Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning"

Transkript

1 Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

2 Indhold 1. Målopfyldelse Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1) Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1) Trivsel (3.1) Antal produkter i UC Viden (4.3.1) Kvalitet i teoretiske studieaktiviteter (5.1.1) Karakterniveau for afgangsprojekter (5.4.1) Dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans (6.3.1) Prioritering af handletiltag Status på prioriterede tiltag Uddannelseschefens helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet... 7

3 1. Målopfyldelse 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1) Opgøres via UCL s STÅ-indberetning samt data for sektorens samlede omsætning på uddannelsen. Målet er, at UCL s andel af sektorens samlede STÅ-produktion er højere end året før. I 2015 var UCL s andel af omsætningen 10,41 %. I 2016 var UCL s andel af omsætningen 9,64 % Målet er ikke opfyldt Analyse og opfølgning En mulig forklaring på nedgangen i antallet af studerende kunne være, at UC Syd afvikler deres udgave af DUEK i trekantsområdet (Kolding) og at nogen af de store arbejdspladser i UCL s distrikt har haft voldsomme fyringsrunder. Afvikling af uddannelsen med små hold har givet problemer med at kunne tilbyde et tilstrækkeligt undervisningsomfang, og det har givet en udfordring med kvaliteten. Dette er dokumenteret gennem fokusgruppeinterviews med aftagergrupper i Færre studerende på DUEK betyder desværre, at det faglige miljø på UCL er blevet mindre, og dette kan have betydning for at fastholde og tiltrække nye studerende. Øget attraktivitet - handletiltag 1 - Tættere dialog med aftagerfeltet, eksempelvis omkring særligt tilrettelagte forløb - Vejledningsfaglige arrangementer der øger synlighed og attraktivitet - Opbygge fagligt miljø - herunder undersøge, hvilke UCL-studievejledere der kunne tænkes at indgå i teamopbygningen Øget attraktivitet - virkning af handletiltag 1 - Tættere dialog med aftagergrupper vil gøre uddannelsen mere synlig og også øge muligheden for at blive klarere på, hvilket udbud der er relevant for aftagerne - Vejledningsfaglige arrangementer vil sætte aktuelle problemstillinger på dagsordenen, så UCL bliver kendt for aktuel faglighed i forhold til udfordringer i praksis - Et bredere fagligt miljø vil sikre, at UCL kan optræde mere proaktivt og offensivt i forhold til det vejledningsfaglige område 3

4 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1) Opgøres via modulevalueringer for uddannelsen. Målet er, at mindst 75 % af respondenterne svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål om læringsudbytte (sp. 2) og praktiske spørgsmål (sp. 8) Resultat af opgørelse (andel af respondenterne, der svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål 2 og 8, angivet i %): Spørgsmål 2: Har du efter din egen vurdering opnået læringsudbyttet/målet for modulet? Spørgsmål 8: I hvilken grad er du tilfreds med de praktiske forhold omkring uddannelsen (Studieadministration, lokaler, kantineforhold, studiemiljø, biblioteksmuligheder mv)? 94,4 % 90,7 % Målet er opfyldt 1.3 Trivsel (3.1) Opgøres via modulevalueringer for uddannelsen. Målet er, at mindst 75% af respondenterne svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål om relationer (sp. 5) Resultat af opgørelse (andel af respondenterne, der svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål 5, angivet i %): Sp. 5: Har samarbejdet fungeret mellem undervisere og studerende? 92,5 % Målet er opfyldt 1.4 Antal produkter i UC Viden (4.3.1) Målet om, at der skal være en årlig forøgelse af medarbejdernes produkter i UC Viden på 25%, kan ikke opfyldes. Der er måleproblemer i forhold til dette mål, da det ikke lader sig gøre at måle præcist i forhold til hver enkelt uddannelse. Det skyldes, at undervisere underviser på flere uddannelser, ligesom en del undervisning varetages af undervisere fra vores grunduddannelser. Fremadrettet bør målet ændres, så opgørelsesmetoden tilpasses KomU.s kompleksitet mere konkret 4

5 1.5 Kvalitet i teoretiske studieaktiviteter (5.1.1) Opgøres via modulevalueringer for uddannelsen. Målet er, at mindst 75 % af respondenterne svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål om læringsudbytte (sp. 2), studieaktiviteter (sp. 3) og litteratur og materialer (sp. 7). Resultat af opgørelse (andel af respondenterne, der svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål 2, 3 og 7, angivet i %): Spørgsmål 2: Har du efter din egen vurdering opnået læringsudbyttet/målet for modulet? Sp. 3: I hvilken grad oplever du, at modulets studieaktiviteter har været velvalgt til opnåelse af modulets læringsudbytte/mål? Sp. 7: I hvilken grad har valget af materialer, tekster og litteratur understøttet dit læringsudbytte? 94,4 % 92,3 % 86,8 % Målet er opfyldt Der er i de kvalitative tilbagemeldinger kritik af omfanget af læsestof på uddannelsen, og af at litteraturen/pensum kan virke uoverskuelig. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at langt hovedparten af de studerende oplever, at deres materiale, tekster og litteratur har understøttet deres læringsmål her tilkendegiver 39,6 % i tilfredsstillende grad, 37,7 % i høj grad og 9,4 % er i meget høj grad værende tilfredse med litteraturen set i forhold til læringsudbyttet. 1.6 Karakterniveau for afgangsprojekter (5.4.1) Opgøres via SIS og angives i gennemsnittet af samtlige afgivne karakterer for afgangsprojekter på uddannelsen. Målet er, at uddannelsen har et gennemsnit på mindst 7,0 I 2016 var karaktergennemsnittet af afgangsprojekterne på uddannelsen 6,3 Målet er ikke opfyldt Analyse og opfølgning DUEK har den udfordring, at nogle studerende oplever at være sendt af sted på uddannelse grundet lovgivningsmæssige krav til studievejledere (UU erne, studievalg m.fl.). Dette har betydning for motivationen, og studieparatheden, og får efterfølgende konsekvenser ift læsning af litteratur, krav til egen indsats i forbindelse med afgangsprojektet mv. DUEK har muligvis den udfordring, at der ikke er moduler, der særskilt omhandler videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver. Dette kan udfordre de studerende, når der ved afgangsprojekterne er tale om fælles oplæg og samlæsning med andre diplomuddannelser, der måske er stærkere på dette felt. Nogle studerende på DUEK oplever, at der på afgangsprojektet er for meget fokus på den pædagogiske praksis i undervisningen og for lidt på uddannelses erhvervs og karrierevejledningen. 5

6 Videnskabsteori og undersøgelse af egen praksis - handletiltag 2 Skærpe læringsmål på uddannelsens tre obligatoriske moduler, der tager afsæt i det videnskabsteoretiske- og metodiske perspektiv. Overveje muligheden af, at der i forbindelse med afgangsprojektet tilbydes de studerende på DUEK ekstra studieaktiviteter, med afsæt i videnskabsteori og metode til undersøgelse af egen praksis. Ikke tilstrækkelig fokus på professionspraksis handletiltag 3 Underviserne sikrer mere fokus på den vejledningsfaglige profession og der tildeles vejleder, der har stort kendskab til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Hvordan antages det, at handletiltaget vil virke? Det antages, at karakterniveauet kan øges, hvis de studerendes viden, færdigheder og kompetencer skærpes omkring de videnskabsteoretiske tilgange og omkring det metodiske. Endvidere antages det, at de studerendes udbytte på afgangsprojektet øges og deres motivation fremmes, såfremt undervisningen og vejledningen i højere grad tager afsæt i de studerendes praksis. 1.7 Dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans (6.3.1) Opgøres via modulevalueringer for uddannelsen. Målet er, at mindst 75 % af respondenterne svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål relevans for praksis (sp. 6) Resultat af opgørelse (andel af respondenterne, der svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål 6,angivet i %): Sp. 6: I hvilken grad har forløbet styrket dine forudsætninger for at reflektere over og evt. ændre din praksis? 96,2 % Målet er opfyldt 64,2 % af respondenterne svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad mener, at forløbet har styrket deres forudsætninger for at reflektere over og evt. ændre deres praksis og 39,6 tilkendegiver i tilfredsstillende grad. Et flot og væsentligt måltal også set i det perspektiv, at nogle af deltagerne føler sig presset til at tage uddannelsen og det kan have betydning for motivationen. 6

7 2. Prioritering af handletiltag 1. Øget tilknytning til aftagerne samt genopbygning af et større fagligt miljø 2. Fokus på, gennem uddannelsen, at øge de studerendes viden, færdigheder og kompetencer omkring det metodiske- og videnskabsteoretiske perspektiv, herunder introduktion til UCL Learning 3. Kvalificere modulernes pensum med henblik på omfang, overskuelighed og styrkelse af introduktion til studielæsning, jf. UCL Learning 3. Status på prioriterede tiltag Vurdering af arbejdet med sidste års aktiviteter: o o o Der har været øget fokus på markedsføring bl.a. vedr. vejledning på beskæftigelsesområdet, opdatering af hjemmeside, PR for karrierevejledermodul med støtte fra STARK. Tiltagene har ikke samlet set medført øget søgning til DUEK Der er blevet gennemført fokusgruppeinterview blandt aftagerne til afdækning af kompetencebehov i foråret Indsatsen har givet grundlag for fremtidige strategier Blended learning-indsatserne har ikke været gennemført i perioden: 4. Uddannelseschefens helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet Uddannelseschefens begrundede helhedsvurdering ud fra opfyldelse af kvalitetssystemets mål og fri inddragelse af den kvalitative side af uddannelsens kvalitetsarbejde Uddannelsernes attraktivitet UCL s andel af professionshøjskolernes gennemførelse af DUEK er faldet med 0,77 STÅ. På baggrund heraf vil der i 2017 blive iværksat offensive initiativer, der øger kontakten til vejlederfeltet. Det vil ske gennem personlig kontakt til vejledningsmiljøerne samt via faglige initiativer (temadage, udviklingsprojekter, konferencer mv.), der viser UCL s engagement og kompetencer i det faglige felt. Uddannelsens rammer og støttefunktioner Det er positivt, at der er høj scoring på respondenternes egen vurdering af opnået læringsudbytte. Mere end 9 ud 10 respondenter har svaret tilfreds eller derover på spørgsmålet om hvorvidt målet for modulet er nået. Samme høje scoring fra respondenterne er gældende, når de studerende tager stilling til uddannelsens støttefunktioner. 7

8 Trivsel Det er meget positivt at kunne konstatere, at der har været en meget høj grad af tilfredshed med samarbejdet mellem undervisere og studerende. Kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Der er en høj grad af tilfredshed i vurderingen af de teoretiske studieaktiviteter. De kvalitative kommentarer peger imidlertid på, at studiet kan kvalificeres ved at intensivere undervisernes arbejde med tydeliggørelse af omfang og overskuelighed af pensum. Endvidere kan de studerende have glæde af, at det vægtes at introducere grundigt til studielæsning, herunder introduktion til UCL Learning. Karakterniveau for afgangsprojekter Karakterniveauet på 6,3 er under måltallet og der vil derfor blive iværksat tiltag med henblik på mulig ændring af det fælles gennemførte afsluttende modul. Her vil vi specifikt arbejde med modulets tilrettelæggelse, herunder muligheden for at det videnskabsteoretiske- og metodiske perspektiv vægtes tydeligere. Vil også se på, om den samlæsning - der foregår mellem en række diplomuddannelsers afgangsprojekter - er hensigtsmæssig eller om der bør ske ændring i tilrettelæggelsen af afgangsprojektet. Dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans 96,2 % af respondenterne svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmålet om uddannelsens relevans for praksis. Resultatet er yderst tilfredsstillende. Det er godt afsæt for den videre dialog med aftagergrupperne i Status på implementeringen af kvalitetssystemet Eventuelle udfordringer eller forslag til forbedringer kan beskrives herunder Arbejdet med kvalitetssystemet og de konkrete kvalitative og kvantitative data har i høj grad bidraget til øget indsigt i de studerendes vurdering af studierne. Det er vigtig viden som grundlag for kvalificering af uddannelserne. UC-Viden. Fremadrettet bør målet ændres, så opgørelsesmetoden tilpasses Kom U.s kompleksitet mere konkret. Vicedirektørens kommentarer til uddannelsesberetningen Samlet set er der lavet en god beretning, der behandler uddannelsens væsentligste elementer i et kvalitetsperspektiv. Der tegnes i det store og hele et positivt billede af uddannelsens kvalitet på de relevante parametre. På de områder, hvor der fremstår udfordringer, er der udformet en relevant handleplan for arbejdet med udfordringerne. Samtidig bør der generelt være opmærksomhed på: At der laves en konkret plan for, hvordan afgangsprojekterne udvikles fælles mellem uddannelserne At der er fornøden fokus på samarbejdet med omverdenen i forhold til at aftale og gennemføre rekvirerede forløb og at der i den forbindelse fokus på KOM.U.s kvalitetskrav 8

9 At vi løbende forholder os kritisk til vores eget faglige miljø også dette område, hvor faldende søgning Godkendelse af uddannelsesberetning 2016 for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Dato 20.april 2017 Godkendt af Poul Skov Dahl 9

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Beskæftigelse

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Beskæftigelse Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Beskæftigelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Ledelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel (3.1)...

Læs mere

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Uddannelsesberetning 2016 Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 4 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 4 1.2 Uddannelsens rammer og

Læs mere

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning Uddannelsesberetning 2016 Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)...

Læs mere

Uddannelsesberetning Den pædagogiske Diplomuddannelse

Uddannelsesberetning Den pædagogiske Diplomuddannelse Uddannelsesberetning 2016 Den pædagogiske Diplomuddannelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel

Læs mere

Uddannelsesberetning Undervisningsfag

Uddannelsesberetning Undervisningsfag Uddannelsesberetning 2016 Undervisningsfag Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel (3.1)... 4 1.4

Læs mere

Uddannelsesberetning Socialfaglig Diplomuddannelse

Uddannelsesberetning Socialfaglig Diplomuddannelse Uddannelsesberetning 2017 Socialfaglig Diplomuddannelse Indhold Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration Uddannelsesberetning 2017 Diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration Indhold Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner

Læs mere

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 26.04.2017 Helhedsvurdering Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opfølgning... 3 2.

Læs mere

Helhedsvurdering. Vejledning til opfølgning på evaluering af hele uddannelser. i grund- og videreuddannelser

Helhedsvurdering. Vejledning til opfølgning på evaluering af hele uddannelser. i grund- og videreuddannelser 20.03.2018 Helhedsvurdering Vejledning til opfølgning på evaluering af hele uddannelser i grund- og videreuddannelser Indhold 1. Regelgrundlag... 2 2. Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Forår og efterår...

Læs mere

Læreruddannelsen på Fyn

Læreruddannelsen på Fyn UDARBEJDET I 2017 Læreruddannelsen på Fyn Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Anders Nørgaard Version: 11-08-2017 13:00:00 1. Helhedsvurdering Helhedsvurderingen

Læs mere

Helhedsvurdering. Retningslinje for opfølgning på evaluering af hele uddannelser. i grund- og videreuddannelser

Helhedsvurdering. Retningslinje for opfølgning på evaluering af hele uddannelser. i grund- og videreuddannelser 2.5.2017 Helhedsvurdering Retningslinje for opfølgning på evaluering af hele uddannelser i grund- og videreuddannelser Indhold 1. Regelgrundlag... 2 2. Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Forår og efterår...

Læs mere

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Uddannelsesberetning 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Indhold 1. Manglende målopfyldese... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Frafald efter 2. semester (2.3.1)... 3 2. Prioritering

Læs mere

Kvalitetskonferencer. Retningslinje for afvikling af kvalitetskonferencer. Kvalitetsafdelingen. Udarbejdet

Kvalitetskonferencer. Retningslinje for afvikling af kvalitetskonferencer. Kvalitetsafdelingen. Udarbejdet Udarbejdet 11.9.2018 Kvalitetskonferencer Retningslinje for afvikling af kvalitetskonferencer Kvalitetsafdelingen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Uddannelsesberetning 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 En velfungerende uddannelsesinstitution (2.1.1)...

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed Februar 2019 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 TS:

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed September 2018 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesberetning Radiografuddannelsen

Uddannelsesberetning Radiografuddannelsen Uddannelsesberetning 2015 Radiografuddannelsen Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 3 1.1 Grænsekvotient for kvote 1 optaget (1.2.1)... 3 1.2 Udgående mobilitet (2.2.1)... 3 1.3 Frafald efter 2. semester

Læs mere

SIDST RETTET 18. SEPTEMBER Retningslinje for evaluering af teoretiske studieaktiviteter

SIDST RETTET 18. SEPTEMBER Retningslinje for evaluering af teoretiske studieaktiviteter SIDST RETTET 18. SEPTEMBER 2018 Retningslinje for evaluering af teoretiske studieaktiviteter Godkendt i Professionshøjskoleledelsen d. xx.xx.2017 Indhold 1. Formål... 3 2. Procedure for evaluering... 3

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

GODKENDT AF VICEDIREKTØR. Helhedsvurdering. Professionsuddannelse i offentlig administration

GODKENDT AF VICEDIREKTØR. Helhedsvurdering. Professionsuddannelse i offentlig administration GODKENDT AF VICEDIREKTØR Helhedsvurdering Professionsuddannelse i offentlig administration Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forår og efterår... 3 1.3 Opfølgning... 4 2. Ansvar og opgaver...

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde SIDST RETTET 31.5 2018 Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle

Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle UDARBEJDET I 2017 Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Lenna Vogn Petersen Version: 09-08-2017 11:45:00 1. Helhedsvurdering

Læs mere

Skriftlig evalueringspraksis

Skriftlig evalueringspraksis Skriftlig evalueringspraksis 2016-2019 Evalueringspraksis for beskriver, hvordan uddannelsens moduler evalueres. Evalueringspraksis beskriver desuden, hvordan evalueringsresultaterne analyseres, og hvordan

Læs mere

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING Ergoterapeutuddannelsen i Odense 6.sem, hold ERO116 Dato 29.01.19 Evalueringsresultater kort 1.1 Svarprocent Der gøres brug af evalueringsskema gældende for SUND i

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Hold BSF15, Semester 7 valgfrit element social ulighed i sundhed Dato for evaluering: juni/juli 2018 Modul/semesteransvarlig:

Læs mere

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Udført af: University College Lillebælt: Lenda Ballum (UCL) Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 17 Antal inviterede respondenter (pr.

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk kursus- og semesterevaluering... 3 Modul 12: Organisation og

Læs mere

Retningslinje for fælles evaluering

Retningslinje for fælles evaluering 8.2.2017 Retningslinje for fælles evaluering Teoretiske studieaktiviteter Indhold 1. Formål... 2 1.1 Definition af Teoretiske studieaktiviteter... 2 2. Procedure for fælles evaluering... 2 2.1 Ansvar og

Læs mere

Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning

Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning 1. I hvilken grad er du blevet introduceret til undervisningsforløbets læringsudbytter/mål (f.eks. via It s learning, introduktion ved underviser, studieplaner

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg UDARBEJDET I 2017 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Britta Bang Larsen Version: 29-06-2017 09:16:51 1. Helhedsvurdering

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: 10, hold BoSE14 Dato for evaluering: 7/2 2017 Modul/semesteransvarlig: Kirstine Rosendal Antal studerende/mulige der har svaret

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Pædagoguddannelsen på Fyn

Pædagoguddannelsen på Fyn UDARBEJDET I 2017 Pædagoguddannelsen på Fyn Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Anders Nørgaard Version: 08-08-2017 16:39:52 1. Helhedsvurdering Helhedsvurderingen

Læs mere

2.3 Kvalitetspraksis frafald og gennemførelse

2.3 Kvalitetspraksis frafald og gennemførelse Samlet procedurebeskrivelse for frafald og gennemførelse ved Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling. Forklaring af kvalitetskriterium Uddannelserne arbejder kontinuerligt på at forebygge studerendes

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde SIDST RETTET 28. 11 2016 Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2016 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 4 Skema til dokumentation af

Læs mere

Hold: bosf14 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf14 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf14 J.nr.: 4071 Modul: 13 Dato: 27. marts 2017 Status: 7 ud af 8 har besvaret evalueringen (svarende til 88%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau

Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau Projektbeskrivelse: Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau Baggrund De første tiltag til Diplomuddannelsen i uddannelses-

Læs mere

Afrapportering Kvalitetsområdet

Afrapportering Kvalitetsområdet KVALITET Afrapportering Kvalitetsområdet 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Britta Bang og Birgitte Hansen Marts 2016 Indhold 1. Sidste års indsatsområder... 3 1.1 Bedre gennemførelse på modulerne 5-14:

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bose15 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 07. februar 2017 Status: 14 ud af 17 har besvaret evalueringen 82% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2017 2. september 2017 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 3 Skema til dokumentation af uddannelsernes

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

1. Måltal i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem

1. Måltal i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem Notat Afdeling/enhed Kvalitetsafdelingen Oprettelsesdato 07-sept-2018 Udarbejdet af ULSA Journalnummer Dokumentnavn Måltal i Kvalitetssystem 2019-2020 Dokumentnummer 1. Måltal i UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 4 BSE16 Dato for evaluering: 11-06-2018 Semesteransvarlig: Martin Tengberg Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 18 har svaret, hvilket

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 19. november 2014...3 FU-møde: 27. februar 2015...4 Elektronisk semesterevaluering...5

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Hold: bosf15 J.nr.: Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5%

Hold: bosf15 J.nr.: Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5% Hold: bosf15 J.nr.: 4071 Modul: 9 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget

Læs mere

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, der understøtter de studerendes trivsel,

Læs mere

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans.

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans. Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - forholde sig til problemstillingens relevans. Identificere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle UDARBEJDET I 2017 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 [Dobbeltklik > vælg billede] Ansvarlig uddannelseschef: Britta Bang Larsen Version: 20-03-2017

Læs mere

Plan for gennemførelse Informationsmateriale

Plan for gennemførelse Informationsmateriale 1 UCL, Læreruddannelsen. Kvalitetsarbejde. Kvalitetspraksis for Stud Puls. Oktober 2013 Kvalitetspraksis for Stud Puls på læreruddannelsen i UCL, oktober 2013 Generelt om gennemførelse af Stud Puls Beskrivelse

Læs mere

Til stede: Karen Egedal Andreasen, Janice Vester, Inger-Marie Brun, Asbjørn Molly og Lone Hersted Afbud:

Til stede: Karen Egedal Andreasen, Janice Vester, Inger-Marie Brun, Asbjørn Molly og Lone Hersted Afbud: Referat af semesterevalueringsmøde Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), 2.+4. semester, efterårssemestret 2014 Koordinatorer: Lone Hersted + Asbjørn Molly Dato: 29.05. 2015 Til stede: Karen

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans. Hvor tilfreds er du samlet set med modul? Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt % 7% - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 31. juli 2017 Status: 9 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling: Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling: Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling: Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø,

Læs mere

14. JUNI Områdeberetning Området for Pædagogik & Samfund. Vicedirektør Charlotte Høy Worm

14. JUNI Områdeberetning Området for Pædagogik & Samfund. Vicedirektør Charlotte Høy Worm 14. JUNI 2017 Områdeberetning 2016 Området for Pædagogik & Samfund Vicedirektør Charlotte Høy Worm Indhold 1. Helhedsvurdering... 3 1.1 Rekruttering og optag... 3 1.2 Planlægning og gennemførelse af uddannelse...

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

HANDLEPLAN 2018, Videreuddannelsen. 2. og 3. ledelsesniveau

HANDLEPLAN 2018, Videreuddannelsen. 2. og 3. ledelsesniveau HANDLEPLAN 2018, Videreuddannelsen. 2. og 3. ledelsesniveau Handleplanen er indgået den 02-03-2018 mellem Prorektor og Jens Juulsgaard Larsen for chefområdet EVU. INDSATSOMRÅDER 1 EFFEKTMÅL KONKRET MÅLEPUNKT

Læs mere

Fælles dimittendundersøgelse

Fælles dimittendundersøgelse Fælles dimittendundersøgelse Grunduddannelserne undersøger dimittendernes vurdering af deres uddannelses relevans, jf. kvalitetskriterium 6.2. Enheden for Kvalitet & Evaluering koordinerer undersøgelsen

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 12: Organisation

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Hold: bose14 J.nr. 4071

Hold: bose14 J.nr. 4071 Hold: bose14 J.nr. 4071 Modul: 9 Dato: 16. november 2016 Status: 11 ud af 16 har besvaret evalueringen (68,75%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 5 Dato for evaluering: 13/2 2018, mundtlig evaluering 26/1 2018 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 7/12 svarer til 58% I

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MLP 3. semester, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 Semester: 5 Dato for evaluering: 11/2 2019 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 9/19 svarer til 47% I hvilken

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 23-okt-2013 Udarbejdet af OLSJ Journalnummer Dokumentnavn 316643.Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem.docx Dokumentnummer 1. Ledelsesinformation

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester. Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU.

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester. Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, Master i Læreprocesser 3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Forskningsdesign

Læs mere

Hold: bosf15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab?

Hold: bosf15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab? Hold: bosf15 J.nr.: 4071 Modul: 6 Dato: 07. februar 2017 Status: 9 ud af 11 har besvaret evalueringen (82%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. [Sted] [Dato] København [Dato] Bestyrelsesformand

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen den 6. juni 2018 kl

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen den 6. juni 2018 kl Referat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen, UCL Mødedato 6. juni 2018 Udarbejdet af CODY Dokumentnavn 2017-06-06 Referat uddannelsesudvalget sygeplejerske Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for

Læs mere

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Hold: bose15 Modul: 5 Modulansvarlig : LFI J.nr. Dato: 16. november 2016 Status: 14 ud af 16 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2016 Ref.: MSNI og MHOL Dato: 03.05.17 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud Et fagligt valgmodul fra PD i Børns sprog Foråret 2019 1 Et diplomforløb for sprogvejledere med fokus

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere