Almene boligorganisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almene boligorganisationer"

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnummer Afdelingsnr Boligforeningen VIBO Grønnevang Københavns Kommune Sankt Peders Stræde 49 A Rådhuset 1453 København K 2720 Vanløse 1599 København V Telefon Telefon E-postadresse E-postadresse E-postadresse Hjemmeside Hjemmeside CVR-nr. CVR-nr Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt (m2) lejemål enhed målsenheder Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m2 - Institutioner pr. påbeg. 60 m2 - Garager/carporte (udlejede) - - 1/5 - Lejemålsoplysninger i alt 32 Matrikel nr. Matrikel tekst: BBR-ejendomsnummer 8bt Vanløse Kommune nr. 101Ejendoms nr

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift. eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart: , Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Boliger i etagebyggeri ,4 Boliger i tæt/lavt byggeri 0 0 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs- mødelokaler Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesort. af affald, inde i bolig Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Cent.varm. eget anl. fst.br/olie Cent.varm. eget anl. naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja/ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttotetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse: Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. 824,88 kr.

4 4 Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse Budget 2013/2014 Indeværende år 2014/2015 ej revideret ej revideret Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 2013/2014 (1.000 kr.) UDGIFTER Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 4 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt

5 5 Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse Budget 2013/2014 Indeværende år 2014/2015 ej revideret ej revideret Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 2013/2014 (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Renter Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri Ordinære indtægter Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

6 6 Balance Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /2013 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi Heraf grundværdi Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Forbedringsarbejder i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender Leje incl. Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til incasso Andre debitorer Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

7 7 Balance Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /2013 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Panthaver Nykredit Boligselskabernes Landsbyggefond Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering anskaffelsessum Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

8 8 Noter til resultatopgørelsen Regnskab Budget Budget 2013/ / /2015 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån/indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Administrationsbidrag Rentesikring fra staten Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Renovation Vandafgift Affaldsgebyr Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag pr. enhed 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionærer Trappevask, rengøring, vaskeri m.v Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v Grøn service Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel

9 9 Noter til resultatopgørelsen Regnskab Budget Budget 2013/ / /2015 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indtægt fællesvaskeri Diverse udgifter BL kontingent Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v Ekstern vedligeholdelse Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelserne skal sikre en størst mulig udjævning af udgifter. Henlæggelser kr. 131,22 pr. m

10 10 Noter til resultatopgørelsen Regnskab Budget Budget 2013/ / /2015 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning Henlagt saldo primo anvendt i perioden I alt Forpligtelse, ultimo Henlæggelse for indeværende år Henlæggelse kr. 24 pr. m Boligafgifter og leje Almene familieboliger Renter Rente af mellemregning med boligorganisation

11 11 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2013/ /2013 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo Ejendommens anskaffelsessum ultimo Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo Samlet anskaffelsesum ultimo Afdrag og afskrivninger primo Afdrag Afdrag og afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bygningsrenovering m.v. Saldo primo Renoveringsarbejder i året Samlet anskaffelsesum ultimo Bogført værdi ultimo Tilgodehavende leje incl. Varme Tilgodehavender hos enkelpersoner Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Fraflytninger Tilgodehavender hos enkelpersoner Heraf til inkasso Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo Forbrugt i året (kt ) Årets henlæggelser (kt. 120)

12 12 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2013/ /2013 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) Tab ved fraflytninger Saldo primo Forbrugt i året (kt ) Årets henlæggelser (kt. 123) Resultatkonto Saldo primo Årets overskud (konto 140) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenne Skyldige omkostninger Driftskreditorer Rentesikring Feriepengeforpligtelser Afsluttede forbrugsregnskaber Varme

13

14