MultifunC og sammenlignelige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MultifunC og sammenlignelige"

Transkript

1 ARBEJDSPAPIR MultifunC og sammenlignelige tilbud Effekter og omkostninger

2 Arbejdspapir MULTIFUNC OG SAMMENLIGNELIGE TILBUD Effekter og omkostninger Konsulent Anders Erik Nørbæk Specialkonsulent Simon Østergaard Møller METODECENTRET Center for Innovation & Metodeudvikling Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon

3 Indhold FORORD... 1 EFFEKTER AF MULTIFUNC OG ANDRE BEHANDLINGSFORMER... 2 MULTIFUNC BEHANDLING I NORGE OG SVERIGE... 2 DANSKE FORHOLD... 3 Multisystemisk Terapi... 3 Ungdomssanktion... 4 SAMMENLIGNING... 6 UDGIFTSSAMMENLIGNING... 7 FORUDSÆTNINGER... 7 BEREGNING... 9 SAMMENFATNING... 10

4 1 Forord Metodecentret arbejder for at støtte udvikling og afprøvning af behandlingstilbud på det specialiserede socialområde, der både kan bidrage til at løfte den faglige kvalitet i indsatsen og øge omkostningseffektiviteten. I forbindelse med oprettelsen af MultifunC institutionen i Aarhus, har Region Midtjylland bedt Metodecentret gennemføre en analyse af, hvilke effekter og omkostninger MultifunC behandlingen har, sammenlignet med de tilbud som traditionelt anvendes til den målgruppe MultifunC henvender sig til. Denne analyse præsenteres i dette arbejdspapir. Analysen er blevet til i en fælles finansiering af Region Midtjylland og Metodecentret. Metodecentret Marts 2012 Læs mere om os på

5 2 Effekter af MultifunC og andre behandlingsformer Der er på dette område, som på store dele af anbringelsesområdet i øvrigt, desværre ganske få forskningsstudier og evalueringer, som belyser effekterne af den socialpædagogiske behandling af udsatte unge, særligt i en skandinavisk kontekst. Der findes imidlertid nogle få studier af henholdsvis MultifunC behandlingen i Sverige og Norge og sammenlignelige indsatser til MultifunCs målgruppe i Danmark. Disse præsenteres i det følgende. MultifunC behandling i Norge og Sverige I Norge og Sverige har man siden 2005 anvendt MultifunC behandling på i alt 7 institutioner (fem norske og to svenske). Fra opstarten og indtil februar 2012 har ca. 320 unge modtaget MultifunC behandling. Ca. 22 % har afbrudt opholdet og yderligere 10 % har afbrudt den efterfølgende opfølgningsdel. Ca. 68 % har altså gennemført det fulde behandlingsforløb inkl. opfølgningsdelen. Den gennemsnitlige opholdstid på institutionen har været 6½ måneder, og den gennemsnitlige behandlingstid inkl. opfølgningsdelen har været ca. 11 måneder. Der pågår aktuelt en større effektevaluering af MultifunC behandlingen i Norge og Sverige. Der foreligger endnu ikke nogen resultater fra denne. Der er imidlertid i to omgange foretaget resultatdokumentationsmålinger af forløbene. I en undersøgelse i Norge i 2008 fandt man følgende resultater hos de unge efter ophold på en MultifunC institution: mellom 70 og 80 % av ungdommene fungerte uten rus og kriminalitet, bodde hjemme eller i egen bolig, var i aktivt skole eller arbeidstilbud, og det ble rapportert tydelige forbedringer i atferd og funksjon. 1 Det skal påpeges, at det er uklart, om det er de samme %, der har alle disse positive resultater. Der refereres til lignende resultater fra Sverige. I 2011 foretog man en sammenligning af problembelastningsscoren ved henholdsvis indskrivning og afslutning af opfølgningsdelen for alle unge, der har gennemført et MultifunC behandlingsforløb på 4 af de 5 norske institutioner siden starten i Problembelastningen blev vurderet ved hjælp af Youth Level of Service (YLS)/Case Management 1

6 3 Inventory (CMI). Den maksimale score på YLS/CMI, dvs. den størst mulige problembelastning, er 42. Optagelseskriteriet på MultifunC er en YLS/CMI score på Den gennemsnitlige score ved indskrivning har i hele perioden på de 4 institutioner været 26. Den gennemsnitlige score ved afslutning af opfølgningsdelen har været 10 (YLS/CMI). Ca. 60 % af de unge havde ved afslutning af opfølgningsdelen en så lav problembelastning, at det blev vurderet, at de ikke havde behov for særskilte tiltag. Danske forhold Målgruppen for MultifunC behandling er forholdsvis snæver, idet behandlingen kun henvender sig til de allermest udadreagerende unge i adfærdsvanskeligheder, som er karakteriseret ved at være belastet af multiple risikofaktorer, og som er i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd. 2 Der er ikke kendskab til resultater af behandling specifikt for denne målgruppe i en dansk kontekst, eftersom de eksisterende behandlingsformer i Danmark indtil nu har haft en bredere målgruppe. Til sammenligning af de norske og svenske resultater med MultifunC behandling, gennemgås neden for resultater af danske behandlingsformer, hvor ovenstående målgruppe er inkluderet. Multisystemisk Terapi Multisystemisk Terapi (MST) er et familiebaseret terapeutisk program rettet mod årsager til adfærdsproblemer i den unges miljø, og hvor behandlingen fokuserer på den unges familie og primært foregår i hjemmet og i de nære omgivelser. Målgruppen for MSTbehandling er årige unge med alvorlige adfærdsproblemer, som fx pjækkeri, aggressiv adfærd, kriminalitet, misbrug, mv. Unge der hjemgives til forældrene efter ophold på en døgninstitution eller lignende er også omfattet af målgruppen for MSTbehandling 3. Der er foretaget en større resultatevaluering af i alt 359 MST behandlingsforløb i Danmark i perioden 2004 til Evalueringen er gennemført som to delundersøgelser. Evalueringen fokuserede på, hvordan de unge udviklede sig på parametrene skole /arbejdsforhold, kriminalitet, misbrug og døgnanbringelser. Der blev foretaget resultat 2 Servicestyrelsen 2009: Projektbeskrivelse for Projekt: MultifunC 3 mst.aspx

7 4 målinger umiddelbart efter behandlingens afslutning, samt henholdsvis 9 og 18 måneder efter afslutning af behandlingen. Ved indskrivningen var henholdsvis 70,1 % (del 1) og 63 % (del 2) uden skole eller arbejdstilbud. Ved udskrivningen var henholdsvis 31,8 % og 33,1 % uden skole eller arbejdstilbud, mens andelene ved opfølgningen 9 måneder efter var henholdsvis 32,5 % og 34,7 %. Andelen der havde begået kriminalitet ved indskrivningen var henholdsvis 67,7 % og 58,4 %. Ved udskrivningen var dette reduceret til 9,5 % og 15,8 %, og ved opfølgningen til 35 % og 27 %. Dvs. at mellem ca. 85 % og 90 % var uden for kriminalitet ved afslutningen af behandlingen, og efter 9 måneder var mellem 65 % og 73 % uden for kriminalitet. I de to delundersøgelser var henholdsvis 52,5 % og 44,4 % i misbrug ved indskrivningen. Det var faldet til henholdsvis 21,1 % og 23,8 % ved afslutningen, og til henholdsvis 21,7 % og 22,4 % efter 9 måneder. 59,7 % og 47,2 % havde været døgnanbragt umiddelbart op til indskrivningen. Ved afslutningen var henholdsvis 8,1 % og 47,2 % døgnanbragt, eller i konkret risiko herfor. Ved opfølgningen var andelene henholdsvis 23,4 % og 20,2 %. 4 Ungdomssanktion Ungdomssanktionen blev indført i 2001 ud fra et ønske om at øge myndighedsindsatsen over for børn og unge, der begår alvorlig personfarlig kriminalitet. Kriminalitetsudviklingen havde rejst spørgsmål om, hvorvidt man havde tilstrækkeligt effektive reaktionsmuligheder over for den hårdeste kerne af socialt belastede og utilpassede unge kriminelle. Efter indførelsen blev det således muligt at idømme unge lovovertrædere en ungdomssanktion i stedet for en ubetinget dom. En ungdomssanktion består af et toårigt forløb, bestående af tre faser. Fase 1, som består af et ophold på en sikret døgninstitution (typisk to måneder), fase 2, som består af et ophold i en åben døgninstitution eller andet egnet opholdssted (typisk op til 12 måneder) og fase 3, som foregår i ambulant regi med tilsyn af de kommunale myndigheder i den resterende del af den toårige periode. Målgruppen for ungdomssanktionen er unge, som har et massivt socialpædagogisk behandlingsbehov, har begået grovere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, og hvor straflængden hvis de idømtes en ubetinget fængselsstraf må forventes at være på minimum 30 dage og maksimum 1½ år. 5 4 Greve, M. (2006): Resultatevaluering af Multisystemisk Terapi i Danmark Delrapport 1, Århus: JYFE og Kvalitetsafdelingen Århus Amt; Greve, M. og Thastum, M. (2008): Resultatevaluering af Multisystemisk Terapi i Danmark Delrapport 2, Odense: Servicestyrelsen, JYFE og Center for Kvalitetsudvikling /malgruppen for sanktionen

8 5 I 2009 foretog Justitsministeriets Forskningskontor en evaluering af effekterne af ungdomssanktionen på baggrund af i alt 416 domme om ungdomssanktion i perioden 2001 til Evalueringen er centreret omkring recidiv som effektmål, og der er fokus på at sammenligne effekten af ungdomssanktion med effekten af en ubetinget dom. I evalueringen sammenlignes den observerede recidivprocent inden for to år efter sanktionens ophør for henholdsvis ubetingede domme og ungdomssanktioner. Når sanktionsformerne sammenlignes på generel recidiv, dvs. recidiv til alle former for kriminalitet, er der ikke signifikant forskel på effekten af henholdsvis ubetinget dom og ungdomssanktion. Således viser evalueringen, at 80 % af de unge idømt en ubetinget dom recidiverede inden for den toårige periode efter sanktionens ophør. Unge idømt en ungdomssanktion havde en generel recidivprocent på 78. I evalueringen ses der også særskilt på recidiv til frihedsstraf inden for to år efter sanktionens ophør. Her er der forskel på de unge, der er idømt en ubetinget dom, og de unge der er idømt en ungdomssanktion, idet der observeres recidiv for 63 % af unge idømt en ubetinget dom og 51 % af unge idømt en ungdomssanktion. Ungdomssanktionsdømte har således 33 % lavere risiko for recidiv til frihedsstraf end unge idømt en ubetinget dom. Evalueringen tyder således på, at ungdomssanktionen i højere grad end en ubetinget dom reducerer risikoen for recidiv til mere alvorlig kriminalitet 6. I en undersøgelse fra 2010 er det blevet undersøgt, hvilken betydning det har, om ungdomssanktioner tilbringes i et sammenhængende forløb på den samme institution eller om ungdomssanktionens fase 1 og fase 2 afsones på forskellige institutioner 7. Undersøgelsen blev foretaget med udgangspunkt i i alt 51 unge, som i perioden har været anbragt på den sikrede institution Grenen. De 51 unge opdeltes i to grupper; én gruppe (19 unge), der tilbragte både fase 1 og fase 2 af ungdomssanktionen på Grenen, og én gruppe (32 unge) som var anbragt på Grenen i fase 1 og tilbragte fase 2 på en eller flere andre institutioner. Undersøgelsen viste, at unge med et sammenhængende forløb havde et lavere recidiv end unge, der ikke har været anbragt på den samme institution i de to faser. Således havde 53 % af de unge, der tilbragte både fase 1 og fase 2 ikke recidiveret til generel kriminalitet to år efter ungdomssanktionens start. Til sammenligning havde 28 % af de unge, der tilbragte fase 1 og fase 2 på forskellige institutioner ikke recidiveret to år efter sanktionens start. Der fandtes også en forskel på de to grupper 6 Kyvsgaard, B. & Clausen, S. (2009): Ungdomssanktionen. En effektevaluering. København: Justitsministeriets Forskningskontor. 7 Søbjerg, L. M. (2010): Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte. Recidiv opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen. Aarhus: Center for Kvalitetsudvikling.

9 6 med hensyn til recidiv til alvorlig straffelovskriminalitet. Her var andelen af recidivister, der modtog en alvorlig straffelovssanktion 33 % for de unge med et sammenhængende forløb og 65 % for de unge, der havde tilbragt fase 1 og fase 2 på forskellige institutioner. Sammenligning Det er ikke helt uproblematisk at sammenligne de oven for nævnte danske resultater med de norske og svenske resultater af MultifunC behandlingen. Som nævnt indledningsvist i dette afsnit, er der ikke helt sammenfald i målgrupperne for MultifunC og henholdsvis MST behandling og ungdomssanktioner. Det er desuden ikke de samme resultatindikatorer, der er målt på i de forskellige undersøgelser. Ungdomssanktionen i Danmark er hidtil kun blevet resultatevalueret på recidiv. Resultatevalueringen af MSTbehandlingen har fokus på parametrene skole /arbejdsforhold, kriminalitet, misbrug og døgnanbringelser umiddelbart efter afsluttet behandling, samt henholdsvis 9 og 18 måneder efter afsluttet behandling. I den ene af de to undersøgelser, der pt. foreligger af resultaterne af MultifunC behandling i Norge og Sverige, er der fokus på udviklingen i problembelastningsscore, målt ved YLS/CMI, ved indskrivning til og afslutning af behandling. Den anden undersøgelse der refereres, har fundet resultater vedrørende parametrene misbrug, kriminalitet, boligsituation, skole /arbejdsforhold, samt adfærd/funktion. Det er generelt vanskeligt at vurdere validiteten af de foreløbige resultater af MultifunCbehandlingen i Norge og Sverige, og der hæfter sig således en vis usikkerhed til disse; dels er der ikke tale om uafhængige undersøgelser, og dels gives der ikke indsigt i, hvordan undersøgelserne er foretaget. Der er som nævnt igangsat en uafhængig effektevaluering af MultifunC i både Norge og Sverige, men for nuværende foreligger kun de oven for refererede resultater. I Norge har man som nævnt fundet, at mellem 70 % og 80 % af de unge var uden for kriminalitet efter afsluttet MultifunC behandling. Til sammenligning viste MST evalueringen, at mellem 85 % og 90 % var uden for kriminalitet efter afslutningen af behandlingen, ved opfølgningen var det mellem 65 % og 73 %. Man må imidlertid formode, at den samlede kriminalitetsbelastning for de unge ved indskrivning har været højere i MultifunC behandlingen, end tilfældet har været i MST forløbene, eftersom der i MultifunC arbejdes med en noget mere problembelastet målgruppe. Målgruppen for ungdomssanktioner er mere sammenlignelig med MultifunCmålgruppen, end målgruppen for MST behandling. Evalueringen af ungdomssanktionen viste, at 78 % af unge idømt en ungdomssanktion begik kriminalitet igen inden for to år

10 7 efter afsluttet ophold. Hvis de foreløbige resultater fra MultifunC behandling vedrørende kriminalitet står til troende, vil MultifunC behandling således formentlig føre til lavere recidiv end ungdomssanktioner, og der vil dermed være samfundsmæssige gevinster i form af reduceret ungdomskriminalitet. Det skal dog pointeres, at de foreløbige resultater af MultifunC udelukkende vedrører situationen umiddelbart efter behandlingens ophør. MultifunC behandlingen og MST forløbene viser nogenlunde ens resultater med hensyn til de unges misbrug. Således viser de foreløbige resultater, at % af de unge er uden misbrug efter afsluttet MultifunC behandling, mens mellem ca. 76 % og 79 % er uden misbrug efter afsluttet MST forløb. Også her må man dog forvente, at den samlede misbrugsbelastning ved indskrivning har været større i MultifunC behandlingen end i MST forløbene. De foreløbige resultater peger på lidt større andel i skole eller arbejdstilbud efter MultifunC behandling end efter MST forløb. Derimod ses der lidt bedre resultater af MST behandling, hvad angår behovet for anbringelser efter behandlingsforløbet. Udgiftssammenligning I det følgende foretages omkostningsberegninger for henholdsvis et forventet gennemsnitligt forløb i MultifunC behandling og et gennemsnitligt traditionelt anbringelsesforløb. Forudsætninger For at skabe en sammenligningsgruppe til MultifunC, har vi taget udgangspunkt i unge, som kommer fra et ophold på en sikret døgninstitution til behandling på enten en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted, som illustreret neden for: Anbringelse i MultifunC Gruppe 1 Anbringelse på sikret døgninstitution Anbringelse på åbent anbringelsessted Gruppe 2 Man kan sagtens forestille sig alternative forløb, fx at der på MultifunC og i traditionelle anbringelsesforløb vil være sammenlignelige unge, som ikke forudgående har været

11 8 anbragt på en sikret institution. Det er imidlertid vores vurdering, at vi ved at tage udgangspunkt i et objektivt inklusionskriterium, som anbringelse på en sikret døgninstitution, optimerer sandsynligheden for at få konstrueret en sammenligningsgruppe, som har et væsentligt sammenfald, hvad angår primære problemstillinger og behandlingsbehov, med MultifunCs målgruppe. Beregningerne for gruppe 1 er foretaget med udgangspunkt i den forventede gennemsnitlige varighed af de forskellige faser, samt af de fastsatte takster for hver fase af et MultifunC forløb. Et MultifunC forløb består af en anbringelse på en MultifunCinstitution samt en efterfølgende udslusning, som er et ambulant behandlingsforløb i den unges eget miljø. I takststrukturen opereres der med to døgntakster i løbet af anbringelsen på MultifunC institutionen; Døgn 1, hvor indslusning og ekstra personaledækning er inkluderet, og Døgn 2, som er påtænkt til slutningen af opholdet, og hvor der forventes en mindre personaledækning. Dertil kommer en særskilt takst for udslusningen. På baggrund af de svenske og norske erfaringer, er det forventningen, at et gennemsnitligt MultifunC ophold vil have en varighed af 4½ måneder til døgntakst 1, 2 måneder til døgntakst 2 og 4½ måneder til udslusning. Dvs. i alt 6½ måneders anbringelse på MultifunC institutionen og 4½ måneders efterfølgende behandling i eget miljø. 8 Beregningerne for gruppe 2 er foretaget på baggrund af data indhentet fra Danmarks Statistik. Data indeholder oplysninger om den gennemsnitlige varighed af anbringelse på en åben døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted for alle unge i perioden som opfylder følgende to kriterier: 1. Har været anbragt på en sikret døgninstitution i perioden og 2. Som efterfølgende har afsluttet en anbringelse på en åben døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted. Datatrækket fra Danmarks Statistik indeholder i alt 61 unge, der opfyldte ovenstående kriterier. Døgntaksten for gruppe 2 er fundet som et gennemsnit af 12 sammenlignelige døgntilbud til unge med kriminalitet, udadreagerende adfærd og misbrugsproblemer. 9 MultifunC behandlingen og taksten inkluderer skolegang. På de åbne døgninstitutioner 8 Den gennemsnitlige behandlingstid tager således udgangspunkt i en fuldt implementeret MultifunCindsats. I opstartsfasen må der dog forventes en lidt længere behandlingstid. 9 De 12 døgntilbud er: Den Flyvende Hollænder, Fond Hugin og Munin, Fonden Skjoldborghus (afd. Høvejen), Fonden Sparta, Fonden Vestgruppen, Grenen (Glesborg), Jomsborgen, Kanonen, Koglen (Stakroge), Nexus, Solhaven (afd. 1 3, 2 takster).

12 9 og de socialpædagogiske opholdssteder er intern skole ikke inkluderet i taksten. I 2011 blev intern skole tilkøbt for 79 % af de indskrevne på åbne pladser i Region Midtjylland. Der er beregnet en gennemsnitstakst for intern skole på baggrund af de døgntilbud, der tilbyder intern skole. Beregning Med udgangspunkt i ovenstående er det muligt at beregne den forventede gennemsnitspris på behandlingsforløb i henholdsvis MultifunC og traditionelle anbringelser. Som det fremgår af nedenstående tabel 1, udgør den samlede gennemsnitpris pr. behandlingsforløb i MultifunC ca. 1,71 mio. kr. Dette beløb fordeler sig på ca. 1,42 mio. kr. i døgnopholdet i MultifunC behandlingen og kr. for det efterfølgende ambulante udslusningsforløb. Tabel 1. MultifunC gennemsnitlig pris for samlet behandlingsforløb FASE DØGNTAKST (KR.) FORVENTET GNS. BEHANDLINGSTID (MDR.) FORVENTET GNS. BEHANDLINGSTID (DØGN) OMKOSTNING (KR.) Døgn ,5 136, Døgn , Udslusning ,5 136, Total , Til sammenligning kan vi med udgangspunkt i det tidligere beskrevne datatræk beregne en gennemsnitspris for de traditionelle anbringelsesforløb, hvilket fremgår af tabel 2. Som det ses udgør den samlede pris her knap 1,73 mio. kr., hvilket fordeler sig på 1,45 mio. kr. til selve døgnopholdet samt ca kr. til de interne skoleforløb, som typisk er tilkøbt i denne type anbringelser, jf. ovenstående. Tabel 2. Traditionelt forløb gennemsnitlig pris for et samlet behandlingsforløb FASE DØGNTAKST (KR.) GNS. OPHOLDSTID (MDR.) GNS. OPHOLDSTID (DØGN) OMKOSTNING (KR.) Døgnophold , Intern skole 945 9, Total 9, N = 61, kilde: Danmarks Statistik De samlede omkostninger for et behandlingsforløb i MultifunC er således stort set identiske med omkostningerne forbundet med et traditionelt anbringelsesforløb.

13 10 Sammenfatning Omkostningsberegningen viser, med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne forudsætninger, at prisen for et gennemsnitligt behandlingsforløb i MultifunC omtrent er den samme som prisen for et gennemsnitligt anbringelsesforløb i de døgntilbud, som traditionelt anvendes til MultifunCs målgruppe. Dette bør samtidig ses i lyset af, at de foreløbige evalueringer af MultifunC i Sverige og Norge, peger på, at effekterne af MultifunC kan være bedre end i de tilbud, man i Danmark traditionelt benytter sig af. Med forbehold for den usikkerhed i fortolkning og sammenlignelighed i undersøgelserne, som tidligere er beskrevet, er der indikationer på, at MultifunC kan opnå sammenlignelige resultater som Multisystemisk Terapi (MST), men med en målgruppe, som må forventes at være væsentligt mere udfordret og behandlingskrævende end tilfældet er i MST. Endvidere tyder de foreløbige evalueringer på, at MultifunC formentlig kan forhindre de unges tilbagefald til kriminalitet i væsentligt større udstrækning end ungdomssanktionerne kan. For at gennemføre en mere præcis sammenligning af MultifunC behandling og sammenlignelige tilbud, er det imidlertid nødvendigt med flere studier af disse behandlingsformer, ikke mindst med fokus på de mere langsigtede effekter for de unge og deraf afledte økonomiske omkostninger og gevinster for samfundet.

MultifunC og sammenlignelige

MultifunC og sammenlignelige ARBEJDSPAPIR MultifunC og sammenlignelige tilbud Effekter og omkostninger MULTIFUNC OG SAMMENLIGNELIGE TILBUD Effekter og omkostninger Konsulent Anders Erik Nørbæk anders.noerbaek@stab.rm.dk Specialkonsulent

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn

Læs mere

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J YDELSESBESKRIVELSE MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J Tlf.: 78 47 38 88 MultifunC@ps.rm.dk www.dok.rm.dk Institution Ydelse Mål- og aldersgruppe MultifunC Midtjylland MultifunC behandling

Læs mere

Den 7. marts 2014 modtog Region Midtjylland dispensation til at drive MultifunC Midtjylland som delvis lukket institution.

Den 7. marts 2014 modtog Region Midtjylland dispensation til at drive MultifunC Midtjylland som delvis lukket institution. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 23. april 2014 MultifunC - ændring til delvis 1. Resume MultifunC blev med henblik på at afprøve et nyt evidensbaseret

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

Ud af ungdomskriminalitet MÅLRETTET INDSATS OG DOKUMENTATION

Ud af ungdomskriminalitet MÅLRETTET INDSATS OG DOKUMENTATION Ud af ungdomskriminalitet MÅLRETTET INDSATS OG DOKUMENTATION Overtrædelser af loven Holdninger Familie og opdragelse Personlighed og adfærd Uddannelse og beskæftigelse Fritid Relationer og omgangskreds

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Ungdomssanktionen. En effektevaluering

Ungdomssanktionen. En effektevaluering en En effektevaluering SUSANNE CLAUSEN & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2009 . Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 2.. Tidligere undersøgelser om ungdomssanktionen og lovændringer...6

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

ELEMENTER I EN BUSINESS CASE. Vejledning

ELEMENTER I EN BUSINESS CASE. Vejledning ELEMENTER I EN BUSINESS CASE Vejledning ELEMENTER I EN BUSINESS CASE Vejledning Specialkonsulent Simon Østergaard Møller Simon.moeller@stab.rm.dk METODECENTRET Center for Innovation & Metodeudvikling Olof

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution

Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution BILAG 2 Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution Psykiatri og Social, Region Midtjylland Dato: 16-01-2012 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tel. +45 7847 8045 Mail: Charlotte.Jensen2@ps.rm.dk

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Monitoreringsrapport MST

Monitoreringsrapport MST Monitoreringsrapport MST Monitorering af Multisystemisk Terapi (MST) Data indsamlet fra 2003 til 2015 Udarbejdet af Socialstyrelsen Indhold Introduktion til monitoreringsrapport MST... 3 Rapportens opbygning...

Læs mere

Indstilling. Etablering af MultifunC- institution i Aarhus. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 18. januar 2012.

Indstilling. Etablering af MultifunC- institution i Aarhus. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 18. januar 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 18. januar 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Som en del af den styrkede indsats overfor særligt voldsomt udadreagerende unge,

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

også en støtte ud af kriminalitet

også en støtte ud af kriminalitet også en støtte ud af kriminalitet Semaiskolen er et udviklingsorienteret, aktivt og dynamisk socialpædagogisk opholdssted med fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel. Semaiskolen er et opholdssted

Læs mere

Projektbeskrivelse for dokumentationssystem til måling af effekt af anbringelsesforløb for kriminelle unge

Projektbeskrivelse for dokumentationssystem til måling af effekt af anbringelsesforløb for kriminelle unge NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Projektbeskrivelse for dokumentationssystem til måling af effekt af anbringelsesforløb for kriminelle unge Annie Gaardsted Frandsen, Servicestyrelsen Børnekontoret, Departementet

Læs mere

ovedstaden Multi Systemisk Terapi

ovedstaden Multi Systemisk Terapi Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 441 Offentligt ovedstaden Multi Systemisk Terapi Hvad er MST? MST multisystemisk terapi er et behandlingsprogram til familier med unge mellem 12-17 år, der har alvorlige

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Den svenske model - DSM Dagsorden

Den svenske model - DSM Dagsorden Den svenske model - DSM Dagsorden 1. Formålet med denne session 2. Forskel på Sverige og Danmark 3. Partnerskabsprojektet med Socialstyrelsen 4. Den svenske model i praksis 5. Hvad sker der i år og næste

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

Dokumentation i anbringelser

Dokumentation i anbringelser Dokumentation i anbringelser Hvordan testes der? Der laves en screening af, hvorledes den unge var ved sin ankomst, efter 3 mdr. og herefter hver 6. mdr. Scoren i testen er en risikoscore, og des højere

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit af sociale indsatser Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC EN DEL AF AND COPENHAGEN BUSINESS RESEARCH

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Ny Ungeinstitution i Århus

Ny Ungeinstitution i Århus Ny Ungeinstitution i Århus - MultifunC Præsentation til orienteringsmøde i Trige den 18. maj 2010 Velkomst v/ Rådmand Hans Halvorsen Program for orienteringsmøde 19.00 19.10: Velkommen /v Rådmand Hans

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Hvorfor er Sverige billigere end os og hvad kan vi lære af dem?

Hvorfor er Sverige billigere end os og hvad kan vi lære af dem? Hvorfor er Sverige billigere end os og hvad kan vi lære af dem? Erfaringer fra KREVIs arbejde på området for udsatte børn og unge Stinne Højer Mathiasen ph.d., cand.scient.pol. shm@krevi.dk Marianne Schøler

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere

- = Oplysningen er ikke opgjort/ikke fundet sted

- = Oplysningen er ikke opgjort/ikke fundet sted Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede er for det foregående år. Det er erne selv, der indberetter information om deres brugere, og derved genereres informationerne om antallet af personer,

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Statistik for de sikrede institutioner i 2009

Statistik for de sikrede institutioner i 2009 Statistik for de sikrede institutioner i 2009 Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede institutioner for det foregående år. Det er institutionerne selv, der indberetter information om deres

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Statistik for de sikrede institutioner i 2010

Statistik for de sikrede institutioner i 2010 Statistik for de sikrede er i 2010 Statistik for de sikrede er i 2010 Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede er for det foregående år. Det er erne selv, der indberetter information om deres

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Fra anbringelse til lokal behandling

Fra anbringelse til lokal behandling BUSINESS CASE Fra anbringelse til lokal behandling Afprøvning af nye ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder Det følgende beskriver et innovationsprojekt, der har til formål at udvikle et behandlingstilbud,

Læs mere

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR En delrapport på baggrund af Brugerundersøgelsen i KiF 2015 Af Juliane Bonnemose Poulsen, Natalia Bien og Jonas Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern

Læs mere

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Holmstrupgård Psykiatri

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015) a. Opdatering af nøgletal smål 2015 Analysens afsnit med nøgletal/benchmarking er ajourført med R2014. Fremlægges for Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015 1. Arbejdet med konkrete anbefalinger på baggrund

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 10 2007 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Armelius B-Å, Andreassen TH: Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere