Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.selveje.dk Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf. 33 74 64 27"

Transkript

1 Til Socialministeriet Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. forslag til lov om socialtilsyn samt ændring af lov om social service. Selveje Danmark støtter helt overordnet den aftale, der er indgået mellem Folketingets partier, omkring etableringen af et nyt Socialtilsyn, og de deraf følgende ændringer af det eksisterende system. Det er meget positivt, at man politisk, gennem aftalen, søger at finde løsninger på en række af de udfordringer og problemer, der gennem de seneste år, har vist sig i forhold til det eksisterende tilsynssystem. Det er Selveje Danmarks primære synspunkt, at der gennem implementeringen af aftalen skal skabes et ensartet grundlag for at sætte fokus på kvalitet og udvikling i alle tilbud, hvad enten de er offentlige, selvejende eller private. Derfor skal de krav, der stilles være ensartede og omfatte alle godkendelsespligtige tilbud, uanset ejer form. Generel bemærkning vedr. friplejeboliger Lov om friplejeboliger kap. 3, 5 9, opstiller kriterierne for certificering af friplejeboliger. Certificeringen gives af Socialtilsynet og omhandler f.eks. socialpædagogisk bistand jf. servicelovens 85. Samtidig hjemler lovens 11, at socialministeren godkender omlægning af tilbud, etableret efter servicelovens 108 til friplejeboliger. Der er således allerede i dag i tilknytning til friplejeboliger etableret en betydelig certificeringsordning. Det skal naturligvis sikres, at der skabes en sammenhæng mellem Socialstyrelsens certificering og Socialtilsynets godkendelse således, at friplejeboliger ikke skal igennem en formålsløs dobbelt godkendelsesproces. Socialstyrelsen gives med de nye regler en overordnet funktion i forhold til socialtilsynet, hvorfor det ligger lige for at lade de to processer smelte sammen. Alternativt skal det fremgå eksplicit af lov om socialtilsyn, at friplejeområdet er reguleret gennem lov om friplejeboliger. Generel bemærkning vedr. familieplejeområdet Med lov om socialtilsyn sker der en række markante ændringer i forhold til familieplejeområdet. Der findes i dag en række selvejende aktører på familieplejeområdet, der gennem mange år har arbejdet med at finde, uddanne og fører tilsyn med plejefamilier. Tilsvarende har de via et indgående pædagogisk kendskab og kendskabet til de enkelte familier været centrale i forbindelse med anbringelsen af børn og unge i familiepleje.

2 Med forslag til lov om socialtilsyn lægges op til at hele dette område lægges ind under Socialtilsynet, men den konsekvens, at al den erfaring der er opbygget i landets familieplejeinstitutioner, risikere at gå tabt. Konkret kan nævnes følgende bestemmelser i udkastet til lov om socialtilsyn. 3, stk. 2 giver Socialtilsynet hjemmel til mod betaling at fungere som visitator af børn og unge til plejefamilier. 5, stk. 6, giver Socialtilsynet hjemmel til at afholde de lovpligtige kurser mv. for plejefamilier. 19, stk. 2, sikre, at kommunerne forlods betaler for tilsynet med plejefamilier, hvilket låser samtlige plejefamilier fast i det kommunale system. Overordnet kan det anføres, at reglerne i den form de aktuelt foreligger, vil fjerne grundlaget for ikke-offentlige plejefamilier. Med barnets reform, blev der taget en række initiativer, der skulle støtte børn i plejefamilier, herunder en styrket fokus på tilsynet. For ikke at underminere intentionerne i barnets reform bør der skabes mulighed for at lade tilsynet i den enkelte plejefamilie varetage af en plejefamilieorganisation. Det forudsætter, at der i 19, indføres en hjemmel til at kommunerne som et alternativ til Socialtilsynet kan betale en familieplejeorganisation for at udføre opgaven eller, at man betragter en organisation, der arbejder med børn og unge i plejefamilier, kan betragtes som et egentligt socialpædagogiske tilbud. En sådan model vil for at fastholde tankerne i tilsynsreformen - forudsætte, at selve familieplejeorganisationen kan blive godkendt som socialpædagogisk tilbud på linje med andre socialpædagogiske tilbud. Det vil forudsætte, at der i servicelovens 66, gives mulighed for at anbringe børn og unge i et pædagogisk tilbud, der arbejder med udgangspunkt i anbringelse i familiepleje. Her ville det samlede tilbud opnå godkendelse og med en tilføjelse i lov om socialtilsyn 4, være underlagt socialtilsynets driftstiltilsyn. Den model ville tillige løse en række andre problemer knyttet til familieplejeområdet f.eks. ville familierne nu være en del af et kollegialt fællesskab i det godkendte tilbud, der ville kunne arbejdes målrettet med pædagogik og udvikling, der ville være et tilbud kommunerne i forbindelse med anbringelser ville kunne henvende sig til og der ville indenfor rammen af tilbuddet være en løbende dialog med såvel familie som anbragte børn og unge. Her følger Selveje Danmarks specifikke bemærkninger: Bemærkninger til forslag til Lov om socialtilsyn 1, det foreslås, at bestemmelsen afsluttes.tilsyn med kommunale, regionale, selvejende og private tilbud jf. 4 Tilføjelsen vil tydeliggøre hvilke tilbud, der konkret omfattes af loven. Forslaget skal ses i sammenhæng med bemærkningerne knyttet til 4, hvorefter også 103 og 104 bør være omfattet af socialtilsynets kompetencer.

3 2, stk. 3, og stk. 4. Alle tilbud, beliggende i en af de fem tilsynskommuner, er omfattet af et af de andre 5 socialtilsyn. I forhold til koncerner hører de enkelte dele af koncernen til socialtilsynet i den region, hvor hovedsædet er beliggende. Hvis hovedsædet er beliggende i en af de fem tilsynskommuner, må det betyde, at tilsynet af hele koncernen flyttes til et andet tilsyn jf. stk. 2, nr Det bør tydeliggøres. 3, Bestemmelsen giver Socialtilsynet en udstrakt hjemmel til at drive privat virksomhed mod betaling. Der kan være områder, hvor tilsynet kan have en helt særlig viden, som f.eks. er knyttet til varetagelsen af tilsynet, og hvor det derfor kan give mening at tillade Socialtilsynet, mod betaling, at gennemføre særlige aktiviteter. Men det skal understreges, at det sker i direkte konkurrence med ikke-offentlige aktører, hvilket er ganske problematisk, hvorfor bestemmelsen bør skærpes således, at der ikke udvikles en selvstændig kursus/uddannelsesafdeling i Socialtilsynet. Såfremt man vælger at fastholde tilsynets mulighed for at drive en form for privat konsulent forretning, skal det sikres, at der ikke sker sammenblanding af økonomien knyttet til tilsynsopgaven og konsulent forretningen. Det kan ske med tilføjelsen af et krav om, at indtægtsdækket virksomhed efter 3, skal udskilles i en selvstændig enhed med egen økonomi og budget. 4, Der bør i bestemmelsen tillige være en henvisning til servicelovens 103 og 104. Da det ikke virker hensigtsmæssigt, at de tilbud holdes uden for og derfor vil ligge i en tilsynsmæssig gråzone, hvor der både på regionalt plan og i socialtilsynet skal opretholdes tilsynskompetencer. Det er desuden uklart hvem, der fører tilsyn med tilbud efter 103 og 104, som er etableret af ikke offentlige aktører. 4, nr. 3, her bør tillige indføres en hjemmel til, at egne værelser jf. forslag til serviceloven 66a, stk. 5, kan godkendes som et samlet tilbud på linje med f.eks. tilbud efter 85. Forskellen mellem de to er blot, om der er tale om et tilbud målrettet børn, eller et tilbud målrettet voksne. Det er har vel næppe hensigten, at børn skal have en dårligere retsstilling end voksne hvilket ville være konsekvensen, hvis tilbud efter 66s, stk. 5, ikke kan blive omfattet af den kvalitetssikring, der ligger i tilsynet. 4, nr. 3, der bør specifikt henvises til SL 67, da 67 ikke længere er en del af 66, stk. 1, nr. 6. 4, nr. 3, b, tilknyttet servicearealer det skal defineres, hvad der menes med tilknyttet. En del steder vil der være servicearealer, men de vil være beliggende på en anden adresse,

4 typisk i form af nogle fælles faciliteter. Løsningen kan være, at formuleringen lyder Der er organisatorisk tilknyttet servicearealer.. 5, Der bør indføjes en hjemmel til, at et tilbud kan godkendes akut således, at akut godkendelsen sikre, at der fortsat er den nødvendige fleksibilitet i forhold til etableringen af særlige tilbud. En akut godkendelse gælder indtil socialtilsynet har foretaget en egentlig godkendelse. Det bør ske med en frist af f.eks. 1 2 måneder. Som forslag til løsning af de særlige udfordringer med akutsager, kan det overvejes at indføre en mulighed for, at et godkendt tilbud efter f.eks SL 107, der er godkendt til f.eks. 10 pladser, samtidig kan godkendes til 2 3 akut pladser. Økonomien i tilbuddet vil blive beregnet ud fra de 10 pladser, men der vil indenfor den eksisterende godkendelse være mulighed for, at der i samspil med en kommune handles akut. 5, stk. 5, der findes flere tilbud, hvor et tilbud er godkendt efter flere bestemmelser. Hvilket formål er det så, der er afgørende i forhold til at vurdere bortfaldet? Er et tilbud efter de nye regler f.eks. godkendt efter 107 og 85, kan godkendelsen efter 85 så falde bort, hvis den ikke har været anvendt i 2 år? Eller er det hele godkendelsen, der falder bort? Det sidste vil være helt urimeligt, da tilbuddet jo i hele perioden kan have været fuldt belagt efter 107. Derfor bør det i bestemmelsen tydeliggøres, hvordan vurderingen skal foretages. 6, Her er det helt afgørende, at de krav der vil blive stillet, med hjemmel i bestemmelsen, er helt ensartede for alle tilbud uanset ejer form. 8, stk. 2, det bør klart fremgå hvad skærpet tilsyn indebærer, og hvilke forhold der kan udløse skærpet tilsyn, samt naturligvis hvordan man som tilbud bevæger sig ud af det skærpede tilsyn. 8, stk. 3, Udstedelsen af påbud kan have ganske alvorlige konsekvenser for et tilbud og de borgere der benytter tilbuddet. Der skal derfor opstilles meget klare regler for, hvordan og under hvilke forhold påbud udstedes. Påbud kan f.eks. opdeles i straks påbud og påbud med frist. Det skal i den forbindelse understreges, at et påbud ikke kan offentliggøres før fristen er udløbet, og da kun, hvis fristen ikke er overholdt. Alternativt skal oplysningen om påbuddet ledsages af det enkelte tilbuds beskrivelse af, hvordan påbuddet er blevet efterlevet og tilsynets accept af den løsning. 11, stk. 3. Selveje Danmark forstår det hensyn, der søges varetaget gennem stk. 3. Det kan dog være vanskeligt at overholde bestemmelsen, ligesom der i en række situationer kan

5 være meget gode grunde til, at det enkelte tilbud bør informeres om henvendelsen. Den første situation kan omfatte en henvendelse, der er så specifik, at den slet ikke kan undersøges uden, at de øvrige implicerede parter bliver opmærksomme på henvendelsen. Den anden situation kan omfatte de sager, hvor det er afgørende for tilbuddet at få informationen, for at kunne rette op på det forhold, der ligger til grund for henvendelsen. 13, stk. 1. Godkendelsen af budgettet bør defineres nærmere. I dag skal kommunerne også godkende budgettet i sin helhed. Der er dog opstået en meget forskelligartet praksis omkring netop den godkendelse. Hvorfor der bør udarbejdes en standardiseret tilgang til Socialtilsynets godkendelse af budgetter i forhold til socialtilsynets godkendelse. Tilsynet skal foretage sin godkendelse på baggrund af dette standardiserede materiale, og bør alene skride ind, hvis der i budgettet mangler midler, i forhold til at kunne levere den kvalitet, der er en forudsætning for godkendelsen. Socialtilsynet kan således ikke nægte at godkende et budget, fordi man finder, at der bruges for meget på uddannelse eller f.eks. evaluering. Er der tale om, at der bruges for meget vil det blive synliggjort når tilbuddet fremlægger sine nøgletal og et revideret regnskab. Det er grundlæggende Selveje Danmarks holdning, at man skal fokusere særligt på selve pointen med budgetgodkendelsen, nemlig at sikre, at det enkelte tilbud er økonomisk velfunderet som et værn mod pludselige lukninger. Det hensyn findes fint at kunne varetages med en standardiseret tilgang til budgetgodkendelsen. Det kan anføres, at budgetgodkendelsen tillige handler om at kontrollere priser mv. Men netop den kontrol vil fremover ligge i offentliggørelsen af økonomiske nøgletal. Tal der i virkeligheden langt bedre oplyser om sammenhængen mellem takst og indhold. 14, stk. 2, det skal bemærkes, at det ikke er helt entydigt hvad der ligger i forvaltningsrevision. Dette kan efterfølgende søges løst ved, at der udarbejdes en beskrivelse af forvaltningsrevision på det sociale område. 14, stk. 3, det skal bemærkes, at det kan være betænkeligt at stille et særligt krav til revisor om, at denne af egen drift skal oplyse Socialtilsynet om forhold, der kan bringe revisor i tvivl. Revisor vil ofte være tilbuddets betroede rådgiver, og den tillid vil ikke være tilstede, hvis revisoren skal sladre, om den der søger rådgivning. Det siger sig selv, at såfremt der er problemer knyttet til godkendelsen, vil revisor i forbindelse med selve revisionen og gennemførslen af forvaltningsrevision skulle informere om de forhold. Det bør være tilstrækkeligt.

6 19, Bestemmelsen indfører en betaling for godkendelse. Dette er nyt og betyder, at selve tilgangen til godkendelsen bør være baseret på et mere ensartet grundlag, ligesom prisen for selve godkendelsen bør være geografisk standardiseret. Visse tilsyn har tidligere taget sig god tid når ansøgninger om godkendelse er blevet behandlet. Hvis det er en praksis, der vil fortsætte, og såfremt man fastholder en omkostningsbaseret tilgang, så vil det betyde, at omkostningerne ved at blive godkendt bliver meget store. Det ligger i selve tilsynsreformen, at alle tilbud skal re-godkendes i løbet af Den re-godkendelse er ikke det samme som en ny-godkendelse. I det omfang der overhovedet pålægges en takst for re-godkendelsen, så bør taksten være ensartet og gældende for alle tilbud i hele landet. Omkring beregningen af tilsynstaksten er det vigtig, at den er generel og således ensartet for alle tilbud uagtet ejer form. Bemærkninger til ændring af lov om social service mv. 4, stk. 4. Bestemmelsen søger at sikre den helt afgørende fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne finde pædagogisk holdbare løsninger i en række akut sager, og giver derfor mulighed for, at en borger kan placeres i et ikke godkendt tilbud i 3 uger med mulighed for forlængelse i yderligere 3 uger. I lov om socialtilsyn 3 (eller andre steder) er der ikke opstillet nogen krav til hvilken frist der er, når en ansøgning om godkendelse skal behandles. Skeler man til praksis i dag, så kan der findes sager, hvor godkendelsesprocessen fra tilsynets side har varet mere end et år. Opstilles der ikke regler for, hvordan et akut tilbud kan godkendes inden for fristen af uger, så er der risiko for, at den enkelte borger ender som kastebold mellem forskellige midlertidige akuttilbud. Borgeren bliver en kastebold fordi den anbringende kommune, efter 3 eller 6 uger, er tvunget til at udskrive borgeren og placerer vedkommende i et nyt midlertidigt tilbud osv. Pointen i bemærkningerne, om at borgeren indenfor de 3 uger vil kunne blive flyttet til et godkendt tilbud, er netop baseret på en antagelse om, at et sådan findes, men i praksis er det ofte set, at det faktisk har været nødvendigt at skabe et helt nyt akuttilbud for at kunne rumme en borger. Selveje Danmark peger på følgende forslag til løsning: 1. Der opstilles en frist for godkendelse af akut etablerede enkeltmandstilbud på f.eks. 3 uger. Godkendelsen skal være baseret på en standardiseret tilgang til godkendelsen, og godkendelsen skal efter kort tid følges op af et tilsynsbesøg, i forbindelse med hvilket de finere detaljer kan gennemgås.

7 2. Der etableres mulighed for, at der i tilknytning til et godkendt tilbud såfremt der ansøges herom, tillige gives godkendelse af et antal akutpladser. Disse vil ikke indgå i vurderingen af pladsprisen, da de netop er akutpladser og således ikke nødvendigvis anvendt. Når de anvendes sker det på samme værdiggrundlag og pædagogiske platform som det godkendte tilbud og prisen aftales direkte mellem stedet og den anbringende kommune. 5, stk. 7. Det skaber nogen uklarhed, hvad der reelt ligger i det regionale tilsyn med egne tilbud. I det omfang, der er indgået en aftale med en kommune om anvendelse af samtlige pladser, er det så kommunen eller det nye socialtilsyn, der føre tilsyn med tilbuddet? I det omfang det er socialtilsynet, virker det uhensigtsmæssigt ikke at placere hele tilsynskompetencen i socialtilsynet frem for, at der nu skal fastholdes et parallelt regionalt tilsyn. Tilsvarende er det uklart hvem, der fører tilsyn med tilbud efter f.eks. 103 og 104 som er etableret af ikke-offentlige aktører. Selveje Danmark anbefaler, at 103 og 104 medtages i lov om socialtilsyn 4 (se ovenfor). 66, stk. 2, henvisningen til 66a, stk. 6 er lidt uklar, da stk. 6 synes at være en anke bestemmelse, der i sig selv henviser til sig selv. 66a, stk. 5, der er tale om en videreførelse af de tidligere meget uklare bestemmelser omkring godkendelse af egne værelser. Bestemmelsen lyder at værelset skal være godkendt som generelt egnet, hvilket i realiteten betyder, at der er tale om arkitektonisk /teknisk godkendelse, der intet har at gøre med den pædagogik der anvendes i og omkring værelset. I praksis dækker ung på eget værelse over meget forskellige situationer fra anbringelsen af en ung der blot har brug for ganske lidt støtte og et sted at bo, til anbringelse af unge med meget krævende pædagogiske udfordringer, hvilket ofte er unge, der ikke længere kan rummes af et egentligt døgntilbud. Selveje Danmark vil forslå, at der i lov om socialtilsyn 4, stk. 3, tillige laves en henvisning til 66a, stk. 5. Det vil betyde, at man i de tilfælde hvor der arbejdes intensivt pædagogisk med unge i egen bolig kan gives en samlet godkendelse af hele stedet, på linje med det, der efter de nye regler kan gives for tilbud hvor der sker anbringelse efter f.eks , stk. 4, bestemmelsen omkring magtanvendelse viser behovet for, at det overvejes, at der nedsættes et udvalg, som skal se på magtanvendelse og de forskellige måder magtanvendelse finder anvendelse i lyset af, at der ofte vil kunne være tale om situationer hvor f.eks. forældremyndighedsindehaveren ikke er tilstede.

8 148a. stk. 1, Bestemmelsen er noget uklar. Hvad er det præcis kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med? I det omfang, der er tale om tilbud svarende til de tilbud der er omfattet af socialtilsynets kompetencer så bør tilsynet placeres i socialtilsynet. 148a, stk. 3, bestemmelsen er meget uklar. Efter lov om socialtilsyn 4, stk. 1, nr. 1 er plejefamilier og kommunale plejefamilier omfattet af socialtilsynets tilsyn. Hvad er det så præcis der står i 148a, stk. 3? Af bemærkningerne fremgår det, at bestemmelsen lægger tilsynet hos den anbringende kommune, dette forekommer ganske problematisk da opgaven jo netop synes at ligge i socialtilsynet. Omkring unge på eget værelse henvises til bemærkningerne knyttet til 66a, stk. 5 ovenfor. Afsluttende bemærkning Som nævnt indledningsvist støtter Selveje Danmark op om etableringen af et Socialtilsyn og den bagvedliggende reform. Det skal dog samtidig bemærkes, at selve implementeringen berører en række elementer og, at den vil kunne have effekter, der kan være ganske vanskelige at gennemskue på forhånd. For at sikre, at intentionerne i den samlede reform ikke fortabes, skal Selveje Danmark derfor anbefale, at der nedsættes et evalueringsudvalg, der i løbet af løbende kan forholde sig til utilsigtede konsekvenser og i forhold til Socialministeren indstille til revision af f.eks. lov om socialtilsyn. Selveje Danmark deltager på vegne af sine medlemmer gerne i dette fremadrettede arbejde. Dette er Selveje Danmarks bemærkninger til det fremsendte. Selveje Danmark ser frem til fortsat at bidrage konstruktivt til processen. Med venlig hilsen Jon Krog Branchedirektør, Selveje Danmark

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Høringssvar vedr. lovforslag om socialtilsyn

Høringssvar vedr. lovforslag om socialtilsyn Social og Integrationsministeriet Att.: Lone Andersen og Bente Brandenborg Holmens Kanal 22 1060 København k 18. februar 2013 Høringssvar vedr. lovforslag om socialtilsyn Høringsbrevet er modtaget af Dansk

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Att: og 16. august Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service

Att: og 16. august Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service Socialministeriet Holmens Kanal 22 1610 København K Att: mple@sim.dk og lla@sim.dk 16. august 2016 Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service Selveje Danmark

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Opsamling fra gruppedrøftelser

Opsamling fra gruppedrøftelser Opsamling fra gruppedrøftelser Nedenstående opsamling af udsagn om og input til organisatoriske kriterier, der kan indgå i en reform af godkendelse og tilsyn på det sociale område er baseret på gruppedrøftelser

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Socialrådgiverdage 2015

Socialrådgiverdage 2015 Socialrådgiverdage 2015 Formål med socialt tilsyn? Lov om socialt tilsyn 1 Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Fonden Li. Valbygaard

Fonden Li. Valbygaard Fonden Li. Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato: 06.06.2013 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3 Tilsynets kompetence...

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om 2017 Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Årsrapporten 2015 Årsrapporten: Vores vurdering af tilbuddene og plejefamiliernes kvalitet samt redegørelse

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014 Præsentation Direktørmøde Oktober 2014 Opgaver Familiepleje Opholdssteder for børn og unge Tilkøbsydelser Botilbud Voksne Udviklingshæmmede Botilbud Voksne Sindslidende Misbrugsbehandling Stabsfunktioner

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring.

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Søren Møller Larsen Sendt pr. mail 20. februar 2012 (sml@trm.dk) Dato: 20-02-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016.

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. 1 Indledning Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til

Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til KL Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal 22 1060 København K Sendt på mail til mple@sim.dk og Ila@sim.dk med kopi til jurint@sim.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til ændring af lov om

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker NOTAT Kontakt: Mette Grostøl/lh meg@sl.dk Dok.nr. 2844117 Sagsnr. 2009-SLCSFA-01168 11. marts 2016 Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker Baggrund Der synes at være to gennemgående og

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til: jurint@sm.dk med kopi til sthi@sm.dk, kpa@sm.dk og lla@sm.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

3 - om socialtilsynets mulighed for mod betaling at udføre supplerende. KL's høringssvar til de enkelte bestemmelser i udkast til Lov om socialtilsyn

3 - om socialtilsynets mulighed for mod betaling at udføre supplerende. KL's høringssvar til de enkelte bestemmelser i udkast til Lov om socialtilsyn Bilag KL's høringssvar til de enkelte bestemmelser i udkast til Lov om socialtilsyn KL har følgende konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser i udkast til Lov om socialtilsyn: 2, stk. 1 - om kommunalbestyrelsernes

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 1 2013

Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 1 2013 Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 1 2013 Første januar var Selveje Danmark første officielle dag som selvstændig brancheforening. Nu står vi på egne ben, men vi står godt. Takket være det store engagement

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud.

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud. Program Kl. 9:30 9:35 Velkommen v/tilsynschef Sigrid Fleckner Kl. 9:35 9:55 Årsrapport 2015 og hvad kan vi forvente i 2017 v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad fremgår af Årsrapport 2015 om plejefamiliernes

Læs mere

Præsentation. KKR- Region Sjælland

Præsentation. KKR- Region Sjælland Præsentation KKR- Region Sjælland April 2016 Indhold Tilsynsreformen Tilsynsopgaven For Socialtilsynet, det driftsorienteret For kommunerne, det personrette Nationalt Midtvejsevaluering Evalueringen af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 306 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Et nyt socialtilsyn - tilsynsreformen Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland Socialtilsyn Midt 13. September 2016 KKR Midtjylland 1 Dagsorden 1. Takster og objektiv finansiering 2017 2. Midtvejsevaluering af tilsynsreformen: Nye tiltag i støbeskeen 3. Årsrapport 2015 4. Spørgsmål

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere