KonjunkturNYT - uge 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 13"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes samlede udestående udlån til erhverv og husholdninger var omtrent uændret i februar Lille underskud på de offentlige finanser i. kvartal 13 Ny prognose fra Danske Bank: Mens vi venter på opsvinget Internationalt USA: Fald i boligsalget og stigning i boligpriserne Euroområdet: Stigning i forbrugertilliden og omtrent uændret erhvervstillid Tyskland: Fald i erhvervstilliden Japan: Fald i ledigheden Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Det danske, europæiske, engelske og japanske aktiekursindeks er styrket, mens det amerikanske er svækket Olieprisen (USD) er faldet Den danske krone er svækket over for den amerikanske dollar, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen, mens den er styrket over for den svenske krone Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fald i bruttoledigheden i februar Bruttoledigheden faldt med.7 personer i februar til 1. personer, jf. figur 1.1. I januar faldt ledigheden med.3 personer. Dermed er ledighedsprocenten reduceret til,3 pct. af arbejdsstyrken. Udviklingen i starten af året er påvirket af kontanthjælpsreformen og den nye arbejdsmarkedsydelse, der begge trådte i kraft den 1. januar. Kontanthjælpsreformen reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatikken, fordi ændrede rådighedsregler betyder, at nogle af de unge kontanthjælpsmodtagere ikke længere tælles med som ledige. I februar var der ca.. færre ledige kontanthjælpsmodtagere under 3 år i ledighedsstatistikken (egen sæsonkorrektion) sammenlignet med december 13. Det er også blandt unge, at bruttoledigheden særligt er faldet i januar og februar, jf. figur 1.. Ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere er i alt reduceret med 8. personer i januar og februar. Antallet af dagpengemodtagere er steget med knap personer i de to måneder. Bruttoledigheden har generelt været aftagende siden midten af 1. Udviklingen skal ses i sammenhæng med dagpengereformen. Ledige, der har opbrugt dagpengeretten og er overgået til den særlige uddannelsesydelse eller den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, indgår dog fortsat i ledighedsstatistikken og tæller som ledige kontanthjælpsmodtagere. Andre statistikker bekræfter, at arbejdsmarkedet er i bedring. AKUledigheden er aftaget siden midten af 1, ligesom beskæftigelsen er stigende. Det forventes, at denne tendens vil fortsætte gennem 1. Figur 1.1 Bruttoledighed Figur 1. Bruttoledighed blandt aldersgrupper 1. personer 1. personer Pct. af arbejdsstyrken 1 Pct. af arbejdsstyrken år -9 år 3-39 år -9 år -9 år år og over Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Konjunkturbarometeret for industrien har haft en stigende tendens siden forsommeren sidste år og steg fra indeks 7 i februar til indeks 1 i marts, jf. figur 1.3. Fremgangen i marts skyldes hovedsageligt en stigning i produktionsforventningerne og ordrebeholdningen. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg faldt lidt tilbage fra indeks - til indeks - i marts (sæsonkorrigeret), jf. figur 1.3. Indikatoren er overordnet set steget siden starten af sidste år, og den lå i marts omtrent på sammen niveau som i starten af 8. Beskæftigelsesforventningerne faldt lidt i marts, mens ordrebeholdningen var uændret på det højeste niveau siden maj 8. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene var næsten uændret med et fald fra indeks 3 i februar til indeks i marts, jf. figur 1.. Indikatoren er faldet lidt tilbage på de seneste, men ligger fortsat noget højere end i perioden fra slutningen af 11 til starten af 13, hvor gældskrisen i euroområdet trykkede tilliden og efterspørgslen ned. Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke sæsonkorrigeret) faldt fra indeks 1 i februar til indeks 3 i marts, jf. figur 1.. Indekset har generelt svinget omkring indeks de seneste to år. Udviklingen i marts dækker over fremgang i forventningen til den fremtidige omsætning, mens vurderingen af den faktiske omsætning og stigende lagerbeholdning trak ned. Figur 1.3 Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur 1. Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj 11 består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik. 3

4 Stigende huspriser i. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg,7 pct. fra 3. til. kvartal 13, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur I gennemsnit lå huspriserne, pct. højere i 13 end i 1. Det er på linje med forventningerne i Økonomisk Redegørelse, december 13, hvor der også ventes en tilsvarende fremgang i 1. For året som helhed steg huspriserne i fire ud af fem regioner, mens de faldt en smule i Region Syddanmark, jf. figur 1.. Størst var fremgangen i Region Hovedstaden, hvor priserne steg godt pct. i 13. Priserne på ejerlejligheder steg 1,8 pct. på landsplan i. kvartal og har således været støt stigende gennem det seneste år. I 13 som helhed lå priserne 8, pct. højere end i 1. Over året er ejerlejlighedspriserne steget i alle regioner, med den største fremgang i Region hovedstaden på knap 1 pct. Priserne på sommerhuse var omtrent uændrede i. kvartal i forhold til kvartalet før. Prisniveauet var i 13 godt 1½ pct. under niveauet året før. Figur 1. Boligpriser Figur 1. Priser på enfamiliehuse fordelt på regioner Indeks (=1) Indeks (=1) Indeks (=1) Indeks (=1) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 7 1 Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de 1 pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse.

5 Penge- og realkreditinstitutternes samlede udestående udlån til erhverv og husholdninger var omtrent uændret i februar Det samlede udestående udlån fra penge- og realkreditinstitutterne til erhverv var omtrent uændret i februar i forhold til januar, jf. figur 1.7. Samtidig er der tegn på, at det samlede udlån til erhverv i løbet af det seneste år har stabiliseret sig. Det dækker over en tendens, der har gjort sig gældende siden slutningen af 8, hvor pengeinstitutternes samlede udlån til erhverv løbende er blevet nedbragt, mens realkreditinstitutterne i den samme periode løbende har forøget deres erhvervsudlån. Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til husholdninger har i en længere periode ligeledes været omtrent uændret. Danmarks Nationalbank har offentliggjort en ny balancestatistik for penge- og realkreditinstitutterne, der dækker perioden fra og med september 13. Det giver et brud i statistikken. Ifølge Nationalbanken giver bruddet primært anledning til et niveauskift i forhold til de hidtil offentliggjorte tal, mens udviklingen i de enkelte hovedserier ikke ændres væsentligt. Figur 1.7 Samlede udlån til erhverv og husholdninger 1. Databrud Erhverv Husholdninger (h.akse) Anm.: Udlånene er summen af institutternes udlån til henholdsvis ikke-finansielle selskaber og husholdninger (inkl. nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger). Kilde: Danmarks Nationalbank.

6 Lille underskud på de offentlige finanser i. kvartal 13 Underskuddet på den offentlige saldo var på knap 1 mia. kr. i. kvartal 13, hvilket er en forbedring på ca. mia. kr. i forhold til kvartalet forinden, jf. figur 1.8. Forbedringen skyldes overvejende et større provenu fra skatter og afgifter, herunder en stigning i provenuet fra omlægningen af kapitalpensionsordningen. Set i forhold til. kvartal 1 er de offentlige finanser forbedret med ca. 1 mia. kr., primært som følge af det ekstraordinære provenu fra kapitalpensionsordningen. Det offentlige forbrug udgjorde godt 13 mia. kr. i. kvartal, hvilket er en stigning på ca. mia. kr. i forhold til kvartalet før. I forhold til. kvartal 1 er det offentlige forbrug steget med ca. 1 mia. kr. Niveauet for de offentlige investeringer er steget med ca. 1 mia. kr. i forhold til i 3. kvartal 13. For 13 som helhed udgjorde det offentlige underskud ca. 17 mia. kr. Det relativt beskedne underskud skal ses i lyset af omlægningen af kapitalpensionsordningen, som har givet et ekstraordinært merprovenu på i omegnen af 33 mia. kr. I Økonomisk Redegørelse, december 13, er skønnet et offentligt underskud på 3 mia. kr. i 13. Det højere opgjorte underskud skyldes især, at provenuet fra pensionsafkastskatten for 13 blev ca. mia. kr. lavere end lagt til grund i redegørelsen. Den offentlige nettogæld faldt med, mia. kr. i. kvartal 13 sammenlignet med det foregående kvartal, jf. figur 1.9. Nettogælden udgjorde ved udgangen af december knap 11 mia. kr., svarende til,9 pct. af BNP. Faldet i gælden skyldes omvurderinger på obligationer mv. på 3, mia. kr. og underskuddet på den offentlige saldo på knap 1 mia. kr. Den offentlige ØMU-gæld faldt med 8,7 mia. kr. og udgjorde, pct. af BNP ved udgangen af 13. Figur 1.8 Den offentlige saldo Figur 1.9 Den offentlige nettogæld Kilde: Danmarks Statistik.

7 Ny prognose fra Danske Bank: Mens vi venter på opsvinget Danske Bank har offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvor der skønnes en BNP-vækst på 1, pct. og, pct. i henholdsvis 1 og 1, jf. tabel 1.1. I forhold til bankens prognose fra december er der tale om en marginal nedjustering på,1 pct.-point i 1. Det er bankens vurdering, at vendingen i dansk økonomi er nært forestående, og at væksten allerede i år nærmer sig et normalt niveau. Væksten ventes at være trukket af en kombination af stigende privat forbrug og stigende eksport. På kort sigt ventes udsigterne for eksporten at være lysere end forbrugsudsigterne. Det private forbrug ventes drevet af stigende disponible indkomster og svagt stigende forbrugstilbøjelighed. Fremgangen i dansk økonomi skal navnlig ses i lyset af udsigten til fortsat økonomisk bedring i Europa. Dertil kommer, at dansk økonomi gennem de seneste år med økonomisk krise også har fået bedre styr på en række af de indenlandske økonomiske ubalancer. Konkurrenceevnen er forbedret, boligmarkedet er mere stabilt, og dermed er forudsætningen for både eksportdrevet og indenlandsk drevet vækst til stede. Banken bemærker, at frihedsgraderne i den økonomiske politik stort set udnyttes maksimalt, og der er derfor ikke basis for yderligere stimuli. Tabel 1.1 Seneste vækstskøn 1 1 ØR DB ØR DB Realvækst, pct. BNP 1, 1, 1,9, Privat forbrug 1,3 1,1 1, 1, Offentligt forbrug 1, 1,7,, Offentlige investeringer,1,1-8, -, Boliginvesteringer,1, 1,,1 Erhvervsinvesteringer, 1,,, Lagerinvesteringer, -, - Eksport 3,7,8,7 3, Import 3,9,3,, Pct. af BNP Betalingsbalance,,8,9,1 Offentlig saldo -1, -1, -,9 -,3 1. personer Beskæftigelsen Bruttoledighed Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 13 og Danske Bank, Research Denmark, marts 1. 7

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget i USA faldt i februar med,7 pct. i forhold til måneden forinden. Både salget af eksisterende boliger og af nye boliger faldt, jf. figur.1. Salget af eksisterende boliger har været faldende siden sommeren 13. Boligpriserne steg med,8 pct. fra december til januar ifølge Case-Shiller indekset, der måler udviklingen i de største byer i USA, jf. figur.. Målt ved FHFA boligprisindekset steg priserne i januar med, pct. Begge indeks har generelt været stigende siden starten af 1 og er samlet øget med, pct. og 1, pct. for henholdsvis Case-Shiller indekset og FHFA boligprisindekset. Figur.1 Hussalg, USA Figur. Huspriser, USA 1. boliger 1. boliger 1.. Indeks (7M1=1) 11 Indeks (7M1=1) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) FHFA Case-Shiller C Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse fra DG ECFIN steg forbrugertilliden med 3, point fra februar til marts. Dermed ligger forbrugertilliden igen over det historiske gennemsnit, jf. figur.3. Forbrugertilliden har overordnet været i fremgang siden slutningen af 1. Erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, var omtrent uændret i marts i forhold til februar for både fremstillingserhvervene og serviceerhvervene ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Det er niende måned i træk, at indikatoren ligger over, hvilket markerer fremgang. Directorate General for Economic and Financial Affairs 8

9 Figur.3 Forbrugertillid, euroområdet Figur. Erhvervstillid, euroområdet Indeks Indeks Forbrugertillid Historisk gnst Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin.. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt lidt i marts til indeks 11,7, jf. figur.. Faldet dækker over en stigning i vurderingen af den nuværende situation, mens forventningerne til fremtiden er faldet en smule. IFO-indikatoren har overordnet set vist en stigende tendens siden september 1. Figur. Erhvervstillid, Tyskland Figur. Ledighed, Japan Indeks (=1) Indeks (=1) Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Kilde: Reuters Ecowin.. Japan Ledigheden faldt med,1 pct.-point fra januar til februar og er nu på 3, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Siden konjunkturbunden i 9 har ledigheden været faldende, og ledigheden er nu lavere end lige før tilbageslaget i 8. 9

10 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er det danske, japanske, europæiske og engelske aktiekursindeks styrket, mens det amerikanske er svækket. Olieprisen i USD er faldet siden sidste fredag. Den danske krone blev i løbet af ugen svækket over for den amerikanske dollar, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen, mens den blev styrket over for den svenske krone. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. D anske renter o g valutakurser mv. Internatio nale renter o g valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 8/3 sidste fredag 8/3 Ændring ift. sidste fredag R enter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig 1,9 -, pct.point Sverige (repo),7, pct.point R ealkreditrenter 1 : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,3, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3,3 -,11 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point N atio nalbankens satser: R ente på 1-årige statso bligatio ner, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,8 -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,,3 pct.point Indskudsbeviser -,1, pct.point Tyskland 1, -,1 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,8 -,7 pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (3-md.),, pct.point USD/JPY 3 1,1 -,7 pct. Langt (1-årigt),, pct.point GBP/USD,1 -,7 pct. A ktiekurser (kursindeks): EUR/USD 137,39 -,38 pct. OM XC (3/7-89 = 1) 87,11 1,8 pct. A ktiekurser (kursindeks): USD, S&P 189 -,9 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 19 3,3 pct. EUR/DKK 7,1,3 pct. USD/DKK 3,33,3 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 3 1,1 pct. SEK/DKK 83,88 -,3 pct. Storbritannien, FTSE 1 88,8 pct. NOK/DKK 9, 1,8 pct. GBP/DKK 9,7 1, pct. Oliepriser: JPY/DKK,3, pct. Brent (USD) 1,8 -,9 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 13,9 -,19 point Brent (DKK) 81,3 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 1

11 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin Pct.,, 1, 1,,, mar jun 1 sep 1 dec årig, rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk mar 13 Pct.-point 1,,8,,,, -, -, -, -,8-1, jun 13 sep 13 dec 13 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point jun 11 feb 1 okt 1 jun 13 feb 1 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro mar 1 jul 1 nov 1 mar 13 jul 13 nov 13 Euro Dollar (h. akse) Dollar Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3. Udvalgte valutakurser Indeks (=1) Indeks (=1) USD/EUR,9 USD/JPY , , , , , , 8 mar 1 jul 1 nov 1 mar 13 jul 13 nov 13, mar 1 jul 1 nov 1 mar 13 jul 13 nov 13 7 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse) 11

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. februar Danmark Fald i BNP i. kvartal, men vækst på, pct. for året som helhed Fald i bruttoledigheden i januar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat stigende tendens

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge 7. maj 1. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal Bruttoledigheden steg i april Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere