BEDSTE UDNYTTELSE AF EU's MIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDSTE UDNYTTELSE AF EU's MIDLER"

Transkript

1 Endeligt udkast til landebrochure [Page 1 front cover] Europæiske strukturfonde for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og offentlige organer BEDSTE UDNYTTELSE AF EU's MIDLER

2 [Page 2 - left) Indledning Den Europæiske Union forvalter kolossale beløb til gavn for den europæiske økonomi, den offentlige sektor og borgerne. Dette dokument indeholder en kort beskrivelse af, hvordan små og mellemstore virksomheder, formidlingsorganisationer og repræsentative organisationer samt offentlige myndigheder på lokalt og regionalt plan i Danmark kan opnå økonomisk støtte til en lang række projekter og initiativer inden for turisme og handel. De forskellige relevante programmer beskrives i en række brochurer, der offentliggøres separat. Hvem bør læse dette? Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for handel og turisme i Danmark, der ønsker at forbedre deres økonomiske resultater og søger økonomisk støtte for at få mulighed for dette. Formidlingsorganisationer og offentlige organer inden for handel og turisme, som ønsker at kunne bidrage til udviklingen af sektoren og informere de virksomheder, som de repræsenterer, om de muligheder, der ligger i strukturfondene. Myndigheder og politiske beslutningstagere inden for handel og turisme. Hvad er strukturfondene? Strukturfondene er et finansieringsværktøj, som Den Europæiske Union bruger til at forbedre den overordnede økonomiske situation i mindre udviklede eller ugunstigt stillede regioner i hele EU. Både offentlige myndigheder og private virksomheder kan modtage støtte. Gennem strukturfondene finansieres investeringer på områder som infrastruktur, uddannelse og udviklingsfremme i SMV'er. Mange projekter er støtteberettigede. Hvorfor strukturfondene? Sigtet med strukturfondene er ikke blot at forbedre tjenester, infrastrukturer og standarder, men de har også andre og mere generelle menneskelige målsætninger. Man søger f.eks. at bidrage til at forbedre beskæftigelsesmulighederne, den generelle livskvalitet, borgernes sikkerhed, samfundets bæredygtighed og genopretning af handel og turisme i områder, hvor udviklingen sakker bagud. Der fokuseres på områder med høj arbejdsløshed, hvor man er i gang med en industriel omstrukturering, regioner, der lider under høj udflytning, problemområder i byerne samt grænseområder. Og naturligvis hjælp til unge og langtidsarbejdsløse, socialt udstødte og underkvalificerede. Gode projektidéer, der kan fremme den økonomiske udvikling i en region og bidrage til programmålsætningerne, har altid en god chance for at modtage støtte. Husk, at strukturfondene yder tilskud, ikke lån. De skal investeres klogt, de skal ikke tilbagebetales.

3 [Page 3 right] DER FINDES EU-MIDLER TIL MANGE FORMÅL - MEN DE SKAL ANSØGE OM DEM Hvad kan EU-midler gøre for virksomheder inden for handel og turisme? Gennem de europæiske strukturfondprogrammer ydes der støtte til en lang række aktiviteter, der bidrager til at forbedre virksomhedernes resultater inden for handel og turisme. Forbedring af kvaliteten af hoteller og overnatningsmuligheder, fælles markedsføringsinitiativer for lokale produkter, fælles turistfremmeaktiviteter, uddannelseskurser til forbedring af virksomhedernes personale, udvikling af nye produkter, alt sammen blot eksempler på aktiviteter, der er berettiget til støtte fra strukturfondene. Strukturfonde for handel og turisme i Danmark Kortene nedenfor viser, hvilke områder af Danmark der er berettiget til strukturfondstøtte under mål 1 og 2. Interreg III A vedrører typisk områder ved landegrænserne. Urban II finder anvendelse i visse dårligt stillede kvarterer i Gellerup ved Århus. Mål 3-, Leader+- og Equal-projekter gælder som regel på landsplan. [in margin or text box] Syv EU-værktøjer til regionaludvikling: Mål 1-programmer til projekter i regioner med udviklingsefterslæb Mål 2-programmer til projekter i industri-, by- og landområder med problemer Mål 3-programmer til arbejdsmarkedsprojekter Interreg III til grænseoverskridende, tværnationale og interregionale projekter Urban II til innovative byudviklingsprojekter Equal til innovative arbejdsmarkedsprojekter Leader+ til innovative projekter til udvikling af landdistrikter Nærmere oplysninger om programmerne og om, hvordan de kan hjælpe virksomheder inden for handel og turisme samt den offentlige sektor, findes i de syv programbrochurer, der offentliggøres i denne serie. [in margin or text box] Fire strukturfonde: EFRU (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) til investeringer i infrastruktur og SMV'er ESF (Den Europæiske Socialfond) til uddannelse af arbejdstyrken EUGFL (Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget) til fremme af udviklingen af landbrug og landdistrikter FIUF (Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet) til udvikling og genopbygning af områder, der er afhængige af fiskeri

4 [Page 4 left] Støtte til handelssektoren Støtte til virksomheder Støtte til SMV'er i handelssektoren er ikke særligt udbredt i strukturfondprogrammerne i Danmark. Innovative projekter har de største chancer for at modtage støtte. Gennem EU-finansierede uddannelsesprogrammer kan der ydes støtte til uddannelse af personalet inden for handelssektoren. Strukturfondene kan også bidrage til oprettelsen af infrastruktur til salg af produkter via internettet, hvilket giver mulighed for bedre service og et mere omkostningseffektivt arbejdsmarked. Andre projekter inden for handelssektoren, der skaber beskæftigelse, forbedrer levestandarden, giver bedre levevilkår i lokalsamfundene og navnlig deres marginaliserede elementer, kan også være berettigede til støtte. Støtte til offentlige organer Ud over den direkte støtte til virksomheder inden for handelssektoren finansierer strukturfondene også projekter, der indirekte gavner handelen. Disse typer af projekter forvaltes ofte af (halv)offentlige organer på lokalt og regionalt plan. Modernisering af offentlige rum Forskønnelse af offentlige områder som parker, sidegader og industrigrunde fører til øget lokal stolthed, mindre hærværk og kriminalitet og et bedre erhvervsmiljø. Øget sikkerhed Bedre belysning, installation af kameraer og uddannelse af beboerne kan øge sikkerheden for de mennesker, der bor og arbejder i et område. Uddannelse i e-handel Man skal lære nye teknologier. Strukturfondene hjælper folk med at finde ud af, hvordan e-handel kan forbedre deres forretningsudvikling. De konkrete muligheder for at modtage økonomisk støtte til udvikling af handelssektoren i Danmark varierer afhængigt af programmer og regioner. De fleste muligheder findes inden for Leader+-programmet. Kontakt Deres lokale brancheorganisation, handelskammer eller programleder for at få flere oplysninger. På brochurens bagside findes der flere oplysninger om, hvem man skal kontakte.

5 [page 5 - right] Casestudy (Nederlandene): Modernisering af et indkøbsområde i Rotterdam Inden for URBAN-programmet i Rotterdam kombinerer man bl.a. økonomiske incitamenter, fysisk genopretning og kulturelle aktiviteter med henblik på at udvikle turistindustrien og tilskynde til investeringer fra erhvervslivet. Et butiksområde ved navn Winkelstraten West er blevet moderniseret med henblik på at tiltrække investeringer fra nye butiksejere. Ny belysning, fortove og solskærme har givet gaden et nyt udseende og gjort den renere og mere sikker. Hver af de seks indkøbsgader i området har en "hjælper/rådgiver", der hjælper de lokale sammenslutninger med af finde nye medlemmer. De arrangerer ligeledes pr-aktiviteter og repræsenterer sammenslutningen i dialogen med de lokale myndigheder. Casestudy: En fælles butik for landbrugsprodukter i Viborg og på internettet En kreds af producenter slog sig sammen for i fællesskab at reklamere for, distribuere og sælge deres landbrugsprodukter direkte til butikker og forbrugere i land- og byområder i Viborg Amt. Blandt deltagerne i projektet var en lokal sammenslutning af landbrugere. Formålet med projektet var at fremme produktudvikling og salg af landbrugsprodukter gennem et producentkooperativ, brug af ikt til markedsføring og salg samt markedsføring af produkterne i byerne. De konkrete aktiviteter omfattede oprettelsen af et netværk af producenter, en fælles internetportal til produktfremme og salg, fælles markedsføring på internettet, i radio og tv, på tryk osv. samt fælles lager-, distributions- og salgsfaciliteter. De forventede resultater er øget omsætning, regionale varemærker, en styrket lokaløkonomi og udvikling af landdistrikterne. Samlede støtteberettigede udgifter til projektet: 1,5 mio. DKK (bidrag fra strukturfondene: DKK (EUGFL).

6 [Page 6 - left] Støtte til turistsektoren Støtte til virksomheder I den moderne verden er turisme en central indtægtskilde i mange områder. Den er spydspids for den regionale udvikling og ventes i de kommende år at bidrage aktivt til diversificeringen af den økonomiske struktur og de beskæftigelsesmæssige udfordringer over hele Europa. Men mange turistvirksomheder er små og mangler økonomisk styrke. Kvalitetsforbedring, forøgelse af antallet af værelser samt produktudvikling og -diversificering er alle eksempler på aktiviteter, der kan modtage støtte. Kvalitetsforbedring af indkvarteringsmulighederne Renovering af hotelværelser, kloaksystemer og parkfaciliteter betyder gladere kunder, sikrere omgivelser og øget omsætning. Investering i attraktioner Nye eller renoverede attraktioner betyder flere turister og giver stedet større popularitet. Flere mennesker betyder større omsætning og en bedre forretning. Markedsføringsuddannelse for iværksættere i turistsektoren Færdigheder inden for markedsføring er af central betydning inden for moderne handel og turisme. Uddannelse inden for turistsektoren betyder en mere effektiv forretning. Markedsføringsbistand Bistand til markedsføring af turistprodukter og -attraktioner, navnlig i samarbejde med andre berørte parter, betyder et mere dynamisk image og bedre resultater. Rådgivning om start af nye virksomheder Støtte til start af nye virksomheder i turistsektoren øger antallet af succesrige iværksættere inden for turisme og styrker beskæftigelsesmulighederne. Støtte til offentlige organer Ud over den direkte støtte til virksomheder inden for turistsektoren finansierer strukturfondene også projekter, der indirekte gavner turismen. Modtagerne er ofte (halv)offentlige organer som kommuner, repræsentative organisationer eller turistkontorer. Investeringerne er beregnet på at gøre regionerne mere attraktive for besøgende. Investering i turistattraktioner Modernisering af sportsanlæg, skilifter, svømmebassiner, naturstier, cykelstier, ruter og skiltning kan gøre et område langt mere attraktivt for de besøgende. Investering i kulturarven Modernisering af museer, besøgscentre og kulturarven generelt giver turisterne mere at se på og øger deres vilje til at betale for det. Netværk og samarbejde Diversificering af turistproduktet og produktudvikling kræver ofte et godt netværkssamarbejde mellem virksomheder, turistkontorer og lokale myndigheder. Gennem strukturfondprogrammer støtter man således initiativer, hvor der tilskyndes til partnerskaber mellem virksomheder og mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at forbedre integrationen af turistkæden.

7 De konkrete muligheder for at modtage økonomisk støtte til udvikling af turistsektoren i Danmark varierer afhængigt af programmer og regioner. Kontakt Deres lokale brancheorganisation, handelskammer eller programledere for at få flere oplysninger. På brochurens bagside findes der flere oplysninger om, hvem man skal kontakte. [page 7 - right] Casestudier: Netværk af små turistattraktioner I det sydøstlige Skåne har et net af 40 mindre turistattraktioner, der omfatter gallerier, kunsthåndværkere, museer, gårdbutikker osv., haft et meget frugtbart samarbejde om temaer som markedsføring og uddannelse. Det blev foreslået at oprette et tilsvarende netværk på Bornholm, så netværket kunne blive interregionalt. Idéen blev fremlagt for 50 mindre turistrelaterede virksomheder på Bornholm, og af disse udtrykte de 26 ønske om at komme med i et sådant netværk - pensionater, keramikere, kunstnere, restauranter, mindre museer og gårdbutikker, der sælger forskellige former for produkter og kunsthåndværk. Målsætningerne for projektet var at udveksle erfaringer og viden, iværksætte fælles udviklingsaktiviteter som uddannelse, annoncering og imageopbygning, fælles anvendelse af eksterne ressourcer vedrørende rådgivning og bistand og navnlig at sikre, at udviklingen af aktiviteterne stemte godt overens med virksomhedernes behov og krav. De konkrete aktiviteter omfattede regelmæssige møder i netværket, hvor man diskuterede spørgsmål af fælles interesse og lærte af hinanden samt fælles uddannelseskurser. Man har oprettet et websted, man får ekstern bistand og konsulentbistand, og man har foretaget en fælles studietur. De forventede resultater omfatter bedre kvalifikationer, markedsføring og pr samt øget fokus på udviklingsaktiviteter for mindre virksomheder. Samlede støtteberettigede udgifter til projektet: DKK (bidrag fra strukturfondene: DKK (ESF - mål 2).

8 [Page 8 back page] Sådan får man strukturfondmidler Det kræver omhu og tid at opnå midler fra strukturfondene. FØRST overvejer en SMV eller direktøren for en formidlingsorganisation, hvad man kan gøre for at bidrage til at gennemføre EU-målsætninger såsom forbedret beskæftigelse, bedre infrastruktur, flere besøgende eller større omsætning. NÆSTE SKRIDT er at kontakte sin lokale brancheorganisation (f.eks. regionale turistmyndigheder) eller et lokalt Euro Info Center (se eller Sammen med dem kan De drøfte, om og hvordan Deres idé kan støttes økonomisk. De kan også tage direkte kontakt til den organisation, der er ansvarlig for gennemførelsen af de relevante strukturfondprogrammer, Erhvervs- og Boligstyrelsen (se Vedrørende praktiske spørgsmål om passende finansieringskilder i Deres region kan De kontakte de teknologiske informationscentre, TIC'erne. De vil gøre deres bedste for at forklare, hvilke typer af projekter der er støtteberettigede, den bedste måde at indsende en ansøgning på, og generelt hvordan man finder vej gennem labyrinten af strukturfondtilskud. Selv om der er gjort alt for at forenkle procedurerne og mindske de administrative byrder, kræver ansøgningen omhu og tid af både myndighederne og ansøgeren. De mennesker, der arbejder inden for de forskellige ovennævnte organisationer er engagerede og veluddannede personer, der lægger vægt på både teori og praksis i den europæiske udvikling. De vil helt sikkert gøre deres bedste for Dem. Hvis De har internetadgang, kan De også finde kontaktoplysninger om programledere i Deres land på inforegio-webstedet hos Europa-Kommissionens GD for Regionalpolitik på:

Kultur og audiovisuelle medier

Kultur og audiovisuelle medier INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Statens engagement på Bornholm

Statens engagement på Bornholm Statens engagement på Bornholm Working Paper nr. 5 af Svend Lundtorp Bornholms Forskningscenter Stenbrudsvej 55 3730 Nexø Telefon: 56 44 11 44 Telefax: 56 49 46 24 E-mail: rcb@rcb.dk Homepage: http://www.rcb.dk

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

magazine Udvikling af landdistrikterne i informationssamfundet Western Isles Pays de Gâtine Vinteren 98-99 nr. 19

magazine Udvikling af landdistrikterne i informationssamfundet Western Isles Pays de Gâtine Vinteren 98-99 nr. 19 Kvartalsskrift for det europæiske LEADER II - program magazine LEADER magazine [janvier-février-mars 1999] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine 1 Vinteren

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.:

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.: BILAG: UDFORDRINGER FOR DE EUROPÆISKE BYER Der er stor forskel på Europas byer. Ca. 20% af EU s befolkning bor i storbyer med over 250.000 indbyggere, yderligere 20% i mellemstore byer med 50-250.000 indbyggere,

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere