FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK JUNI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK JUNI 2015"

Transkript

1 FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK JUNI 2015

2

3 FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK Vækst og velstand er forudsætningen for velfærd. Med vækst og velstand er der råd til alt det, vi alle sætter pris på: gode uddannelser, kompetent sundhedsbehandling og nærværende ældreomsorg. Med vækst og velstand er der råd til, at Danmark fortsat kan være verdens bedste land. Men Danmark er desværre udfordret. Væksten er for lav. Danmark sakker bagud sammenlignet med vores nabolande. Det koster på sigt velstand og velfærd. Og selvom væksten så småt er kommet i gang i Hovedstaden og Østjylland, så er der stadig udfordringer i andre dele af landet. Derfor vil Venstre med dette udspil lægge fundamentet for en ny jobskabende politik, som kommer alle danskere og alle dele af Danmark til gavn. For fremtiden skal vi skabe flere danske job i hele Danmark.

4 FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK Private, danske arbejdspladser er forudsætningen for, at Danmark kan bevare sit velfærdssamfund og sin velstand. Men de danske virksomheder og private arbejdspladser er udfordrede. Selvom mange store danske virksom heder siden finanskrisen har skabt masser af nye job, så skabes jobbene ofte i udlandet. For de danske virksomheder er udfor drede på konkurrenceevnen. Af et højt skattetryk. Af høje afgifter. Af høje omkostninger. Alt sammen noget som trækker den forkerte vej, hvis danske arbejdspladser skal forblive danske. Selvom den internationale økonomiske krise efterhånden har fortonet sig, halter dansk økonomi stadig efter mange af vores omkringliggende lande. Det billede ser desværre ud til at fortsætte i mange år endnu. Frem mod 2030 rækker den danske vækst blot til den sjette laveste økonomiske vækst blandt 34 OECD-lande.1 DANSK ØKONOMI HALTER STADIG EFTER 110 USA Vækst i BNP, 2011 = Norge UK 106 Sverige 104 Tyskland 102 Danmark Kilde: OECD. 1 OECD

5 Kunne vi derimod se frem til svenske vækstrater ved at øge produktiviteten, så ville vi alle sammen blive rigere. Det ville nogenlunde svare til, at alle beskæftigede ville få en ekstra månedsløn om året. FLERE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Derfor er udfordringerne langt fra løst med de to små vækstaftaler, som vi indgik med regeringen i 2013 og De to vækstaftaler var begge skridt i den rigtige retning, men der er behov for, at vi hele tiden tager flere skridt, så vi sikrer danske arbejdspladser i en global virkelighed. Venstre foreslår en indsats, der forbedrer de generelle rammevilkår ved at gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i Danmark samt en mere målrettet indsats for brancher, der er særligt udfordrede. Den internationale konkurrence er benhård. Og uden danske arbejdspladser har vi ikke råd til at bevare vores velstand og velfærd. Regeringens jobløse vækstinitiativer i 2015 giver ikke svaret på de ud fordringer, Danmark står overfor.2 Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politik med fokus på langsigtet vækst og flere private arbejdspladser. Det sikrer, at vores velstand, og dermed også vores velfærd, fortsat kan udvikles. Venstre fremlægger derfor en række vækstinitiativer, som skal trække hele Danmark i den rigtige retning. Indsatsen omfatter: Skatte- og byrdestop Lavere skatter og afgifter Færre administrative byrder Målrettede vækstinitiativer DANMARK HAR SJETTELAVESTE VÆKST I OECD FREM MOD ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Chile Tyrkiet Australien Israel Tjekkiet Mexico Sydkorea Estland New Zealand Slovakiet Sverige Storbritannien USA Irland Frankrig Grækenland Polen OECD, gns. Canada Luxembourg Netherlands Norge Schweiz Belgien Finland Østrig Island Slovenien Ungarn Danmark Italien Spanien Portugal Tyskland Japan Gennemsnitlig årlig vækst, pct. 4,5 Kilde: OECD. 2 Svar til FIU på spørgsmål 356 (alm. del) af 6. maj 2015.

6 SKATTE- OG BYRDESTOP LAVERE SKATTER OG AFGIFTER Regeringens generelle skattefor højelser samt den førte zigzagkurs på skatte området med bl.a. reklame afgiften, sukkerafgiften, kørselsafgifter for last biler mv. skaber usikkerhed for danskerne og virksomhederne. Venstre vil gennemføre et skatte- og byrdestop. Mens skattestoppet skal forhindre stigninger i skatter og afgifter, er byrdestoppet et stop for stigning i andre økonomiske byrder, som belaster konkurrenceevnen. BoligJob-ordningen genindføres, så den gælder for 2015 og fremad rettet. Ordningen blev benyttet af over danskere i 2012, 2013 og 2014, og ifølge Dansk Byggeri har ordningen skabt op mod arbejdspladser - heraf hundredvis af praktikpladser i særligt små og mel lemstore virksomheder. Sommerhuse og andre fritidsboliger omfattes lige som i 2013 og 2014 af BoligJob-ord ningen. Et skatte- og byrdestop skal sikre: Et øjeblikkeligt stop for nye skatteog afgiftsstigninger. Et stop for stigning i gebyrer. Virksomheder kan alene pålægges at bidrage til ny finansiering af offent lige udgifter, hvis det sker som led i en gensidig aftale. Enhver reduktion af erhvervsstøtten skal krone for krone gå til at lempe skatter og afgifter for virksomhederne. NOx-afgiften, som regeringen har femdoblet, afskaffes. NOx- afgiften sender både arbejdspladser og eksportindtægter til udlandet, når danske energitunge virksom heder rammes af den høje danske NOx-afgift. Dansk Metal har tidligere vurderet, at regeringens stigning i NOx-afgiften risikerer at koste danske arbejdspladser. Den tryghed for virksomhederne er nødvendig, hvis de skal investere i danske arbejdspladser frem for at flytte produktionen til udlandet. Danske virksomheder skal derfor have udstedt en klokkeklar garanti for, at der ikke indføres nye skatter og afgifter. Tværtimod er det vores mål at sænke skatten, så Danmark kan blive konkur rencedygtigt og et mere attraktivt land at investere i. Sanering af punktafgifter. Der afsættes en pulje på 250 mio. kr. om året til at lette og rydde op i punkt afgifter, hvor de administrative ud gifter for virksomhederne er unødigt høje i forhold til det provenu, som afgifterne rent faktisk indbringer. Regeringens og Enhedslistens reklameafgift afskaffes. Det er en afgift, som vil koste arbejdspladser på danske trykkerier og i reklame branchen som følge af et højere omkostningsniveau. Samtidig er

7 afgiften konkurrenceforvridende og favoriserer nogle former for reklame og nogle distributionsformer frem for andre. En erhvervsbeskatningsreform skal gøre den danske erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedyg tig. Reformen skal sikre en mere neutral og symmetrisk beskatning af erhvervsindkomst og investeringer. Derudover skal reformen omfatte forbedrede vilkår for erhvervsdri vende fonde, så overtagelse af virk somheder kan ske med skattemæssig succession. Der afsættes i alt 2½ mia. kr. i perioden Bedre rammer for generations skifte i familieejede virksomheder. Venstre har reserveret provenu et fra refusions omlægningen til målrettet at forbedre mulighederne for g enerationsskifte i familieejede virksomheder. FÆRRE ADMINISTRATIVE BYRDER Erhvervsrettet lovgivning skal kun træde i kraft to gange årligt. Der skal indføres faste implementerings datoer for erhvervsrettet lovgivning, så det bliver lettere at være virksomhed. Erhvervslivets administrative byrder lettes med 10 pct. inden 2020, hvilket svarer til en lettelse på ca. 3 mia. kr. Som led heri videreføres Virksomhedsforum. Indsats mod overimplementering af EU-regler. Under ledelse af en europaminister nedsættes et regeringsudvalg, som målrettet skal sikre, at Danmark ikke overimple menterer EU-regler til skade for danske virksomheders konkurrence evne og danske arbejdspladser. Nye forslag skal vækst- og beskæf tigelsesvurderes. Hvis et lovforslag trækker i den forkerte retning, så bør det kun gennemføres i helt særlige tilfælde - eksempelvis af sundhedshensyn eller implemente ring af EU-lovgivning. Solnedgangsklausuler på erhvervs rettet lovgivning, så lovgivningen har en udløbsdato, hvor der foretages en konsekvensvurdering eller ef fektmåling af, om den pågældende regulering lever op til og fungerer efter hensigten. Det sikrer aktuelle og tidssvarende regler. MÅLRETTEDE VÆKSTINITIATIVER Strategi for e-handel. Danske virk somheders mulighed for at få andel i den kraftigt voksende internationale e-handel skal styrkes. Derfor skal der udarbejdes en samlet strategi for e-handel, som blandt andet skal kortlægge barrierer og muligheder for styrket e-handel.

8 Vækstplan for dansk luftfart. Potentialet for vækst og jobskabelse i dansk luftfart skal videreudvikles. I lyset heraf skal der udarbejdes en samlet vækstplan for dansk luftfart - herunder ved at nabotjekke dansk regulering med vores nabolande og ved at forbedre lufthavnenes sammenhæng med øvrig infra struktur mv. Vækstplan for dansk offshore. Der er fortsat et betydeligt olie- og gaspotentiale i den danske del af Nordsøen, som kan bidrage med skatteindtægter og danske arbejds pladser i den danske offshore branche. Derfor skal der udarbejdes en vækstplan for dansk offshore, så vi både kan skabe vækst og danske arbejdspladser og sikre indtægter til vores fælles velfærd. Vækstpakke for fødevare- og land brugserhvervet. Venstre vil gennem føre en ambitiøs 16-punktsplan, der skal give fødevare- og landbrugser hvervet en tiltrængt håndsrækning til at øge sit store vækstpotentiale på op mod nye arbejds pladser og 50 mia. kr. i øget eksport frem mod Målrettet lempelse af skatter og afgifter i turismeerhvervet. Der afsættes 50 mio. kr. til eksempelvis en målrettet lempelse af energi afgifter og grundskyldspromillen for campingpladser, nedsættelse af elafgiften for forlystelser eller lavere el-varmeafgift for sommerhuse. Derudover afsættes 10 mio. kr. årligt i årene til markedsføring af kyst- og naturturisme. For at skabe bedre rammer for vækst i turismeerhvervet skal natur beskyttelsesloven revideres, så det bliver lettere at skabe tidssvarende forhold, turistfaciliteter og oplevelser ved kysten. Begrænsningen på 10 forsøgs projekter, der gør det muligt for kommunerne at etablere faciliteter og anlæg inden for strandbeskyt telseslinjen og kystnærhedszonen, fjernes. Der skal foretages et serviceeftersyn af reglerne for skiltning i det åbne land, så der fremover bliver bedre mulighed for at skilte til turistmål og lokale erhverv i landdistrikterne. Det skal afdækkes, hvordan kommunerne får den størst mulige frihed til lokalt at fastsætte lempeligere regler for udlejning af sommerhuse.

9 FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK Krisen har ramt vækst og beskæftigelse i landdistrikterne hårdt. Fra 2011 til 2014 er der blevet knap færre beskæftigede i Vest- og Sydsjælland, færre i Vestjylland, knap færre i Nordjylland og ca. 750 færre på Bornholm. Knap arbejdspladser er gået tabt i nogle af landets mere tyndt befolkede egne, mens der i samme periode er kommet godt flere arbejds pladser i Hovedstaden.3 JOB FORSVINDER I LANDDISTRIKTERNE Foruden tab af vækst og arbejdspladser er landdistrikterne udfordret af, at mange flytter fra landdistrikter og yderområder til de store byer. ET DANMARK I BALANCE Venstre ønsker et Danmark i balance med vækst og arbejdspladser uanset postnummer. Der er behov for et gearskifte i landdistriktspolitikken. Vi kan og må ikke læne os tilbage og håbe på, at et fremtidigt økonomisk opsving vender udviklingen og automatisk kommer hele landet til gode. Venstre foreslår en indsats på tværs af områder, som er vigtige for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne: 1. Statslige arbejdspladser 2. Planloven skal liberaliseres 3. Aktiv bosætningspolitik 4. Forbedret mobilitet og kortere rejsetid 5. Vækst, viden og flere arbejdspladser Kilde: Beskæftigelsesministeriet 3 Beskæftigelsesministeriet: Svar på FIU spørgsmål 264 alm. del ( ).

10 STATSLIGE ARBEJDSPLADSER Hurtigtarbejdende tværministeriel ministerarbejdsgruppe skal inden for to måneder efter regeringsskiftet fremlægge en samlet strategi for at sikre placering af statslige arbejdspladser over hele landet. Strategisk tilgang til placering af statslige arbejdspladser over hele landet med henblik på at understøtte de lokale og regionale erhvervsklynger og uddannelsesinsti tutioner med et stærkt fagligt miljø. Særligt statslige arbejdspladser med følgende kendetegn er egnede til placering udenfor Hovedstaden: Arbejdspladser, hvor medarbejder ne, ekskl. øverste ledelse, har begrænset behov for fysisk tilstedeværelse ved minister kontakt. Arbejdspladser, hvor en anden placering ville kunne skabe faglige miljøer sammen med f.eks. uddannelsesinstitutioner og virksomheder med henblik på at større faglig synergi. Arbejdspladser, hvor rekruttering af medarbejdere må forventes ikke at være begrænset til hovedstaden. Flere statslige opgaver placeres i UdbetalingDanmarks fem regionale centre i Hillerød, Vordingborg, Frederikshavn, Holstebro og Haderslev. Alle besluttede, men ikke gennemførte, ændringer vedr. placering af statslige arbejdspladser forelægges regeringens koordina tionsudvalg med henblik på en revurdering. I forbindelse med større omstruktu reringer eller sammenlægninger foretages et omkostningstjek af institutionens udgifter ved den aktuelle beliggenhed sammenholdt med de tilsvarende omkostninger ved alternativ beliggenhed i en anden region. En ny regering vil gennemføre en analyse af, hvorvidt der kan være driftsfordele i at relokalisere statslige arbejdspladser fra adresser i Københavns centrum til adresser f.eks. i Københavns omegn. PLANLOVEN SKAL LIBERALISERES Reglerne for strandbeskyttelses linjen (300 m ind i landet fra vandkanten) skal kun gælde, hvor der er sammenhængende natur dvs. kun indtil eksisterende anlæg f.eks. bygninger eller offentlig vej. Udviklingsmulighederne nær kysten skal forbedres ved, at regler for kystnærhedszonen (fra m ind i landet fra vandkanten) ophæves og erstattes af reglerne for landzoner.

11 Alle byer, ikke kun landets største med over indbyggere som i dag, skal kunne bygge storcentre eller varehuse på over 2000m2 i bymidten. AKTIV BOSÆTNINGSPOLITIK Adgangen til boligfinansiering og realkreditlån skal naturligvis ikke afgøres af postnummeret. En ny regering vil straks optage dialog med den finansielle sektor og drøfte barrierer for belåning i visse dele af landet - herunder Finanstilsynets regler med henblik på at sikre, at der bliver bedre muligheder for at belåne boliger i hele Danmark. Byggetilladelsen, hvor lodsejeren selv har forestået nedrivningen, forlænges fra 3 år til 10 år. Kommunerne skal kunne sænke grænsen for, hvor længe pensionister skal have ejet deres sommerhus, før de får ret til at bruge det til helårsbeboelse. I samarbejde med regionerne skal der sikres bedre muligheder for tilstrækkelig lægedækning på både sygehuse og i almen praksis i landdistrikterne. Analyse af mulighederne for at ophæve formodningsreglen, så ejendomme på 2 ha og derover som udgangspunkt vurderes som landbrugsejendomme. FORBEDRET MOBILITET OG KORTERE REJSETID Det skal være 40 pct. billigere at pendle over Storebælt for bilister ved at sænke prisen på Storebælts pendlerkort og øge befordringsfra drag for at køre over Storebælt i bil. Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. til at udvide kredsen af landdistrikts kommuner, der kan blive berettiget til forhøjet befordringsfradrag. Midler fra puljen til besejling af øer fra Vækstpakken 2014 anvendes til at sænke prisen på transport med færger til småøer og økommuner, ligesom reservefærgen til Bornholm bevares. Den generelle hastighedsgrænse for personbiler og motorcykler på landevejene hæves til 90 km/t - dog bortset fra strækninger, hvor det er uhensigtsmæssigt af hensyn til trafiksikkerheden. Fartgrænsen for personbiler og motorcykler på motortrafikveje hæves til 100 km/t. Vejdirektoratet skal foretage et serviceeftersyn af mulighederne for evt. periodisk - at hæve hastigheds begrænsningen for personbiler og motorcykler til 130 km/t på de motorvejsstrækninger, hvor der i dag er en fartgrænse på 110 km/t. 15-årige skal kunne erhverve kørekort til lille knallert, og 16-årige skal kunne erhverve kørekort til stor knallert og lille motorcykel.

12 VÆKST, VIDEN OG FLERE ARBEJDSPLADSER Der skal fortsat være en geografisk bred mulighed for at aflægge køre prøver - f.eks. ved at kommunerne overtager opgaven. Der etableres en national bredbånds fond på 300 mio. kr., som skal løse problemet for de danske husstande og virksomheder, der ikke kan forvente at blive dækket gennem en markedsbaseret udrulning. For at komme dårlig mobildækning og mobilhuller til livs skal mobil selskaberne forpligtes til at sætte mobilmaster op, hvor eksempelvis kommunerne melder om mobil huller, mod at de til gengæld skal betale lavere frekvensafgifter. Der etableres toårige landdistrikts vækstpiloter, der kan sikre flere højtuddannede i virksomheder i landdistrikterne. Retssager med kun én dommer skal som udgangspunkt afvikles ved det nærmeste tingsted eller lokale afdelingskontor i de retskredse, som er etableret under hovedtingstedet, dvs. i hhv. Thisted, Grenaa, Tønder og Haderslev.

13

14

15

16 Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30, 2840 Holte Tlf venstre.dk

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

Konservativt vækstudspil 2014. Oplæg til forårets vækstforhandlinger

Konservativt vækstudspil 2014. Oplæg til forårets vækstforhandlinger Konservativt vækstudspil 2014 Oplæg til forårets vækstforhandlinger 1 Væksten tilbage til Danmark IMF-chef Cristine Lagarde udtalte i januar i år: Vi har forladt fryseren, og efter syv magre år kommer

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere