Beskrivelse af Børne- og Ungerådgivningens efterlevelse af den Sammenhængende børnepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Børne- og Ungerådgivningens efterlevelse af den Sammenhængende børnepolitik"

Transkript

1 Beskrivelse af Børne- og Ungerådgivningens efterlevelse af den Sammenhængende børnepolitik Bilag 1 Sammenhængende børnepolitik 1. Grundlæggende værdier I arbejdet med børn og unge tager vi i Faaborg-Midtfyn Kommune udgangspunkt i relationerne omkring det enkelte barn. Det er en grundlæggende værdi, at kommunen skaber rammerne for, at alle børn og unge i Faaborg Midtfyn Kommune bliver sikret god trivsel, gode læringsvilkår og sunde rammer, så de får en barndom med bedst mulig udvikling på det personlige, fysisk, sociale og faglige plan. Medarbejdere, institutioner og skoler arbejder ud fra, at børn og unge med behov for særlig støtte bliver mødt individuelt, at problemer ofte bliver løst bedst inden for de netværk og fællesskaber, der er en ressource for barnet, og at der ikke sker en udskillelse fra fællesskabet. Vi ved, at alle børn har brug for at være en del af fællesskaber, hvor de er trygge og føler sig hjemme. Familien er det primære fællesskab, der er fundament for barnets sundhed, læring og udvikling. Når der er brug for flere ressourcer for at sikre barnets sundhed, læring og udvikling, forpligter vi os på at udvide netværket omkring barnet og at mobilisere ressourcerne i de fællesskaber, hvor barnet naturligt har et tilhørsforhold. Det er de enkelte lederes ansvar at udvikle de nødvendige tværfaglige løsninger og handlinger. I BUR arbejdes der således nu i 3 tværfaglige aldersopdelte grupper, der består af socialrådgiver, (sundhedsplejerske) og pædagogisk psykologisk konsulent. Ved behov inddrages yderligere fagligheder i opgaveløsningen. I de tilfælde, hvor der er brug for en ekstra indsats for at fastholde barnet i familien eller barnets nærmeste netværk, sker det ud fra et princip om den mindst indgribende, men tilstrækkelige indsats. I BUR betyder det, at vi møder familierne med tilbud om f.eks. familierådslagning, forudsigelsesmøder hvor barnets udækkede behov og familiens/netværkets ressourcer afdækkes, så barnet/den unge så vidt muligt hjælpes af familie og netværk i nærmiljøet frem for en kommunal indsats. Vi kan konstatere, at disse indsatser har været medvirkende til at reducere antallet af anbringelser. 1

2 I Faaborg-Midtfyn Kommune bliver børn og unge tilbudt de samme muligheder ud fra den forudsætning, at børn og unge med forskellige vilkår har brug for forskellige tilbud, og at netop børnenes og de unges forskellighed gør, at resultatet kan blive forskelligt. Faaborg-Midtfyn Kommune forstår og arbejder med inklusion ud fra et demokratisk og medmenneskeligt sigte. Inklusion indebærer, at der er fokus på at skabe et både socialt og sundt fundament for læring og udvikling. Dette fundament skal sikre, at børn og unge med behov for særlig støtte får støtte og vejledning, og at de kan få en sammenhængende skolegang med en sund opvækst og god livskvalitet. I BUR er der derfor lokale tilbud i form af børnehuse, der sikrer, at et barn, der i en periode ikke kan bo hjemme, kan forblive i nærmiljøet og dermed kontinuerligt kan forsætte sin skolegang og fritidsaktiviteter m.m. Derud over anbringes børn som udgangspunkt i vores egen kommune, hvorved relation til netværk og familie kan fastholdes. Her kan både være tale om plejefamilier, netværkspleje og f.eks Ringe Kostskole. 2

3 Det er den sammenhængende og kontinuerlige skolegang sammen med et godt socialt netværk og sunde rammer, der ruster børn og unge med behov for særlig støtte til en ungdomsuddannelse. Forståelsen af inklusion er et samfundsmæssigt projekt med vægt på at skabe rammer, hvor det forskellige og anderledes er en del af almenområdet og en gevinst for fællesskabet. Alle borgere i kommunen har et medansvar for kommunens børn. Alle medarbejdere på børne- og ungeområderne har et udvidet ansvar i forhold til de problemstillinger, der opstår i relation til specifikke børn og unge. Underretninger: Derfor er vi i BUR meget opmærksomme på de underretninger der modtages fra borgere og samarbejdspartnere og der er derfor nedsat et visitationsudvalg, der prioriterer de indkomne underretninger. Der er ansat 3 frontmedarbejdere i fagsekretariatet, der handler på de underretninger der modtages. Fagudvalget orienteres kvartalsvis om hurtigheden i forhold til første kontakt til barnet/familien og evt. efterfølgende iværksættelse af hjælp. Afhængig af underretningens karakter, kan første kontakt være akut. Kontakten sker i så fald indenfor 24 timer alle dage året rundt. Underretninger, der vedrører børn, hvor der allerede er iværksat 50-undersøgelse sendes videre til visitation via gruppeleder der sikrer, at der altid hurtigt og effektivt handles på underretningen. Der har fra kommunens dannelse været fokus på at sikre, at BUR modtager alle relevante underretninger. 3

4 2. Målsætninger og betydning 2.1. Læring og udvikling Forudsætningerne for et velfungerende samfund og demokrati bygger på, at børn og unge får tilbudt nogle inspirerende og velfungerende rammer, hvor børnene og de unge har gode muligheder for at trives, opleve tryghed, udvikle sig og lære. Dermed sigter vi på at kunne få aktive, positive og konstruktive samfundsborgere, der med udgangspunkt i egne ressourcer og eget ansvar ønsker at være med til at videreudvikle vores samfund. BUR har altid via handleplanen fokus på, at de unge får en 9. kl. afgangseksamen, så fundamentet for en fremtid for den unge er i orden. Ligeledes arbejdes der tæt sammen med Fag-U og Ungdommens Uddannelsesvejledning, der sikrer at den unge bliver guidet i uddannelsesvalg og bliver kontaktet, såfremt han/hun dropper ud af en uddannelse. Der er indgået partnerskabs aftale med Ringe Kost og Realskole, der giver mulighed for, at kun skoledelen købes ind til børn med særlige behov og en anbringelse på kostskolen og en flytning fra hjemmet dermed kan undgås Politiske målsætninger - Der skal være rammer for børnene og de unge, hvor de kan opleve nærværende og tilgængelige voksne, og hvor de lærer at indgå i meningsfulde relationer til både børn og voksne og i forskellige fællesskaber. - Almenområdet skal kunne tage vare på hovedparten af vore børn og unge således, at sammenhængskraften i almenområdet også omfatter børn og unge med behov for særlig støtte. - Almenområdet skal udgøre den ramme, hvor børnene og de unge kan opleve tryghed og anerkendelse, udviklende rum for læring, stabilitet, kontinuitet og hurtig indsats, når det er nødvendigt. Børnefagsekretariaterne og den kommunale sundhedstjeneste har i fællesskab udarbejdet en handleguide for bl.a. at sikre ovenstående. Link til Handleguiden: Det betyder at - Flest mulige opgaver og indsatser foregår lokalt og inden for almenområdet - Der altid fokuseres på løsninger, der tager udgangspunkt i 4

5 barnets eller den unges potentiale og behov, hvor organisationen og den faglige tilgang er understøttende. - Der bliver arbejdet tværfagligt, hvor det er relevant - Børn og unge med behov for særlig støtte bliver understøttet og vejledt af veluddannet personale og kompetente personer fra familie og netværk. Derfor har fagsekretariatet i BUR altid fokus på, at personalet fortløbende deltager i relevant intern uddannelse. Der er derudover investeret i DUBU digitalisering af udsatte børn og unge, der ud over at understøtte sagsgange ligeledes understøtter fagligheden for socialrådgiverne. DUBU er under implementering i BUR. Samtidig er der særlig fokus på, at de indsatser der iværksættes for barnet giver de resultater, som er beskrevet i barnets handleplan. Dette har bl.a. bevirket, at BUR har ansat eget personale til at udføre foranstaltninger som kontaktperson, praktisk hjælp i hjemmet, familiebehandling, psykologbistand m.m. så der sikres tæt og tværfaglig dialog om indsatserne for barnet. Opgaverne er tidligere blevet købt i privat regi, - dette sker nu i langt mindre omfang end tidligere. Der er som nævnt fokus på tidlig forebyggelse og relevant indsats. Derfor er BUR i gang med at etablere et MDvuns hus, hvorfra der skal tilbydes hurtig og målrettet hjælp. BURs målgruppe udvides, idet det forsøges at hjælpe de børn og unge, der kan være på vej til at blive en sag i BUR, så det undgås at de bliver det. Se Handleguidens børnelineal. Samtidig er det tanken, at lokalerne i MDvuns-huset skal rumme forebyggende foranstaltninger i eget regi, jf. ovenstående. Børne- og Ungerådgivningen har i efteråret 2013 fået godkendt kvalitetsstandard for det forebyggende arbejde i Børne- og Ungerådgivningen, se nedenfor. 5

6 Det forebyggende arbejde i Børne- og Ungerådgivningen Hvilke opgaver indgår vi i, og hvilke tilgange arbejder vi ud fra? Vi arbejder med en bred vifte af tilgange og metoder, der alle er helhedsorienterede, tværfaglige og inddragende. Tilbuddene vurderes, udvikles og justeres løbende med henblik på at kunne imødekomme de behov, der opstår Inklusion Inklusion af børn og unge med behov for særlig støtte handler om at udvikle en social mangfoldighed, så forskelligheden bliver brugt som ressource og ikke en begrænsning for fællesskaber; ikke mindst i forhold til at sikre barnets og den unges udvikling og læring. Inklusion handler også om at skabe lige betingelser for social deltagelse for alle. Det vil sige, at barnet og den unge bliver mødt anerkendende, og at løsninger tager udgangspunkt i børn og unge og deres netværks egne ressourcer. Fællesskaber skal altså indrettes således, at de kan omfatte flest muligt og dermed undgå ekskluderende processer. Inklusion i Faaborg-Midtfyn Kommune indebærer, at der er fokus på at skabe et udviklingsmæssigt, sundt og socialt fundament, så flest mulige børn og unge oplever en tryg opvækst og livskvalitet, får sunde vaner, oplever stærke fællesskaber, gennemfører sammenhængende grundskoleforløb, får gode fritidsinteresser og kommer i gang med en ungdomsuddannelse Politiske målsætninger - Der skal ske en løbende udvikling af almenområde, så det kan omfatte flest mulige børn og unge gennem lokal indsats, samarbejde og fællesskaber - Der skal være lokale tilbud, hvor voksne kan understøtte og vejlede med udgangspunkt i barnets og den unges relationer til omverdenen. 6

7 Det betyder at - Der indenfor alle fagområder bliver udarbejdet handlingsplaner, der kan konkretisere, hvordan man lokalt vil kunne opnå målene. - Der er fokus på at skabe øget kvalitet i kommunens egne lokale og centrale tilbud ud fra fagligt opstillede indikatorer for god kvalitet Se ovenstående punkter Tidlig helhedsorienteret indsats og forebyggelse Tidlig helhedsorienteret indsats og forebyggelse bliver forstået sådan, at der i forhold til barnet og familien kan sættes ind med støtte eller vejledning i forhold til et aktuelt problemområde. Det gælder pædagogisk, socialt, adfærd, sundhed eller undervisning. Tidlig indsats sker inden problemerne vokser sig store og uoverskuelige og ikke længere kan løses alene med lokale ressourcer. Den primære indsats sker bedst tæt på problemets opståen og i lokalområdet. Den tidlige indsats og forebyggelse forudsætter derfor opmærksomhed og fleksibilitet hos medarbejderne, så man lokalt hurtigt indsætter de nødvendige kompetencer og ressourcer, hvor der er behov. Er der et udvidet behov for særlig støtte også kaldet den sekundære indsats bliver de centrale kompetencer og ressourcer inddraget. Projekt forebyggelseskommune: BUR deltager i forsøgsarbejde ( ), der er delvis finansieret af Socialministeriet. Forsøgets formål er at hjælpe børn og unge der er på vej ud i problemer ved at kommunen får opbygget den nødvendige indsatsvifte til at sikre en tidlig, forebyggende og inkluderende indsats. Der fokuseres specifikt på at sikre forebyggelse af udskillelse af normalsystemet og forebyggelse af anbringelse uden for hjemmet. Der pågår således p.t. forsøgsarbejde i form af familierådslagninger før barnet bliver en social sag, oprettelse af samtalegrupper f.eks. børn i skilsmisseproblematikker, forældre til børn med ADHD, børn af psykisk syge forældre. Effekten af forsøgsarbejdet skal dokumenteres og indsatser, der giver effekt skal implementeres som en del af BUR s tilbudsvifte. Deloitte følger løbende projektet og vil kvalitetssikre dokumentationen om effekt. Med baggrund i ovenstående projekt er der i efteråret 2013 udarbejdet en kvalitetsstandard for det forebyggende arbejde i BUR, se pkt Politiske målsætninger - Den enkelte medarbejder og den lokale institution eller skole har ansvar for en tidlig og ressourcemæssigt tilpasset indsats, der matcher problemets omfang og løsning. Ansvaret indebærer også at iværksætte dialog, skabe samarbejde, tilbyde rådgivning og beslutte indsatsen overfor børn og unge med akut behov for opmærksomhed og støtte. - Den tidlige indsats skal være sammenhængende og helhedsorienteret i forhold til overgange og på tværs af fagligheder. Indsatsen skal være konkret i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unge og tilpasset til de sammenhænge barnet eller den unge lever i. - I det forebyggende arbejde med børn og unge med behov for særlig støtte sker der en prioritering af arbejdet før fødslen og i 7

8 de yngste årgange - Det sundhedsforebyggende arbejde overfor børn og unge sker ud fra et bredt sundhedsbegreb, som omfatter det fysiske, psykiske og det sociale velbefindende Det betyder at - Formulering af klare mål og opgavebeskrivelser for medarbejdere og ledere sker lokalt (i en handleguide) i forhold til forældresamarbejde, forældremøder og konsultationer, opsøgende sundhedstjeneste mv. - Lokal kompetenceudvikling, organisationstilpasset og fleksibelt handleberedskab skal matche fremtidige opgaver og udfordringer - Der er fokus på tværfaglig lokal dialog og kontinuitet i opgaveløsningen - Medarbejdere og ledere tænker forebyggende i forhold til familier, hvor der er signal eller tegn på, at de er truede - En eventuel begyndende uhensigtsmæssig udvikling hos et barn eller en ung i kraft af den sammenhængende indsats kan blive opdaget, inden dette når at få alvorlige konsekvenser I forsøget på at imødekomme ovenstående har BUR bl.a. organiseret sig på en ny måde såvel i forhold til de fysiske rammer som personalemæssigt. Se nedenstående (organisationsplan og de fysiske rammer) På denne måde bliver personalet specialister indenfor hver deres felt og får intensiveret samarbejdet med det personale der arbejder med samme aldersgrupper, - f.eks. kan samarbejdet mellem småbørnsgruppe og dagplejen, Fagsekretariatet Dagtilbud og sundhedsplejerskerne intensiveres. Organisationsplan 8

9 De fysiske rammer i Broby 2.4. Lokalt ansvar og opgaveløsning Det centrale udgangspunkt for de fleste børn og unges trivsel og udvikling ligger i det lokale fællesskab. De rammer og det samarbejde, der er etableret her, skal kunne takle hovedparten af de udfordringer, bekymringer og evt. initiativer, der kan være relevante i forhold til de børn og unge, der bor i lokalområdet. Det er i lokalområdet, at man først og umiddelbart kan vurdere, om der er børn og unge, der har brug for ekstra opmærksomhed og støtte. Et lokalt ansvar er derfor, at der på tværs af medarbejdergrupper, institutioner og områder bliver skabt en palet af handlemuligheder, der kan blive suppleret af centrale støttemedarbejdere og funktioner. Der kan være enkelte børn eller unge, der har behov for en mere speciel støtte og indsats. Sådanne indsatser bliver enten tilbudt lokalt, i naboområder eller centralt i kommunen. Eventuelle eksterne indsatser bliver besluttet centralt i kommunen. Indsatser bliver iværksat efter de procedurer, der er beskrevet i kommunens handleguide Politiske målsætninger - De ydelser og aktiviteter, der er etableret i lokalområdet og i samarbejdet mellem institutionerne, skal have en kvalitet og et omfang, der dækker behovet for hovedparten af børn og unge i forhold til en udvidet støtte og vejledning - Den enkelte gør opmærksom på bekymringer og signaler, der fortæller om børn/unge, der mistrives. Den lokale leder er ansvarlig for hurtig og relevant opfølgning og indsats, når lederen vurderer, at det er nødvendigt. - Centrale ressourcer og ressourcepersoner har til primær opgave at understøtte den lokale indsats således, at barnets og den unge fortsat kan nyde godt af det lokale fællesskab. - Initiativer for børn og unge med behov for særlig støtte bliver iværksat ud fra princippet om den mindst indgribende, men tilstrækkelige indsats. 9

10 Det betyder at - Der lokalt er etableret et formelt samarbejde - Der eksisterer en klar skriftlig plan for initiativer og indsatser, der lokalt kan tage hånd om børn og unge med behov for særlig støtte - Man lokalt følger op på børn, unge og familier med støttebehov - Enhver medarbejder og lokal leder altid ved, hvem der gør hvad, og hvornår, når det gælder indsatser overfor børn og unge med behov for særlig støtte - Der er centrale ressourcepersoner, der har aftaler om rådgivning og vejledning af indsatsen i lokalområderne Derfor holdes der lokalmøder på alle skoler (inkl. friskoler) og daginstitutioner, hvor børn der er på vej ud i problematikker kan dagsordenssættes af institutionslederen, - ofte med deltagelse af både barn, forældre og evt. relevant netværk, repræsentant(er) fra institution samt relevante teamdeltagere fra BUR. Se Handleguiden. Der har været et forsøgsarbejde i samarbejde med Fagsekretariatet Dagtilbud, hvor en socialrådgiver har arbejdet forebyggende i en børnehave. Resultatet har betydet, at BUR nu har faste forebyggende socialrådgivere i alle småbørnsinstitutionerne og har planer om at udvide tilbuddet til også at omfatte alle skoler Overgange For at skabe den gode indsats på tværs af institutioner og fagligheder og for at kunne give børn og unge med behov for særlig støtte, god støtte og vejledning, skal de relevante aktører sammen udarbejde skriftlige aftaler omkring samarbejdet og overgange. Det gælder i samarbejdet mellem sundhedspleje, dagpleje, dagtilbud, skole, vejledning og studie/erhverv samt fagligt og tværfagligt på tværs af sektorer og faglig baggrund Politiske målsætninger - Der skal være en rød tråd i et udviklings- og læringsperspektiv, der sikrer en sammenhængende dialog, information og samarbejde til forældre og børn og unge. Sammenhængen skal gælde ved alle overgange og på tværs af fagligheder med henblik på, at alle børn og unge bliver sikret god trivsel og udvikling. - I forhold til børn og unge med behov for særlig støtte skal den nødvendige opfølgning og støtte være forberedt ved overgange Det betyder, at - Der udarbejdes tilstrækkelig og tilfredsstillende information i god tid inden overgangene - Der gennemføres tværfaglig dialog og handlen ud fra en klar samarbejdsaftale, når der er brug for det Der er udarbejdet sagsgange i forbindelse med unges overgang til voksensystemet. 10

11 2.6. Samarbejde med familien Kommunalbestyrelsen ønsker at se en effekt af den kommende indsats, når det gælder inddragelse af børn, unge og forældre i forhold til at skabe flere lokale løsningsmuligheder tæt på familien. Forældrene har ansvaret for deres børns opdragelse, vilkår, trivsel og udvikling. Enhver indsats bør derfor tage udgangspunkt i familiens potentiale og anvendte ressourcer i forhold til barnet. Lokalt sker denne støtte med udgangspunkt i et ligeværdigt samarbejdsrum, hvor relevant viden indgår i dialogen. Det sker i forældresamarbejde, skolehjemsamarbejde gennem løbende dialog, forældremøder og konsultationer. Hvis et barn eller en ung ikke trives anvender lederen og de relevante fagpersoner handleguiden til at vurdere, hvilken indsats, der er den rette for barnet eller den unge og familien Politiske målsætninger - Ved igangværende børnesager skal hele familien, dvs. også søskende, netværk mv., være tænkt ind i rådgivning, vejledning og evt. støtte - Der skal ske en tidlig inddragelse af barnet eller den unge og familien, så de bidrager til løsningerne, således at motivationen er høj. - Hver institution og skole formulerer, hvilke forventninger de har til forældrene i forhold til at få etableret et godt samarbejde Det betyder at - Støtte og rådgivning/vejledning såvel lokal som centralt har et kompetenceudviklende sigte i forhold til forældre man kan tale om hjælp til selvhjælp - Børne- og forældresamtaler foregår således, at de bliver et godt fundament for samarbejde og dialog - Familien bliver inddraget umiddelbart, når problemer opstår eller observeres - Udgangspunkter er i familiens/barnets egne løsninger og handlemuligheder - Indsatserne bliver suppleret med etablering af murstensløse rådgivningsfora, dvs. rådgivning, der sker lokalt i den institution eller i den situation, hvor behovet opstår I det tidligere nævnte forsøgsarbejde bliver familierådslagning som et forsøg tilbudt allerede ved første underretning, såfremt det vurderes at kunne være en metode til at hjælpe barnet. I familierådslagning inddrages familie og relevant netværk. Samarbejde med familie og netværk er herudover en integreret del af BUR s arbejde, idet det indgår i Barnets Reform og således er en del af lovgivningen. Familiens og netværkets ressourcer afdækkes således i forbindelse med 50 undersøgelse og familie og netværk inddrages så vidt muligt til hjælp til selvhjælp. Der er fra 2011, hvor børnepolitikken blev vedtaget og frem til og med 2013 afholdt 297 familierådslagninger. 11

12 2.7. Sundhed I Faaborg Midtfyns Kommune tages udgangspunkt i en aktiv sundhedsforståelse, der omfatter såvel sundhedsfremmende som forebyggende initiativer. Sundhed fremmer alle børn og unges udvikling, trivsel og læring. Gode sundhedsvaner i børneårene er vigtige for barnets trivsel og læring her og nu, og giver de bedste forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Derfor bør sundhedsfremmende tiltag som f.eks. deltagelse i sociale fællesskaber, gode kostvaner og bevægelse tænkes ind i alle aspekter af børn og unges hverdag. En sund opvækst skaber de bedste forudsætninger for en sund voksen tilværelse Politisk målsætning - Sundhedsfremme tager udgangspunkt i familiens ressourcer og netværk for at opbygge den enkeltes fysiske, psykiske og sociale velbefindende samt kvalificere til at træffe sunde valg. - Sundhed skal være tænkt ind i børnenes hverdag i de kommunale institutioner og i lokalsamfundet både i forhold til rammer, indsatser og aktiviteter Det betyder at - Forebyggelse primært har det sigte at undgå sygdom eller hindre en usund livsstil, men også har det formål at sikre, at en given sygdom eller nogle usunde vaner ikke udvikler sig yderligere. - Forældre og alle institutioner er med til at sikre, at alle børn/unge har mulighed for en sund levemåde. - Sundhedsplejen i samarbejde med de praktiserende læger, BUR, PPR, dagtilbud og skoler skal være med til at støtte og vejlede børn og unge med behov for særlig støtte således at der løbende er fokus på en tidlig og helhedsorienteret indsats. 12

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Landsbyordning ved Horne Skole

Landsbyordning ved Horne Skole Landsbyordning ved Horne Skole Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg BUR i Broby BUR-MED-Udvalget har ønsket en sammenlægning fra oprindelig 3 lokaliteter til nu et samlet BUR i Broby. Der er indregnet en OEI-effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. årligt fra 2012. Det forventes

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Aftalestyring. Hver målsætning er motiveret og indeholder desuden en beskrivelse af indsatser, indikatorer og afrapporteringsform.

Aftalestyring. Hver målsætning er motiveret og indeholder desuden en beskrivelse af indsatser, indikatorer og afrapporteringsform. Aftalestyring Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale serviceydelser

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 18.11. 2010 Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Børne- og Familieforvaltningen Jammerbugt Kommune 2010 Eksemplarer

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber Inklusion i Lejre Kommune En vision om berigende fællesskaber Kære læser Hvad betyder fællesskab for dig? Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit

Læs mere

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 1 Børnepolitik i Odsherred kommune Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik Hørmarken3 Børnenes stemme Halsnæs Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2016-2020 Oktober 2016 Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme,

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere