Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015"

Transkript

1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015

2 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

3 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft og flest mulige borgere er i job eller uddannelse. Vision STAR gør det muligt at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger på et kvalificeret grundlag STAR gør det muligt at omsætte arbejdsmarkedspolitik til effektiv praksis til gavn for borgerne STAR gør det muligt for virksomhederne at få adgang til den nødvendige arbejdskraft 1.2 Langsigtede effekter for samfundet STARs arbejde skal resultere i følgende langsigtede effekter for samfundet: at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for, samt at flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

4 2. Rammevilkår 2.1 Indre vilkår I 2015 vil meget af STARs arbejde centrere sig omkring arbejdet med de forskellige reformer på styrelsens område. Det gælder implementeringen af førtidspension og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen, reformen af international rekruttering og beskæftigelsesreformen. Herudover bidrager STAR til både Carsten Koch udvalgets fase 2 og sekretariatsbetjeningen af dagpengekommissionen. På styrelsens udlændingesagsbehandlende område er fokus rettet mod arbejdet med overholdelse af servicemål på de forskellige sagstyper og kvalitet i sagsbehandlingen, hvor særligt reformen af international rekruttering betyder nye sagstyper og nye servicemål er et år, hvor der sker ændringer i STARs organisation. Som følge af beskæftigelsesreformen er de tidligere beskæftigelsesregioner nedlagt og erstattet med tre nye arbejdsmarkedskontorer, som forankres i STAR pr. 1. januar I 2015 arbejdes der med at få de sidste organisatoriske opgaver på plads, og sikre at synergien af den nye konstellation til fulde bliver udnyttet. 2.2 Ydre rammer I forhold til at opnå og måle effekt af STARs aktiviteter gælder, at udviklingen i at få flest mulige borgere i job eller uddannelse er påvirket af en række eksterne faktorer såsom de økonomiske konjunkturer, den teknologiske udvikling, arbejdsstyrkens almene sundhedstilstand, indsatsen i kommuner, jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner med videre. Ligeledes gælder det for virksomhedernes muligheder for at få den arbejdskraft de har behov for, at dette er påvirket af efterspørgsel og udbud, samt de økonomiske konjunkturer. Styrelsens egen indsats for at påvirke udviklingen i at få flest mulige i job og uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for, skal derfor ses i relation hertil.

5 3. Kerneopgaver og forandringsteori Nedenstående tabel fra Finansloven 2015 viser STARs ressourcer fordelt på hovedformål. Under tabellen redegøres der for, hvad de fire kerneopgaver nærmere dækker over. Tabel 1. FL Præsentation af kerneopgaver Kerneopgave 1 Borgerservice Styrelsen træffer afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark (og bistår virksomheder med international rekruttering bl.a. via Workindenmark). Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring). Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder via sagsbehandling og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler. Kerneopgave 2 Implementering, styring og tilsyn Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre, a-kasser og de regionale arbejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt dialog. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen forvaltes korrekt. Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser. Målet er at sikre, at jobcentrenes og a-kassernes indsatser gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentioner. Kerneopgave 3 - Politikudvikling Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse model-

6 ler og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser samt blandt borgere og virksomheder. Målet er at understøtte aftaler, reformer og regler, der sikrer, a) at flest mulige borgere kommer fra offentlig forsørgelse i job og uddannelse, og b) at virksomhederne har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for. Kerneopgave 4 - Videngenerering og formidling Styrelsen oparbejder viden, der er baseret på evidens. Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen. Dette sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Målet er at sikre viden om, hvad der virker mhp. at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler, indsatser og implementeringstiltag får de tilsigtede effekter.

7 4. Forandringsteori for kerneopgaverne Styrelsens forandringsteori for kerneopgaverne er angivet i nedenstående figur.

8 4.1 Forandringsteori for kerneopgaver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark, herunder rekruttering af den nødvendige udenlandske arbejdskraft. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget. Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats. Endelig træffer styrelsen afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark og bistår virksomheder med international rekruttering bl.a. via Workindenmark. Målet er at bidrage til at flest mulige er i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. STARs kerneopgaver og aktiviteter skal understøtte dette, og på baggrund heraf har STAR fire kerneopgaver; Borgerservice, Implementering, styring og tilsyn, Politikudvikling samt Vidensgenerering og formidling. Nedenfor gennemgås forandringsteorien for de fire kerneopgaver, dvs. hvordan styrelsens udførelse af kerneopgaverne gennem specifikke output fører til effekter på kort, mellemlang og lang sigt hos de aktører, som styrelsen retter sin indsats mod, og i forhold til arbejdsmarkedet mere generelt. Borgerservice Styrelsen træffer årligt, hvad der svarer til cirka afgørelser om opholds- og arbejdstilladelser til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark, samt afgørelser på ferie- og EØS området. Styrelsens afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse sikrer i videst muligt omfang, at virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne på kort sigt får den nødvendige arbejdskraft og de studerende, som de efterspørger. Dette skal ske smidigt, hurtigt og i overensstemmelse med gældende regler og de politiske intentioner. Styrelsens vejledning skal medvirke til brugernes forståelse for regler og processer og dermed understøtte, at styrelsen hurtigt kan træffe korrekte afgørelser. På mellemlang sigt har arbejdet den effekt, at udenlandsk arbejdskraft udfylder et behov på arbejdsmarkedet, som dansk eller anden europæisk arbejdskraft ikke kan udfylde, fordi der fx kræves en særlig ekspertise og viden. Dette skal ses i sammenhæng med styrelsens kontrolforanstaltninger, som samlet set bidrager til, at relevant udenlandsk arbejdskraft supplerer den danske arbejdskraft. Styrelsens kontrolforanstaltninger i forhold til at betingelserne for de meddelte opholdstilladelser overholdes for tredjelandsstatsborgere forventes at have en præventiv effekt i forhold til at sikre, at konkrete ophold her i landet foregår på de rette betingelser. Kontrolforanstaltningerne medvirker dermed samlet direkte til, at arbejde i Danmark sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, hvorved social dumping modvirkes. Dette skal i sidste ende medvirke til at skabe en balance på arbejdsmarkedet, hvor udenlandsk arbejdskraft ikke underbyder dansk arbejdskraft.

9 Boks 1: Arbejdet inden for Borgerservice i 2015 I 2015 arbejder styrelsen særligt med: Udvikling af et forbedret ledelsesinformationssystem, som kommer til at omfatte alle de konkrete sagsområder, herunder EØS og på sigt ferieområdet. Ledelsesinformationen vil danne grundlag for bedre sagsstyring og mulighed for hurtigere opfølgning og således medvirke til bedre servicemålsopfyldelse. Første version forventes klar primo marts. Herefter arbejdes der på en anden version, hvor rapporterne til de forskellige kontorer tilpasses og en automatisk daglig opdatering af data er integreret. Anden version forventes klar primo maj Udvikling af flere online ansøgningsskemaer, så alle ordninger kan søges online, hvilket vil give en bedre kundeservice og forenkle sagsbehandlingen. Der iværksættes flere tiltag med henblik på, at væsentligt flere brugere anvender online ansøgningsskemaer. Implementering af registersamkøring på kontrolområdet som et nyt effektivt og målrettet redskab i kontrolarbejdet på området international rekruttering, og på bagrund af de erfaringer, der opnås hermed, arbejdes med videreudvikling af kontrol, herunder intelligent/risikobaseret kontrol. Elementer af dette arbejde indgår i implementering af reformen af international rekruttering. Udvikling af styrelsens fælles telefonbetjening med henblik på god borgerservice. Herunder arbejdet med målsætninger for ventetider og samtalernes længde, program for oplæring af medarbejdere til telefonbetjening og vejledning til telefonbetjening. I forhold til henvendelser, der er sendt til ministeren, arbejdes med servicemål for besvarelse af henvendelserne. Implementering, styring og tilsyn Implementering, styring og tilsyn vil nedenfor blive beskrevet enkeltvist. En sikker og solid implementering er forudsætningen for, at politiske intentioner i reformer, lovgivning mv. også indfris. Derfor arbejder STAR, i tæt dialog med jobcentre og kommuner, med en række forskellige aktiviteter 1, der understøtter implementeringen. Selve implementeringsopgaven bygger i STAR på en forståelse om, at implementeringen består af en række faser. Lige fra idéudviklingen, som udspringer af viden om praksis, over et egentligt politisk udspil til loven træder i kræft og arbejdet med at forankre og konsolidere går i gang. I disse faser gennemføres en række relevante understøttende implementeringsaktiviteter. Aktiviteterne og de afledte indsatser og initiativer igangsættes med klare rammer og mål og medvirker derfor til at lovgivningens gennemslagskraft øges, fordi der er en bedre forståelse og en løbende dialog med jobcentre, kommuner mv. omkring de forandringer, der skal implementeres, og hvilke mål, der skal nås Kerneopgaven styring omhandler overordnet fire elementer: Økonomisk styring, styring gennem love og regler, styring gennem nationale digitale værktøjer og dialogorienteret styring. I STAR arbejdes der bredt med styringstiltag. Primært arbejdes der med styringstiltag, der har til hensigt at anspore og motivere til en ændret adfærd hos borgere, kommuner, a-kasser eller virksomheder. Nogle af STARs styringselementer har også karakter af tiltag, 1 Implementeringsaktiviteter afhænger af indsatsens karakter, men kan eksempelvis omhandle aktiviteter/redskaber inden for udvikling af informationsmateriale, tjeklister, vejledninger, eller afholdelse af oplæg, workshops, opfølgningsmøder, netværk, eller oprettelse af lokale implementeringsteams, taskforces, nudginginterventioner, digitale værktøjer med videre.

10 der mere direkte påvirker de forskellige aktører eksempelvis via bestemmelser i lovgivningen. Beskæftigelsesindsatsen styres primært gennem love og regler rettet mod kommuner, a- kasser, borgere og virksomheder. Lovgivningen indeholder regler for udmøntningen af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne gående fra regler for ret og pligt for ledige over regler, der påvirker de økonomiske incitamenter i kommuner til regler for anvendelse af de nationale digitale værktøjer. Den økonomiske styring sigter mod at skabe et økonomisk incitament for kommuner og a- kasser til at bringe ledige i job og uddannelse. Til den økonomiske styring hører fx udmøntningen af refusionsreglerne i den kommunale kontoplan og øvrig vejledning til kommunerne. Ved at indbygge økonomiske incitamenter i lovgivningen anspores de forskellige aktører til at levere en indsats, som er i tråd med de politiske intentioner for beskæftigelsesindsatsen. Dertil kommer puljer, som også er med til at fremme en bestemt adfærd. Puljerne er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er at støtte initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper. Også digitale værktøjer og it-løsninger kan anvendes som styringselement og har det primære formål at understøtte eller fremme en politisk ønsket adfærd. Det er løsninger, som brugerne enten gennem love og regler bliver pålagt at bruge, eller som stilles til rådighed for brugerne. Effekten på kort sigt er, at de forskellige it-løsninger og værktøjer anvendes af brugerne, fx til en relevant og hurtig jobsøgning. På længere sigt er det hensigten, at de forskellige it-løsninger er medvirkende til at flere kommer i job eller uddannelse. STAR arbejder desuden dialogorienteret med de relevante interessenter om indsatserne. Den type af styringstiltag er ikke lovbundet, men har til formål at understøtte en politisk ønsket adfærd hos borgere, kommuner, a-kasser eller virksomheder. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen bruges til formålet. Herudover føres et særligt tilsyn med a-kassernes og med kommunernes rådighedsvurderinger af ledige. Yderligere føres der tilsyn med, om styrelsens puljer udmøntes korrekt. Tilsynsopgaven bidrager således også på kort sigt til, at styrelsen har indseende med, at kommuner, jobcentre, a-kasser med videre lever op til lovgivningens intentioner og forvalter lovmedholdeligt. Opsummerende fører implementering, styring og tilsyn til på mellemlang sigt, at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet sker senere, at færre får passiv forsørgelse og at flere får en uddannelse. På lang sigt er kerneopgaverne med til at bane vejen for STARs mission, nemlig at flest mulige borgere er i job eller uddannelse og virksomheder får den nødvendige arbejdskraft.

11 Boks 2: Implementering, styring og tilsyn i 2015 Nedenfor er listet de områder, som STAR særligt arbejder med i Ift. implementeringen af de forskellige reformer, så arbejdes der ud fra en grundlæggende opdeling i reformmål og implementeringsmål 2. Kontanthjælpsreformen Reformmålet er, at antallet af forløb over 1 år på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres. De overordnede intentioner med reformen er: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp, kontanthjælp må ikke være et livsvilkår, men skal være en midlertidig hjælp (færre lange forløb) og flest mulige af de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. Implementering af reformens formelle rammer er på plads og der er iværksat en lang række initiativer for at sikre den videre implementering fx opkvalificering af nøglemedarbejdere, at der iværksættes brobygningsforløb, taskforces med fokus på den aktive indsats, indsatser med integrationspålæg. Fokus i 2015 er på at sikre, at flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere får en bedre aktiv indsats, herunder en virksomhedsrettet indsats. Reform af førtidspension og fleksjob Formålet med reformen er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv og at adgangen til førtidspension begrænses, hvor borgerne i stedet kommer i ressourceforløb eller et fleksjob med fokus på udvikling af arbejdsevnen. Implementering af reformens formelle rammer er på plads. Der er iværksat en lang række initiativer for at sikre opkvalificering af nøglemedarbejdere, flere fleksjob via fx fleksjobambassadører, kvalitet i den tværfaglige indsats osv. I 2015 er fokus på fortsat at sikre, kvalitet i ressourceforløbene og at der sker progression i fleksjob. Det sker bl.a. via en øget vejledningsindsats og projekterne fleksjob født med progression og empowerment-projektet. Sygedagpengereform Formålet med reformen er, at sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet via en tidlig og virksomhedsrettet indsats. Fokus i implementeringen har frem til januar 2015 været på at få de formelle rammer på plads om reformen, herunder regelgrundlag, it, økonomi mv. Der er dog sideløbende blevet forberedt forskellige former for implementeringsunderstøttende tiltag. I 2015 er fokus på fortsat at sikre, kvalitet i jobafklaringsforløb og at flere sygedagpengemodtagere får en virksomhedsrettet indsats. Det sker bl.a. via en øget vejledningsindsats, udvikling af understøttende it-værktøjer og metodeudvikling. Reform af international rekruttering Formålet med reformen er at gøre det lettere og enklere for virksomhederne at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelande. Med reformen vil man endvidere i højere grad fastholde internationale studerende og målrette greencardordningen mod højtkvalificeret arbejdskraft. I 2015 vil der være skarpt fokus på den faglige og administrative implementering. 2 Reformmål opstilles for alle reformer og er effektmål, der indikerer om de politiske intentioner med reformen opnås. Implementeringsmål opstilles ligeledes for alle reformer og kan ses i styrelsens resultatkrav for de fem reformer på STARs område. Implementeringsmålene har fokus på, om indsatsen i reformen er implementeret, altså om reformens elementer rent faktisk tages i anvendelse (se STARs implementeringsguide for uddybende information).

12 Den faglige del af implementeringen er primært ekstern i form af bl.a. dialogmøder med virksomheder, universiteter, parter mm. Den administrative del er primært intern og omfatter oplæring og uddannelse af medarbejdere, udarbejdelse af vejledninger mm. I 2015 vil der blive lagt vægt på en række forankrende og understøttende aktiviteter for at sikre, at reformen gennemføres som planlagt. Ligeledes vil de initiativer, der ikke har krævet lov- og bekendtgørelsesændringer, bliver udmøntet; fx puljer, konference og styrket information om den danske model. Beskæftigelsesreform Formålet med beskæftigelsesreformen er at understøtte, at flere ledige kommer hurtigst muligt i varig beskæftigelse. Reformens sigte er, at indsatsen i højere grad end i dag skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov, og give plads til at ledige er forskellige og dermed har forskellige behov for hjælp og vejledning til at opnå varig beskæftigelse. Fokus i implementeringen har frem til 1. januar 2015 været på at få de formelle rammer på plads om reformen, herunder regelgrundlag, it, økonomi mv. Der er dog sideløbende blevet forberedt forskellige former for implementeringsunderstøttende tiltag. I 2015 vil der være fokus på faglig implementering. Dette drejer sig bl.a. om tiltag, der skal understøtte jobcentrene implementering af reformen, udvikling og udrulning af it-understøttelse samt udmøntning af puljer. Desuden vil der være fokus på at vejlede om reformen, herunder de dele af reformen, der træder i kraft 1. juli Inden for tilsynsområdet arbejder styrelsen i 2015 særligt med: Modernisering af rådighedstilsyn Videreudvikling af registerbaserede kontroller i forbindelse med a-kasseydelser Styrket kontrol med vandrende arbejdstagere Den fortsatte udvikling af styrelsens samlede myndighedstilsyn Politikudvikling Formålet med STARs bidrag til politikudvikling er at servicere Folketinget og ministeren i forhold til at understøtte politiske reformudspil og aftaler på beskæftigelsesområdet. Styrelsen understøtter regeringen gennem fagligt velfunderede beslutningsgrundlag. Det kan både være udarbejdelse af konkrete tiltag, der kan understøtte ministerens visioner, faglige vurderinger af konkrete forslag fra ministeren, interesseorganisationer og andre. Derudover består det af proaktive forslag til justeringer, hvis styrelsen bliver opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder, som ikke før er blevet bekendte for politikerne i implementeringen af reformer eller initiativer. Fordi styrelsens faglige bidrag bygger på viden om, hvad der virker og tager udgangspunkt i klare rammer og mål, understøtter STAR ministeren og Folketinget med det bedst mulige faglige input til brug for deres politiske beslutninger.

13 Boks 3: Arbejdet inden for Politikudvikling i 2015 I 2015 arbejder styrelsen særligt med: Deltagelse i sekretariatsbetjeningen af Dagpengekommissionen. Kommissionen udkommer med en rapport inden udgangen af september Sekretariatsbetjeningen af Carsten Koch 2-udvalget og det videre arbejde med anbefalingerne. Ekspertgruppen er gået i gang med fase 2, hvor målgruppen er ikke-arbejdsmarkedsparate, herunder kontanthjælpsmodtagere samt personer på sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering mv. Udvalget forventes at udkomme med en rapport i løbet af første kvartal Understøttelse af udarbejdelse af regeringsudspil på integrationsområdet samt understøttelse af den efterfølgende proces med forhandling og lovgivning mv. Videngenerering og formidling Styrelsens arbejde med videngenerering og formidling er struktureret omkring arbejdet med data, arbejdsmarkedsovervågning og arbejdsmarkedsbalancen, viden om hvad der virker i den beskæftigelsespolitiske indsats, på baggrund af disse dele, at foretage analyser og økonomiske konsekvensberegninger fx i forbindelse med reformarbejde. Samt formidling på fx diverse hjemmesider. Kerneopgaven videngenerering og formidling resulterer i opbygning af ny viden og strukturering af eksisterende viden, samt formidling af denne til de relevante modtagergrupper på hjemmesider og videnbank. På kort sigt har det den effekt, at jobcentre og a-kasser m.fl. i højere grad kan tilrettelægge en indsats efter hvad, der virker og dermed bidrage til en styrket indsats overfor de ledige. På mellemlang sigt får videngenereringen og formidlingen den effekt, at politikken kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt og løbende kvalificeres. På lang sigt vil videngenerering og formidling være et væsentligt bidrag ift. at få flest mulige i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger. Boks 4: Arbejdet inden for Viden og formidling i 2015 I 2015 arbejder styrelsen særligt med: På dataområdet: Udvikling af monitoreringssystemer samt opfølgning på vedtagne reformer mm., herunder sygedagpengereformen, kontanthjælpsreformen, beskæftigelsesreformen, IR-reformen og vandrende arbejdstagere. Indsamling, bearbejdning og præsentation af nye dataområder, herunder jobafklaringsforløb, kontantydelse, mentorer, sundheds- og sociale data. Datavalidering af a-kassernes opgørelse af personer med opbrugt dagpengeret Afslutning og opfølgning på brugerundersøgelse af statistikbanken Jobindsats.dk. Implementering af ny brugergrænseflade, nye funktionaliteter på Jobindsats.dk. Samarbejde med forsikrings- og pensionsselskaber om udsendelse af breve til sygemeldte, fleksjobbere mv. mhp at gøre disse personer opmærksom på deres muligheder for hjælp i deres eksisterende pensions- og sundhedsordninger På vidensområdet: Opsamling og strukturering af eksisterende effektbaserede studier i STARs vidensbank Jobeffekter.dk, herunder evt. justering af banken mhp. at kunne offentliggøre flere dele af vidensbanken, fx områderne for ikke-arbejdsmarkedsparate og sygemeldte. Udvikling og igangsættelse af nye effektstudier, herunder randomiserede kontrollerede forsøg samt drift og implementering af kommende og igangværende for-

14 søg. Udvikling af nye dataområder, herunder implementering af landsdækkende målinger vedr. ledigheds tilfredshed med jobsamtaler i jobcentrene. Analyser og udvikling af progressionsfaktorer og strategi for anvendelse af progressionsmål i vidensarbejdet for udsatte grupper. Opbygning af viden om implementering. På området for analyse og konsekvensberegninger: Beregnings- og modelarbejde ifm. Dagpengekommissionen og CKII Analyser og opfølgning på tidligere vedtagene reformer (kontanthjælp, føp/fleks og sygedagpenge) Løbende understøttelse af nye reformer På området for overvågning af arbejdsmarkedet: Udvikling og implementering af nye redskaber og data til brug for overvågning en arbejdsmarkedet hhv. virksomhedsindsatsen ifm. beskæftigelsesreformen. Implementering af de nye arbejdsmarkedsområder (RAR-områder) i alle data og redskaber til brug for understøttelse af overvågnings- og virksomhedsindsatsen. Understøtte de nye Arbejdsmarkedskontorers data- og analysegrundlag til brug for STARs betjening af de nye regionale arbejdsmarkedsråd samt jobcentrene.

15 5. Resultatkrav Nedenfor er oplistet styrelsens resultatkrav for For kerneopgaven Borgerservice er der desuden opstillet en fremskrivning, som viser styrelsens ambitioner på området. For de øvrige resultatkrav er dette ikke muligt, da disse skal revideres årligt, for at have relevans for den givne kerneopgave. Tabel 2. Resultatkrav for kerneopgaven Borgerservice I. Mål og resultatkrav for eksterne forhold Borgerservice Resultatkrav Vægt Servicemål for STARs ambition STARs ambition STARs ambition 34 ansøgninger inden for 2015 er, at for 2017 er at for 2018 er at for international overholde et servicemål overholde et ser- overholde et ser- rekruttering: på 90% på vicemål på 90% på vicemål på 90% på STAR skal i 2015 minimum 21 ud af minimum 22 ud af minimum 24 ud af overholde et servicemål 25 sagsområder. 25 sagsområder. 25 sagsområder. på 90% på minimum 20 ud af 25 sagsområder. Kravet til målopfyldelsen er betinget af, at tilgangen af sager på det pågældende sagsområde ikke væsentligt overstiger det på finansloven for 2015 forudsatte niveau. Tabel 3. STARs øvrige resultatkrav for 2015 I. Mål og resultatkrav for eksterne forhold Vægt Politikudvikling Resultatkrav 2 Resultatkrav 3 Resultatkrav 4 Understøtning af den politiske proces: STAR skal yde faglige bidrag og understøtte arbejdet i Carsten Koch-2 udvalget og i Dagpengekommissionen. Afrapporteringen fra CK2 ventes primo 2015, mens dagpengekommissionens rapport ventes i september STAR skal endvidere levere relevant materiale, der efterspørges og er behov for samt understøtte regeringens beslutningsproces frem mod udarbejdelsen af regeringens udspil i forlængelse af afrapporteringen fra de to fora. Implementering, styring og tilsyn Reform af førtidspension og fleksjob: STAR har opstillet en række implementeringsmål for reformen af førtidspension og fleksjob. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen. Andelen af personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned skal øges til mindst 25 pct. svarende til en stigning på ca. 15 pct. point inden udgangen af Kontanthjælpsreform: STAR har opstillet en række implementeringsmål for kontanthjælpsreformen. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen: Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der modtager en aktiv indsats i en måned, skal øges inden udgangen af Forøgelsen skal indeholde en stigning i

16 Resultatkrav 5 Resultatkrav 6 Resultatkrav 7 Resultatkrav 8 andelen af personer, der får virksomhedspraktik eller løntilskud til 18 pct. svarende til en stigning på ca. 6 pct. point i andelen af personer, der får en virksomhedsrettet indsats i denne målgruppe. Sygedagpengereform: STAR har opstillet en række implementeringsmål for sygedagpengereformen. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen: Andelen af sygemeldte i et jobafklaringsforløb, der har en delvis raskmelding eller er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned skal øges med 15 pct. point inden udgangen af Reform af international rekruttering: STAR har opstillet en række implementeringsmål for IR-reformen. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen: pct. af virksomheder og universiteter, der har benyttet fast track ordningen, er tilfredse med ordningen og oplever, at det er let og hurtigt at få opholdstilladelse til højtkvalificeret international arbejdskraft. Reform af beskæftigelsesindsatsen: STAR har opstillet en række implementeringsmål for beskæftigelsesreformen. Resultatkravet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen dog med det forbehold, at væsentlige dele af reformen først træder i kraft medio 2015 og derfor først har målbare resultater fra 2016: Andelen af ledige, som får en samtale inden for de seks første uger af ledighedsforløbet øges fra 50 pct. i andet halvår 2014 til 80 pct. i andet halvår Implementering af selvbooking. Understøtter kontanthjælps- og sygedagpengereform, samt reform af beskæftigelsesindsatsen. Resultatkravet måler udbredelsen af selvbooking. 20 pct. af alle planlagte samtaler med dagpengemodtagere i 4. kvartal 2015 skal være selvbooket

17 1. Resultatkrav Servicemålsoverholdelse Sagsbehandlingen er det direkte output i forandringsteorien under Borgerservice. Servicemålet fastsætter hvor lang tid, der maksimalt må gå fra en fuldt oplyst ansøgning er modtaget til styrelsen har truffet en afgørelse. Servicemålene varierer for de forskellige sagstyper, men er alle på enten 1, 2 eller 3 måneder. Resultatkravet har strategisk betydning, da styrelsen skal sikre, at ansøgerne får en afgørelse hurtigt og smidigt, og virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft, de efterspørger. 2. Resultatkrav Understøtning af den politiske proces Resultatkravet er en del af outputtet for kerneopgaven Politikudvikling og kan betegnes som et indsatsmål. Styrelsens bidrag til understøtning af den politiske proces, som er funderet i viden og analyser om praksis, er et væsentligt fagligt bidrag til de politiske udspil. 3. Resultatkrav reform af førtidspension og fleksjob Resultatkravet som er opstillet herfor er et effektmål, knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er valgt, fordi personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud er et centralt element i reformen og en væsentlig indikator for, at færre personer er på passiv forsørgelse og derved også medvirkende til, at flest muligt er i arbejde. 4. Resultatkrav kontanthjælpsreform Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som er valgt fordi det er centralt for kontanthjælpsreformen og de effekter der kan opnås i Resultatkravet indikerer om styrelsen har nået sit mål om at øge andelen af personer, der får en virksomhedsrettet indsats. Således er resultatkravet endnu et væsentligt bidrag i styrelsens arbejde med at få flere personer i arbejde. 5. Resultatkrav - sygedagpengereform Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer hvorvidt styrelsen i sin implementering af sygedagpengereformen er lykkes med at få andelen af sygemeldte i jobafklaringsforløb i enten en virksomhedspraktik eller forbedre deres tilstand, således at de kan delvist raskmeldes. Resultatkravet er således bidragende i forhold til at få flere personer i job, og bidrager ligeledes til at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet sker senere. 6. Resultatkrav reform af international rekruttering Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer hvorvidt styrelsen i sin implementering af fast track ordningen er lykkes med, at bidrage til at universiteterne og virksomhederne får den højtspecialiserede internationale arbejdskraft, de har behov for. Fast track ordningen er valgt som indikator, fordi ordningen er et centralt element i reformen. 7. Resultatkrav reform af beskæftigelsesindsatsen Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer om styrelsen har nået sit mål med at øge antallet af ledige, som får en samtale inden for seks uger af deres ledighedsforløb. Resultatkravet er en væsentlig indikator for, hvordan reformen skrider frem i 2015, og er samtidig bidragende til beskæftigelsesreformens mål, om at få flere i job. 8. Resultatkrav digital understøttelse Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn og omhandler den it-understøttende del af styrelsens arbejde. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer hvorvidt det udviklede værktøj benyttes af dagpengemodtagerne.

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Strategi for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Strategi for Arbejdsmarkedsstyrelsen Strategi for Arbejdsmarkedsstyrelsen 2013-2015 Side 1 af 9 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Beskrivelse & Mission Arbejdsmarkedsstyrelsen er en enhed under Beskæftigelsesministeriet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2016

Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2016 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2016 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere