Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro"

Transkript

1 Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

2 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 11. november Tine Jørgensen regnskab 3. kvartal Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Midttrafik, samlet forventet regnskab efter 3. kvartal Revideret budget Buskørsel Forbrug januarseptember Forbrug i pct. af budget 2. kvartal 3. kvartal Difference (forv. regnskab 3. kvartal minus budget) Udgifter % Indtægter % Netto % Handicapkørsel Udgifter % Indtægter % Netto % Kan-kørsel Nettoudgifter, kørsel % Administration af kan-kørsel % I alt netto % Togdrift Udgifter % Indtægter % Drift netto % Anlæg % I alt netto % Trafikselskabet Busadministration % Administration handicapkørsel % Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år % Trafikselskabet - netto udgifter % Kontrolafgifter (Aarhus) Netto % Letbanen Letbanesekretariatet % Letbanen - rejsekort % Letbanen - ALD (viderefaktureres løbende) % Letbanen i alt % Rejsekortet Investering % Finansiering renter % Finansiering afdrag på lån % Drift % Rejsekort i alt % Øvrige områder Puljemidler Special aftalt kørsel Renteindtægter Øvrige områder i alt Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto % Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter. Bestyrelsen vedtog på sit møde 13. september 2013 forslag til budget for. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 25. februar. Som det fremgår i det følgende, er der tale om forventede udsving på de enkelte forretningsområder og for den enkelte bestiller.

3 Samlet set er der forventede mindreudgifter på 45,4 mio. kr. Hovedparten vedrører busdriften hvor Aarhus Kommune i henhold til Bestyrelsens beslutning 27. juni har fået en rabat på 72,2 mio. kr. på den del af BAAS kørsel der ikke har været i udbud. Der er forventede merudgifter for kankørsel på 40,6 mio. kr. hvilket skyldes Fynbus udvidelse af den kommunale kørsel. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der det forventede mindreforbrug 5,6 mio. kr. Ændringen skyldes primært at de forventede merudgifter ved kan-kørsel er vurderet 4,3 mio. kr. lavere nu. Ændringen er hovedsageligt affødt af, at turprisen på kommunal kørsel hos Fynbus er blevet lavere end først antaget. Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 2. kvartal for hvert enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én oversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder, med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer dvs. kommentarer, som ligger ud over det der allerede er beskrevet under de generelle forudsætninger. Endelig er der i slutningen af notatet forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere. Økonomien i de enkelte hovedområder Busområdet Busdriften forventes samlet set at udvise et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 83,9 mio. kr. På udgiftssiden forventes regnskabet for at udvise et mindreforbrug på 86,3 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der mindreindtægter på 2,3 mio. kr. Busudgifter Det forventede regnskab efter 3. kvartal for er baseret på bogførte udgifter pr. 30. september. Perioden fra 1. oktober frem til årets udgang er budgetteret i Midttrafiks køreplansystem for regional-, lokal- og bybusruter, og i en regnearksmodel baseret på aktuelle køreplaner for rabatruterne. Teletaxakørslen er budgetteret på baggrund af forbruget i september måned og viden om forventede aktivitetsændringer. De regionale effektiviseringer er indarbejdet. En del kommuner har overtaget tidligere regionale ruter og får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er indregnet i busbudgettet og fremgår af det detaljerede busbudget i tabel 3. I budget og forventet regnskab er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårlige reguleringsindeks. Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks: Budget regnskab Omkostningsindeks: : 1,2 % : 0,1 % Reguleringsindeks: : 0,7 % : 0,3 % Som det fremgår, er indekset faldet fra det vedtagne budget til det forventede regnskab. Den samlede effekt af faldet er på 12,8 mio. kr. Der er afvigelser mellem budget og forventet regnskab hos næsten alle bestillere. På næste side er der en oversigt over ændringerne og det er vist hvor stor en del, der kan tilskrives det ændrede indeks. 2

4 Sammenligning af busudgifter mellem budget og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal Difference i alt Difference i alt regnskab regnskab Ændringer som (forventet regnskab (forventet regnskab efter 2. kvartal efter 3. kvartal følge af indexskøn Øvirge ændringer minus budget) minus budget) Favrskov ,9% Hedensted ,9% Herning ,2% Holstebro ,8% Horsens ,8% Ikast-Brande ,2% Lemvig ,6% Norddjurs ,0% Odder ,7% Randers ,1% Ringkøbing-Skjern ,9% Samsø ,0% Silkeborg ,8% Skanderborg ,5% Skive ,1% Struer ,4% Syddjurs ,1% Viborg ,6% Aarhus ,6% Regionen ,1% I alt ,9% Som det fremgår af sammenligningen er der forventede merudgifter for Silkeborg, Skanderborg og Skive kommuner, mens der er forventede mindreudgifter i varierende omfang for alle øvrige bestillere. Årsagerne til afvigelserne mellem budget for forventet regnskab for den enkelte bestiller beskrives i afsnittet med bestilleroversigterne. Dog skal afvigelsen på 73,2 mio. kr. i Aarhus Kommune nævnes. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt rabataftalen Bestyrelsen vedtog på sit møde i juni måned, hvorefter BAAS skal tilbagebetale oparbejdet overskud på restkørslen på 72,2 mio. kr. til Aarhus Kommune i. Busindtægter Indtægtsskønnet i det forventede regnskab baserer sig på busselskabernes indtægtsoplysninger i de første 3 kvartaler af og øvrige indtægter i samme periode. På nuværende tidspunkt forventes samlet mindreindtægter på 2,3 mio. kr. For størstedelen af bestillerne er der tale om mindre afvigelser. For Aarhus Kommune forventes væsentlige merindtægter som følge af styrkelse af billetkontrollen i Aarhus og deraf følgende stigning i salget af kort og billetter i Aarhus-området. For Region Midtjylland forventes væsentlige mindreindtægter. Det skyldes primært takstsamarbejdet med DSB, hvor den endelig afregning for 2012 og a-conto afregningen for forventes at medføre mindreindtægter. Forhandlinger med DSB om forholdet er dog endnu ikke tilendebragt. Det samlede indtægtsskøn fremgår af nedenstående tabel. 3

5 Sammenligning af busindtægter mellem regnskab 2013, budget og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal Difference i alt regnskab regnskab Difference i alt (forventet Indtægtskategorier Regnskab 2013 efter 2. kvartal efter 3. kvartal (forventet regnskab minus budget) regnskab minus budget) Passagerindtægter ,1% Refusion/takstnedsættelse - off peak klip ,5% Erhvervskort ,4% Omsætning Ungdomskort ,8% Ungdomskort - kompensation fritidsrejser ,5% Omsætning skolekort ,2% Kompensation - Fælles børneregler ,0% Fragt, Gods og Post mm ,0% Fribefordring Værnepligtige ,6% Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) ,0% Telebus / Teletaxa ,7% Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune ,0% Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva ,0% Billetindtægter - Tog omstigningsrejser ,5% Indtægter Busdrift ,3% Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) ,0% Passagerindtægter total ,3% Tilskud Puljemidler ,0% Passagerindtægter i alt ,3% Passagerindtægterne forventes at ende 20,2 mio. kr. over budgettet. Fremgangen ses primært i Aarhus-området. På ruter i den øvrige del af regionen er indtægterne generelt stagnerende. Kompensationen for den indførte off-peak rabat lever ikke op til forventningerne. Der forventes mindreindtægter på området på 3,5 mio. kr. Omsætningen på erhvervskort er svagt stigende, og forventes at give merindtægter på 1,1 mio. kr. Salget af ungdomskort ligger 2,5 mio. kr. over budgettet, men kan ikke helt leve op til omsætningen i Den kompensation Midttrafik modtager for fritidsrejser på ungdomskort ligger 0,9 mio. kr. under budgettet. Det skyldes at ungdomskortet ikke anvendes så meget til fritidsformål som oprindeligt forudsat. Derfor nedsættes kompensationen pr. kort fra Trafikselskaberne. Dette modsvares dog delvist af, at andelen af fritidsrejser med tog ikke er så stort som forventet, og Midttrafiks betaling til DSB og ARRIVA for disse derfor er faldende. Det skal bemærkes, at endelig afregning med togoperatørerne for 2. halvår af 2013 ikke er endeligt afklaret. Der er overført 4,4 mio. kr. fra regnskab 2013 til formålet. Omsætningen på skolekort ligger knap 3,2 mio. kr. under budgettet. Det skyldes primært at Holstebro Kommune fra sommeren har indført gratis kørsel på rabatruter, hvorfor der er udstedt færre skolekort der. Også i Hedensted Kommune er der udstedt færre skolekort, ligesom der er solgt færre kort til privatskoler. Salget af skolekort til elever i privatskoler, har generelt været faldende de senere år. Omsætning for fragt og gods er faldende. Da Bestyrelsen på mødet den 12. september besluttede at ophøre med at tilbyde godsforsendelse med busserne, er det forventede regnskab sat lig med omsætningen på området efter 3. kvartal. For Bus-Tog samarbejdet er billetindtægterne fra DSB og ARRIVA nedjusteret en smule. Det skyldes vigende salg hen over sommeren, på grund af sporspærring på Aarhus Nærbane i forbindelse med etablering af letbane. Samtidig er der indregnet større a-conto betaling til togoperatørerne end oprindeligt forudsat ligesom der i det forventede regnskab er afsat 9 mio. kr. til endelig afregning med DSB for Midttrafik forhandler pt. med DSB om endelig afregning for 2012 med baggrund i den gennemførte Bus-Tog undersøgelse, som viser en væsentlig større betaling til DSB end tidligere forventet. Forhandlingerne er ikke afsluttet, men ud fra et sikkerhedsprincip er der i budgetopfølgningen afsat 9 mio. kr. til ekstra betaling i. Udgifter til Bus-Tog samarbejdet afholdes i henhold til Midttrafiks byrdefordelingsmodel af Region Midtjylland. 4

6 Indtægterne i det forventede regnskab er fordelt mellem kommunerne og regionen på et foreløbigt grundlag, og tager blandt andet udgangspunkt i tidligere fordelinger. Der kan derfor forekomme usikkerheder omkring den indtægtsdel, der er henført til de enkelte kommuner og regionen. Sammenligning af busindtægter mellem regnskab 2013, budget og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal Indtægtskategorier Regnskab 2013 regnskab efter 2. kvartal regnskab efter 3. kvartal Difference i alt (forventet regnskab minus budget) Difference i alt (forventet regnskab minus budget) Favrskov ,9% Hedensted ,0% Herning ,4% Holstebro ,8% Horsens ,8% Ikast-Brande Lemvig Norddjurs ,3% Odder ,0% Randers ,2% Ringkøbing-Skjern ,2% Samsø ,9% Silkeborg ,2% Skanderborg ,4% Skive ,2% Struer ,8% Syddjurs ,4% Viborg ,8% Aarhus ,5% Regionen ,6% I alt ,3% Der er beskrivelser for samtlige bestillere i afsnittet med bestilleroversigterne. De væsentligste afvigelser er: Aarhus Kommune Indtægterne i Aarhus-området har i de første 3 kvartaler været over samme periode sidste år. Der forventes merindtægter på ca. 12,6 mio. kr. Forklaringerne må bl.a. tilskrives effektivisering af billetkontrollen i bybusserne, som har medført stigende salg af kort og billetter. Også de nye A- bussers popularitet og det stigende antal unge i Aarhus må antages at medvirke til udviklingen. Region Midtjylland Der forventes mindreindtægter på 13,1 mio. kr. Årsagen er primært større a-conto afregning for Bus-Tog samarbejdet i samt endelig afregning for Bus-Tog samarbejdet i Sidstnævnte medfører en mulig merudgift i størrelsesorden 9 mio. kr. Beløbet er indregnet i det forventede men forhandlinger med DSB om afregningen pågår fortsat. En mindre del af mindreindtægten skyldes den faldende off-peak kompensation. På passagerindtægter oplever Regionen også stigende indtægter i Aarhus-området, mens indtægter udenfor Aarhus er stagnerende. Handicapkørsel Samlet set forventer Midttrafik en mindreudgift på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 5,3 % jf. nedenstående tabel. Efter 2. kvartal forventede Midttrafik et mindreforbrug svarende til 5,0 % og har således justeret forventningen efter 3. kvartal med 0,3 %. Mindreforbruget kan fordeles med 2 mio. kr. til Aarhus kommune, mens de andre kommuner har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. På baggrund af regnskabet for de første 9 måneder forventes turantallet i Aarhus Kommune at falde med ca. 18,5 % i forhold til budgettet, hvilket medfører en besparelse på 2,0 mio. kr. for Aarhus Kommune. Nedgangen på turantal skyldes blandt andet højere egenbetaling. 5

7 Hedensted, Horsens, og Syddjurs kommuner har alle en besparelse på over 10 % mens der i Favrskov, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skanderborg kommuner forventes en merudgift på over 10 %. Sammenligning af handicapkørsel mellem budget og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal regnskab efter 2. kvartal regnskab efter 3. kvartal Difference i alt (forventet regnskab minus budget) Difference i alt (forventet regnskab minus budget), netto, netto, netto Favrskov ,9% Hedensted ,5% Herning ,2% Holstebro ,2% Horsens ,2% Ikast-Brande ,8% Lemvig ,6% Norddjurs ,6% Odder ,5% Randers ,6% Ringkøbing-Skjern ,9% Samsø ,6% Silkeborg ,3% Skanderborg ,1% Skive ,6% Struer ,7% Syddjurs ,6% Viborg ,2% Aarhus ,1% I alt ,3% Kan-kørsel På kan-kørsel området forventer Midttrafik et merforbrug på 40,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, svarende til 9,6 % jf. nedenstående tabel. Efter 2. kvartal forventede Midttrafik et merforbrug svarende til 10,6 % og har således justeret forventningen nedad med 1,0 %. Den primære årsag til merforbruget skyldes, at Fynbus har udvidet den kommunale kørsel med 200 ekstra ture og Favrskov Kommune har opstartet skolekørsel med virkning fra august. Modsat er der et væsentligt mindreforbrug hos Horsens Kommune på grund af opsigelse af skolekørsel i kommunen og hos Randers Kommune grundet en overvurdering af turantallet på nyopstartet kørsel i. Derudover er der kørt væsentlig færre specialkørsler i Skive Kommune end antaget, hvilket ligeledes medfører en besparelse. 6

8 Sammenligning af kan-kørsel mellem budget og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal regnskab efter 2. kvartal regnskab efter 3. kvartal Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal Difference i alt (forventet regnskab minus budget) Difference i alt (forventet regnskab minus budget), netto, netto, netto Favrskov ,4% Hedensted ,1% Herning Holstebro ,7% Horsens ,4% Ikast-Brande ,0% Lemvig ,6% Norddjurs ,4% Odder Randers ,3% Ringkøbing-Skjern ,4% Samsø ,0% Silkeborg ,0% Skanderborg Skive ,2% Struer ,4% Syddjurs ,8% Viborg ,4% Aarhus ,9% Regionen ,4% I alt vedr. bestillere ,9% Sydtrafik ,7% NT ,9% Fynbus ,4% I alt vedr. øvrige ,9% I alt ,6% Togdrift Togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Udgifter til drift af togtrafik i forventes mindre end budgetteret. Kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres med den årlige udvikling i omkostningsindekset. De seneste indekstal for omkostningsudviklingen tyder på en lavere fremskrivning end forventet. Indtægter ved togdrift forventes mindre end budgetteret. Det skyldes færre passagerer på banerne. Passagertællingerne på Odderbanen i 1. og 2. kvartal viser et fald på 11,5 % i forhold til Færre passagerer og indtægter skyldes blandt andet at samdriften mellem Grenaabanen og Odderbanen har været spærret i perioden maj-oktober på grund af sporarbejde på havnen i Aarhus. Fra 21. januar har det været muligt at benytte rejsekortet på Odderbanen. Opgørelse af rejser og indtægter foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt. Udgifterne til anlægstilskuddet til Midtjyske Jernbaner forventes disponeret i overensstemmelse med budgettet. Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter) Budget og forventet regnskab balancerer i Trafikselskabet. 7

9 Billetkontrollen kontrolafgifter Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til øgede udgifter skyldes, at der blev indgået aftale med Securitas omkring flere kontroller med opstart juni. Merudgiften til Securitas forventes udlignet med en merindtægt på kontrolafgifter. Indtægterne fra kontrolafgifter forventes at udgøre 15,6 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. højere end budgetteret, mens udgifterne til kontrol og kontroladministration udgør 13,8 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end budgetteret. Sammenlignes stigningen i kontrolafgifterne med stigning i udgifterne til kontrol og kontroladministration fremgår det, at den øgede indtægt fra kontrolafgifter dækker merudgifterne til kontrol og kontroladministration og der derudover yderligere vil være et overskud på 0,7 mio. kr. Der forventes overført ikke-betalte kontrolafgifter for 10,0 mio. kr. til Aarhus Kommune, hvilket er 2,6 mio. kr. mere end budgettet. Overførslerne til Aarhus Kommune står som en udgift i Midttrafiks men er indtægter for kommunen, idet kommunen inddriver de overførte kontrolafgifter. Letbanen Udgifterne til såvel Letbanesekretariatet som til operatørudbuddet forventes at blive som budgetteret i. Det reviderede budget for Letbanesekretariatet, der blev vedtaget af Midttrafiks bestyrelse i februar er i april ændret af Letbanerådet, sådan at fordelingen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland er ændret og Midttrafik bidrager med 0,1 mio. kr. Rejsekortet Rejsekortbudgettet er opdelt i fire dele: Investering, renter, afdrag og drift. Investeringsbudgettet indeholder udgifter til udstyr, projektsekretariat, ansvarlige lån og aktier. Renter og afdrag knytter sig til den lånoptagelse, der har været i forbindelse med rejsekortprojektet. Der forventes ingen større ændringer vedrørende investering, renter og afdrag. Projektet følger tids- og betalingsplanen. 8

10 Sammenligning af Rejsekort mellem budget og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal regnskab efter 2. kvartal regnskab efter 3. kvartal Difference i alt (forventet regnskab minus budget) Difference i alt (forventet regnskab minus budget), netto, netto, netto Favrskov ,4% Hedensted ,4% Herning ,9% Holstebro ,9% Horsens ,1% Ikast-Brande ,1% Lemvig ,1% Norddjurs ,4% Odder ,0% Randers ,8% Ringkøbing-Skjern ,6% Samsø ,9% Silkeborg ,7% Skanderborg ,8% Skive ,4% Struer ,5% Syddjurs ,0% Viborg ,2% Aarhus ,5% Region ,6% I alt ,7% Det forventede regnskab for driftsudgifterne er samlet set nedjusteret med samlet 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes et forventet mindre forbrug vedrørende Bus-Tog kundecenter på 0,9 mio. kr., mens der er indregnet en merudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende drift af Rejsekort testsystem. Der forventes endvidere et mindreforbrug i projektsekretariatet vedrørende information og markedsføring. Disse midler overføres til anvendelse i 2016 i forbindelse med den forventede udfasning af klippekort. Detailopgørelser I det følgende er der oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Efter bestilleroversigtener er der forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere. 9

11 Bestillerspecifikke opgørelser og bemærkninger: Favrskov Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Letbanen (forbrug måned 01-09) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering , Finansiering renter , Finansiering afdrag på lån , Drift , Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet som følge af reduceret kørsel på lokalruter på ca. 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. på rabatruter. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Handicapkørsel Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget "Kan-kørsel" Der er opstartet skolekørsel fra august og dermed øges budgettet 2,0 mio. kr. Trafikselskab Letbanesekretariat 10

12 Rejsekort 11

13 Hedensted Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering , Finansiering renter , Finansiering afdrag på lån , Drift , Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto en merudgift på 0,3 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mindre kørsel på både lokal- rabat og telekørsel i forhold til budgettet. Indtægter: Indtægterne ligger ca. 0,4 mio. kr. under budgettet. Årsagen er primært nedgang i salg af skolekort. Handicapkørsel Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget. "Kan-kørsel" Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexture end først antaget. Trafikselskab Rejsekort 12

14 Herning Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering , Finansiering renter , Finansiering afdrag på lån , Drift , Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto mindreudgifter på 1,0 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes reduktioner i rabatkørsel samt 0,3 mio. kr. på bybusser og lokalruter. Kompensation for reduceret kørsel udgør 0,1 mio. kr. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab Handicapkørsel Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget Trafikselskab Rejsekort 13

15 Holstebro Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture Administration i alt , heraf Flexture Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering , Finansiering renter , Finansiering afdrag på lån , Drift , Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto mindreudgifter på 0,7 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på ca. 1,6 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. skyldes faldende udgifter til rabatkørsel som en konsekvens af det 38. udbud. I forhold til budgettet er lokalkørslen øget med 0,6 mio. kr. - bl.a. som følge af, at rute 252 er overgået fra rabat- til lokalkørsel. Dubleringer ventes at falde med ca. 0,2 mio. kr., cross border med 0,2 mio. kr., nedjustering af indeks på 0,16 mio. kr. samt kompensation for reduceret kørsel på 0,05 mio. kr. Indtægter: Der forventes mindreindtægter på ca. 1 mio. kr. Det skyldes primært faldende skolekortindtægter, som følge af indførelse af gratis rabatruter. Handicapkørsel "Kan-kørsel" Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget Trafikselskab Rejsekort 14

16 Horsens Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture Administration i alt , heraf Flexture Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto mindreudgifter på 1,9 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på ca. 1,8 mio. kr., hvor ca. 0,9 mio. kr. skyldes besparelser på rabatruterne. Der ventes færre udgifter på 0,3 mio. kr. på lokalruterne samt 0,4 mio. kr. på de afsatte midler til bybusser. Herudover er der færre udgifter på ca. 0,2 mio. kr. til telekørslen i forhold til budgettet. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Handicapkørsel Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget "Kan-kørsel" Horsens kommune har meddelt de vil stoppe med skolekørsel via Midttrafik pr og dermed nedjusteres forventet regnskab med 1,2 mio. kr. Trafikselskab Rejsekort 15

17 Ikast-Brande Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Udgifter: I forhold til budgettet forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvoraf hovedparten skyldes fald i udgifter på B-kontrakteren fra K14. Handicapkørsel "Kan-kørsel" Trafikselskab Rejsekort 16

18 Lemvig Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Udgifter: Der forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. som hovedsageligt skyldes besparelser på rabatruter fra K14 i forhold til budgetteret. Handicapkørsel "Kan-kørsel" Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.grundet flere flexture end først antaget. Trafikselskab Rejsekort 17

19 Norddjurs Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Letbanen (forbrug måned 01-09) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Ca. 1,3 mio. kr. kan henføres til besparelser på B-kontrakterne og ca. 0,2 mio. kr. er øgede udgifter til rute 352 i forhold til budgettet. Indtægter: Der forventes beskedne mindreindtægter. Handicapkørsel Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.grundet flere flexture end først antaget "Kan-kørsel" Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget. Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort 18

20 Odder Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Letbanen (forbrug måned 01-09) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på 0,1 mio. kr., som skyldes mindreudgifter til rabatkørsel. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Handicapkørsel Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort 19

21 Randers Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Letbanen (forbrug måned 01-09) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto merudgifter på 0,3 mio. kr. Udgifter: Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Indtægter: Der forventes mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet. Handicapkørsel Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. grundet færre kørte ture end først antaget. "Kan-kørsel" regnskab for Randers Skolekørsel er nedskrevet med 1,3 mio. kr. jf. dialog med Randers kommune. Forventningen fra Randers kommune ved budgetlægningen har vist sig at være overvurderet. Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort 20

22 Ringkøbing-Skjern Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Udgifter: Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvoraf mindreudgifter til lokal- og rabatkørsel udgør henholdsvis 0,5 og 0,1 mio. kr. I forhold til budgettet er der en større udgifter til internet i busser samt kompensation i forbindelse med reduceret kørsel - i alt merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Handicapkørsel Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. grundet dyrere turpris end først antaget "Kan-kørsel" Trafikselskab Rejsekort Der er en lav forbrugsprocent vedrørende investeringen. Det skyldes, at udgifter til ekstrabestillinger af udstyr for Ringkøbing-Skjern endnu ikke er opgjort og fordelt til kommunen. Bestillerbidraget vedrørende investeringen på 1,5 mio. kr. indeholder udgifter til udstyr på i alt 1,1 mio. kr. Heraf vedrører de 0,9 mio. kr. ekstrabestillinger. 21

23 Samsø Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture Administration i alt , heraf Flexture Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto mindreudgifter på 0,1 mio. kr. Udgifter: Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes lavere udgifter til kørsel og dublering på henholdsvis 0,1 og 0,05 mio. kr. samt lavere udgift til telekørsel på 0,06 mio. kr. Indtægter: Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt. Handicapkørsel "Kan-kørsel" Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget Trafikselskab Rejsekort 22

24 Silkeborg Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Letbanen (forbrug måned 01-09) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Udgifter: Der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til bybusser og lokalkørsel på henholdsvis 0,5 og 0,3 mio. kr. og mindreudgifter til rabatruter på ca. 0,4 mio. kr. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Handicapkørsel Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget "Kan-kørsel" Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på flexture grundet flere kørte end først antaget Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort Det aktuelle forbrug på investeringen afspejler en samlet status (inklusiv kontantfinansieringen) og bør ikke holdes op imod de 0,6 mio. kr. i budget, da disse kun vedrører det ekstra ansvarlige lån og dermed svarer til det bestillerbidrag kommunen betaler i. 23

25 Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,5 mio. kr., der finansierer udgifter der ligger ud over udgiften det ekstra ansvarlige lån på 0,6 mio. kr. 24

26 Skanderborg Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt heraf Flexture Administration i alt heraf Flexture Nettoudgifter Kan i alt heraf Flexture Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Letbanen (forbrug måned 01-09) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto merudgifter på 0,5 mio. kr. Udgifter: Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr. I forhold til budgettet forventes bybus- og lokalkørsel øget med ca. 0,1 mio. kr. Rabatruterne ventes at falde med ca. 0,4 mio. kr. og dublering og svømmekørsel øges med 0,9 mio. kr. Telekørsel ventes at falde med ca. 0,1 mio. kr. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Handicapkørsel Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. grundet dyrere turpris end først antaget. "Kan-kørsel" Der opstartes lægekørsel i Skanderborg kommune fra maj. Der har ikke tidligere været lægekørsel i Skanderborg og der er derfor ikke budgetteret med dette. Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort 25

27 Skive Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Handicapkørsel "Kan-kørsel" regnskab nedskrives efter aftale med Skive Kommune. Voksen Specialkørsel (SOC CKU) forventer ikke at køre budgetteret antal kørsler. Trafikselskab Rejsekort 26

28 Struer Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på 0,4 mio. kr., hvoraf bybus- og lokalkørsel ventes af falde med ca. 0,1 mio. kr. Rabatkørslen er reduceret væsentligt fra K14 og forventes af falde med ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Handicapkørsel "Kan-kørsel" Trafikselskab Rejsekort 27

29 Syddjurs Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Letbanen (forbrug måned 01-09) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Samlet set er der på lokalruterne et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. På rabatruterne er der et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. som følge af besparelser fra K14. Indtægter: Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Handicapkørsel Der forventes en mindre udgift på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end forventet. "Kan-kørsel" Syddjurs har indmeldt forventning om 5000 ture på ny genoptræningkørsel og dermed opskrives forventet regnskab tilsvarende. Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort 28

30 Viborg Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto merudgifter på 0,4 mio. kr. Udgifter: Der forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr., hvor den overvejende del er på bybusserne. Indtægter: Der forventes mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet. Handicapkørsel merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet dyrere turpris end først antaget. "Kan-kørsel" merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexture end først antaget. Trafikselskab Budgettet forventes overholdt Rejsekort 29

31 Aarhus Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-09) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Billetkontrollen inkl. kontrolafgifter Netto , Letbanen (forbrug måned 01-09) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) , Letbanen i alt , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto et mindreforbrug på ca. 85,8 mio. kr. Udgifter: Der forventes et mindreforbrug på ca. 73,2 mio. kr. - heraf udgør en ekstraordinær tilbagebetaling til Aarhus Kommune 72,2 mio. kr. I det forventede regnskab er der ca flere køreplantimer end budgetteret, men samtidig er det forventede regnskab nedjusteret som følge af faldende indeks. Samlet set vil det forventede regnskab være på ca. 396,4 mio. kr. Indtægter: Der forventes væsentlige merindtægter som følge af fortsat øget salg af kort og billetter i Aarhus-området i årets første 3 kvartaler. Handicapkørsel Det forventede regnskab efter 3. kvartal er nedjusteret med 2 mio. kr. da der køres færre ture end antaget. "Kan-kørsel" Der forventes et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget. Billetkontrol inkl. kontrolafgifter Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. grundet ny aftale Securitas omkring ekstra kontroller. Merudgiften forventes hentet via flere kontrolafgifter. 30

32 Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort Merforbruget på investeringen skyldes, at der er indarbejdet en udsættelse af betaling for udstyr fra til 2015 i budget. Den fordeling der anvendes til fordeling at indkøbt udstyr, ansvarlige lån og projektsekretariat tager ikke højde for dette. Forskellen vil udlignes i 2015, hvor den udsatte betaling falder. 31

33 Region Midtjylland Buskørsel (forbrug måned 01-09) (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-09) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture Administration i alt , heraf Flexture Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture Togdrift (forbrug måned 01 til 06) Udgifter , Indtægter , Drift netto , Anlæg , I alt netto , Trafikselskabet (forbrug måned 01-09) Trafikselskabet (forbrug=andel af budget) , Letbanen (forbrug måned 01-09) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) , Letbanen i alt , Rejsekortet (forbrug måned 01-09) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Busdrift Der forventes netto merudgifter på 7,6 mio. kr. Udgifter: Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. heraf udgør 2,6 mio. kr. mindreudgifter som følge af faldende index og 1,9 mio. kr. lavere udgifter end budgetteret til cross border. De resterende mindreudgifter på 1,0 mio. kr. er en kombination nettomindreudgifter på 1,5 mio. kr. som følge af fald i dubleringskørsel, mindreudgifter som følge af køreplanændringer ved køreplanskiftet i sommers og merudgifter til nord/syd samarbejdet. Endelig er der en efterregulering på 0,5 mio. kr., som konsekvens af manglende afregning af større busser på rute 53, som der ifølge en tillægsaftale i det 26. udbud, med virkning fra 1. april 2012 skulle betales for. Indtægter: Der forventes væsentlige mindreindtægter som følge af større a-conto betaling for bus-tog samarbejdet end forventet ved budgetlægningen. Desuden er indlagt en mindreindtægt som følge af afregning for bus-tog samarbejdet i 2012 på 9 mio. kr. Midttrafik er i dialog med DSB om forholdet. Denne dialog skal afsluttes inden endelig afregning finder sted. På passagerindtægter er der fremgang, som følge af større salg af kort og billetter i Aarhusområdet. 32

34 Kan-kørsel Den tidligere tendens med en øget stigning i patientbefordringen ser nu ud til at være stagneret og det forventede forbrug er dermed nedskrevet med 0,5 mio. kr. Togdrift Udgifter til drift af togtrafik i forventes mindre end budgetteret. Kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres med den årlige udvikling i omkostningsindekset. De seneste indekstal for omkostningsudviklingen tyder på en lavere fremskrivning end forventet. Der forventes færre indtægter end budgetteret. Det skyldes bl.a. sporspærring i perioden majoktober. Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort 33

35 Sydtrafik og Region Syddanmark Kan-kørsel (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Nettoudgifter - kørsel i alt , Administration i alt , Nettoudgifter Kan i alt , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Efter aftale med Fynbus og Sydtrafik betales administrationsomkostningerne efter en ny model som bedre afspejler de kørte ture for hhv. Sydtrafik og Fynbus Fynbus Kan-kørsel (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Nettoudgifter - kørsel i alt , Administration i alt , Nettoudgifter Kan i alt , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Efter aftale med Fynbus og Sydtrafik betales administrationsomkostningerne efter en ny model som bedre afspejler de kørte ture for hhv. Sydtrafik og Fynbus Efter aftale med Fynbus opjusteres forventet regnskab med ture til "Anden kørsel" og dermed justeres forventet regnskab tilsvarende med 47,2 mio. kr. NT Kan-kørsel (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Nettoudgifter - kørsel i alt , Administration i alt Nettoudgifter Kan i alt , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: Der har været kørte ekstraordinært mange ture i marts - deraf en opjustering i forventet regnskab. ALD (Driftsselskabet Aarhus Letbane) Kan-kørsel (bestyrelsen feb. ) Forbrug måned janseptember Forbrug i % af budget 2. kvartal 3. kvartal regnskab 3. kvartal minus budget Rejsekort Nettoudgifter Kan i alt Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab: 34

36 Tabel 1: Midttrafik, forventet regnskab 3. kvartal Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Busdrift Handicap kørsel Kan-kørsel incl. call center Togdrift Trafikselskabet Kontrolafgifter Letbanen sekretariet Letbanen andel af Rejsekort Rejsekortet I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Midttrrafik 1) I alt vedr. Midttrafiks bestillere ALD Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige Total Midttrafik Note: regnskab i Trafikselskabet på 10,1 mio. kr. er mindreforbruget der er overført fra

37 Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 3. kvartal Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto regnskab Difference regnskab Difference regnskab Difference regnskab Difference Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

38 Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 3. kvartal Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto regnskab Difference regnskab Difference regnskab Difference Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt

39 Tabel 4: Kan-kørsel, forventet regnskab 3. kvartal Udgifter Udgifter Udgifter regnskab Difference Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt Note: Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patientbefordring, lægekørsel, specialskolekørsel, flextur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 38

40 Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forventet regnskab 3. kvartal Kørsel i alt Kørsel KAN Kørsel Flextur Administration I alt Administration KAN ADM Flextur I alt kørsel og administration Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt regnskab Kørsel i alt Kørsel KAN Kørsel Flextur Administration I alt Administration KAN ADM Flextur I alt kørsel og administration Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt

41 Tabel 6: Togdrift, forventet regnskab 3. kvartal Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto regnskab Difference regnskab Difference Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen I alt Note: Midttrafik afholder afdrag på gældsbrev til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbrevet vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen. regnskab Difference 40

42 Tabel 7: Trafikselskabet, forventet regnskab 3. kvartal Tabel 10a: Letbanesekretariat Bus-adm. regnskab 3. kvartal Difference Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Overført fra I alt Note:Der er i budget indregnet 2,7 mio kr besparelse fra Rejsekortet i trafikselskabet, som i budgetårene førhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt. 41

43 Tabel 9: Kontrolafgifter, forventet regnskab 3. kvartal regnskab Difference Kontrolafgifter Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune Afskrivninger 0 Kompetence udvikling 0 Billetkontroladministration I alt

44 Tabel 10: Letbane, forventet regnskab 3. kvartal Tabel 10a: Letbanesekretariat regnskab Difference Favrskov Hedensted 0 Herning 0 Holstebro 0 Horsens 0 Ikast-Brande 0 Lemvig 0 Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern 0 Samsø 0 Silkeborg Skanderborg Skive 0 Struer 0 Syddjurs Viborg 0 Aarhus Regionen I alt Tabel 10c: Letbane Rejsekort regnskab Difference ALD I alt

45 Tabel 11: Rejsekort, forventet regnskab 3. kvartal Drift Investering Finansiering - renter Finansiering - afdrag Drift I alt regnskab Difference regnskab Difference regnskab Difference regnskab Difference regnskab Difference Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

46 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat TS , Mulighed for fri rejse for Ungdomskort og off peak rabat i to takstområder Dato 30. oktober Baggrund Midttrafik har igennem længere tid haft et ønske om at sammenlægge Midttrafik Syd og Midttrafik Øst til et takstområde. Baggrunden herfor, er, at Midttrafik Syd er et mindre område, der kun består af Hedensted og Horsens kommune. Derudover har tilbud som ungdomskort og off peak, der kun har gyldighed i et takstområde, haft en beskeden nytteværdi i Midttrafik Syd. DSB ønsker ikke en sammenlægning af de 2 takstområder, da det vil have priskonsekvenser for togkunder mellem især Horsens og de store byder i Midttrafik Øst. DSB har i stedet foreslået at Midttrafik henvender sig til Trafikstyrelsen angående ændring af reglerne for brug af Ungdomskortet og tilbuddet om off peak rabat, således at disse tilbud gælder på tværs af de 2 takstområder. På den baggrund har Midttrafik pr. brev den 24. oktober spurgt Trafikstyrelsen om, hvorvidt styrelsen er indstillet på at: - Ungdomskort udstedt i Midttrafik Syd eller Midttrafik Øst har fri rejsegyldighed i begge områder - Off peak rabat på rejsekort også gælder ved rejser på tværs af de to takstområder. Trafikstyrelsen kan ikke imødekomme Midttrafiks to ønsker. Det er politisk fastsat, at Ungdomskortet kun giver fri rejse i det takstområde, hvor den unge er bosiddende. Derfor kan et ungdomskort udstedt i hhv. Midttrafik Syd eller Midttrafik Øst ikke give fri rejsegyldighed i begge områder, og ligeledes kan styrelsen heller ikke udbetale kompensation herfor. Side 1 (2)

47 Notat Dato 30. oktober Det er ligeledes politisk fastsat, at off peak rabatten gælder for lokale rejser (dvs. inden for et takstområde), hvorfor off peak rabat på rejsekort ikke kan gælde ved rejser på tværs af Midttrafik Syd og Midttrafik Øst. Med venlig hilsen Anne Fischer Olesen, Fuldmægtig Trafikstyrelsen Danish Transport Authority Edvard Thomsens vej 14, 2300 København S Tlf.: Side 2 (2)

48 Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Postadresse: Favrskov Kommune Trafik og Veje Skovvej Hinnerup Tlf Pos Fav Tra Sko 838 Tlf. fav ww 118 Teletaxa Voldum - Ødum, egenbetaling I forbindelse med oprettelsen af 118 Teletaxa Voldum Ødum, oplyste Midttrafik, at det er op til kommunen at fastlægge priser for egenbetaling. Favrskov Kommune sendte 21. august kommunes takster for egenbetaling på den pågældende rute, til Midttrafik. 14. oktober Sagsbehandler: Peter Lundtofte Tlf Sag Pet Tlf. pel Det er besluttet at teletaxaen 118 Voldum-Ødum skal have følgende takster for egenbetaling (indtil videre): Fra 1. september 12. september, gratis, som introduktion af ruten. Fra 15. september og indtil videre er egenbetalingen 10,00 kr. pr. tur eller fremvisning af gyldigt periodekort. Begrundelsen for 10,00 kr. pr. tur ved kontant betaling, er at yde borgeren en form for kompensation, da der ikke opnås rabat på denne del af strækningen når borgeren eksempelvis rejser videre med regional busrute 118 til Aarhus. Teletaxaen dækker 2-zoner, som efter Midttrafiks takster har en pris på 20 kr. for voksen/pensionist, og ved 10-turs klippekort er prisen 14 kr. pr. klip. Personlig henvendelse: Favrskov Kommune Trafik og Veje Torvegade Hammel Sagsnr Dokument nr Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. Per Fav Tra Tor 845 Sag 710 Dok 710 Cpr Favrskov Kommune evaluerer på ruten i løbet af foråret, og tager derefter stilling til om egenbetalingen skal ændres fx i forbindelse med køreplanskiftet til sommer, og evt. med indførelse af nye betalingsmuligheder hos Midttrafiks. Løsningen med teletaxa er et godt supplement til den kollektive trafik, og henvender sig primært til pendlere og uddannelsessøgende, som arbejder eller studerer i Aarhus. Venlig hilsen Peter Lundtofte Projektkoordinator

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk September 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT SEPTEMBER- 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 11. december 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 11. december 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 4. december 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 11. december 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bilag 1: Udbredelse af kommunale transportordninger

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 2. januar 2016 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Kommune 1. behandling / forventet 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9)

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.484.000 (bilag 2) Indtægter -1.299.589-1.196.000-1.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Herning Kommune / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Herning

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal Bilag 1 Dato Journal nr. Sagsbehandler e-mail Telefon 28-08-2017 1-21-2-17 Jakob Munk Tersbøl jamt@midttrafik.dk 87 40 82 66 / forventet regnskab 2. kvartal Samlet budget 2018 og forventet regnskab 2.

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Norddjurs Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000

Læs mere