Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)"

Transkript

1 AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Afbud: John Westensee 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af AAMU-mødet d. 1. juni 2017 (ca. 5 min.) Bilag 1: Referat af AAMU-mødet Dato: 28. september 2017 Ref: LIE Side 1/2 Punkter til drøftelse: 2. Valg til arbejdsmiljøorganisationen (ca. 15 min.) Bilag 2-4: Sagsfremstilling vedr. valg til AMO, tidsplan for Enhedsadministrationen og oversigt over nuværende AMO-struktur i Enhedsadministrationen. Motivering: Valgperioden for den nuværende arbejdsmiljøorganisation udløber ultimo februar Inden valg til arbejdsmiljøorganisationen sættes i gang i januar 2018, skal der tages stilling til evt. behov for justeringer i arbejdsmiljøorganisationen. Endelig beslutning om AMO-struktur for Enhedsadministrationen træffes af universitetsdirektøren. 3. Kommunikation mellem AAMU og LAMU erne i Enhedsadministrationen (ca. 10 min.) Motivering: På baggrund af dialog med LAMU-niveauet har næstformanden i AAMU foreslået, at AAMU drøfter kommunikationen mellem AAMO og LAMU erne. Punkter til mundtlig orientering: 4. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering om arbejdsmiljøsager på vicedirektørområder og i administrationscentrene (ca. 20 min.) Motivering: Udvalgets medlemmer giver en kort orientering om arbejdsmiljøarbejdet i de enheder, de hver især har kendskab til. Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax:

2 AARHUS Punkter til skriftlig orientering (ca. 10 min.): (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.) Side 2/2 5. Status på AT-besøg i Enhedsadministrationen Bilag 5: Oversigt over AT-besøg i Enhedsadministrationen i Oversigten viser de besøg, som Arbejdstilsynet har varslet i samt resultat af gennemførte tilsynsbesøg. 6. Arbejdsmiljøstatistikker for 2. kvartal 2017 Bilag 6-8: Arbejdsmiljøstatistikker for 2. kvartal 2017 Statistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. 7. Status på opfølgning på fysisk APV Bilag 9: Oversigt over opfølgning på fysisk APV i Enhedsadministrationen. Til orientering for udvalget er der udarbejdet en status over opfølgningen på den fysiske APV på baggrund af Rambøll APV-systemet. 8. Status på arbejdsulykker i Enhedsadministrationen Bilag 10: Oversigt over arbejdsulykker i Enhedsadministrationen Eventuelt

3 AARHUS AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 1 Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud: John Westensee og Anne-Marie Bach Dagsorden: 1. Konstituering af udvalget 2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af AAMU-mødet Evaluering af arbejdet i AAMU 4. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering om arbejdsmiljøsager på vicedirektørområder og i administrationscentre 5. Videndeling om AEU s arbejdsmiljøkonference Opfølgning på den årlige arbejdsmiljødrøftelse 7. Status på AT-besøg i Enhedsadministrationen 8. Arbejdsmiljøstatistikker for 1. kvartal Status på opfølgning på fysisk APV 10. Status på arbejdsulykker i Enhedsadministrationen 11. Eventuelt Dato: 16. juni 2017 Ref: LIE Side 1/6 Ad pkt. 1 Konstituering af udvalget Birthe Hestbæk er trådt ind i udvalget i stedet for Ole Rahn, og Søren Nicholson er valgt til ny næstformand. Ad pkt. 2 - Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af AAMU-mødet d. 15. marts 2017 Dagsordenen blev godkendt. Opfølgning på referat: Håndtering af sygefravær har været drøftet i LEA med afsæt i de nye retningslinjer. Vicedirektører og administrationschefer tager det op i egen ledergruppe og LSU/LAMU, hvor det er relevant. Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax:

4 AARHUS Kurser for AU s rengøringspersonale som foreslået af AAMU vil blive drøftet på et af de førstkommende LEA-møder. Side 2/6 Susanna Holm Nielsen ønskede at præcisere udtalelsen under punkt 2 vedrørende psykologisk rådgivning, idet pointen var, at man ikke behøver at være så kritisk ift. antallet af rådgivningsforløb, idet disse også meget vel kan have forebyggende effekt. Punkter til drøftelse: Ad pkt. 3 Evaluering af arbejdet i AAMU I forhold til udvalgets sammensætning og størrelse fandt medarbejderrepræsentanterne, at den brede sammensætning fungerer godt, og at der ikke er behov for at udvide antallet af medlemmer af udvalget. Arnold Boon var enig og tilføjede, at man kan søge at undgå, at der er flere repræsentanter fra samme område. Bliver der behov for mere indgående kendskab til konkrete sager, som kommer på dagsordenen, kan en repræsentant ad hoc inviteres. Derimod fandt medarbejderrepræsentanterne, at der er behov for at styrke kommunikationen fra udvalget og i højere grad inddrage de områder i ENH, som ikke er repræsenteret i AAMU. De vil derfor i første omgang som et éngangstiltag - skrive til næstformændene for LAMU erne med opfordring til at komme med input til AAMU s dagsordener. Der var enighed om at arbejde på en styrkelse af kommunikationen fra udvalget. Ift. udvalgets arbejdsform og de enkelte udvalgsmedlemmers bidrag og ansvar var der enighed om, at alle udvalgsmedlemmer har ansvar for at videreformidle både til og fra AAMU. Det kræver tid at nå ud og tale med andre end de nærmeste kollegaer. For at det kan lade sig gøre, er der brug for opbakning og forståelse fra ledere og kollegaer for, at udvalgsmedlemmerne bruger den fornødne tid. Arnold Boon lovede at tage det op i LEA-kredsen. Ole Jensen sagde, at også lederrepræsentanterne i udvalget har vanskeligt ved at nå rundt og få input uden for egen enhed. Han fandt derfor, at det kunne være en god idé generelt at inddrage LEA mere i arbejdet i AAMU. Der var enighed om, at der på AAMU-møderne skal være den fornødne tid til drøftelse. Det blev aftalt, at formandskabet fremover holder et kort formøde, inden endelige dagsorden fastlægges. I relation til mødernes form og indhold blev det efter en kort drøftelse konkluderet, at det ikke har den store betydning, om HAMU-møderne kommer før AAMU-møderne eller omvendt, når blot man husker at bringe relevante punkter videre.

5 AARHUS Arnold Boon sagde, at AAMU s opgave er at tilse, at arbejdsmiljøet i ENH bliver håndteret på et ordentligt niveau overordnet set samt at tage emner af fælles interesse op. Hovedvægten i arbejdsmiljøarbejdet ligger decentralt og foregår derfor bedst i de enkelte enheder. Side 3/6 AAMU ønsker et tættere samarbejde med ASU om de temaer, som er fælles for de to udvalg. Der var enighed om at forsøge at få arrangeret 1-2 årlige fælles møder med ASU. Det kan f.eks. være som trip-trap-møder (først AAMU-møde, dernæst fællesmøde og til slut ASU-møde), hvor der forinden holdes et formøde med formandskaberne. Fælles temaer kan f.eks. være drøftelse af den årlige arbejdsmiljøstatistik og APV. På sidste møde blev det foreslået at rykke den årlig arbejdsmiljødrøftelse til december mødet i stedet for som nu marts mødet. Der var ikke umiddelbart tilslutning til forslaget bl.a. fordi nogle funktioner har særlig travlt i slutningen af året, og fordi de enkelte enheder allerede har tilrettelagt dette års udvalgsmøder. Det blev aftalt, at AAMU indtil videre også i 2018 har den årlige arbejdsmiljødrøftelse på marts mødet, men at udvalget drøfter sagen igen på mødet d Der var tilfredshed med sekretariatsbetjeningen. Punkter til mundtlig orientering: Ad pkt. 4 Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering om arbejdsmiljøsager på vicedirektørområder og i administrationscentre Susanna Holm Nielsen sagde, at medarbejderne oplever, at der er blevet igangsat lidt rigeligt med optimerings- og effektiviseringsprocesser. Det er meget at kapere i en i forvejen travl hverdag. Hun tilføjede, at procesoptimering ikke nødvendigvis behøver at komme fra store processen, men lige så godt kan komme, ved at den enkelte medarbejder løbende har et kritisk øje på egne arbejdsprocesser. Arnold Boon noterede sig beskeden og bakkede op om synspunktet om kritiske øjne på egne arbejdsprocesser. Han tilføjede, at det handler om at finde den passende balance mellem at kunne håndtere udvikling og drift samtidig. Kan man ikke det, fastholdes ineffektive processer. Det, som giver pres her og nu, skaber luft på sigt. Søren Nicholson sagde, at det er en udfordring, at rengørings og driftsmedarbejdere ikke altid bliver inddraget i forbindelse med bygningsrenovering og nybygning. Det betyder, at man ikke i alle tilfælde får den bedste drift af bygningerne efterfølgende.

6 AARHUS Arnold Boon lovede at tage spørgsmålet med i LEA og til næste møde undersøge, om der findes screeningsprojekter ift. arbejdsmiljø. Tilsvarende problemstilling gælder ift. anskaffelse af IT-systemer, hvor antallet af klik skal søges minimeret. Side 4/6 Birthe Hestbæk fortalte, at AU IT som et af flere elementer i indsatsen imod stress har haft besøg af en konsulent fra AU HR, hvilket har været en succes. Ad pkt. 5 Videndeling om AEU s arbejdsmiljøkonference 2017 Lizzi Edlich orienterede kort om workshoppen vedr. langtidsfriske arbejdspladser, hvor en af pointerne var, at 0 sygedage ikke nødvendigvis var det optimale, idet undersøgelser havde vist, at medarbejdere, som går syge på arbejde, ofte også er dem, der ender med at få en langtidssygemelding. Susanna Holm Nielsen fortalte om workshoppen om anerkendelse, hvor nogle af pointerne var, at folk er forskellige og derfor skal anerkendes forskelligt, samt at den enkelte medarbejder har et væsentligt medansvar for eget arbejdsmiljø. Ole Jensen havde hæftet sig ved orienteringen om AAU s APV-model, hvor de i stedet for en stor undersøgelse hvert 3. år foretager løbende og mundtlige reviews af institutterne. Det er en anderledes men ikke mindre ressourcekrævende måde at lave APV på. Program for AEU s arbejdsmiljøkonference vedhæftes referatet. AAMU s medlemmer får tilgængelige slides tilsendt. Andre kan kontakte Lizzi Edlich, hvis der er slides, de er interesseret i. Ad pkt. 6 Opfølgning på den årlige arbejdsmiljødrøftelse HAMU/HSU tema og god omgangstone: HAMU/HSU formandskaberne har drøftet et fælles initiativ. Da meget allerede foregår lokalt, vil der blive tale om et enkelt initiativ, hvor rektor sætter kursen, og der derefter sker drøftelse i UL og Akademiske Råd samt i fakultetsledelser, institutledelser og administrative ledelser. Omdrejningspunktet vil være, hvordan man vil sikre god omgangstone ud fra fælles skabelon med oplæg og forslag til konkrete handlinger. Dekaner/direktør følger op løbende med enheder, hvor der er problemer. Der vil være tilbud om åbne og frivillige workshops for medlemmer af SU- og arbejdsmiljøorganisationen. Initiativet afrundes ifm. næste APV. AU HR arrangerer en række kurser som opfølgning på den psykiske APV. Desværre har tilslutningen ikke været stor, så flere af kurserne har måttet rykkes til efteråret. Susanna Holm Nielsen foreslog, at kurserne annonceres bredere.

7 AARHUS Søren Nicholson spurgte, om det ville være muligt at finansiere supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter af en central pulje. Arnold Boon svarede, at han principielt var imod centrale puljer, men at han gerne over for LEA vil understrege, at arbejdsmiljørepræsentanter skal have mulighed for at få den fornødne efteruddannelse. Side 5/6 Arnold Boon oplyste, at der overvejes konkrete løsninger af indeklimaproblemerne i AU IT, en mulighed er at flytte til andre bygninger. Punkter til skriftlig orientering: Ad. Pkt. 7 - Status på AT-besøg i Enhedsadministrationen Der blev omdelt et revideret bilag, ellers ingen bemærkninger. Ad pkt. 8 Arbejdsmiljøstatistikker for 1. kvartal 2017 Udvalget hæftede sig ved, at sygefraværet er steget lidt. Arnold Boon sagde, at LEA allerede har ageret på det, jf. pkt. 2. Desuden blev det bemærket, at det er positivt, at der kun har været 2 arbejdsulykker i 1. kvartal. På baggrund af bemærkninger til sygefraværstallene for Administrationscenter Arts fortalte Ole Jensen, at de i administrationscentret arbejder med det. Et af initiativerne er at drage læring af, hvordan Randers kommune er lykkedes med at rykke fra en plads i bunden hvad angår sygefravær til nu at ligge 3. bedst. Endvidere arbejder Administrationscenter Arts på at formulere en sygefraværspolitik. Ole Jensen vil dele relevante erfaringer fra Randers kommune med AAMU. Ad pkt. 9 Status på opfølgning på fysisk APV Der er fortsat en del åbne sager i Rambøll APV-systemet. Det er opfattelsen, at der arbejdes godt med opfølgning på den fysiske APV rundt i de enkelte enheder, men at det blot kniber med at få registreret sagerne som færdigbehandlede. Derfor mindes der endnu engang om, at alle problemer i handleplansystemet skal tilknyttes en handleplan eller løses uden en handleplan tilknyttet, samt at alle handleplaner skal registreres som afsluttet i systemet. Ad pkt. 10 Status på arbejdsulykker i Enhedsadministrationen Oversigten blev taget til efterretning.

8 AARHUS Side 6/6 Ad pkt. 11 Eventuelt Susanna Holm Nielsen fortalte, at ST har lavet en stressfolder, som vil blive omdelt til alle medarbejdere på ST. Desuden har ST udarbejdet en stressfolder, som henvender sig til lederne. Hensigten er at få talt om, hvad man kan gøre for hinanden i relation til stress. Link til folderne Ole Jensen fortalte, at en gruppe medarbejdere i Administrationscenter Arts i en periode har haft et konsulentfirma til at foretage en stressmonitorering, hvor medarbejderne hver måned har skullet svare på en række spørgsmål, som tilsammen giver en score ift. hvor stresset man er. Ligger medarbejderen i rød zone, bliver vedkommende kontaktet af en af firmaets konsulenter. Resultatet er, at stressniveauet i enheden er faldet. Enkelte medarbejdere har ønsket at fortsætte i ordningen, mens størstedelen ikke længere føler et behov for det.

9 Sagsfremstilling AARHUS Dato: 25. september 2017 Side 1/2 AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 2 Mødedato: 5. oktober 2017 Møde: Møde i AAMU Punktejer: Arnold Boon Gæst: Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) x Emne Struktur for ENH s arbejdsmiljøorganisation og valg/udpegning til AMO Resumé Den nuværende arbejdsmiljøorganisation (AMO) på AU er fungerende til og med den Evt. ændringer i struktur for AMO i ENH skal være på plads senest den af hensyn til det efterfølgende valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Medarbejdere kan opstille til valg som arbejdsmiljørepræsentant inden den Valg af arbejdsmiljørepræsentanter og valg til udvalgene samt udpegning af arbejdsledere til udvalgene starter i januar måned Den nye AMO vil have funktionsperioden Indstilling Det indstilles, at AAMU drøfter: 1. hvorvidt der er behov for ændringer i AAMU. 2. om den nuværende LAMU struktur er optimal, eller om der er behov for ændringer i organisering af LAMU. 3. om den nuværende AMG struktur er optimal, eller om der er behov for ændringer. Sagsfremstilling Arbejdsmiljøorganisationen i ENH er organiseret i tre niveauer og består af Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU), 8 Lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) og 20 Arbejdsmiljøgrupper (AMG). Oversigt over Enhedsadministrationens (ENH) arbejdsmiljøorganisation (AMO) er vedlagt. Som udgangspunkt består et arbejdsmiljøudvalg af 1 formand, 2 arbejdsledere og 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Det kan imidlertid omfatte flere personer, såfremt forholdene taler for dette, fx pga. enhedens størrelse, kompleksitet, arbejdsmiljøbelastning, sikring af kommunikations-flow i enheden, kontakt til medarbejdere etc. Det nuværende AAMU består af formand (direktør), 2 arbejdsledere samt 4 arbejdsmiljørepræsentanter. Den nuværende repræsentation betyder, at AU Øk & Byg, AU Uddannelse samt Administrationscenter HE ikke er repræsenteret i AAMU. Det indstilles, at AAMU drøfter, hvorvidt der er behov for ændringer af AAMU s sammensætning. ENH har på nuværende tidspunkt 8 LAMU og 20 AMG. AU HR og US har ikke noget LAMU, men alene AMG. Det indstilles, at AAMU drøfter, om den nuværende LAMU struktur er optimal, eller om der er behov for ændringer i organisering af LAMU. En AMG dækker én eller flere sektioner/afdelinger/grupper under et administrationscenter/vicedirektørområde/us, og består af en arbejdsleder, der er udpeget af administrationschefen/vicedirektøren, og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt af medarbejderne.

10 Sagsfremstilling AARHUS Dato: 25. september 2017 Side 2/2 Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i AMO ud fra et nærhedsprincip. AMO skal kunne løse sine opgaver tilfredsstillende ift. ledelsesstruktur, øvrige struktur herunder geografi, arbejdets art, farlighed, arbejdets organisering samt andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne. På AU er det vejledende, maksimale antal medarbejdere, som hver AMG skal dække, 100. Det indstilles, at AAMU drøfter, om den nuværende AMG struktur i ENH er optimal, eller om der er behov for ændringer. Lokale drøftelser LEA vil på et møde i oktober have tilsvarende drøftelse af ENH s AMO-struktur, hvorefter de enkelte LAMU formænd vil tage initiativ til, at enhedens AMO-struktur drøftes med LAMU. Detaljeret information om AMOvalg på AU fremgår af valghjemmesiden og vil endvidere blive kommunikeret direkte til LAMU-formændene ultimo november. ENH s arbejdsmiljøkontaktperson i AU HR, Lizzi Edlich, står også til rådighed med råd og vejledning. Senest d skal hver enhed i ENH sende følgende oplysninger til Navn på nye/fortsættende arbejdsmiljøgrupper i enheden Antal pladser i de enkelte arbejdsmiljøgrupper (fordelt på AML og AMR) Navn på arbejdsleder for de enkelte arbejdsmiljøgrupper Navn på formand for LAMU Endelig beslutning om ENH s AMO-struktur træffes af universitetsdirektøren ultimo november Kommunikation Drøftelse af AMO-struktur i administrationscentre og vicedirektørområder initieres af den enkelte vicedirektør/administrationschef. Information om det forestående valg til AMO vil medio oktober blive formidlet til LAMU erne i ENH sammen med den sædvanlige opfølgningsmail fra AAMU-mødet. Vejledning vedr. afholdelse af AMO-valg vil ultimo november blive sendt til alle LAMU-formænd/institutledere. Sagsbehandler Lizzi Edlich, AU HR. Involvering Den overordnede tidsplan for valg til arbejdsmiljøorganisationen godkendes af HAMU d LAMU erne inddrages i drøftelse af AMO-strukturen i egen enhed. Tidsfrist 24. november 2017: Hver enhed indsender de i sagsfremstillingen nævnte oplysninger. Bilag Bilag A: Foreløbig tidsplan for valg til AMO i Enhedsadministrationen Bilag B: Oversigt over AMO i Enhedsadministrationen.

11 Valg til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) AARHUS AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 3 Dato: 28. september 2017 Bilag A: FORELØBIG TIDSPLAN FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN Fase 1: Kommunikation, lokale drøftelser og ledelsesudpegning 5. oktober 2017 Møde i AAMU. Orientering om overordnet tidsplan (godkendt af HAMU) samt tidsplan og proces for Enhedsadministrationen. Drøftelse af AAMU s sammensætning. 11. oktober 2017 Møde i LEA. Orientering om tidsplan og proces for Enhedsadministrationen samt drøftelse af AMO i ENH, herunder ledelsesrepræsentation. Medio oktober 2017 Orientering til LAMU er i Enhedsadministrationen om seneste AAMUmøde herunder orientering om det forestående valg. Desuden orienteres om AMO-valget via UL s nyhedsbrev og Nyt om arbejdsmiljø. 12. oktober-23. november 2017 Lokal drøftelser af AMO struktur og størrelse i de enkelte LAMU er. 24. november 2017 Ønsker/forslag til AMO struktur og størrelse for eget administrationscenter/vicedirektørområde samt navne på arbejdsledere i arbejdsmiljøgrupper og formænd for LAMU sendes til 29. november 2017 Det samlede forslag til AMO for ENH godkendes af direktøren. Ultimo november 2017 Alle LAMU-formænd/institutledere på AU modtager vejledning vedr. afholdelse af AMO-valg inkl. mailskabelon til medarbejdere og nuværende AMR, opstillingsblanket og link til valghjemmesiden. Fase 2: Kandidatopstilling 6. december januar 2018 Opstillingsperiode for kandidater, som ønsker valg til AMO. Medarbejdere med ønske om at blive arbejdsmiljørepræsentant giver besked til AU HR via postkassen Fase 3: Valg til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg januar 2018 Periode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne. 24. januar-9. februar 2018 Periode for udpegning af ledere til LAMU. Lederrepræsentanter til LAMU udpeges blandt arbejdsmiljølederne i arbejdsmiljøgrupperne. 29. januar-6. februar 2018 Periode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til LAMU. Disse vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdsmiljøgrupperne. 22. februar-6. marts 2018 Periode for udpegning af ledere til FAMU og AAMU. Ledelsesrepræsentanter til FAMU/AAMU udpeges blandt ledelsesrepræsentanterne i LAMU erne. 26. februar-2. marts 2018 Periode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til FAMU og AAMU. Disse vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i LAMU erne. 1. marts 2018 Funktionsperiode for de valgte arbejdsmiljørepræsentanter og for de udpegede ledere til arbejdsmiljøgrupperne begynder. Funktionsperioden er 3 år marts 2018 Periode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til HAMU. Disse vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i FAMU og AAMU. Udvikling & Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax: Web:

12 Valg til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) AARHUS Dato: 28. september 2017 Fase 4: Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen 2. kvartal 2018 Temamøde for arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg kvartal 2018 Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ny udpegede ledere. Datoer offentliggøres på valghjemmesiden i efteråret De vigtigste datoer: 24. november 2017 Frist for indsendelse af forslag/ønsker om lokal AMO-struktur samt udpegning af ledelsesrepræsentanter. 3. januar 2018 Frist for opstilling af arbejdsmiljørepræsentant-kandidater. 26. januar 2018 Frist for at stemme til valg af arbejdsmiljørepræsentanter. 15. marts 2018 Den nye arbejdsmiljøorganisation er på plads. Denne tidsplan er foreløbig. Der kan ske ændringer som følge af beslutninger truffet på HAMU-mødet d Udvikling & Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax: Web:

13 AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 4 BILAG B: ARBEJDSMILJØ- ORGANISATIONEN I ENHEDSADMINISTRATIONEN AARHUS AAMU-MØDE 5. OKTOBER 2017 LIZZI EDLICH 6. SEPTEMBER 2017 UDVIKLINGSKONSULENT

14 AMO I ENHEDSADMINISTRATIONEN Enkelte steder er der vakante pladser 1 AAMU: 8 LAMU: 20 AMG: 3 ledere og 4 medarbejdere 23 ledere og 32 medarbejdere 21 ledere og 39 medarbejdere AARHUS AAMU-MØDE 5. OKTOBER 2017 LIZZI EDLICH 6. SEPTEMBER 2017 UDVIKLINGSKONSULENT

15 AMO I ADMINISTRATIONSCENTRENE Antal medarbejdere pr : ACA: 206 (2 AMG) ACBSS: 278 (2 AMG) ACHE: 204 (2 AMG) ACST: 379 (5 AMG) AAMU: 3 ledere 4 medarbejdere Total antal medarbejdere stammer fra seneste sygefraværsstatistik. Antal medarbejdere i hver AMG stammer fra seneste APV. Der kan derfor være uoverensstemmelse, hvis man lægger tallene sammen. Adm.center Arts LAMU: 3 ledere 5 medarbejdere Adm.center HE LAMU: 3 ledere 6 medarbejdere Adm.center Aarhus BSS LAMU: 3 ledere 6 medarbejdere Adm.center ST LAMU: 3 ledere 3 medarbejdere AMG 1: 1 AML 3 AMR AMG 2: 1 AML 2 AMR AMG 1: 1 AML 3 AMR AMG 2: 1 AML 3 AMR AMG 1: 1 AML 3 AMR AMG 2: 1 AML 3 AMR AMG 1: 1 AML 1 AMR AMG 2: 1 AML 2 AMR AMG 3: 1 AML 2 AMR AMG 4: 1 AML 1 AMR AMG 5: 1 AML 1 AMR AMG 1 kontor dækker: HR, Udd., F&T, Økonomi (135 medarb.) AARHUS AMG 2 teknik og service dækker: IT og Byg (84 medarb.) AMG 1 parken dækker: Byg, IT, Udd., Komm. (130 medarb.) AMG 2 Katrinebjergvej dækker: HR, Økonomi, Forskerudd., Fak.sek. (64 medarb.) AMG 1 dækker: Bygning/drift (85 medarb.) AAMU-MØDE 5. OKTOBER 2017 AMG 2 Adm. dækker: Økonomi, HR, Ph.d., IT, Eksterne Relationer, Studier, Kommunikation (175 medarb.) LIZZI EDLICH 6. SEPTEMBER 2017 UDVIKLINGSKONSULENT AMG 1 dækker: Roskilde (30 medarb.) AMG 2 dækker: Foulum, Årslev, Flakkebjerg (58 medarb.) AMG 3 dækker: Aarhus, Silkeborg og Kalø IT og kontor (216 medarb.) AMG 4 dækker: ST Byg 1 og 2 (uni.parken) (55 medarb.) AMG 5 dækker: ST Byg 3 og 6 (IT-byen og Navitas) (58 medarb)

16 AMO I VICEDIREKTØROMRÅDERNE AAMU: 3 ledere 4 medarbejdere Antal medarbejdere pr : AUFE: 104 (2 AMG) AUHR: 58 (1 AMG) AUIT: 131 (2 AMG) AUUDD: 260 (2 AMG) AUØK: 142 (1 AMG) US: 36 (1 AMG) AU FE LAMU: 3 ledere 2 medarbejdere AU HR Ingen LAMU AU IT LAMU: 2 ledere 4 medarbejdere AU Udd. LAMU: 3 ledere 4 medarbejdere AU Øk & Byg LAMU: 3 ledere 3 medarbejdere US Ingen LAMU AMG 1: 1 AML 1 AMR AMG 2: 1 AML 1 AMR AMG: 1 AML 1 AMR AMG 1: 1 AML 2 AMR AMG 2: 1 AML 2 AMR AMG 1: 1 AML 1 AMR AMG 2: 2 AML 3 AMR AMG: 1 AML 3 AMR AMG: 1 AML 1 AMR AMG 1 dækker: Frederikshus 1445, 1448 (20 medarb.) AMG 2 dækker: Bygning 5128, 5360, 1630, 1651 og Emdrup (78 medarb.) AMG dækker: Jens Baggesens Vej og Roskilde (58 medarb.) AMG 1 dækker: System og udvikling, IT-stab (65 medarb.) AMG 2 dækker: Drift og teknologi, FA-support (77 medarb.) AMG 1 dækker: Uddannelse Emdrup (25 medarb.) AMG 2 dækker: Uddannelse Aarhus (206 medarb.) AMG dækker: Økonomi og Bygninger 142 medarb.) AMG dækker: US (36 medarb.) AARHUS AAMU-MØDE 5. OKTOBER 2017 LIZZI EDLICH 6. SEPTEMBER 2017 UDVIKLINGSKONSULENT

17 Status pr på AT-besøg i Enhedsadministrationen (besøg anmeldt i 2016) AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 5 Grøn smiley Gul smiley Påbud AT overvejer påbud Afventer tilsynsbesøg Ikke AU-adresse Andet Varslingsperiode P-nummer Adresse Aktuel status Bygning 1445, 1448, Fredrik Grøn smiley Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus Bygning 5360, Finlandsgade 29, 8200 Aarhus N Grøn smiley AT fået besked om, at der ikke er medarbejdere på adressen p.t. (sidder i nr. 27) Eventuelt tidligere påbud Årsag til påbud/vejledning Fakultet Institutter Adm Enhed Vejledning om forebyggelse af stor arbejds-mængde og tidspres i "Optag" Enhedsadm Adm.center BSS Adm.center Arts Adm.center ST FA, AU Uddannelse FA, Kommunikation FA, Forskning/Ekst.Rel. FA, Forskning/Ekst.Rel Bygning 1431, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Grøn smiley Arts HE Dekanatet, Arts Dekanatet, HE Enhedsadm Rektoratet Uni.led. Stab Blichers Alle 20, 8830 Tjele og Gul smiley vedrører ikke forhold i administrationen. ST Husdyrvidenskab Molekylærbiologi og Genetik DCA Fødevarer Agroøkologi ICROFS Ingeniørvidenskab Kvægforskningscentret Enhedsadm Adm.center ST FA, AU IT Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev Grøn smiley ST Fødevarer Enhedsadm Adm.center ST

18 Status pr på AT-besøg i Enhedsadministrationen (besøg anmeldt i 2016) Tuborgvej 164, København NV Bygning 3410, Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C Roskilde, Frederiksborgvej , 4000 Roskilde Bygning , Jens Chr.Skous Vej 7, Aarhus C Grøn smiley Arts DPU Enhedsadm FA, AU IT FA, Forsk. & Ekst.Rel. FA, AU HR FA, AU Uddannelse Adm.center BSS Adm.center Arts Grøn smiley HE Institut for Folkesundhed Enhedsadm FA, AU Uddannelse Overvejer påbud og AT overvejer påbud. Høring pågår. Forholdene vedrører de to institutter på adressen og ikke de administrative enheder. ST Bioscience, Miljøvidenskab, DCE, Geoscience Enhedsadm FA, AU HR FA, AU IT Adm.center ST Grøn smiley Arts IKS Enhedsadm Adm.center AR Bygning 5220 og 5221, Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Grøn smiley Aarhus N Enhedsadm FA, AU HR Bygning 5123, Helsingforsgade 10, Aarhus N Kalø, Grenåvej 14, Rønde Bygning 1485, Jens Chr.Skous Vej 2, Aarhus C NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C Bygning , Høegh- Guldbergs Gade 6B, 8000 Aarhus C Fuglesangs Allé 26, Aarhus V Vejlsøvej 25, Silkeborg Grøn smiley Enhedsadm FA, AU IT Grøn smiley Påbud Grøn smiley Grøn smiley AT har givet en vejledning til instituttet. ST Bioscience, DCE Enhedsadm Adm.center ST Påbud gælder IKK: Skærmarbejdsplads skal indrettes i lok 636. Frist Arts IKK Enhedsadm Adm.center AR AT har givet vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. ST HE ST Ingeniørvidenskab, Ingeniørhøjskolen AIAS, Center for Sundhedssamarbejde, Bioscience Enhedsadm Enhedsadm Grøn smiley Enhedsadm Grøn smiley ST FA, AU Uddannelse Adm.center ST FA, AU Forskning og Eksterne Relationer FA, AU Økonomi og Bygninger Bioscience, Miljøvidenskab, DCE Enhedsadm Adm.center ST

19 Status pr på AT-besøg i Enhedsadministrationen (besøg anmeldt i 2016) Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, Slagelse Grøn smiley ST Molekylærbiologi og Genetik, Agroøkologi Enhedsadm AU Uddannelse, Adm.center ST Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C AT har aflyst besøg, da der ikke er AU ansatte på adressen Bygning 5335, Finlandsgade Grøn smiley Aarhus N 2016 Enhedsadm AU uddannelse Bygning 1520, , Ny Munkegade Vennelyst Boulevard 9, Aarhus C Grøn smiley ST Enhedsadm Adm.center ST Odontologi Grøn smiley 20 Det lægevidenskabelige HE studienævn Enhedsadm Adm.center HE

20 Status pr på AT-besøg i Enhedsadministrationen (besøg anmeldt i 2017) Grøn smiley Gul smiley Påbud AT overvejer påbud Afventer tilsynsbesøg Ikke AU-adresse Andet Varslingsperiode P-nummer Adresse Aktuel status Eventuelt tidligere påbud Årsag til påbud/vejledning Fakultet Institutter Adm Enhed Grøn smiley uden bemærkninger AT genbesøg Bygning 1445, 1448, Fredrik opfølgning på Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus besøg Enhedsadm AU Uddannelse NAVITAS, Inge Lehmanns Afventer tilsynsbesøg ST ENG, ASE, Gade 10, 8000 Aarhus C Enhedsadm Foulum, Blichers Alle 20, Afventer tilsynsbesøg Frederiksborgvej 399, Roskilde Afventer tilsynsbesøg Grenåvej 14, 8410 Rønde ST ANIS, AGRO, ICROFS, DCA, FOOD, MBG, Enhedsadm. Afventer tilsynsbesøg ST ENVS og BIOS Enhedsadm. ST BIOS DCE Enhedsadministra tionen Administrationscenter ST AU Uddannelse - AU Library Administrationscenter ST AU Uddannelse - AU Library Administrationscenter ST AU IT AU HR BIOS, DCE, Arctic Research Centre, Administrationscenter ST

21 AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 6 Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 5. oktober Møde: Møder i hhv. AAMU og ASU Punktejer: Arnold Boon Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik for Q Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) x Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet Q indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Indstilling Det indstilles, at arbejdsmiljøudvalgene anvender arbejdsmiljøstatistikken som grundlag for den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Herunder, man arbejder på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, sygefraværsdage og samt reducere årsagerne til, at medarbejdere på Aarhus Universitet har brug for psykologisk rådgivning. Sagsfremstilling Arbejdsmiljøstatistikken for Q er vidensgrundlag for den forebyggende og opfølgende indsats i arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg. Arbejdsmiljøstatistikken indeholder arbejdsmiljønøgletal for psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Statistikkerne giver et overblik over udviklingen i forbruget af psykologisk rådgivning, antallet af arbejdsulykker og sygefraværsniveauet. På aggregeret niveau giver statistikken et billede af tilstanden af dele af arbejdsmiljøet, men det lokale kendskab til det daglige og nære arbejdsmiljø er vigtigt for at analysere udviklingen og hermed danne grundlag for forebyggende tiltag. Arbejdsmiljøstatistikken indgår som minimum i dagsordenen på et HSU- og et HAMU-møde i hvert kalenderår. AAMU og ASU har arbejdsmiljøstatistikkerne til drøftelse én gang om året, når årsstatistikken foreligger. Herudover fremlægges arbejdsstatistikkerne til orientering. Kommunikation Udvalg på fakultets- og institutniveau har ansvaret for, at formidle arbejdsmiljøstatistikken til alle relevante fora inden for eget område. Sagsbehandler Udviklingskonsulent Martin Keis Kristensen, AU HR Involvering Ledelse, arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg i overensstemmelse med lokale aftaler. Bilag Bilag 1: FAMU FSU Arbejdsmiljøstatistik Q Bilag 2: Q Sygefravær AU

22 AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 7 ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR AU AARHUS AU HR AUGUST 2017

23 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Enhedsadm. Øvrige 1 AU Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige AU Q Q Q Q Q Q Kommentarer I Q er der igangsat 55 rådgivningsforløb. I forhold til Q er det en forøgelse på 1 forløb. Generelt ses en stigning ift. samme kvartal i De 55 forløb omfattede både anonyme og visiterede rådgivningsforløb. Et lavt forbrug af psykologisk rådgivning vil næsten pr. definition være et succeskriterie, da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil imidlertid oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær, end hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer, eller hvis problemerne først håndteres på et senere tidspunkt. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over udviklingen i rådgivningsforløb og årsagerne til behovet for rådgivning. AU AARHUS AUGUST

24 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - RÅDGIVNINGSOMRÅDER Rådgivningsområder Q Q Q Q Q Q Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Karriere- og jobusikkerhed* Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer Andet* AU Rådgivningsområder Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) 7% 12% 10% 17% 21% Karriere- og jobusikkerhed* % Afskedigelse 1% 14% 2% 5% 1% Samarbejdsproblemer 9% 6% 9% 13% 16% Voldsomme hændelser 4% 7% 10% 5% 6% Stress/udbrændthed 79% 57% 65% 52% 50% Angst/Depression 0% 1% 1% 5% 1% Misbrug 0% 0% 0% 1% 0% Relationsproblemer 0% 2% 1% 3% 1% Helbredsproblemer 0% 1% 0% 2% 1% Andet* % AU 100% 100% 100% 100% 100% *Ny kategori fra Q Kommentarer Det hyppigste rådgivningsområde er fortsat Stress/udbrændthed, som udgør 50% af henvendelserne i Der er tale om et lille fald i sammenligning med Rådgivningsområdet samarbejdsproblemer og funktionsproblemer har haft en stigning fra 2015 til 2017; både kvartalsvis og for de samlede år. AU AARHUS AUGUST

25 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - FORBRUG AF RÅDGIVNINGSFORLØB Antal rådgivnings- forløb pr. 100 medarbejdere Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige AU ,13 0,82 0,34 0,52 0,7 0 0,6 Q ,74 0,64 0,04 0,31 0,85 0 0,43 Q ,73 0 0,3 0,66 0,73 0 0,51 Q ,65 0 0,3 0,69 0,61 0 0,48 Q ,85 1,5 0,34 0,54 0,66 2,17 0,66 Total ,31 1,14 0,46 0,85 1,04 0,54 0, til ,18 0,32 0,12 0,33 0,34 0,54 0,26 Q ,03 0,77 0,44 0,66 0,55 0,00 0,63 Q ,52 0,88 0,31 0,74 0,89 0,00 0,64 Udregningseksempel: AU Q4 2015: 67 forløb/8772 ansatte = 0,76 henvendelse pr. 100 ansatte. Kommentarer Tallene i nærværende tabeller udtrykker antal henvendelser pr 100 ansatte. Det vil f.eks. sige, at for hver 100 ansatte er der 0,64 henvendelser i Q for hele AU. Data om antal ansatte er hentet fra sygefraværsstatistikken. Der er sket en generel stigning på 0,13 i forbrug af rådgivningsforløb fra Q til Q2 2017, fordelt på forløb pr. 100 ansatte. På næste side fremgår fakulteternes og Enhedsadministrationens forbrug af rådgivning opdelt på institutter/centre/ administrationscentre/vicedirektørområder. Udvikling i andel af rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige AU % 8% 8% 32% 35% - 100% % 7% 19% 32% 29% - 100% % 14% 15% 26% 24% 0% 100% % 11% 13% 32% 28% 1% 100% Q % 13% 19% 31% 19% 0% 100% Q % 15% 13% 35% 29% 0% 100% AU AARHUS AUGUST

26 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2017 Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total CUDIM Institut for Kultur og Samfund Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Institut for Kommunikation og Kultur Øvrige Total Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total Center for Undervisning og Læring Institut for Forretningsudvikling og Teknologi Institut for Statskundskab Institut for Virksomhedsledelse Institut for Økonomi Juridisk Institut Psykologisk Institut Øvrige Total Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total Center for Bioinformatik (BiRC) Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Institut for Bioscience Aarhus Institut for Bioscience R, K, S Institut for Datalogi Institut for Fysik og Astronomi Institut for Fødevarer Institut for Geoscience Institut for Husdyrvidenskab Institut for Ingeniørvidenskab Institut for Kemi Institut for Matematik Institut for Miljøvidenskab Institut for Molekylærbiologi og Genetik Interdisciplinary Nanoscience Center (inano) Øvrige Total Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total AIAS Enheder med under 20 medarbejdere på fakulteterne er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total Institut for Biomedicin Institut for Folkesundhed Institut for Klinisk Medicin Institut for Odontologi og Oral Sundhed Institut for Retsmedicin Øvrige Total Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total Administrationscenter Arts Administrationscenter Aarhus BSS Administrationscenter HE Administrationscenter ST AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Forskning og Eksterne relationer Universitetsledelsens Stab Total AU AARHUS AUGUST

27 2. ARBEJDSULYKKER 2017 Introduktion til arbejdsulykkesstatistik for ansatte ved Aarhus Universitet Q Q Arbejdsulykkesstatistikken har siden udgangen af 2016 indeholdt data om registrerede arbejdsulykker og nærved-ulykker. Udvikling i antallet af arbejdsulykker med fravær Q Q Fra Q til Q er der anmeldt 6 arbejdsulykker færre i 2017 end i En nedgang fra 14 i Q til 8 i Q Anmeldte og registrerede arbejdsulykker i Q I Q blev der anmeldt og registreret 21 arbejdsulykke mod 24 i Q2 2016a, altså en nedgang på 3 registrerede og anmeldte ulykker. FAKTABOKS Hvad er en arbejdsulykke? En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade, som sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller højst vare 5 dage. Hvad skal anmeldes til Arbejdstilsynet? Er der sket en arbejdsulykke på din arbejdsplads, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet via AU HR. Læs mere her. AU HR sørger for den korrekte registrering og foretager den formelle anmeldelse til Arbejdstilsynet. Alle ulykker, som medfører mere end én dags fravær bliver anmeldt til Arbejdstilsynet af AU HR. Hvad er en registrering? De registrerede arbejdsulykker er hændelser, hvor der er sket personskade i forbindelse med arbejdets udførelse, men hvor der 1) ikke har været sygedage ud over tilskadekomstdagen og 2) ikke har været udgifter forbundet med arbejdsulykken. AU HR registrerer ulykken men anmelder ikke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ulykken kan dog tages op i tilfælde af efterfølgende gener eller udgifter forbundet til ulykken. Ifølge lovgivningen vil muligheden for at få ulykken anmeldt udløbe 1 år efter tilskadekomstdagen. Hvad er en nærved-ulykke? Nærved-ulykker er hændelser, hvor en person er i umiddelbar nærhed af at blive udsat for en ulykke, men hvor der ikke sker en skadevoldende påvirkning med personskade. F.eks. Når en person træder i vand, der er spildt på en glat overflade, uden at glide og dermed uden at blive udsat for en skadevoldende påvirkning, hvorfor den heller ikke anmeldes til Arbejdstilsynet, men registreres på AU. Registrering af nærvedulykker er væsentligt for den forebyggende indsats. Læs mere arbejdsulykker her AU AARHUS AUGUST

28 2. Arbejdsulykker: Q2 2017, fordelt på fravær og ulykkesart. Anmeldte arbejdsulykker ARTS BSS HE ST Enhedsadm. AU Anmeldte arbejdsulykker 2017 ARTS BSS HE ST Enhedsadm. AU Q Q Q Q Q Total Anmeldte arbejdsskader 2017 Enhedsadm. 31% ST 38% ARTS BSS 0% 0% HE 31% Ovenstående tabeller og grafer viser antal anmeldte arbejdsulykker i første kvartal 2017 og de foregående tre år. Sammenligningen imellem Q og Q viser, at der blev anmeldt 6 færre arbejdsulykker i 2017 end i Ved årets afslutning kan dette tal ændres, såfremt der anmeldes arbejdsulykker for Q senere på året. AU AARHUS AUGUST

29 2. Anmeldte arbejdsulykker: Q2 2017, fordelt på fravær og ulykkesart. Fraværsdage ved arbejdsulykker 2017 ARTS BSS HE ST ADM AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 1 1 Total Ulykkens art 2017 ARTS BSS HE ST ADM AU Overfladiske sår eller skader Åbne sår 1 1 Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion 0 Tandskader 1 1 Hjernerystelse 1 1 Forbrænding, skoldning, kontakt m røg 0 Andet # Total # Står for: flere skader, bestråling m.m. Hjernerystelse 6% Arbejdsskadens art AU Andet # 13% Tandskader 6% Overfladiske sår eller skader 31% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 38% Åbne sår 6% AU AARHUS AUGUST

30 2. Anmeldte og registrerede arbejdsulykker samt nærved-ulykker fordelt på enheder og fravær Q Arbejdsulykker total ARTS BSS HE ST Enheds- adm. AU 2017 anmeldte registrerede nærved total total. Anmeldte, registrerede og nærvedulykker ARTS BSS HE ST Enhed-sadm AU Q Q Q Q Q Total Fraværsdage ved anmeldte og registrerede ulykker 2017 ARTS BSS HE ST Enheds- adm. AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total ST 48% Arbejdsulyker 2017 total Enhedsadm. 12% ARTS 0% BSS 0% HE 40% AU AARHUS AUGUST

31 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker fordelt på ulykkens art Q Ulykkens art ved anmeldte og registrerede ulykker 2017 ARTS BSS HE ST ADM AU Overfladiske sår eller skader Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion Tandskader 2 2 Hjernerystelse 1 1 Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Andet # Total Forbrænding, skoldning, kontakt m røg 2% Hjernerystelse 2% Tandskader 4% Andet # 6% Forgiftning, infektion 6% Arbejdsulykkens art Q Overfladiske sår eller skader 42% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 22% Åbne sår 16% AU AARHUS AUGUST

32 Arbejdsulykker (anmeldte, registrerede og nærved) fordelt på fakulteter og institutter Q ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total Arts Total BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total BSS total HE Q1 Q2 Q3 Q4 Total Institut for Folkesundhed Institut for Odontologi og Oral sundhed Institut for Klinisk Medicin Institut for Retsmedicin Institut for Biomedicin HE Total ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total Institut for Agroøkologi inano 2 2 Institut for Kemi 1 1 Institut for MBG Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE 1 1 Institut for Geoscience 1 1 Institut for Bioscience Institut for Miljøvidenskab 1 1 Institut for Ingeniørvidenskab 1 1 Science Museerne 1 1 Institut for Husdyrvidenskab ST Total Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total AU-HR 1 1 AU Uddannelse Administrationscenter BSS 1 1 Administrationscenter ST Administrationscenter Arts Enhedsadm. total For hvert hovedområde vises de institutter, centre eller afdelinger, der har anmeldt eller registreret en arbejdsulykke i den pågældende periode. AU AARHUS AUGUST

33 3. SYGEFRAVÆR Kilde- og begrebsforklaring På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der forskelle i det registrerede fravær. Fraværet på institutniveau kan ses i bilaget med sygefraværsstatistikken. I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og i Enhedsadministrationen skal der tages højde for; forskelle i registreringspraksis, forskelle i arbejdsfunktioner og de videnskabelige medarbejderes rapportering af sygedage. I HR-IT systemet AUHRA er det muligt at trække mere detaljerede statistikker, hvor sygefraværet kan filtreres fx i forhold til enheder og fraværslængde. HR i administrationscentre, sekretariater og fraværsregistratorerne har bl.a. adgang til AUHRA. Læs mere om AUHRA på Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Enhedsadministrationen. Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR-nummer) herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke vil være overensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. Har en ansat skiftet institut, VD-område mv. i et kvartal, er fraværet medregnet i begge enheder. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. AU AARHUS AUGUST

34 Sygefravær Q Q Sygedage pr. ansat total Q til Q Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Hovedområde Q Q Q Arts 968 6,7 1,50 3,6 1,8 Health ,7 0,80 1,2 0,6 BSS ,80 2,4 1,2 ST ,7 1, Øvrige 43 1,3 0,30 3 1,5 Enhedsadministrationen ,1 2,50 4,8 2,4 Totaler/gennemsnit ,9 1,15 2,6 1,3 Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Hovedområde Total Total Q Q Arts 3,3 2 1,3 0,7 Health 1,7 0,9 0,6 0,3 Aarhus BSS 1,9 1,1 0,7 0,4 Science and Technology 2,9 1,7 1 0,7 Øvrige 1,3 1,9 1,5 0,4 Enhedsadministrationen 6,6 3,6 2,2 1,4 Totaler-/gennemsnit 3,3 1,8 1,1 0,7 Tabellen Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær viser det gennemsnitlige sygefravær, hvor fravær over 21 dage er fraregnet det samlede sygefravær. Tabellen Sygedage pr. ansat total Q til Q viser udviklingen i antal sygedage pr. ansat fordelt på kvartaler og år. Sammenligningen imellem andet kvartal 2016 og andet kvartal 2017 viser en stigning på 0,15 sygedag pr. ansat. AU AARHUS AUGUST

35 AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 8 Aarhus Universitet Sygefraværsstatistik for 2017 Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Hovedområde Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Arts ,7 4,1 2,2 1, ,3 1,9 1,3 0,7 0 0 Health ,7 1,6 1 0, ,7 0,9 0,6 0,3 0 0 Aarhus BSS ,5 1,3 1, ,9 1,1 0,7 0,4 0 0 Science and Technology ,7 2,5 1, ,9 1,7 1 0,7 0 0 Øvrige ,3 3,9 1,5 1, ,3 1,5 1,5 0,4 0 0 Enhedsadministrationen ,1 5,8 3,4 2, ,6 3,5 2,2 1,4 0 0 Totaler /gennemsnit ,9 3,1 1,8 1, ,3 1,8 1,1 0,7 0 0 Arts Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Inst. f. Kommunikation og Kultur ,4 5,1 2,9 2, ,9 1,8 1,4 0, Inst. f. Kultur og Samfund ,9 3,2 1,6 1, ,4 1,7 1,1 0, Inst. f. Pædagogik og Uddannelse ,5 4,1 2,3 1, ,7 2,2 1,3 0, Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f ,9 4,3 1,7 2, ,5 2 1,7 0, Øvrige ,9 2,6 1,8 0, ,9 2,6 1,8 0,8 0 0 Totaler /gennemsnit ,7 4,1 2,2 1, ,3 1,9 1,3 0,7 0 0 Health Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin, Inst. f ,5 3 1, ,3 1,5 1 0, Folkesundhed, Inst. f ,5 1,2 1 0, ,2 0,6 0,5 0, HE Centre m.m ,9 4,9 1, ,1 0, Klinisk Medicin, Inst f ,8 0,6 0,4 0, ,9 0,4 0,3 0, Odont. og Oral Sundhed, Inst. f ,8 3,7 2 1, ,2 1,8 1,1 0, Postgraduate kliniske lektorater (PKL) ,

36 2320 Retsmedicin, Institut for ,2 2,5 1,7 0, ,2 2,5 1,7 0, Øvrige ,7 1 0, ,8 1 0, Totaler /gennemsnit ,7 1,6 1 0, ,7 0,9 0,6 0,3 0 0 Aarhus BSS Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Institut for Forretningsudvikling ,9 4,1 2,2 1, , , Juridisk Institut ,1 3,8 1,9 1, ,7 0,6 0, Psykologisk Institut ,7 3,9 1, ,9 1,9 1 0, Statskundskab, Inst. f ,2 2,8 1,2 1, ,3 1,1 0,6 0, Virksomhedsledelse, Inst. f ,5 1,6 0,8 0, ,4 1 0,5 0, Virksomhedsledelse, Inst. f. Nobel ,4 0 1, , Økonomi, Inst. f ,8 1,2 0,7 0, ,4 0,9 0,5 0, Øvrige ,5 2,8 2,1 0, ,8 2,8 2,1 0,7 0 0 Totaler /gennemsnit ,5 1,3 1, ,9 1,1 0,7 0,4 0 0 Science and Technology Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi, Institut for ,1 2,8 1,7 1, , , Bioscience, Institut for ,5 4,1 2,3 1, ,5 1, Datalogi, Institut for ,2 1,7 0,9 0, ,1 0,3 0,2 0, Dekanat, ST ,8 0,1 0, ,1 0,1 0, Fysik og Astronomi, Inst. f ,6 1,5 1 0, ,3 0,6 0,4 0, Geoscience, Institut for ,5 1,6 0,9 0, ,8 0,6 0, Husdyrvidenskab, Institut for ,1 5,2 2,8 2, ,2 4,3 1,9 2, Ingeniørhøjskolen AU ,6 1,8 0,9 0, ,2 1,1 0,6 0, Ingeniørvidenskab, Institut for ,5 0, ,5 0, Institut for Fødevarer ,9 2,4 1,6 0, ,7 1,9 1 0, Interdisciplinær Nanotek., Cent.f ,7 0,8 0,5 0, ,7 0,5 0, Kemi, Institut for ,6 1,9 1,1 0, ,8 1,1 0,6 0, Matematik, Institut for ,2 1,6 0,5 1, ,2 0,9 0,5 0, Miljøvidenskab, Inst. f ,3 4,7 2,9 1, ,7 3,6 1,8 1,9 0 0

37 5400 Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f ,6 1,3 0,8 0, ,7 0,9 0,7 0, Science Museerne ,2 4,9 3,1 1, ,3 3,5 3,1 0, Øvrige ,8 2,3 1,1 1, ,8 1,8 1,1 0,6 0 0 Totaler /gennemsnit ,7 2,5 1, ,9 1,7 1 0,7 0 0 Øvrige Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Advanced Studies,Aarhus Inst. of ,6 4,9 1,9 1, ,6 1,9 1,9 0, Øvrige Totaler /gennemsnit ,3 3,9 1,5 1, ,3 1,5 1,5 0,4 0 0 Enhedsadministrationen Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts ,1 6,7 4,3 2, ,7 4,3 2,6 1, Administrationscenter BSS ,8 3,6 2, ,4 3,2 2,1 1, Administrationscenter Health ,5 3,9 2, ,4 2,9 1, Administrationscenter ST ,5 6,4 3,7 2, ,7 4 2,5 1, AU Forskning og Eks. Relationer ,6 5 2,7 2, ,5 2,8 1,7 1, AU HR ,2 2,3 1,5 0, ,8 1,8 1 0, AU IT ,3 1, ,8 1, AU Uddannelse ,4 4,6 3 1, ,8 3,6 2,1 1, AU Økonomi og Bygninger ,6 6,4 3,5 2, ,4 4,7 3 1, Universitetsledelsens Stab ,7 3,2 1,4 1, ,6 3,2 1,4 1, Øvrige , , Totaler /gennemsnit ,1 5,8 3,4 2, ,6 3,5 2,2 1,4 0 0

38 AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 9 1 af 1 ENHEDSADMINISTRATIONEN: Status på opfølgning på fysiske APV pr. 15. september 2017 Oversigten viser for hvert område i Enhedsadministrationen antallet af problemer fra den fysiske APV, som mangler at blive løst eller få tilknyttet en handleplan. Endvidere viser oversigten antallet af oprettede handleplaner samt hvor mange af disse handleplaner, som er blevet løst. Problemer som mangler handleplan Antal problemer i alt Handleplaner i alt Løste handleplaner 19/ / / / / / Sept / / / / / / / / / / / / Administrationscenter Arts Administrationscenter Aarhus BSS Administrationscenter Health Administrationscenter ST AU HR AU IT AU Forskning og Eksterne relationer AU Uddannelse AU Økonomi og bygninger Univesitetsledelsens Stab Enhedsadministrationen i alt Tallene i ovenstående tabel er hentet fra AU's APV-handlingsplanssystem Rambøll APV 15/ Opfølgning afsluttet Ikke synlig fremdrift

39 Oversigt over nærved, registrerede og anmeldte arbejdsulykker i Enhedsadministrationen 1/ til 31/ Placering Dato Antal personer til skade 2017 Administrationscenter Arts Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Administrationscenter Aarhus BSS Birk Centerpark Herning AU HR Nordre Ringgade/Nørrebrogade 8000 Aarhus C AU Uddannelse Fredrik Nielsens Vej Aarhus C Administrationscenter ST Blichers Allé Tjele Administrationscenter Arts Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Administrationscenter Arts Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Administrationscenter ST Frederiksborgvej Roskilde AU FE Bygning 5530 Katrinebjerg 8200 Aarhus N Administrationscenter ST Åbogade Aarhus N Administrationscenter Aarhus BSS Fuglesangs Allé Aarhus V AU IT Helsingforsgade Aarhus N Hændelse Anmeldt! Personen snublede og faldt ned ad en trappe. Forstuvede venstre fod Anmeldt! Personen løftede affaldssække op i en container og kom i den forbindelse til skade med sin ryg og højre arm Anmeldt! Personen vil lige nå det sidste stykke over et vejkryds, inden det bliver rødt og snubler. Hul på bukser og overfladiske sår på knæ og håndflader. Har efterfølgende hævelse og smerter i knæ Anmeldt! En metalhylde falder ned i hovedet på personen, som får hjernerystelse Registreret! Personen snubler i vandslange ifm. gulvvask. Slår knæ, arm og håndled Anmeldt! Personen snublede over kantsten ved affaldscontainer. Slog arm og skulder. Fik vrid i nakken. Efterfølgende smerter Registreret! Personen gled på vej ned ad trappe og satte sig derved hårdt på trappetrin Registreret! Personen slog hovedet op i en genstand ifm. reparation af en ventilationsmotor. Fik flænge i hovedet og blev syet med 2 sting Nær-ved ulykke! En loftsplade falder ned og er tæt på at ramme en medarbejder Anmeldt! Personen griber ud efter et skrivebord, som ifm. flytning på vogn knækker sammen. Personen får smerter i ryggen Registreret! Pga. glat rampe ned til P- kælder falder personen på cykel og slår sin albue Anmeldt! Personen faldt fra båd ned på bådebro og slår sin ryg. AAMU-møde 5. oktober 2017 Bilag 10 Type arbejde Rengøring Rengøring Kontor Kontor Køkken/ rengøring Rengøring Rengøring Bygning Kontor Bygning Kontor Kontor

40 AU IT Helsingforsgade Aarhus N Anmeldt! Ifm. spisning til et medarbejderarrangement knækker personen en tand. Anmeldt: 7 Registreret: 4 Nærved ulykker: 1 I alt: 12 Kontor ULYKKESÅRSAGER I % - FAKTISKE TAL I PARANTES Andet (2); 15,4 Slag mod genstand (2); 15,4 Arbejdsstilling, løft (2); 15,4 Fald (7); 53,8 TYPE ARBEJDE I % - FAKTISKE TAL I PARANTES Rengøring (4); 30,8 Køkken (1); 7,7 Kontor (6); 46,2 Bygning (2); 15,

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Udkast til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som var udsendt sammen med dagsordenen, dannede grundlag for AAMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Udkast til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som var udsendt sammen med dagsordenen, dannede grundlag for AAMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse. Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 8. februar 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen;

Læs mere

Oversigt over udleveringssteder af forsikringskort

Oversigt over udleveringssteder af forsikringskort Oversigt over udleveringssteder af forsikringskort Opdateret den 11. juni 2019 Bemærk - forsikringskortet kan kun udleveres i Omstillingen på Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 124 (hverdage 9:00-14:00

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg Møde den: 23. februar 2015 kl. 10.00-11.30 Videolink: Videolinkrum (5) Flakkebjerg og mødelokale PV22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Karen Eberhardt Henriksen; Jørgen Eriksen; Palle Jørgensen;

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

REFERAT. Møde den 26. juni 2015 kl Aarhus , Emdrup A112. LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer

REFERAT. Møde den 26. juni 2015 kl Aarhus , Emdrup A112. LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer Møde den 26. juni 2015 kl. 10.30-11.30 Aarhus 5361-212, Emdrup A112 REFERAT LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer Til stede: John Westensee (fmd.), Jeppe Dørup Olesen, Anders Frølund, Anne-Marie

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

Der ønskes ikke en geografisk opdeling fremover i arbejdsmiljøgruppen som i dag for medarbejderrepræsentanterne (Frederikshus og øvrige AU FE).

Der ønskes ikke en geografisk opdeling fremover i arbejdsmiljøgruppen som i dag for medarbejderrepræsentanterne (Frederikshus og øvrige AU FE). Referat AARHUS UNIVERSITET JWE/HZB Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 10. november 2017 kl. 11-12 Mødested: Aarhus 5530-0.2.07, Emdrup A112 Mødeemne: LAMU-møde i AU Forskning og Eksterne Relationer

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU

HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget rådgiver ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. HAMU er en vigtig aktør,

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl. 13.00-15.00 Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET HR NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AARHUS UNIVERSITET 2 Hvordan er den nye struktur blevet til?... 3 Hvordan ser den nye struktur ud?... 3 Skal min organisatoriske enhed have eget samarbejdsudvalg?... 3 Hvornår

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker

Læs mere

b. Sygefravær og muligheder ved hjernerystelse AB informerede om notatet. Det ligger lokalt at rekvirere nødvendige hjælpemidler.

b. Sygefravær og muligheder ved hjernerystelse AB informerede om notatet. Det ligger lokalt at rekvirere nødvendige hjælpemidler. Møde den: 22. november 2016, kl. 10-12 Nordre Ringgade 1, bygning 1431-015 Referat HAMU møde Deltagere: Brian Bech Nielsen, Arnold Boon, Marianne Hokland (HE), Jørgen B. Jespersen (ST), Anja Zimmerdahl

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden (mundtlig) Godkendt. 2. Godkendelse af referat (er forhåndsgodkendt) (bilag) Godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden (mundtlig) Godkendt. 2. Godkendelse af referat (er forhåndsgodkendt) (bilag) Godkendt. ST FAMU møde den: 24.6.2014 kl. 15.00 17.00 AU Aarhus, Fysik, Ny Munkegade 120 Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen Brøchner Jespersen (daglig

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Afbud: Steen Lykke Nielsen, David Croft, Jytte Christensen, Jørgen Eriksen, Kirsten Heinrichson, Lizzie

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 1. december, kl. 13.-15. Nordre Ringgade 1, 8 Aarhus C Bygning 1431, lokale 21 + 23 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden ST FAMU møde den: 14.11.2013 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Bygning 1520, Ny Munkegade 120; Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen(daglig

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Møde den: 7. december 2016 kl Aarhus BSS FAMU. Referat

Møde den: 7. december 2016 kl Aarhus BSS FAMU. Referat Møde den: 7. december 2016 kl. 12.30-14.00 1328-120 Aarhus BSS FAMU Referat Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Mikkel Nørgaard, Anette Storgaard, Jane Frølund Irming, Merete Elmann, Niels Jørgen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere