ESB MTU ESB-netværket Juni ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%"

Transkript

1 ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83%

2 Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper, Intern sammenligning 3 7 Hvordan skaber du større Arbejdsglæde? Vurdering af overordnede områder (indsatsparametre), Effekten på Arbejdsglæde og Loyalitet, Overordnet prioriteringskort Specifikke spørgsmål under hvert område Image, Overordnet lederskab, Nærmeste leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn- og Ansættelsesforhold, Faglig og personlig udvikling Tillæg Image, Nærmeste leder, Det daglige arbejde samt vurdering af arbejdspladsen 40 Tabeller og Appendiks Resultater i tabelform og metodesider 57 Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S [2]

3 Introduktion Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig rolle for, hvordan din organisation opfattes og er derigennem medbestemmende for organisationens fremtidige succes. Måling og redegørelse af, hvad der driver medarbejdertilfredsheden er et vigtigt skridt til at skabe tilfredse medarbejdere. Det handler om den enkelte medarbejder og dennes trivsel på arbejdspladsen. Målet er at skabe de rammer, der efterspørges af den enkelte medarbejder, for derigennem at gøre din organisation til et attraktivt sted at være nu og i fremtiden. Formålet med undersøgelsen Det overordnede formål med undersøgelsen er at få et faktuelt indblik i, hvordan medarbejderne i din organisation oplever organisation som arbejdsplads, samt at finde ud af, hvordan organisationen i fremtiden sikrer tilfredse og motiverede samt loyale medarbejdere. Rapportens resultater skal bruges til at inspirere og kvalificere den debat, organisationen og den enkelte enhed har om, hvor der skal sættes ind for at øge arbejdsglæden (tidligere kaldet tilfredshed & motivation). En debat, der bør tage udgangspunkt i de ønsker og behov, som medarbejderne og lederne oplever i dagligdagen. Modellen bag analysen Medarbejdertilfredshedsanalysen er designet efter modellen bag European Employee Index. Modellen, som illustreres til højre, er en international standard til måling af medarbejdertilfredshed. Modellen er opstillet, udviklet og forbedret på baggrund af mere end 10 års omfattende analyser, erfaringer og teoretiske input. Anvendelsen af standarden sikrer en valid intern og ekstern sammenligning af din organisations resultater. Internt kan de enkelte enheder og afdelinger sammenlignes på alle parametre, mens der eksternt kan sammenlignes med sammenlignelige organisationer og det danske arbejdsmarked (EEI DK). Målet med modellen er at forklare, hvorledes arbejdsglæde samt loyalitet skabes blandt medarbejderne. Til dette inddrages syv overordnede forklarende forhold (indsatsområder): Image, Overordnet lederskab, Nærmeste leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn og ansættelsesvilkår samt Faglig og personlig udvikling. Ingen af de overordnede forhold kan måles direkte med ét enkelt spørgsmål. I stedet er der for hvert forhold udvalgt 2-6 spørgsmål, som samlet set antages at dække denne. Undersøgelsen måler ikke kun arbejdsglæden, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne. Ennova har således ved hjælp af statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem de syv indsatsområder og den overordnede arbejdsglæde. Hvis der er stor sammenhæng mellem et indsatsområde og den overordnede arbejdsglæde, kan det udledes, at indsatsområdet er af stor betydning for medarbejderne. Arbejdet med medarbejdertilfredshed Det vigtigste i arbejdet med medarbejdertilfredshed er ikke selve målingen og resultaterne, men at bruge resultaterne som udgangspunkt for en værdiskabende udvikling. Indsatsparametre Image Overordnet lederskab Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn- og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Motivation Tilfredshed Trivsel Rapporten er grundlaget for det videre arbejde med medarbejdertilfredsheden i organisation. Resultaterne skal inspirere til: At skabe konstruktiv dialog med medarbejderne - med udgangspunkt i relevante resultater i undersøgelsen. At identificere mulige aktiviteter - til at fastholde styrker i de enkelte enheder og imødekomme eventuelle indsatsområder. At skabe rammer for handling - fastsætte deadlines og ansvarlige personer for aktiviteter, der skal forbedre udvalgte fokusområder. Når der arbejdes med at højne medarbejdertilfredsheden, skabes en mere attraktiv arbejdsplads. Det skaber grundlag for større tilfredshed for såvel interne som eksterne interessenter begge faktorer bidrager til kompetenceniveauet og værdiskabelsen. Rapportens opbygning Rapporten viser først datagrundlaget og derpå konklusioner på årets undersøgelse. Herefter illustreres arbejdsglæden og loyaliteten blandt medarbejderne, efterfulgt af medarbejdernes vurdering af indsatsområderne. Hvor relevant fremgår ligeledes en vurdering af de enkelte spørgsmål bag hvert af indsatsområderne. Slutteligt vises resultaterne i tabelform. Vurderingerne er angivet i søjlediagrammer kombineret med prioriteringskort. Arbejdsglæde Resultatparametre Loyalitet Adfærd Engagement Troskab [3]

4 Om undersøgelsen Om undersøgelsen Datagrundlaget til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen på ESB-netværket er fremkommet gennem dataindsamling blandt 4001 medarbejdere. Medarbejderne har fået tilsendt en mail med information om undersøgelsen og et link til spørgeskemaet. En uge senere blev der sendt en første påmindelse til de medarbejdere, der endnu ikke havde besvaret eller færdiggjort spørgeskemaet. Ligeledes blev der udsendt en 2. påmindelse samt opgørelser på enhedsniveau over svarprocenterne. Dataindsamlingen sluttede officielt fredag d. 11. maj Svarprocent Svarprocent % 77% 99% 84% 92% 90% 91% 85% 87% 81% 79% % 84% % 82% 66% 92% 87% 83% 96% 94% 74% 66% Datagrundlag Antallet af besvarelser i de enkelte enheder fremgår af tabellen til højre. Samlet set har 3332 medarbejdere svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på Svarprocent: 83%. De 3332 svar sikrer valide resultater og en præcis estimering af medarbejdertilfredshedsmodellen. Den konkrete usikkerhed på de samlede resultater for ESB-netværket er meget lav på grund af den høje svarprocent. Anonymitet Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller lavet rapporter, hvor enkelt-personers svar kan beregnes. [4]

5 Konklusion Datagrundlag Overordnede resultater Loyalitetssegmentering Indsatsområder - resultater og prioritering Forbedringsområder I denne rapport finder du resultaterne for medarbejdertilfredshedsmålingen i officielt gennemført i perioden 30. april 2007 til 11. maj I alt har 4001 medarbejdere haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf har 3332 valgt at svare. En svarprocent på 83% er meget tilfredsstillende og illustrerer således en positiv udvikling i opbakningen til undersøgelsen blandt medarbejderne siden 2005, hvor svarprocenten lå på 77%. I årets undersøgelse er der i alt 14 deltagende organisationer heraf måler 7 for første gang i dette netværks-regi. opnår i årets undersøgelse en fremgang på resultatsiden. Med et indeks på Arbejdsglæde på (+2) og et loyalitetsindeks på 78 (+1), har udviklet sig i positiv retning siden I et eksternt perspektiv ligger ESB-netværket dog stadig under det danske arbejdsmarked, der opnår indeks på Arbejdsglæde og indeks 81 på Loyalitet. I sammenligningen mellem de deltagende organisationer i undersøgelsen skal der gøres opmærksom på, at store skoler ofte har sværere betingelser for at opnå høje scorer, og der er således en klar tendens til at større skoler generelt opnår lavere resultater. I den sammenhæng kan der observeres stor variation på både de enkelte måleparametre og skolerne imellem. Segmenteringen på baggrund af de to loyalitetsparametre - Troskab og Engagement - viser, at medarbejderne generelt har en høj grad af både troskab og engagement. % af medarbejderne kan betegnes som enten Ildsjæle eller Kernemedarbejdere, og er dermed solide og engagerede medarbejdere. I forhold til det generelle danske arbejdsmarked er denne andel på %. Zoomer man ind på det mest attraktive medarbejdersegment set med virksomhedens øjne Ildsjælene viser det sig, at 12% af medarbejderne tilhører dette segment, hvilket er klart under det eksterne benchmark på 21%. Til gengæld er andelen af Kernemedarbejdere større (57% mod 51%). Det er lykkedes at reducere andelen af På-vej-væk-medarbejdere og Sofamedarbejdere, som er de mest kritiske segmenter i forhold til en helhedsorienteret udvikling af den enkelte organisation, så de i årets måling udgør henholdsvis 9% og 5%. Holdes dette op mod det danske arbejdsmarked (7% og 3%) ses det, at der fortsat er behov for at tage disse segmenter meget alvorligt og fortsætte arbejdet med at skabe en mere attraktiv og engageret hverdag for disse medarbejdere. Overordnet set er der i år meget positive udviklinger på resultaterne på tværs af de syv indsatsområder. Denne udvikling vidner om et særdeles systematisk og effektfuldt udviklings- og forbedringsarbejde siden Især Det daglige arbejde skiller sig ud ved at gå 6 indekspoints frem, og ligger i årets undersøgelse på indeks. Da dette forhold ligeledes er det mest betydningsfulde område for medarbejderne, er dette virkelig et klart signal fra medarbejderne om markante forbedringer på et meget nærværende område i forhold til deres dagligdag. I forhold til det danske arbejdsmarked har man også kraftigt reduceret afstanden så den i år kun er på 2 indekspoints (). Image er trods en positiv udvikling på 2 indekspoints stadig et klart indsatsområde for idet denne parameter er den næstmest betydningsfulde faktor for at skabe arbejdsglæde. Både Samarbejde og Overordnet lederskab går i målingen 4 indekspoints frem, og samarbejdsdimensionen ligger således nu kun et enkelt indekspoint under det eksterne benchmark. Det er også meget positivt, at Nærmeste leder stiger med 2 indekspoint til indeks og er på den baggrund det eneste indsatsområde, hvor ESB-netværket ligger højere end vurderingen på det generelle danske arbejdsmarked (). Medarbejderne tilkendegiver altså en større tilfredshed med deres nærmeste leder end dette eksterne benchmark, hvilket lover utrolig godt for fremtidigt forbedrings- og udviklingsarbejde. Faglig og personlig udvikling er også gået frem siden sidste måling (+3) og ligger nu på niveau med det eksterne benchmark på indeks. Endelig er vurderingen af Løn og ansættelsesforhold steget et enkelt indekspoint til indeks, men ligger stadig markant under vurderingen på det danske arbejdsmarked på indeks 74. Det vigtigste indsatsområde samlet set er medarbejdernes opfattelse af Image, mens Faglig og personlig udvikling og Overordnet lederskab er sekundære indsatsområder i ESB-netværkets MTU Disse forhold er vigtige for medarbejderne i bestræbelserne på at fortsætte årets positive udviklinger i fremtiden, og dermed sikre en fortsat fastholdelse og stigning i den overordnede arbejdsglæde blandt medarbejderne. Opfattelsen af Det daglige arbejde er det, der betyder mest for medarbejdernes samlede arbejdsglæde, og eftersom vurderingen fra medarbejderne er relativt høj, bliver dette område en styrke, som bør vedligeholdes. Under hvert indsatsområde er der identificeret en række specifikke indsatsområder. En prioritering af disse leder frem til en række forbedringsområder, som det kan anbefales at arbejde med, for at skabe den største forbedring. De primære forbedringsområder er følgende: 11. Skolen har et godt image 31. Opmærksomhed på faglig og personlig udvikling 15. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger Ved et fokus på ovenstående forhold med fastsættelse af mål og initiativer, vil en opfølgning på denne måling med stor sandsynlighed resultere i en forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet. [5]

6 Begreber Find vej i begrebsjunglen Arbejdsglæde [Motivation & Tilfredshed] Formålet med ESB-netværkets MTU 2007 er at få medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives i deres respektive organisationer. I forhold til tidligere tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne introduceres der i år nogle nye begreber, som i højere grad er med til at definere de begreber, som bruges i forbindelse med måling af medarbejdertilfredshed. Ennova bruger ordet»arbejdsglæde«som en fællesbetegnelse for Motivation og Tilfredshed. Motivation dannes hovedsagligt i arbejdstiden og er et udtryk for de følelser, medarbejderen forbinder med eller oplever i selve udførelsen af deres arbejde. Motivation fører ofte ubevidst til den grad af engagement, medarbejderen viser. Motivation som begreb er mindre afklaret end Tilfredshed og kan således variere fra dag til dag, eller fra opgave til opgave. Tilfredshed kan også opstå udenfor arbejdstiden og reflekterer følelsen af tilhørsforhold til hele jobbet og til organisationen. Tilfredshed opstår oftest ved, at medarbejderen sammenligner sine forestillinger til et godt arbejdsliv med de betingelser, han har opnået i sit nuværende job. Tilfredshed repræsenterer en stor grad af afklarethed overfor jobbet og hænger snævert sammen med den grad af troskab medarbejderen udviser. Loyalitet [Engagement & Troskab] Den adfærd, medarbejderen udviser som konsekvens af deres Arbejdsglæde, kalder vi for Loyalitet. Loyalitet består af både Engagement og Troskab. Engagement vises på jobbet og er den indsats, medarbejderen udviser, som overstiger de formelle krav som organisationen kan have til udførelsen af arbejdsopgaverne. Ligesom Motivation kan medarbejderens Engagement variere, også på kortere sigt. Troskab repræsenterer en adfærd, der primært vises udenfor organisationen - anbefaler man arbejdspladsen, søger man andet job, ønsker man overhovedet at blive på arbejdspladsen. Troskab repræsenterer den største afklarethed, en medarbejder kan have om sit ansættelsessted. Modellen Medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket måles ud fra den overordnede model bag European Employee Index. Modellen giver en samlet beskrivelse af medarbejdernes Arbejdsglæde. Dette sker ved, at medarbejderne vurderer i alt ni parametre: to resultatparametre og syv indsatsparametre. Pilene i modellen viser, at de syv indsatsparametre har indflydelse på medarbejdernes vurdering af deres samlede Arbejdsglæde og Loyalitet (resultatparametrene). En forøgelse i medarbejdernes vurdering af en indsatsparameter vil føre til en forøgelse i vurderingen af resultatparametrene - altså en forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde og dermed Loyalitet. Indsatsparametre Resultatparametre Image Trivsel Adfærd Overordnet lederskab Motivation Engagement Nærmeste leder Arbejdsglæde Loyalitet Samarbejde Det daglige arbejde Tilfredshed Troskab Løn- og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [6]

7 Arbejdsglæde og Loyalitet Arbejdsglæde [4] [3] [-1] 68 [6] [2] [7] [5] 66 [4] Loyalitet 82 [3] [0] [0] 79 [4] 78 [1] 78 [4] [1] [3] [7]

8 Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation [8]

9 Loyalitet Engagement 87 [3] [1] [1] [2] 84 [1] [1] 83 [1] 83 [3] Troskab [1] [0] [-2] [4] [5] [0] [3] [1] [9]

10 Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Ekstern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for de deltagende organisationer i ESBnetværkets MTU 2007 samt relevante eksterne benchmarks. Som det også var tilfældet i 2005 ses igen i år en meget flot sammenhæng mellem Arbejdsglæde og Loyalitet. LOYALITET Skoler i Jo større Arbejdsglæde blandt medarbejderne, desto højere grad af Loyalitet ARBEJDSGLÆDE Ekstern og intern benchmarking I figuren til højre kan du se sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for alle de enheder, der deltager i ESB-Netværkets MTU De grønne prikker illustrerer enheder på ESB-netværket, mens de grå prikker viser alle målte enheder i år. Figuren illustrerer en høj grad af variation i enhedernes resultater. Forbedringsindsatsen bør specielt koncentreres om de enheder, der har de laveste resultater. Her vil det være lettest at opnå forbedringer. LOYALITET ARBEJDSGLÆDE 1. Skoler i Øvrige enheder [10]

11 Medarbejdertyper [1] Medarbejdertyper Figuren viser, hvordan medarbejderne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres troskab og engagement. Du kan læse mere om de fem typers karakteristika under figuren. På næste side kan du se den konkrete sammensætning af medarbejderne i ESBnetværket Høj Lav Engagement ZAPPER PÅ-VEJ-VÆK MED- ARBEJDER KERNEMEDARBEJDER ILDSJÆL SOFAMEDARBEJDER Lav Troskab Høj ILDSJÆL Ildsjælene er villige til at yde en ekstra indsats, og er stolte af at være ansat i virksomheden. Kombinationen af høj grad af troskab og engagement, gør Ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. KERNEMEDARBEJDER Kernemedarbejderne udgør typisk den største andel af medarbejderne i virksomheden, og vil således ofte afspejle den gennemsnitlige medarbejder. ZAPPER Zappere er engagerede i deres arbejde, men forventer kun i mindre grad at være ansat i virksomheden om to år. Zappere kan blandt andet være personer med et stort behov for nye udfordringer. SOFAMEDARBEJDER Sofamedarbejderne forventer, på trods af, at de ikke er engagerede i deres arbejde, at være ansat i virksomheden om to år. PÅ-VEJ-VÆK MEDARBEJDER På-vej-væk-medarbejderen er sandsynligvis på vej til at forlade virksomheden. [11]

12 Medarbejdertyper [2] [ ] = udvikling i %-point i forhold til sidste måling. Ildsjæl Kernemedarbejder Zapper Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejder 12% [+1] 57% [0] 18% [+2] 5% [-1] 9% [-1] 21% 50% 18% 4% 7% 21% 51% 18% 3% 7% 19% 54% 18% 3% 5% 23% 54% 16% 3% 4% 20% [0] 53% [+2] 18% [+6] 4% [-3] 5% [-5] 17% [+4] 58% [-5] 16% [+3] 3% [-3] 6% [+1] 16% 59% 14% 5% 7% 16% [+4] 55% [-7] 14% [+2] 5% [0] 10% [0] 15% 58% 13% 7% 7% 14% % 10% 4% 5% 14% [+5] 56% [+1] 17% [-3] 5% [-1] 8% [-2] 13% [+2] 56% [+3] 15% [-3] 6% [-1] 11% [-1] 12% 61% 17% 6% 5% 11% 51% 17% 9% 13% 10% 42% 30% 6% 12% 9% 56% 23% 5% 8% 9% 58% 23% 4% 7% 8% [-2] 59% [+5] 17% [-1] 5% [-1] 11% [-2] 7% [+4] 61% [+3] 20% [-2] 5% [0] 8% [-4] [12]

13 Tilfredshed 1. Tilfredshed alt i alt 59 [5] 74 [4] [-2] [6] [2] 68 [6] 68 [4] [6] 2. Hvor tæt er skolen på den ideelle arbejdsplads [4] 66 [5] 60 [8] [1] 58 [-4] 58 [7] [4] [8] [13]

14 Motivation 3. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 78 [2] [2] [5] 74 [6] 74 [0] [1] [3] [3] 4. Jeg ser altid frem til at gå på arbejde [1] [3] [6] [0] [2] 68 [5] 68 [2] [2] [14]

15 Engagement [1] 5. Villighed til at yde en ekstra indsats 90 [3] [2] 88 [3] [2] 87 [1] 86 [1] [1] 86 [4] Jeg tror, mine kolleger synes, jeg yder en god arbejdsindsats [1] [3] 82 [0] 81 [1] [1] [0] 80 [-1] [0] 80 [15]

16 Engagement [2] 7. Åbenhed overfor forandringer [1] 85 [4] [2] [3] [0] 82 [1] [1] [-1] [16]

17 Troskab [1] 8. Jeg ønsker at være ansat på skolen om 2 år [0] [3] [-4] [-5] 78 [0] 78 [-2] 78 [0] [0] Jeg leder sjældent efter andre job [1] [0] [6] [4] 76 [-3] 76 [0] 76 [-1] 74 [0] [17]

18 Troskab [2] 10. Jeg vil anbefale andre at søge job på skolen [4] [3] [-4] [7] 66 [0] 66 [4] 66 [5] [-1] [18]

19 Indsatsområderne [1] Image [5] 74 [5] [-3] [2] 62 [8] [6] 59 [5] 59 [4] Overordnet lederskab [16] [6] [6] [4] [8] 55 [-2] [6] 51 [7] 50 [19]

20 Indsatsområderne [2] Nærmeste leder [3] [-1] [2] [2] 68 [-4] 68 [3] 68 [-3] 68 [8] Samarbejde [5] [6] [8] 76 [3] 76 [4] 76 [6] 76 [-1] [4] [20]

21 Indsatsområderne [3] Det daglige arbejde [5] [7] [5] [6] [11] [6] [6] [11] Løn og ansættelsesforhold 68 [3] [1] [2] [1] [2] 62 [3] 62 [8] [1] [21]

22 Indsatsområderne [4] Faglig og personlig udvikling 52 [6] [6] 66 [4] [3] [5] [8] [6] [6] Overordnet prioriteringskort Det Overordnede Prioriteringskort viser medarbejdernes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 80 TILPAS VEDLIGEHOLD Samarbejde Det daglige arbejde Nærmeste leder Faglig og personlig udvikling Løn og ansættelsesforhold OBSERVER Lav Overordnet lederskab EFFEKT AF EN FORBEDRING Image PRIORITER Høj PRIORITER Image VEDLIGEHOLD Det daglige arbejde TILPAS Nærmeste leder Samarbejde OBSERVER Overordnet lederskab Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [22]

23 Image [1] 11. Godt image [7] [-4] [5] [2] 60 [9] [6] 56 [3] 53 [5] Stolt over at kunne fortælle andre om ansættelse [4] [5] [-2] [2] 66 [6] [8] [7] [5] [23]

24 Image [2] 13. Andres opfattelse af skolen [5] 74 [5] [-4] [1] [7] [7] 60 [6] 59 [4] Prioriteringen af det videre arbejde med Image Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Image, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af virksomhedens Image. VURDERING 68 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 11. Godt image VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 12. Stolt over at kunne fortælle andre om ansættelse OBSERVER 13. Andres opfattelse af skolen OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [24]

25 Overordnet lederskab [1] 14. Samlet opfattelse af overordnet lederskab [15] [4] [7] [3] [8] 55 [-3] [6] [5] Evne til at træffe de rigtige beslutninger [17] [5] [6] [4] [-2] 54 [6] [7] 51 [6] [25]

26 Overordnet lederskab [2] 16. Evne til at informere medarbejderne 58 [8] [5] [6] [7] 50 [5] 48 [-3] 47 [8] 46 [21] Skolens etik og moral [12] [6] 68 [7] [-3] 62 [2] [10] [9] 56 [6] 53 [26]

27 Overordnet lederskab [3] Prioriteringen af det videre arbejde med Overordnet lederskab Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Overordnet lederskab, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af virksomhedens Overordnede lederskab. *Bemærk: Spørgsmålet Din samlede opfattelse af den overordnede ledelse er ikke medtaget i prioritetskortet, da det ikke er et handlingsorienteret spørgsmål. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 15. Evne til at træffe de rigtige beslutninger VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 17. Skolens etik og moral OBSERVER 16. Evne til at informere medarbejderne [27]

28 Nærmeste leder [1] 18. Samlet opfattelse af nærmeste leder [4] [-3] [2] [-1] [1] [5] [-3] [7] Faglig dygtighed [-6] 74 [-2] [1] [-8] [0] [6] [-1] [-4] 66 [28]

29 Nærmeste leder [2] 20. Evner som leder 74 [6] [4] [5] 68 [6] 66 [-2] 66 [9] [6] [0] 79 Prioriteringen af det videre arbejde med Nærmeste leder Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Nærmeste leder. *Bemærk: Spørgsmålet Din samlede opfattelse af din nærmeste leder er ikke medtaget i prioritetskortet, da det ikke er et handlingsorienteret spørgsmål. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 20. Evner som leder VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 19. Faglig dygtighed OBSERVER [Ingen punkter] [29]

30 Samarbejde [1] 21. Fagligt samarbejde med kolleger 60 [4] [4] [2] [1] [-1] 79 [0] 79 [1] 79 [3] Klimaet blandt medarbejderne [9] 80 [6] [7] [5] 76 [6] 76 [6] [8] [-3] 68 [30]

31 Samarbejde [2] 23. Det sociale samvær [4] 74 [6] [4] [10] [-3] [4] [8] [3] 68 Prioriteringen af det videre arbejde med Samarbejde Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Samarbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Samarbejde. VURDERING 82 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 23. Det sociale samvær VEDLIGEHOLD 22. Klimaet blandt medarbejderne TILPAS 21. Fagligt samarbejde med kolleger OBSERVER [Ingen punkter] 23 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [31]

32 Det daglige arbejde [1] 24. Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet [2] 81 [3] 81 [4] [2] [4] 79 [4] 79 [2] [2] Fysisk arbejdsmiljø 74 [7] 68 [2] [3] 66 [5] 66 [5] [8] [9] 62 [32]

33 Det daglige arbejde [2] 26. Arbejdspresset [19] 66 [30] 66 [19] [21] 62 [19] [13] [12] 60 [24] Prioriteringen af det videre arbejde med Det daglige arbejde Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Det daglige arbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Det daglige arbejde. VURDERING 80 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 26. Arbejdspresset VEDLIGEHOLD 24. Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 25. Fysisk arbejdsmiljø 60 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 26 PRIORITER Høj [33]

34 Løn og ansættelse [1] 27. Løn i forhold til et lignende job andre steder [4] [0] [-1] 53 [-3] 52 [0] [1] 47 [-6] 46 [0] Øvrige ansættelsesforhold i forhold til andre steder [1] [10] [7] 68 [0] [1] [2] [-1] [2] [34]

35 Løn og ansættelse [2] 29. Tryghed i ansættelsen [10] 76 [7] [14] [7] [4] [-8] [3] [9] Prioriteringen af det videre arbejde med Lønog ansættelsesforhold Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Løn- og ansættelsesforhold, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Løn- og ansættelsesforhold. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 27. Løn i forhold til et lignende job andre steder VEDLIGEHOLD 28. Øvrige ansættelsesforhold i forhold til andre steder TILPAS 29. Tryghed i ansættelsen OBSERVER [Ingen punkter] OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [35]

36 Faglig og personlig udvikling [1] 30. Muligheder for udvikling 56 [6] [4] [2] 68 [6] 68 [5] [5] [2] [8] 31. Opmærksomhed på udvikling 48 [5] [6] 61 [6] 61 [7] 60 [4] 60 [6] [8] [5] [36]

37 Faglig og personlig udvikling [2] Prioriteringen af det videre arbejde med Faglig og personlig udvikling Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Faglig og personlig udvikling, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Faglig og personlig udvikling. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 31. Opmærksomhed på udvikling VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 30. Muligheder for udvikling OBSERVER [Ingen punkter] 58 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [37]

38 Arbejdsglædesegmentering [1] Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglæde handler om at være motiveret i sit arbejde og tilfreds med sit job og sin arbejdsplads. Hvordan den enkelte medarbejders arbejdsglæde er sammensat har betydning for, hvor stor en del af medarbejderens potentiale virksomheder formår at udnytte. Det fulde potentiale udnyttes først, når medarbejdernes arbejdsglæde balancerer og allerbedst, når den er i top. Figuren inddeler medarbejderne i fem forskellige Arbejdsglædesegmenter alt efter deres niveau af Tilfredshed og Motivation. Det er fordelagtigt at reducere andelen af medarbejdere med lav eller ubalanceret arbejdsglæde, men udfordringerne ved at hæve medarbejdernes arbejdsglæde er forskellige, alt efter hvilket segment de befinder sig i. Lav Motivation Høj TILFREDSHEDS- UNDERSKUD LAV ARBEJDS- GLÆDE BALANCERET ARBEJDSGLÆDE HØJ ARBEJDS- GLÆDE MOTIVATIONS- UNDERSKUD Lav Tilfredshed Høj HØJ ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med høj arbejdsglæde er dem, der billedligt talt kommer fløjtende på arbejde hver dag. De motiveres meget af det de laver, og er over en bred front godt tilfredse med forholdene omkring deres arbejde. BALANCERET ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med en balanceret arbejdsglæde udgør typisk den største gruppe i virksomheden. De er kendetegnet ved et niveau af arbejdsglæde, der hverken er helt i top eller helt i bund og hvor der er en fornuftig balance mellem motivation og tilfredshed. TILFREDSHEDSUNDERSKUD Medarbejdere der er motiverede i forhold til det job de udfører, men samtidigt utilfredse med et eller flere forhold omkring deres ansættelse, ofte løn, virksomhedens image og/eller ledelsen. På sigt kan utilfredsheden føre til at de finder tilsvarende job i en anden virksomhed. MOTIVATIONSUNDERSKUD Medarbejderne i dette segment er forholdsvist tilfredse med deres job, men ikke særligt motiverede i forhold til det daglige arbejde og egen udvikling. LAV ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med lav arbejdsglæde er både demotiverede og utilfredse med deres nuværende arbejdssituation. Den lave arbejdsglæde vil ofte smitte af på medarbejderens adfærd, og mange af disse medarbejdere vil være på udkig efter et andet job. [38]

39 Arbejdsglædesegmentering [2] Segmenteringen af medarbejderne i ESBnetværket Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde 5% 37% 37% 7% 14% 13% 37% 23% 16% 11% 11% 40% 24% 12% 12% 11% 41% 21% 14% 14% 9% 34% 34% 12% 11% 9% 42% 31% 7% 11% 7% 32% 42% 3% 15% 7% 55% 22% 4% 13% 6% 42% 33% 7% 13% 5% 35% 40% 6% 14% 5% 35% 37% 6% 17% 5% 35% 38% 7% 15% 5% 36% 47% 4% 8% 4% 39% 42% 8% 7% 4% 25% 34% 10% 27% 3% 34% 37% 8% 17% 3% 44% 31% 10% 12% 2% 41% 38% 9% 11% [39]

40 Tema: Image, Det daglige arbejde, Nærmeste leder og vurdering af arbejdspladsen Dette tillæg vedrører kun de skoler, der har målt på de pågældende dimensioner. Resultaterne samt prioriteringskortene er udelukkende baseret på svar fra disse skolers medarbejdere. Da der vil være et forskelligt grundlag fra spørgsmålsblok til spørgsmålsblok (på grund af den enkelte skoles valg af spørgsmål), vil det samlede resultat som der benchmarkes med i rapporten hedde "Vurdering af arbejdsplads - samlet". [40]

41 Image - specifikke [1] 42. Engageret i samfundsforhold Anerkendt i lokalsamfundet [41]

42 Image - specifikke [2] 44. Anerkendt blandt andre institutioner Opfattes som udviklingsorienteret [42]

43 Image - specifikke [3] 46. Opfattes som en veldrevet virksomhed Prioriteringen af det videre arbejde med Image Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Image, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af virksomhedens Image. VURDERING 68 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 11. Godt image VEDLIGEHOLD 43. Anerkendt i lokalsamfundet 44. Anerkendt blandt andre institutioner 45. Opfattes som udviklingsorienteret TILPAS 12. Stolt over at kunne fortælle andre om ansættelse OBSERVER 13. Andres opfattelse af skolen 42. Engageret i samfundsforhold 46. Opfattes som en veldrevet virksomhed OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [43]

44 Nærmeste leder - specifikke [1] 32. Følger op på resultater i forhold til at nå målene 76 [0] [6] [0] 68 [3] 66 [6] 66 [4] 66 [1] Giver mulighed for indflydelse og ansvar 84 [4] 79 [2] [0] 78 [7] 78 [0] 76 [1] 76 [2] [44]

45 Nærmeste leder - specifikke [2] 34. Er et godt eksempel for virksomhedens værdier og normer [6] [-2] [6] [2] [-4] [1] 68 [0] Er lydhør og indgår gerne i dialog [3] 78 [1] 76 [7] 76 [0] [2] 74 [-1] 74 [4] [45]

46 Nærmeste leder - specifikke [3] 36. Har opstillet klare mål for det daglige arbejde [3] [4] [1] [3] [1] [4] [4] Prioriteringen af det videre arbejde med Nærmeste leder Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Nærmeste leder. *Bemærk: Spørgsmålet Din samlede opfattelse af din nærmeste leder er ikke medtaget i prioritetskortet, da det ikke er et handlingsorienteret spørgsmål. VURDERING 80 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER 60 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 20. Evner som leder 32. Følger op på resultater i forhold til at nå målene VEDLIGEHOLD 34. Er et godt eksempel for virksomhedens værdier og normer TILPAS 19. Faglig dygtighed 33. Giver mulighed for indflydelse og ansvar 35. Er lydhør og indgår gerne i dialog OBSERVER 36. Har opstillet klare mål for det daglige arbejde [46]

47 Det daglige arbejde - specifikke [1] 37. Modtagelighed for nye ideer og nytænkning [1] 77 [4] 77 [2] 77 [1] [4] [3] [5] Hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne [5] 68 [6] 66 [6] 66 [6] [6] [3] [7] [47]

48 Det daglige arbejde - specifikke [2] 39. Kvaliteten af arbejdet 82 [2] 81 [3] [6] 80 [3] [1] [2] [0] Videndeling i afd./team [2] 77 [5] 77 [6] 74 [1] 74 [1] 74 [3] 74 [3] [48]

49 Det daglige arbejde - specifikke [3] 41. Tilstrækkelig information til at kunne udføre arbejde 78 [3] 77 [2] [5] 76 [2] 74 [2] 74 [4] 74 [4] 68 Prioriteringen af det videre arbejde med Det daglige arbejde Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Det daglige arbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Det daglige arbejde. VURDERING 80 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 38. Hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne VEDLIGEHOLD 37. Modtagelighed for nye ideer og nytænkning 39. Kvaliteten af arbejdet 41. Tilstrækkelig information til at kunne udføre arbejde TILPAS 24. Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet 40. Videndeling i afd./team OBSERVER 25. Fysisk arbejdsmiljø 26. Arbejdspresset 60 OBSERVER Lav 26 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [49]

50 Vurdering af arbejdspladsen [1] 47. Balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde Vurdering af arbejdsplads - samlet Balance mellem arbejdsliv og privatliv Vurdering af arbejdsplads - samlet [50]

51 Vurdering af arbejdspladsen [2] 49. Indflydelse på arbejdsdag Vurdering af arbejdsplads - samlet Forventning i forhold til arbejdsopgaver Vurdering af arbejdsplads - samlet [51]

52 Vurdering af arbejdspladsen [3] 51. Arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til skolens virke Vurdering af arbejdsplads - samlet Passende støtte og hjælp i dit arbejde Vurdering af arbejdsplads - samlet 68 [52]

53 Vurdering af arbejdspladsen [4] 53. Involvering i planlægning og organisering af arbejdet Vurdering af arbejdsplads - samlet Indretning af arbejdsplads/arbejdsstation Vurdering af arbejdsplads - samlet [53]

54 Vurdering af arbejdspladsen [5] 56. Følt sig udslidt 68 Vurdering af arbejdsplads - samlet Følt sig nervøs Vurdering af arbejdsplads - samlet [54]

55 Vurdering af arbejdspladsen [6] 58. Følt sig veloplagt og fuld af energi Vurdering af arbejdsplads - samlet Følt sig glad og tilfreds 74 Vurdering af arbejdsplads - samlet 66 [55]

56 Vurdering af arbejdspladsen [7] Har du været udsat for mobning? Ja Nej 4% 96% 5% 95% 5% 95% 7% 93% Vurdering af arbejdsplads - samlet 8% 92% 8% 92% 9% 91% 11% 89% 11% 89% [56]

57 Tabeller [1] RESULTATPARAMETRE Arbejdsglæde [+2] Tilfredshed 1. Tilfredshed alt i alt 68 [+2] 2. Hvor tæt er skolen på den ideelle arbejdsplads 58 [+1] Motivation 3. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde [+1] 4. Jeg ser altid frem til at gå på arbejde [+2] Loyalitet 78 [+1] Engagement 84 [+1] 5. Villighed til at yde en ekstra indsats 87 [+2] 6. Jeg tror, mine kolleger synes, jeg yder en god arbejdsindsats 81 [+1] 7. Åbenhed overfor forandringer 82 [0] Troskab [0] 8. Jeg ønsker at være ansat på skolen om 2 år 78 [-2] 9. Jeg leder sjældent efter andre job [-1] 10. Jeg vil anbefale andre at søge job på skolen 66 [0] Medarbejdertyper Ildsjæl 12% [+1] Kernemedarbejder 57% [0] Zapper 18% [+2] Sofamedarbejdere 5% [-1] På-vej-væk-medarbejder 9% [-1] Arbejdsglædesegmentering Høj arbejdsglæde 5% Balanceret arbejdsglæde 37% Tilfredshedsunderskud 37% Motivationsunderskud 7% Lav arbejdsglæde 14% INDSATSPARAMETRE Image [+2] 11. Godt image 60 [+2] 12. Stolt over at kunne fortælle andre om ansættelse 66 [+2] 13. Andres opfattelse af skolen 62 [+1] 42. Engageret i samfundsforhold Anerkendt i lokalsamfundet Anerkendt blandt andre institutioner 45. Opfattes som udviklingsorienteret 46. Opfattes som en veldrevet virksomhed 58 Overordnet lederskab 58 [+4] 14. Samlet opfattelse af overordnet lederskab 57 [+3] 15. Evne til at træffe de rigtige beslutninger 57 [+4] 16. Evne til at informere medarbejderne 54 [+6] 17. Skolens etik og moral 61 [+2] Nærmeste leder [+2] 18. Samlet opfattelse af nærmeste leder [+2] 19. Faglig dygtighed [+1] 20. Evner som leder 68 [+5] 32. Følger op på resultater i forhold til at nå målene [+3] 33. Giver mulighed for indflydelse og ansvar 76 [+1] 34. Er et godt eksempel for virksomhedens værdier og normer [+2] 35. Er lydhør og indgår gerne i dialog [+2] 36. Har opstillet klare mål for det daglige arbejde [+3] [57]

58 Tabeller [2] Samarbejde 76 [+4] 21. Fagligt samarbejde med kolleger 79 [+1] 22. Klimaet blandt medarbejderne 76 [+5] 23. Det sociale samvær [+4] Det daglige arbejde [+6] 24. Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet 79 [+2] 25. Fysisk arbejdsmiljø 66 [+5] 26. Arbejdspresset 62 [+19] 37. Modtagelighed for nye ideer og nytænkning [+1] 38. Hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne [+3] 39. Kvaliteten af arbejdet 78 [+1] 40. Videndeling i afd./team 74 [+1] 41. Tilstrækkelig information til at kunne udføre arbejde 74 [+2] Løn og ansættelsesforhold [+1] 27. Løn i forhold til et lignende job andre steder 52 [0] 28. Øvrige ansættelsesforhold i forhold til andre steder [+1] 29. Tryghed i ansættelsen [+4] Faglig og personlig udvikling [+3] 30. Muligheder for udvikling [+2] 31. Opmærksomhed på udvikling 60 [+4] VURDERING AF ARBEJDSPLADSEN 47. Balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde Balance mellem arbejdsliv og privatliv 49. Indflydelse på arbejdsdag 50. Forventning i forhold til arbejdsopgaver Arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til skolens virke Passende støtte og hjælp i dit arbejde 53. Involvering i planlægning og organisering af arbejdet 54. Indretning af arbejdsplads/arbejdsstation 56. Følt sig udslidt 57. Følt sig nervøs Følt sig veloplagt og fuld af energi Følt sig glad og tilfreds [58]

59

60

61

62 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning Vurderinger I spørgeskemaet har medarbejderne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra 0 til. Hvis en medarbejder har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot arbejdsglæden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, kan man udlede, at området er af stor betydning for medarbejderen. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, vil højere vurdering af området også medføre øget arbejdsglæde. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medarbejderne, og som har størst betydning for deres arbejdsglæde. IMAGE OVERORDNET LEDERSKAB "Hvor skal vi starte?" NÆRMESTE LEDER SAMARBEJDE DET DAGLIGE ARBEJDE LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING [62]

63 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de syv områder: Image, Overordnet lederskab, Nærmeste leder, Samarbejde, Det Daglige Arbejde, Løn- og ansættelsesforhold samt Faglig og personlig udvikling. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER []

64 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK-8000 Århus C T W

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (61 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (332 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 84% (882/1047) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 85% (4566/5396) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (267 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (157 besvarelser ud af 185 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 84% (2245/2685) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 85% (494/5) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937)

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 87% (398 besvarelser ud af 458 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater Roskilde Tekniske Skole Erhvervsskoler

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere