under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,"

Transkript

1 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, under henvisning til traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, under henvisning til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter ( 1 ), særlig artikel 9, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse, efter en særlig lovgivningsprocedure, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det bør sikres, at ordningen for Unionens egne indtægter er gennemskuelig ved at forsyne budgetmyndigheden med passende oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor stille dokumenter og oplysninger til rådighed for Kommissionen og om nødvendigt fremsende disse, så den er i stand til at udøve de beføjelser, som den har fået tillagt i forbindelse med Unionens egne indtægter. (2) Når medlemsstaterne med ansvar for opkrævning af egne indtægter indberetter til Kommissionen, bør det ske på en sådan måde, at Kommissionen er i stand til at vurdere deres indsats for at inddrive de egne indtægter, især i tilfælde af svig og uregelmæssigheder. (3) For at sikre, at budgettet er i balance, bør ethvert overskud af Unionens indtægter i forhold til de samlede faktiske udgifter i et regnskabsår overføres til det følgende regnskabsår. Det bør derfor defineres, hvilken balance der skal overføres. (4) Medlemsstaterne bør foretage kontrol og undersøgelser i forbindelse med fastlæggelse og overdragelse af Unionens egne indtægter. For at lette anvendelsen af de finansielle bestemmelser vedrørende egne indtægter er det nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen. (5) Af hensyn til sammenhængen og klarheden bør der fastsættes bestemmelser om, hvilke beføjelser og forpligtelser der gælder for de medarbejdere, der af Kommissionen er befuldmægtiget til at foretage kontrolbesøg vedrørende Unionens egne indtægter, under hensyntagen til den særlige art af de enkelte egne indtægter. Det bør angives, hvilke vilkår der gælder for de befuldmægtigedes arbejde, og der bør især fastlægges bestemmelser, som skal overholdes af alle EU-tjenestemænd, øvrige ansatte og udstationerede nationale eksperter, vedrørende tavshedspligt og beskyttelse af personoplysninger. Det er nødvendigt at fastlægge de udstationerede nationale eksperters stilling, og det skal være muligt for de berørte medlemsstater at gøre indsigelse mod, at tjenestemænd fra andre medlemsstater er til stede under kontrolbesøg. (6) Af hensyn til sammenhængen bør visse bestemmelser i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 ( 2 ) indarbejdes i denne forordning. Disse bestemmelser vedrører beregning og opførelse på budgettet af balancen, kontrol og tilsyn med egne indtægter, relevante indberetningskrav og Det Rådgivende Udvalg om Egne Indtægter. ( 1 ) Se side 105 i denne EUT. ( 2 ) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EFT L 130 af , s. 1).

2 L 168/ (7) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 ( 1 ). (8) Rådgivningsproceduren skal anvendes til vedtagelse af gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte de detaljerede regler for indberetning af svig og uregelmæssigheder med virkning for fordringer på traditionelle egne indtægter og medlemsstaternes årlige indberetninger om deres kontrolbesøg i betragtning af den tekniske karakter af de retsakter, der skal anvendes til indberetningsformål. (9) Passende parlamentarisk kontrol er særlig vigtig for bestemmelser af generel art, som gælder alle former for egne indtægter og vedrører kontrol af og tilsyn med indtægter, herunder supplerende indberetningskrav. (10) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1026/1999 ( 2 ) bør ophæves. (11) Den Europæiske Revisionsret og Det Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet hørt og har vedtaget deres udtalelser ( 3 ). (12) Af overensstemmelseshensyn og under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 11 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom bør denne forordning træde i kraft med virkning fra samme dag som den omtalte afgørelse og bør anvendes fra den 1. januar 2014 VEDTAGET DENNE FORORDNING: KAPITEL I FASTSÆTTELSE AF EGNE INDTÆGTER Artikel 1 Beregning og opførelse på budgettet af balancen 1. Ved anvendelsen af artikel 7 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom defineres et regnskabsårs saldo som differencen mellem de samlede oppebårne indtægter i det pågældende regnskabsår og de samlede betalinger foretaget over det pågældende regnskabsårs bevillinger, med tillæg af bevillinger for samme regnskabsår, der er fremført i medfør af artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ( 4 ) (»finansforordningen«). Denne difference forhøjes eller nedsættes med nettobeløbet for annullerede bevillinger fremført fra tidligere regnskabsår. Uanset finansforordningens artikel 8, stk. 1, forhøjes eller nedsættes differencen også med følgende: a) overskridelser i form af betalinger af ikkeopdelte bevillinger fremført fra foregående regnskabsår i medfør af finansforordningens artikel 13, stk. 1 og 4, såfremt disse overskridelser skyldes udsving i eurokurserne b) nettoresultatet af kursgevinster og kurstab i løbet af regnskabsåret. 2. Inden udgangen af oktober i hvert regnskabsår opstiller Kommissionen på grundlag af de oplysninger, som den råder over på dette tidspunkt, et skøn over størrelsen af de egne indtægter for hele året. Fremkommer der væsentlige afvigelser i forhold til de oprindelige overslag, kan der udarbejdes en ændringsskrivelse til budgetforslaget for det efterfølgende regnskabsår eller et ændringsbudget for det løbende regnskabsår. ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af , s. 13). ( 2 ) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1026/1999 af 10. maj 1999 om fastsættelse af de af Kommissionen befuldmægtigedes beføjelser og forpligtelser i forbindelse med kontrol af Fællesskabets egne indtægter (EFT L 126 af , s. 1). ( 3 ) Den Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 2/2012 af 20. marts 2012 (EUT C 112 af , s. 1) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 29. marts 2012 (EUT C 181 af , s. 45). ( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1).

3 L 168/31 KAPITEL II BESTEMMELSER OM KONTROL OG TILSYN, HERUNDER RELEVANTE INDBERETNINGSKRAV Artikel 2 Kontrol- og tilsynsforanstaltninger 1. Fællesskabernes egne indtægter, jf. artikel 2, stk. 1, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom, kontrolleres i overensstemmelse med denne forordning, jf. dog Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 ( 1 ) og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 ( 2 ). 2. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at de egne ressourcer i henhold til artikel 2, stk. 1, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom overdrages til Kommissionen. 3. Når kontrol- og tilsynsforanstaltninger vedrører de traditionelle egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom: a) foretager medlemsstaterne kontrol og undersøgelser i forbindelse med fastlæggelse og overdragelse af disse egne indtægter b) gennemfører medlemsstaterne supplerende kontrol efter anmodning fra Kommissionen. I sin anmodning skal Kommissionen angive en begrundelse for den supplerende kontrol. Kommissionen kan også anmode om, at visse bilag fremsendes c) lader medlemsstaterne, hvis Kommissionen anmoder herom, denne medvirke ved den kontrol, de gennemfører. Når en kontrol gennemføres med deltagelse af Kommissionen, har denne, for så vidt det er nødvendigt for gennemførelsen af denne forordning, adgang til bilagene vedrørende fastlæggelsen og overdragelsen af egne indtægter samt til ethvert andet relevant dokument, der vedrører sådanne bilag d) kan Kommissionen selv foretage kontrol på stedet. De personer, Kommissionen har bemyndiget til denne kontrol, har adgang til dokumenter som fastsat for den i litra c) nævnte kontrol. Medlemsstaterne letter denne kontrol e) berører den i litra a)-d) nævnte kontrol ikke følgende: i) kontrol gennemført af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale love og administrative bestemmelser ii) forholdsregler foreskrevet i artikel 287 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) iii) kontrolforanstaltninger gennemført i henhold til artikel 322, stk. 1, litra b), i TEUF. 4. Når kontrol- og tilsynsforanstaltninger vedrører egne indtægter fra merværdiafgiften (moms), jf. artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom, gennemføres disse i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/ Når kontrol- og tilsynsforanstaltninger vedrører egne indtægter fra bruttonationalindkomsten (BNI), der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom: a) efterprøver Kommissionen hvert år sammen med den pågældende medlemsstat de meddelte aggregater for fejl, særlig i de tilfælde, som påpeges af BNI-udvalget, der er oprettet ved forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003. Med henblik herpå kan den i visse tilfælde kræve adgang til beregninger og det statistiske grundlag med undtagelse af oplysninger om bestemte juridiske eller fysiske personer hvis det ellers ikke er muligt at foretage en korrekt vurdering b) har Kommissionen adgang til dokumenterne vedrørende de metoder og basisstatistikker, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003. ( 1 ) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af , s. 9). ( 2 ) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (»BNI-forordningen«) (EUT L 181 af , s. 1).

4 L 168/ Ved anvendelsen af kontrol- og tilsynsforanstaltningerne i denne artikels stk. 3, 4 og 5, kan Kommissionen anmode medlemsstaterne om at sende den relevante dokumenter eller rapporter vedrørende de systemer, som anvendes til at opkræve egne indtægter eller overdrage dem til Kommissionen. Artikel 3 Beføjelser og forpligtelser for Kommissionens befuldmægtigede 1. Kommissionen udnævner specifikt visse af sine tjenestemænd eller andre ansatte (»befuldmægtigede«) til at foretage kontrollen i artikel 2. For hver kontrol giver Kommissionen de befuldmægtigede en skriftlig fuldmagt, hvori deres identitet og officielle stilling er anført. Personer, som medlemsstaterne har stillet til rådighed for Kommissionen som udstationerede nationale eksperter, kan deltage i kontrollen. Med udtrykkeligt og forudgående samtykke fra den pågældende medlemsstat kan Kommissionen få bistand af tjenestemænd fra andre medlemsstater som observatører. Kommissionen sikrer, at de pågældende tjenestemænd overholder betingelserne i denne artikels stk Under kontrollen af traditionelle egne indtægter og af momsbaserede egne indtægter, jf. artikel 2, henholdsvis stk. 3 og 4, skal de befuldmægtigede optræde på en måde, der er forenelig med de regler, der finder anvendelse på tjenestemænd i den pågældende medlemsstat. De er omfattet af tavshedspligt på betingelserne i stk. 3. Med henblik på kontrollen vedrørende egne indtægter fra BNI i artikel 2, stk. 5, skal Kommissionen overholde nationale regler om fortrolig behandling af statistiske oplysninger. En befuldmægtiget kan om nødvendigt kontakte de betalingspligtige, men kun inden for rammerne af kontrollen af traditionelle egne indtægter og kun gennem de kompetente myndigheder, hvis procedurer for opkrævning af egne indtægter er genstand for kontrollen. 3. Oplysninger, der er meddelt eller opnået i henhold til denne forordning, uanset i hvilken form, er omfattet af tavshedspligt og skal nyde den samme beskyttelse som tilsvarende oplysninger i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor de blev indsamlet, og i henhold til de tilsvarende bestemmelser, der gælder for EU's institutioner. Oplysningerne må ikke meddeles andre end personer i EU's institutioner eller medlemsstaterne, som har pligt til at kende dem, og de må heller ikke bruges til andre formål end dem, der er fastsat i denne forordning, uden forudgående samtykke fra den medlemsstat, hvor oplysningerne blev indsamlet. Første og andet afsnit finder anvendelse på tjenestemænd og andre ansatte i Unionen samt på udstationerede nationale eksperter. 4. Kommissionen sikrer, at befuldmægtigede og øvrige personer, der handler under dens ansvar, overholder Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF ( 1 ) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 ( 2 ) samt andre EU-regler og nationale regler om beskyttelse af personoplysninger. ( 1 ) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af , s. 31). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af , s. 1).

5 L 168/33 Artikel 4 Forberedelse og ledelse af kontrollen 1. I en behørigt begrundet meddelelse varsler Kommissionen i god tid den medlemsstat, hvor kontrolbesøget skal finde sted, om kontrolbesøget. Den pågældende medlemsstats embedsmænd kan deltage i kontrolbesøgene. 2. For så vidt angår kontrol af traditionelle egne indtægter, hvori Kommissionen medvirker i henhold til artikel 2, stk. 3, og af den momsbaserede egne indtægt i henhold til artikel 2, stk. 4, sikres tilrettelæggelsen af arbejdet og forholdet til de tjenestegrene, der er involveret i kontrollen, af den tjenestegren, som er udpeget af den pågældende medlemsstat. 3. Kontrol på stedet af traditionelle egne indtægter, jf. artikel 2, stk. 3, litra d), skal udføres af de befuldmægtigede. Med henblik på tilrettelæggelsen af arbejdet og forholdet til tjenestegrenene og eventuelt til de betalingspligtige, der er involveret i kontrollen, tager de pågældende befuldmægtigede inden kontrollen på stedet den nødvendige kontakt med de tjenestemænd, den pågældende medlemsstat har udpeget. Ved denne type kontrol skal der med fuldmagten følge et dokument, der angiver kontrollens formål. 4. Kontrol af BNI-baserede egne indtægter, jf. artikel 2, stk. 5, skal udføres af de befuldmægtigede. Med henblik på tilrettelæggelsen af arbejdet tager de pågældende befuldmægtigede den nødvendige kontakt med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. 5. Medlemsstaterne påser, at de tjenestegrene eller organer, der er ansvarlige for fastlæggelse, opkrævning og overdragelse af de egne indtægter, såvel som de myndigheder, som de har pålagt at udøve kontrol på det pågældende område, yder de befuldmægtigede den nødvendige bistand til gennemførelse af deres opgaver. Ved kontrol på stedet af traditionelle egne indtægter, jf. artikel 2, stk. 3, litra d), meddeler de pågældende medlemsstater i god tid Kommissionen navn og stilling for de personer, som den har udpeget til at deltage i kontrollen, og som skal yde de befuldmægtigede den nødvendige bistand til gennemførelse af deres opgave. 6. Resultaterne af kontrollerne omhandlet i artikel 2, på nær af kontrollerne omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra a) og b), som gennemføres af medlemsstaterne, skal meddeles den pågældende medlemsstat ad de rigtige kanaler inden tre måneder. Medlemsstaten indsender sine bemærkninger inden tre måneder efter modtagelsen af beretningen. Kommissionen kan dog, når der foreligger særlige grunde, anmode den pågældende medlemsstat om at fremsætte bemærkninger til særlige punkter inden en måned efter modtagelsen af beretningen. Den pågældende medlemsstat kan afslå at besvare anmodningen i en meddelelse, hvori grundene til, at den ikke kan besvare Kommissionens anmodning, angives. Derefter meddeles resultaterne og bemærkningerne, jf. første afsnit, samt den sammenfattende rapport som led i kontrollen vedrørende egne indtægter fra merværdiafgiften, alle medlemsstaterne. Når kontrol på stedet eller kontrol i tilknytning hertil af de traditionelle egne indtægter viser, at der er behov for at ændre eller berigtige oplysninger i de forklaringer eller erklæringer, der er indsendt til Kommissionen vedrørende egne indtægter, og berigtigelserne som følge heraf skal foretages gennem en aktuel forklaring eller erklæring, skal de pågældende ændringer angives i forklaringen eller erklæringen ved hjælp af de nødvendige notater. Artikel 5 Indberetning af svig og uregelmæssigheder med virkning for fordringer til traditionelle egne indtægter 1. Senest to måneder efter udløbet af hvert kvartal tilsender medlemsstaterne Kommissionen en beskrivelse af de allerede opdagede tilfælde af svig og uregelmæssigheder, der drejer sig om beløb på over EUR i forbindelse med de traditionelle egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom. Inden for den i første afsnit nævnte frist indgiver hver medlemsstat meddelelse om situationen for så vidt angår de tilfælde af svig og uregelmæssigheder, som allerede er indberettet til Kommissionen, og som ikke tidligere har været omfattet af en bemærkning om inddrivelse, annullation eller ikkeinddrivelse.

6 L 168/ Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af de detaljerede regler for de beskrivelser der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 7, stk En oversigt over de meddelelser, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, medtages i den rapport fra Kommissionen, der er omhandlet i artikel 325, stk. 5, i TEUF. Artikel 6 Medlemsstaternes indberetning om deres kontrol af traditionelle egne indtægter 1. Medlemsstaterne indsender detaljerede årlige indberetninger til Kommissionen om deres kontrol af traditionelle egne indtægter og resultaterne af den pågældende kontrol, de samlede oplysninger og eventuelle principielle spørgsmål om de vigtigste problemer, der er opstået i forbindelse med anvendelsen af relevante regler til gennemførelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom, og særligt omtvistede spørgsmål. Indberetningerne skal sendes til Kommissionen inden den 1. marts i året efter det pågældende regnskabsår. På grundlag af disse indberetninger udarbejder Kommissionen en sammenfattende rapport, der meddeles alle medlemsstaterne. 2. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der indeholder en formular for medlemsstaternes årlige indberetninger, jf. stk. 1 i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 7, stk Kommissionen afgiver hvert tredje år en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan kontrolforanstaltningerne for traditionelle egne ressourcer i artikel 2, stk. 3, fungerer. KAPITEL III UDVALG OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 7 Udvalgsprocedure 1. Kommissionen bistås af Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP). Udvalget er et udvalg i betydningen i forordning (EU) nr. 182/ Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Artikel 8 Afsluttende bestemmelser Forordning (EF, Euratom) nr. 1026/1999 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning og til bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, der ophæves ved Rådet afgørelse (EU, Euratom) nr. 609/2014 ( 1 ), som nævnes i sammenligningstabellen i bilaget til denne forordning, anses for henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen. ( 1 ) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (se side 39 i denne EUT).

7 L 168/35 Artikel 9 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på dagen for ikrafttrædelsen af afgørelse 2014/335/EU, Euratom. Den anvendes fra den 1. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj På Rådets vegne Ch. VASILAKOS Formand

8 L 168/ BILAG SAMMENLIGNINGSTABEL Forordning (EF, Euratom) nr. 1026/1999 Forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 Denne forordning Artikel 1 til artikel 6, stk. 4 Artikel 6, stk. 5 Artikel 5, stk. 1 Artikel 7-12 Artikel 15 Artikel 1, stk. 1 Artikel 16, stk. 1 og 2 Artikel 1, stk. 2 Artikel 16, stk. 3 Artikel 17, stk. 1-4 Artikel 2, stk. 1 Artikel 2, stk. 2 Artikel 17, stk. 5, første, andet og fjerde Artikel 6, stk. 1 Artikel 17, stk. 5, tredje Artikel 5, stk. 3 Artikel 18, stk. 1 Artikel 2, stk. 3, litra a) Artikel 18, stk. 2, første afsnit, litra a) Artikel 18, stk. 2, første afsnit, litra b) Artikel 18, stk. 2, andet afsnit, første Artikel 18, stk. 2, andet afsnit, andet Artikel 18, stk. 2, tredje afsnit, litra a) Artikel 18, stk. 2, tredje afsnit, litra b) Artikel 18, stk. 3, første Artikel 18, stk. 3, andet Artikel 18, stk. 3, tredje og fjerde Artikel 2, stk. 3, litra b), første og andet Artikel 2, stk. 3, litra c), første Artikel 2, stk. 3, litra d), tredje Artikel 2, stk. 3, litra c), andet Artikel 2, stk. 3, litra b), tredje Artikel 4, stk. 6, tredje afsnit Artikel 2, stk. 3, litra d), første Artikel 2, stk. 3, litra d), andet Artikel 4, stk. 1 Artikel 2, stk. 3, litra d), andet

9 L 168/37 Forordning (EF, Euratom) nr. 1026/1999 Forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 Denne forordning Artikel 18, stk. 4 Artikel 2, stk. 3, litra e) Artikel 18, stk. 5 Artikel 6, stk. 3 Artikel 2, stk. 4 Artikel 19, første og andet Artikel 2, stk. 5, litra a) Artikel 2, stk. 5, litra b) Artikel 2, stk. 6 Artikel 1, første afsnit Artikel 1, andet afsnit Artikel 1, tredje afsnit Artikel 3, stk. 1, første afsnit Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit Artikel 3, stk. 1, fjerde afsnit Artikel 2, stk. 1 og 2 Artikel 2, stk. 3, første Artikel 2, stk. 3, andet Artikel 3, stk. 1, litra a) og b) Artikel 3, stk. 1, andet afsnit Artikel 4, stk. 3, tredje Artikel 3, stk. 2, første afsnit Artikel 19, tredje Artikel 3, stk. 2, andet afsnit Artikel 3, stk. 1, litra c) Artikel 3, stk. 2, tredje afsnit Artikel 3, stk. 2, litra a) Artikel 4, stk. 2 Artikel 3, stk. 2, litra b) Artikel 4, stk. 3, første og andet Artikel 3, stk. 2, litra c) Artikel 4, stk. 4 Artikel 4 Artikel 4, stk. 5 Artikel 5, stk. 1 og 2 Artikel 3, stk. 3 Artikel 5, stk. 3 Artikel 3, stk. 4 Artikel 6 Artikel 4, stk. 6, første og andet afsnit Artikel 7 Artikel 8 Artikel 20-23

10 L 168/ Forordning (EF, Euratom) nr. 1026/1999 Forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 Denne forordning Artikel 5, stk. 2 Artikel 6, stk. 2 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2011 KOM(2011) 740 endelig 2011/0184 (APP) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2018 COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") Forslag til forordning (COM(2017)0329 C8-0192/ /0134(COD))

Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) Forslag til forordning (COM(2017)0329 C8-0192/ /0134(COD)) 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Roberto Gualtieri A8-0009/2018 Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen")

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 14. september 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) 10801/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: JAI 552 ASIM 51 CADREFIN 36 ENFOPOL 204 PROCIV 36 DELACT 93

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2018 COM(2018) 832 final 2018/0422 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 207 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/0296 (NLE) 5364/7 FISC 336 ECOFIN 08 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0183 (NLE) 11977/17 FISC 178 ECOFIN 705 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1552/ 89

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1552/ 89 7 6 89 3 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr L 155/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr 1552/ 89 af 29 maj 1989 om gennemførelse af afgørelse 88/

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2011 KOM(2011) 737 endelig 2011/0333 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk.

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 14.6.2018 Den Europæiske Unions Tidende L 150/93 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om

Læs mere

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026 Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) 13999/18 FISC 452 ECOFIN 1026 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0017 Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2018 COM(2018) 683 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2018 COM(2018) 326 final 2018/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om metoderne og proceduren for overdragelse af de egne indtægter baseret på det fælles konsoliderede

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 COM(2017) 545 final 2013/0226 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) DA

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning. Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne A8-0010/2019

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning. Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne A8-0010/2019 Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 27.3.2019 A8-0010/2019/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

B RÅDETS FORORDNING (EU,

B RÅDETS FORORDNING (EU, 02014R0609 DA 01.10.2016 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0100 (NLE) 14387/15 UD 223 SAN 388 COPEN 321 DROIPEN 152 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0028 (COD) PE-CONS 44/15 Bruxelles, den 16. september 2015 (OR. en) ENV 447 AGRI 370 MI 436 COMER 93 PECHE 231 CODEC 974 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1553/ 89

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1553/ 89 7. 6. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 155 / 9 RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1553/ 89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Skrivelse af 16. oktober 2012 fra præsidiet i det spanske Deputeretkammer og det spanske Senat til formanden for Europa-Parlamentet

Skrivelse af 16. oktober 2012 fra præsidiet i det spanske Deputeretkammer og det spanske Senat til formanden for Europa-Parlamentet Skrivelse af 16. oktober 2012 fra præsidiet i det spanske Deputeretkammer og det spanske Senat til formanden for Europa-Parlamentet Præsidiet i Deputeretkammeret og i Senatet har på deres respektive møder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU 10.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 329/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU af 20. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere