luftlydisolationmodudefrakommendestøj Facadeniveauermodtagetfra103Aps(sebilagB) IdetteprojekterfacadeniveauerallestederunderL den 68dBoginærværendenotaterudarbejdet enoverslagsberegningsomdokumentationafomdetermuligtatopfyldeovenståendevejledende grænseværdier. Dertagesudgangspunktibygningsreglementet(BR15),SBianv.230samtplanlovgivningjf Miljøstyrelsensvejledningnr.4/2007ogorienteringnr.46/2012. Beregningafvejstøjerudførtvha.SoundPlanogiht.Nord2000,beregningerafdet indendørsniveauererudførtiht.ds/en12354\3,ogpåbaggrundafdisseberegningererkravtil facadeisolationvurderet. BallingerAcousticsharanmodetsamarbejdspartner103Apsomatudføreberegningeraftrafikstøj medsoundplan. 4.2 Forudsætninger Konstruktioner Følgendekonstruktionererforudsat: Tungefacadertilsvarendeminimum100mmbeton,isolering,Tegl. Dererantagetatdererétoplukkeligtvindueialleopholdsrum,hvoretrumharvinduervedflere facadererantagetåbentvindueveddenmindstbelastedefacade. Rumhøjdeer2,6m Dererudførtoverslagsberegningpåetlillesoverumpå10m 2 ogpåstue/køkkenpå39m 2 (jomindrerumdeshøjereindendørsniveau). Samletvinduesarealerideberegnederumforudsættessomfølger: Lillesoverum:2,3m 2 Stue/køkkenmed1facade:9,5m 2 Stue/køkkenmed2facader:9,5m 2 vedmestbelastedefacade+2,8m 2 vedmindstbelastede facade. Evt.altanværnantagesåbne. Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 5 af 11

80 4.3 Beregninger Facadeniveauer Derhenvisestilsærskiltrapportudførtaf103Apsforberegningerneaffacadeniveauervistsomi bilagb.deterforudsatatallebygningeropførespåengang,sådeforresteskærmerforde bagerste. Dererudførtberegningerforflerepositionerfordeltpåfacaderne.Beregningererinkl. refleksionerfraandrebygningerundtagenegenfacade(fritfeltsværdier).derfortillæggesder3db tilresultaterneforanvendelseiforbindelsemedberegningaffacadeisolation Indendørsniveauer DeterkunforbygningsklyngentættestvedGrådybetatdererfacadeniveauerpåoverL den 58dB. Detbetyderatderikkeersærligekravtilvinduerneslydreduktionfordeøvrigebygningsklynger, såfremtallebygningeropføressamtidigsådeforresteskærmerfordebagerste. Mestbelastedefacadepunkt,iht.bilagBerpunkt9og10stueplan. Dererudførtberegningerafdetdervurderesatblivedemestbelastedesituationerscenarie1\4: 1. Lillesoverumpå10m 2 medfacademodgrådybbetogvinduespartipå2,3m 2 (facadepunkt 9) 2. Stue/køkkenpå39m 2 medfacademodgrådybbetogvinduespartipå9,5m 2 (facadepunkt 9) 3. Stue/køkkenpå39m 2 medfacademodgrådybbetmedvinduesparti9,5m 2 (facadepunkt 9)ogfacademodvestmedvinduespartipå2,8m 2 (facadepunkt10) 4. Lillesoverumpå10m 2 medfacademodvestogvinduespartipå2,3m 2 (facadepunkt10) Iberegningerneindgårfølgende: Lydreduktionforhelefacadeopdeltpr.element Rumvolumen Facadeudformning Iforbindelsemedberegningerneafklareshvilkevinduerderskaltilforoverholdelseafkrav. Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 6 af 11

81 4.4 Resultater Valg af vinduer Foratopfyldekravtilindendørsniveaumedlukkedevinduerskalivinduespartiværefølgendefor scenarie1\4: 1. Vinduespartipå2,3m 2 skalhaveenlydreduktionpår w+ C tr 32dB 2. Vinduespartipå9,5m 2 skalhaveenlydreduktionpår w+ C tr 31dB 3. Vinduesparti9,5m 2 skalhaveenlydreduktionpår w+ C tr 33dBogvinduespartimodvest medpå2,8m 2 skalhaveenlydreduktionpår w+ C tr 28dB 4. Vinduespartipå2,3m 2 skalhaveenlydreduktionpår w+ C tr 28dB Foratopfyldekravomindendørsniveaupåmaks.L den 46dBnåretoplukkeligtvinduei beboelsesrumeråbnetmedetarealpå0,35m 2 erdetnødvendigtmedsærligevinduesløsninger forde4scenarier: 1. Etslusevindue(areal1,9m 2 )medlydreduktioniåbenstandpår w+ C tr 17dB 2. Etslusevindue(areal1,9m 2 )medlydreduktioniåbenstandpår w+ C tr 12dB 3. Etslusevindueellerandenskærmløsningforanvindueifacademodvest(areal1,9m 2 )med lydreduktioniåbenstandpår w+ C tr 9dB 4. Etslusevindue(areal1,9m 2 )medlydreduktioniåbenstandpår w+ C tr 15dB Errummetmindrevilkravtilvinduerneslydreduktionstige Slusevindue (eller 3G, Russer) EtSlusevindueersammensataftovinduer,medforskudteoplukkeligerammerpåhenholdsvis inder\ogydersiden.derermonteretetlydabsorberendemateriale,falsenemellemdeto oplukkeligepartier.vinduetbevirkeratderskerenøgetdæmpningafstøjennårdetåbnes,ift.et vindueienramme,hvorstøjenkommerdirekteindviaåbningen.slusevinduetkaninogletilfælde væremedtilatsikreatkravettilindendørsstøjniveaukanoverholdesmedetåbningsarealpå0,35 m Udendørsophold Opholdsarealerkanplaceresvedberegningspunkterne45,38,47,42,40,48,46,41,52,49,51,50 og37udenyderligeretiltag.vedberegningspunkt39,43og44påtagterasserneerdermindre overskridelsesåherbørafskærmes. Såfremtaltanernebetragtessomprimæreopholdsarealerskaldepåforrestebygningsklynge placerespåfacadernemodsatvejen.altanerpådeøvrigebygningsklyngerforventesatopfylde kravettiludendørsopholdsareal. Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 7 af 11

82 5 Konklusion Facader.og.indendørsniveauer. Bygningerneliggerspredtmedenbygningsklyngeforrestsomafskærmerfordeøvrigesåledesat derskabesgodafskærmningoglavefacadeniveauerbagdennebygningsklynge.fordetoøvrige bygningsklyngererallefacaderunderenbelastingpål den 58dB(sebilagBs11\17),ogderforvil detikkekræveyderligeretiltag. Fordenforrestebygningsklyngeharfacadernelangsvejenogfacaderneopmellembygningerne facadeniveauerneover58db.hererdetmuligtatsikrepassendelaveindendørsniveauermed lydruderiendelaffacaderne. Såfremtderstilleskravtilstøjindendørsmedåbnevinduer seiøvrigtbilaga vildetved facadermedbelastningoverde58db,delsværemuligtblotatåbneetvindue,ogderhvor belastningerhøjest,vha.særligslusevinduer. Indrettesbygningerneudengennemgåendeboligermedtofacader,vildetværeenfordelat rummenedervenderudmodgadenikkeerforsmå. Behovetforsærligtiltagiforbindelsemedåbnevinduervilværemerekrævende,nårderindrettes mindrerumogstørrevinduespartier.somdenabsoluttemestekstremttilfældefordet pågældendebyggeri etmindrerum(minimum10m 2 )medvinduespartiimeststøjbelastede facade erdeteftervistatdetvilværemuligtatsikreatallekravkanoverholdes. Udendørsophold. Vedbygningenstageindrettesterrasseområder.Opholdsarealerpåtagterrasseropfylderkravtil udendørsopholdsarealpånærveddetomidterstebygningeriforrestebygningsklynge,hvorderer mindreoverskridelserpå0,5\0,8db,herforventesafskærmningmedlukketværnvilsikrekrav. Placeringafeventuelleopholdsarealeriterrænerikkefastlagmenkanfritplaceresved beregningspunkterne38,40,41,og37. Altanerpåforrestebygningsklyngeskalplacerespåfacadernemodsatvejenforatopfyldekravtil primærtopholdsareal.altanerpådeøvrigebygningsklyngerforventesatopfyldekravettil udendørsopholdsareal. Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 8 af 11

83 6 Bilag A Grænseværdi for åbne vinduer - tolkning Medvejledendegrænseværdiskalforstås,atdeterMiljøstyrelsensforslagtilenstøjgrænse,men atdeterkommunenderbeslutteromdetønskesatgøredenvejledendegrænseværditiletkrav ogomhvorvidtdetskalgældeforalleoplukkeligevinduer,1oplukkeligtvinduepr.rumeller1pr. bolig. Efteriflereårathaveudførtmangeafdennetypeberegningerafindendørsniveauermedåbne vinduer,eroplevelsenatgrænseværdientolkesvidtforskelligtfrakommunetilkommune.ligefra atderinoglekommunersletikkestilleskravomstøjniveauvedåbnevinduernårderermekanisk ventilation,andreaccepteresatdetertilstrækkeligtmedetoplukkeligtvinduerpr.boligsom overholderdettekrav.denmestudbredetolkningeratderskalregnespåétoplukkeligtvindue pr.beboelsesrum.megetsjældenterkravetfrakommunerneatl den 46dBopfyldesmedalle oplukkeligevindueråbnemedarealpå0,35m 2. ImangetilfældehvorfacadeniveaueteroverL den 58dBfravejtrafikvilderforatkunneopfylde denvejledendegrænseværdipål den 46dBværebrugforsærligeslusevinduer( russervinduer ) hvorendobbeltvindueskonstruktionharetoplukforovenidenenevindueskonstruktionoget oplukfornedenidenandenvindueskonstruktion,pådenmådeopstårenslusesomluften/lyden skalpassereogafhængigafslusenshøjde,anvendelseafkarmabsorbenterosv.dæmpeslyden gennemslusen.sådannekonstruktionererstoreogdyreløsningerogdekanfremståvoldsomme påenfacade. Enandenmulighedforatskabeudluftningiboligeneratanvendevinduermed ventilationsventiler,hvordæmpningenerbetydeligbedreendvedetslusevinduemen åbningsarealetopfylderikke0,35m 2 ogerdermedsomudgangspunktikkeenaccepteretløsning.. DerkanargumenteresforatdetIKKEgivermeningatfastholdekravomatetvindueskalkunne åbnespga.følgende: Baggrundenfortilblivelsenafdennevejledendegrænseværdierifg. Indendørsstøjniveaumed åbnevinduer\orienteringnr.46\2.udgave framiljøstyrelsensreferencelaboratoriumfor støjmålingerat derererfaringfor,atbeboere,somopleverethøjttrafikstøjniveau,hvergang deåbnervinduerne,ikkeudlufterderesboligtilstrækkeligt. Daderietageboligererkravomatgrundluftskifteskalsikresviamekaniskventilationogmeden antagelseomatventilationsanlæggeteridriftalleåretsmåneder,bortfalderbaggrundenforat skullekunneåbneetvinduetiludluftning.iområderhvortrafikstøjsbelastningenpåfacadener overl den 58dB,vildetderforikkeværenødvendigtatsikreoverholdelseafL den 46dBmedet åbningsarealpå0,35m 2. Samtidigarbejderventilationsanlæggenedrifts\ogenergimæssigeoptimaltilukkedeboliger,og deterikkehensigtsmæssigtatdersomventilationstilskudanvendesåbnevinduer. Hvorderermegettrafikstøjkandetogsåforventesatluftkvalitetenerdårligsåenanden ulempevedbrugafåbnevinduertiludluftninghvorderermegettrafikstøj,eratdervilkunne Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 9 af 11

84 Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 10 af 11 forventesmegenforurening(partikler)ogvedåbningafvinduerpådissefacadervildetikke nødvendigvisværefriskrenluftderkommerind.derforforventesenstigningaf partikelkoncentrationiboligenvedudluftningmedåbnetvindue/altandørudtilenstærkt trafikeretvej.anbefalingeniforholdtluftforureningerderforatderikkeåbnesopudmod stærkttrafikeredeveje.

85 7 Bilag B Vurdering af vejtrafikstøj - Torvværksgrunden Esbjerg udført af 103 Aps Ballinger Acoustics Biernemøllevej 2E, 5540 Ullerslev Side 11 af 11

86 9. marts 2017 Telefon: Ref: SNT QA: REH Dok: SNT Vurdering af vejtrafikstøj Tovværksgrunden Esbjerg Vejtrafikstøj Østerbro Tommerup Tlf.: CVR nr.: Rådgivende ingeniørselskab Side 1 af 17

87 Opgave: Vurdering af vejtrafikstøj Tovværksgrunden Esbjerg Kunde: Ballinger Acoustics Biernemøllevej Ullerslev Udført af: Sigurd Thomsen Rekvirent: Richard Ballinger QA: René Hansen Resumé: Det rådgivende ingeniørfirma 103 ApS har den udført beregninger af vejtrafikstøjen for en fremtidig situation (2027) for trafikken omkring Tovværksgrunden i Esbjerg. Beregningerne for en fremtidig situation viser at den vejledende grænseværdi på facader L den 58 db overskrides op til 8,5 db, hovedsagelig ved facader ud mod Grådybet. Overskridelsen er i størrelsesorden 0,4 db til 8,5 db. Opholdsarealer kan med fordel placeres ved beregningspunkt 45, 38, 47, 42, 40, 48, 46, 41, 52, 49, 51, 50, 37 uden yderligere støjdæmpende foranstaltninger. Påtænkes der opholdsarealer ved beregningspunkt 43, 44 og 39 bør der afskærmes. Den udvidede usikkerhed på beregningerne er ±2-3 db. Da det er tale om en planlægningssituation kan usikkerheden ikke tages i betragtning. Beregningerne er udført med følgende parametre: Refleksionsorden = 3 Vejrklasser = 9 Refleksionstab, bygninger = 1 db Søgeradius 5 km. Rapporten må kun gengives i helhed, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra det udstedende laboratorium. Side 2 af 17

88 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Grænseværdier... 4 Metode... 5 Trafiktal... 5 Usikkerhed... 5 Beregningsresultater Konklusion... 6 Referencer... 7 Bilag 1. Beregningspunkter ved facader og ophold... 8 Bilag 2. Situplan... 9 Bilag 3 ISO-Støjkort 1,5 m over terræn Bilag 4. Punktberegning Rapporten må kun gengives i helhed, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra det udstedende laboratorium. Side 3 af 17

89 Indledning Det rådgivende ingeniørfirma 103 ApS har den udført beregninger af vejtrafikstøjen for en fremtidig situation (2027) for trafikken omkring Tovværksgrunden i Esbjerg. Se Figur 1, Tovværksgrunden er markeret med rød trekant. Beregningerne dokumenterer vejtrafikstøjen forbindelse med boligprojekt på Tovværksgrunden. Trafiktal, hastighed er jf. COWI s trafikmodel 2020, Esbjerg kort 4, fremskrevet til år 2027 med en årlig tilvækst på 1%. For detaljeret indretning se Bilag 2. Figur 1: Oversigt over området. Beregningerne holdes op mod Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Beregninger er udført den af Sigurd Thomsen fra 103 ApS, certificeret til Miljømåling Trafikstøj. Grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj er udtrykt ved L den og er 58 db for boligområder samt opholdsarealer. Rapporten må kun gengives i helhed, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra det udstedende laboratorium. Side 4 af 17

90 Metode Beregningerne er udført med programmet SoundPLAN 7.4 Update Der er opbygget en 3D-støjmodel med oplysninger om terræn og bygningspolygoner hentet fra kortforsyningen.dk. Akustisk hårdt og blødt terræn er tegnet ud fra kort fra Google Earth. Hårdt terræn er klassificeret som klasse G i SoundPLAN og blødt terræn er klassificeret som Klasse D i SoundPLAN. Det omkringliggende terræn er overvejende akustisk hårdt. Støjen er beregnet på facader og opholdsarealer. Højden på beregningspunkterne ved facader er 2/3 oppe på vinduerne, beregningspunkter for opholdsarealer beregnes 1,5m over lokalt terræn. De beregnede støjniveauer er fritfeltsværdier, dvs. uden refleksioner fra den betragtede bygning. De beregnede støjniveauer kan dermed direkte sammenlignes med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der er regnet med en refleksionsorden på 3. Søge radius er sat til 5 km. Eksisterende bygningshøjder er beregnet ud fra overflade model og terræn data fra kortforsyningen.dk. Refleksionstab på bygninger er sat til 1 db. Der er regnet med 9.vejrklasser. Beregningerne for vejstøj er udført efter NORD2000 efter retningslinjerne i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006 Støjkortlægning og handlingsplaner og rapport , Beregning af vejstøj i Danmark, [1,2,3]. Trafiktal Vejtrafik: Det trafikale grundlag for de omkringliggende veje er jf. COWI s trafikmodel 2020, Esbjerg kort 4, fremskrevet til år 2027 med en årlig tilvækst på 1%. Fremskrevet ÅDT er gengivet i Tabel 1. Vej ÅDT 2027 Gennemsnits hastighed [km/t] Lette/tung/fler-akslede Stormgade /60/60 Grådybet (mellem Stormgade og Østervinge) /50/50 Gårdybet (mellem Østervinge og Gl. Vardevej) /50/50 Grådybet (mellem Gl. Vardevej og Hjertingvej) /50/50 Gl. Vardevej (mellem Grådybet og Ved Skoven) /50/50 Gl. Vardevej, nordfor Ved Skoven /50/50 Hjertingvej, syd for Grådybet /60/60 Hjertingvej, nord for Grådybet /60/60 Tabel 1: Trafiktal for Usikkerhed Der foreligger ikke nogle undersøgelser vedr. usikkerheden på L den for vejstøj beregnet med NORD2000. Referencelaboratoriet skønner af foreløbige erfaringer ved brug af NORD2000 metoden, at den udvidede usikkerhed er ±2-3 db. Forudsætningen er at indgangsdata er af god kvalitet, dvs. trafiktal, hastigheder mv. Komplicerede transmissionsveje fra støjkilde til beregningspunkt vil øge den udvidede usikkerhed. Rapporten må kun gengives i helhed, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra det udstedende laboratorium. Side 5 af 17

91 Da der ikke foreligger bedre grundlag for bestemmelse af den udvidede usikkerhed, tages der udgangspunkt i at den udvidede usikkerhed er ±2-3 db på de beregnede niveauer for L den. Beregningsresultater. Vejtrafikstøj: Der er fortaget udendørs støjberegninger på facader og opholdsarealer, samt gridmap beregninger (ISO-kort) i højden 1,5m over terræn. For placering af beregningspunkter se Bilag 1. Beregningerne for en fremtidig situation viser at den vejledende grænseværdi på facader L den 58 db overskrides op til 8,5 db, hovedsagelig ved facader ud mod Grådybet. Overskridelsen er i størrelsesorden 0,4 db til 8,5 db. Opholdsarealer kan med fordel placeres ved beregningspunkt 45, 38, 47, 42, 40, 48, 46, 41, 52, 49, 51, 50, 37 uden yderligere støjdæmpende foranstaltninger. Påtænkes der opholdsarealer ved beregningspunkt 43, 44 og 39 bør der afskærmes. Detaljerede beregningsresultater kan ses i Bilag 4. ISO-støjkortet i Bilag 3 viser støjniveauet 1,5 meter over terræn og er kun vejledende. Vejledende betyder ved beregninger af ISO-støjkurvekort medtager beregningsprogrammet refleksioner tæt ved de tilhørende bygninger. Niveauer kan her være 3 db højere end fritfelts niveauerne som er det grænseværdierne referere til. Konklusion Det rådgivende ingeniørfirma 103 ApS har den udført beregninger af vejtrafikstøjen for en fremtidig situation (2027) for trafikken omkring Tovværksgrunden i Esbjerg. Beregningerne for en fremtidig situation viser at den vejledende grænseværdi på facader L den 58 db overskrides op til 8,5 db, hovedsagelig ved facader ud mod Grådybet. Overskridelsen er i størrelsesorden 0,4 db til 8,5 db. Opholdsarealer kan med fordel placeres ved beregningspunkt 45, 38, 47, 42, 40, 48, 46, 41, 52, 49, 51, 50, 37 uden yderligere støjdæmpende foranstaltninger. Påtænkes der opholdsarealer ved beregningspunkt 43, 44 og 39 bør der afskærmes. Den udvidede usikkerhed på beregningerne er ±2-3 db. Da det er tale om en planlægningssituation kan usikkerheden ikke tages i betragtning. Beregningerne er udført med følgende parametre: Refleksionsorden = 3 Vejrklasser = 9 Refleksionstab, bygninger = 1 db Søgeradius 5 km. Rapporten må kun gengives i helhed, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra det udstedende laboratorium. Side 6 af 17

92 Referencer [1] Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006 Støjkortlægning og handlingsplaner [2] Rapport 434. Beregning af vejstøj i Danmark. Vejdirektoratet, [3] NORD2000 User Guide, Rapporten må kun gengives i helhed, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra det udstedende laboratorium. Side 7 af 17

93 Bilag 1. Beregningspunkter ved facader og ophold 9. marts 2017 Telefon: Ref: SNT QA: REH Dok: SNT Østerbro Tommerup Tlf.: CVR nr.: Rådgivende ingeniørselskab Side 8 af 17

94 Bilag 2. Situplan 9. marts 2017 Telefon: Ref: SNT QA: REH Dok: SNT Østerbro Tommerup Tlf.: CVR nr.: Rådgivende ingeniørselskab Side 9 af 17

95 Bilag 3 ISO-Støjkort 1,5 m over terræn. 9. marts 2017 Telefon: Ref: SNT QA: REH Dok: SNT Østerbro Tommerup Tlf.: CVR nr.: Rådgivende ingeniørselskab Side 10 af 17

96 Bilag 4. Punktberegning Tovværksgrunden 9. marts 2017 Telefon: Ref: SNT QA: REH Dok: SNT Punktberegning Receiver Beregningspunkt Fl Lden db(a) R9 9 Stuen 66,5 R Etage 65,5 R Etage 64,7 R Etage 63,9 R1 1 Stuen 63,7 R10 10 Stuen 63,7 R6 6 Stuen 63,7 R8 8 Stuen 63,6 R Etage 63,5 R Etage 63,4 R Etage 63,2 R Etage 63,1 R Etage 63,1 R Etage 62,9 R Etage 62,9 R Etage 62,4 R Etage 62,2 Ophold 36 Stuen 62,1 R Etage 61,6 R Etage 61,6 R Etage 61,0 R Etage 60,8 R Etage 60,6 R Etage 60,6 R2 2 Stuen 60,6 R Etage 60,4 R11 11 Stuen 60,2 R Etage 60,2 R Etage 60,0 R Etage 59,9 R Etage 59,8 R5 5 Stuen 59,7 R Etage 59,6 R Etage 59,5 R Etage 59,5 R Etage 59,3 103 Lyd & Vibration Osterbro 4 DK-5690 Tommerup DENMARK 1 SoundPLAN 7.4 Østerbro Tommerup Tlf.: CVR nr.: Rådgivende ingeniørselskab Side 11 af 17

97 Tovværksgrunden Punktberegning Receiver Beregningspunkt Fl Lden db(a) R Etage 58,9 Ophold tag 43 Stuen 58,8 Ophold tag 44 Stuen 58,5 R Etage 58,4 Ophold 39 Stuen 58,3 R Etage 57,7 R Etage 57,6 Ophold tag 45 Stuen 57,5 R4 4 Stuen 57,3 R Etage 56,7 R Etage 56,6 R Etage 56,5 R Etage 56,4 R Etage 56,1 R Etage 56,0 R Etage 56,0 R20 17 Stuen 55,9 Ophold 38 Stuen 55,9 R Etage 55,8 R Etage 55,7 R Etage 55,7 R Etage 55,7 R Etage 55,6 R Etage 55,5 R Etage 55,5 R Etage 55,4 R Etage 55,3 R Etage 55,3 R Etage 55,3 R Etage 55,2 Ophold tag 47 Stuen 55,1 R21 18 Stuen 55,1 R Etage 55,0 R Etage 55,0 R Etage 55,0 R Etage 55,0 Ophold tag 42 Stuen 54,9 103 Lyd & Vibration Osterbro 4 DK-5690 Tommerup DENMARK 2 SoundPLAN 7.4 Rapporten må kun gengives i helhed, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra det udstedende laboratorium. Side 12 af 17

98 Tovværksgrunden Punktberegning Receiver Beregningspunkt Fl Lden db(a) R19 16 Stuen 54,8 R Etage 54,7 R Etage 54,5 R Etage 54,5 R Etage 54,4 R Etage 54,4 R Etage 54,3 R Etage 54,3 R Etage 54,3 R Etage 54,2 R Etage 54,2 R Etage 53,9 Ophold 40 Stuen 53,8 R Etage 53,6 R Etage 53,3 R Etage 53,3 R19 19 Stuen 53,3 R Etage 53,0 Ophold tag 48 Stuen 52,9 R Etage 52,8 R Etage 52,6 Ophold tag 46 Stuen 52,6 R Etage 52,5 R Etage 52,5 Ophold 41 Stuen 52,3 R Etage 52,2 R Etage 51,8 R Etage 51,6 R Etage 51,5 R Etage 51,3 R Etage 51,2 R Etage 51,2 Ophold tag 52 Stuen 51,1 R Etage 51,0 R Etage 50,9 R Etage 50,8 Ophold tag 49 Stuen 50,7 Ophold tag 51 Stuen 50,7 103 Lyd & Vibration Osterbro 4 DK-5690 Tommerup DENMARK 3 SoundPLAN 7.4 Rapporten må kun gengives i helhed, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra det udstedende laboratorium. Side 13 af 17

99 Teknik & Miljø Kommune- & Byplan UDKAST Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato: 17. maj 2017 Miljøscreeningsafgørelse Ændring af kommuneplanens anvendelsesbestemmelse for enkeltområde nr , Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg, og Lokalplan , Strandby Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg, vil ikke få væsentlige miljømæssige konsekvenser Esbjerg Kommune har 19. juli 2016 startet en planproces for ændring af kommuneplanens anvendelsesbestemmelse for enkeltområde nr og Lokalplan , Strandby Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg. Kommunen har inddraget relevante interessenter i planprocessen og på denne måde begrænset planens miljømæssige konsekvenser. Afgørelse Esbjerg Kommune afgør, at ændringer af kommuneplanens anvendelsesbestemmelse for enkeltområde nr , og Lokalplan , Strandby Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens 1 4. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i vedlagte notat. Senere ændringer Hvis kommuneplanændringen og Lokalplanen ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. Miljøvurderingslovens 3 med henblik på at få afgjort om ændringen betyder, at der skal foretages en miljøvurdering. Partshøring Der er blevet vurderet om der er parter i sagen i henhold til forvaltningslovens Miljøvurderingsloven jf. lovbek. Nr af 10. december Forvaltningsloven jf. lovbek. Nr. 433 af 22. april 2014 Telefon