UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. december 2017 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. december 2017 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København."

Transkript

1 B MHS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. december 2017 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Dorthe Wiisbye, Janni Christoffersen og Cecilie Boel Winther (kst.), førstnævnte som rettens formand. Der foretoges 16. afd. nr. B : A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) mod Kurator for DD ApS under konkurs, advokat René Rasmussen (BS SKSo-278/2016) og 16. afd. nr. B : A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) mod Kurator for EE ApS under konkurs, advokat René Rasmussen (BS SKSo-279/2016)

2 - 2 - og 16. afd. nr. B : A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) mod Kurator for FF ApS under konkurs, advokat René Rasmussen (BS SKSo-280/2016) og 16. afd. nr. B : A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) mod Kurator for GG ApS under konkurs, advokat René Rasmussen (BS SKSo-281/2016) og 16. afd. nr. B : A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) mod Kurator for H ApS under konkurs, advokat René Rasmussen (BS SKSo-609/2016) og 16. afd. nr. B : Kurator for DD ApS under konkurs,

3 - 3 - advokat René Rasmussen kærer afgørelse om vederlag i sag mod A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) (BS SKSo-278/2016) og 16. afd. nr. B : Kurator for EE ApS under konkurs, advokat René Rasmussen kærer afgørelse om vederlag i sag mod A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) (BS SKSo-279/2016) og 16. afd. nr. B : Kurator for FF ApS under konkurs, advokat René Rasmussen kærer afgørelse om vederlag i sag mod A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) (BS SKSo-280/2016) og 16. afd. nr. B : Kurator for GG ApS under konkurs, advokat René Rasmussen kærer afgørelse om vederlag i sag

4 - 4 - mod A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) (BS SKSo-281/2016) og 16. afd. nr. B : Kurator for HH ApS under konkurs, advokat René Rasmussen kærer afgørelse om vederlag i sag mod A (advokat Carsten Bo Nielsen, besk.) (BS SKSo-609/2016). Ingen var mødt eller indkaldt. Der fremlagdes processkrift af 15. december 2017 med bilag fra A s beskikkede advokat, advokat Carsten Bo Nielsen. Der fremlagdes endvidere mail af 18. december 2017 med bilag fra kurator, advokat René Rasmussen. Endvidere forelå det tidligere fremlagte og de modtagne bilag i retten. Ved kendelser af 23. juni 2017 har Næstved Skifteret pålagt A konkurskarantæne i 2 år i hver af sagerne SKSo-278/2016 vedrørende DD ApS, SKSo-279/2016 vedrørende EE ApS, SKSo-280/2016 vedrørende FF ApS og SKSo-281/2016 vedrørende GG ApS samt i 3 år i sagen SKSo-609/2016 vedrørende HH ApS. Kendelserne er kæret af A med påstand om frifindelse, subsidiært at konkurskarantæne pålægges i en samlet periode på 2 år og mere subsidiært, at konkurskarantæne pålægges i en samlet periode på mellem 2 og 10 år.

5 - 5 - Kurator, advokat René Rasmussen, har nedlagt påstand om stadfæstelse. Kurator, advokat René Rasmussen, har kæret skifterettens fastsættelse af vederlag til kurator i de omhandlede sager vedrørende konkurskarantæne og har nedlagt påstand om, at det af skifteretten tillagte vederlag forhøjes, så det svarer til det tidsforbrug, han har oplyst vedrørende de enkelte sager. Den for A i skifteretten beskikkede advokat, advokat Carsten Bo Nielsen, der ligeledes er beskikket for landsretten, har kæret det salær, som skifteretten har fastsat, med påstand om, at salæret skal være af samme størrelse som det, der tillægges kurator. Skifteretten har ved fremsendelsen henholdt sig til de trufne afgørelser. Supplerende sagsfremstilling De enkelte selskaber DD ApS under konkurs (tidligere FG ApS) Det fremgår af anpartsoverdragelsesaftale af 20. april 2015 oprettet på selskabet X s brevpapir, at 50 % af anparterne og 50 % af stemmerettighederne i FG ApS blev solgt til Y Holding SMBA. Af overdragelsesaftalen fremgår blandt andet: Mellem SÆLGER: MH + SÆLGER: RH og KØBER: Y Holding SMBA er der dags dato indgået følgende aftale om overdragelse af anparter. 1. Indledning og baggrund for aftalen Sælger ejer 50 % af anparterne i selskabet: FG ApS CVR-nr. Sælger ønsker at afhænde anparterne og udtræde af investeringen. Køber er professionel investor, hvorfor denne erhverver anparterne til eget brug eller til senere videresalg.

6 Overdragelsens genstand 2.1. Overdragelsen omfatter 2x25 % af anparterne svarende til kr ,- af selskabskapitalen og 50 % af stemmerettighederne. 4. Gældsposter og forpligtelser 4.1. Køber overtager ikke gæld eller økonomiske forpligtelser fra Sælger Køber og Sælger kan ikke efterfølgende overdragelsen gøre krav imod hinanden. 5. Købesummens berigtigelse 5.1. Købesummen for det af overdragelsen omfattede er aftalt til en negativ købesum: kr ,- som overføres til Købers konto 6. Betingelser 6.1. Overdragelsen er betinget af underskrift fra begge parter. Overdragelsesaftalen er underskrevet af begge parter. Om selskabets bogføring fremgår følgende af kurators status og redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, i konkursboet DD ApS under konkurs: 1.3. Regnskab siden seneste aflagte årsregnskab Kurator er ikke i besiddelse af den konkursramte virksomheds bogholderi. Selskabets seneste direktør har afgivet forklaring om ikke at have noget kendskab til hverken virksomhedens drift eller regnskabsmateriale. Kapitalejere repræsenterende 50 % af selskabets kapitalgrundlag har trods gentagne opfordringer ikke kunnet fremlægge regnskabsmateriale, der har kunnet danne baggrund for udarbejdelse af en årsrapport eller perioderegnskab på det tidspunkt, hvor de afhændede deres kapitalandele i selskabet og dermed den kontrollerende indflydelse heri. Der er i boet ikke midler til, at der kan udarbejdes regnskab på grund af manglende bogførings- og dokumentationsmateriale. Kurators arbejde er vanskeliggjort af de udtrædende direktørers modvilje til at redegøre for selskabets forhold Omstødelige forhold politimæssig efterforskning Kurators gentagne opfordringer til kapitalejerne til besvarelse af forhold om lån til kapitalejere, udtagelse af materiel med anvendelse til formål, der ikke angår selskabets drift, er ikke besvaret på en troværdig måde. Kapitalejernes grundlag for indtræden i leasingaftaler anfægtes af kurator. De anførte forhold kan være omstødelige.

7 - 7 - Herudover har kurator ikke på det foreliggende grundlag kunnet konstatere dispositioner, der giver anledning til politimæssig efterforskning, jf. konkurslovens 110, stk. 4, idet det dog bemærkes, at virksomhedens bogføring ikke har været i overensstemmelse med bogføringslovens regler. EE ApS under konkurs (tidligere SE ApS) Generalfuldmagten til A, der er nævnt i skifterettens kendelse, og hvorefter han kan disponere i selskabet EE ApS, er oprettet på selskabet X s brevpapir. Det fremgår af anpartsoverdragelsesaftale af 25. marts 2015 oprettet på selskabet X s brevpapir, at anparterne og stemmerettighederne i SE ApS blev solgt til Y Holding SMBA. Af overdragelsesaftalen fremgår blandt andet: Mellem SÆLGER: KØ og KØBER: Y Holding SMBA er der dags dato indgået følgende aftale om overdragelse af anparter. 1. Indledning og baggrund for aftalen Sælger ejer 100 % af anparterne i selskabet: SE ApS CVR-nr. Sælger ønsker at afhænde anparterne og udtræde af investeringen. Køber er professionel investor, hvorfor denne erhverver aktierne til eget brug eller til senere videresalg. 2. Overdragelsens genstand 2.1. Overdragelsen omfatter 100 % af anparterne svarende til kr ,- af selskabskapitalen og 100 % af stemmerettighederne. Anparterne er frie og ubehæftede. 4. Gældsposter og forpligtelser 4.1. Køber overtager ikke gæld eller økonomiske forpligtelser fra Sælger Køber og Sælger kan ikke efterfølgende overdragelsen gøre krav imod hinanden. 5. Købesummens berigtigelse 5.1. Købesummen for det af overdragelsen omfattede er aftalt til en negativ købesum: kr ,- som overføres til Købers konto 6. Betingelser

8 Overdragelsen er betinget af underskrift fra begge parter. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af sælger, SE ApS ved/kø. For køber er aftalen underskrevet af A. Ifølge virksomhedsoverdragelsesaftale dateret 6. august 2015 købte Byggeselskabet B ApS ved tidligere direktør i SE ApS, KØ, selskabets aktiver. Virksomhedsoverdragelsesaftalen er oprettet på selskabet X s brevpapir. Af virksomhedsoverdragelsesaftalen fremgår blandt andet: Mellem SÆLGER: EE APS og KØBER: Byggeselskabet B ApS er der dags dato indgået følgende aftale om virksomhedsoverdragelse. 1. Indledning og baggrund for aftalen. Sælger har drevet virksomhed indenfor entreprise og anlægsvirksomhed. Køber ønsker at erhverve aktiverne til eget brug og/eller til videresalg. 2. Overdragelsens genstand 2.1. Aktiverne er vurderet i henhold til vurderingsrapport som vedlægges som bilag Overdragelsen omfatter alle aktiver i vurderingsrapporten + firmanavn, hjemmesider, goodwill, lejemålet samt alt hvad der forbindes med en komplet virksomhedsoverdragelse Prisen er aftalt til kr ,-: værdi ved målrettet salg + et yderligere tillæg efter en alm. forhandling. 4. Gældsposter og forpligtelser 4.1. Køber overtager ikke gæld eller andre økonomiske forpligtelser fra Sælger, herunder eventuelle krav fra myndigheder. 6. Betingelser 6.1. Overdragelsen er betinget af underskrift fra alle parter. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af nogen af parterne.

9 - 9 - Ved mail af 8. januar 2016 besvarede A spørgsmål fra kurators kontor. I mailen hedder det blandt andet: Punkt 3: Anpartshaveren Y Holding smba er ikke mit selvom jeg er direktør og selskabet har ikke haft ledelsesansvar i EE ApS, uagtet at man på et tidspunkt har haft nogle ejerinteresser. Direktionen i EE ApS har solgt aktiverne bedst muligt og hverken kapitalejerne eller direktionen har modtaget købesummen, hvorfor denne skal tilgå konkursboet fra Køberen. Om bogføringen fremgår følgende af kurators status og redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, i konkursboet EE ApS under konkurs: 1.3. Regnskab siden seneste aflagte årsregnskab Kurator er ikke i besiddelse af den konkursramte virksomheds bogholderi. Selskabets seneste direktør har afgivet forklaring om, at han intet kendskab har til virksomhedens drift og regnskabsmateriale. Selskabets tidligere kapitalejer har trods opfordring ikke fremlagt regnskabsmateriale, der kan danne grundlag for en vurdering af selskabets forhold Omstødelige forhold politimæssig efterforskning Efter kurators opfattelse foreligger der erhvervelse på en uretmæssig vis fra kapitalejerens side af materiel tilhørende konkursboet til videreførelse i et af kapitalejerne nystiftet selskab. Afhændelse af selskabet vurderes af selskabet at være finansieret ved anvendelse af selskabets egne midler. Kurators opfordringer til at redegøre for indbetalinger til kapitalejeren personligt for aktiviteter og ydelser, der er udført af selskabet forinden kapitalejerens afhændelse af rettighederne til selskabet, er ikke blevet efterfulgt. Herudover har kurator ikke på det foreliggende grundlag kunnet konstatere dispositioner, der giver anledning til politimæssig efterforskning, jf. konkurslovens 110, stk. 4, idet det dog bemærkes, at virksomhedens bogføring ikke har været i overensstemmelse med bogføringslovens regler. FF ApS under konkurs (tidligere PE ApS) Generalfuldmagten til A, der er nævnt i skifterettens kendelse, og hvorefter han kan disponere i selskabet FF ApS, er oprettet på selskabet X s brevpapir. Der er ikke fremlagt aftale om overdragelse af anparterne i selskabet PE ApS til Y Holding SMBA.

10 Om selskabets bogføring fremgår følgende af kurators status og redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, i konkursboet FF ApS under konkurs: 1.3. Regnskab siden seneste aflagte årsregnskab Kurator er ikke i besiddelse af den konkursramte virksomheds bogholderi. Der er i boet ikke midler til, at der kan udarbejdes regnskab på baggrund af manglende bogførings- og dokumentationsmateriale. Selskabets seneste direktør har afgivet forklaring om ikke at have noget kendskab til selskabets drift eller bogføringsmateriale. Kapitalejeren har afgivet forklaring om, at bogføringsmateriale er overbragt til selskabets revisor, der har oplyst ikke at have kendskab hertil Omstødelige forhold politimæssig efterforskning Herudover har kurator ikke på det foreliggende grundlag kunnet konstatere dispositioner, der giver anledning til politimæssig efterforskning, jf. konkurslovens 110, stk. 4, idet det dog bemærkes, at virksomhedens bogføring ikke har været i overensstemmelse med bogføringslovens regler. GG ApS under konkurs (tidligere Auto ApS) Det fremgår af anpartsoverdragelsesaftale af 30. juni 2015 oprettet på selskabets X s brevpapir, at anparterne og stemmerettighederne i Auto ApS blev solgt til Y Holding SMBA. I overdragelsesaftalen hedder det blandt andet: Mellem SÆLGER: KB og KØBER: Y Holding SMBA er der dags dato indgået følgende aftale om overdragelse af anparter. 1. Indledning og baggrund for aftalen Sælger ejer 100 % af anparterne i selskabet Auto ApS CVR-nr. Sælger ønsker at afhænde anparterne og udtræde af investeringen. Køber er professionel investor, hvorfor denne erhverver anparterne til eget brug eller til senere videresalg. 2. Overdragelsens genstand

11 Overdragelsen omfatter 100 % af anparterne svarende til kr ,- af selskabskapitalen og 100 % af stemmerettighederne. 4. Gældsposter og forpligtelser 4.1. Køber overtager ikke gæld eller økonomiske forpligtelser fra Sælger Køber og Sælger kan ikke efterfølgende overdragelsen gøre krav imod hinanden. 5. Købesummens berigtigelse 5.1. Købesummen for det af overdragelsen omfattede er aftalt til en negativ købesum: kr ,- som overføres til Købers konto 6. Betingelser 6.1. Overdragelsen er betinget af underskrift fra begge parter. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af sælger, KB. Aftalen er underskrevet af A for køber. Om selskabets bogføring fremgår følgende af kurators status og redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, i konkursboet GG ApS under konkurs: 1.3. Regnskab siden seneste aflagte årsregnskab Kurator er ikke i besiddelse af den konkursramte virksomheds bogholderi. Der er i boet ikke midler til, at der kan udarbejdes regnskab på grund af manglende bogførings- og dokumentationsmateriale. Den senest udtrådte direktør har overbragt kurator en samling bilag, der fremtræder usystematisk og som må antages ved en rekonstruktion af bogføring ikke at kunne føre til et kvalificeret billede af virksomhedens økonomiske situation. Kapitalejeren har afgivet forklaring om, at der i selskabet ikke foreligger en egentlig bogføring Omstødelige forhold politimæssig efterforskning Herudover har kurator ikke på det foreliggende grundlag kunnet konstatere dispositioner, der giver anledning til politimæssig efterforskning, jf. konkurslovens 110, stk. 4, idet det dog bemærkes, at virksomhedens bogføring ikke har været i overensstemmelse med bogføringslovens regler. HH ApS under konkurs (tidligere TT ApS) Ifølge en anpartsoverdragelsesaftale af 20. oktober 2015 oprettet på selskabet X s brevpapir blev anparterne og stemmerettighederne i TT ApS solgt til Y Holding SMBA. Af overdragelsesaftalen fremgår blandt andet:

12 Mellem SÆLGER: JG og KØBER: Y Holding SMBA er der dags dato indgået følgende aftale om overdragelse af anparter. 1. Indledning og baggrund for aftalen Sælger ejer 100 % af anparterne i selskabet: TT ApS CVR-nr. Sælger ønsker at afhænde anparterne og udtræde af investeringen. Køber er professionel investor, hvorfor denne erhverver anparterne til eget brug eller til senere videresalg. 2. Overdragelsens genstand 2.1. Overdragelsen omfatter 100 % af anparterne svarende til kr ,- af selskabskapitalen og 100 % af stemmerettighederne. 4. Gældsposter og forpligtelser 4.1. Køber overtager ikke gæld eller økonomiske forpligtelser fra Sælger Køber og Sælger kan ikke efterfølgende overdragelsen gøre krav imod hinanden. 5. Købesummens berigtigelse 5.1. Købesummen for det af overdragelsen omfattede er aftalt til en negativ købesum: kr ,- som overføres til Købers konto 6. Betingelser 6.1. Overdragelsen er betinget af underskrift fra begge parter. Overdragelsesaftalen er underskrevet af begge parter. Andet Ved en kendelse af 23. juni 2017 (i sagerne B , B , B , B og B m.fl.) traf Østre Landsret afgørelse om, at konkurskarantæner på 3 år, som skifteretten havde fastsat for B vedrørende 14 selskaber, skulle løbe i forlængelse af hinanden, dog i højst 10 år fra landsrettens afgørelse. De 14 selskaber omfattede blandt andre de fem selskaber, som denne sag drejer sig om. Det fremgår blandt andet af afgørelserne, at landsretten fandt, at B ikke havde godtgjort, at der var sket overdragelse af

13 de enkelte selskaber til selskabet Z ApS eller Y Holding SMBA, og at han således ikke havde godtgjort, at selskaberne skulle være koncernforbundne. Landsretten har samtidig med afgørelsen i nærværende sager truffet afgørelse i tre andre sager om konkurskarantæne for A (j.nr. B , B og B ). I de tre sager har der været afholdt mundtlig forhandling, mens nærværende sager har været skriftligt behandlet og med lejlighed for parterne til at indlevere processkrifter. Forklaring I landsrettens sager B , B og B vedrørende kære af konkurskarantæne har A afgivet forklaring for henholdsvis Sø- og Handelsrettens skifteret og for landsretten. Følgende fremgår af hans forklaring i Sø- og Handelsrettens skifteret: A har forklaret bl.a., at han fra 2004 til 2010 var daglig leder af en mindre kapitalfond, som havde investeret 100 mia. kr. i 40 mindre selskaber. Finanskrisen kom, og mange af selskaberne måtte lukke, hvilket han på grund af kautionsforpligtelser blev ramt af personligt. Han var med til at afvikle de 40 virksomheder. De afviklede selskaber fik navnene... til Fra 2010 til 2015 var han rådgiver hos selskabet X, som han selv har stiftet. Siden 2016 har han været bestyrelsesformand for et selskab i USA, hvor han også er bosat. Selskabet X hjælper kriseramte selskaber. Når et selskab henvender sig til ham, afholder han en samtale med selskabernes ledelse og skaber sig ved hjælp af en mini-balance et overblik over selskabets aktiver og passiver. I starten indsatte han sig selv som administrerende direktør i selskaberne, da han ellers ikke kunne møde på vegne af selskaberne i retten. Han begyndte senere at indsætte sig som likvidator i selskaberne. Hvis der er aktiver i selskabet, får han vurderingsmanden V, der er uddannet fagkyndig vurderingsmand, til at vurdere dem. Vurderingen sker ca. en uge før, at selskaberne bliver taget under likvidation, og efter besøg og samtaler med ledelsen. Aktiverne er solgt, inden han tiltræder som likvidator. Dette foregår omtrent en uge før, at selskabet bliver taget under likvidation. V er og har tidligere været politibetjent og ansat hos... Ledelsen i ca. halvdelen af selskaberne ønsker at fortsætte driften i et andet driftsselskab, og han bistår med en overdragelse af aktiverne til det nye selskab. Aktiverne sælges til going-concern værdien. Derved undgår de, at overdragelsen er omstødelig. Indtægten efter salget af aktiverne tilgår selskabet og dermed kreditorerne. I løbet af de første tre måneder anmelder kreditorerne deres tilgodehavender i selskabet. Der er mange kreditorer, der ikke anmelder deres krav. Først når de

14 tre måneder er gået, vurderer han de enkelte gældsposter, og om selskabet er insolvent. Det er sjældent, at han når at foretage en sådan vurdering, da selskabet i de fleste tilfælde forinden er erklæret konkurs. Han indleverer ikke egenkonkursbegæring, da der ikke er midler hertil. Han har i tre ud af 300 selskaber nægtet konkurs. Han har selv lukket egne selskaber, så han kender til de følelser, som ledelsen gennemgår, når deres selskaber ikke kan generere overskud. Ledelsen er meget påvirket af situationen og har ofte brug for at få talt ud om problemerne og høre om mulighederne for at komme videre, fx ved en virksomhedsoverdragelse. Han har typisk lange samtaler samt fysiske møder med dem. Han prøver at afhjælpe deres usikkerhed og yder psykisk krisehjælp. Han har på intet tidspunkt forsøgt at sløre noget om de virksomheder, som han er indsat som likvidator i, og han har aldrig smidt selskabernes regnskaber eller bilag ud. Han beder alle klienter om at foretage en korrekt indberetning af skat og moms. Han gør det ikke selv. Han har altid stået til rådighed for skifteretten og kuratorer, og han har sendt vurderingsrapporter, overdragelsesaftaler og oplysninger til konkursboet, såfremt det er blevet efterspurgt. Han har aldrig rådgivet sine klienter om, hvad de kunne gøre for at vanskeliggøre arbejdet for kurator. Kuratorerne har på intet tidspunkt inviteret ham til at fortælle om virksomhederne. Selskabernes pengeflow er gennemskuelige, og han har aldrig spekuleret i konkursreglerne. Han har påtaget sig rollen som administrerende direktør eller likvidator i alle de selskaber, som han har ønsket det. Han er stadigvæk sigtet i sagerne, hvor kurator den... og har indgivet en anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Han er ikke enig i, at han har overtrådt straffelovens regler. Han har været inde og afgive forklaring. Han er ikke blevet tiltalt. Han har en ren straffeattest. Hans ydelser med vurdering af aktiver og bistand til virksomhedsoverdragelse er de samme ydelser, som en almindelig advokatforretning tilbyder. Hans primære opgave er at modtage skrivelser for virksomheden og at rådgive de tidligere ejere. Han anmoder aldrig om at få regnskabsmateriale udleveret fra de tidligere virksomhedsejere. Han har ikke brug for det, og det giver ikke altid et retvisende billede af virksomhedens reelle tilstand. Regnskabsmaterialet bliver først relevant efter proklamaet. Han vejleder i stedet den tidligere ledelse om, at de skal beholde bogførings- og regnskabsmateriale og afvente kurators ønske om at få det udleveret. Han har alene modtaget materiale i fem selskaber ud af 300. De fem virksomheder er endnu ikke gået konkurs. Han orienterer ikke selskabernes kendte kreditorer, herunder SKAT, om likvidationen, men han har dog i nogen tilfælde orienteret selskabets bank om likvidationen. Hans honorar dækker virksomhedsbesøg, udgifter til ekstern vurderingsmand, modtagelse af selskabets post, udarbejdelse af juridisk overdragelseskontrakt, korrespondance med kreditorer mv. fogedmøder, møder i skifteretten i forbindelse med konkursen samt efterfølgende samarbejde med kurator. Honoraret betales ofte som afdrag over ti måneder.

15 I de tre selskaber som sagen handler om, indtrådte han som likvidator den 1. juli Han rejste til Tyrkiet på sommerferie den 3. juli 2014 og kom hjem den 23. juli Et par dage efter hjemkomst, modtog han konkursbegæringer i to af sagerne, og seks dage efter kom den tredje. Han har ikke påført selskaberne tab, mens han var likvidator. I selskabet CC ApS, tidligere Bageriet ApS, ønskede revisoren at udfærdige overdragelsesaftalen, selvom han var på ferie. Der var efter virksomhedsoverdragelsen ikke aktiver tilbage i selskabet. Bagerforretningen fortsatte sin drift i det nye selskab, men da det ikke var muligt at etablere en dankortløsning til det nye selskab, gik indtægterne ind på CC ApS konto, selvom indtægterne tilhørte den nye virksomhed. Indtægterne skulle modregnes i købesummen. Han har ikke påført virksomheden tab i de syv dage. Han er bekendt med, at der blev udbetalt lidt løn de syv dage, men det er ikke noget, han har indberettet til SKAT. Selskabet BB ApS, tidligere Autotransport ApS, var et fragtfirma. Selskabets aktiver var, forinden han tiltrådte som likvidator, blevet overdraget til et andet selskab. Der stod en række lastbiler på selskabets adresse, som var leasede, og som derfor ikke blev anført som aktiver. Han har aldrig mødt UR, og han har ikke fået udleveret noget bogføringsmateriale. FJ havde oplyst ham om, at revisoren havde alt materialet. Han har ikke bortskaffet aktiver eller lignende. Han var ikke bekendt med den årsrapport, som blev indleveret 12 dage inden, han indtrådte som likvidator. Han ser alene på aktiverne i vurderingsrapporten. Aktiverne sælges ofte for højere priser, end kuratorerne sælger aktiver for. I selskabet AA ApS, tidligere Sikkerhed ApS, blev han kontaktet af selskabets direktør, som havde set ham i fjernsynet. Der blev ikke lavet vurdering af aktiverne, da der ikke var nogen aktiver i selskabet. Han modtog aldrig noget fra selskabets ledelse, så han kunne ikke opgøre passiverne. I sagerne B , B og B har A for landsretten afgivet følgende forklaring: A har supplerende forklaret blandt andet, at han stadig er aktiv som rekonstruktør og direktør. Når han indtræder i et selskabs ledelse som direktør eller likvidator, rydder han op for andre mennesker. Han standser virksomhedens drift, men han betaler ikke selskabets gæld. Han giver møde på vegne af selskaberne i retten, ligesom han hjælper skyldneren med at komme videre i livet, herunder yder psykologisk bistand. Hans klienter ved godt, at de skylder penge til en række kreditorer. Han vejleder klienterne om, at de skal opfylde indberetningsforpligtelserne over for SKAT. Næsten alle hans klienter har forsøgt at få en afdragsordning med kreditorerne, herunder SKAT. Han korresponderer ikke selv med skattemyndighederne og de øvrige kreditorer. Han er gået over til at indsætte sig selv som likvidator i stedet for som direktør for at sende et signal om, at virksomhedernes drift er stoppet. Det sker ved, at likvidationen registreres i Erhvervsstyrelsens register. Han opnår herved også, at fristdagen ved den efterfølgende konkurs bliver fastsat til den dag, da selskabet træder i likvidation.

16 Han har ikke i de tre selskaber, som denne sag drejer sig om, taget kontakt til skattemyndighederne. De offentlige kreditorer som SKAT holder typisk øje med registerændringer i Erhvervsstyrelsens system, herunder proklama. Det gør private kreditorer ikke, bortset fra bankerne. Det er ikke det nødlidende selskab, men enten klienten privat eller det bagvedliggende holdingselskab, der betaler hans honorar. Det skyldes, at der ellers vil foreligge en omstødelig betaling. Hans vederlag vedrører både afviklingen af det nødlidende selskab og det efterfølgende arbejde i forbindelse med eventuelt at påbegynde en ny forretning. Hans bistand ydes til skyldneren og ikke til selskabet. Han indgav ikke egenbegæring om konkurs i de tre selskaber, idet der ikke var likvide midler til at stille den nødvendige sikkerhed for en sådan begæring. Han råder således ikke sine klienter til at indgive egenbegæring om konkurs, da de pågældende i så fald ikke vil have råd til at betale sikkerhedsstillelse, og hans klienter har et virkelig stort behov for netop hans rådgivning. I selskabet CC ApS vedrører den løn, der blev udbetalt i starten af juli 2014, arbejde udført i juni Han har ikke som likvidator været inde over lønudbetalingerne. Han kunne ikke få fuldmagt til bankkontoen, før likvidationen var godkendt den 11. juli Han fik ikke fuldmagt til bankkontoen i dette tilfælde. Han har modtaget i alt kr. i honorar som likvidator i dette selskab. Det var klienten, der betalte over 10 måneder. I BB ApS aftalte de, at han skulle modtage kr. for sit hverv som likvidator. Han modtog imidlertid kun kr., som holdingselskabet betalte. I AA ApS aftalte de, at han skulle modtage kr. i honorar. Han modtog imidlertid alene kr., som klienten, selskabets stifter, betalte. Ud af de i alt ca. 600 selskaber, han har beskæftiget sig med, er ca. 400 gået konkurs. Politiet har opgivet påtalen i 80 af de i alt 106 anmeldte sager. Politiet har sagt, at de 26 sager er prøvesager. Han har ikke overtrådt straffeloven eller særlovgivningen og har nægtet sig skyldig. Han har anvendt en lignende forretningsmodel i de tre selskaber i nærværende sag som i de øvrige selskaber, han har håndteret. Anbringender A har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig gjort gældende, at han ikke var registreret ledelse i de 5 selskaber, og at han heller ikke udgjorde selskabernes reelle ledelse. Han er derfor ikke omfattet af den personkreds, som retten ifølge konkurslovens 157 kan pålægge konkurskarantæne. Han kan heller ikke gøres ansvarlig for den tidligere ledelses handlinger og undladelser. Der har ikke været økonomisk aktivitet af betydning i selskaberne, bortset fra aktivoverdragelse i EE ApS under konkurs. Der er ikke forvoldt

17 selskaberne, SKAT eller andre kreditorer tab i den periode, hvor han var indirekte ejer af selskaberne. Kreditorernes stilling er ikke blevet forringet ved, at der er indgivet konkursbegæring ved selskabets senere ledelse. Der har ikke været omstødelige forhold i selskaberne, og konkursboet har ikke rejst erstatningskrav. Han har ikke været med til at trække tiden ud i perioden op til konkursen, og han har heller ikke været med til at sløre selskabets forhold og umuliggøre en effektiv konkursbehandling. Han har således ikke udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, og han er ikke uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, jf. konkurslovens 157, stk. 1. I anledning af kurators anbringender om, at konkurskarantænen bør fastsættes til 3 år i hvert af de fem selskaber, har den beskikkede advokat for A navnlig anført følgende: Hvis landsretten måtte finde, at betingelserne for at pålægge konkurskarantæne er opfyldt, skal perioden fastsættes til en kortere periode end 3 år, henset til den lange sagsbehandlingstid. Alle selskaberne er koncernforbundne, idet de er erhvervet af Y Holding SMBA. Koncernbegrebet i konkurslovens 157, stk. 3, skal forstås i overensstemmelse med det selskabsretlige koncernbegreb, og der er ikke holdepunkter for at antage, at koncernbegrebet er begrænset til at angå koncerner, hvori der er indbyrdes økonomisk afhængighed. Der kan derfor kun pålægges én samlet konkurskarantæne, jf. konkurslovens 157, stk. 3. Kurator, advokat René Rasmussen, har til støtte for påstanden om stadfæstelse navnlig gjort gældende, at A som ejer og reel ledelse i de fem selskaber har medvirket til et afviklingsforløb, hvor grundlæggende lovmæssige regler om eksempelvis bogføring, ledelsens pligter og ansvar over for kreditorerne, SKAT og offentligheden som helhed, tilsidesættes. Ved sin adfærd, herunder ved at undlade at træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af insolvens for selskabet, har A systematisk medvirket til at lukke selskaber på en måde, der vanskeliggør en effektiv konkursbehandling. A har på den måde som professionel og mod betaling medvirket i et betydeligt antal sager. Konkurskarantæneperioderne i de fem sager skal lægges i forlængelse af hinanden, idet selskabet Y Holding SMBA alene har erhvervet selskaberne mod betaling af negativ købesum med henblik på at anonymisere selskaberne og lade dem tvangsopløse efter et stykke tid. Der har intet økonomisk afhængighedsforhold været mellem moderselskabet og de erhvervede selskaber, og de reelle forhold, der ligger bag koncernbegrebet, er således ikke til stede i disse sager.

18 Vedrørende karantæneperiodens længde har kurator gjort særskilt gældende, at denne bør fastsættes til 3 år i hver af sagerne i overensstemmelse med udgangspunktet i konkurslovens 158, stk. 1. Kurator har for så vidt angår vederlaget gjort gældende, at dette skal fastsættes i overensstemmelse med den opgørelse over tidsforbruget, som er fremlagt for skifteretten i skrivelse af 23. maj 2017, og som omfatter både tidsforbrug fordelt ligeligt ud over de fem sager og differentieret tidsforbrug i de enkelte sager. Sagen har nødvendiggjort forundersøgelser og udarbejdelse af forholdsvis omfattende processkrifter fra begge parters sider. Tidsbesparelsen ved, at der er anlagt flere sager mod samme person, har stort set alene ligget i, at der kun er procederet en gang. A s beskikkede advokat har for så vidt angår påstanden om salærets størrelse gjort gældende, at han har registreret et tidsforbrug for de fem sager om konkurskarantæne på 75½ time, og at sagerne rejser principielle spørgsmål. Retsgrundlag Konkurskarantæne I konkurslovens hedder det: 157. Konkurskarantæne kan efter kurators begæring efter 161 pålægges den, der senere end 1 år før fristdagen har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, hvis det må antages, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Hvis skyldneren var under tvangsopløsning, da konkursen indtrådte, regnes fristen på 1 år fra dagen for beslutningen om tvangsopløsning. Stk. 2. Ved afgørelsen skal der lægges vægt på, om det under hensyn til den pågældendes handlemåde og omstændighederne i øvrigt er rimeligt at pålægge konkurskarantæne. Stk. 3. Konkurskarantæne kan ikke pålægges den, der allerede er pålagt konkurskarantæne i anledning af den pågældendes deltagelse i ledelsen af en koncernforbundet virksomhed. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse, indtil konkurskarantænen udløber Konkurskarantæne pålægges for 3 år. Hvis særlige grunde taler for det, kan konkurskarantæne pålægges for en kortere periode end 3 år.

19 Stk. 2. Hvis den pågældende tidligere er pålagt konkurskarantæne, som ikke er udløbet, regnes konkurskarantænen tidligst fra udløbet af den senest pålagte konkurskarantæne. Konkurskarantænen udløber dog senest 10 år efter den oprindelige afgørelse Den, der er pålagt konkurskarantæne, må ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis den pågældende tidligere er pålagt konkurskarantæne, der ikke er udløbet på fristdagen, og den groft uforsvarlige forretningsførelse, der begrunder nyt pålæg af konkurskarantæne, er foregået, efter at den tidligere konkurskarantæne fik virkning, bestemmes det i afgørelsen om konkurskarantæne, at den pågældende heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser. Reglerne om konkurskarantæne blev indsat i konkursloven ved lov nr. 429 af 1. maj I de almindelige bemærkninger til lovforslaget, der blev fremsat den 30. januar 2013, hedder det blandt andet (lovforslag nr. L 131): 1. Indledning Lovforslaget bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne (herefter betænkningen). 4. Lovforslagets udformning 4.1. Betingelser for at pålægge konkurskarantæne Konkursrådets overvejelser om groft uforsvarlig forretningsførelse som betingelse for konkurskarantæne Vurderingen af, om der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse, bør efter rådets opfattelse foretages i forhold til virksomhedens økonomiske forhold (i bred forstand). Det drejer sig således navnlig om dispositioner med hensyn til virksomhedens kapitalgrundlag, låneoptagelse, bogføring, økonomistyring og regnskabsaflæggelse og om større økonomiske dispositioner med hensyn til virksomhedens drift eller udvikling. I vurderingen kan også indgå, om virksomheden generelt har overholdt sine pligter til angivelse og afregning af moms og A-skat mv Selv om Konkursrådet således ikke foreslår en sådan detaljeret lovregulering af uforsvarlighedsvurderingen, bør det dog stadig kunne indgå i den samlede vurdering, hvis den pågældende f.eks. i væsentligt omfang har tilsidesat sine forpligtelser med hensyn til angivelse af moms eller A-skat eller gennem længere tid ikke har afregnet moms eller A-skat. Det samme gælder, hvis den pågældende på grov måde har tilsidesat sine forpligtelser med hensyn til bogføring,

20 eksempelvis ved gennem længere tid slet ikke at bogføre. Heri ligger også, at det normalt ikke i sig selv vil kunne begrunde en konkurskarantæne, hvis virksomheden alene har tilsidesat pligter til bogføring og angivelse af moms eller A-skat i den sidste korte periode, før virksomhedens drift ophørte, eller før virksomheden blev taget under rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling. Der bør efter rådets opfattelse også ske en generel inddragelse af hensynet til iværksættere i denne henseende. Rådet henviser herved til de karakteristika for iværksættere, som rådet beskriver i betænkningen Rådet anfører endvidere, at groft uforsvarlig forretningsførelse også kan bestå i manglende udøvelse af ledelsesbeføjelser. Det kan f.eks. være et bestyrelsesmedlem, der groft tilsidesætter sine forpligtelser til at påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på tilfredsstillende måde, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at bestyrelsen løbende modtager rapportering om selskabets finansielle forhold, jf. herved selskabslovens 115. Endelig fremhæver rådet, at der foreligger en særlig situation i tilfælde af stråmandskonstruktioner og lignende. Hvis f.eks. den registrerede direktør reelt slet ikke udøver ledelsesbeføjelser, idet den daglige ledelse reelt udelukkende udøves af en anden person i den registrerede direktørs navn, finder rådet, at den registrerede direktør som udgangspunkt vil kunne anses for at have handlet groft uforsvarligt ved at have overladt den daglige ledelse til en anden person. Rådet anfører, at dette også gælder, hvis den registrerede direktør og den, der reelt udøver den daglige ledelse, er ægtefæller eller samlevende eller nært beslægtede eller besvogrede Konkursrådets nærmere overvejelser om, hvilke personer der skal være omfattet af regler om konkurskarantæne Rådet finder, at regler om konkurskarantæne bør omfatte personer, der er registreret som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem i Erhvervsstyrelsens it-system, uanset om den pågældende faktisk varetager hverv som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem. Særligt med hensyn til tilsynsrådsmedlemmer bemærker rådet, at selv om tilsynsrådet efter selskabsloven ikke udøver ledelse (men alene fører tilsyn med ledelsen), er tilsynsrådet samtidig i selskabsloven defineret som et ledelsesorgan. Rådet konkluderer på denne baggrund, at regler om konkurskarantæne også bør omfatte tilsynsrådsmedlemmer. Rådet understreger, at det dog bør være en forudsætning, at den pågældende har accepteret hvervet (registreringen) som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem, eller at den pågældende i det mindste var bekendt med registreringen og ikke har gjort indsigelse herimod. Det bør i givet fald som udgangspunkt påhvile den, der er registreret som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem i Erhvervsstyrelsens it-system, at sandsynliggøre, at den pågældende ikke havde accepteret hvervet (registreringen). Rådet anfører dernæst, at regler om konkurskarantæne endvidere bør omfatte personer, der uden at være registreret som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem i Erhvervsstyrelsen, reelt udøver en direktørs eller et bestyrelsesmedlems eller tilsynsrådsmedlems beføjelser i selskabet mv. Det vil f.eks. gælde stråmandskonstruktioner, hvor den daglige ledelse reelt udøves af en an-

21 den end den, der er registreret som direktør i selskabet mv. Hvis der ikke er tvivl om, at en person har arbejdet i virksomheden, svarer vurderingen af, om den pågældende reelt har udøvet en direktørs beføjelser i selskabet mv., til den vurdering, der allerede kendes i forbindelse med spørgsmålet om lønprivilegium efter konkurslovens 95 (som ikke omfatter direktører) Derimod finder Konkursrådet ikke grundlag for, at stifteren af et selskab, der er gået konkurs, omfattes af regler om konkurskarantæne, alene fordi den pågældende har stiftet selskabet. Hvis konkursen indtræder kort tid efter stiftelsen, i praksis f.eks. inden for et år, og der ikke er tale om et skuffeselskab, som ikke har drevet virksomhed før stifterens videresalg af selskabet til en køber, kan der dog være en vis formodning for, at stifteren har deltaget i ledelsen af selskabet, selv om den pågældende f.eks. ikke har været registreret som ledelsesmedlem i Erhvervsstyrelsens it-system. I denne situation kan det således i praksis være op til den pågældende at sandsynliggøre, at vedkommende ikke har deltaget i ledelsen af selskabet. Tilsvarende synspunkter kan anføres for så vidt angår ejere med bestemmende indflydelse, som Konkursrådet således heller ikke finder grundlag for som sådanne at lade være omfattet af reglerne om konkurskarantæne, men kun i det omfang, de deltager i ledelsen af virksomheden Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet er grundlæggende enig i Konkursrådets synspunkter og forslag med hensyn til de betingelser, der bør være opfyldt for at pålægge konkurskarantæne, og lovforslaget er i det væsentlige udformet i overensstemmelse hermed. For så vidt angår Konkursrådets overvejelser i relation til vurderingen af, om der er tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, er Justitsministeriet enig i rådets synspunkt om, at konkurskarantæne typisk kun bør pålægges, når der er tale om forhold, der udgør en overtrædelse af straffeloven. Efter Justitsministeriets opfattelse udelukker det anførte imidlertid ikke, at meget grove overtrædelser af særlovgivningen, f.eks. af bogføringsloven eller en kombination af flere grove særlovsovertrædelser, efter omstændighederne vil kunne medføre konkurskarantæne, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt. 4.2.Retsvirkninger af konkurskarantæne Konkursrådets overvejelser om rækkevidden af det forbud mod deltagelse i virksomhedsledelse, som konkurskarantæne skal indebære Konkursrådet har overvejet, hvad det overordnede formål med regler om konkurskarantæne bør være, herunder navnlig om formålet bør være at forhindre, at den pågældende i det hele taget driver erhvervsmæssig virksomhed, eller om formålet bør være at forhindre, at den pågældende driver erhvervsmæssig virksomhed uden personlig hæftelse. Konkursrådet finder efter en samlet vurdering, at en konkurskarantæne som udgangspunkt alene bør indebære et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. En konkurskarantæne bør således i første række indebære et forbud mod at deltage i ledelsen af erhvervsdrivende sammenslutninger, hvori ingen deltager hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser, af kommanditselskaber og interessentskaber, hvori den pågældende ikke er komplementar eller interessent, samt af en andens personligt drevne virksomhed, eksempelvis en ægtefælles eller samlevers virksomhed.

22 Hovedformålet med en konkurskarantæne bør således være at søge at hindre misbrug af adgangen til at drive erhvervsvirksomhed uden personligt gældsansvar i selskabsform mv Konkursrådets overvejelser om forbuddets tidsmæssige udstrækning Konkursrådet finder, at en konkurskarantæne bør fastsættes til tre år, medmindre særlige grunde taler for en kortere karantæneperiode. Udgangspunktet bør således være en fast længde, som kun fraviges i særlige tilfælde. Som eksempler på særlige grunde, der efter omstændighederne kan tale for en kortere karantæne, nævner rådet lang sagsbehandlingstid, uden at dette beror på forhold hos den, der begæres pålagt konkurskarantæne, eller at der er tale om et mindre groft tilfælde af groft uforsvarlig forretningsførelse. Konkursrådet anfører i den forbindelse, at der som udgangspunkt vil være tale om lang sagsbehandlingstid, hvis afgørelsen om konkurskarantæne først træffes mere end et år efter konkursdekretets afsigelse. Hvis karantænen fastsættes til en kortere periode end tre år, bør den normalt fastsættes til to år eller eventuelt i sjældnere tilfælde et år. Konkursrådet finder endvidere, at konkurskarantæneperioden bør regnes fra den endelige afgørelse Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet er enig i Konkursrådets synspunkter og forslag om rækkevidden af det forbud mod deltagelse i virksomhedsledelse, som konkurskarantæne skal indebære, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse med rådets lovudkast på dette punkt. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 (forslaget til konkurslovens 159), og bemærkningerne hertil Justitsministeriet kan endvidere tilslutte sig rådets synspunkter om forbuddets tidsmæssige udstrækning. Af de specielle bemærkninger til konkurslovens 157 i lovforslaget fremgår blandt andet følgende: Til kapitel 19 (Betingelserne for at pålægge konkurskarantæne og karantænens retsvirkninger) Til 157 Deltagelse i ledelsen af skyldnerens virksomhed omfatter endvidere den, der faktisk har udøvet en direktørs eller et bestyrelsesmedlems eller tilsynsrådsmedlems beføjelser i virksomheden. En person, der har udøvet sådanne beføjelser, men hvis ledelsesmæssige rolle på grund af virksomhedens form ikke er undergivet registrering i Erhvervsstyrelsens it-system dvs. ledere af enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, medmindre samtlige interessenter henholdsvis komplementarer er kapitalselskaber vil således være omfattet. Hvis en person har deltaget i ledelsen af flere forskellige virksomheder, som alle er eller kommer under konkursbehandling, afgøres spørgsmålet om konkurskarantæne som udgangspunkt i tilknytning til hvert konkursbo for sig. Der kan

23 således i givet fald hvis betingelserne er opfyldt i hvert af boerne pålægges konkurskarantæne flere gange. I givet fald lægges konkurskarantænerne i forlængelse af hinanden efter de nærmere regler i forslaget til konkurslovens 158, stk. 2. En person kan dog kun pålægges konkurskarantæne én gang i anledning af sin deltagelse i ledelsen af flere koncernforbundne virksomheder, jf. det foreslåede stk. 3 og bemærkningerne hertil nedenfor. Som eksempler på forhold, der efter en konkret vurdering kan tale for, at der har været tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, kan nævnes tilsidesættelse i væsentligt omfang af forpligtelser med hensyn til bogføring, regnskabsaflæggelse, momsangivelse og momsafregning og indeholdelse og afregning af A-skat. Vurderingen af, om en tilsidesættelse af de nævnte pligter er væsentlig nok til at tale for, at der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse, vil bero på en konkret vurdering af den enkelte sags omstændigheder. Det vil i den forbindelse tale for, at der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse, hvis virksomhedens bogføring eller bogføringsmateriale er bortkommet, og skyldneren ikke kan give en troværdig forklaring på, hvorfor virksomhedens regnskabsmateriale ikke umiddelbart er tilgængeligt for kurator. Vurderingen af, om den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, vil navnlig bero på karakteren af den groft uforsvarlige forretningsførelse. Der skal således være tale om, at den pågældende har udvist en vis grovhed i forbindelse med den uforsvarlige forretningsførelse i lighed med misbrugssituationer. Endvidere kan forholdene vedrørende eventuelle tidligere konkurser indgå i vurderingen af, om den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Det foreslås med stk. 3, at konkurskarantæne kun kan pålægges én gang i anledning af en persons deltagelse i ledelsen af flere koncernforbundne virksomheder. Hermed kan konkurskarantæne ikke pålægges den, der allerede er pålagt konkurskarantæne i anledning af den pågældendes deltagelse i ledelsen af en koncernforbundet virksomhed. Hvis der ikke er tale om koncernforbundne virksomheder, afgøres spørgsmålet om konkurskarantæne derimod særskilt i hver af de pågældende skyldneres konkursboer. Der kan således i givet fald - hvis betingelserne er opfyldt i hvert af boerne - pålægges konkurskarantæne flere gange. I givet fald lægges konkurskarantænerne i forlængelse af hinanden efter de nærmere regler i forslaget til konkurslovens 158, stk. 2, 2. og 3. pkt. Bestemmelsen i stk. 3 tager først og fremmest sigte på tilfælde, hvor en person har deltaget i ledelsen af flere virksomheder, der er koncernforbundne, og der som følge af den økonomiske afhængighed, der typisk vil være mellem koncernforbundne virksomheder, kun bør kunne pålægges konkurskarantæne én gang, uanset om der er tale om flere konkurser. Det er med forslaget til 2. pkt. præciseret, at bestemmelsen i 1. pkt. ikke gælder i de tilfælde, hvor en person pålægges konkurskarantæne og efter konkurskarantænens udløb indtræder (eller på ny indtræder) i ledelsen af en virksomhed,

24 der var koncernforbundet med den virksomhed, i hvis konkursbo konkurskarantænen blev pålagt. Hvis ejeren af virksomhed nr. 2 herefter på et senere tidspunkt går konkurs, vil en sådan person, der er (gen)indtrådt i virksomhed nr. 2's ledelse efter udløbet af en konkurskarantæne, i givet fald kunne pålægges konkurskarantæne i virksomhed nr. 2's konkursbo efter de almindelige regler, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Det foreslåede stk. 3 indebærer, at spørgsmålet om at pålægge en bestemt person konkurskarantæne kan behandles særskilt i forhold til hver enkelt af de pågældende skyldnere, indtil den pågældende person første gang ved endelig afgørelse er pålagt konkurskarantæne i tilknytning til et af boerne. Efter dette tidspunkt falder spørgsmålet om at pålægge denne person konkurskarantæne bort i tilknytning til de øvrige boer. I praksis vil konkursboerne for skyldnere, der er koncernforbundne, imidlertid normalt blive behandlet ved samme skifteret og normalt også med samme kurator eller kuratorer. Det forudsættes, at spørgsmålet om at pålægge konkurskarantæne over for en person, der har deltaget i ledelsen af flere koncernforbundne virksomheder, i sådanne tilfælde behandles samlet og ikke i tilknytning til hvert konkursbo for sig. Der bør således bl.a. også foretages en samlet vurdering af, om den pågældende har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse i de koncernforbundne virksomheder. Skifterettens afgørelse om, hvorvidt konkurskarantæne skal pålægges (jf. forslaget til konkursloven 164), er i sådanne tilfælde én samtidig afgørelse. Af Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne, s , der dannede grundlag for det nævnte lovforslag, fremgår blandt andet følgende: Til 157 Bestemmelsen angår betingelserne for at pålægge konkurskarantæne. Med groft uforsvarlig forretningsførelse menes misbrugslignende forhold eller forhold af grov karakter i øvrigt. Det er en betingelse, at den pågældende har handlet groft uforsvarligt i sin ledelse af virksomheden. Det forudsættes endvidere, at den groft uforsvarlige adfærd skal have fundet sted senere end et år før fristdagen (eller i givet fald dagen for beslutningen om tvangsopløsning). Konkurskarantæne bør kun anvendes i tilfælde, der både i objektiv og subjektiv henseende kan betegnes som grove. I vurderingen vil navnlig indgå, om konkursen har ført til betydelige tab for fordringshaverne Som et typisk eksempel på groft uforsvarlig forretningsførelse kan i forhold til virksomhedens kapitalgrundlag nævnes betydelige køb på kredit eller forudbetalinger fra kunder kombineret med manglende bogføring i en længere periode og/eller helt utilstrækkelig økonomistyring.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 89/2018 (1. afdeling) A (advokat Georg Meyer, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-3, advokat Boris Frederiksen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B2047004-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 21. december 2017 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Janni Christoffersen og Cecilie Boel Winther

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 88/2018 (1. afdeling) A (advokat Tage Siboni, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-8, advokat René Rasmussen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 Sag 14/2018 X A/S under konkurs (advokat Boris Frederiksen) mod A og B (advokat Marianne Sørensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 Sag 242/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod X ApS og Y ApS (advokat Bent Stamer for begge) og SKAT (advokat Trine Irene Brodersen) I tidligere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 Sag 130/2016 A (advokat Tue Askeland, beskikket) mod Kurator i X ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) og Sag 131/2016 A (advokat Tue Askeland,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37557/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Flemming Jensen) mod Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch (selv) og Sag BS 37560/2018

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. Vedr.: Høring over Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning og konkurs

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. Vedr.: Høring over Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning og konkurs Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: insolvensretskontoret@jm.dk. 6. september 2018 Vedr.: Høring over Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning og konkurs Vesterbrogade

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018 Sag 65/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen, beskikket) mod X ApS under konkurs (advokat Thomas Markert) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U]. København, den 29. august 2014 Sagsnr. 2013-1715/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] som kurator for [Virksomhed A] og som advokat for [Bank Y] klaget over [indklagede],

Læs mere

Kurator, advokat Boris Frederiksen, har nedlagt påstand om, at N pålægges konkurskarantæne i 3 år.

Kurator, advokat Boris Frederiksen, har nedlagt påstand om, at N pålægges konkurskarantæne i 3 år. Udskrift af retsbogen Den 1. november 2017 kl. 11:00 blev skifteretten sat på embedskontoret af retsassessor Helle Hager Thor. Der blev foretaget i offentligt retsmøde sag nr. BS SKSo-373/2017: Selskab

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

beslutning: De erklæringer, der ligger til grund for A s klage, er erklæringer med sikkerhed, som er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

beslutning: De erklæringer, der ligger til grund for A s klage, er erklæringer med sikkerhed, som er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 29. september 2017 blev der i sag nr. 099/2016 A mod registeret revisor B truffet sålydende beslutning: Ved skrivelse af 13. april 2016 har cand. jur. C på vegne A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C.

Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C. Vestre Lands~ets l. afdeling holdt den 6. september 2018 kl. 12.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C. Virksomhed A m.fl. kærer skifterettens

Læs mere

STATUS PÅ REKONSTRUKTION PERSONLIGE SKYLDNERE PARTNER, ADVOKAT TRINE IRENE BRODERSEN 20. MARTS 2019

STATUS PÅ REKONSTRUKTION PERSONLIGE SKYLDNERE PARTNER, ADVOKAT TRINE IRENE BRODERSEN 20. MARTS 2019 STATUS PÅ REKONSTRUKTION PERSONLIGE SKYLDNERE PARTNER, ADVOKAT TRINE IRENE BRODERSEN KONKURSLOVENS REGLER OM STADFÆSTELSE AF REKONSTRUKTIONSFORSLAG HR: 13 d, stk. 1: Et rekonstruktionsforslag er vedtaget,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

B e s l u t n i n g. Revisornævnet forstår den tilbageværende klage således, at der klages over:

B e s l u t n i n g. Revisornævnet forstår den tilbageværende klage således, at der klages over: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 96/2013 A A/S og til dels B A/S mod registreret revisor C afsagt sålydende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 16. juli 2013 har advokat D på vegne A A/S og B A/S,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018 Sag 15/2018 X ApS under konkurs (advokat Boris K. Frederiksen) mod A (advokat Klaus Ellis Henriques) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø-

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG LKR UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 11. maj 2016 kl.10:00 blev retten sat af kst. dommer Lise Krüger Andersen Der foretoges: B-340-15 Selskab 1 under konkurs mod Person B og B-341-15 Selskab

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret es til

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret  es til Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. april 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. april 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. april 2006 (sag nr. 26-2005-R) K mod R K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. juni 2005 har ToldSkat København

Læs mere

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 2. februar 2018 har A ApS under konkurs ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 16. januar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 16. januar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 16. januar 2018 Sag 186/2017 Ralph Dänhardt (advokat Søren Noringriis) mod Den Jyske Sparekasse i Skals (advokat Marianne Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R 15. januar 2018 S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R Indledning Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ændring af Selskabsloven

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand.

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand. August 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrevet indeholder referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt orientering om en ændring af Erhvervsstyrelsens praksis

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr.

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr. Kurt Siggaard Partner Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5850-0001 CHE/SDH/LHH 12. juni 2013 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 47-21027/2010 Holdingselskabet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018 Sag 28/2017 DanExpo ApS under konkurs kærer afgørelse om hæftelse i konkursbo (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG MAJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 23. juni 2017 kl. 10:00 blev retten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: B-384-15 Selskab A under konkurs ( ) Advokat B mod ( ) Advokat C og

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor. Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A

Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor. Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A 1 Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A Nielsen,Anna Britta Troelsgaard For fordringshaveren mødte

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143. i SKS /2015. Dataselskabet af ApS CVR nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143. i SKS /2015. Dataselskabet af ApS CVR nr Claus Hedegaard Eriksen Partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. 103858/220 CHE/AKR 25. april 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143 i SKS 41-20913/2015 Dataselskabet af 12-10-2015 ApS CVR

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 Sag 11/2018 (2. afdeling) Miljø-Bo A/S (advokat Carsten Pedersen og advokat Eivind Einersen) mod Focus Advokater P/S (advokat Leo Jantzen og advokat Stinne

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG EMA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 19. september 2017 kl. 10.00 blev retten sat af retsassessor Helle Degnbol. Der foretoges: B-235-17 Selskab B ApS u/konkurs (advokat Boris K. Frederiksen)

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 17. november 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 17. november 2016. København, den 28. februar 2017 Sagsnr. 2016-3437/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] i egenskab af kurator i [X]s konkursbo og på vegne af [bank 1] klaget over

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

København, den 18. september advokatkreds K E N D E L S E

København, den 18. september advokatkreds K E N D E L S E København, den 18. september 2012 Sagsnr. / CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. maj 2011, modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 13. maj 2011, rejst sag ved

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 17. marts 2017 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 17. marts 2017 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B1472003- ABF UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 17. marts 2017 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Ejler Bruun, Anne Birgitte

Læs mere

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 8. marts 2019 Sag BS 27175/2018 HJR A (advokat Peter Gerken) mod B A/S under konkurs (advokat Carsten Henriksen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. november 2013 (J.nr. 2013-0033574) Afgift som følge

Læs mere

Bilag [nr.] Trepartsaftale

Bilag [nr.] Trepartsaftale J.nr.: 7501417 MPE/KRM Bilag [nr.] Trepartsaftale Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk Trepartsaftale INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere