INSTRUKTION OG OPLÆRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTION OG OPLÆRING"

Transkript

1 INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan foregå og en række værktøjer til brug herfor. BAR Handel Fællessekretariatet Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet HK HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan købes hos varenummer: Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag 2007 ISBN Sekretariatet for lederne Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: HK varenummer: BAR HANDEL BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDELSOMRÅDET

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNDGÅ SKADER OG SKAB TRYGHED UNDGÅ SKADER OG SKAB TRYGHED HVORNÅR SKAL DER GIVES INSTRUKTION OG OPLÆRING? HVEM SKAL GIVE INSTRUKTION? HVORDAN SKAL DER GIVES INSTRUKTION OG OPLÆRING? HAR I TJEK PÅ PLANLÆGNINGEN? PRAKTISKE RÅD TIL FORBEREDELSE OG GENNEMFØRELSE PRAKTISKE RÅD FOR OPFØLGNING SKEMA TIL INTRODUKTION TJEKLISTE TIL INSTRUKTION OG OPLÆRING BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet (BAR Handel). BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for detailhandelsområdet og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder. BAR Handel er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet og er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Ifølge arbejdsmiljøloven skal hver enkelt medarbejder have en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde, og oplyses om de ulykkes- og sundhedsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde. En grundig instruktion og oplæring er en af forudsætningerne for at begrænse unødige belastninger og eventuelle arbejdsskader og er derigennem med til at nedsætte sygefraværet. Det skaber tillige tryghed og større effektivitet, når medarbejderne er klædt ordentligt på til at udføre deres job. Der skal løbende følges op på instruktionen og oplæringen og føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det vil sige, at arbejdsgiveren eller en arbejdsleder i det daglige skal holde øje med, om medarbejderne følger instruktionen. Denne vejledning Hvis I følger denne vejledning og tilhørende skema og tjekliste, vil I være godt klædt på i forhold til instruktion og oplæring af de ansatte. Da dette er en generel vejledning til detailhandlen, er det vigtigt at tilpasse brugen af vejledningen, så den passer til jeres butik, fx kan I tilpasse tjeklistens emner til jeres forhold. relevante emner inden for det pågældende område. relevante emner inden for det pågældende område. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 2 3 HVORNÅR SKAL DER GIVES INSTRUKTION OG OPLÆRING? HVEM SKAL GIVE INSTRUKTION? Ved ansættelsen Alle nyansatte skal have oplæring og instruktion, inden de begynder at udføre arbejdsopgaverne. Ved ændringer forflyttelse nye arbejdsopgaver nyt eller ændret arbejdsudstyr indførelse af ny teknologi Hvis ovenstående har medført ændringer i sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene, skal de berørte medarbejdere have fornyet deres instruktion og oplæring. Brug af medarbejdere fra en fremmed virksomhed Vikarer, håndværkere og andre fra fremmede virksomheder, der udfører arbejde på virksomheden, skal have instruktion om arbejdsmiljøforhold, der har betydning for deres arbejde, fx brug af virksomhedens maskiner. Det kan ske ved udlevering af relevante brugsanvisninger mv. Unge under 18 år Der skal føres et særligt effektivt tilsyn med unge under 18 år. Tilsynet skal føres af en person, der er fyldt 18 år, og som har den fornødne indsigt i arbejdet. Det kan være en idé at udpege en fast medarbejder, som gennemfører selve instruktionen og oplæringen af den unge, og som er tilknyttet den unge i starten. Husk, at der er særlige regler omkring unges arbejdstid, og at der er nogle typer af arbejdsopgaver, de unge ikke må udføre, eller kun må udføre i begrænset omfang. Som eksempel kan nævnes, at der er skærpede krav i forhold til løft, skub og træk og i forhold til brug af stoffer og materialer. Derfor skal der også udarbejdes en særlig APV for de unge. Den skal være med til at give overblik over arbejdsmiljøforholdene, og sikre at de er i orden. Det er vigtigt, at den ansvarlige for instruktionen og oplæringen ikke lader den unge arbejde på egen hånd, førend der er sikkerhed for, at arbejdet udføres forsvarligt. Hvis arbejdet indeholder særlige risikomomenter, og/eller den unge er uerfaren, kan det være nødvendigt at overvåge arbejdet. Instruktionen anses som gennemført, når instruktionen er opfattet og forstået af medarbejderen Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvem der skal stå for den praktiske gennemførelse af instruktionen og oplæringen. Det formelle ansvar ligger altid hos arbejdsgiveren. Overvej hvem der vil være bedst til at lære fra sig for eksempel: Arbejdsleder, medarbejder med særlig viden om arbejdsmiljø eller sikkerhedsrepræsentant De er selv vant til at udføre opgaverne og kender arbejdsmiljøforholdene i butikken. De vil derfor ofte være gode til at gennemføre den praktiske instruktion og oplæring. De kan også udpeges som interne jobtrænere, der giver råd og vejledning i sikkert og sundt arbejdsmiljø, når arbejdsprocesserne gennemføres, og kontrollerer at arbejdet bliver udført efter den givne instruktion. Kollega/leder De kan fungere som et godt eksempel for den nye medarbejder. Ved at iagttage hvordan de erfarne medarbejdere udfører opgaven, oplæres den nye medarbejder i arbejdsstedets praksis. En erfaren kollega kan også oplære en kollega ved sidemandsoplæring, hvor den erfarne kollega viser den nyansatte, hvad vedkommende skal gøre i konkrete situationer og fortæller om egne erfaringer. Leverandører De kan instruere i brug af en nyanskaffet maskine eller teknisk hjælpemiddel eller i brugen af de kemiske produkter, der anvendes. Særlig kvalificeret instruktør Virksomheden kan vælge at ansætte en medarbejder med særlige kvalifikationer eller at rekvirere ekstern rådgiver til at stå for instruktion i fx arbejdsteknik ved løft og arbejdsstillinger. Skab en fælles forståelse for vigtigheden af, at instruktionerne følges af alle i virksomheden Uddannelse af jobtrænere Virksomheden kan vælge at lade udvalgte medarbejdere tilegne sig særlig viden og fungere som interne jobtrænere inden for nogle områder, fx: - ergonomi, fx løfte- og arbejdsteknik, arbejde i udgangskasser - maskinsikkerhed, fx for maskiner i produktionsområder - kemikalier, fx til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, håndtering og opbevaring. For at sikre, at vedkommendes kompetencer altid er tidssvarende, bør jobtrænerne have adgang til opgradering af viden.

4 4 5 HVORDAN SKAL DER GIVES INSTRUKTION OG OPLÆRING? Oplæring og instruktion skal afpasses efter arbejdets art og den enkelte medarbejders forudsætninger, uddannelse og alder m.v. Der stilles større krav til instruktionen, hvis arbejdet er forbundet med særlig ulykkes- eller sundhedsfare, eller hvis arbejdet skal udføres af unge eller nyansatte. Nedenstående viser en måde at gribe instruktionen og oplæringen an på: 1. Lav en plan for introduktionen af den ny medarbejder Brug skema til introduktion. Side Aftal tidspunkter for instruktion og oplæring om sikkerhed og arbejdsmiljø Instruktionen og oplæringen skal ske inden medarbejderen starter på selve arbejdet. Sæt god tid af til instruktionen. 3. Foretag instruktion og oplæring af den pågældende medarbejder Brug tjekliste til instruktion. Side Saml al dokumentation om instruktion Beskrivelserne af procedurer, ansvar, indhold og forløb af instruktionen og oplæringen behøver ikke at være skriftlige, men det er afgørende, at ledelsen, sikkerhedsorganisationen og ansatte på overbevisende måde overfor Arbejdstilsynet kan gøre rede for, at oplæring og instruktion finder sted. Det kan derfor være en god ide at sætte skemaet og tjeklisten ind i en mappe. 5. Følg op Efter instruktionen og oplæringen kan lederen afslutte forløbet med en samtale med den pågældende medarbejder for at sikre, at oplæringen er forstået og informere om, hvordan der vil blive fulgt på instruktionen og oplæringen samt evt. kontakt/tilsynspersoner. Har I tjek på planlægningen? Har I faste procedurer for instruktion og oplæring af nyansatte, fremmed arbejdskraft, ved ændringer og for unge under 18 år? Har I taget stilling til, hvad instruktionen skal indeholde, og hvordan den skal foregå? Er sikkerhedsorganisationen (hvor der er krav om en sådan) med til at planlægge instruktionen? Vurderer I løbende behovet for instruktion, fx også af erfarne medarbejdere? Vurderer I løbende behovet for ændringer i instruktionen? Ved I, hvem der gennemfører instruktionen og oplæringen? Har den, der instruerer, den fornødne viden og erfaring? Skal der uddannes ressourcepersoner internt i virksomheden, som kan lære fra sig til nyansatte og det øvrige personale? Er der brug for ekstern konsulentbistand til at holde oplæg og undervise i relevante emner omkring virksomhedens arbejdsmiljø? Er der fast rutine for, hvordan der følges op på instruktionen? Er der dokumentation for, at instruktion og oplæring er gennemført? Fungerer de erfarne medarbejdere og ledere som rollemodeller for nyansatte og ungarbejdere?

5 6 7 PRAKTISKE RÅD TIL FORBEREDELSE OG GENNEMFØRELSE Det er vigtigt, at alle forstår instruktionen og oplæringen, fx hvorfor arbejdet skal udføres på den givne måde, og hvordan man rent praktisk udfører arbejdet korrekt. Overvej, om instruktionen er relevant for andre end den nyansatte, fx medarbejdere inden for samme arbejdsområde, som kan have brug for at få genopfrisket instruktionen. Forberedelse Grundlaget for en god instruktion og oplæring er forberedelsen. Fx: - Overvej, hvad du vil fortælle af teori og evt. hvilke praktiske øvelser, der skal afprøves. Brug tjeklisten til instruktion som din egen huske- og tjekliste tilpas den eventuelt. - Skriv de vigtigste ting ned, så du har en fast struktur. - Udarbejd/find evt. relevante overheads, tegninger mv. - Sørg for, at der er ro og tilstrækkelig tid. - Overvej hvor instruktionen skal foregå, fx i personalerummet, på lageret, i butikken. Gør det tilladt at spørge om hjælp, hvis en medarbejder er i tvivl eller ikke magter en opgave Gennemførelse af instruktionen og oplæringen Særligt ved instruktion og oplæring i løfte- og arbejdsteknik, brug af maskiner og brug af stoffer og materialer er det en god idé at kombinere teori med praktiske øvelser. Ved instruktion i løfte- og arbejdsteknik kan det være nyttigt at gennemgå, hvilke fysiske belastninger kroppen udsættes for ved uhensigtsmæssig udførelse af arbejdet. På samme måde er det vigtigt at kende til faren ved at benytte kemiske produkter, som eksempelvis kan give forgiftninger, ætsningsskader, allergi, eksem eller andre varige skader på helbredet. Når den teoretiske instruktion skal gives, er det vigtigt at: - Kende medarbejderens forudsætninger for at forstå instruktionen f.eks. er ung, ny i job, har svært ved det danske sprog. - Sikre, at medarbejderen forstår instruktionen og oplæringen. - Sikre, at medarbejderen forstår hvorfor instruktion og oplæring er nødvendig. - Give mulighed for, at der kan stilles spørgsmål - også de dumme. Når den praktiske øvelse gennemføres, er det vigtigt at: - Vise hele arbejdsprocessen og derefter dele den op (fra helhed til dele). - Sikre koncentration og ro omkring instruktionen - undgå udenomssnak. - Give mulighed for, at der kan stilles spørgsmål - også de dumme. Sørg for at skabe gode rammer for instruktionen og oplæringen - så læres der bedst Efter instruktionen og oplæringen For at sikre, at instruktionen og oplæringen er forstået, er det en god ide at: - Stille uddybende spørgsmål for at se, om medarbejderen har forstået det, der er blevet sagt. - Lade medarbejderen udføre opgaven og gentage og forklare de vigtigste ting. - Tjekke om opgaven udføres som instrueret. - Iagttage om medarbejderen virker fortrolig med den måde, arbejdet skal udføres på. Teori Når instruktionen vedrører viden om, hvordan man håndterer situationer med vold, trusler om vold, tyveri og røveri vil en teoretisk gennemgang egne sig godt. Instruktionen kan med fordel gennemføres for alle medarbejderne, ikke mindst fordi det er vigtigt, at alle kender procedurerne og kan agere i overensstemmelse hermed. Praktisk øvelse Det kan være svært at overføre teori til praksis. Derfor er det væsentligt, at medarbejderen får afprøvet tingene i praksis - når der er mulighed herfor.

6 8 9 PRAKTISKE RÅD FOR OPFØLGNING Efter instruktionen og som en del af oplæringsforløbet skal der følges op på, om medarbejderen har forstået instruktionen; blandt andet ved at iagttage medarbejderen. Det er vigtigt, at instruktionen følges op af alle ledere og medarbejdere i virksomheden. Det nytter eksempelvis ikke meget at undervise en nyansat i løfte- og arbejdsteknik, hvis vedkommende efterfølgende kan se, at de øvrige kolleger og ledere ikke benytter sig af principperne. Det samme gør sig gældende ved alle andre områder, herunder ved maskinsikkerhed, kemi, ryddelighed mv. Personlig kontakt Udpeg en fast vejleder som arbejder tæt sammen med medarbejderen, og som har til opgave at vejlede og kontrollere, om der indsniger sig uvaner eller benyt en jobtræner. Det er også vigtigt, at der gives opmuntring og positiv opmærksomhed, når medarbejderen gør det godt. Skab en holdning til at tage vare på sig selv og hinanden Det er vigtigt, at der bliver skabt en fælles positiv holdning til at tage vare på sig selv og hinanden. Skab en kultur, hvor risikofyldt adfærd er uacceptabel og bliver opfattet som uprofessionel. Sæt arbejdsmiljøet på dagsordenen på personalemøder eller lignende. Tal om de risici, der findes i det daglige arbejde, og sørg for, at alle tager dem alvorligt. Værdier og holdninger starter hos ledelsen Skriftlige instruktioner Skriftlige instruktioner kan supplere de mundtlige og være en god støtte for medarbejderne. Fx kan man udarbejde en folder, der hurtigt giver overblik over de væsentligste forhold, som skal huskes. Synlige påmindelser Synlige påmindelser kan f.eks. være skilte, etiketter, osv. Disse kan ikke erstatte instruktionen, men skal betragtes som et supplement til instruktionen. Formuler teksten, så den henvender sig direkte til læseren, fx Husk, inden du går i gang, at. Placér skiltet det sted, hvor arbejdsopgaven udføres, eller hvor medarbejderne ofte kommer forbi eller opholder sig. Brug skilte de mest relevante steder fx: - Ved farlige maskiner. - Ved opbevaring af kemikalier. - I forbindelse med intern færdsel på varelagre. - Hvor personlige værnemidler er påkrævet. Pas på med at opsætte for mange skilte - det kan have den modsatte effekt

7 SKEMA TIL INTRODUKTION Fakta om virksomheden (fx navn, adresse, tlf.nr., antal ansatte, antal afdelinger) TJEKLISTE TIL INSTRUKTION OG OPLÆRING Medarbejder Afdeling Dato Manuel håndtering Ansvar OK Fakta om dit arbejde Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering, vareregistrering, pluk, opfyldning og trimning af varer samt ved transport af varer på transportudstyr Du skal arbejde i: Korrekt arbejdsteknik for løft, fx ved depalletering, varemodtagelse, vareopfyldning samt ved pluk fra paller og lagerreoler Arbejdsopgaver: Korrekt arbejdsteknik for skub og træk af, fx palleløfter/-stablere, rulleborde, gitterbure og stativer på hjul Nøglepersoner i virksomheden Dine nærmeste kolleger/ledere Navn Korrekt arbejdsteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger ved, fx mærkning/registrering af varer, vareopfyldning, trimning af salgshylder, arbejde i udgangskasse og ved ekspeditionsdisk Brug af tekniske hjælpemidler ved manuel håndtering, fx hvilke er egnede til forskellige varetyper og arbejdsopgaver 3. Ansvarlig for instruktion og oplæring/tilsyn Sikkerhedsrepræsentant Maskiner og tekniske hjælpemidler Risici ved brug af maskiner/tekniske hjælpemidler, fx skærende og bevægelige dele Hvilke maskiner/tekniske hjælpemidler må benyttes, fx gaffeltruck kræver certifikat Sikkerhedsleder Tillidsmand Betjening af tekniske hjælpemidler, fx palleløfter og gaffelstabler Betjening af maskiner, fx pap-/plastpresser og andre affaldskomprimatorer, produktionsudstyr i fx slagter, delikatesse og bager Den første tid i virksomheden Ansvarlig Gennemført dato Anvendelse af sikringsdele og andet beskyttelsesudstyr, fx skærme og gitre Rundvisning og præsentation af nærmeste kolleger, ledere Orientering om instruktions- og oplæringsforløbet Instruktion og oplæring i arbejdets udførelse Rengøring/vedligehold af maskiner/tekniske hjælpemidler, fx hvordan, vedligeholdelsesplan, evt. retningslinier for eftersyn og vedligeholdelse foretaget af sagkyndig Brug af personlige værnemidler, fx sikkerhedssko Instruktion til sikkerhedsforhold fx flugtveje, nødhjælp, evakuering Stoffer og materialer Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet, herunder præsentation til en evt. sikkerhedsorganisation Risici ved brug af farlige stoffer og materialer, fx ætsning, forgiftning, allergi/eksem Opfølgning på instruktion og oplæring Hvilke kemiske produkter med farlige stoffer og materialer der anvendes, fx sprit, rensebenzin, klorin, dekoratørprodukter

8 Ansvar OK Særlige forhold for unge Ansvar OK Hvordan bruges produktet, bl.a. dosering og evt. sikkerhedsforanstaltninger, fx tidsbegrænsninger, anvendelse i ventileret rum eller udendørs Arbejdstid, fx særlige regler for daglig og ugentlig arbejdstid, pauser, og hvilke tidspunkter på døgnet der må arbejdes i Gennemgang af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger for de farlige stoffer og materialer Alenearbejde, fx begrænsning for arbejde alene visse steder og på visse tidspunkter af døgnet Brug af personlige værnemidler, fx handsker, masker Grænser for løft, skub og træk Hvad skal der gøres ved kontakt med produktet, fx øjenskylning, søg læge Begrænsninger i brug af maskiner/tekniske hjælpemidler, fx anvendelse af motorredskaber som gaffelstabler og selvkørende palleløftere, anvendelse af pappresser/ komprimatorer samt for anvendelse af maskiner med bevægelige og bearbejdende dele Kundekontakt, butikstyveri og røveri risiko Brug af forebyggende foranstaltninger, fx låse, alarmer, overvågnings-kameraer, deponeringsbokse Hvilke kemiske produkter der ikke må anvendes, fx orange faremærkede produkter Kontaktperson / person der har tilsyn Sikkerhedsrutiner, fx betjening af kasse, kassebeholdning, deponering af penge, optælling af penge pengetransport Hvordan man forholder sig under og efter situationer med røveri, fx gør som der bliver sagt, aktivering af evt. alarm, beskytte spor, signalement, tilkald af hjælp og politi Hvordan man forholder sig under og efter situationer med butikstyveri, fx. tilkalder hjælp fra vagt/politi, hvordan man evt. tilbageholder tyv, samt hvordan det anmeldes Arbejdsmiljøarbejdet Introduktion til de ansvarlige for arbejdsmiljø og sikkerhed (præsentation af en evt. sikkerhedsorganisation) Virksomhedens arbejdsmiljøindsats (fx APV, Arbejdsmiljøpolitik) Hvordan man forholder sig under og efter situationer med kunder der er voldelige, utilregnelige eller truende, fx konflikthåndtering, tilkald af vagt/politi Afdelingens arbejdsmiljøforhold (fx APV handlingsplan) Retningslinier for kundeservice og -kontakt, viden om købelovens regler og butikkens regler for returnering og ombytning af varer Ved ændringer Indkøb af teknisk hjælpemiddel Orden og ryddelighed Nyt inventar Affaldshåndtering og sortering af affald Nye rengøringsmidler Placering af tekniske hjælpemidler, materialer m.m., fx af hensyn til flugtveje, nødudgange og færdselsveje Nye arbejdsmetoder Ombygning fx placering af nye flugtveje, nye interne færdselsveje Oprydning Nødhjælp Placering af førstehjælpekasser Instruktion og oplæring foretaget Ansvar Dato Anvendelse af brandslukningsudstyr og retningslinier for beredskab og alarmering Placering af flugtveje og nødudgange Opfølgning er foretaget Ansvar Dato

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere