Indhold Forord Anmeldelse Alarmering Indsats Særlige forhold ved indsatsen Personlig beskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Forord Anmeldelse Alarmering Indsats Særlige forhold ved indsatsen Personlig beskyttelse"

Transkript

1 Vejledning for redningsberedskabets indsats ved akutte uheld med farlige stoffer på landjorden mv.

2 Indhold Forord... 3 Anmeldelse Akutte uheld med farlige stoffer... 4 Anmeldelse... 4 Bagatelgrænse... 4 Miljøuheld... 4 Alarmering Alarmering... 4 Undtagelse... 5 Spild i søer og på landjorden mv Spild i afløbssystemer... 5 Spild på vej... 5 Tilskadekomne... 5 Indsats Hændelser med farlige stoffer... 6 Fund af farlige stoffer... 6 Akutte uheld med farlige stoffer... 6 Terrorangreb med farlige stoffer... 7 Særlige forhold ved indsatsen Opgavefordeling... 7 Spild i søer og på jorden mv Spild i afløbssystemer... 7 Udslip i luften... 8 Kemiske stoffer... 8 Naturgas... 8 Biologiske stoffer... 8 Radioaktive stoffer... 8 Påvirkning af mennesker... 8 Sirenevarsling... 8 Oprydning... 9 Personlig beskyttelse Personlig beskyttelse... 9 Normal indsatsbeklædning... 9 Beskyttelsesdragt... 9 Kemikalieindsatsdragt... 10

3 Rensning Rensning af forurenede personer Rensning af indsatspersonel og materiel Dekontaminering af indsatspersonel og materiel Ledelse Teknisk ledelse Koordinerende ledelse Organisering af skadested Generelt Uheld med farlige stoffer Terrorangreb med farlige stoffer Økonomi Sikker indsats Skadevolderen Miljømyndigheden Vejmyndigheden Underretning Information om farlige stoffer Informationssystemet om farlige stoffer Førsteindsats ved kemikalieuheld Indsatskort for kemikalieuheld Internettet Kemikalieberedskabsvagten Producenter af kemiske stoffer Kemiske undersøgelser Bilag 1. Ordliste Materiel mv. til indsats ved uheld med farlige stoffer Oversigt over placering af trin-2 beredskaber Beredskabets opbygning Kemikalieberedskabsvagten Lovgrundlag mv Historie Referencer... 27

4 Forord Denne vejledning er udarbejdet for at give det kommunale redningsberedskab, det statslige redningsberedskab, alarmcentraler samt andre myndigheder og institutioner et overblik over redningsberedskabets opgaver og samarbejdspartnere ved akutte uheld med farlige stoffer. Opbygningen af vejledningen afspejler afhjælpningen ved akutte uheld med farlige stoffer startende med anmeldelsen af uheldet. Der oplyses desuden om hjemmel i gældende love og bekendtgørelser og gives andre uddybende oplysninger sidst i vejledningen. En nyhed i denne udgave af vejledningen er opdelingen af hændelser med farlige stoffer i tre typer afhængig af indsatstaktik: - Fund af farlige stoffer - Akutte uheld med farlige stoffer - Terrorangreb med farlige stoffer. Denne vejledning omhandler akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne, hvortil det kommunale redningsberedskab i henhold til beredskabsloven og dimensioneringsbekendtgørelsen skal yde en forsvarlig indsats. Indsats i henhold til havmiljøloven er således ikke omfattet af vejledningen. Vejledningen udsendes af Beredskabsstyrelsen og erstatter Beredskabsstyrelsens»Vejledning for indsats ved akutte uheld med farlige stoffer på landjorden mv.«fra 1996, som hermed ophæves. Marts 2003 Beredskabsstyrelsen 3

5 Anmeldelse Alle spild eller udslip, som er til umiddelbar fare for personer, ejen- dom og miljø, betragtes som uheld med farlige stoffer. Akutte uheld er spild eller udslip, hvor redningsberedskabets indsats er påkrævet til at fjerne den umiddelbare fare. Ved farlige stoffer forstås stoffer, som i den konkrete situation er til umiddelbar fare for omgivelserne. Akutte uheld med farlige stoffer Anmeldelse Ved akutte uheld med farlige stoffer skal der foretages anmeldelse til alarmcentralen på Bagatelgrænse Ved akutte uheld med farlige stoffer, hvor spildet eller udslippet u- middelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende og derfor ikke anses for at kunne blive til fare for omgivelserne, er det ikke nødvendigt at tilkalde redningsberedskabet. Der skal derfor ikke foretages anmeldelse til alarmcentralen på Miljøuheld Ved uheld med stoffer, der ikke er omfattet af definitionen for akutte uheld med farlige stoffer, men som kan være farlige i anden sammenhæng (fx over for miljøet ved nedsivning i jorden), skal der ikke foretages anmeldelse til alarmcentralen på Medmindre et sådant spild eller udslip umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende, skal den amtskommunale/kommunale miljømyndighed henholdsvis vejmyndigheden underrettes med henblik på at aftale omfanget af oprydning. Alarmering Alarmcentralen har i forbindelse med en anmeldelse om et akut uheld med farlige stoffer en lang række opgaver. Alarmering Alarmcentralen alarmerer følgende: - beredskabsstation/indsatsmandskab, medmindre kommunalbestyrelsen har bestemt, at alarmeringen skal foretages via en døgnbemandet vagtcentral, - politiet i det område, hvor hændelsen er sket, 4

6 - indsatslederen, medmindre kommunalbestyrelsen har bestemt, at der alene indsættes reduceret udrykning uden indsatsleder. Indsatslederen alarmeres ikke særskilt, hvis alarmeringen af vedkommende sker fra beredskabsstationen eller en døgnbemandet vagtcentral i samme alarmopkald som indsatsmandskabet, - i udrykningsområdet for en hjælpeberedskabsstation alarmeres tillige dennes indsatsmandskab, medmindre kommunalbestyrelsen har bestemt, at alarmeringen skal foretages via en døgnbemandet vagtcentral, - ambulancetjenesten, såfremt det af meldingen fremgår, at personer er kommet til skade. Undtagelse Hvis det af anmeldelsen fremgår, at spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende og derfor ikke anses for at kunne blive til fare for omgivelserne, er det ikke nødvendigt at alarmere redningsberedskabet. Alarmcentralen underretter desuden den amtskommunale/kommu- nale miljømyndighed i henhold til indgåede aftaler mellem amtsrådet/kommunalbestyrelsen og alarmcentralen ved spild på landjorden, i søer og vandløb samt i havne og kystnære områder. Spild i søer og på landjorden mv. Alarmcentralen underretter ligeledes kloakvæsenet og den amts- Spild i afløbssystemer kommunale/kommunale miljømyndighed ved spild i afløbssystemer samt ved fare for, at spild løber til afløbssystemer. Spild på vej Alarmcentralen underretter tilsvarende vejbestyrelsen for så vidt angår private fællesveje og vejmyndigheden/kommunalbestyrelsen for så vidt angår offentlige veje i henhold til indgåede aftaler mellem de respektive myndigheder ved spild på veje og i grøfter. Tilskadekomne Ved ulykker eller katastrofer underrettes sygehusvæsenet af alarmcentralen i henhold til indgåede aftaler. Dette gælder også ved akutte uheld med farlige stoffer. 5

7 Indsats Hændelser med farlige stoffer Hændelser med farlige stoffer kan opdeles i 3 typer afhængig af indsatstaktik: - Fund af farlige stoffer - Akutte uheld med farlige stoffer - Terrorangreb med farlige stoffer. Fund af farlige stoffer Fund af farlige stoffer er fund af stoffer, som kan være til fare for omgivelserne. Klarlæggelsen af farligheden er en forudsætning for valg af indsats eller bortskaffelse. Redningsberedskabets aktion ved fund af farlige stoffer består typisk af følgende: - Situationsbedømmelse - Eventuel sikkerhedsafstand - Vurdering af farligheden. Kontakt eventuelt Kemikalieberedskabsvagten eller andre relevante myndigheder. Ved fund af stoffer, som vurderes at være til umiddelbar fare for omgivelserne, gennemføres en indsats som ved et akut uheld med farlige stoffer. Er der ikke umiddelbar fare for omgivelserne, sikrer redningsberedskabet, at ansvaret for opgaven med bortskaffelse af fundet overdrages til rette myndighed. Akutte uheld med farlige stoffer Akutte uheld med farlige stoffer er spild eller udslip af stoffer, som i den konkrete situation er til fare for omgivelserne. Redningsberedskabets førsteindsats ved akutte uheld med farlige stoffer består typisk af følgende: - Situationsbedømmelse - Sikkerhedsafstand - Personlig beskyttelse - Redning af mennesker og dyr - Standsning af udbredelsen - Fjernelse af særlige farer - Vurdering af farligheden. Kontakt eventuelt Kemikalieberedskabsvagten eller andre relevante myndigheder. 6

8 Terrorangreb med farlige stoffer Terrorangreb med farlige stoffer er hændelser, hvor fund af emner er relateret til udlægning af kemiske, biologiske eller radioaktive stoffer som led i en terrorhandling. Redningsberedskabets førsteindsats ved terrorangreb med farlige stoffer består typisk af følgende: - Situationsbedømmelse - Sikkerhedsafstand - Heldækkende kemikalieindsatsdragt - Redning af mennesker og dyr - Standsning af udbredelsen - Sluk ventilationsanlæg - Vurdering af trussel. Kontakt indsatsleder-politi med henblik på bidrag til trusselsvurdering. Særlige forhold ved indsatsen Opgavefordeling Redningsberedskabet bør være opmærksom på eventuelle aftaler om opgavefordelingen på miljøområdet mellem amtsrådet og kommunalbestyrelsen, fx om oprydning på skadestedet. Ved spild af farlige stoffer på private fællesveje og offentlige veje planlægges den endelige oprydning på skadestedet med vejbestyrelsen henholdsvis vejmyndigheden. Det påhviler således det kommunale redningsberedskab at yde indsats ved akutte uheld med farlige stoffer, mens afhjælpning af forureningen, uanset om det er en følge af uheldet med farlige stoffer, henhører under miljømyndigheden henholdsvis vejbestyrelsen eller vejmyndigheden. Spild i søer og på landjorden mv. Hvis farlige stoffer er strømmet ud i eller befinder sig i søer eller vandløb eller er sivet ned i jorden, eller der er fare herfor, foretages: - tilkaldelse af den amtskommunale/kommunale miljømyndighed. Spild i afløbssystemer Hvis farlige stoffer er løbet i afløbssystemet, eller der er fare herfor, skal indsatslederen foretage følgende: - underretning af kloakvæsenet - tilkaldelse af den amtskommunale/kommunale miljømyndighed. 7

9 Udslip i luften Indsatslederen bør være opmærksom på, om der i forbindelse med farlige stoffers udslip i luften skal rettes henvendelse til Statens Luftfartsvæsen med henblik på orientering af luftfarten. Kemiske stoffer Indsatslederen kan søge supplerende oplysninger og rådgivning, herunder hjælp til stofidentifikationen og indsatsens gennemførelse via informationssystemet om farlige stoffer, som er omtalt i afsnittet»information om farlige stoffer«. Naturgas Ved udslip af brandfarlige gasser som fx naturgas, bygas eller F- gas kan indsatslederen søge detaljerede oplysninger for indsatsen i vejledningen»håndtering af gasudslip«. Biologiske stoffer Ved såvel mistænkt som konstateret tilstedeværelse af farlige biologiske stoffer eller organismer kan indsatslederen søge supplerende oplysninger og rådgivning hos Center for Biologisk Beredskab på Statens Seruminstitut, herunder hjælp til stofidentifikationen og planlægning af indsatsens gennemførelse. Radioaktive stoffer Ved såvel mistænkt som konstateret tilstedeværelse af radioaktive stoffer kontaktes Statens Institut for Strålehygiejne. Detaljerede oplysninger for indsatsen findes i vejledningen»håndtering af uheld med radioaktive stoffer«. Ved fare for personers udsættelse for farlige stoffer kan indsatsle- deren søge supplerende oplysninger og rådgivning hos embedslægen og hos Giftinformationscentralen på Bispebjerg Hospital, herunder hjælp til information om symptomer hos og behandling af udsatte personer. Påvirkning af mennesker Sirenevarsling I fareområdet kan det være nødvendigt at advare personer mod udslip af dampe fra stoffer, som er farlige at indånde. Varsling herom sker ved brug af stationære sirener og/eller mobile sirener, fx fra politiets udrykningskøretøjer, ledsaget af beredskabsmeddelelse i radio og tv. Ubeskyttede personer i fareområdet skal evakueres, mens beboere i området bør opholde sig inden døre med vinduer og døre lukkede. 8

10 Ved udstrømning af antændelige dampe eller anden form for brandeller eksplosionsfare og ved særligt høje koncentrationer af stoffer, der er farlige at indånde, kan det være nødvendigt at foretage evakuering ud af fareområdet. Oprydning Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, og redningsberedskabets indsats er gennemført, skal ansvaret for oprydning overdrages til relevant myndighed. Ansvaret for oprydning af fx miljømæssig karakter overdrages til vejmyndigheden og/eller miljømyndigheden. Hvis der er indgået aftale om opgavefordeling på miljøområdet mellem amtsrådet og kommunalbestyrelsen, overdrages ansvaret for oprydningen i overensstemmelse hermed. Personlig beskyttelse Personlig beskyttelse Indsats ved akutte uheld med farlige stoffer kræver særlig personlig beskyttelse af mandskabet. Afhængig af blandt andet stoffernes farlighed anvendes normal indsatsbeklædning, beskyttelsesdragt eller kemikalieindsatsdragt. Nødvendigheden af brug af særligt beskyttelsesudstyr er afhængig af, om mandskabet er i direkte kontakt med det farlige stof, eller om mandskabet er inden for sikkerhedsafstanden uden at komme i direkte kontakt med det farlige stof. Normal indsatsbeklædning Normal indsatsbeklædning anbefales anvendt til indsats uden direkte kontakt med farlige stoffer. Normal indsatsbeklædning består af indsatsdragt, støvler, handsker og hjelm. Den personlige beskyttelse kan styrkes ved supplering med fuld åndedrætsbeskyttelse. Beskyttelsesdragt Beskyttelsesdragt anbefales anvendt til indsats med direkte kontakt med faste og væskeformige stoffer, der udgør en sundhedsfare, men som ikke kræver brug af kemikalieindsatsdragt. Brug af beskyttelsesdragt forudsætter, at den er suppleret med handsker, støvler og ansigtsbeskyttelse af materialer, der yder tilsvarende beskyttelse som dragtmaterialet. Den personlige beskyttelse kan styrkes ved supplering med fuld åndedrætsbeskyttelse. 9

11 Ved beskyttelsesdragt forstås en stænktæt overtræksdragt af plast eller gummi. Kemikalieindsatsdragt Brug af kemikalieindsatsdragt anbefales ved direkte kontakt med stoffer, som er giftige eller ætsende. Brug af kemikalieindsatsdragt anbefales også ved håndtering af stoffer, der ved kontakt med luftens fugtighed og med vand omdannes til giftige eller ætsende stoffer. Ved kemikalieindsatsdragt forstås en gastæt totalbeskyttelsesdragt. Det skal bemærkes, at der heri er inkluderet fuld åndedrætsbeskyttelse. Rensning Rensning af Redningsberedskabet skal hurtigst muligt rense forurenede persoforurenede personer ner ved skylning med vand. En ideel rensning med vand gennemføres bedst hurtigst muligt ved brug af: - bruser med rigelig vandkapacitet - eventuelle midler til at fremme rensningen - telt eller lignende til beskyttelse mod forurening af andre - tempereret vand, der ikke fører til afkøling. Rensning af indsatspersonel og materiel Alt indsatspersonel og materiel, der har været i kontakt med farlige stoffer eller forurenede personer, skal kontrolleres og renses med vand. Ved akutte uheld med farlige stoffer foretages denne rensning med vand af redningsberedskabet tilpasset det aktuelle stof og situationen. Der kan eventuelt anvendes supplerende midler til at fremme rensningen. Supplerende oplysninger og rådgivning kan fås via informationssystemet om farlige stoffer. Dekontaminering af Ved terrorangreb med biologiske og kemiske stoffer foretages en indsatspersonel dekontaminering med aktivt chlor af både indsatspersonel og mateog materiel riel, der har været i kontakt med farligt stof eller med forurenede personer. 10

12 Dekontamineringen med aktivt chlor ved terrorangreb med biologiske og kemiske stoffer foregår ved overrisling med dekontamineringsopløsning efterfulgt af en indvirkningstid på 15 minutter. Herefter aftages engangsdragter og andet engangsudstyr, som bortskaffes. Genbrugsudstyr lægges i dekontamineringsopløsning eller isoleres under afventning på analysesvar. En brugsklar dekontamineringsopløsning indeholder 0,5 % aktivt chlor, der virker uskadeliggørende på biologiske og kemiske kampstoffer. Dekontamineringen med aktivt chlor af prøvetagningshold fra Center for Biologisk Beredskab foretages af det statslige, regionale redningsberedskab i henhold til indgåede aftaler mellem Center for Biologisk Beredskab og Beredskabsstyrelsen. Ledelse Teknisk ledelse Ved akutte uheld med farlige stoffer varetages den tekniske ledelse af indsatsen ligesom ved eksempelvis brandslukning af den kommunale indsatsleder (indsatsleder-redningsberedskab). Indsatsleder-redningsberedskab træffer afgørelse om tilkaldelse af yderligere indsatsstyrker. Hvis det skønnes påkrævet på grund af karakteren eller omfanget af akutte uheld med farlige stoffer, påhviler det desuden det statslige redningsberedskab at yde assistance til det kommunale redningsberedskab. Koordinerende ledelse Den samlede indsats ved akutte uheld med farlige stoffer koordineres af politimesteren ligesom ved andre større skader. Politiet har ansvaret for de politimæssige opgaver og skal desuden bistå ved alarmering og underretning af de myndigheder og instanser, som det skønnes nødvendigt at tilkalde eller underrette efter forhandling med indsatsleder-redningsberedskab. Indsatsleder-politi er som repræsentant for politimesteren i indsatsområdet ansvarlig for, at den samlede indsats ved akutte uheld med farlige stoffer koordineres i henhold til politimesterens overordnede prioriteringer og beslutninger. 11

13 Organisering af skadested Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken selve skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab, der har ansvaret for den tekniske indsats på skadestedet, og det er indsatsleder-politi, der i indsatsområdet har ansvaret for og koordinerer indsatsen uden for skadestedet. I samarbejde mellem de to indsatsledere koordineres således den samlede indsats i hele indsatsområdet. Uheld med farlige stoffer Ved akutte uheld med farlige stoffer fastlægges en sikkerhedsafstand. Sikkerhedsafstanden afgrænser fareområdet. Inden for sikkerhedsafstanden vil der være et område med direkte kontakt med stoffet. Sikkerhedsafstanden kan være helt eller delvist sammenfaldende med den indre afspærring. Ved overgangen fra området med direkte kontakt til det øvrige område inden for sikkerhedsafstanden etableres en sluse med rensepunkt. Rensepunktet bruges både til skylning af forurenede personer samt efterfølgende til skylning af indsatspersonel og materiel. For at undgå spredning af forureningen bør rensepunktet placeres så tæt på forureningen som muligt. Ved uheld med mange forurenede personer, kan det være hensigtsmæssigt at oprette både en sluse med rensepunkt til indsatspersonel og et rensepunkt til rensning af forurenede personer. Terrorangreb med farlige stoffer Ved terrorangreb med farlige stoffer fastlægges en sikkerhedsafstand. Sikkerhedsafstanden afgrænser fareområdet. Inden for sikkerhedsafstanden vil der være et område med direkte kontakt med stoffet. Sikkerhedsafstanden kan være helt eller delvist sammenfaldende med den indre afspærring. Ved overgangen fra området med direkte kontakt til det øvrige område inden for sikkerhedsafstanden etableres en sluse til dekontaminering med aktivt chlor. Dekontamineringspunktet bruges til den specifikke rensning med aktivt chlor af indsatspersonel og materiel. Ved rensning med vand af mange forurenede personer er det væsentligt med en lav tærskel for indsatspersonellets egenbeskyt- 12

14 telse. Derfor er det en fordel at placere rensepunktet væk fra forureningen og tæt på sikkerhedsafstanden. Principskitse over skadestedet og indsatsområdet ved akutte uheld med farlige stoffer Økonomi Sikker indsats Indsatsen skal gennemføres på hurtigste og sikreste måde uden hensyntagen til, hvem der skal afholde de dermed forbundne udgifter. Skadevolderen Det kommunale redningsberedskabs muligheder for at opkræve betaling af udgifterne til indsatsen hos skadevolder afhænger af, om skadevolder er ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler, det vil sige culpareglen, eller om der i andre love er hjemmel til opkrævning af udgifterne, da beredskabsloven ikke indeholder en sådan hjemmel. 13

15 Miljømyndigheden Ved uheld med farlige stoffer, hvor det i den konkrete situation vurderes af den kommunale indsatsleder, at hændelsen ikke er akut (det vil sige umiddelbart indsatskrævende for det kommunale redningsberedskab) underrettes den amtskommunale/kommunale miljømyndighed blandt andet med henblik på aftale om eventuel bistand ved oprydningen og betalingen herfor i overensstemmelse med de kommunalretlige regler, der gælder for kommunens opgavevaretagelse. Vejmyndigheden Med hensyn til akutte uheld med farlige stoffer på veje bemærkes, at for private fællesveje og offentlige veje har vejbestyrelsen henholdsvis vejmyndigheden (det vil sige kommunalbestyrelsen) ifølge Vejdirektoratet hjemmel i vejlovgivningen til at pålægge forureneren at rydde op og i påtrængende tilfælde kan gøre dette på forurenerens vegne. Underretning Uanset om uheldet med farlige stoffer er akut, underretter indsatsleder-redningsberedskab miljø- og vejmyndighederne, hvis disse myndigheder ikke er underrettet af alarmcentralen under alarmeringen. Information om farlige stoffer Informationssystemet om farlige stoffer Informationssystemet om farlige stoffer er opbygget som hjælp til identifikation og beskrivelse af farlige stoffer samt som hjælp til gennemførelse af en indsats. Det er til brug for indsatsledere samt andre myndigheder og instanser. Det består af 3 niveauer: -»Førsteindsats ved kemikalieuheld«. -»Indsatskort for kemikalieuheld«. - Kemikalieberedskabsvagten.»Førsteindsats ved kemikalieuheld«og»indsatskort for kemikalieuheld«udgives af Beredskabsstyrelsen, der også sørger for ajourføring ved hjælp af et revisionsudvalg med repræsentanter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Rigspolitichefen og Beredskabsstyrelsen. Førsteindsats ved kemikalieuheld»førsteindsats ved kemikalieuheld«er en håndbog til brug for red- ningsberedskabets førsteindsats ved uheld med farlige stoffer. 14

16 I skemaform gives oplysninger om en række farlige stoffers egenskaber. For hver af disse stoffer henvises til en indsatsgruppe, der indeholder oplysninger om stofgruppens farlige egenskaber, anbefaling af personlig beskyttelse samt råd om indsats ved spild og ved brand. Indsatskort for kemikalieuheld»indsatskort for kemikalieuheld«er en samling af indsatskort, som giver mere detaljerede oplysninger om de enkelte kemiske stoffer. De mere udtømmende oplysninger er typisk til brug ved uheld med større spild eller ved uheld af længere varighed. Hvert stof er beskrevet på 2 A4-sider med oplysninger om farlige egenskaber, personlig beskyttelse og indsats på forsiden samt symptombeskrivelse og behandlingsanvisninger suppleret med brugermærkning, transportoplysninger og fysisk-kemiske data på bagsiden. Internettet Informationssystemet om farlige stoffer findes også på internettet via Beredskabsstyrelsens hjemmeside på adressen dk eller direkte Informationssystemet om farlige stoffer giver adgang til både»førsteindsats ved kemikalieuheld«og»indsatskort for kemikalieuheld«og er suppleret med søgemuligheder og øget brugervenlighed, samt mulighed for udskrivning. Kemikalieberedskabsvagten Kemikalieberedskabsvagten er en rådgivningsordning, der er døgnbemandet med kemikere fra Beredskabsstyrelsen. Kemikalieberedskabsvagten indgår som en del af det danske informationssystem om farlige stoffer til brug for indsatsledere samt andre myndigheder og instanser. Kemikalieberedskabsvagten rådgiver eksempelvis ved: - transportuheld, hvori der indgår farligt gods - brand, hvori der indgår farlige stoffer eller udvikles farlig røg - udslip af farlige stoffer - identifikation af stoffer, specielt analyse af ukendte stoffer. Derudover ydes assistance til politi og redningsberedskab på stedet. Producenter af kemiske stoffer Desuden kan kemikalieberedskabsvagten ifølge en aftale med Pro- cesindustriens Brancheforening (tidligere Foreningen af Danske Ke- 15

17 miske Industrier) formidle kontakt mellem redningsberedskabet og sagkyndige fra danske kemiske industrier. Aftalen indebærer endvidere, at kemikalieberedskabsvagten fungerer som nationalt center ved formidling af international rådgivning mellem europæiske redningsberedskaber og kemiske virksomheder ved uheld med danske produkter i udlandet henholdsvis udenlandske produkter i Danmark. Kemiske undersøgelser Prøver udtaget i forbindelse med akutte uheld med farlige stoffer bringes typisk efterfølgende til Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium med henblik på kemisk identifikation af indholdet. Selve prøvetagningen er en del af det beredskab, som er opbygget og fungerer i dagligdagen. Oftest udtages prøverne, eventuelt efter telefonisk rådgivning fra Kemikalieberedskabsvagten, af det kommunale redningsberedskab, af det statslige regionale redningsberedskab, af Kriminalteknisk Afdeling eller af Ammunitionsrydningstjenesten. Alternativt kan Kemikalieberedskabsvagten selv udtage prøverne på steder, der ikke kræver brug af personlig beskyttelse. 16

18 Bilag 1: Ordliste Ordlisten er en alfabetisk liste over ord og begreber, som er forsynet med en forklaring til illustration af den mening, hvori de er brugt i denne vejledning. Akutte uheld Akutte uheld er spild eller udslip, hvor redningsberedskabets indsats er påkrævet til at fjerne den umiddelbare fare. Beskyttelsesdragt Ved beskyttelsesdragt forstås en stænktæt overtræksdragt af plast eller gummi. Brug af beskyttelsesdragt forudsætter, at den er suppleret med handsker, støvler og ansigtsbeskyttelse af materialer, der yder tilsvarende beskyttelse som dragtmaterialet. Beskyttelsesdragt anbefales anvendt til indsats med direkte kontakt med faste og væskeformige stoffer, der udgør en sundhedsfare, men som ikke kræver brug af kemikalieindsatsdragt. Beskyttelsesdragtens egnethed til direkte kontakt med stoffet fremgår af producentens oplysninger om den anvendte dragts modstandsdygtighed, der sædvanligvis angives som en resistenstid over for stoffet. Dekontaminering En rensning af indsatspersonel og materiel efter terrorangreb med biologiske og kemiske stoffer med en dekontamineringsopløsning, der indeholder 0,5 % aktivt chlor. En opløsning med 0,5 % aktivt chlor virker uskadeliggørende på biologiske og kemiske kampstoffer. Fareområde Området inden for sikkerhedsafstanden kaldes fareområdet. Inden for fareområdet skal der træffes forholdsregler over for personer vedrørende beskyttelse mod udslip af dampe fra stoffer, der er farlige at indånde. Ubeskyttede personer inden for sikkerhedsafstanden skal fjernes, mens beboere i området bør opholde sig indendøre med vinduer og døre lukkede. Ved udstrømning af antændelige dampe eller anden form for brand- eller eksplosionsfare, og ved særligt høje koncentra- 17

19 tioner af stoffer, der er farlige at indånde, kan det være nødvendigt at foretage evakuering ud af fareområdet. Farlige stoffer Ved farlige stoffer forstås stoffer, som i den konkrete situation er til umiddelbar fare for omgivelserne. Fuld åndedrætsbeskyttelse Anvendelse af luftforsynet åndedrætsværn gør brugeren uafhængig af den omgivende atmosfære, fx ved hjælp af trykflaskeapparat. Fuld åndedrætsbeskyttelse anbefales ved håndtering af stoffer, som er giftige eller ætsende. Men der kan opstå andre situationer både ved direkte kontakt og inden for sikkerhedsafstanden, hvor brug af fuld åndedrætsbeskyttelse bliver nødvendig, eksempelvis ved brand, i lukkede rum eller ved højere koncentrationer. Fund af farlige stoffer Hændelse med farlige stoffer, hvor der er fund, som kan være til fare for omgivelserne, men hvor klarlæggelse af farligheden er en forudsætning for valg af indsats eller bortskaffelse. Det kan eksempelvis være: - fund af peroxiddannende kemikalier - fund af kemikaliesamlinger - fund af ilanddrevne og opfiskede beholdere med indhold - fund ved kontrolvirksomhed. Inden for sikkerhedsafstanden Område, hvor indsatsmandskabets arbejde forudsætter, at der bruges personligt beskyttelsesudstyr tilpasset spildets farlighed og under hensyntagen til, om der arbejdes i direkte kontakt med det farlige stof eller blot inden for sikkerhedsafstanden uden direkte kontakt. Kemikalieindsatsdragt Ved kemikalieindsatsdragt forstås en gastæt totalbeskyttelsesdragt. Det skal bemærkes, at der heri er inkluderet fuld åndedrætsbeskyttelse. Brug af kemikalieindsatsdragt anbefales ved direkte kontakt med stoffer, som er giftige eller ætsende. Brug af kemikalieindsatsdragt anbefales også ved håndtering af stoffer, der ved kontakt med luftens fugtighed og med vand omdannes til giftige eller ætsende stoffer. 18

20 Kemikalieindsatsdragtens egnethed til direkte kontakt med stoffet fremgår af producentens oplysninger om den anvendte dragts modstandsdygtighed, der sædvanligvis angives som en resistenstid over for stoffet. Normal indsatsbeklædning Indsatsdragt, støvler, handsker og hjelm. Normal indsatsbeklæd- ning anbefales anvendt til indsats uden direkte kontakt med farlige stoffer. Område med direkte kontakt Område inden for sikkerhedsafstanden, hvor der ved direkte kon- takt med eller arbejde tæt på udslip af det farlige stof kræves brug af særligt beskyttelsesudstyr. Rensning Skylning med vand af forurenede personer i forbindelse med akutte uheld med farlige stoffer, herunder også ved terrorangreb med biologiske og kemiske stoffer. Der kan eventuelt anvendes supplerende midler til at fremme rensningen. Desuden skylning med vand af alt indsatspersonel og materiel, der har været i kontakt med farlige stoffer eller forurenede personer. Der kan eventuelt anvendes supplerende midler til at fremme rensningen. Ved terrorangreb med biologiske og kemiske stoffer foretages en dekontaminering af indsatspersonel og materiel. Sikkerhedsafstand Sikkerhedsafstanden er afstanden mellem spild af et farligt stof og den omkreds, som afgrænser et område, der er forbeholdt redningsberedskabets indsats. Grænsen for sikkerhedsafstanden bør være afmærket og kan i praksis være helt eller delvist sammenfaldende med den indre afspærring. Terrorangreb med farlige stoffer Indsatskrævende hændelse med farlige stoffer, hvor der er fund af stoffer med relation til udlægning af kemiske, biologiske eller radioaktive stoffer som led i en terrorhandling. 19

21 Bilag 2 Materiel mv. til indsats ved akutte uheld med farlige stoffer. Trin 1. Opsamlingsmateriel - 5 stk. mindre opsamlingsenheder, såsom bakker og spande - 1 eller flere stk. større opsamlingsenheder med en samlet kapacitet på mindst 500 liter - Øse- og pumpekapacitet (gnistfri) svarende til mindst 40 liter væske per minut - Opsugningsmateriale (fx til olie). Tætningsmateriel - Flydespærringer - 2 stk. lederender - 2 stk. enheder til afdækning eller afspærring af afløbssystem - Presenninger og plastfolie til afdækning - Tovværk af kunststof - Spændebånd, kiler og propper til tætning af huller. Personlig udrustning - 2 sæt udstyr til beskyttelse mod tilsmudsning - 2 sæt waders - 2 sæt stænktætte beskyttelsesudstyr mod udsættelse for faste og væskeformige stoffer - Førstehjælpskasse. Værktøj - 2 stk. koste, skovle (gnistfri) og skrabere - 2 stk. advarselstavler»eksplosionsfare«- Afspærringsmateriel - 2 stk. eksplosionssikre lygter - Diverse håndværktøj. 20

22 Materiel mv. til indsats ved akutte uheld med farlige stoffer. Trin 2. Opsamlingsmateriel - 5 stk. mindre opsamlingsenheder, såsom bakker og spande - 1 eller flere stk. større opsamlingsenheder med en samlet kapacitet på mindst 12m 3 med tilhørende afdækning - Øse- og pumpekapacitet (gnistfri) svarende til mindst 40 liter væske per minut - Lænsepumpe (eksplosionssikret) med tilhørende sugeudstyr - Opsugningsmateriale og neutraliserende midler. Tætningsmateriel - Flydespærringer - 2 stk. lederender - 4 stk. enheder til afdækning eller afspærring af afløbssystem - Presenninger og plastfolie til afdækning - Tovværk af kunststof - Spændebånd, kiler og propper til tætning af huller. Personlig udrustning - 4 sæt udstyr til beskyttelse mod tilsmudsning - 2 sæt waders - 4 sæt stænktætte beskyttelsesudstyr mod udsættelse for faste og væskeformige stoffer - 2 sæt gastætte totalbeskyttelsesudstyr mod udsættelse for giftige og ætsende stoffer - Førstehjælpskasse. Værktøj - 4 stk. koste, skovle (gnistfri) og skrabere - 2 stk. advarselstavler»eksplosionsfare«- Afspærringsmateriel - Jordforbindelseskabler med spyd - 4 stk. eksplosionssikre lygter - Håndslukningsmidler - Diverse håndværktøj (gnistfrit) - 2 stk. kloakdækselnøgler - Udstyr til detektion af farlige gasser med henblik på beskyttelse af mandskab og påvisning af udslip - Genoplivningsudstyr. 21

23 Bilag 3: Oversigt over placering af trin 2-beredskaber Jylland Aalborg Aars Bov/Padborg Esbjerg Fredericia Frederikshavn Grenå Grindsted Haderslev Herning Hjørring Hobro Horsens Odder Randers Ringkøbing Silkeborg Skanderborg Struer Thisted Tønder Vejle Viborg Århus Fyn Middelfart Nyborg Odense Svendborg Ærøskøbing Sjælland, Lolland og Falster Farum Gladsaxe Helsingør 22

24 Holbæk Høje-Tåstrup Kalundborg Korsør København Køge Nykøbing Falster Næstved Ringsted Roskilde Søllerød Tårnby Bornholm Allinge Bilag 4: Beredskabets opbygning Trin 1 På alle beredskabsstationer (kommunale redningsberedskaber, private redningsvæsener eller frivillige brandværn, der har indgået aftale med kommunalbestyrelsen herom) findes et beredskab, der skal kunne indsættes ved alle akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne. Det omfatter normalt en automobilsprøjte suppleret med opsamlings- og tætningsmateriel samt personlig udrustning til mandskabet og værktøj. Der indgår ikke kemikalieindsatsdragter i denne udrustning. Redningsberedskabet skal dimensioneres under hensyn til de lokale risici. Vedrørende beredskabet til indsats ved akutte uheld med farlige stoffer er der dog fastsat en minimumsdimensionering. Førsteudrykningen Ved melding om et akut uheld med farlige stoffer afsendes førsteudrykningen bemandet med 1 indsatsleder, 1 holdleder og et brandmandskab på mindst 5 personer. Det er indsatslederen, der afgør, om førsteudrykningen skal suppleres ved tilkaldelse af assistance fra andre beredskaber. Det er tillige indsatslederen, der træffer bestemmelse om tilkaldelse af andre ressourcer til supplering af førsteudrykningen. 23

25 Reduceret udrykning Hvis det klart fremgår af meldingen, at hændelsen vedrører et mindre spild af et kendt stof, altså et stof, som kan håndteres med sikkerhed, kan førsteudrykningen reduceres til 1 holdleder og et brandmandskab på 3 personer. Hvis der i udrykningsområdet er etableret en hjælpeberedskabsstation, kan udrykningen foretages selvstændigt fra denne station, hvis hjælpeberedskabsstationens slukningstog er oppakket med det fornødne opsamlings- og tætningsmateriel samt personlig udrustning til mandskabet og værktøj. Trin 2 På et antal beredskabsstationer og på de statslige beredskabscentre findes et beredskab, der kan yde en udvidet indsats ved akutte uheld med farlige stoffer. Beredskabet omfatter en automobilsprøjte eller andet tilsvarende køretøj suppleret med sværere opsamlingsog tætningsmateriel, forskelligt specialudstyr og personlig durustning til mandskabet (herunder mindst 2 kemikalieindsatsdragter) og værktøj. Som førsteudrykning er bemandingen 1 indsatsleder, 1 holdleder og et brandmandskab på mindst 5 personer. Assistance Assistance til førsteudrykningen kan ydes af andre kommunale redningsberedskaber, private redningsvæsener, frivillige brandværn samt de kommunale og statslige støttepunktsberedskaber. Støttepunktsberedskabet findes på 9 kommunale beredskabsstationer og på 5 statslige regionale beredskabscentre. Herfra kan der ydes assistance til kommunerne blandt andet med belysning af skadested, genopfyldning af trykluftflasker i forbindelse med indsats, supplerende vandforsyning, etablering af venteplads og rensning af forurenede personer ved akutte uheld med farlige stoffer. Støttepunktsberedskaberne kan ikke assistere med større personelstyrker. Trin 3 De 5 statslige regionale beredskabscentre assisterer ved større, sjældne, komplekse eller mandskabskrævende akutte uheld med farlige stoffer. Beredskabet omfatter fortrinsvis specialudstyr og større personelstyrker. Supplerende materiel Der bør desuden i en akut situation kunne tilkaldes forskelligt sup- plerende materiel, som eksempelvis slamsugere, tankvogne, lastvogne og entreprenørmateriel. 24

26 Bilag 5: Kemikalieberedskabsvagten Varetagelse Beredskabsstyrelsen, Kemisk Laboratorium. Telefon (døgnvagt). Telefax (inden for normal arbejdstid). E-post Internet Postadresse Universitetsparken København Ø Varemodtagelse og besøg Nørre Allé 67, 7. etage 2100 København Ø Opdatering Denne vejledning forventes at være varig, men ovenstående oplysninger vil ikke blive opdateret heri. Det er beredskabsmyndighedernes eget ansvar løbende at vedligeholde sådanne oplysninger. Bilag 6: Lovgrundlag mv. Regler Beredskabslovgivningen, som hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er grundlaget for redningsberedskabets indsats på landjorden mv. ved akutte uheld med farlige stoffer. Det drejer sig dels om beredskabsloven, dels om dimensioneringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering mv.). Forsvarlig indsats I henhold til beredskabsloven skal det kommunale redningsberedskab kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom eller miljøet ved ulykker og katastrofer, og det fremgår af dimensioneringsbekendtgørelsen, at akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne udgør en del af dette opgavesæt. 25

27 Dimensionering I dimensioneringsbekendtgørelsen er det fastsat - hvilket opsamlings- og tætningsmateriel, personlig udrustning og fornødent værktøj beredskabet skal råde over for at kunne yde en forsvarlig indsats ved uheld med stoffer, som er til fare for omgivelserne (farlige stoffer) på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne, - hvorledes førsteudrykningen skal bemandes, og hvornår førsteudrykningen senest skal være fremme skadestedet, og - at førsteudrykningen i visse tilfælde kan reduceres. Minimumskrav Kravene til materiellet mv. fremgår af dimensioneringsbekendtgørelsens bilag 2. Krav til materiel mv. til indsats ved akutte uheld med farlige stoffer er optaget i denne vejledning som bilag 2. Assistance I henhold til dimensioneringsbekendtgørelsen skal indsatslederen tilkalde assistance, hvis det skønnes påkrævet på grund af hændelsens karakter og omfang. Denne bestemmelse omfatter også akutte uheld, der kan medføre udslip og spredning i miljøet af farlige stoffer. Kommunale støttepunkter De kommunale støttepunktsberedskaber (støttepunkter) med udstationeret statsligt materiel skal efter aftale med Beredskabsstyrelsen kunne yde en udvidet assistance til andre kommuner bl.a. med belysning af skadested, genfyldning af trykluftsflasker i forbindelse med indsats, supplerende vandforsyning, etablering af venteplads og rensning af forurenede personer. De kommunale støttepunkter har ikke fået stillet helt identisk materiel til rådighed, idet der er taget lokale hensyn. Beredskabscentre Det fremgår af beredskabsloven, at det statslige regionale redningsberedskab skal yde assistance til det kommunale redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af karakteren eller omfanget af en ulykke eller en katastrofe. Denne bestemmelse omfatter også akutte uheld, der kan medføre udslip og spredning i miljøet af farlige stoffer. I øvrigt har beredskabscentrene også funktion som statslige, regionale støttepunktsberedskaber (støttepunkter) med samme mulig- 26

28 hed for at yde udvidet assistance til kommunerne som de kommunale støttepunkter. Bilag 7: Historie Denne»Vejledning for redningsberedskabets indsats ved akutte uheld farlige stoffer på landjorden mv.«er den fjerde, siden 1. udgaven udsendtes i »Beredskab ved uheld med farlige stoffer på landjorden. Alarmering, opbygning af beredskab, dets funktion og medvirkende«, Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 8/74, november »Vejledning for indsats ved akutte uheld med farlige stoffer på landjorden m.v.«, Justitsministeriets vejledning nr. 159 af 15. september »Vejledning for indsats ved akutte uheld med farlige stoffer på landjorden mv.«, Beredskabsstyrelsen, marts Bilag 8: Referencer Beredskabsloven Indenrigs- og Sundhedsministeriets lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000 om lov om ændring af beredskabsloven. Dimensionerings- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 11. bekendtgørelsen december 2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering mv. Førsteindsats ved»førsteindsats ved kemikalieuheld«, Beredskabsstyrelsen, kemikalieuheld Gasudslip Håndtering af gasudslip, De danske Gasselskaber, Indsatskort for»indsatskort for kemikalieuheld«, Beredskabsstyrelsen, kemikalieuheld 27

29 Indsatstaktiske Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper, Beredretningslinjer skabsstyrelsen, Indsats ved terrorangreb Vejledning for indsats ved terrorangreb med biologiske (B) eller kemiske (C) stoffer, Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen, 27. juni Radioaktive stoffer Håndtering af uheld med radioaktive stoffer, Statens Institut for Strålehygiejne, revideret juli Vejledning for redningsberedskabets indsats ved akutte uheld med farlige stoffer på landjorden mv. Beredskabsstyrelsen, 2003 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Alarmering Indsats Litteratur Bilag

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald  Alarmering Indsats Litteratur Bilag Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald December 2004 Indhold Forord... 2 Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Peroxiddannende kemikalier... 3 Overtryksdannende kemikalier... 4 Regulering...

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Alarmering 5 4. Indsatsledelse 7 5. Organisering af skadested 8 6. Indsats 10 7. Særlige forhold ved

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kemikaliedykkeres beskyttelsesudstyr

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen Assistance fra En vigtig funktion i samfundet I Danmark har kommunerne det primære ansvar for, at borgerne kan få hjælp, når ulykken sker. Når opgaven bliver for stor eller for specialiseret, træder til

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej SAMTANK A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen Vejledning for indsats ved terrorangreb med biologiske (B) eller kemiske (C) stoffer 27. juni 2002 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse 1 2. Introduktion

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

DONG Energy A/S Studstrupværket

DONG Energy A/S Studstrupværket DONG Energy A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ekstern beredskabsplan for H. Daugaards Varehotel

Ekstern beredskabsplan for H. Daugaards Varehotel Ekstern beredskabsplan for Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Planens mål... 2 3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer... 2 4. Indsatslederens opgaver: Indsatsleder

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK..

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK.. I Køge Kommune varetages beredskabet af Brand & Redning, som udover at assistere ved ekstreme klimahændelser også varetager brandslukning og redningsopgaver, som navnet antyder. Dette notat har til formål

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere