MultifunC og sammenlignelige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MultifunC og sammenlignelige"

Transkript

1 ARBEJDSPAPIR MultifunC og sammenlignelige tilbud Effekter og omkostninger

2 Arbejdspapir MULTIFUNC OG SAMMENLIGNELIGE TILBUD Effekter og omkostninger Konsulent Anders Erik Nørbæk Specialkonsulent Simon Østergaard Møller METODECENTRET Center for Innovation & Metodeudvikling Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon

3 Indhold FORORD... 1 EFFEKTER AF MULTIFUNC OG ANDRE BEHANDLINGSFORMER... 2 MULTIFUNC BEHANDLING I NORGE OG SVERIGE... 2 DANSKE FORHOLD... 3 Multisystemisk Terapi... 3 Ungdomssanktion... 4 SAMMENLIGNING... 6 UDGIFTSSAMMENLIGNING... 7 FORUDSÆTNINGER... 7 BEREGNING... 9 SAMMENFATNING... 10

4 1 Forord Metodecentret arbejder for at støtte udvikling og afprøvning af behandlingstilbud på det specialiserede socialområde, der både kan bidrage til at løfte den faglige kvalitet i indsatsen og øge omkostningseffektiviteten. I forbindelse med oprettelsen af MultifunC institutionen i Aarhus, har Region Midtjylland bedt Metodecentret gennemføre en analyse af, hvilke effekter og omkostninger MultifunC behandlingen har, sammenlignet med de tilbud som traditionelt anvendes til den målgruppe MultifunC henvender sig til. Denne analyse præsenteres i dette arbejdspapir. Analysen er blevet til i en fælles finansiering af Region Midtjylland og Metodecentret. Metodecentret Marts 2012 Læs mere om os på

5 2 Effekter af MultifunC og andre behandlingsformer Der er på dette område, som på store dele af anbringelsesområdet i øvrigt, desværre ganske få forskningsstudier og evalueringer, som belyser effekterne af den socialpædagogiske behandling af udsatte unge, særligt i en skandinavisk kontekst. Der findes imidlertid nogle få studier af henholdsvis MultifunC behandlingen i Sverige og Norge og sammenlignelige indsatser til MultifunCs målgruppe i Danmark. Disse præsenteres i det følgende. MultifunC behandling i Norge og Sverige I Norge og Sverige har man siden 2005 anvendt MultifunC behandling på i alt 7 institutioner (fem norske og to svenske). Fra opstarten og indtil februar 2012 har ca. 320 unge modtaget MultifunC behandling. Ca. 22 % har afbrudt opholdet og yderligere 10 % har afbrudt den efterfølgende opfølgningsdel. Ca. 68 % har altså gennemført det fulde behandlingsforløb inkl. opfølgningsdelen. Den gennemsnitlige opholdstid på institutionen har været 6½ måneder, og den gennemsnitlige behandlingstid inkl. opfølgningsdelen har været ca. 11 måneder. Der pågår aktuelt en større effektevaluering af MultifunC behandlingen i Norge og Sverige. Der foreligger endnu ikke nogen resultater fra denne. Der er imidlertid i to omgange foretaget resultatdokumentationsmålinger af forløbene. I en undersøgelse i Norge i 2008 fandt man følgende resultater hos de unge efter ophold på en MultifunC institution: mellom 70 og 80 % av ungdommene fungerte uten rus og kriminalitet, bodde hjemme eller i egen bolig, var i aktivt skole eller arbeidstilbud, og det ble rapportert tydelige forbedringer i atferd og funksjon. 1 Det skal påpeges, at det er uklart, om det er de samme %, der har alle disse positive resultater. Der refereres til lignende resultater fra Sverige. I 2011 foretog man en sammenligning af problembelastningsscoren ved henholdsvis indskrivning og afslutning af opfølgningsdelen for alle unge, der har gennemført et MultifunC behandlingsforløb på 4 af de 5 norske institutioner siden starten i Problembelastningen blev vurderet ved hjælp af Youth Level of Service (YLS)/Case Management 1

6 3 Inventory (CMI). Den maksimale score på YLS/CMI, dvs. den størst mulige problembelastning, er 42. Optagelseskriteriet på MultifunC er en YLS/CMI score på Den gennemsnitlige score ved indskrivning har i hele perioden på de 4 institutioner været 26. Den gennemsnitlige score ved afslutning af opfølgningsdelen har været 10 (YLS/CMI). Ca. 60 % af de unge havde ved afslutning af opfølgningsdelen en så lav problembelastning, at det blev vurderet, at de ikke havde behov for særskilte tiltag. Danske forhold Målgruppen for MultifunC behandling er forholdsvis snæver, idet behandlingen kun henvender sig til de allermest udadreagerende unge i adfærdsvanskeligheder, som er karakteriseret ved at være belastet af multiple risikofaktorer, og som er i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd. 2 Der er ikke kendskab til resultater af behandling specifikt for denne målgruppe i en dansk kontekst, eftersom de eksisterende behandlingsformer i Danmark indtil nu har haft en bredere målgruppe. Til sammenligning af de norske og svenske resultater med MultifunC behandling, gennemgås neden for resultater af danske behandlingsformer, hvor ovenstående målgruppe er inkluderet. Multisystemisk Terapi Multisystemisk Terapi (MST) er et familiebaseret terapeutisk program rettet mod årsager til adfærdsproblemer i den unges miljø, og hvor behandlingen fokuserer på den unges familie og primært foregår i hjemmet og i de nære omgivelser. Målgruppen for MSTbehandling er årige unge med alvorlige adfærdsproblemer, som fx pjækkeri, aggressiv adfærd, kriminalitet, misbrug, mv. Unge der hjemgives til forældrene efter ophold på en døgninstitution eller lignende er også omfattet af målgruppen for MSTbehandling 3. Der er foretaget en større resultatevaluering af i alt 359 MST behandlingsforløb i Danmark i perioden 2004 til Evalueringen er gennemført som to delundersøgelser. Evalueringen fokuserede på, hvordan de unge udviklede sig på parametrene skole /arbejdsforhold, kriminalitet, misbrug og døgnanbringelser. Der blev foretaget resultat 2 Servicestyrelsen 2009: Projektbeskrivelse for Projekt: MultifunC 3 mst.aspx

7 4 målinger umiddelbart efter behandlingens afslutning, samt henholdsvis 9 og 18 måneder efter afslutning af behandlingen. Ved indskrivningen var henholdsvis 70,1 % (del 1) og 63 % (del 2) uden skole eller arbejdstilbud. Ved udskrivningen var henholdsvis 31,8 % og 33,1 % uden skole eller arbejdstilbud, mens andelene ved opfølgningen 9 måneder efter var henholdsvis 32,5 % og 34,7 %. Andelen der havde begået kriminalitet ved indskrivningen var henholdsvis 67,7 % og 58,4 %. Ved udskrivningen var dette reduceret til 9,5 % og 15,8 %, og ved opfølgningen til 35 % og 27 %. Dvs. at mellem ca. 85 % og 90 % var uden for kriminalitet ved afslutningen af behandlingen, og efter 9 måneder var mellem 65 % og 73 % uden for kriminalitet. I de to delundersøgelser var henholdsvis 52,5 % og 44,4 % i misbrug ved indskrivningen. Det var faldet til henholdsvis 21,1 % og 23,8 % ved afslutningen, og til henholdsvis 21,7 % og 22,4 % efter 9 måneder. 59,7 % og 47,2 % havde været døgnanbragt umiddelbart op til indskrivningen. Ved afslutningen var henholdsvis 8,1 % og 47,2 % døgnanbragt, eller i konkret risiko herfor. Ved opfølgningen var andelene henholdsvis 23,4 % og 20,2 %. 4 Ungdomssanktion Ungdomssanktionen blev indført i 2001 ud fra et ønske om at øge myndighedsindsatsen over for børn og unge, der begår alvorlig personfarlig kriminalitet. Kriminalitetsudviklingen havde rejst spørgsmål om, hvorvidt man havde tilstrækkeligt effektive reaktionsmuligheder over for den hårdeste kerne af socialt belastede og utilpassede unge kriminelle. Efter indførelsen blev det således muligt at idømme unge lovovertrædere en ungdomssanktion i stedet for en ubetinget dom. En ungdomssanktion består af et toårigt forløb, bestående af tre faser. Fase 1, som består af et ophold på en sikret døgninstitution (typisk to måneder), fase 2, som består af et ophold i en åben døgninstitution eller andet egnet opholdssted (typisk op til 12 måneder) og fase 3, som foregår i ambulant regi med tilsyn af de kommunale myndigheder i den resterende del af den toårige periode. Målgruppen for ungdomssanktionen er unge, som har et massivt socialpædagogisk behandlingsbehov, har begået grovere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, og hvor straflængden hvis de idømtes en ubetinget fængselsstraf må forventes at være på minimum 30 dage og maksimum 1½ år. 5 4 Greve, M. (2006): Resultatevaluering af Multisystemisk Terapi i Danmark Delrapport 1, Århus: JYFE og Kvalitetsafdelingen Århus Amt; Greve, M. og Thastum, M. (2008): Resultatevaluering af Multisystemisk Terapi i Danmark Delrapport 2, Odense: Servicestyrelsen, JYFE og Center for Kvalitetsudvikling. 5 2/malgruppen for sanktionen

8 5 I 2009 foretog Justitsministeriets Forskningskontor en evaluering af effekterne af ungdomssanktionen på baggrund af i alt 416 domme om ungdomssanktion i perioden 2001 til Evalueringen er centreret omkring recidiv som effektmål, og der er fokus på at sammenligne effekten af ungdomssanktion med effekten af en ubetinget dom. I evalueringen sammenlignes den observerede recidivprocent inden for to år efter sanktionens ophør for henholdsvis ubetingede domme og ungdomssanktioner. Når sanktionsformerne sammenlignes på generel recidiv, dvs. recidiv til alle former for kriminalitet, er der ikke signifikant forskel på effekten af henholdsvis ubetinget dom og ungdomssanktion. Således viser evalueringen, at 80 % af de unge idømt en ubetinget dom recidiverede inden for den toårige periode efter sanktionens ophør. Unge idømt en ungdomssanktion havde en generel recidivprocent på 78. I evalueringen ses der også særskilt på recidiv til frihedsstraf inden for to år efter sanktionens ophør. Her er der forskel på de unge, der er idømt en ubetinget dom, og de unge der er idømt en ungdomssanktion, idet der observeres recidiv for 63 % af unge idømt en ubetinget dom og 51 % af unge idømt en ungdomssanktion. Ungdomssanktionsdømte har således 33 % lavere risiko for recidiv til frihedsstraf end unge idømt en ubetinget dom. Evalueringen tyder således på, at ungdomssanktionen i højere grad end en ubetinget dom reducerer risikoen for recidiv til mere alvorlig kriminalitet 6. I en undersøgelse fra 2010 er det blevet undersøgt, hvilken betydning det har, om ungdomssanktioner tilbringes i et sammenhængende forløb på den samme institution eller om ungdomssanktionens fase 1 og fase 2 afsones på forskellige institutioner 7. Undersøgelsen blev foretaget med udgangspunkt i i alt 51 unge, som i perioden har været anbragt på den sikrede institution Grenen. De 51 unge opdeltes i to grupper; én gruppe (19 unge), der tilbragte både fase 1 og fase 2 af ungdomssanktionen på Grenen, og én gruppe (32 unge) som var anbragt på Grenen i fase 1 og tilbragte fase 2 på en eller flere andre institutioner. Undersøgelsen viste, at unge med et sammenhængende forløb havde et lavere recidiv end unge, der ikke har været anbragt på den samme institution i de to faser. Således havde 53 % af de unge, der tilbragte både fase 1 og fase 2 ikke recidiveret til generel kriminalitet to år efter ungdomssanktionens start. Til sammenligning havde 28 % af de unge, der tilbragte fase 1 og fase 2 på forskellige institutioner ikke recidiveret to år efter sanktionens start. Der fandtes også en forskel på de to grupper 6 Kyvsgaard, B. & Clausen, S. (2009): Ungdomssanktionen. En effektevaluering. København: Justitsministeriets Forskningskontor. 7 Søbjerg, L. M. (2010): Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte. Recidiv opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen. Aarhus: Center for Kvalitetsudvikling.

9 6 med hensyn til recidiv til alvorlig straffelovskriminalitet. Her var andelen af recidivister, der modtog en alvorlig straffelovssanktion 33 % for de unge med et sammenhængende forløb og 65 % for de unge, der havde tilbragt fase 1 og fase 2 på forskellige institutioner. Sammenligning Det er ikke helt uproblematisk at sammenligne de oven for nævnte danske resultater med de norske og svenske resultater af MultifunC behandlingen. Som nævnt indledningsvist i dette afsnit, er der ikke helt sammenfald i målgrupperne for MultifunC og henholdsvis MST behandling og ungdomssanktioner. Det er desuden ikke de samme resultatindikatorer, der er målt på i de forskellige undersøgelser. Ungdomssanktionen i Danmark er hidtil kun blevet resultatevalueret på recidiv. Resultatevalueringen af MSTbehandlingen har fokus på parametrene skole /arbejdsforhold, kriminalitet, misbrug og døgnanbringelser umiddelbart efter afsluttet behandling, samt henholdsvis 9 og 18 måneder efter afsluttet behandling. I den ene af de to undersøgelser, der pt. foreligger af resultaterne af MultifunC behandling i Norge og Sverige, er der fokus på udviklingen i problembelastningsscore, målt ved YLS/CMI, ved indskrivning til og afslutning af behandling. Den anden undersøgelse der refereres, har fundet resultater vedrørende parametrene misbrug, kriminalitet, boligsituation, skole /arbejdsforhold, samt adfærd/funktion. Det er generelt vanskeligt at vurdere validiteten af de foreløbige resultater af MultifunCbehandlingen i Norge og Sverige, og der hæfter sig således en vis usikkerhed til disse; dels er der ikke tale om uafhængige undersøgelser, og dels gives der ikke indsigt i, hvordan undersøgelserne er foretaget. Der er som nævnt igangsat en uafhængig effektevaluering af MultifunC i både Norge og Sverige, men for nuværende foreligger kun de oven for refererede resultater. I Norge har man som nævnt fundet, at mellem 70 % og 80 % af de unge var uden for kriminalitet efter afsluttet MultifunC behandling. Til sammenligning viste MST evalueringen, at mellem 85 % og 90 % var uden for kriminalitet efter afslutningen af behandlingen, ved opfølgningen var det mellem 65 % og 73 %. Man må imidlertid formode, at den samlede kriminalitetsbelastning for de unge ved indskrivning har været højere i MultifunC behandlingen, end tilfældet har været i MST forløbene, eftersom der i MultifunC arbejdes med en noget mere problembelastet målgruppe. Målgruppen for ungdomssanktioner er mere sammenlignelig med MultifunCmålgruppen, end målgruppen for MST behandling. Evalueringen af ungdomssanktionen viste, at 78 % af unge idømt en ungdomssanktion begik kriminalitet igen inden for to år

10 7 efter afsluttet ophold. Hvis de foreløbige resultater fra MultifunC behandling vedrørende kriminalitet står til troende, vil MultifunC behandling således formentlig føre til lavere recidiv end ungdomssanktioner, og der vil dermed være samfundsmæssige gevinster i form af reduceret ungdomskriminalitet. Det skal dog pointeres, at de foreløbige resultater af MultifunC udelukkende vedrører situationen umiddelbart efter behandlingens ophør. MultifunC behandlingen og MST forløbene viser nogenlunde ens resultater med hensyn til de unges misbrug. Således viser de foreløbige resultater, at % af de unge er uden misbrug efter afsluttet MultifunC behandling, mens mellem ca. 76 % og 79 % er uden misbrug efter afsluttet MST forløb. Også her må man dog forvente, at den samlede misbrugsbelastning ved indskrivning har været større i MultifunC behandlingen end i MST forløbene. De foreløbige resultater peger på lidt større andel i skole eller arbejdstilbud efter MultifunC behandling end efter MST forløb. Derimod ses der lidt bedre resultater af MST behandling, hvad angår behovet for anbringelser efter behandlingsforløbet. Udgiftssammenligning I det følgende foretages omkostningsberegninger for henholdsvis et forventet gennemsnitligt forløb i MultifunC behandling og et gennemsnitligt traditionelt anbringelsesforløb. Forudsætninger For at skabe en sammenligningsgruppe til MultifunC, har vi taget udgangspunkt i unge, som kommer fra et ophold på en sikret døgninstitution til behandling på enten en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted, som illustreret neden for: Anbringelse i MultifunC Gruppe 1 Anbringelse på sikret døgninstitution Anbringelse på åbent anbringelsessted Gruppe 2 Man kan sagtens forestille sig alternative forløb, fx at der på MultifunC og i traditionelle anbringelsesforløb vil være sammenlignelige unge, som ikke forudgående har været

11 8 anbragt på en sikret institution. Det er imidlertid vores vurdering, at vi ved at tage udgangspunkt i et objektivt inklusionskriterium, som anbringelse på en sikret døgninstitution, optimerer sandsynligheden for at få konstrueret en sammenligningsgruppe, som har et væsentligt sammenfald, hvad angår primære problemstillinger og behandlingsbehov, med MultifunCs målgruppe. Beregningerne for gruppe 1 er foretaget med udgangspunkt i den forventede gennemsnitlige varighed af de forskellige faser, samt af de fastsatte takster for hver fase af et MultifunC forløb. Et MultifunC forløb består af en anbringelse på en MultifunCinstitution samt en efterfølgende udslusning, som er et ambulant behandlingsforløb i den unges eget miljø. I takststrukturen opereres der med to døgntakster i løbet af anbringelsen på MultifunC institutionen; Døgn 1, hvor indslusning og ekstra personaledækning er inkluderet, og Døgn 2, som er påtænkt til slutningen af opholdet, og hvor der forventes en mindre personaledækning. Dertil kommer en særskilt takst for udslusningen. På baggrund af de svenske og norske erfaringer, er det forventningen, at et gennemsnitligt MultifunC ophold vil have en varighed af 4½ måneder til døgntakst 1, 2 måneder til døgntakst 2 og 4½ måneder til udslusning. Dvs. i alt 6½ måneders anbringelse på MultifunC institutionen og 4½ måneders efterfølgende behandling i eget miljø. 8 Beregningerne for gruppe 2 er foretaget på baggrund af data indhentet fra Danmarks Statistik. Data indeholder oplysninger om den gennemsnitlige varighed af anbringelse på en åben døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted for alle unge i perioden som opfylder følgende to kriterier: 1. Har været anbragt på en sikret døgninstitution i perioden og 2. Som efterfølgende har afsluttet en anbringelse på en åben døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted. Datatrækket fra Danmarks Statistik indeholder i alt 61 unge, der opfyldte ovenstående kriterier. Døgntaksten for gruppe 2 er fundet som et gennemsnit af 12 sammenlignelige døgntilbud til unge med kriminalitet, udadreagerende adfærd og misbrugsproblemer. 9 MultifunC behandlingen og taksten inkluderer skolegang. På de åbne døgninstitutioner 8 Den gennemsnitlige behandlingstid tager således udgangspunkt i en fuldt implementeret MultifunCindsats. I opstartsfasen må der dog forventes en lidt længere behandlingstid. 9 De 12 døgntilbud er: Den Flyvende Hollænder, Fond Hugin og Munin, Fonden Skjoldborghus (afd. Høvejen), Fonden Sparta, Fonden Vestgruppen, Grenen (Glesborg), Jomsborgen, Kanonen, Koglen (Stakroge), Nexus, Solhaven (afd. 1 3, 2 takster).

12 9 og de socialpædagogiske opholdssteder er intern skole ikke inkluderet i taksten. I 2011 blev intern skole tilkøbt for 79 % af de indskrevne på åbne pladser i Region Midtjylland. Der er beregnet en gennemsnitstakst for intern skole på baggrund af de døgntilbud, der tilbyder intern skole. Beregning Med udgangspunkt i ovenstående er det muligt at beregne den forventede gennemsnitspris på behandlingsforløb i henholdsvis MultifunC og traditionelle anbringelser. Som det fremgår af nedenstående tabel 1, udgør den samlede gennemsnitpris pr. behandlingsforløb i MultifunC ca. 1,71 mio. kr. Dette beløb fordeler sig på ca. 1,42 mio. kr. i døgnopholdet i MultifunC behandlingen og kr. for det efterfølgende ambulante udslusningsforløb. Tabel 1. MultifunC gennemsnitlig pris for samlet behandlingsforløb FASE DØGNTAKST (KR.) FORVENTET GNS. BEHANDLINGSTID (MDR.) FORVENTET GNS. BEHANDLINGSTID (DØGN) OMKOSTNING (KR.) Døgn ,5 136, Døgn , Udslusning ,5 136, Total , Til sammenligning kan vi med udgangspunkt i det tidligere beskrevne datatræk beregne en gennemsnitspris for de traditionelle anbringelsesforløb, hvilket fremgår af tabel 2. Som det ses udgør den samlede pris her knap 1,73 mio. kr., hvilket fordeler sig på 1,45 mio. kr. til selve døgnopholdet samt ca kr. til de interne skoleforløb, som typisk er tilkøbt i denne type anbringelser, jf. ovenstående. Tabel 2. Traditionelt forløb gennemsnitlig pris for et samlet behandlingsforløb FASE DØGNTAKST (KR.) GNS. OPHOLDSTID (MDR.) GNS. OPHOLDSTID (DØGN) OMKOSTNING (KR.) Døgnophold , Intern skole 945 9, Total 9, N = 61, kilde: Danmarks Statistik De samlede omkostninger for et behandlingsforløb i MultifunC er således stort set identiske med omkostningerne forbundet med et traditionelt anbringelsesforløb.

13 10 Sammenfatning Omkostningsberegningen viser, med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne forudsætninger, at prisen for et gennemsnitligt behandlingsforløb i MultifunC omtrent er den samme som prisen for et gennemsnitligt anbringelsesforløb i de døgntilbud, som traditionelt anvendes til MultifunCs målgruppe. Dette bør samtidig ses i lyset af, at de foreløbige evalueringer af MultifunC i Sverige og Norge, peger på, at effekterne af MultifunC kan være bedre end i de tilbud, man i Danmark traditionelt benytter sig af. Med forbehold for den usikkerhed i fortolkning og sammenlignelighed i undersøgelserne, som tidligere er beskrevet, er der indikationer på, at MultifunC kan opnå sammenlignelige resultater som Multisystemisk Terapi (MST), men med en målgruppe, som må forventes at være væsentligt mere udfordret og behandlingskrævende end tilfældet er i MST. Endvidere tyder de foreløbige evalueringer på, at MultifunC formentlig kan forhindre de unges tilbagefald til kriminalitet i væsentligt større udstrækning end ungdomssanktionerne kan. For at gennemføre en mere præcis sammenligning af MultifunC behandling og sammenlignelige tilbud, er det imidlertid nødvendigt med flere studier af disse behandlingsformer, ikke mindst med fokus på de mere langsigtede effekter for de unge og deraf afledte økonomiske omkostninger og gevinster for samfundet.

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

ELEMENTER I EN BUSINESS CASE. Vejledning

ELEMENTER I EN BUSINESS CASE. Vejledning ELEMENTER I EN BUSINESS CASE Vejledning ELEMENTER I EN BUSINESS CASE Vejledning Specialkonsulent Simon Østergaard Møller Simon.moeller@stab.rm.dk METODECENTRET Center for Innovation & Metodeudvikling Olof

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Vi vil gerne vide, om vores indsats er med til at gøre en forskel eller kort fortalt virker indsatsen.

Vi vil gerne vide, om vores indsats er med til at gøre en forskel eller kort fortalt virker indsatsen. 1 Vi vil gerne vide, om vores indsats er med til at gøre en forskel eller kort fortalt virker indsatsen. Vi skal være opmærksomme på, at når det drejer sig om sociale indsatser så er det ikke indsatsen

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser

Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser Juni 2013 Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Sikrede døgninstitutioner og ungdomskriminalitet. Debatoplæg

Sikrede døgninstitutioner og ungdomskriminalitet. Debatoplæg Sikrede døgninstitutioner og ungdomskriminalitet Debatoplæg Debatoplæg Danske Regioner, juni 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 400 Indenfor de sidste 25 år er gruppen af lovlydige

Læs mere

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

TFCO Erfaringer fra danske kommuner

TFCO Erfaringer fra danske kommuner TFCO Erfaringer fra danske kommuner Indholdsfortegnelse 1 Veldokumenterede indsatser målrettet unge i adfærdsvanskeligheder 2 Det hele er forandret. I dag er jeg bare glad! En families erfaringer med TFCO

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Kandidatafhandling Cand. merc.(jur.)

Kandidatafhandling Cand. merc.(jur.) Kandidatafhandling Cand. merc.(jur.) Ungdomssanktionen En cost benefit analyse af den straffe- og socialretlige sanktion samt en undersøgelse af den kriminalpræventive effekt The Juvenile delinquent Sanction

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

/ et godt bud om resultater og muligheder med MST i Danmark

/ et godt bud om resultater og muligheder med MST i Danmark / et godt bud om resultater og muligheder med MST i Danmark ok Op ll Oe vf eo lns e r / kolofon Et godt bud Om resultater og muligheder med MST i Danmark Udgivet AF Servicestyrelsen i samarbejde med journalist

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse Projektbeskrivelse Center for Børn og Forebyggelse December 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Døgninstitutionerne nu og i fremtiden Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Hedebocentret Fælleskontor, Lykkesvej 18 Ledelse, administration, visitation Soc. Psyc. team 24/7 Mejeriet, Fasterholt:

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Ungdomssanktioner - sagsgangen

Ungdomssanktioner - sagsgangen Ungdomssanktioner - sagsgangen Arbejdsnotat Lars Horskær Madsen lektor, cand. jur. 2006 Lars Horskær Madsen Ungdomssanktioner - sagsgangen Copyright: Lars Horskær Madsen og Den Sociale Højskole i Aarhus

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Finansiering Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere