Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015"

Transkript

1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015

2 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

3 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft og flest mulige borgere er i job eller uddannelse. Vision STAR gør det muligt at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger på et kvalificeret grundlag STAR gør det muligt at omsætte arbejdsmarkedspolitik til effektiv praksis til gavn for borgerne STAR gør det muligt for virksomhederne at få adgang til den nødvendige arbejdskraft 1.2 Langsigtede effekter for samfundet STARs arbejde skal resultere i følgende langsigtede effekter for samfundet: at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for, samt at flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

4 2. Rammevilkår 2.1 Indre vilkår I 2015 vil meget af STARs arbejde centrere sig omkring arbejdet med de forskellige reformer på styrelsens område. Det gælder implementeringen af førtidspension og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen, reformen af international rekruttering og beskæftigelsesreformen. Herudover bidrager STAR til både Carsten Koch udvalgets fase 2 og sekretariatsbetjeningen af dagpengekommissionen. På styrelsens udlændingesagsbehandlende område er fokus rettet mod arbejdet med overholdelse af servicemål på de forskellige sagstyper og kvalitet i sagsbehandlingen, hvor særligt reformen af international rekruttering betyder nye sagstyper og nye servicemål er et år, hvor der sker ændringer i STARs organisation. Som følge af beskæftigelsesreformen er de tidligere beskæftigelsesregioner nedlagt og erstattet med tre nye arbejdsmarkedskontorer, som forankres i STAR pr. 1. januar I 2015 arbejdes der med at få de sidste organisatoriske opgaver på plads, og sikre at synergien af den nye konstellation til fulde bliver udnyttet. 2.2 Ydre rammer I forhold til at opnå og måle effekt af STARs aktiviteter gælder, at udviklingen i at få flest mulige borgere i job eller uddannelse er påvirket af en række eksterne faktorer såsom de økonomiske konjunkturer, den teknologiske udvikling, arbejdsstyrkens almene sundhedstilstand, indsatsen i kommuner, jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner med videre. Ligeledes gælder det for virksomhedernes muligheder for at få den arbejdskraft de har behov for, at dette er påvirket af efterspørgsel og udbud, samt de økonomiske konjunkturer. Styrelsens egen indsats for at påvirke udviklingen i at få flest mulige i job og uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for, skal derfor ses i relation hertil.

5 3. Kerneopgaver og forandringsteori Nedenstående tabel fra Finansloven 2015 viser STARs ressourcer fordelt på hovedformål. Under tabellen redegøres der for, hvad de fire kerneopgaver nærmere dækker over. Tabel 1. FL Præsentation af kerneopgaver Kerneopgave 1 Borgerservice Styrelsen træffer afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark (og bistår virksomheder med international rekruttering bl.a. via Workindenmark). Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring). Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder via sagsbehandling og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler. Kerneopgave 2 Implementering, styring og tilsyn Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre, a-kasser og de regionale arbejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt dialog. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen forvaltes korrekt. Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser. Målet er at sikre, at jobcentrenes og a-kassernes indsatser gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentioner. Kerneopgave 3 - Politikudvikling Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse model-

6 ler og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser samt blandt borgere og virksomheder. Målet er at understøtte aftaler, reformer og regler, der sikrer, a) at flest mulige borgere kommer fra offentlig forsørgelse i job og uddannelse, og b) at virksomhederne har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for. Kerneopgave 4 - Videngenerering og formidling Styrelsen oparbejder viden, der er baseret på evidens. Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen. Dette sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Målet er at sikre viden om, hvad der virker mhp. at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler, indsatser og implementeringstiltag får de tilsigtede effekter.

7 4. Forandringsteori for kerneopgaverne Styrelsens forandringsteori for kerneopgaverne er angivet i nedenstående figur.

8 4.1 Forandringsteori for kerneopgaver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark, herunder rekruttering af den nødvendige udenlandske arbejdskraft. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget. Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats. Endelig træffer styrelsen afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark og bistår virksomheder med international rekruttering bl.a. via Workindenmark. Målet er at bidrage til at flest mulige er i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. STARs kerneopgaver og aktiviteter skal understøtte dette, og på baggrund heraf har STAR fire kerneopgaver; Borgerservice, Implementering, styring og tilsyn, Politikudvikling samt Vidensgenerering og formidling. Nedenfor gennemgås forandringsteorien for de fire kerneopgaver, dvs. hvordan styrelsens udførelse af kerneopgaverne gennem specifikke output fører til effekter på kort, mellemlang og lang sigt hos de aktører, som styrelsen retter sin indsats mod, og i forhold til arbejdsmarkedet mere generelt. Borgerservice Styrelsen træffer årligt, hvad der svarer til cirka afgørelser om opholds- og arbejdstilladelser til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark, samt afgørelser på ferie- og EØS området. Styrelsens afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse sikrer i videst muligt omfang, at virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne på kort sigt får den nødvendige arbejdskraft og de studerende, som de efterspørger. Dette skal ske smidigt, hurtigt og i overensstemmelse med gældende regler og de politiske intentioner. Styrelsens vejledning skal medvirke til brugernes forståelse for regler og processer og dermed understøtte, at styrelsen hurtigt kan træffe korrekte afgørelser. På mellemlang sigt har arbejdet den effekt, at udenlandsk arbejdskraft udfylder et behov på arbejdsmarkedet, som dansk eller anden europæisk arbejdskraft ikke kan udfylde, fordi der fx kræves en særlig ekspertise og viden. Dette skal ses i sammenhæng med styrelsens kontrolforanstaltninger, som samlet set bidrager til, at relevant udenlandsk arbejdskraft supplerer den danske arbejdskraft. Styrelsens kontrolforanstaltninger i forhold til at betingelserne for de meddelte opholdstilladelser overholdes for tredjelandsstatsborgere forventes at have en præventiv effekt i forhold til at sikre, at konkrete ophold her i landet foregår på de rette betingelser. Kontrolforanstaltningerne medvirker dermed samlet direkte til, at arbejde i Danmark sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, hvorved social dumping modvirkes. Dette skal i sidste ende medvirke til at skabe en balance på arbejdsmarkedet, hvor udenlandsk arbejdskraft ikke underbyder dansk arbejdskraft.

9 Boks 1: Arbejdet inden for Borgerservice i 2015 I 2015 arbejder styrelsen særligt med: Udvikling af et forbedret ledelsesinformationssystem, som kommer til at omfatte alle de konkrete sagsområder, herunder EØS og på sigt ferieområdet. Ledelsesinformationen vil danne grundlag for bedre sagsstyring og mulighed for hurtigere opfølgning og således medvirke til bedre servicemålsopfyldelse. Første version forventes klar primo marts. Herefter arbejdes der på en anden version, hvor rapporterne til de forskellige kontorer tilpasses og en automatisk daglig opdatering af data er integreret. Anden version forventes klar primo maj Udvikling af flere online ansøgningsskemaer, så alle ordninger kan søges online, hvilket vil give en bedre kundeservice og forenkle sagsbehandlingen. Der iværksættes flere tiltag med henblik på, at væsentligt flere brugere anvender online ansøgningsskemaer. Implementering af registersamkøring på kontrolområdet som et nyt effektivt og målrettet redskab i kontrolarbejdet på området international rekruttering, og på bagrund af de erfaringer, der opnås hermed, arbejdes med videreudvikling af kontrol, herunder intelligent/risikobaseret kontrol. Elementer af dette arbejde indgår i implementering af reformen af international rekruttering. Udvikling af styrelsens fælles telefonbetjening med henblik på god borgerservice. Herunder arbejdet med målsætninger for ventetider og samtalernes længde, program for oplæring af medarbejdere til telefonbetjening og vejledning til telefonbetjening. I forhold til henvendelser, der er sendt til ministeren, arbejdes med servicemål for besvarelse af henvendelserne. Implementering, styring og tilsyn Implementering, styring og tilsyn vil nedenfor blive beskrevet enkeltvist. En sikker og solid implementering er forudsætningen for, at politiske intentioner i reformer, lovgivning mv. også indfris. Derfor arbejder STAR, i tæt dialog med jobcentre og kommuner, med en række forskellige aktiviteter 1, der understøtter implementeringen. Selve implementeringsopgaven bygger i STAR på en forståelse om, at implementeringen består af en række faser. Lige fra idéudviklingen, som udspringer af viden om praksis, over et egentligt politisk udspil til loven træder i kræft og arbejdet med at forankre og konsolidere går i gang. I disse faser gennemføres en række relevante understøttende implementeringsaktiviteter. Aktiviteterne og de afledte indsatser og initiativer igangsættes med klare rammer og mål og medvirker derfor til at lovgivningens gennemslagskraft øges, fordi der er en bedre forståelse og en løbende dialog med jobcentre, kommuner mv. omkring de forandringer, der skal implementeres, og hvilke mål, der skal nås Kerneopgaven styring omhandler overordnet fire elementer: Økonomisk styring, styring gennem love og regler, styring gennem nationale digitale værktøjer og dialogorienteret styring. I STAR arbejdes der bredt med styringstiltag. Primært arbejdes der med styringstiltag, der har til hensigt at anspore og motivere til en ændret adfærd hos borgere, kommuner, a-kasser eller virksomheder. Nogle af STARs styringselementer har også karakter af tiltag, 1 Implementeringsaktiviteter afhænger af indsatsens karakter, men kan eksempelvis omhandle aktiviteter/redskaber inden for udvikling af informationsmateriale, tjeklister, vejledninger, eller afholdelse af oplæg, workshops, opfølgningsmøder, netværk, eller oprettelse af lokale implementeringsteams, taskforces, nudginginterventioner, digitale værktøjer med videre.

10 der mere direkte påvirker de forskellige aktører eksempelvis via bestemmelser i lovgivningen. Beskæftigelsesindsatsen styres primært gennem love og regler rettet mod kommuner, a- kasser, borgere og virksomheder. Lovgivningen indeholder regler for udmøntningen af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne gående fra regler for ret og pligt for ledige over regler, der påvirker de økonomiske incitamenter i kommuner til regler for anvendelse af de nationale digitale værktøjer. Den økonomiske styring sigter mod at skabe et økonomisk incitament for kommuner og a- kasser til at bringe ledige i job og uddannelse. Til den økonomiske styring hører fx udmøntningen af refusionsreglerne i den kommunale kontoplan og øvrig vejledning til kommunerne. Ved at indbygge økonomiske incitamenter i lovgivningen anspores de forskellige aktører til at levere en indsats, som er i tråd med de politiske intentioner for beskæftigelsesindsatsen. Dertil kommer puljer, som også er med til at fremme en bestemt adfærd. Puljerne er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er at støtte initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper. Også digitale værktøjer og it-løsninger kan anvendes som styringselement og har det primære formål at understøtte eller fremme en politisk ønsket adfærd. Det er løsninger, som brugerne enten gennem love og regler bliver pålagt at bruge, eller som stilles til rådighed for brugerne. Effekten på kort sigt er, at de forskellige it-løsninger og værktøjer anvendes af brugerne, fx til en relevant og hurtig jobsøgning. På længere sigt er det hensigten, at de forskellige it-løsninger er medvirkende til at flere kommer i job eller uddannelse. STAR arbejder desuden dialogorienteret med de relevante interessenter om indsatserne. Den type af styringstiltag er ikke lovbundet, men har til formål at understøtte en politisk ønsket adfærd hos borgere, kommuner, a-kasser eller virksomheder. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen bruges til formålet. Herudover føres et særligt tilsyn med a-kassernes og med kommunernes rådighedsvurderinger af ledige. Yderligere føres der tilsyn med, om styrelsens puljer udmøntes korrekt. Tilsynsopgaven bidrager således også på kort sigt til, at styrelsen har indseende med, at kommuner, jobcentre, a-kasser med videre lever op til lovgivningens intentioner og forvalter lovmedholdeligt. Opsummerende fører implementering, styring og tilsyn til på mellemlang sigt, at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet sker senere, at færre får passiv forsørgelse og at flere får en uddannelse. På lang sigt er kerneopgaverne med til at bane vejen for STARs mission, nemlig at flest mulige borgere er i job eller uddannelse og virksomheder får den nødvendige arbejdskraft.

11 Boks 2: Implementering, styring og tilsyn i 2015 Nedenfor er listet de områder, som STAR særligt arbejder med i Ift. implementeringen af de forskellige reformer, så arbejdes der ud fra en grundlæggende opdeling i reformmål og implementeringsmål 2. Kontanthjælpsreformen Reformmålet er, at antallet af forløb over 1 år på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres. De overordnede intentioner med reformen er: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp, kontanthjælp må ikke være et livsvilkår, men skal være en midlertidig hjælp (færre lange forløb) og flest mulige af de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. Implementering af reformens formelle rammer er på plads og der er iværksat en lang række initiativer for at sikre den videre implementering fx opkvalificering af nøglemedarbejdere, at der iværksættes brobygningsforløb, taskforces med fokus på den aktive indsats, indsatser med integrationspålæg. Fokus i 2015 er på at sikre, at flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere får en bedre aktiv indsats, herunder en virksomhedsrettet indsats. Reform af førtidspension og fleksjob Formålet med reformen er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv og at adgangen til førtidspension begrænses, hvor borgerne i stedet kommer i ressourceforløb eller et fleksjob med fokus på udvikling af arbejdsevnen. Implementering af reformens formelle rammer er på plads. Der er iværksat en lang række initiativer for at sikre opkvalificering af nøglemedarbejdere, flere fleksjob via fx fleksjobambassadører, kvalitet i den tværfaglige indsats osv. I 2015 er fokus på fortsat at sikre, kvalitet i ressourceforløbene og at der sker progression i fleksjob. Det sker bl.a. via en øget vejledningsindsats og projekterne fleksjob født med progression og empowerment-projektet. Sygedagpengereform Formålet med reformen er, at sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet via en tidlig og virksomhedsrettet indsats. Fokus i implementeringen har frem til januar 2015 været på at få de formelle rammer på plads om reformen, herunder regelgrundlag, it, økonomi mv. Der er dog sideløbende blevet forberedt forskellige former for implementeringsunderstøttende tiltag. I 2015 er fokus på fortsat at sikre, kvalitet i jobafklaringsforløb og at flere sygedagpengemodtagere får en virksomhedsrettet indsats. Det sker bl.a. via en øget vejledningsindsats, udvikling af understøttende it-værktøjer og metodeudvikling. Reform af international rekruttering Formålet med reformen er at gøre det lettere og enklere for virksomhederne at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelande. Med reformen vil man endvidere i højere grad fastholde internationale studerende og målrette greencardordningen mod højtkvalificeret arbejdskraft. I 2015 vil der være skarpt fokus på den faglige og administrative implementering. 2 Reformmål opstilles for alle reformer og er effektmål, der indikerer om de politiske intentioner med reformen opnås. Implementeringsmål opstilles ligeledes for alle reformer og kan ses i styrelsens resultatkrav for de fem reformer på STARs område. Implementeringsmålene har fokus på, om indsatsen i reformen er implementeret, altså om reformens elementer rent faktisk tages i anvendelse (se STARs implementeringsguide for uddybende information).

12 Den faglige del af implementeringen er primært ekstern i form af bl.a. dialogmøder med virksomheder, universiteter, parter mm. Den administrative del er primært intern og omfatter oplæring og uddannelse af medarbejdere, udarbejdelse af vejledninger mm. I 2015 vil der blive lagt vægt på en række forankrende og understøttende aktiviteter for at sikre, at reformen gennemføres som planlagt. Ligeledes vil de initiativer, der ikke har krævet lov- og bekendtgørelsesændringer, bliver udmøntet; fx puljer, konference og styrket information om den danske model. Beskæftigelsesreform Formålet med beskæftigelsesreformen er at understøtte, at flere ledige kommer hurtigst muligt i varig beskæftigelse. Reformens sigte er, at indsatsen i højere grad end i dag skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov, og give plads til at ledige er forskellige og dermed har forskellige behov for hjælp og vejledning til at opnå varig beskæftigelse. Fokus i implementeringen har frem til 1. januar 2015 været på at få de formelle rammer på plads om reformen, herunder regelgrundlag, it, økonomi mv. Der er dog sideløbende blevet forberedt forskellige former for implementeringsunderstøttende tiltag. I 2015 vil der være fokus på faglig implementering. Dette drejer sig bl.a. om tiltag, der skal understøtte jobcentrene implementering af reformen, udvikling og udrulning af it-understøttelse samt udmøntning af puljer. Desuden vil der være fokus på at vejlede om reformen, herunder de dele af reformen, der træder i kraft 1. juli Inden for tilsynsområdet arbejder styrelsen i 2015 særligt med: Modernisering af rådighedstilsyn Videreudvikling af registerbaserede kontroller i forbindelse med a-kasseydelser Styrket kontrol med vandrende arbejdstagere Den fortsatte udvikling af styrelsens samlede myndighedstilsyn Politikudvikling Formålet med STARs bidrag til politikudvikling er at servicere Folketinget og ministeren i forhold til at understøtte politiske reformudspil og aftaler på beskæftigelsesområdet. Styrelsen understøtter regeringen gennem fagligt velfunderede beslutningsgrundlag. Det kan både være udarbejdelse af konkrete tiltag, der kan understøtte ministerens visioner, faglige vurderinger af konkrete forslag fra ministeren, interesseorganisationer og andre. Derudover består det af proaktive forslag til justeringer, hvis styrelsen bliver opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder, som ikke før er blevet bekendte for politikerne i implementeringen af reformer eller initiativer. Fordi styrelsens faglige bidrag bygger på viden om, hvad der virker og tager udgangspunkt i klare rammer og mål, understøtter STAR ministeren og Folketinget med det bedst mulige faglige input til brug for deres politiske beslutninger.

13 Boks 3: Arbejdet inden for Politikudvikling i 2015 I 2015 arbejder styrelsen særligt med: Deltagelse i sekretariatsbetjeningen af Dagpengekommissionen. Kommissionen udkommer med en rapport inden udgangen af september Sekretariatsbetjeningen af Carsten Koch 2-udvalget og det videre arbejde med anbefalingerne. Ekspertgruppen er gået i gang med fase 2, hvor målgruppen er ikke-arbejdsmarkedsparate, herunder kontanthjælpsmodtagere samt personer på sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering mv. Udvalget forventes at udkomme med en rapport i løbet af første kvartal Understøttelse af udarbejdelse af regeringsudspil på integrationsområdet samt understøttelse af den efterfølgende proces med forhandling og lovgivning mv. Videngenerering og formidling Styrelsens arbejde med videngenerering og formidling er struktureret omkring arbejdet med data, arbejdsmarkedsovervågning og arbejdsmarkedsbalancen, viden om hvad der virker i den beskæftigelsespolitiske indsats, på baggrund af disse dele, at foretage analyser og økonomiske konsekvensberegninger fx i forbindelse med reformarbejde. Samt formidling på fx diverse hjemmesider. Kerneopgaven videngenerering og formidling resulterer i opbygning af ny viden og strukturering af eksisterende viden, samt formidling af denne til de relevante modtagergrupper på hjemmesider og videnbank. På kort sigt har det den effekt, at jobcentre og a-kasser m.fl. i højere grad kan tilrettelægge en indsats efter hvad, der virker og dermed bidrage til en styrket indsats overfor de ledige. På mellemlang sigt får videngenereringen og formidlingen den effekt, at politikken kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt og løbende kvalificeres. På lang sigt vil videngenerering og formidling være et væsentligt bidrag ift. at få flest mulige i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger. Boks 4: Arbejdet inden for Viden og formidling i 2015 I 2015 arbejder styrelsen særligt med: På dataområdet: Udvikling af monitoreringssystemer samt opfølgning på vedtagne reformer mm., herunder sygedagpengereformen, kontanthjælpsreformen, beskæftigelsesreformen, IR-reformen og vandrende arbejdstagere. Indsamling, bearbejdning og præsentation af nye dataområder, herunder jobafklaringsforløb, kontantydelse, mentorer, sundheds- og sociale data. Datavalidering af a-kassernes opgørelse af personer med opbrugt dagpengeret Afslutning og opfølgning på brugerundersøgelse af statistikbanken Jobindsats.dk. Implementering af ny brugergrænseflade, nye funktionaliteter på Jobindsats.dk. Samarbejde med forsikrings- og pensionsselskaber om udsendelse af breve til sygemeldte, fleksjobbere mv. mhp at gøre disse personer opmærksom på deres muligheder for hjælp i deres eksisterende pensions- og sundhedsordninger På vidensområdet: Opsamling og strukturering af eksisterende effektbaserede studier i STARs vidensbank Jobeffekter.dk, herunder evt. justering af banken mhp. at kunne offentliggøre flere dele af vidensbanken, fx områderne for ikke-arbejdsmarkedsparate og sygemeldte. Udvikling og igangsættelse af nye effektstudier, herunder randomiserede kontrollerede forsøg samt drift og implementering af kommende og igangværende for-

14 søg. Udvikling af nye dataområder, herunder implementering af landsdækkende målinger vedr. ledigheds tilfredshed med jobsamtaler i jobcentrene. Analyser og udvikling af progressionsfaktorer og strategi for anvendelse af progressionsmål i vidensarbejdet for udsatte grupper. Opbygning af viden om implementering. På området for analyse og konsekvensberegninger: Beregnings- og modelarbejde ifm. Dagpengekommissionen og CKII Analyser og opfølgning på tidligere vedtagene reformer (kontanthjælp, føp/fleks og sygedagpenge) Løbende understøttelse af nye reformer På området for overvågning af arbejdsmarkedet: Udvikling og implementering af nye redskaber og data til brug for overvågning en arbejdsmarkedet hhv. virksomhedsindsatsen ifm. beskæftigelsesreformen. Implementering af de nye arbejdsmarkedsområder (RAR-områder) i alle data og redskaber til brug for understøttelse af overvågnings- og virksomhedsindsatsen. Understøtte de nye Arbejdsmarkedskontorers data- og analysegrundlag til brug for STARs betjening af de nye regionale arbejdsmarkedsråd samt jobcentrene.

15 5. Resultatkrav Nedenfor er oplistet styrelsens resultatkrav for For kerneopgaven Borgerservice er der desuden opstillet en fremskrivning, som viser styrelsens ambitioner på området. For de øvrige resultatkrav er dette ikke muligt, da disse skal revideres årligt, for at have relevans for den givne kerneopgave. Tabel 2. Resultatkrav for kerneopgaven Borgerservice I. Mål og resultatkrav for eksterne forhold Borgerservice Resultatkrav Vægt Servicemål for STARs ambition STARs ambition STARs ambition 34 ansøgninger inden for 2015 er, at for 2017 er at for 2018 er at for international overholde et servicemål overholde et ser- overholde et ser- rekruttering: på 90% på vicemål på 90% på vicemål på 90% på STAR skal i 2015 minimum 21 ud af minimum 22 ud af minimum 24 ud af overholde et servicemål 25 sagsområder. 25 sagsområder. 25 sagsområder. på 90% på minimum 20 ud af 25 sagsområder. Kravet til målopfyldelsen er betinget af, at tilgangen af sager på det pågældende sagsområde ikke væsentligt overstiger det på finansloven for 2015 forudsatte niveau. Tabel 3. STARs øvrige resultatkrav for 2015 I. Mål og resultatkrav for eksterne forhold Vægt Politikudvikling Resultatkrav 2 Resultatkrav 3 Resultatkrav 4 Understøtning af den politiske proces: STAR skal yde faglige bidrag og understøtte arbejdet i Carsten Koch-2 udvalget og i Dagpengekommissionen. Afrapporteringen fra CK2 ventes primo 2015, mens dagpengekommissionens rapport ventes i september STAR skal endvidere levere relevant materiale, der efterspørges og er behov for samt understøtte regeringens beslutningsproces frem mod udarbejdelsen af regeringens udspil i forlængelse af afrapporteringen fra de to fora. Implementering, styring og tilsyn Reform af førtidspension og fleksjob: STAR har opstillet en række implementeringsmål for reformen af førtidspension og fleksjob. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen. Andelen af personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned skal øges til mindst 25 pct. svarende til en stigning på ca. 15 pct. point inden udgangen af Kontanthjælpsreform: STAR har opstillet en række implementeringsmål for kontanthjælpsreformen. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen: Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der modtager en aktiv indsats i en måned, skal øges inden udgangen af Forøgelsen skal indeholde en stigning i

16 Resultatkrav 5 Resultatkrav 6 Resultatkrav 7 Resultatkrav 8 andelen af personer, der får virksomhedspraktik eller løntilskud til 18 pct. svarende til en stigning på ca. 6 pct. point i andelen af personer, der får en virksomhedsrettet indsats i denne målgruppe. Sygedagpengereform: STAR har opstillet en række implementeringsmål for sygedagpengereformen. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen: Andelen af sygemeldte i et jobafklaringsforløb, der har en delvis raskmelding eller er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned skal øges med 15 pct. point inden udgangen af Reform af international rekruttering: STAR har opstillet en række implementeringsmål for IR-reformen. Styrelsesmålet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen: pct. af virksomheder og universiteter, der har benyttet fast track ordningen, er tilfredse med ordningen og oplever, at det er let og hurtigt at få opholdstilladelse til højtkvalificeret international arbejdskraft. Reform af beskæftigelsesindsatsen: STAR har opstillet en række implementeringsmål for beskæftigelsesreformen. Resultatkravet er fastsat med udgangspunkt i implementeringsmålene og dækker over et centralt element i reformen dog med det forbehold, at væsentlige dele af reformen først træder i kraft medio 2015 og derfor først har målbare resultater fra 2016: Andelen af ledige, som får en samtale inden for de seks første uger af ledighedsforløbet øges fra 50 pct. i andet halvår 2014 til 80 pct. i andet halvår Implementering af selvbooking. Understøtter kontanthjælps- og sygedagpengereform, samt reform af beskæftigelsesindsatsen. Resultatkravet måler udbredelsen af selvbooking. 20 pct. af alle planlagte samtaler med dagpengemodtagere i 4. kvartal 2015 skal være selvbooket

17 1. Resultatkrav Servicemålsoverholdelse Sagsbehandlingen er det direkte output i forandringsteorien under Borgerservice. Servicemålet fastsætter hvor lang tid, der maksimalt må gå fra en fuldt oplyst ansøgning er modtaget til styrelsen har truffet en afgørelse. Servicemålene varierer for de forskellige sagstyper, men er alle på enten 1, 2 eller 3 måneder. Resultatkravet har strategisk betydning, da styrelsen skal sikre, at ansøgerne får en afgørelse hurtigt og smidigt, og virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft, de efterspørger. 2. Resultatkrav Understøtning af den politiske proces Resultatkravet er en del af outputtet for kerneopgaven Politikudvikling og kan betegnes som et indsatsmål. Styrelsens bidrag til understøtning af den politiske proces, som er funderet i viden og analyser om praksis, er et væsentligt fagligt bidrag til de politiske udspil. 3. Resultatkrav reform af førtidspension og fleksjob Resultatkravet som er opstillet herfor er et effektmål, knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er valgt, fordi personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud er et centralt element i reformen og en væsentlig indikator for, at færre personer er på passiv forsørgelse og derved også medvirkende til, at flest muligt er i arbejde. 4. Resultatkrav kontanthjælpsreform Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som er valgt fordi det er centralt for kontanthjælpsreformen og de effekter der kan opnås i Resultatkravet indikerer om styrelsen har nået sit mål om at øge andelen af personer, der får en virksomhedsrettet indsats. Således er resultatkravet endnu et væsentligt bidrag i styrelsens arbejde med at få flere personer i arbejde. 5. Resultatkrav - sygedagpengereform Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer hvorvidt styrelsen i sin implementering af sygedagpengereformen er lykkes med at få andelen af sygemeldte i jobafklaringsforløb i enten en virksomhedspraktik eller forbedre deres tilstand, således at de kan delvist raskmeldes. Resultatkravet er således bidragende i forhold til at få flere personer i job, og bidrager ligeledes til at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet sker senere. 6. Resultatkrav reform af international rekruttering Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer hvorvidt styrelsen i sin implementering af fast track ordningen er lykkes med, at bidrage til at universiteterne og virksomhederne får den højtspecialiserede internationale arbejdskraft, de har behov for. Fast track ordningen er valgt som indikator, fordi ordningen er et centralt element i reformen. 7. Resultatkrav reform af beskæftigelsesindsatsen Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer om styrelsen har nået sit mål med at øge antallet af ledige, som får en samtale inden for seks uger af deres ledighedsforløb. Resultatkravet er en væsentlig indikator for, hvordan reformen skrider frem i 2015, og er samtidig bidragende til beskæftigelsesreformens mål, om at få flere i job. 8. Resultatkrav digital understøttelse Resultatkravet er knyttet til kerneopgaven Implementering, styring og tilsyn og omhandler den it-understøttende del af styrelsens arbejde. Resultatkravet er et effektmål, som indikerer hvorvidt det udviklede værktøj benyttes af dagpengemodtagerne.

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 v. Karl Schmidt, Mange ting i spil Nyttejob Vi er i gang med Reform af førtidspension og fleksjob Akutpakke, akutjob, særlig

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere