Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015"

Transkript

1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015

2 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

3 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft og flest mulige borgere er i job eller uddannelse. Vision STAR gør det muligt at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger på et kvalificeret grundlag STAR gør det muligt at omsætte arbejdsmarkedspolitik til effektiv praksis til gavn for borgerne STAR gør det muligt for virksomhederne at få adgang til den nødvendige arbejdskraft 1.2 Langsigtede effekter for samfundet STARs arbejde skal resultere i følgende langsigtede effekter for samfundet: at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for, samt at flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

4 2. Rammevilkår 2.1 Indre vilkår I 2015 vil meget af STARs arbejde centrere sig omkring arbejdet med de forskellige reformer på styrelsens område. Det gælder implementeringen af førtidspension og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen, reformen af international rekruttering og beskæftigelsesreformen. Herudover bidrager STAR til både Carsten Koch udvalgets fase 2 og sekretariatsbetjeningen af dagpengekommissionen. På styrelsens udlændingesagsbehandlende område er fokus rettet mod arbejdet med overholdelse af servicemål på de forskellige sagstyper og kvalitet i sagsbehandlingen, hvor særligt reformen af international rekruttering betyder nye sagstyper og nye servicemål er et år, hvor der sker ændringer i STARs organisation. Som følge af beskæftigelsesreformen er de tidligere beskæftigelsesregioner nedlagt og erstattet med tre nye arbejdsmarkedskontorer, som forankres i STAR pr. 1. januar I 2015 arbejdes der med at få de sidste organisatoriske opgaver på plads, og sikre at synergien af den nye konstellation til fulde bliver udnyttet. 2.2 Ydre rammer I forhold til at opnå og måle effekt af STARs aktiviteter gælder, at udviklingen i at få flest mulige borgere i job eller uddannelse er påvirket af en række eksterne faktorer såsom de økonomiske konjunkturer, den teknologiske udvikling, arbejdsstyrkens almene sundhedstilstand, indsatsen i kommuner, jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner med videre. Ligeledes gælder det for virksomhedernes muligheder for at få den arbejdskraft de har behov for, at dette er påvirket af efterspørgsel og udbud, samt de økonomiske konjunkturer. Styrelsens egen indsats for at påvirke udviklingen i at få flest mulige i job og uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for, skal derfor ses i relation hertil.

5 3. Kerneopgaver og forandringsteori Nedenstående tabel fra Finansloven 2015 viser STARs ressourcer fordelt på hovedformål. Under tabellen redegøres der for, hvad de fire kerneopgaver nærmere dækker over. Tabel 1. FL Præsentation af kerneopgaver Kerneopgave 1 Borgerservice Styrelsen træffer afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark (og bistår virksomheder med international rekruttering bl.a. via Workindenmark). Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring). Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder via sagsbehandling og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler. Kerneopgave 2 Implementering, styring og tilsyn Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre, a-kasser og de regionale arbejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt dialog. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen forvaltes korrekt. Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser. Målet er at sikre, at jobcentrenes og a-kassernes indsatser gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentioner. Kerneopgave 3 - Politikudvikling Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse model-

6 ler og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser samt blandt borgere og virksomheder. Målet er at understøtte aftaler, reformer og regler, der sikrer, a) at flest mulige borgere kommer fra offentlig forsørgelse i job og uddannelse, og b) at virksomhederne har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for. Kerneopgave 4 - Videngenerering og formidling Styrelsen oparbejder viden, der er baseret på evidens. Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen. Dette sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Målet er at sikre viden om, hvad der virker mhp. at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler, indsatser og implementeringstiltag får de tilsigtede effekter.

7 4. Forandringsteori for kerneopgaverne Styrelsens forandringsteori for kerneopgaverne er angivet i nedenstående figur.

8 4.1 Forandringsteori for kerneopgaver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark, herunder rekruttering af den nødvendige udenlandske arbejdskraft. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget. Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats. Endelig træffer styrelsen afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark og bistår virksomheder med international rekruttering bl.a. via Workindenmark. Målet er at bidrage til at flest mulige er i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. STARs kerneopgaver og aktiviteter skal understøtte dette, og på baggrund heraf har STAR fire kerneopgaver; Borgerservice, Implementering, styring og tilsyn, Politikudvikling samt Vidensgenerering og formidling. Nedenfor gennemgås forandringsteorien for de fire kerneopgaver, dvs. hvordan styrelsens udførelse af kerneopgaverne gennem specifikke output fører til effekter på kort, mellemlang og lang sigt hos de aktører, som styrelsen retter sin indsats mod, og i forhold til arbejdsmarkedet mere generelt. Borgerservice Styrelsen træffer årligt, hvad der svarer til cirka afgørelser om opholds- og arbejdstilladelser til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark, samt afgørelser på ferie- og EØS området. Styrelsens afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse sikrer i videst muligt omfang, at virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne på kort sigt får den nødvendige arbejdskraft og de studerende, som de efterspørger. Dette skal ske smidigt, hurtigt og i overensstemmelse med gældende regler og de politiske intentioner. Styrelsens vejledning skal medvirke til brugernes forståelse for regler og processer og dermed understøtte, at styrelsen hurtigt kan træffe korrekte afgørelser. På mellemlang sigt har arbejdet den effekt, at udenlandsk arbejdskraft udfylder et behov på arbejdsmarkedet, som dansk eller anden europæisk arbejdskraft ikke kan udfylde, fordi der fx kræves en særlig ekspertise og viden. Dette skal ses i sammenhæng med styrelsens kontrolforanstaltninger, som samlet set bidrager til, at relevant udenlandsk arbejdskraft supplerer den danske arbejdskraft. Styrelsens kontrolforanstaltninger i forhold til at betingelserne for de meddelte opholdstilladelser overholdes for tredjelandsstatsborgere forventes at have en præventiv effekt i forhold til at sikre, at konkrete ophold her i landet foregår på de rette betingelser. Kontrolforanstaltningerne medvirker dermed samlet direkte til, at arbejde i Danmark sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, hvorved social dumping modvirkes. Dette skal i sidste ende medvirke til at skabe en balance på arbejdsmarkedet, hvor udenlandsk arbejdskraft ikke underbyder dansk arbejdskraft.

9 Boks 1: Arbejdet inden for Borgerservice i 2015 I 2015 arbejder styrelsen særligt med: Udvikling af et forbedret ledelsesinformationssystem, som kommer til at omfatte alle de konkrete sagsområder, herunder EØS og på sigt ferieområdet. Ledelsesinformationen vil danne grundlag for bedre sagsstyring og mulighed for hurtigere opfølgning og således medvirke til bedre servicemålsopfyldelse. Første version forventes klar primo marts. Herefter arbejdes der på en anden version, hvor rapporterne til de forskellige kontorer tilpasses og en automatisk daglig opdatering af data er integreret. Anden version forventes klar primo maj Udvikling af flere online ansøgningsskemaer, så alle ordninger kan søges online, hvilket vil give en bedre kundeservice og forenkle sagsbehandlingen. Der iværksættes flere tiltag med henblik på, at væsentligt flere brugere anvender online ansøgningsskemaer. Implementering af registersamkøring på kontrolområdet som et nyt effektivt og målrettet redskab i kontrolarbejdet på området international rekruttering, og på bagrund af de erfaringer, der opnås hermed, arbejdes med videreudvikling af kontrol, herunder intelligent/risikobaseret kontrol. Elementer af dette arbejde indgår i implementering af reformen af international rekruttering. Udvikling af styrelsens fælles telefonbetjening med henblik på god borgerservice. Herunder arbejdet med målsætninger for ventetider og samtalernes længde, program for oplæring af medarbejdere til telefonbetjening og vejledning til telefonbetjening. I forhold til henvendelser, der er sendt til ministeren, arbejdes med servicemål for besvarelse af henvendelserne. Implementering, styring og tilsyn Implementering, styring og tilsyn vil nedenfor blive beskrevet enkeltvist. En sikker og solid implementering er forudsætningen for, at politiske intentioner i reformer, lovgivning mv. også indfris. Derfor arbejder STAR, i tæt dialog med jobcentre og kommuner, med en række forskellige aktiviteter 1, der understøtter implementeringen. Selve implementeringsopgaven bygger i STAR på en forståelse om, at implementeringen består af en række faser. Lige fra idéudviklingen, som udspringer af viden om praksis, over et egentligt politisk udspil til loven træder i kræft og arbejdet med at forankre og konsolidere går i gang. I disse faser gennemføres en række relevante understøttende implementeringsaktiviteter. Aktiviteterne og de afledte indsatser og initiativer igangsættes med klare rammer og mål og medvirker derfor til at lovgivningens gennemslagskraft øges, fordi der er en bedre forståelse og en løbende dialog med jobcentre, kommuner mv. omkring de forandringer, der skal implementeres, og hvilke mål, der skal nås Kerneopgaven styring omhandler overordnet fire elementer: Økonomisk styring, styring gennem love og regler, styring gennem nationale digitale værktøjer og dialogorienteret styring. I STAR arbejdes der bredt med styringstiltag. Primært arbejdes der med styringstiltag, der har til hensigt at anspore og motivere til en ændret adfærd hos borgere, kommuner, a-kasser eller virksomheder. Nogle af STARs styringselementer har også karakter af tiltag, 1 Implementeringsaktiviteter afhænger af indsatsens karakter, men kan eksempelvis omhandle aktiviteter/redskaber inden for udvikling af informationsmateriale, tjeklister, vejledninger, eller afholdelse af oplæg, workshops, opfølgningsmøder, netværk, eller oprettelse af lokale implementeringsteams, taskforces, nudginginterventioner, digitale værktøjer med videre.

10 der mere direkte påvirker de forskellige aktører eksempelvis via bestemmelser i lovgivningen. Beskæftigelsesindsatsen styres primært gennem love og regler rettet mod kommuner, a- kasser, borgere og virksomheder. Lovgivningen indeholder regler for udmøntningen af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne gående fra regler for ret og pligt for ledige over regler, der påvirker de økonomiske incitamenter i kommuner til regler for anvendelse af de nationale digitale værktøjer. Den økonomiske styring sigter mod at skabe et økonomisk incitament for kommuner og a- kasser til at bringe ledige i job og uddannelse. Til den økonomiske styring hører fx udmøntningen af refusionsreglerne i den kommunale kontoplan og øvrig vejledning til kommunerne. Ved at indbygge økonomiske incitamenter i lovgivningen anspores de forskellige aktører til at levere en indsats, som er i tråd med de politiske intentioner for beskæftigelsesindsatsen. Dertil kommer puljer, som også er med til at fremme en bestemt adfærd. Puljerne er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er at støtte initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper. Også digitale værktøjer og it-løsninger kan anvendes som styringselement og har det primære formål at understøtte eller fremme en politisk ønsket adfærd. Det er løsninger, som brugerne enten gennem love og regler bliver pålagt at bruge, eller som stilles til rådighed for brugerne. Effekten på kort sigt er, at de forskellige it-løsninger og værktøjer anvendes af brugerne, fx til en relevant og hurtig jobsøgning. På længere sigt er det hensigten, at de forskellige it-løsninger er medvirkende til at flere kommer i job eller uddannelse. STAR arbejder desuden dialogorienteret med de relevante interessenter om indsatserne. Den type af styringstiltag er ikke lovbundet, men har til formål at understøtte en politisk ønsket adfærd hos borgere, kommuner, a-kasser eller virksomheder. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen bruges til formålet. Herudover føres et særligt tilsyn med a-kassernes og med kommunernes rådighedsvurderinger af ledige. Yderligere føres der tilsyn med, om styrelsens puljer udmøntes korrekt. Tilsynsopgaven bidrager således også på kort sigt til, at styrelsen har indseende med, at kommuner, jobcentre, a-kasser med videre lever op til lovgivningens intentioner og forvalter lovmedholdeligt. Opsummerende fører implementering, styring og tilsyn til på mellemlang sigt, at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet sker senere, at færre får passiv forsørgelse og at flere får en uddannelse. På lang sigt er kerneopgaverne med til at bane vejen for STARs mission, nemlig at flest mulige borgere er i job eller uddannelse og virksomheder får den nødvendige arbejdskraft.

11 Boks 2: Implementering, styring og tilsyn i 2015 Nedenfor er listet de områder, som STAR særligt arbejder med i Ift. implementeringen af de forskellige reformer, så arbejdes der ud fra en grundlæggende opdeling i reformmål og implementeringsmål 2. Kontanthjælpsreformen Reformmålet er, at antallet af forløb over 1 år på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres. De overordnede intentioner med reformen er: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp, kontanthjælp må ikke være et livsvilkår, men skal være en midlertidig hjælp (færre lange forløb) og flest mulige af de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. Implementering af reformens formelle rammer er på plads og der er iværksat en lang række initiativer for at sikre den videre implementering fx opkvalificering af nøglemedarbejdere, at der iværksættes brobygningsforløb, taskforces med fokus på den aktive indsats, indsatser med integrationspålæg. Fokus i 2015 er på at sikre, at flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere får en bedre aktiv indsats, herunder en virksomhedsrettet indsats. Reform af førtidspension og fleksjob Formålet med reformen er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv og at adgangen til førtidspension begrænses, hvor borgerne i stedet kommer i ressourceforløb eller et fleksjob med fokus på udvikling af arbejdsevnen. Implementering af reformens formelle rammer er på plads. Der er iværksat en lang række initiativer for at sikre opkvalificering af nøglemedarbejdere, flere fleksjob via fx fleksjobambassadører, kvalitet i den tværfaglige indsats osv. I 2015 er fokus på fortsat at sikre, kvalitet i ressourceforløbene og at der sker progression i fleksjob. Det sker bl.a. via en øget vejledningsindsats og projekterne fleksjob født med progression og empowerment-projektet. Sygedagpengereform Formålet med reformen er, at sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet via en tidlig og virksomhedsrettet indsats. Fokus i implementeringen har frem til januar 2015 været på at få de formelle rammer på plads om reformen, herunder regelgrundlag, it, økonomi mv. Der er dog sideløbende blevet forberedt forskellige former for implementeringsunderstøttende tiltag. I 2015 er fokus på fortsat at sikre, kvalitet i jobafklaringsforløb og at flere sygedagpengemodtagere får en virksomhedsrettet indsats. Det sker bl.a. via en øget vejledningsindsats, udvikling af understøttende it-værktøjer og metodeudvikling. Reform af international rekruttering Formålet med reformen er at gøre det lettere og enklere for virksomhederne at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelande. Med reformen vil man endvidere i højere grad fastholde internationale studerende og målrette greencardordningen mod højtkvalificeret arbejdskraft. I 2015 vil der være skarpt fokus på den faglige og administrative implementering. 2 Reformmål opstilles for alle reformer og er effektmål, der indikerer om de politiske intentioner med reformen opnås. Implementeringsmål opstilles ligeledes for alle reformer og kan ses i styrelsens resultatkrav for de fem reformer på STARs område. Implementeringsmålene har fokus på, om indsatsen i reformen er implementeret, altså om reformens elementer rent faktisk tages i anvendelse (se STARs implementeringsguide for uddybende information).

12 Den faglige del af implementeringen er primært ekstern i form af bl.a. dialogmøder med virksomheder, universiteter, parter mm. Den administrative del er primært intern og omfatter oplæring og uddannelse af medarbejdere, udarbejdelse af vejledninger mm. I 2015 vil der blive lagt vægt på en række forankrende og understøttende aktiviteter for at sikre, at reformen gennemføres som planlagt. Ligeledes vil de initiativer, der ikke har krævet lov- og bekendtgørelsesændringer, bliver udmøntet; fx puljer, konference og styrket information om den danske model. Beskæftigelsesreform Formålet med beskæftigelsesreformen er at understøtte, at flere ledige kommer hurtigst muligt i varig beskæftigelse. Reformens sigte er, at indsatsen i højere grad end i dag skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov, og give plads til at ledige er forskellige og dermed har forskellige behov for hjælp og vejledning til at opnå varig beskæftigelse. Fokus i implementeringen har frem til 1. januar 2015 været på at få de formelle rammer på plads om reformen, herunder regelgrundlag, it, økonomi mv. Der er dog sideløbende blevet forberedt forskellige former for implementeringsunderstøttende tiltag. I 2015 vil der være fokus på faglig implementering. Dette drejer sig bl.a. om tiltag, der skal understøtte jobcentrene implementering af reformen, udvikling og udrulning af it-understøttelse samt udmøntning af puljer. Desuden vil der være fokus på at vejlede om reformen, herunder de dele af reformen, der træder i kraft 1. juli Inden for tilsynsområdet arbejder styrelsen i 2015 særligt med: Modernisering af rådighedstilsyn Videreudvikling af registerbaserede kontroller i forbindelse med a-kasseydelser Styrket kontrol med vandrende arbejdstagere Den fortsatte udvikling af styrelsens samlede myndighedstilsyn Politikudvikling Formålet med STARs bidrag til politikudvikling er at servicere Folketinget og ministeren i forhold til at understøtte politiske reformudspil og aftaler på beskæftigelsesområdet. Styrelsen understøtter regeringen gennem fagligt velfunderede beslutningsgrundlag. Det kan både være udarbejdelse af konkrete tiltag, der kan understøtte ministerens visioner, faglige vurderinger af konkrete forslag fra ministeren, interesseorganisationer og andre. Derudover består det af proaktive forslag til justeringer, hvis styrelsen bliver opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder, som ikke før er blevet bekendte for politikerne i implementeringen af reformer eller initiativer. Fordi styrelsens faglige bidrag bygger på viden om, hvad der virker og tager udgangspunkt i klare rammer og mål, understøtter STAR ministeren og Folketinget med det bedst mulige faglige input til brug for deres politiske beslutninger.

13 Boks 3: Arbejdet inden for Politikudvikling i 2015 I 2015 arbejder styrelsen særligt med: Deltagelse i sekretariatsbetjeningen af Dagpengekommissionen. Kommissionen udkommer med en rapport inden udgangen af september Sekretariatsbetjeningen af Carsten Koch 2-udvalget og det videre arbejde med anbefalingerne. Ekspertgruppen er gået i gang med fase 2, hvor målgruppen er ikke-arbejdsmarkedsparate, herunder kontanthjælpsmodtagere samt personer på sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering mv. Udvalget forventes at udkomme med en rapport i løbet af første kvartal Understøttelse af udarbejdelse af regeringsudspil på integrationsområdet samt understøttelse af den efterfølgende proces med forhandling og lovgivning mv. Videngenerering og formidling Styrelsens arbejde med videngenerering og formidling er struktureret omkring arbejdet med data, arbejdsmarkedsovervågning og arbejdsmarkedsbalancen, viden om hvad der virker i den beskæftigelsespolitiske indsats, på baggrund af disse dele, at foretage analyser og økonomiske konsekvensberegninger fx i forbindelse med reformarbejde. Samt formidling på fx diverse hjemmesider. Kerneopgaven videngenerering og formidling resulterer i opbygning af ny viden og strukturering af eksisterende viden, samt formidling af denne til de relevante modtagergrupper på hjemmesider og videnbank. På kort sigt har det den effekt, at jobcentre og a-kasser m.fl. i højere grad kan tilrettelægge en indsats efter hvad, der virker og dermed bidrage til en styrket indsats overfor de ledige. På mellemlang sigt får videngenereringen og formidlingen den effekt, at politikken kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt og løbende kvalificeres. På lang sigt vil videngenerering og formidling være et væsentligt bidrag ift. at få flest mulige i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger. Boks 4: Arbejdet inden for Viden og formidling i 2015 I 2015 arbejder styrelsen særligt med: På dataområdet: Udvikling af monitoreringssystemer samt opfølgning på vedtagne reformer mm., herunder sygedagpengereformen, kontanthjælpsreformen, beskæftigelsesreformen, IR-reformen og vandrende arbejdstagere. Indsamling, bearbejdning og præsentation af nye dataområder, herunder jobafklaringsforløb, kontantydelse, mentorer, sundheds- og sociale data. Datavalidering af a-kassernes opgørelse af personer med opbrugt dagpengeret Afslutning og opfølgning på brugerundersøgelse af statistikbanken Jobindsats.dk. Implementering af ny brugergrænseflade, nye funktionaliteter på Jobindsats.dk. Samarbejde med forsikrings- og pensionsselskaber om udsendelse af breve til sygemeldte, fleksjobbere mv. mhp at gøre disse personer opmærksom på deres muligheder for hjælp i deres eksisterende pensions- og sundhedsordninger På vidensområdet: Opsamling og strukturering af eksisterende effektbaserede studier i STARs vidensbank Jobeffekter.dk, herunder evt. justering af banken mhp. at kunne offentliggøre flere dele af vidensbanken, fx områderne for ikke-arbejdsmarkedsparate og sygemeldte. Udvikling og igangsættelse af nye effektstudier, herunder randomiserede kontrollerede forsøg samt drift og implementering af kommende og igangværende for-

14 søg. Udvikling af nye dataområder, herunder implementering af landsdækkende målinger vedr. ledigheds tilfredshed med jobsamtaler i jobcentrene. Analyser og udvikling af progressionsfaktorer og strategi for anvendelse af progressionsmål i vidensarbejdet for udsatte grupper. Opbygning af viden om implementering. På området for analyse og konsekvensberegninger: Beregnings- og modelarbejde ifm. Dagpengekommissionen og CKII Analyser og opfølgning på tidligere vedtagene reformer (kontanthjælp, føp/fleks og sygedagpenge) Løbende understøttelse af nye reformer På området for overvågning af arbejdsmarkedet: Udvikling og implementering af nye redskaber og data til brug for overvågning en arbejdsmarkedet hhv. virksomhedsindsatsen ifm. beskæftigelsesreformen. Implementering af de nye arbejdsmarkedsområder (RAR-områder) i alle data og redskaber til brug for understøttelse af overvågnings- og virksomhedsindsatsen. Understøtte de nye Arbejdsmarkedskontorers data- og analysegrundlag til brug for STARs betjening af de nye regionale arbejdsmarkedsråd samt jobcentrene.

15 5. Resultatkrav Nedenfor er oplistet styrelsens resultatkrav for For kerneopgaven Borgerservice er der desuden opstillet en fremskrivning, som viser styrelsens ambitioner på området. For de øvrige resultatkrav er dette ikke muligt, da disse skal revideres årligt, for at have relevans for den givne kerneopgave. Tabel 2. Resultatkrav for kerneopgaven Borgerservice I. Mål og resultatkrav for eksterne forhold Borgerservice Resultatkrav Vægt Servicemål for STARs ambition STARs ambition STARs ambition 34 ansøgninger inden for 2015 er, at for 2017 er at for 2018 er at for international overholde et servicemål overholde et ser- overholde et ser- rekruttering: på 90% på vicemål på 90% på vicemål på 90% på STAR skal i 2015 minimum 21 ud af minimum 22 ud af minimum 24 ud af overholde et servicemål 25 sagsområder. 25 sagsområder. 25 sagsområder. på 90% på minimum 20 ud af 25 sagsområder. Kravet til målopfyldelsen er betinget af, at tilgangen af sager på det pågældende sagsområde ikke væsentligt overstiger det på finansloven for 2015 forudsatte niveau. Tabel 3. STARs øvrige resultatkrav for 2015 I. Mål og resultatkrav for eksterne forhold Vægt Politikudvikling Resultatkrav 2 Resultatkrav 3 Resultatkrav 4 Understøtning af den politiske proces: STAR skal yde faglige bidrag og understøtte arbejdet i Carsten Koch-2 udvalget og i Dagpengekommissionen. Afrapporteringen fra CK2 ventes primo 2015, mens dagpengekommissionens rapport ventes i september STAR skal endvidere levere relevant materiale, der efterspørges og er behov for samt understøtte regeringens beslutningsproces frem mod udarbejdelsen af regeringens udspil i forlængelse af afrapporteringen fra de to fora. Implementering, styring og tilsyn Reform af førtidspension og fleksjob: STAR har opstillet en række implementeringsmål for reformen af førtidspension og fleksjob. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen. Andelen af personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned skal øges til mindst 25 pct. svarende til en stigning på ca. 15 pct. point inden udgangen af Kontanthjælpsreform: STAR har opstillet en række implementeringsmål for kontanthjælpsreformen. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen: Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der modtager en aktiv indsats i en måned, skal øges inden udgangen af Forøgelsen skal indeholde en stigning i

16 Resultatkrav 5 Resultatkrav 6 Resultatkrav 7 Resultatkrav 8 andelen af personer, der får virksomhedspraktik eller løntilskud til 18 pct. svarende til en stigning på ca. 6 pct. point i andelen af personer, der får en virksomhedsrettet indsats i denne målgruppe. Sygedagpengereform: STAR har opstillet en række implementeringsmål for sygedagpengereformen. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen: Andelen af sygemeldte i et jobafklaringsforløb, der har en delvis raskmelding eller er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned skal øges med 15 pct. point inden udgangen af Reform af international rekruttering: STAR har opstillet en række implementeringsmål for IR-reformen. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen: pct. af virksomheder og universiteter, der har benyttet fast track ordningen, er tilfredse med ordningen og oplever, at det er let og hurtigt at få opholdstilladelse til højtkvalificeret international arbejdskraft. Reform af beskæftigelsesindsatsen: STAR har opstillet en række implementeringsmål for beskæftigelsesreformen. Resultatkravet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen dog med det forbehold, at væsentlige dele af reformen først træder i kraft medio 2015 og derfor først har målbare resultater fra 2016: Andelen af ledige, som får en samtale inden for de seks første uger af ledighedsforløbet øges fra 50 pct. i andet halvår 2014 til 80 pct. i andet halvår Implementering af selvbooking. Understøtter kontanthjælps- og sygedagpengereform, samt reform af beskæftigelsesindsatsen. Resultatkravet måler udbredelsen af selvbooking. 20 pct. af alle planlagte samtaler med dagpengemodtagere i 4. kvartal 2015 skal være selvbooket

17 1. Resultatkrav Servicemålsoverholdelse Sagsbehandlingen er det direkte output i forandringsteorien under Borgerservice. Servicemålet fastsætter hvor lang tid, der maksimalt må gå fra en fuldt oplyst ansøgning er modtaget til styrelsen har truffet en afgørelse. Servicemålene varierer for de forskellige sagstyper, men er alle på enten 1, 2 eller 3 måneder. Resultatkravet har strategisk betydning, da styrelsen skal sikre, at ansøgerne får en afgørelse hurtigt og smidigt, og virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft, de efterspørger. 2. Resultatkrav Understøtning af den politiske proces Resultatkravet er en del af outputtet for kerneopgaven Politikudvikling og kan betegnes som et indsatsmål. Styrelsens bidrag til understøtning af den politiske proces, som er funderet i viden og analyser om praksis, er et væsentligt fagligt bidrag til de politiske udspil. 3. Resultatkrav reform af førtidspension og fleksjob Resultatkravet som er opstillet herfor er et effektmål, knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er valgt, fordi personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud er et centralt element i reformen og en væsentlig indikator for, at færre personer er på passiv forsørgelse og derved også medvirkende til, at flest muligt er i arbejde. 4. Resultatkrav kontanthjælpsreform Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som er valgt fordi det er centralt for kontanthjælpsreformen og de effekter der kan opnås i Resultatkravet indikerer om styrelsen har nået sit mål om at øge andelen af personer, der får en virksomhedsrettet indsats. Således er resultatkravet endnu et væsentligt bidrag i styrelsens arbejde med at få flere personer i arbejde. 5. Resultatkrav - sygedagpengereform Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer hvorvidt styrelsen i sin implementering af sygedagpengereformen er lykkes med at få andelen af sygemeldte i jobafklaringsforløb i enten en virksomhedspraktik eller forbedre deres tilstand, således at de kan delvist raskmeldes. Resultatkravet er således bidragende i forhold til at få flere personer i job, og bidrager ligeledes til at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet sker senere. 6. Resultatkrav reform af international rekruttering Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer hvorvidt styrelsen i sin implementering af fast track ordningen er lykkes med, at bidrage til at universiteterne og virksomhederne får den højtspecialiserede internationale arbejdskraft, de har behov for. Fast track ordningen er valgt som indikator, fordi ordningen er et centralt element i reformen. 7. Resultatkrav reform af beskæftigelsesindsatsen Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer om styrelsen har nået sit mål med at øge antallet af ledige, som får en samtale inden for seks uger af deres ledighedsforløb. Resultatkravet er en væsentlig indikator for, hvordan reformen skrider frem i 2015, og er samtidig bidragende til beskæftigelsesreformens mål, om at få flere i job. 8. Resultatkrav digital understøttelse Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn og omhandler den it-understøttende del af styrelsens arbejde. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer hvorvidt det udviklede værktøj benyttes af dagpengemodtagerne.

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere