Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder og projektleder. Det første år deltog en repræsentant fra Erhverv Randers også i dette arbejde. Alle parter i projektet har indvilliget i en længere periode til udvikling af den endelige model, ligeledes er der søgt midler til udviklingen af modellen. Projektet har således udviklet sig over en længere periode, hvor de første hold med studerende/ dimittender har haft karakter af udvikling af metoder, forløb og identificering af det endelige program/valgfag. Der har der været afholdt et forløb fra august 2013, og et hold fra februar På denne baggrund arbejdede man videre i styregruppen med at udvikle forløbet, således at dette kunne integreres i uddannelsen som et valgmodul før påbegyndelsen af bacheloropgaven. Dette valgmodul er gennemført i september Denne status forholder sig til holdet, der startede august 2013, samt udviklingen af forløbet. De 12 tilmeldte deltagere var dimittender fra 2013, samt studerende med dimission i januar Kurset bestod af 8 workshops. Overordnet beskæftigede de forskellige workshops sig med karriereplanlægning, jobsøgning, iværksætteri og netværk. Sideløbende med deltagelsen i workshops, var deltagerne også organiseret i netværksgrupper, der mødtes månedligt. Formålet med disse grupper var at følge op på de forskellige workshops, få erfaring med at deltage i netværk og fungere som sparringspartnere i processen mod et nyt job. Der har været størst tilslutning til de workshops, der lå fra oktober til februar. Derefter mødte kun halvdelen op til undervisningen. Det viste sig, at deltagerne bl.a. blev forhindret i at deltage, da de netop var kommet i arbejde efter dimissionen i januar. Der var også flere, der havde svært ved både at deltage i projektet og skrive deres afsluttende bacheloropgave. Undervejs i forløbet har der været tilpasninger til deltagernes særlige behov f.eks. blev der tilbudt en workshop specifikt om selvstændig virksomhed for psykomotoriske terapeuter, da deltagerne havde brug for dette i.f.t. den overordnede rådgivning de fik fra Erhverv Randers. Evalueringens formål Denne evaluering henvender sig til projektets styregruppe og anvendes som afrapportering til Den Europæiske Socialfond og projekt Entreprenørskab i VIAs uddannelser, som har finansieret projektet. Formålet med evalueringsrapporten er at få dokumentation for: Ressourcer brugt til udvikling af forløbet. Hvordan ideen har udviklet sig fra et ekstracurriculært kursusforløb til et valgmodul, der implementeres på uddannelsen, med et efterfølgende forløb hos eksterne partnere Hvilke tiltag, der er foretaget undervejs. Overvejelser om mulige ændringer. Overvejelser og tendenser i forhold til projektets overordnede mål d.v.s. i hvilket omfang deltagernes beskæftigelse og professionsidentitet som psykomotorisk terapeut (herefter kaldet PMT) er øget. Midler Den Europæiske Socialfond har givet kr. til projektet, hvoraf VIA Psykomotorikuddannelsen betaler 25%, dvs. reelt har projektet modtaget kr. fra EU Socialfond. Danske Psykomotoriske Terapeuter, a- s. 1/6

2 kassen FTF-a og Erhverv Randers og VIA UC stillet undervisere gratis til rådighed, ligeledes har disse 4 aktører bidraget til udviklingen af modulerne/emnerne. Evaluering af samarbejde og udviklingen Generelt har der været et meget givende samarbejde mellem de 4 aktører. Det har krævet en del arbejde at finde tiden til at mødes og dermed kunne arbejde sammen, idet man er funderet i 3 forskellige byer; Randers, København og Århus. Der har været stor velvilje og lyst til at få projektet til at lykkedes. Projektet har været ramt af sygdom på hele 3 centrale medarbejdere, på forskellige tidspunkter i projektet, men de deltagende parter har stillet andre personer til rådighed i et vist omfang, hvilket har gjort at det er lykkedes at gennemføre projektet. Overordnet om projektet Der er pr. oktober 2014 opnået følgende: 1. Et forsøgsforløb med tilsvarende udvikling af metoder, forløb mv. er gennemført, med start september 2013 (hold 1). Er afsluttet 2. Et udviklende forløb med udvikling af metoder med henblik på udvikling af et valgmodul er gennemført, med start februar 2014 (hold 2) 3. Et valgmodul er udviklet og gennemført september 2014 (hold 3) Der forestår nu følgende opgaver: 4. Endelig udvikling af det ekstracurriculære forløb fra hold 3. Dette er dog tidligere udviklet, så det er primært hensigtsmæssig rækkefølge og justeringer der mangler. Det kan konkluderes, at der er udviklet et forløb, som er implementeret på uddannelsen. Der ligger materiale, som kan anvendes til de næste forløb. Ligeledes kan dette overføres til andre uddannelser og Psykomotorikuddannelsen i Hillerød. s. 2/6

3 Resultater i.f.t. projektets overordnede mål I det følgende følger en evaluering af hold 1, som i efteråret 2014 er det eneste hold, der har kørt et forløb igennem. Det skal pointeres at første hold var et prøvehold, hvilket også har betydet at der under dette forløb, både er ændret i forløbet, afprøvet forskellige ting og udviklet undervisningsmateriale, undervisningsforløb og metoder. Ligeledes åbnede vi på dette hold for 4 personer, som var uddannet indenfor ½ år tidligere, dvs. at de var arbejdsløse og ikke studerende, da de startede. De nedenstående kommentarer og undersøgelser kan dog vise nogle tendenser i forhold til projektet. Evalueringsmetode i forhold til hold 1 Undersøgelsesperiode: Juli/august Respondentgrundlag: Deltagere og undervisere på kursusforløbet Fra studie til job uden stop i perioden august 2013-august Indkomne besvarelser: Deltagere, der gennemførte hele forløbet (7 ud af 9 personer). Deltagere, der faldt fra projektet undervejs (2 ud af 3 personer). Undervisere på projektet (7 personer). Undersøgelsesmetode: Telefoninterview Fik deltagerne øget beskæftigelse? Besvarelsen af dette spørgsmål er meget individuelt og svært at sammenligne, da deltagerne har meget forskelligartede jobsituationer såsom kortere eller længere vikariater eller har valgt at arbejde på baggrund af tidligere uddannelse eller som ufaglært på en arbejdsplads med fagligt relevant arbejde for en psykomotorisk terapeut. Ligeledes indgår der personer, som inden start i projektet havde haft op til ½ års ledighed. Se bilag 1. Målingstidspunktet er for de fleste 5 måneder efter dimission. 5 ud af 9 respondenter er p.t. i arbejde. Af de 4 som ikke er i beskæftigelse har 2 af disse været i arbejde, som psykomotoriske terapeuter og de 2 andre er ledige ud over ½ år (hvilket indikerer at dette er studerende som er uddannet tidligere). Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sammenligne med beskæftigelsestallene fra de andre dimittender, som ikke har deltaget i projektet. Den sidste dimittend undersøgelse fra 2011, at 2/3 af respondenterne er i arbejde ½ år til et helt år efter dimissionen. Udover at undersøge deltagernes beskæftigelsessituation, har det også været vigtigt, at undersøge om de havde en oplevelse af at være blevet styrket i.f.t. jobskabende aktiviteter. 90 % af deltagerne angav, at de i høj eller nogen grad følte sig klædt på til at Skabe og anvende netværk Planlægge sin karriere/jobsøgning Skrive målrettet ansøgning og CV Arbejde med ideudvikling og iværksætteri Jobsamtale og personlig præsentation Starte egen virksomhed s. 3/6

4 Mens alle angav at de i ringe grad eller slet ikke følte sig klædt på til at forhandle løn og kende sine pligter og rettigheder i et ansættelsesforhold. Fik deltagerne styrket professionsidentitet? Den ene halvdel giver udtryk for at projektet har haft påvirket deres professionsidentitet positivt, mens den anden ikke mener, det har gjort nogen forskel. For nogle er der i højere grad netværksgruppen end workshops, der har gjort den positive forskel. De positive tilbagemeldinger handler om, at deltagerne er blevet opmærksomme på flere muligheder som PMT. En anden nævner, at hun er blevet skarp på at sætte ord på sin kunnen. Flere nævner at det har været nedslåede at høre om de andre deltageres dårlige erfaringer med jobsøgning. Der synes at være en tendens både i løbet af undervisningen og hos faggruppen generelt, at det kan være vanskeligt at se realistisk på arbejdsmarkedet, herunder at det er normalt med afslag i løbet af jobsøgningsprocessen. Oplæggene om branding og personlig præsentation har været givende i.f.t. at få afklaret hvad og hvordan man kan sælge sig selv som PMT. Det har været vigtigt at have et forum, hvor man kunne sætte ord på professionen. For flere er det blevet tydeligere, hvad de kan bruge deres nye uddannelse til. Sideløbende med dette projekt er der etableret faglige fora i et samarbejde med DAP, UCC og VIA UC. Det har indgået i spørgsmålene om disse fora er understøttende for professionsidentiteten. Overvejelser om mulige ændringer Deltagernes udtalelser bærer meget præg af de forskellige udgangspunkter de har for projektet. Der er en stor aldersspredning på ca. 30 år i gruppen og de betyder, at nogle deltagere har mange erfaringer med arbejdsmarkedet, mens andre er relativt nye jobsøgere. En giver eksempelvis udtryk for, at det har været godt for nogle ikke at sidde alene, men at have fagpersoner at kunne stille spørgsmål til. En anden kunne tilsvarende sige, at hun vidste det meste i forvejen. Hvad fungerede særligt godt Visualisering. Den første workshop, hvor man skulle visualisere sit arbejdsliv 5 år frem i tiden, bliver husket af mange i interviewene, som et godt afsæt for projektet. Det har skærpet ideen om, hvad deltagerne gerne ville arbejde hen imod. Der var også øvelser i, hvordan man kan nå sit mål, som har givet mange nye input. Ansøgning/CV. Nogle lægger vægt på undervisningen i at skrive en god ansøgning og CV. Det har fungeret godt at få en skabelon ift. at skrive jobansøgning. En peger på, at det dog har været modsatrettet rådgivning i.f.t. andre steder hun har lært om dette. En har lært at gå på kompromis, når hun søger jobs og finde ud af, hvor hun passer ind og stole på kunne omforme sine kompetencer i.f.t. kravene i stillingsannoncen. Iværksætteri. Workshops om selvstændig virksomhed har været mest givende for de, der havde ønsker i den retning. Netværksgrupperne har været til gavn for mange, til trods for at der har været udfordringer i.f.t gruppedynamikken og at finde fælles datoer at mødes i en travl hverdag. Det der især fremhæves er, inspirationen fra de andres forskelligartede fremtidsdrømme og jobjagt og at kunne dele sine s. 4/6

5 frustrationer og succeser. Der har både været en social og en fagrelevant side af møderne. Det har været vigtigt at kunne holde kontakt med fagfæller/tidligere studiekammerater. Undervisere/oplægsholdere gør opmærksom på følgende: God planlægning og kommunikation i.f.t. projektet. God mulighed for sparring Fedt at samarbejde tværfagligt og godt for de studerende at komme ud af campus og opleve en anden ramme hos FTF-a. Godt, at der bliver givet den viden til de nyuddannede og at der bliver taget hånd om dem. Hvad kunne gøres anderledes? Branding/Præsentation af psykomotorik. Det der først og fremmest efterspørges er rådgivning særligt rettet mod det psykomotoriske felt og rådgivning fra nogen, der kender denne del af jobmarkedet og psykomotorik. Mere fokus på, hvordan dimittender sælger deres fag og hvad de kan som faggruppe, da det er svært at finde jobs. Der tales om at få et personfaglig boost og målrettet støtte til at promovere sig selv. Hvordan kan man gøre sig tydelig og forstået ude i virkeligheden hvad jeg kan/hvad de kan få. Gentagelser. Flere mener, at der er tale om gentagelser i.f.t. den undervisning og karriererådgivning, de får fra a-kassen. En understreger dog, at hun synes godt om gentagelserne. Tidspunkt. Der er argumenter for at forløbet skulle være startet tidligere, så det ikke skulle foregå sideløbende med arbejdet med bachelorprojektet. Nogle efterspørger undervisning i iværksætteri på uddannelsen. Dette har været stressende for flere. Andre har givet udtryk for, at det føltes uvirkeligt at forholde sig til at skulle søge job, fordi de ikke var færdige og ikke personligt var så langt at de var indstillet på det. Det bliver nævnt, at det er svært at kombinere job med workshops i dagtimerne. Ville være bedre med en gang om måneden, i stedet for møderne nogle gange var tæt og andre gange langt fra hinanden. Netværk. En deltager italesætter, at det er sårbart at alle er såvel konkurrenter på jobmarkedet som sparringspartnere. En anden efterspørger mere hjælp til at skabe netværk. Der var personlige grunde til at en deltager valgte at springe fra projektet var. Vedkommende var ærgerlig over at skulle hoppe fra og svigte sin netværksgruppe. Den anden deltager der sprang fra, gjorde det pga. et dårligt samarbejde i netværksgruppen. Iværksætteri. Undervisningen har været for uhåndgribeligt. Der efterspørges mere om forretningsplan og hvordan man går fra teori til praksis. Praktiske øvelser. En deltager foreslår flere praktiske øvelser mellem gangene og ikke kun teori. Hun vil gerne sparre på hele holdet til workshops f.eks. ved at skulle prøve at ringe og lave elevatortale og vende tilbage og få feedback på næste møde fra professionelle. En anden deltager sprang fra projektet netop fordi, hun syntes, det var, som om hun stadig var under uddannelse og skulle lave opgaver. Underviserne/Oplægsholderne gør opmærksom på følgende: Der har været for få deltagere generelt og lav tilslutning til flere workshops, men deltagerne har været engagerede og spørgelystne, når de har været til stede s. 5/6

6 De undervisere der ikke var med i styregruppen, var mindre afklarede om projektets formål og formålet med de enkelte workshops. Der var både bud på at være med til at udvikle projektet og det forberedende samarbejde for at få en fornemmelse for større ejerskab i projektet, ligeledes at have endnu mere sparring omkring sin undervisning. Ligeledes er der forskellige forslag til undervisningen, lige fra mere intensivt og kortere forløb, tidspunktet på forløbene, indholdet i forløbene. Desuden nævnes at timingen var en udfordring og der var langt imellem gangene. Det kunne være godt at have mulighed for at arbejde mere intenst med tingene, så der ikke går for lang tid imellem. Og der er refleksioner om at give plads til de studerendes refleksion. Konklusion Overordnet har projektet arbejdet hen mod udvikling af et valgmodul, som er integreret i uddannelsen og dette modul kan overføres til andre uddannelser. I forhold til beskæftigelse er datagrundlaget lille og kan ikke ensidigt sige noget om projektets formål med øget beskæftigelse. Det første hold ligner i en vis grad tidligere resultater fra dimittendundersøgelser. I forhold til professionsidentitet, så har projektet givet afklaring af jobddrømme, værktøjer til at opfylde dem og et fagligt netværk at trække på for stort set alle. Nogle deltagere mener, at de ikke har fået nye redskaber eller savner at få mere bygget på særligt værktøjer til at præsentere professionen og egne specifikke psykomotoriske kompetencer på arbejdsmarkedet. Der er mange engagerede undervisere involverede i dette forløb, mens deltagernes engagement har været mere svingende. Respondenterne har været involveret i det første hold og flere af deres kritikpunkter og forslag er allerede integreret i de næste forløb. Det vil dog være hensigtsmæssigt at få yderligere fokus på branding og personlig præsentation som psykomotorisk terapeut. På den baggrund vil deltagerne måske i højere grad blive i stand til at se deres faglighed i et nyt lys og dermed kunne være mere innovative i.f.t. arbejdsmarkedet. Status rapporten er skrevet af projektmedarbejder Rebecca Munk Jepsen og uddannelsesleder Helle Brok. Undersøgelsen er foretaget af Rebecca Munk Jepsen og Mathilde Kaan, ansat på VIA UC Bilag 1 I arbej-de Antal arbejdspladser Selvstændig virksomhed Anden beskæftigelse i perioden Ansat som pmt Fagligt relevant arbejde Person1 Ja 2 Nej Ja 1 mdr. 27 t/uge Person2 Nej 37 t/uge i 6 uger,25 t/uge i 4 uger, Ja ja ½ år 30 t. konsulentarbejde, Vikararbejde Person3 Ja - 40 t/uge 2 Nej Ja 0 mdr. Person4 Nej 1 år Person5 Ja t/uge m. suppl. dagpenge Nej Ja 2 mdr. 32 t/uge Person6 Ja 2 5 t/uge m. suppl. dagpenge Ja Ja 3 mdr. 35 t/uge Person7 Nej Ja m. suppl. 7 mdr. dagpenge Person8 Ja 32 tuge Nej Ja 0 mdr. Person9 Nej 7 mdr. Ledig s. 6/6

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere